Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB"

Transkript

1 Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar vi hur priset av fjärrvärme som används i näringsfastighet samt prisåtagande för perioden Förutsättning för prissättning Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att kunden betalar de kostnader som vi har för att kunna leverera en säker och miljövänlig fjärrvärme, samt över tid få en rimlig avkastning. Vi ska fortlöpande arbeta med att effektivisera vår verksamhet och pressa våra kostnader. Verksamheten ska vara så effektiv att våra fjärrvärmepriser är konkurrenskraftiga gentemot andra uppvärmningsalternativ på vår marknad. Den kostnadsbaserade prissättningen innebär att fjärrvärmen (Växjö) och närvärmen (Ingelstad, Rottne och Braås) utgör olika prisområden, eftersom systemen har var sina kostnadsnivåer. Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för fjärrvärmpriset. Prisutvecklingen anges för två kommande år, samt en inriktning på tredje året. Prisförändringar ska genomföras i en kunddialog, beskriven nedan. Vår avsikt med det nya prismodell förslaget från 1 juli 2014, är att det så långt som möjligt spegla kostnaderna för att långsiktigt producera och distribuerar fjärrvärme. Detta ger en rättvisare information till kund, och gynnar direkt de kunder som gör energi- och effektbesparingar när energin är som dyrast och sämst för miljön. En sådan prissättning gör också fjärrvärmeverksamheten robust mot ändrade leveransvolymer etc, vilket leder till stabila priser. Vår fjärrvärme ska vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Med prisvärd menar vi att jämförbar uppvärmningskostnad med samma globala miljöbelastning inkl. kapitalkostnad, reinvesteringskostnad och drift och underhåll under hela fastighetens livslängd. Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta till fjärrvärmnäten. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognoserad framtid. Energiförbrukningens täckningsbidrag. Beräkningen sker enligt nuvärdesmetoden. 2. Prisändring och prisprognos Pris för år 2014 Det genomsnittliga priset höjs med 2,8 % från 2013 till Förändringen fördelas lika mellan fast månadsavgift, effektavgift och energiavgift medan flödesavgiften lämnas oförändrad. Prislistor för 2014 redovisas enligt Bilaga 1. Prisförändringen kommer att utfalla olika för olika kunder, beroende på deras individuella egenskaper vad gäller uttagsmönster över året, effektuttag, flöde etc. Beräknat på flerbostadshus, årsförbrukning 193 MWh/år (typhus Nils Holgersson) blir prishöjningen: Fjärrvärmen (Växjö) 2,6 %.

2 Avsikten är att förändra prismodellen av fjärrvärme till näringsfastighet Den 1 juli 2014 har vi för avsikt att introducera en ny prismodell för fjärrvärme (Växjö) till näringsfastigheter. Se bilaga 3. För kundkollektivet som helhet ska övergången av prismodell vara intäktsneutral. Däremot kommer det utfalla olika för olika kunder, beroende på deras individuella egenskaper vad gäller uttagsmönster över året, effektuttag, flöde etc. Detta innebär att förändringen i prismodellen kan ge större högre förändringar av årskostnaden än 2,8% maximalt 5% under Planerad prisändring 2015 Det genomsnittliga priset för fjärrvärme förändras med 3% från Förändringen fördelas lika mellan fasta och rörliga avgifter. Prognos 2016 Historiken visar att viktiga komponenter i kostnadsbilden kan skifta mycket mellan åren. Störst osäkerhet råder för närvarande kring bränslepris och pris på el. Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att behövas höjas med 3% från Fjärrvärmepris i Växjö jämfört med andra i Sverige En jämförelse hämtas från den årliga Nils Holgersson-undersökningen. Fjärrvärmens konkurrenskraft Vår fjärrvärme ska vara prisvärd i jämförelse med de alternativ som kan finnas för en kund som idag köper fjärrvärme, eller som har fått möjlighet att ansluta. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme. Flerbostadshus, årsförbrukning 193 MWh/år Nils Holgersson-undersökningens typbyggnad, ett flerbostadshus boarea 1000m 2 med 15 lägenheter (67m 2 i snitt), årsflöde 3860 m 2. Energianvändning 193 MWh, räknat med 80 % värme och 20 % varmvatten Nyinvestering av respektive anläggning räknat med ett annuitetslån med 4% ränta och avskrivning på 20 %. För övriga alternativ är elpriset beräknat efter ett volymvägt spotpris Sverigeprofil inkl aktuella nätpriser, avgifter och skatter. Fast pris är beräknat efter respektive uttag. Värmepumpen använder elpatron för spetseffekt.

3 Uppvärmningskostnader Nils Holgersson fastighet för fjärrvärme, bergvärme samt luft-vatten värmepump Växjö. Sammanställt av Profu Prisstruktur Prisets Komponenter Det pris som näringsidkare betalar har dessa delar: Månadsavgift Effektavgift Energiavgift Distributionsavgift -fast avgift + - uppmätt effekt + - uppmätt energi + - uppmätt flöde Månadsavgift: Fastavgift som i en liten mån täcker våra fasta kostnader som t.ex. avskrivning för kundens fjärrvärmeledning. Effektavgift: Fjärrvärmesystemet kostander beror på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produktionsanläggningen och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris som kund betalar också har en komponent beroende av värmeuttaget. Denna priskomponent styrs av mängden värme som köps under perioden 16 januari - 15 mars, då dygnets medeltemperatur ligger närmast -2 grader C. Detta värde används under perioden 1 april -31 mars. Bestämning av effekten sker genom att göra ett medelvärde av den högsta entimmesmedel. Vid mindre avvikelser sker justering av effekten vart tredje år, 2013, 2016 osv. Energiavgift: Täcker till stor del våra kostnader för bränslet. Uppmätt mängd energi (MWh) multipliceras med energiavgiften. Distributionsavgift: Distributionsavgiften utgår från den mängd fjärrvärmevatten som strömmar genom värmemätaren. Fjärrvärmen som värmer upp fastighetens vatten via fjärrvärmecentralen, bör vara effektivt genom att kylas ned så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet.

4 Genomsnittet för en företagskund beräknat på Nils Holgersson fastigheten är fastpris 0 %, effektavgiften 25 %, energiavgiften 67 % och distributionsavgiften 8 %. Under den kalla delen av året är det alltså 100 % av fjärrvärmepriset helt rörlig. Sammataget gör detta att energibesparingar ger sänkta fjärrvärmekostnader utan eftersläpning. 4. Beskrivning av prisändring 1 jan 2014 Föreslagen prisförändring innebär en genomsnittlig höjning med 2,8 %. Höjningen är fördelad så att skillnaden mellan den fasta delen, inkl effektavgiften och den rörliga delen behålls oförändrad. Motiv till prishöjning Lönsamheten för Kraft och Värme påverkas av intäkter och kostnader. På intäktssidan har elcertifikaten upphört 2013, vilket tidigare år varit en betydande inkomstkälla på Mkr per år. Intäkten från elproduktionen sjunker i takt med sjunkande elpriser och är för närvarande beräknad att bli 8 Mkr lägre än affärsplanen De nyanslutningar affärsområdet gör balanseras i stort med de effektiviseringar våra kunder utför. Vi ser en möjlighet att sänka bränslekostnaderna framöver, vilket i sin tur gynnar prisutvecklingen av fjärrvärmen. Prislista Fjärrvärme Näringsfastigheter Avtalad effekt Månadsavgift Effektavgift Energiavgift Distributionsavgift 1-99 kw 0 kr/mån 417 kr/kw 401 kr/mwh 75 kr/m kw 685 kr/mån 330 kr/kw 401 kr/mwh 75 kr/m kw kr/mån 276 kr/kw 401 kr/mwh 75 kr/m kw kr/mån 238 kr/kw 401 kr/mwh 75 kr/m 3 > kw kr/mån 156 kr/kw 401 kr/mwh 75 kr/m 3 I tabellen är nya förslagna priser för näringsfastigheter i Växjö och förändringen på energiavgiften är 11 kronor per MWh. Höjningen i beräkningsexempel för ett Nils Holgerssonhus nedan blir för kunden i Växjö 2,6 %. Beräkningsexempel näringsfastighet fjärrvärme, Nils Holgerssonhus 193 MWh År Total kostnad Månadsavgift Effektavgift Energiavgift Distributionsavgift kr/år 0 kr 405 kr/kw 390 kr/mwh 75 kr/m kr/år 0 kr 417 kr/kw 401 kr/mwh 75 kr/m kr/år 12 kr/kw 11 kr/mwh Fjärrvärmens kostnader Summan av de priskomponenter som kunden betalar behöver täcka kostnader och rimlig avkastning för fjärrvärmeverksamheten, eftersom vi har kostnadsbaserad prissättning. Dock är målet att fjärrvärmen alltid skall vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Förändringar av skatter och avgifter som ej var kända vid tidpunkt för vår överenskommelse kommer att kompenseras för genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller. Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är i utfall väderberoende. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framförallt väder och priset på elmarknaden. Vinsten används till att konsolidera verksamheten d.v.s avbetalning av skulder för att långsiktigt kunna hålla

5 attraktiva priser. Den andelen av resultatet används för utbetalning till ägaren ca 20 miljoner, Växjö kommun. Hade någon annan ägt Växjö Energi AB hade dessa pengar lämnat kommunen. Kostnadernas sammanfattning Den totala kostnadsbilden för fjärrvärme i Växjö har följande huvuddelar: Bränsle: Detta avser vår inköp av alla bränslen. Här ingår även skatter kopplade till bränslen, såsom el, olja. Avskrivning/leasing: Avser kostnader kopplade till produktions- och distributionsverksamheten. Ränta ingår ej. Drift & underhåll: Här visas kostnader för drift & underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar. Personal: här finns alla kostander för personal anställda i fjärrvärmeverksamheten inom produktion, distribu tion och kundadministration Kundadministration: Omfattar kostnader för kundservice, fakturering och försäljningsarbete. Övrigt: Här visas kostnader som inte naturligt ingår i ovanstående poster. Innefattar bla kostnader för kon cerngemensamma funktioner och försäkringar. Fördelning av fjärrvärmens totala kostnader i Växjö enligt budget 2013 Fjärrvärmens intäkter Ett kraft värmeblock med ångpanna, turbin, rökgaskondensor och tillhörande absorptionskylmaskiner utnyttjar energin i inköpt biobränsle mycket effektivt. En förutsättning för att kunna producera elenergi är att ett fjärrvärmenät är etablerat. I kraftvärmesystemet i Växjö ger intäkterna från elförsäljning och elcertifikat ett ekonomiskt bidrag till fjärrvärmeförsäljningen som alltså gynnar prisbilden för fjärrvärme. Ett konkurrentkraftigt pris på fjärrvärme ger följaktligen grund för fortsatt utbyggnad med ökat värmeunderlag som följd, vilket i sin tur möjliggör ökad elproduktion.

6 Intäkter fjärrvärmeförsäljning Månadsavgift Effektavgift Energiavgift Distributionsavgift Intäkter el Kraftvärmeverket producerar el vilken säljs på den fysiska elmarknadentill rådande spot pris. Dessutom arbetar Växjö Energi med portföljförvaltning av el vilket inebär att prissäkringar i finansiella instrument, sk eltermer, sker. En av styrelsen fastslagen krafthandelspolicy reglerar hur dessa affärer regleras. Resultatet av portförljförvaltningen påförs intäkterna från försäljningen av el på spotmarknaden. Växjö Energi har fram till tilldelats elcertifikat för den biobränslebaserade elproduktionen. Dessa certifikat har ett marknadsvärde och försäljning sker på marknaden enligt en av styrelsen fastlagen krafthandelspolicy. Ekonomi År 2012 var nettoomsättningen för Växjö Energi AB 717 mkr och resultatet efter avskrivningar, finansiella kostnader och skatt 43 mkr. Läs gärna vidare och mer detaljerat i vår årsredovisning och i årsrapporten för fjärrvärme. Dessa finner du under gå vidare på Om oss och Ekonomisk information. Årsrapporten och drifts- och affärsrapporten finns att läsa på under rubriken fjärrvärme. Sandvik 3 Kraft och Värme kommer under åren lägga betydande energi på att uppföra ett nytt kraftvärmeblock, Sandvik 3. Under 2013 och 2014 kommer omfattande byggnationer att ske vilket ställer utomordentliga krav på organisationen. Det nya kraftvärmeblocket, Sandvik 3, kommer att innebära att mer än 30 GWh fossil spetslastolja helt försvinner. Därtill minskar lastmaskinernas drifttid som i sin tur minskar dieselanvändningen. Ny effekt på närvärmeanläggningarna öppnar för minskad användning av oljor och förädlade trädbränslen. 5. Miljövärdering Beräkning och redovisning av miljövärdena görs enligt överenskommelse i Värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme i ett bakåtblickande perspektiv, som bygger på statistik grundat på den energi som har använts under året. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränsle. Resurseffektivitet. Mäts som använd primärenergi i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs, till exempel träd i skog, vatten, vind, kol och olja.

7 Klimatpåverkan. Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter CO2ekv från förbränning samt produktion och distribution av bränsle, i förhållande till den energi som levereras till kund. Fossila bränslen. Mäts som andel kol, fossil olja och naturgas som används i förhållande till den energi som totalt används för att producera fjärrvärme. Produktion av fjärrvärme i Växjö baseras på trädflis, torv och olja Fördelningen använda bränsle för fjärrvärme i Växjö Miljövärden för De är inte normalårskorrigerade och varierar främst beroende på hur kallt det är och därmed efterfrågan på energi.

8 För alternativ bergvärme (BVP) och luft-vatten värmepump (LVVP) har miljövärden beräknas och jämförts med miljövärden för fjärrvärme i Växjö. BVP* (El Nordisk residual mix 2010) LVVP ** (El Nordisk residual mix 2010) FV 2011 FV 2012 Klimatpåverkan (g CO2ekv/kWh) Fossil (%) ,2 7,1 Förklaringar: *Årsvärmefaktor 3, Svensk värmepumps förenings hemsida **Årsvärmefaktor 2,9, energimyndighetens hemsida Kunddialog Under 2014 planerar vi möten enligt nedan: 1. Informationsmöte (feb-mars). Under detta möte behandlar vi följande områden: Statusrapport Kraft & Värme Kundrepresentation: affärsläge, hyresutveckling, utmaning Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc Förändringar skatter, lagstiftning etc Status fjärrvärme och framtidsplaner samt nya produkter Status kostnadsutveckling, råvarumarknaden, kundutveckling Status investeringsprojekt Diskussion miljö kontra pris (drift mot ekonomisk eller miljömässig optimering) Hantering eventuella avvikelser jämfört med tidigare kostnadsprognoser Förslag prisförändring år 1 (baserat på löftet utställt föregående år) Förslag löfte år 2 Förslag målsättning nytt 3 Synpunkter kundorganisation Kommunikationsplan till kunder i regionen 2. Samrådsmöte (april). Under detta möte behandlar vi följande områden: Synpunkter kundorganisationer Överenskommelse Vi genomför även följande: Information utges till kansliet (aug) Publicering av prisändringsmodell (sept) Ny prislista ska vara hos kund senast (sept) Kundmöte med hela kundkollektivet (sept) Nytt pris gäller (1 jan) 7. Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta till fjärrvärmnäten. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle.

9 Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognoserad framtid. Energiförbrukningens täckningsbidrag. Beräkningen sker enligt nuvärdesmetoden. 8. Bilagor 1. Ny prislista 1 jan Förslag till Ny prismodell 1 juli 2014

10 Prislista för fjärrvärme till näringsfastigheter (tidigare benämnd som Prislista för fjärrvärme till näringsidkare ) Gäller från och med Uppmätt effekt (kw) Fast avgift (kr/mån) Effektavgift (kr/år) Energiavgift (kr/mwh) Distributionsavgift (kr/m 3 ) x E 401 2, x E 401 2, x E 401 2, x E 401 2, x E 401 2,75 Samtliga priser är angivna exklusive moms. Bestämning av effekten E sker enligt anvisningarna i tillämpningsbestämmelserna. Tillämpningsbestämmelser Allmänt Växjö Energi tillhandahåller värme på de villkor, som anges i denna prislista och i för var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Prislistan för fjärrvärme till näringsfastigheter gäller för fjärrvärmenätet i Växjö. Värmeavgifter Värmeavgiften är uppdelad i fast avgift, effektavgift, energiavgift och distributionsavgift. Priserna beslutas av Växjö Energis styrelse. Priserna justeras årligen och vi informerar om förändringarna senast två månader innan de träder i kraft. Det sker via personliga brev och på hemsidan Effektavgift Bestämning av effekten E sker genom att göra ett medelvärde av den högsta entimmesmedeleffekten under de 10 vardagar, under perioden 16 januari - 15 mars, då dygnets medeltemperatur ligger närmast -2 grader C. Detta värde tillämpas under perioden 1 april - 31 mars. Vid mindre avvikelser sker justering av effekten (E) vart tredje år. Energiavgift Energiavgiften beräknas genom att gällande energiavgift (kr/mwh) multipliceras med förbrukning (MWh) Distributionsavgift Distributionsavgiften beräknas i proportion till mängden fjärrvärmevatten som passerar kundens fjärrvärmecentral. Beräkningsexempel En fastighet med uppmätt effekt 150 kw, energiförbrukning 400 MWh och fjärrvärmevattenflöde på m 3 får en beräknad kostnad (685 x 12)+(330 x 150)+(401 x 400)+ (2,75 x 3 000)= kr/år Trygghet för dig som kund Fjärrvärmelagen finns för att stärka kundens ställning i relationen med fjärrvärmeleverantören. Vid förändring av villkor har kunden rätt till förhandling och vid behov medling. Övrigt Växjö Energi äger rätt att träffa uppgörelse på andra villkor än de här angivna då speciella förhållanden råder. Växjö Energi AB, PL Växjö Energi AB, Postadress: Box 497, VÄXJÖ, Besöksadress: Kvarnvägen 35 Tel kundcenter: , Växjö Energi ingår i Växjö kommun.

11 vi y r: osch n om hur r b a n o i n t e d ma t med nfor S y f t e ö r h a n d s i v e r. dell a mo f ö n d m n a n e r u k rf ad g som tänke 2014 inför ö. ge di r i Växj e r d e t n e u h t astig är at vsikt ingsf A r ä r n å v för Det ska löna sig att vara smålänning vår nya prismodell ska gynna dig som arbetar med att vara energismart.

12 Den som sparar mest energi vinner Du som valt fjärrvärme har helt klart gjort det miljöklokaste valet på marknaden. Du gynnar en resurseffektiv uppvärmningsform som produceras här i din egen region och bidrar därmed till reduceringen av koldioxidutsläpp. Det är riktigt bra och värt att premieras, för den som är beredd att spara energi vid rätt tillfälle ska självklart få se resultatet av det. Därför arbetar vi nu för att införa en ny prismodell baserad på säsongspris. För om vi tillsammans minskar på energianvändningen, blir både vi och miljön vinnare.

13 Energieffektivitet ska belönas Den nya prismodellen för fjärrvärme kommer att baseras på ditt förbrukningsmönster: en månadsavgift, en effektavgift, en distributionsavgift och en energiavgift, precis som idag. Nytt är att energiavgiften säsongsanpassas. Syftet med denna nya modell är att kunna erbjuda de kunder som aktivt jobbar med sin energieffektivisering, möjligheten att i större utsträckning kunna sänka sina kostnader. Det som kommer styra uppvärmningskostnaden är: Månadsavgift Fast avgift som till del täcker fasta kostnader som t.ex. avskrivning för kundens fjärrvärmeledning. Energiavgift Säsongsanpassat. kr/kwh Effektavgift Uppmätt effekt. kr/kw Nytt Målet är att vi tillsammans ska minska vårt resursutnyttjande och miljöpåverkan för att skapa en bättre värld. På följande sidor tittar vi närmare på de olika delarna för att du enklare ska förstå dina möjligheter att påverka din energikostnad. Distrubtionsavgift Uppmätt flöde. kr/m 3

14 Energiavgift kr/kwh större PRISSKILLNAD över säsongerna Energipriset är förändringen i nya prismodellen och den är kopplad till rörliga kostnader för själva framställningen av fjärrvärmen. Under vintertid sker den dyraste produktionen. Under sommartid räcker den billiga kraftvärmen från Sandviksverket, som spillvärme från elproduktionen, och då kostar det mindre att producera fjärrvärme. Pris Påverka priset själv! Men det som styr mest är efterfrågan. Syftet med energipriset enligt nya prismodellen är att återspegla just skillnaden i efterfrågan mellan vinter och sommar. Genom att använda din fjärrvärme effektivare med ett välbalanserat värmesystem ökar du dina möjligheter till besparingar. Detta får du såklart bäst utbyte av vintertid då efterfrågan av fjärrvärme är störst och ger mest besparing. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Säsongsindelning för energipriset: Vinterpris: 1 oktober 30 april Sommarpris: 1 maj 30 september

15 Effektavgift kr/kw att kapa topparna ger effekt på kostnaderna Effektdelen baseras på det totala energiuttaget alla kunder gör samtidigt, där ditt pris beräknas efter din del av effekten i nätet. Det vill säga, ditt pris sätts dels utifrån hur produktionen behöver dimensioneras, dels vilket utrymme i fjärrvärmesystemet du behöver för den komfort du vill ha. Den lägre energikostnaden kompenseras av en högre effektavgift vilket ger ett bra utgångsläge vid energieffektiviserande investeringar. I prismodellen är det ingen förändring mot idag. Effektberäkningen baseras på den mängd värme du köper under 10 vardagar då dygnets medeltemperatur ligger närmast -2 C. Effekten bestäms genom att göra ett medelvärde av toppeffekten under de 10 vardagar under perioden 16 jan - 15 mars. Vid mindre avvikelser sker justering av effekten vart tredje år, 2013, 2016, och så vidare.

16 Distributionsavgift kr/m 3 låt inte dina kostnader flyta iväg Principen är att ju lägre temperatur vattnet i fjärrvärmesystemet har efter att ha passerat din fjärrvärmeanläggning, desto mer resurssnål är den. För ju mer värme som utvinns ur det vatten som passerar, desto lägre blir vattenflödet genom fjärrvärmeanläggningen. Detta återspeglas i priset genom en flödesdel. Eftersom du betalar per kubikmeter vatten som passerar din anläggning är det viktigt för dig att ha ett så lågt flöde som möjligt. Din kostnad blir lägre om ditt värmesystem är vältrimmat. Med ett effektivt värmesystem ser du till att dina kostnader inte flyter iväg. Växjö Energis fjärrvärmesystem Växlare Kundens värmesystem Ett fjärrvärmesystem består egentligen av två helt olika system skilda från varandra. Det varma vattnet som kommer från oss värmer vattnet i ditt system via värmeväxlaren.

17 aktivitet lönar sig Vår nya prismodell gynnar den som är energismart. Det fina med det är att alla kan bli energieffektivare och därmed utnyttja fördelarna med modellen. Som du ser påverkar de olika delarna din sammanlagda årskostnad. För att sänka din förbrukning går det att arbeta aktivt med var och en av dessa. Ett tips är att se över dina kommande investeringar utifrån den nya prismodellens förutsättningar. Du kommer direkt att se på din faktura vad din aktivitet ger för resultat, eftersom vi nu även förbättrat våra insamlingssystem för snabbare avläsning.

18 Vi hjälper dig hitta en optimal lösning Det ska löna sig att vara aktiv och spara energi, det är själva kärnan i nya prismodellen. Den nya prismodellen är dessutom mer flexibel än den gamla och ger dig större möjligheter att göra energieffektiviserande investeringar. Åtgärder som du nu kommer kunna se ännu snabbare resultat av. Välkommen att kontakta oss på Veab-energitjänster för att få bra tips och hur du som kund får ut det mesta ur era system. För att hitta den bästa lösningen, anlita din egen serviceleverantör eller konsultera oss. Mer information hittar du på hemsidan. Växjö Energi AB, Box 497, Växjö. Besöksadress: Kvarnvägen 35. Telefon:

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi.

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Fjärrvärmebranschens vision Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Från one-size-fits-all till skräddarsytt Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme December 1996 FJÄRRVÄRME KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme 1996 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I Sverige finns en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 2 2012 Fältmässig fjärrvärme Vi ordnade duschen för orienterarna i 25manna Tema: Energibesparing Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? 1

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer