Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år Pris för år Prognos Fjärrvärmepris i Falun jämfört med andra i Sverige... 7 Fjärrvärmens konkurrenskraft... 7 Miljövärdering... 9 Klimatpåverkan Bra miljöval som tillval Förbindelseledning med Borlänge - för lägre kostnader Värmeåtervinning från Data center Mer kraftvärmeproduktion? Fler kunder Fler produkter och tjänster Prisdialogen Kunddialog Bilagor Bilaga 1-Prisområde 1-Falun Prisets Komponenter Energiavgift: Effektavgift: Distributionsavgift eller flödesavgift: Tillval Bra Miljöval märkt fjärrvärme Pristak Leveranser till småhus Fjärrvärmens kostnader Kostnaders sammansättning och utveckling Prognos

3 Bedömd prisjusteringen inför Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering Bilaga 2-Prisområde 2-Småskalig Prisets Komponenter Fjärrvärmens kostnader Kostnaders sammansättning och utveckling Prognos Kontrollpunkt Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering Bilaga 3-Normalprislista 2016 FALUN, Fjärrvärmepriser Leveransgräns Småskalig fjärrvärme, Fjärrvärmepriser Leveransgräns Årskostnader Servicebesök Tillval 12 Lika FALUN, Fjärrvärmepriser Småhus Leveransgräns Prismodeller Småskalig fjärrvärme, Fjärrvärmepriser Småhus Leveransgräns Årskostnader

4 Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar vi hur fjärrvärmepriset enligt normalprislistan sätts. Falu Energi & Vatten AB redogör härmed för följande långsiktiga prisändringsmodell gällande normalprislista med en tidshorisont på 10 år samt avger ett prislöfte för år 2016 och 2017 och en prisindikation för Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att kunden betalar de kostnader som vi har för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme. Till detta kommer en skälig vinst. Vi ska ständigt jobba med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vi sätter inte priset utifrån kundens alternativkostnad, dock är målet att fjärrvärmen alltid ska var minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Detta innebär: Vi använder i första hand kostnadsbaserad prissättning, där förutom försäljning av värme och kyla även den el vi producerar i kraftvärmeverken ingår som en komponent. Vår fjärrvärme är indelade i två prisområden som särredovisas var för sig. Prisområde 1 som gäller Falun respektive prisområde 2 som gäller småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Våra prismodeller ska så långt som möjligt spegla kostnaderna i energisystemet och vara konstruerad så att kunden får ett starkt incitament att effektivisera sin primärenergianvändning. Det ska tydligt framgå i vår normalprislista vilken kostnad som avser distribution, produktion och reservkapacitet för produktion av fjärrvärme. Normalprislistan ska också innehålla ett takpris för totalpriset för fjärrvärme. För leveranser till småhus (en eller två bostäder), används en förenklad prismodell med bara energipris som komponent. Som tillval har kunden även möjlighet att välja andra prismodeller. Målsättningen är en prismodell som för mindre kunder är enkel att förstå och påverka. Vår Fjärrvärme ska vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Men prisvärd menar vi att jämförbar uppvärmningskostnad med samma globala miljöbelastning inkl. kapitalkostnad, reinvesteringskostnad och drift och underhåll under hela fastighetens livslängd (LCC). 4

5 Priset skall sättas så att Falu Energi & Vatten skall få skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabil prisutveckling. Om vår fjärrvärme är lika prisvärd som allternativen, anser vi att under de kommande åren, att ett resultat i intervallet 1-4 % på det totala kapitalet är en skälig vinst, vilket inte avviker i lönsamhet jämfört med t.ex. fastighetsbolag, som har liknande förhållanden när det gäller långsiktiga investeringar. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år. Vi ska ständigt effektivisera oss. Därför ska maximalt 95 % av den allmänna kostnadsutvecklingen i form av index, marknadspriser etc. justera priset för fjärrvärme exkl. kapitalkostnader Vi ska kunna erbjuda Bra Miljövalsmärkt fjärrvärme. Vi ska årligen redovisa en klimatvärdering av vår fjärrvärme. Låg klimatpåverkan är en självklarhet. Målsättningen är en total klimatpåverkan lägre än 25 g/kwh CO 2ekv, vilket motsvarar att mindre än 3 % av fjärrvärmen har använt fossila bränslen inkl. transport, förädling etc. D.v.s. från källa till element. Primärenergifaktorn ska vara lägre än 0,3. Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta till Fjärrvärmenäten. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognoserad framtida energiförbruknings täckningsbidrag. Beräkningen sker enligt nuvärdesmetoden. 5

6 Åtagande om prisändringar Sammanfattande åtagande för prisförändringar bilaga 1 för prisområde 1 (Falun) och bilaga 2 (småskalig). Pris för år 2016 För prisområde 1 (Falun) Ingen prisjustering För leveranser till tillverkande industri minskas avdraget från dagens 3 öre/kwh till 1 öre/kwh. Tillägget för Bra miljöval lämnas oförändrat Pristaket lämnas oförändrat För Prisområde 2 (småskalig) Ingen prisjustering För leveranser till tillverkande industri minskas avdraget från dagens 3 öre/kwh till 1 öre/kwh. Pristaket lämnas oförändrat Pris för år 2017 Inför 2017 får priset justeras maximalt med 1 %. Oförändrat pris 2016 och ett Pristak 2017 innebär en garanterad kostnadsökning med 1 % för en period av tre år ( ) vilket för lägenhet motsvarar ca 9 kr/månad och för en villa ca 15 kr/månad. Prognos 2018 Historiken visar att viktiga komponenter i kostnadsbilden kan skifta mycket över tid. Störst osäkerhet råder för närvarande kring bränslepris och pris på el, men också ränteläget. Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att behöva justeras 1 januari 2018 med maximalt +3,2 %. 6

7 P2015 P2016 P2017 P2018 öre/kwh Fjärrvärmepris i Falun jämfört med andra i Sverige En jämförelse hämtas från den årliga Nils Holgersson-undersökningen. Fr.o.m planeras en definitionsändring av Nils Holgersson-huset. Därför är pris per kwh och placering för 2015 och framåt mycket osäker. Prisutveckling typhus Falun Medel Placering Fjärrvärmens konkurrenskraft Vår fjärrvärme ska vara prisvärd i jämförelse med de alternativ som kan finnas för en kund som idag köper fjärrvärme, eller som har fått möjlighet att ansluta. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme. Det är alltid en samlad bedömning om fjärrvärmen är konkurrenskraftig. Tillsammans med ett par andra fjärrvärmeföretag har Falu Energi & Vatten tagit initiativ till en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen är en tredjepartsgranskad kostnadsjämförelse mellan alternativen på värmemarknaden. I Fjärrkontrollen tas hänsyn till såväl investering som förbrukning för att ge en rättvisande kostnadsbild. Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu för att jämföra kostnad för fjärrvärme, bergvärme och pellets. Den ger möjlighet att ange just de värden som är korrekta för varje fastighet, exempelvis energi- och effektbehov. Under "Detaljerad kostnadskalkyl" i Fjärrkontrollen finns möjlighet att göra olika 7

8 inställningar för att skräddarsy beräkningen så den visar de förutsättningar som gäller varje fastighet. Fjärrkontrollen är webbaserad och finns tillgänglig för alla kunder på vår hemsida Fjärrkontrollen För varje prisområde redovisas en alternativ kostnadskalkyl enligt fjärrkontrolen för flerbostadshus av Nils Holgersson-undersökningens typbyggnad, med årsförbrukning 193 MWh/år räknat på 80 % värme och 20 % tappvarmvatten med boarea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m 2 i snitt), årsflöde 3860 m 3. 8

9 Miljövärdering Beräkning och redovisning av miljövärdena görs enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme i ett bakåtblickande perspektiv, som bygger på statistik grundat på den energi som har använts under året. Men vi redovisar också i ett framåtblickande perspektiv, för nybyggnation/byte värmesystem/ energieffektivering. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Från och med 2014 gör Falu Energi & Vatten ett klimatbokslut för att redovisa hur bolagets hela verksamhet påverkar vår miljö och klimatet på vår planet. 9

10 Resurseffektivitet Mäts som använd primärenergi under 2014 i förhållandetill den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs, till exempel träd i skogen, vatten, vind, kol och olja. Klimatpåverkan Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter under 2014 (CO2 ekv ) från förbränning samt produktion och distribution av bränsle, i förhållande till den energi som levereras till kunden. Beräkningarna av Resurseffektivitet och Klimatpåverkan baseras på värden från Naturvårdverket och Miljöfaktaboken. 80 0, ,25 0,2 0,15 Klimatpåverkan g CO2ekv/kWh ,1 0,05 Resurseffektivitet 0 Sverige Falun 0 10

11 Bra miljöval som tillval Sedan 2009 erbjuder vi i prisområde 1 (Falun) Bra Miljövalsmärkt fjärrvärme. Vi hade då sett svårigheter att marknadsföra miljöfördelarna med fjärrvärme. I kundundersökningar såg vi att våra kunder inte har en korrekt uppfattning, och många har uppfattningen att värmepumpen är bättre ur en klimatsynpunkt, vilket är helt fel! Genom att märka produkterna får vi en oberoende part som sätter en stämpel på att våra produkter har låg klimatpåverkan, vilket har ett stort värde vid vår marknadsföring. Bra Miljöval är sedan 2015 ett tillval för kunders som vill få ett extra klimatkvitto på sin fjärrvärmeleverans. Fjärrvärmen i Falun har inte ändrats utan är fortfaranden en av Sveriges mest miljövänliga uppvärmningsform, med en unik låg klimatpåverkan. Vilket är något som allt fler uppmärksammar, både i Falun och i övriga Severige. Framtida utvecklingsprojekt avseende produktion och distribution Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella behov. Det kräver att vi kan visa att fjärrvärme är en individuell tjänst trots sin kollektiva uppbyggnad. Att bli bäst på att förflytta värmemängder till rätt kund i rätt ögonblick. Det innebär att vi måste ändra fokus från att fokusera på vår egen produktion till att leta upp värme som redan finns. Framtiden handlar också om att stå på tårna och aktivt bjuda in kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa genuint hållbara energisystem. Det kräver utsträckta händer och en ärlig vilja. Förbindelseledning med Borlänge - för lägre kostnader Vi har tillsammans med Borlänge Energi utrett hur man på ett optimalt sätt för båda parter skall kunna utnyttja sina enheter för fjärrvärmeproduktion. Utredningen har resulterat i att vi enats om att sammankoppla fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge. Bedömningen är att de övergripande konsekvenserna för fjärrvärmeproduktionen vid sammankoppling av fjärrvärmesystemen i Borlänge och Falun att medföra samordningsvinst genom lägre gemensam produktionskostnad på ca 15 MSEK/år med dagens produktionsanläggningar. I ett framtida fall med utbyggd ny produktionskapacitet beräknas samordningsvinsten öka ytterligare till mellan 17 och 32 MSEK/år i de analyserade scenarierna. Ledningen medför även kostnader som exempelvis, drift- och underhåll, värmeförlust och kapitalkostnader. Enligt utförda beräkningar förväntas de första åren intäkter och kostnader vara jämförbara. På längre sikt förväntas ledningen ge avsevärda samordningsvinster. En sammankoppling medför också ett ökat utnyttjande av spillvärme, miljövinster bl.a. i form av minskade utsläpp av koldioxid, samt att ytterligare reservkapacitet finns tillgänglig. Dessutom kommer befintliga produktionsanläggningar att kunna utnyttjas mer optimalt i ett sammankopplat nät. Samarbetet bedrivs i ett gemensamt Handelsbolag (Grundledningen)med primära uppgiften att äga förbindelseledningen och att optimera produktionen i det regionala fjärrvärmenätet. Ledningen togs i drift i november 2014 och nu pågår arbetet med att optimera produktion i hela systemet. 11

12 Värmeåtervinning från Data center Den ökade användningen av IT-relaterade tjänster, allt från användandet av smarta telefoner till företagens allt mer utvecklade datorlösningar, kräver att all information lagras i servrar, dels på företagen men också i det så kallade molnet, d.v.s. utanför företagen. Kravet på att all information ska kunna lagras säkert ökar och idag lagras samma information på flera ställen (speglas) för att säkerställa att inget går förlorat. Allt detta gör att IT-industrin och Data Centers idag är en större miljöbov än flyget i världen, och detta beror på de enorma mängder el som Data Centers förbrukar till servrar och kylning av dessa. Mycket av elen som utnyttjas kommer från kolkondens eller annan icke förnyelsebar elproduktion. Data Centers är en marknad som växer lavinartat och är snart att betrakta som en basindustri och med den följer en enorm utmaning att minska dess klimatbelastning. Den energin som Data Center förbrukar kyls normalt bort via kylmaskiner, som också förbrukar elenergi. Vårt koncept är att mata byggnaderna med förnyelsebar elenergi från vår egen elproduktion, kyla det med vår fjärrkyla och ta vara på den värme som Data Centret alstrar och använda detta i vårt fjärrvärmesystem. Vi kommer genom detta att kunna erbjuda de mest klimateffektiva och miljövänligaste datacenter som någon sin byggts, samtidigt som vi också får värme med låg produktionskostnad till vårt fjärrvärmesystem. Läs mer om vårt projekt EcoDataCenter på Mer kraftvärmeproduktion? Förstudien för ny produktion i Falun avslutads under Med modernare kraftvärmeteknik finns det större potential att utnyttja befintligt värmeunderlag för elgenerering. Förstudien visar att som fördubbling av elproduktionen kan ske i Falun med samma värmeunderlag som idag. Syftet med projektet är att säkerställa långsiktigt prisvärd och klimatneutral fjärrvärme bortom Om ekonomiska förutsättningar och god lönsamhet finns för projektet, kommer inriktningsbeslut fattas våren 2016 och en ny anläggning kan vara på plats tidigast Före att ett beslut kan fattas skall en gemensam utredning tillsammans med Borlänge Energi genomföras för att verifiera var det är mest ekonomiskt gynnsamt att bygga ny el- och värmeproduktion i regionen utredningen planeras genomföras under hösten Elhandel - för fjärrvärmekundensbästa Falu Energi & Vattens Styrelse har fattat ett strategiskt beslut om att utöka elhandel till att även omfatta försäljning av el till slutkund med Falun som hemmamarknad. Vi är en aktör på en lokal energimarknad där vi idag erbjuder värme- och kyllösningar med fjärrvärme och fjärrkyla. Vi ser tyvärr ingen direkt ljusning när det gäller stigande elpriser, utan aktuella prognoser talar om låga elpriser under flera år. Orsaken till detta är fler bl.a. minskad industriell användning och vindkraftsutbyggnad. Långvarigt låga elpriser påverkar konkurrenssituationen på värmemarknaden, det gynnar konkurrenterna på värmemarknader som främst är värmepumpar. För att trygga att våra befintliga fjärrvärmekunder värdesätter vår produkt, kommer vi att prioritera 12

13 dessa så att de köper sin el från oss, dels för att de är en viktig förutsättning för vår elproduktion och för att de skall känna sig som en viktig del i vårt energisystem. Att fjärrvärmekunderna kan köpa den el som man faktiskt har stor grund i att den kan produceras lokalt i Falun är ett mervärde för både oss och kunden. Att åter satsa på elhandel i egen regi till slutkunder kommer att medföra ett mervärde för fjärrvärmekunder. Fjärrvärmekundsel - Avtalsformen gäller enbart för leverans till fastigheter som har fjärrvärme som sin huvudsakliga uppvärmning och har en elförbrukning som maximalt är 50 % av värmeförbrukningen. Avtal tecknas per kalenderår med automatiskt förläggning med 1 år i taget, om avtalet inte sägs upp senast 30 dagar före nytt kalenderår. Priset sätts på samma sätt som fjärrvärme och baseras på ett medel av marknaspriser med hänsyn till fjärrvärmekundensförbrukningsprofil för kommande år som noteras per den sista arbetsdagen varje månad under perioden januari september. Priset för kommande kalenderår sätts sista arbetsdagen i september. Fler kunder En ständig bearbetning av kunder görs för att förtäta befintligt fjärrvärmenät med nya kunder. Vi skapar nya produkter och användningsområden för fjärrvärme. Från 1 januari 2015 introduceras en ny produkt, snö fri markyta. Vi tillhandahåller utrustning och energi för att garantera snöfri markyta medhjälp av att vid behov värma marken med returvärme. Fler produkter och tjänster Vi arbetar kontinuerligt med att skapa nya produkter och tilläggstjänster för att skapa fjärrvärme som en individuell tjänst trots sin kollektiva uppbyggnad. Målsättningen är att vi under 2016 skall kunna presentera fler produkter och tjänster som gör fjärrvärmen stärker sin konkurrenskraft på värmemarknaden. Prisdialogen Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Läs mer på Detta lokala samrådsunderlag utgör årlig ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen. Dialogen sker vid flera samrådsmöten, där kunden får lämna synpunkter och därmed får möjlighet att påverka utformningen av prisändringsmodellen. Syftet är att du som kund ska få insikt i hur ditt fjärrvärmepris sätts och vilka faktorer som påverkar en prisändring. Steget avslutas med att din leverantör vid ett sista samrådsmöte presenterar sin slutliga modell. Det sista mötet dokumenteras i ett samrådsprotokoll där eventuella kundsynpunkter framgår. Det är leverantören som skriver protokollet och kundrepresentanten justerar. Leverantören skickar sedan in sin ansökan till Prisdialogens kansli tillsammans med protokollet och sin prisändringsmodell som innehåller prisförändring för kommande åren samt prognos för de kommande åren. 13

14 Om kundrepresentanterna, inte har synpunkter på leverantörs prisändringsmodell kommer Prisdialogens kansli rekommendera styrelsen att bevilja din leverantör förlängt medlemskap i Prisdialogen. Om det däremot finns synpunkter som kansliet bedömer som relevanta skickar kansliet tillbaka ärendet för ett ytterligare samråd mellan leverantör och kundrepresentanterna. Här kan kundrepresentanterna begära att leverantören tillmötesgår synpunkterna eller bemöter dem med en godtagbar motivering. Om synpunkterna fortfarande kvarstår efter ett sista samråd och styrelsen bedömer att de är relevanta och inte bemötta på ett godtagbart nekas leverantören förlängt medlemskap i Prisdialogen. Oberoende av utfall i Prisdialogen gäller fortfarande fjärrvärmelagen. Där varje enskild fjärrvärmekund har du möjlighet att begära förhandling, inom tre veckor från det att du fått besked om det nya priset. Om kunden och fjärrvärmeföretaget efter förhandlingen inte är överens kan kunden ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Kunddialog Kunddialogen läggs upp enligt partsöverenskommelsen Prisdialogen: Bilagor 1. Prisområde 1-Falun 1.1. Kostnadskalkyl Falun 2. Prisområde 2- Småskalig 2.1. Kostnadskalkyl småskalig 3. Normal prislista Samrådsprotokoll 14

15 Bilaga 1-Prisområde 1-Falun Prisets Komponenter 2014 infördes en ny prismodell för fjärrvärme för leveranser till Företag, Industrier, handel, kontor etc. vilken beskrivs enligt följande: Det pris du som näringsidkare betalar har dessa delar: Energiavgift -säsongsanpassat Effektavgift -Uppmätt Distributionsavgift-flöde -Uppmätt flöde Energiavgift: Det kostar olika att producera fjärrvärmen olika tider på året. Vintertid med hög förbrukning sker vår dyraste produktion med förädlade trädbränslen och ibland olja och gasol. Sommartid med låg förbrukning räcker den billiga kraftvärmen från Västermalmsverket, som är spillvärmen från elproduktion, och då kostar det mindre att producera fjärrvärme. Detta ska kunden kunna tjäna på. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kostar att producera den värme man använder efter avdrag från den elintäkt vi får när vi producerar fjärrvärme i kraftvärmeverken. Priset är olika för dessa perioder på året: - Vinterpris: december mars - Vår/höstpris: april maj, oktober-november - Sommarpris: juni september Effektavgift: Fjärrvärmesystemets kostnader beror också mycket starkt på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produktionsanläggningar och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris kunden betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget som kunden begär. Denna priskomponent styrs av mängden värme som köps under det dygn på året när det förbrukas som mest. 15

16 Distributionsavgift eller flödesavgift: Distributionsavgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren. Fjärrvärmen, som värmer upp fastighetens vatten via fjärrvärmecentralen, bör tas vara på effektivt genom att kylas ned så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet. Genomsnittligt för en företagskund är energidelen 50 % av det totala fjärrvärmepris man betalar, medan effektdelen är 39 % och distributionsdelen (flöde) 11%. Under den kalla delen av året är alltså 77 % av fjärrvärmepriset helt rörligt. Den resterande delen Effektavgift justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under vinterperiodden december-mars. Sammantaget gör detta att energibesparingar ger sänkta fjärrvärmekostnader utan eftersläpning. Tillval Bra Miljöval märkt fjärrvärme Bra Miljöval är ett frivilligt tillval till våra ordinarie fjärrvärmeavtal. Värme märkt med Bra Miljöval garanterar bland annat att värmen kommer från förnybara bränslen (i vårt fall från biobränslen), att bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog, att bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk och att det inte har gått åt en massa fossil energi på vägen från skog till element (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen). Vi blir reviderade av en extern part varje år då det kontrolleras att vi följer alla Naturskyddsföreningens krav. För Bra Miljövals märkt fjärrvärme tillkommer ett tillägg på energiavgiften. Pristak Totala kostnaden för effekt-, energi- och distributionsdel del är under året 2016 maximerad till 95,6 öre/kwh vilket motsvarar 95 % av kostnaden för att använda vattenburen elpannan. Leveranser till småhus 90 % av kunderna är småhuskunder, men leveranser till småhus står bara för ca 10 % av totala energileveranserna. Vilket gör att för leveranser till småhus (en eller två bostäder enligt fastighetstaxering), används en förenklad prismodell med färre komponenter. Som tillval har kunden även möjlighet att välja andra prismodeller. Målsättningen är en prismodell som för kunden är enkel att förstå och påverka, därigenom öka fjärrvärmenskonkurrenskraft på värmemarknaden. Fjärrvärmens kostnader Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme och ge en skälig vinst, vilket kallas för kostnadsbaserad prissättning. Dock är målet att fjärrvärmen alltid skall var minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. 16

17 Förändringar av skatter och avgifter som ej var kända vid tidpunkt för vår överenskommelse och samråd kommer att kompenseras för genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller. Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är i utfall väderberoende. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på elmarknaden. Vinsten används dels till att konsolidera verksamheten d.v.s. avbetalningar av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser. Den andra delen av resultatet används för koncernbidrag och utdelning till ägaren, Falu kommun. Under den senaste 10-årsperioden har utdelningen till ägaren varit ca 25 % av resultatet i fjärrvärmeverksamheten. Hade någon annan ägt Falu Energi & Vatten AB hade dessa pengar lämnat kommunen. Kostnaders sammansättning och utveckling Bedömd kostnadsutveckling exkl. mervärdeskatt från senaste prisjusteringen. Vilket innebär att kostnadsutvecklingen för perioden till är grunden för prissättningen. Att vintern som passerat ( ) har varit varmare än ett normalår har nog inte undgått någon. Bränsle (rörlig kostnad) Detta avser våra inköp av alla bränslen inkl. skatter, driftmedia (vatten, sand etc.) vi använder främst biobränslen men även en liten del olja och gasol samt driftel. Sedan har oförädlade biobränslen sjunkit med -1 kr/mwh vilket påverkar fjärrvärmepris med -0,09 öre/kwh. Prognosen inför 2016 är oförändrade priser. Prognosen fram i mot 2019 är svagt stigande med ca med ca 3 % per år Sedan har förädlade biobränsle (pellets) stigit med + 7 kr/mwh, ackumulerat sedan är 14 kr/mwh, vilket påverkar fjärrvärmepriset med + 0,1 öre/kwh.. Prognosen inför 2016 är oförändrade priser. Prognosen fram i mot 2019 är svagt stigande med ca med ca 2-3 % per år För både Gasol och Olja har priset har sjunkit kraftigt -47 % resp. -19 %. Den fortsatta utvecklingen är mycket svår att förutse. Påverkan på fjärrvärmepriset är mycket litet eftersom endast 0,5 % av bränslet kommer från gasol och olja. En samladbedömning är att priset kommer återhämta sig under 2016 och bedömer påverka priset med +/- 0 öre/kwh. Elintäkt(rörlig kostnad) Våra två kraftvärmeverk producerar samtidig elproduktion, s.k. kraftvärmeproduktion. Den fysiska elhandeln ger en intäkt som krediteras fjärrvärmepriset. För varje förbrukad MWh fjärrvärme säljs ca 180 kwh el. Framtida elproduktion kan vid behov prissäkras genom finansiell handel, men ofta sammanfaller höga elpris med kall väderlek och behov av dyra spetsbränslen. Eventuell prissäkring hanteras utanför fjärrvärmeverksamheten. Vid 17

18 SEK/MWh prissättning utgår vi från en samlad bedömning av framtida terminspriser på både kort och lång sikt och tidigare fysisk handel. Råkraftspris Utfall SEK/MWh Prognos SEK/MWh Från 2014 års prisnivå bedöms det årliga snittpriset sjunka ytterligare med -5 öre/kwh under Vilket bedöms påverka priset med +0,9 öre/kwh. För i slutet av perioden bedöms priset stiga mot 2015 års nivå. D.v.s. elprisförändringen påverkar priset med ca + 0,4 öre/kwh. Styrmedel och skatter (rörlig kostnad) Här redovisas kostnader för särskilda styrmedel och skatter. Posten kan vara både en kostnad och intäkt. Elcertifikat sjönk kraftigt under 2014 till rekord låga nivåer. Prognosen är fortsatt låga priser under 2015 och Vilket bedöms påverka fjärrvärmepriset med + 0,5 öre/kwh. För perioden är tron stigande priser p.g.a. Energimyndighetens förslag att justera kvotplikten. 18

19 Marknaden för utsläppsrätter är instabil samtidigt som en nedtrappning av tilldelningen av utsläppsrätter har inletts. Vilket minskar intäkten från försäljningen årligen med ca 0,4 mkr/år vid oförändrat pris. Detta bedöms påverka fjärrvärmepriset med ca +0,1 öre/kwh Energiskatt, uppräknad med KPI, påverkar priset med +/-0 öre/kwh. Från 2016 är bedömningen att möjligheten till att använda skattefri el från vindkraft i verksamheten försvinner. Vilket innebär en kostnadsökning på ca 0,5 mkr/år d.v.s. påverka fjärrvärmepriset med ca +0,1 öre/kwh. Bedömningen är att subvention av koldioxidskatt för tillverkande industrier tas bort från 2016 d.v.s. avdragsrätten för tillverkande industri sjunker från dagens 50 % till 0 %. Bedömningen är också att avdragsrätten för energiskatt kvarstår. Detta innebär att avdraget för leveranser till tillverkande industri minskas från dagens 3 öre/kwh till 1 öre/kwh. Drift & underhåll och administration (fastkostnad) Under 12 månader (feb 2014-feb 2015) har AKI ändrat med 2,9 %. Vilket innebär en kostnadsökning med ca 1,5 mkr/år. För perioden bedöms arbetskraftskostnaden ligga över KPI d.v.s. ca +2,5 % år. Kapitalkostnad (fast kostnad) Här redovisas kapitalkostnaden uppdelat i avskrivningar och finansiella kostnader. Falu Energi & Vatten koncernen har en låneportfölj omfattande ca mkr. Medel bindningstiden för våra krediter är oförändrade 3,9 år, snitträntan var i ingången av ,08 % (3,21 %) samt oförändrad borgensavgift 0,4 %. Snitträntan sjönk med ca -0,12 % från föregående år. Med hänsyn till omläggning av krediter under 2015 bedöms snitträntan sjunka ytterligare under 2016 och Total effekt bedöms till en kostnadsminskning med 1,4 mkr/år under 2016 och

20 Prognos Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Värmeförsäljning (GWh) 271,0 307,0 308,0 311,0 314,0 Uppvärmning mot normalår 83% 94% 94% 94% 94% 1,9% 0,0% 1,0% 3,2% Pris Fjärrvärme enligt typhus 60,6 63,5 63,5 64,1 66,2 Snittintäkt (öre/kwh) 63,3 61,4 61,4 62,0 64,0 Pris elintäkt (öre/kwh) 28,8 23,7 27,5 27,7 28,6 Intäkt (kkr) Försäljning värme & Kyla Övrigt Summa Kostnader (kkr) Bränslekostnad Bränsle Elintäkt Skatter & Styrmedel Drift & Underhåll Avsrkrivningar Finansiella kostnader Adm Övrigt Summa Summa exkl. kreditering el och styrmedel Resultat (kkr) Koncernbidrag (kkr) Investering (kkr) Kassaflöde (kkr) Totalt Kapital (kkr) Resurseffektivitet 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 Klimatpåverkan g CO 2ekv /kwh Resurseffektivitet vid förändring -0,27-0,30-0,30-0,30-0,30 Klimatpåverkan vid förändring g CO 2ekv /kwh Summering Sedan justeringen av intäktsnivån bedöms kostnadspåverkan under 2016 och 2017 till: Rörliga kostnadspåverkan efter effektiviseringskrav ca +0,7 öre/kwh Fasta kostnadspåverkan ca +3 mkr (+1,5 mkr/år) efter effektiviseringskrav d.v.s. +1 öre/kwh. Kapitalkostnad påverkan ca -2,8 mkr (-1,4 mkr/år) d.v.s. ca -0,9 öre/kwh Prognos miljövärdering : 15g/kWh CO 2ekv och primärenergifaktor 0,05 20

21 Bedömd prisjusteringen inför Fjärrvärmen är under stor press mot alternativen på värmemarknaden. Fjärrvärmen skall fortsätta vara prisvärdast på värmemarknaden och det finns just nu inget som talar för stora förändringar av marknadspriser för el. Prismodellen har förändrats för att skapa ett incitament för kunden skall kunna effektivisera sin fjärrvärmeanvändning, samtidigt som vi har kopplat ihop oss med Borlänge för att effektivisera produktionen ytterligare. Prissättningen av Fjärvärme skall vara långsiktig och stabil, detta gör att en samlad bedömning att det finns skäl att justera fjärrvärmepriset efter kostnadsförändringar inför och fördela justerinen under två år. I samråd med kundrepresentanter lämna fjärrvärmepriset oförändrat 2016 och fjärrvärmepriset får justeras maximalt med 1 % fram till Kontrollpunkt Är fjärrvärmepriset efter prisjusteringen prisvärdast på värmemarknaden? Nej varken eller Ja Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering. Kalkylen ger en fingervisning om alternativkostnaden och miljövärdering av alternativet. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme. Det är alltid en samlad bedömning om fjärrvärmen är konkurrenskraftig som ligger till grund för prissättning. Alternativ kostnadskalkyl med bergvärmepump för flerbostadshus av Nils Holgerssonundersökningens typbyggnad, med årsförbrukning 193 MWh/år räknat på 80 % värme och 20 % tappvarmvatten med boarea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m 2 i snitt), årsflöde m 3. Beräkning enligt fjärrkontrollen bilaga 1:1 21

22 - l l lll ll ll t tttttttttl ll l tl tt ttl tt l)la)l)r)lr)l)l)))r))l)lr))llr))))))))))))))l)ll ttt tttttgtg tgtttggtllr)s))))))sa)t ttt)))r))))r)tgtl)la))t))))ttt tgtttgt)tgtt tgggtg ttgtttttttgtt4t ttttttt) tttttttt gtggttgtg t)t)tgt t0hh)hhs. ggttgttgtgttt)tggtt t t.t t gtttttttttttgt)tgtttttt ttt 4 tgtttt.t ))))))))ttr))r)) eeelleelel l lrl elleeelel l lrl sllllll l lrl lllllllllllllllll lldllllrllllld dlldlrllllld llt))tt)ar er)ltt)ar srllr)) tttgggttttttt t gtttttttttt aaaa) 00h0000 0hh0h l)))rlsr))rl ))))))))))))))) ttttttttttttttttttttttttttt t ttttttttttttttttggtgtgggtg t aaaa) rr))r))))r)))ar)))) )gtggttttgg)g)ttgtgt))))) 5 )tgtttttttttttt)t)tgt)t)) 4444 )tgtttttttttggtgttttgtttt))) 5445

23 - l l lll ll ll t tttttttttl ll l tl tt ttl tt llt))tt)ar ))))))))))))))) t gtttttttttt t lggttttl)t)tttg) tt t tttgggttttttt 5 t dttttttttttttttttt 5 t dtgttttgggtt 4 5 t rr))r))))r)))ar)))) ttttttt)t)) 5 4 dtgttt) 5 ) 5 dt)))) 44 aaaa) 00h0000 )))))))))t)r))hs) dtttttgtg tttttttt 4 t er)ltt)ar ))))))))))))))) t gtttttttttt 5 4 t lggttttl)t)tttg) tt 4 4 t tttgggttttttt 5 5 t dttttttttttttttttt 5 t aaaa) 0hh0h00 )))))))))t)r))hs) dtttttgtg tttttttt 45t gl)))rl)s)))ra))l )ttggtgttttgtttt))) 44 ttttttt)t)) 45 rr))r))))r)))ar)))) tttttt)t)tgt)t)) 544 ttttttttlttgtgt) ) 54 tttgggttlttgtgt) ) 4 )gtgtg ttttttg 5455 tttttttgtg t ) t)t)) 544 tttttttt tttt)t)) 454 d)tr))r)r)l)))))))) )))))))))))) )rt)lt)l)))))) )tgg) t ptg t ) )tgg) t 4 45 l)r)lr))))))) tt ggtt)ggttt))) 4

24 - l l lll ll ll t tttttttttl ll l tl tt ttl tt srllr)) ))))))))))))))) t gtttttttttt 54 5 t lggttttl)t)tttg) tt 4 5 t tttgggttttttt 4 t aaaa) )))))))))t)r))hs) dtttttgtg tttttttt 4 t rr))r))))r)))ar)))) tttttt)t)tgt)t)) 544 ptgttgtgtggttt) ) 4 d)tr))r)r)l)))))))) )))))))))))) )rt)lt)l)))))) tttttt tttt 45 4 l)r)lr))))))) tttttt ggtt)tgtttt) 4

25 Bilaga 2-Prisområde 2-Småskalig (Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö) Prisets Komponenter Kategoritalsmetoden enligt prisbilaga 3. Energiavgift inkl. Distributionsavgiften: I dessa mindre anläggningar produceras ca 95 % av all energi med samma produktionssätt. Därför har vi f.n. ett energipris året runt. Effektavgift: Ansluten effekt E kw, som bestäms enligt kategoritalsmetod. De två senaste årens energiförbrukning normalårskorrigeras och medelvärdet av dessa divideras med kategoritalet som är h för flerbostadshus och h för övriga. Ansluten effekt E justeras per 1 januari varje år, om den avviker mer än +/- 5 % från gällande ansluten effekt. Normalårskorrigeringen sker i tre steg: 1. Dra bort den del av energiförbrukningen som inte påverkas av utetemperaturen från årets totala energiförbrukning fn. 20 % 2. Den del av årsförbrukningen som påverkas av utetemperaturen korrigeras med SMHI Graddagar, d.v.s. fn. 80 % 3. Vi lägger återigen till den energiförbrukning som inte påverkas av vädret. Resultatet av beräkningen blir en energiförbrukning som går att jämföra med förbrukningen ett normalår. Fr.o.m införs SMHI ett nytt normal år för graddagar d.v.s. Normalårsperiod (tidigare ). Vilket innebär att normal året blir ca 1,5 % kallare. Pristak Totala kostnaden för effekt-, energi- och distributionsdel del är under året 2016 maximerad till 95,6 öre/kwh vilket motsvarar 95 % av kostnaden för att använda vattenburen elpannan. 22

26 Fjärrvärmens kostnader Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme och ge en skälig vinst, vilket kallas för kostnadsbaserad prissättning. Dock är målet att fjärrvärmen alltid skall var minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Förändringar av skatter och avgifter som ej var kända vid tidpunkt för vår överenskommelse och samråd kommer att kompenseras för genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller. Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är i utfall väderberoende. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på elmarknaden. Vinsten används dels till att konsolidera verksamheten d.v.s. avbetalningar av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser. Den andra delen av resultatet används för koncernbidrag och utdelning till ägaren, Falu kommun. Under den senaste 5-årsperioden har utdelningen till ägaren varit ca 25 % av resultatet i fjärrvärmeverksamheten. Hade någon annan ägt Falu Energi & Vatten AB hade dessa pengar lämnat kommunen. Kostnaders sammansättning och utveckling Bedömd kostnadsutveckling exkl. mervärdeskatt från senaste prisjusteringen. Vilket innebär att kostnadsutvecklingen för perioden till är grunden för prissättningen. Bränsle (rörlig kostnad) Detta avser våra inköp av alla bränslen inkl. skatter, driftmedia (vatten, sand etc.). Vi använder främst förädlade biobränslen men även en liten del olja samt drittel. Sedan har förädlade biobränsle (pellets) stigit med + 7 kr/mwh, ackumulerat sedan är 14 kr/mwh, vilket påverkar fjärrvärmepriset med + 0,8 öre/kwh.. Prognosen inför 2016 är oförändrade priser. Prognosen fram i mot 2019 är svagt stigande med ca med ca 2-3 % per år För olja har priset har sjunkit kraftigt -19 %. Den fortsatta utvecklingen är mycket svår att förutse. Påverkan på fjärrvärmepriset är mycket litet eftersom endast 2-5 % av bränslet kommer från olja. En samladbedömning är att priset kommer återhämta sig under och bedömer påverka priset med +/- 0 öre/kwh. 23

27 Styrmedel och skatter (rörlig kostnad) Här redovisas kostnader för särskilda styrmedel och skatter. Energiskatt, uppräknad med KPI, påverkar priset med +/-0 öre/kwh. Från 2016 är bedömningen att möjligheten till att använda skattefri el från vindkraft i verksamheten försvinner. Vilket innebär en kostnadsökning på ca 0,1 mkr/år d.v.s. påverka fjärrvärmepriset med ca +0,5 öre/kwh. Drift & underhåll och administration (fastkostnad) Under 12 månader (feb 2014-feb 2015) har AKI ändrat med 2,9 %. Vilket innebär en kostnadsökning med ca 0,05 mkr/år. För perioden bedöms arbetskraftskostnaden ligga över KPI d.v.s. ca +2,5 % år. år. Kapitalkostnad (fast kostnad) Här redovisas kapitalkostnaden uppdelat i avskrivningar och finansiella kostnader. Falu Energi & Vatten koncernen har en låneportfölj omfattande ca mkr. Medel bindningstiden för våra krediter är oförändrade 3,9 år, snitträntan var i ingången av ,08 % (3,21 %) samt oförändrad borgensavgift 0,4 %. Snitträntan sjönk med ca -0,12 % från föregående år. Med hänsyn till omläggning av krediter under 2015 bedöms snitträntan sjunka ytterligare under 2016 och Total effekt bedöms till en kostnadsminskning med 0,05 mkr/år under 2016 och

28 Prognos Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Värmeförsäljning (GWh) 13,2 14,4 14,5 14,5 14,5 Uppvärmning mot normalår 83% 94% 94% 94% 94% 1,5% 0,6% 0,6% 1,5% Pris Fjärrvärme enligt typhus 68,7 69,7 70,1 70,5 71,6 Snittintäkt (öre/kwh) 69,8 67,5 67,9 68,3 69,3 Pris elintäkt (öre/kwh) Intäkt (kkr) Försäljning värme & Kyla Övrigt Summa Kostnader (kkr) Bränslekostnad Bränsle Elintäkt Skatter & Styrmedel Drift & Underhåll Avskrivningar Finansiella kostnader Adm Övrigt Summa Summa exkl. kreditering el och styrmedel Resultat (kkr) Koncernbidrag (kkr) Investering (kkr) Kassaflöde (kkr) Totalt Kapital (kkr) Resurseffektivitet 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 Klimatpåverkan g CO 2ekv /kwh Resurseffektivitet vid förändring 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 Klimatpåverkan vid förändring g CO 2ekv /kwh Summering Sedan justeringen av intäktsnivån bedöms kostnadspåverkan under 2016 och 2017 till: Rörliga kostnadspåverkan efter effektiviseringskrav ca +1,3 öre/kwh Fasta kostnadspåverkan ca +0,1 mkr (+0,05 mkr/år) efter effektiviseringskrav d.v.s. +0,7 öre/kwh. Kapitalkostnad påverkan ca -0,1 mkr (-0,05 mkr/år) d.v.s. ca -0,7 öre/kwh Prognos miljövärdering 2016: 27 g/kwh CO 2ekv och primärenergifaktor 0,13 25

29 Bedömd prisjusteringen inför Fjärrvärmen är under stor press mot alternativen på värmemarknaden. Fjärrvärmen skall fortsätta vara prisvärdast på värmemarknaden och det finns just nu inget som talar för stora förändringar av marknadspriser för el. Prismodellen har förändrats för att skapa ett incitament för kunden skall kunna effektivisera sin fjärrvärmeanvändning, samtidigt som vi har kopplat ihop oss med Borlänge för att effektivisera produktionen ytterligare. Prissättningen av Fjärvärme skall vara långsiktig och stabil, detta gör att en samlad bedömning att det finns skäl att justera fjärrvärmepriset efter kostnadsförändringar inför och fördela justerinen under två år. I samråd med kundrepresentanter lämna fjärrvärmepriset oförändrat 2016 och fjärrvärmepriset får justeras maximalt med 1 % fram till Kontrollpunkt Är fjärrvärmepriset efter prisjusteringen prisvärdast på värmemarknaden? Nej varken eller Ja Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering. Kalkylen ger en fingervisning om alternativkostnaden och miljövärdering av alternativet. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme. Det är alltid en samlad bedömning om fjärrvärmen är konkurrenskraftig som ligger till grund för prissättning. Alternativ kostnadskalkyl med bergvärmepump för flerbostadshus av Nils Holgerssonundersökningens typbyggnad, med årsförbrukning 193 MWh/år räknat på 80 % värme och 20 % tappvarmvatten med boarea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m 2 i snitt), årsflöde m 3. Beräkning enligt fjärrkontrollen bilaga 2:1 26

30 - l l lll ll ll t tttttttttl ll l tl tt ttl tt l)la)l)r)lr)l)l)))r))l)lr))llr))))))))))))))l)ll ttt tttttgtg tgtttggtllr)s))))))sa)t ttt)))r))))r)tgts)ls))s)s)ass)))lss)sla))))ttt tgtttgt)tgt t tgggtg ttgtttttttgtt4t ttttttt) tttttttt gtggttgtg t)t)tgt t0hh)hhs. ggttgttgtgttt)tggtt t t.t t gtttttttttttgt)tgtttttt ttt 4 tgtttt.t ))))))))ssr))r)) eeelleelel l lrl elleeelel l lrl sllllll l lrl lllllllllllllllll lldllllrllllld dlldlrllllld lls))ss)ar sr)lss)ar srllr)) tttgggttttttt 5 55 t gtttttttttt aaaa) 00h0000 0hh0h l)))rlsr))rl ))))))))))))))) ttttttttttttttttttttttttttt t ttttttttttttttttggtgtgggtg t aaaa) rr))r))))r)))ar)))) )gtggttttgg)g)ttgtgt))))) 5 )tgtttttttttttt)t)tgt)t)) 4444 )tgtttttttttggtgttttgtttt))) 5445

31 - l l lll ll ll t tttttttttl ll l tl tt ttl tt lls))ss)ar ))))))))))))))) t gtttttttttt t lggttttl)t)tttg) tt t tttgggttttttt 5 t dttttttttttttttttt 5 t dtgttttgggtt t rr))r))))r)))ar)))) ttttttt)t)) 4 dtgttt) 5 ) 5 4 dt)))) 5 aaaa) 00h0000 )))))))))s)r))hs) dtttttgtg tttttttt 4 t sr)lss)ar ))))))))))))))) t gtttttttttt 5 4 t lggttttl)t)tttg) tt 4 4 t tttgggttttttt 5 5 t dttttttttttttttttt 5 t aaaa) 0hh0h00 )))))))))s)r))hs) dtttttgtg tttttttt 45t gl)))rl)s)))ra))l )ttggtgttttgtttt))) 44 ttttttt)t)) 45 rr))r))))r)))ar)))) tttttt)t)tgt)t)) 544 ttttttttlttgtgt) ) 54 tttgggttlttgtgt) ) 4 )gtgtg ttttttg 5455 tttttttgtg t ) t)t)) 544 tttttttt tttt)t)) 454 d)sr))r)r)l)))))))) )))))))))))) )rs)ls)l)))))) )tgg) t ptg t ) )tgg) t 4 45 l)r)lr))))))) tt ggtt)ggttt))) 4

32 - l l lll ll ll t tttttttttl ll l tl tt ttl tt srllr)) ))))))))))))))) t gtttttttttt 54 5 t lggttttl)t)tttg) tt 4 5 t tttgggttttttt 4 t aaaa) )))))))))s)r))hs) dtttttgtg tttttttt 4 t rr))r))))r)))ar)))) tttttt)t)tgt)t)) 544 ptgttgtgtggttt) ) 4 d)sr))r)r)l)))))))) )))))))))))) )rs)ls)l)))))) tttttt tttt 45 4 l)r)lr))))))) tttttt ggtt)tgtttt) 4

33 Bilaga 3-Normalprislista 2016 FALUN, Fjärrvärmepriser 2016 (Företag, flerbostadshus, industri, handel, kontor mm) Leveransgräns Till och med avstängningsventil innanför grundmur. Vi följer allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsverksamhet utfärdade av Svenska Fjärrvärme i samarbete med kundorganisationer. Falu Energi & Vatten är medlem i Prisdialogen, en väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. Prisets Komponenter Årskostnaderna består av en effektdel, en energidel och en flödesdel. Det pris du som näringsidkare betalar har dessa delar: Energiavgift -säsongsanpassat Effektavgift -Uppmätt Distributionsavgift -Uppmätt flöde 27

34 Energiavgift: Det kostar olika att producera fjärrvärmen olika tider på året. Vintertid med hög förbrukning sker vår dyraste produktion med förädlade trädbränslen och ibland olja och gasol. Sommartid med låg förbrukning räcker den billiga kraftvärmen från Västermalmsverket, som är spillvärmen från elproduktion, och då kostar det mindre att producera fjärrvärme. Detta ska kunden kunna tjäna på. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kostar att producera den värme man använder efter avdrag från den elintäkt vi får när vi producerar fjärrvärme i kraftvärmeverken. Priset är olika för dessa perioder på året: Energiavgift = P W Sommarpris: P=170 SEK/MWh, juni september Vår/höstpris: P=250 SEK/MWh, april maj, oktober-november Vinterpris: P=390 SEK/MWh, december mars W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare Effektavgift: Fjärrvärmesystemets kostnader beror också mycket starkt på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produktionsanläggningar och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris kunden betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget som kunden begär. Denna priskomponent styrs av mängden värme som köps under det dygn på året när det förbrukas som mest. Effektavgift baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget under 1 dygn d.v.s. dygnsenergin. Effektavgift justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under vinterperioden december-mars. Prisgrundande medeleffekt (P1) Fast pris (X1) Rörligt pris (X2) 0-50 kw 0 SEK/månad 73 SEK/kW/månad kw 608 SEK/månad 63 SEK/kW/månad kw 978 SEK/månad 60 SEK/kW/månad kw SEK/månad 58 SEK/kW/månad kw SEK/månad 48 SEK/kW/månad kw SEK/månad 44 SEK/kW/månad > kw SEK/månad 41 SEK/kW/månad Effektavgift = X1 + P1 X2 [SEK/månad] 28

35 Distributionsavgift eller flödesavgift: Distributionsavgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren. Fjärrvärmen, som värmer upp fastighetens vatten via fjärrvärmecentralen, bör tas vara på effektivt genom att kylas ned så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet. Distributionsavgift = C Q C=3:00 SEK/m³ Q=uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare. Tillval Bra miljömärkt fjärrvärme Ett frivilligt tillval till våra ordinarie fjärrvärmeavtal. Värme märkt med Bra Miljöval garanterar bland annat att värmen kommer från förnybara bränslen (i vårt fall från biobränslen), att bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog, att bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk och att det inte har gått åt en massa fossil energi på vägen från skog till element (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen). Vi blir reviderade av en extern part varje år då det kontrolleras att vi följer alla Naturskyddsföreningens krav. För Bra Miljövals märkt fjärrvärme tillkommer ett tillägg på energiavgiften med 12 SEK/MWh (1,2 öre/kwh) Pristak Totala kostnaden för effekt-, energi- och distributionsdel del är under året 2016 maximerad till 95,6 öre/kwh vilket motsvarar 95 % av kostnaden för att använda vattenburen elpannan. Servicebesök Vid servicebesök debiteras en startavgift samt timpriser och kostnader för material. Startavgift Timpris 270 SEK/besök 450 SEK/timme Tillval 12 Lika Om du vill ha en jämnare fördelning av fjärrvärmekostnaden så finns nu möjligheten att dela upp betalningen över året i lika stora delar. Du vet då i förväg hur stor fakturan kommer att vara varje månad. Efter årets slut sker avräkning mellan verklig kostnad för värmen du förbrukat under året och det du har betalat under samma period. Det innebär att sista fakturan kan bli lägre eller högre än övriga månadsbetalningar. Tillägg för 12 Lika är 1 procent på fjärrvärmepriset. 29

36 FLERBOSTADSHUS Årlig förbrukning MWh Totalt kr/år Varav årlig fast del Varav rörlig del 80 MWh MWh MWh MWh LOKALER-ÖVRIGA Årlig förbrukning MWh 80 MWh MWh MWh MWh SAMFÄLLIGHETER Årlig förbrukning MWh Totalt kr/år Varav årlig fast del Varav rörlig del Totalt kr/år Varav årlig fast del Varav rörlig del 80 MWh MWh MWh MWh

37 Småskalig fjärrvärme, Fjärrvärmepriser 2016 Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås (Företag, flerbostadshus, industri, handel, kontor mm) Leveransgräns Till och med avstängningsventil innanför grundmur. Vi följer allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsverksamhet utfärdade av Svenska Fjärrvärme i samarbete med kundorganisationer. Falu Energi & Vatten är medlem i Prisdialogen, en väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. Årskostnader Årskostnaderna består av en basavgift och en energiavgift. Basavgift Basavgiften utgår efter ansluten effekt E kw, som bestäms enligt kategoritalsmetod. De två senaste årens energiförbrukning normalårskorrigeras och medelvärdet av dessa divideras med kategoritalet som är h för flerbostadshus och h för övriga. E justeras per 1 januari varje år. Ansluten effekt kw kw >500 kw Fast avgift, SEK/år Effektavgift, SEK/år 519 E 456 E 361 E Energiavgift B W SEK/år B=462SEK/MWh Servicebesök Vid servicebesök debiteras en startavgift samt timpriser och kostnader för material. Startavgift Timpris 270 SEK/besök 450 SEK/timme Tillval 12 Lika Om du vill ha en jämnare fördelning av fjärrvärmekostnaden så finns nu möjligheten att dela upp betalningen över året i lika stora delar. Du vet då i förväg hur stor fakturan kommer att vara varje månad. Efter årets slut sker avräkning mellan verklig kostnad för värmen du förbrukat under året och det du har betalat under samma period. Det innebär att sista fakturan kan bli lägre eller högre än övriga månadsbetalningar. Tillägg för 12 Lika är 1 procent på fjärrvärmepriset. 31

38 FLERBOSTADSHUS Årlig förbrukning MWh Totalt kr/år Varav årlig fast del Varav rörlig del 80 MWh MWh MWh MWh LOKALER-ÖVRIGA Årlig förbrukning MWh 80 MWh MWh MWh MWh SAMFÄLLIGHETER Årlig förbrukning MWh Totalt kr/år Varav årlig fast del Varav rörlig del Totalt kr/år Varav årlig fast del Varav rörlig del 80 MWh MWh MWh MWh

39 FALUN, Fjärrvärmepriser Småhus Ett fastighetstaxerat småhus är en byggnadstyp som kan innehålla en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus är vanliga exempel på småhus, liksom också fritidshus. Leveransgräns Till och med avstängningsventil innanför grundmur. Vi följer allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk utfärdade av Svenska Fjärrvärmeföreningen och Konsumentverket.. Falu Energi & Vatten är medlem i Prisdialogen, en väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning. Lagstadgad mervärdesskatt ingår i samtliga priser. Prismodeller Det finns från och med 2014 tre olika prismodeller att välja på. Som standard består årskostnaden av en helt rörlig energiavgift som är indelad i tre säsonger, sommar, höst/vår och vinter. Som tillval kan man välja prismodeller med fasta avgifter och då med ett lägre energipris, efter det som passar bäst för varje enskild kund. Standardpris-villa rörligt ingen fast avgift Fast årsavgift 0 SEK/månad Energiavgift sommar 71,1 öre/kwh 710 SEK/MWh Energiavgift höst/vår 71,1 öre/kwh 710 SEK/MWh Energiavgift vinter 87,5 öre/kwh 875 SEK/MWh Snittpris 80,2 öre/kwh 802 SEK/MWh Tillval-villa låg låg fast avgift Fast årsavgift 155 SEK/månad Energiavgift sommar 28,8 öre/kwh 288 SEK/MWh Energiavgift höst/vår 59,8 öre/kwh 598 SEK/MWh Energiavgift vinter 87,5 öre/kwh 875 SEK/MWh Snittpris* 79,1 öre/kwh 791 SEK/MWh * vid en årsförbrukning kwh (25 MWh) Tillval-villa hög högre fast avgift Fast årsavgift 740 SEK/månad Energiavgift sommar 28,8 öre/kwh 288 SEK/MWh Energiavgift höst/vår 38,5 öre/kwh 385 SEK/MWh Energiavgift vinter 56,0 öre/kwh 560 SEK/MWh Snittpris** 76,7 öre/kwh 767 SEK/MWh ** vid en årsförbrukning kwh (30 MWh) 33

40 SMÅHUS Årlig förbrukning kwh Totalt kr/år Varav årlig fast del Varav rörlig del kwh kwh kwh kwh Energitermer Energi är effekt gånger tid. Effekt anges i watt (W) Tid anges i timme (h) 1 kwh (kilowattimme) = 1 kw (1 000 W) under en timme 1 MWh (megawattimme) = kwh Tillval Bra miljöval märkt fjärrvärme Ett frivilligt tillval till våra ordinarie fjärrvärmeavtal. Värme märkt med Bra Miljöval garanterar bland annat att värmen kommer från förnybara bränslen (i vårt fall från biobränslen), att bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog, att bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk och att det inte har gått åt en massa fossil energi på vägen från skog till element (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen). Vi blir reviderade av en extern part varje år då det kontrolleras att vi följer alla Naturskyddsföreningens krav. För Bra Miljövals märkt fjärrvärme tillkommer ett tillägg på energiavgiften med 1,5 öre/kwh (15 SEK/MWh). Före ett småhus som förbrukar kwh blir det 300 SEK/år Underhållsgaranti Vår strävan är att fjärrvärmen ska vara så enkel och bekymmersfri som möjligt. Tecknar du vår underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av din fjärrvärmecentral. Vi avhjälper fel, byter ut trasiga delar och i värsta fall, byter ut hela centralen. Vi gör ett servicebesök vart tredje år. Vid besöket gör vi en genomgång och kontroll av fjärrvärmeanläggningen. På det sättet minimeras risken för oväntade störningar. I serviceavtalet ingår även en försäkring som ger dig reducerad ersättning för självrisken vid eventuell skada som orsakats av fastighetens värmesystem. Försäkringen som innebär att du som kund erbjuds självriskeliminering upp till kr. Underhållsgarantin kan knytas till samtliga villacentraler som ej är äldre än 7 år, till en kostnad av 105 kr/månad. För centraler äldre än 7 år tillkommer en startavgift som bestäms efter besiktning av centralen. Servicebesök Vid servicebesök för kunder utan underhållsgaranti debiteras en startavgift samt timpriser och kostnader för material. Startavgift 350 kr/besök Timpris 500 kr/timme 34

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Falu Energi & Vatten AB... 4 Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 5 Åtagande om prisändringar...

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi.

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Fjärrvärmebranschens vision Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Från one-size-fits-all till skräddarsytt Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö 2016. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har

Läs mer

Prisändringsmodell och prisåtagande

Prisändringsmodell och prisåtagande Fjärrvärmepriset för näringsfastigheter i Växjö: Prisändringsmodell och prisåtagande 2017 2019 Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt,

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID Niklas Lindmark, 026-172662 2015-09-15 Sida 1(14) Fjärrvärmepriset näringsidkare i Gävle Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2019 2015-09-15 Sida 2(14) Innehåll

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme

Prisändringsmodell fjärrvärme Prisdialogen Mölndal Energi, näringsidkare 2017-2019 Prisändringsmodell fjärrvärme 2017-2019 Prisdialogen 2016, normalprislista näringsidkare Innehåll Prisändringsmodell & prisåtagande Mölndal Energi 2017

Läs mer

Prisändringsmodell och prisåtagande

Prisändringsmodell och prisåtagande Fjärrvärmepriset för småhus i Växjö och Ingelstad, Rottne och Braås: Prisändringsmodell och prisåtagande 2017 2019 Växjö Energi vill tillsammans med fjärrvärmekunderna utveckla fjärrvärme i Växjö, Ingelstad,

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Prisdialogen ENA Energi AB

Prisdialogen ENA Energi AB Prisdialogen ENA Energi AB Prispolicy Prissättningsprincip ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera säker och

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB PRISändringsmodellen Jönköping Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Därför ska fjärrvärmens pris vara konkurrenskraftigt,

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014 Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2015 2017 för Ängelholms näringsidkare... 3 2.1 Pris

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015

Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015 Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015 Öresundskraft vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2015 2017 för Helsingborgs näringsidkare... 3 2.1

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset i Helsingborg Åtagande om priser

Så här sätts fjärrvärmepriset i Helsingborg Åtagande om priser Så här sätts fjärrvärmepriset i Helsingborg Åtagande om priser 2013 2015 Öresundskraft vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärme Näringsidkare Ängelholm 216-218 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 216 218 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 216 218...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärme Näringsidkare Helsingborg 216-218 Fjärrvärmepriset Näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 216 218 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 216 218...

Läs mer

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2015 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2016-2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2016-2018 Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2016-2018 Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016-2018 En av PiteEnergis huvudstrategier är kundfokus. Utan våra kunder fanns vi inte, därför vill vi behålla

Läs mer

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Dialog för en fungerande värmemarknad En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leveran törer som öppet redovisar

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISA NDRINGSMODELL FO R

KARLSTADS ENERGI AB PRISA NDRINGSMODELL FO R Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2014 2016 för Ängelholms näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Umeå Energis prisändringsmodell

Umeå Energis prisändringsmodell Umeå Energis prisändringsmodell 1 Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring.. sid 4 3. Fjärrvärmeprisets delar sid 4-5 4. Beskrivning av

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2016-09-13 PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 7 Prismodell i normalprislistan 8 Förslag priser 2017 10 Fjärrvärmens

Läs mer

Prislista 2017 priser2017

Prislista 2017 priser2017 Prislista 2017 Gäller från 1 januari 2017 fev.se/priser2017 Elhandel För att du ska hitta ett elhandelsav tal som passar just dig har vi fyra olika av talsformer: Fast pris, Rörligt pris, Falupriset och

Läs mer

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016 PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016 AGENDA SAMRÅDSMÖTE 2 1. Kortfattad genomgång Prisdialogen och Vattenfall värme (vid behov) 2. Eventuella synpunkter eller återkoppling på protokoll från förra

Läs mer

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar 2014-08-27 Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2014 avseende leveranser av fjärrvärme

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Fjärrvärmepriset Näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2017 2019 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2017 2019... 3 3. Prisstruktur (Prismodell)... 4

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016 PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016 AGENDA SAMRÅDSMÖTE 2 1. Kortfattad genomgång Prisdialogen och Vattenfall värme (vid behov) 2. Eventuella synpunkter eller återkoppling på protokoll från förra

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset småhus i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar 2014 2016... 3 2.1 Pris för år 2014... 3 2.2 Löfte för år 2015...

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015 Värme Fjärrvärme företag och flerfamiljshus Prislista 2015 Bekymmerfri och driftsäker värmeförsörjning. Det finns tre prisalternativ för dig som är fjärrvärmekund och du väljer själv det som passar dig

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset småhus i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 3 2. Åtagande om prisförändringar 2015 2017... 4 2.1 Pris för år 2015... 4 2.2 Löfte för år 2016...

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2015-08-20 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2016-2018 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2016-2018... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell ENERGILÖSNINGAR Umeå Energis prisändringsmodell Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring sid 5 3. Fjärrvärmeprisets delar...sid 5 4. Beskrivning

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 2017 2019 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2017 2019... 3 3. Prisstruktur (Prismodell)... 4 4.

Läs mer

Prisändringsmodell Nyköping 2017

Prisändringsmodell Nyköping 2017 Prisändringsmodell Nyköping 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Prisändringsmodell Vänersborg 2017

Prisändringsmodell Vänersborg 2017 Prisändringsmodell Vänersborg 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll

Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

Vid prisändringar följer Vattenfall fjärrvärmelagen samt Prisdialogens och Svensk Fjärrvärmes regler:

Vid prisändringar följer Vattenfall fjärrvärmelagen samt Prisdialogens och Svensk Fjärrvärmes regler: Prisändringsmodell Motala & Askersund 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder...

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ

Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ PRISDIALOG 2016 Prisändringsmodell PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ Sedan många år tillbaka tillämpar vi på E.ON marknadsprissättning i våra

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag Ny prismodell för fjärrvärme Företag Ny prismodell för fjärrvärme 2016 Den 1 juli 2016 inför vi en ny prismodell som är mer rättvis, speglar våra kostnader bättre och gynnar energibesparingsåtgärder. Genom

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Ny prismodell 1 juli Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund!

Ny prismodell 1 juli Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund! Ny prismodell 1 juli 2016 - Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund! 1 Vad innebär den nya prismodellen för dig som kund? Vi vill ha nöjda kunder som upplever fjärrvärme som ett enkelt, bekvämt och

Läs mer

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Vid prisändringar följer Vattenfall Prisdialogens regler, fjärrvärmelagen och nedanstående regler som gäller inom Svensk Fjärrvärmes REKO-system:

Vid prisändringar följer Vattenfall Prisdialogens regler, fjärrvärmelagen och nedanstående regler som gäller inom Svensk Fjärrvärmes REKO-system: Prisändringsmodell Drefviken 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Prissättningspolicy för fjärrvärme

Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningsprinciper gällande standardprislista fjärrvärme för företag och privatkunder. Reviderad av Vattenfall Värme Sveriges ledningsgrupp, Solna 2016-10-21 Innehåll

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Agenda Växjö Energi det senaste året Nytt kraftvärmeblock Sandvik 3 Prisdialogen - att bilda pris i dialog Ny prismodell för fjärrvärme Fjärrvärmepriser för 2014 Lunch Händelser

Läs mer

Vår verksamhet Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2015

Vår verksamhet Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2015 Vår verksamhet 2015 Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2015 Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2015 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärmepriset småhus i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar 2016 2018... 3 3. Prisstruktur (prismodell)... 4 4. Fjärrvärmens

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme

Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2017-2019 Prisändringsmodell & Prisåtagande 2017-2019 En av PiteEnergis huvudstrategier är kundfokus. Utan våra kunder fanns vi inte, därför vill vi behålla

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Hässleholm Miljö AB - Prisändringsmodell

Hässleholm Miljö AB - Prisändringsmodell Hässleholm Miljö AB - Prisändringsmodell Inledning Prisdialogen är ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer