Vid prisändringar följer Vattenfall fjärrvärmelagen samt Prisdialogens och Svensk Fjärrvärmes regler:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid prisändringar följer Vattenfall fjärrvärmelagen samt Prisdialogens och Svensk Fjärrvärmes regler:"

Transkript

1 Prisändringsmodell Motala & Askersund 2017

2 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser Privatkunder... 4 Prognos 2018 och 2019 Företag, föreningar och organisationer... 4 Prognos 2018 och Privatkunder... 5 Prismodell för privatkunder... 5 Energikostnad... 5 Fast avgift... 5 Prismodell för företag, föreningar och organisationer... 5 Effekt... 6 Energi... 6 Flöde... 7 Beskrivning av prisändringen... 7 Konkurrenskraft... 7 Långsiktighet Miljövärdering Framtida utvecklingsprojekt produktion och distribution Kunddialogen Anslutning av nya kunder... 12

3 Inledning Prisändringsmodellen beskriver hur Vattenfall AB sätter fjärrvärmepriserna för respektive ort och är en konkretisering av Vattenfalls prispolicy. Dokumentet har tagits fram inom ramen för Prisdialogen där kunder givits möjlighet att påverka dess innehåll. Prispolicy Den prispolicy som tidigare låg till grund för Vattenfalls prissättning på fjärrvärme togs fram Vattenfalls kunder har framkommit med synpunkter (bland annat i Prisdialogen 2015) om att prispolicyn inte var tillräckligt tydlig eller transparent framförallt med avseende på parametern rimlig avkastning. Prisdialogens styrelse ansåg att samma parameter kunde vara svår för kunder att förstå och medförde alltför höga krav på redovisning och transparens vid praktisk tillämpning. Baserat på detta har Vattenfall arbetat fram ett förslag på en utvecklad prispolicy där parametern om rimlig avkastning har tagits bort och parametrarna långsiktighet och konkurrenskraft har fått större utrymme. Förslaget diskuterades under prisdialogens första samrådsmöte 2016 och fick stöd hos deltagarna. Vattenfalls princip är att prispolicyn ska vara tydlig, transparent och värdebaserad, d.v.s. konkurrenskraftig jämfört med de substitut som finns på marknaden. Den nya prispolicyn är en avvägning mellan två kriterier, vilka tar hänsyn till såväl kunden som värmemarknaden: Priset ska vara konkurrenskraftigt. Prissättningen ska vara långsiktig. Vid prisändringar följer Vattenfall fjärrvärmelagen samt Prisdialogens och Svensk Fjärrvärmes regler: - Prisändringar genomförs normalt bara en gång per år och då vid årsskiften. Vi ska vid prisändringar ta hänsyn till våra kunders planeringshorisont och budgetprocess. - Prisändringar ska aldrig ske retroaktivt. - Vi ska avisera våra kunder skriftligt om den planerade förändringen med motivering minst två månader innan ändringen avses träda i kraft. Varje ny fjärrvärmekund skall vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenätet. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskild anslutning. 3

4 Prisändring och prisprognos I tabellerna nedan finns normalprislistan för 2017 samt den procentuella förändringen jämfört med föregående år för respektive kategori. Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer Normalprislista för företag, föreningar och organisationer Motala & Askersund (exkl. moms) Priskomponent Pris 2017 Effekt - abonnerad effekt 857 kr/kw, år - övertrassering 1714 kr/kw Energi - sommar 243 kr/mwh - vår/höst 335 kr/mwh - vinter 558 kr/mwh Volymrabatt * MWh/år - 5 kr/mwh MWh/år -10 kr/mwh MWh/år -15 kr/mwh MWh/år -20 kr/mwh 7500 MWh/år -25 kr/mwh Flöde - avser flöde bättre/sämre än genomsnitt 4 kr/m 3 Övrigt - industriavdrag - 75 kr/mwh Genomsnittlig ändring för företagskunder i Motala & Askersund är en höjning på 1,54%. Priser Privatkunder Normalprislista för privatkunder i Motala & Askersund (inkl moms) Priskomponent Pris 2017 Fast avgift - kostnad per år 3898 kr, år Förbrukningsavgift - energiförbrukning 817 kr/mwh För en villakund med en förbrukning 20 MWh/år innebär detta en prishöjning med 1,51%. Prognos 2018 och 2019 Företag, föreningar och organisationer Prognosen för 2018 och 2019 är i linje med 2017 års prisjustering ca 1,5%. Flödesavgiften, som är intäktsneutral för Vattenfall, kommer att höjas framöver för att skärpa incitamenten för kunden att effektivisera sin anläggning ytterligare. 4

5 Prognos 2018 och Privatkunder Prognosen för 2018 och 2019 är i linje med 2017 års prisjustering ca 1,5%. Prismodell för privatkunder Prismodellen för privatkunder är samma som tidigare: Energikostnad Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen. Energipriset är konstant över året. Fast avgift Den fasta kostnaden fördelas över årets månader. Prismodell för företag, föreningar och organisationer Den 1 januari 2016 infördes en ny prismodell för företag, föreningar och organisationer på samtliga Vattenfalls fjärrvärmenät. Figur 1 nedan beskriver den genomsnittliga viktningen mellan de olika priskomponenterna i) effekt, ii) energi och iii) flöde. Figur 1 Viktning av respektive komponent för genomsnittskund Kommentar: Bilden beskriver de olika komponenternas viktning sett över hela nätet. För individuell kund kan det variera väsentligen beroende på användning. 5

6 Effekt Effekt är ett mått på energivolymen under en given tidsenhet. För fjärrvärme är detta vanligtvis dygnsmedeleffekten, dvs energianvändning under ett dygn. Abonnerad effekt avser anläggningens dimensionerande fjärrvärmebehov, alltså hur mycket värme som behövs när behovet är som störst. Effekttoppar uppstår under kalla vinterdagar och avgör hur stor kapacitet Vattenfall måste hålla i beredskap. Effektpriset ger kunden incitament att skära kostnader genom att kapa effekttopparna. Vattenfall använder en så kallad effektsignatur för att ta fram den debiteringsgrundande effekt som kunden rekommenderas använda. En effektsignatur beskriver grafiskt sambandet mellan utomhustemperatur och dygnsmedeleffekt. Den rekommenderade effekten kan läsas ut i grafen vid en för orten dimensionerande utomhustemperatur. I de allra flesta fall ger effektsignaturen en bra analys av anläggningens effektbehov, men i de fall där dygnsmedeltemperaturen korrelerar dåligt med temperaturen riskerar effektsignaturen att bli felaktig och variera kraftigt från år till år. För sådana anläggningar fordras alltså att historiska uttag analyseras för att kunna bilda sig en uppfattning av anläggningens värmebehov. Det står kunden helt fritt att välja en lägre effekt än den som Vattenfall rekommenderar. Ett tänkbart skäl för att välja en lägre effekt är när större effektiviseringsåtgärder utförts och väntan på att detta återspeglas i effektsignaturen anses för lång. En fördel med att trots allt invänta effektsignaturen är att Vattenfall garanterar sin rekommendation om effekten överskrids blir det utan konsekvens medan Vattenfall rimligen inte kan ta ansvar för kundens egna beslut. Om kunden väljer en lägre effekt och överskrider den utfaller en övertrasseringsavgift. Energi Energi är den traditionella debiteringsgrundande komponenten. Kostnaden att producera fjärrvärme varierar markant över året, vilket är anledningen till att priserna varierar efter säsong. Året är indelat i tre säsonger med varierande prisnivå enligt Figur 2. Figur 1 Säsongsdifferentierat energipris 6

7 Medan effektpriset kan relateras till Vattenfalls fasta kostnader kopplas energipriset till de rörliga kostnader där bränslekostnader väger tungt. Energipriset har därför prissatts med beaktande av marginalproduktionskostnaden, så att framtida energieffektiviseringar gynnar båda parter på ett långsiktigt hållbart sätt. Flöde Flödeskomponenten skapar incitament för kunden att effektivisera sin anläggning. Syftet är att försöka minimera mängden varmvatten som pumpas runt i systemet, eftersom detta är förknippat med större energiförluster, lägre verkningsgrad i produktionen och kostnader för t.ex. drift av pumparna. De kunder som har ett flöde sämre än genomsnittet betalar en avgift för den del som överstiger medelvärdet och de som har ett bättre flöde än genomsnittet får motsvarande summa som en premie. Flödeskomponenten är således intäktsneutral för Vattenfall. Flödespremie eller flödesavgift mäts och debiteras månadsvis under perioden oktober till april. För att kunna jämföra fastigheter av olika storlek anges flödet i kubikmeter flöde per megawattimme i ett s.k. QW-värde. En flödesavgift om nuvarande 3 kr/m 3 utgör oftast inte mer än 1-2% av den totala årskostnaden för de kunder som har de mest ineffektiva anläggningarna. Flödesavgiften kommer att höjas framöver för att skärpa incitamenten ytterligare. Beskrivning av prisändringen Prisändringen är som tidigare beskrivits en avvägning mellan prispolicyns två kriterier. I följande avsnitt beskrivs hur prispolicyn inverkat på kommande prisändring. Konkurrenskraft Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och skall dessutom beakta de mervärden som finns; enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Priset skall således vara värdebaserat och spegla produktens värde för våra kunder. Nyförsäljning är rimligen en bra sammanvägning mellan dessa faktorer och givet detta upplever Vattenfall att fjärrvärmen i Motala och Askersund konkurrenskraftig. Priset är dock en viktig faktor som Vattenfall följer noggrant i strävan att behålla konkurrenskraften. Givet hur energimarknaderna utvecklats de senaste åren har denna konkurrens blivit hårdare. I figur 3 nedan har Vattenfall analyserat nuvärdeskostnaden för alternativa uppvärmningssätt under respektive livscykel. Denna visar att bergvärme blivit en allt tuffare konkurrent i takt med att elpriser och marknadsräntor fallit. Det bör också kommenteras att frånluftsvärmepump för det mesta är en gynnsam investering. Detta betraktar dock Vattenfall som en energieffektiviserande åtgärd och inte en primär uppvärmningsform. Vidare ställer detta också krav på ventilationen vilket ofta hindrar installation. 7

8 kr Figur 3 Livscykelkostnader för alternativa uppvärmningssätt i typiskt flerbostadshus i Motala & Askersund Kapitalkostnad D&U Effektkostnad Energikostnad Befintlig fjärrvärmekostnad Fastighetstyp: Flerbostadshus, volym 193 MWh/år, effektbehov 55 kw Jämförelsen är gjord för ett så kallat Nils Holgersson-hus, dvs ett flerbostadshus på 1000 kvm fördelat på 15 lägenheter och ett total värmebehov om 193 MWh per år. För alternativet bergvärme med elspets har följande viktiga antaganden gjorts: investeringskostnad kr/kw, verkningsgrad (COP) 3 och kalkylräntan 5%. När samma jämförelse görs för en kommersiell lokal med ett årsenergibehov om 1000 MWh blir det än svårare konkurrens (Figur 4 nedan), vilket främst beror på att lokaler vanligtvis har ett spetsigare effektuttag. 8

9 kr Figur 4 - Livscykelkostnader för alternativa uppvärmningssätt i typisk lokal i Motala & Askersund Kapitalkostnad D&U Effektkostnad Fastighetstyp: Offentlig lokal, volym 1000 MWh/år, effektbehov 345 kw I den senaste kalkylen är de grundläggande antagandena de samma förutom lokalens användning och storlek vilket också resulterar i en lägre investeringskostnad för bergvärmesystemet, kr/kw. Enkelhet, säkerhet och hållbarhet är parametrar som är viktiga när man bedömer olika alternativs konkurrenskraft. Sammanfattningsvis kan sägas att fjärrvärmen bedöms vara fortsatt konkurrenskraftig, men att Vattenfall noterar en trend av hårdare konkurrens från främst värmepumpar. Detta visar sig vara fallet även när en jämförelse görs för villasegmentet, se figur 5. 9

10 Figur 5 - Livscykelkostnader för alternativa uppvärmningssätt i typisk villa i Motala/Askersund Fastighetstyp: Villa, volym 20 MWh/år Jämförelsen är gjord för ett småhus med ett total värmebehov om 20 MWh per år. För alternativet bergvärme med elspets har följande viktiga antaganden gjorts: investeringskostnad kr/kw, verkningsgrad (COP) 3 och kalkylräntan 3%. Även här står sig fjärrvärmealternativet väl i konkurrensen. Långsiktighet Syftet med denna princip är att erbjuda en förutsägbarhet i prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt. Typiska yttre faktorer som påverkar konkurrenssituationen är svängningar på el-, bränsle- och räntemarknaden. Figur 6 nedan illustrerar den genomsnittliga totala prisjusteringen för samtliga kundkategorier mellan och visar på en eftersträvansvärd jämnhet i prisjusteringarna. 10

11 Figur 6 Historisk prisutveckling för fjärrvärmen i Motala & Askersund 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,4% Price developmen 3,7% Price development Motala 3,2% 2,3% 3,2% 2,9% 2,80% 1,90% 1,53% Givet det aktuella marknadsläget sker en viss justering, men drastiska justeringar undviks. Framgent bedömer Vattenfall att kommande prisjustering är indikativ för efterföljande två år. Miljövärdering Miljöredovisningen för Motala och Askersund finns som pdf på Framtida utvecklingsprojekt produktion och distribution Under kommande år planeras enbart ordinarie löpande underhåll av distributionsnätet i Motala & Askersund. I sommar kommer revisioner att genomföras i Motala & Askersund. Bland åtgärder som kommer gå av stapeln nämner vi följande: I kraftvärmeverket förnyas styrsystemet till panna 1. Vi planerar också för byte av kondensor i kraftvärmeverket. I Askersund och Motala kommer murverk ses över och eventuellt åtgärdas. Frekvensomriktare kommer att bytas ut. 11

12 Kunddialogen Då de flesta deltagarna hade god kännedom om såväl Vattenfalls verksamhet som Prisdialogen som koncept arrangerades inget separat intromöte. För att också kunna spara på mötesdeltagarnas värdefulla tid inleddes prisdialogen i Motala och Askersund med ett introduktionsmöte kombinerat med det första samrådsmötet 14/ Syftet med mötet var att få kundernas synpunkter på utformning och ändringsförslaget av Vattenfall Värmes förslag på ny prispolicy. Syftet med det andra samrådsmötet, den 7/6, var att säkerställa att Vattenfalls prissättning följde prispolicyn. Utkastet till prisändringsmodell, som distribuerades en vecka innan mötet, presenterades. Prisändring för 2017 samt prognos för prisändring presenterades. Vattenfall gav förslag på allmänna åtgärder för effekt- och energieffektivisering. Efter det andra samrådsmötet uppdaterades Prisändringsmodellen till denna version. Anslutning av nya kunder Varje ny fjärrvärmekund skall vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenätet. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskild anslutning. Beräkningen utgår från effektbehov och faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognostiserad framtida bidrag från energileveranserna. 12

Prisändringsmodell Nyköping 2017

Prisändringsmodell Nyköping 2017 Prisändringsmodell Nyköping 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Prisändringsmodell Vänersborg 2017

Prisändringsmodell Vänersborg 2017 Prisändringsmodell Vänersborg 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Vid prisändringar följer Vattenfall Prisdialogens regler, fjärrvärmelagen och nedanstående regler som gäller inom Svensk Fjärrvärmes REKO-system:

Vid prisändringar följer Vattenfall Prisdialogens regler, fjärrvärmelagen och nedanstående regler som gäller inom Svensk Fjärrvärmes REKO-system: Prisändringsmodell Drefviken 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Prisändringsmodell Uppsala 2017

Prisändringsmodell Uppsala 2017 Prisändringsmodell Uppsala 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016 PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016 AGENDA SAMRÅDSMÖTE 2 1. Kortfattad genomgång Prisdialogen och Vattenfall värme (vid behov) 2. Eventuella synpunkter eller återkoppling på protokoll från förra

Läs mer

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7

Läs mer

Prisändringsmodell Drefviken 2016

Prisändringsmodell Drefviken 2016 Prisändringsmodell Drefviken 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7 Flöde...

Läs mer

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016 PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016 AGENDA SAMRÅDSMÖTE 2 1. Kortfattad genomgång Prisdialogen och Vattenfall värme (vid behov) 2. Eventuella synpunkter eller återkoppling på protokoll från förra

Läs mer

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Drefviken 24/5 2016

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Drefviken 24/5 2016 PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Drefviken 24/5 2016 AGENDA SAMRÅDSMÖTE 2 1. Kortfattad genomgång Prisdialogen och Vattenfall värme (vid behov) 2. Eventuella synpunkter eller återkoppling på protokoll från förra

Läs mer

Prisändringsmodell Vänersborg 2016

Prisändringsmodell Vänersborg 2016 Prisändringsmodell Vänersborg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7 Flöde...

Läs mer

Prisändringsmodell Uppsala 2016

Prisändringsmodell Uppsala 2016 Prisändringsmodell Uppsala 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7 Flöde...

Läs mer

Prisändringsmodell Motala & Askersund 2016

Prisändringsmodell Motala & Askersund 2016 Prisändringsmodell Motala & Askersund 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi...

Läs mer

Prisändringsmodell Motala & Askersund 2018

Prisändringsmodell Motala & Askersund 2018 Prisändringsmodell Motala & Askersund 2018 Innehållsförteckning Inledning 3 Prissättningspolicy 3 Inledning 3 Bakgrund 4 Prispolicy 4 Prissättningsprinciper 5 Prisjustering 5 Prisdialogen 5 Prisändring

Läs mer

Samrådsmöte. Prisdialogen samrådsmöte 2019 Bild 1

Samrådsmöte. Prisdialogen samrådsmöte 2019 Bild 1 Samrådsmöte Prisdialogen samrådsmöte 2019 Bild 1 Agenda samrådsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare från kundsidan 3. Presentation och diskussion kring utkastet till ny prisändringsmodell 4. Prisändring

Läs mer

Prisändringsmodell Drefviken och Gustavsberg 2018

Prisändringsmodell Drefviken och Gustavsberg 2018 Prisändringsmodell Drefviken och Gustavsberg 2018 Innehållsförteckning Inledning 3 Prissättningspolicy 3 Inledning 3 Bakgrund 4 Prispolicy 4 Prissättningsprinciper 5 Prisjustering 5 Prisdialogen 5 Prisändring

Läs mer

Prisändringsmodell Uppsala 2018

Prisändringsmodell Uppsala 2018 Prisändringsmodell Uppsala 2018 Innehållsförteckning Inledning 3 Prissättningspolicy 3 Inledning 3 Bakgrund 4 Prispolicy 4 Prissättningsprinciper 5 Prisjustering 5 Prisdialogen 5 Prisändring och prisprognos

Läs mer

Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll

Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

Prisändringsmodell Nyköping 2019

Prisändringsmodell Nyköping 2019 Prisändringsmodell Nyköping 2019 Innehållsförteckning Inledning 3 Prissättningspolicy 3 Inledning 3 Bakgrund 4 Prispolicy 4 Prissättningsprinciper 5 Prisjustering 5 Prisdialogen 5 Prisändring och prisprognos

Läs mer

Prisändringsmodell Drefviken och Gustavsberg 2019

Prisändringsmodell Drefviken och Gustavsberg 2019 S Prisändringsmodell Drefviken och Gustavsberg 2019 Innehållsförteckning Inledning 3 Prissättningspolicy 3 Inledning 3 Bakgrund 4 Prispolicy 4 Prissättningsprinciper 5 Prisjustering 5 Prisdialogen 5 Prisändring

Läs mer

Prisändringsmodell Vänersborg 2019

Prisändringsmodell Vänersborg 2019 F Prisändringsmodell Vänersborg 2019 Innehållsförteckning Inledning 3 Prissättningspolicy 3 Inledning 3 Bakgrund 4 Prispolicy 4 Prissättningsprinciper 5 Prisjustering 5 Prisdialogen 5 Prisändring och prisprognos

Läs mer

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

Prissättningspolicy för fjärrvärme

Prissättningspolicy för fjärrvärme GEAB Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningsprinciper gällande standardprislista fjärrvärme för företag och privatkunder. Reviderad av GEAB Värme Visby Version 1.0. 2017-12-01 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Vattenfall Värme Prissättningspolicy. Principer och prisstruktur som ligger till grund för prissättningen för företags- och privatkunder

Vattenfall Värme Prissättningspolicy. Principer och prisstruktur som ligger till grund för prissättningen för företags- och privatkunder Vattenfall Värme Prissättningspolicy Principer och prisstruktur som ligger till grund för prissättningen för företags- och privatkunder Vattenfall Värme Prissättningspolicy Inledning Prissättningspolicyns

Läs mer

Vattenfall Värme Prissättningspolicy. Principer och prisstruktur som ligger till grund för prissättningen för företags- och privatkunder

Vattenfall Värme Prissättningspolicy. Principer och prisstruktur som ligger till grund för prissättningen för företags- och privatkunder Vattenfall Värme Prissättningspolicy Principer och prisstruktur som ligger till grund för prissättningen för företags- och privatkunder Inledning Prissättningspolicyns syfte är att skapa förståelse och

Läs mer

Prissättningspolicy för fjärrvärme

Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningsprinciper gällande standardprislista fjärrvärme för företag och privatkunder. Reviderad av Vattenfall Värme Sveriges ledningsgrupp, Solna 2016-10-21 Innehåll

Läs mer

Prissättningspolicy för fjärrvärme

Prissättningspolicy för fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningsprinciper gällande standardprislista fjärrvärme för företag och privatkunder. Innehåll 1. Inledning... 2 Bakgrund... 2 2. Prispolicy...

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla

Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 2018-05-16 Fredrik Jostby Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla 1. Inledning Uddevalla Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ

Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ PRISDIALOG 2016 Prisändringsmodell PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ Sedan många år tillbaka tillämpar vi på E.ON marknadsprissättning i våra

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL. Partille Energi

PRISÄNDRINGSMODELL. Partille Energi PRISÄNDRINGSMODELL Partille Energi 2018-09-13 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prissättningsprincip... 3 Resultatkrav... 3 Prisutvecklingsmål... 3 Anslutning av nya kunder... 3 Prisdialogen... 3

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme

Prisändringsmodell fjärrvärme Prisdialogen Mölndal Energi, näringsidkare 2017-2019 Prisändringsmodell fjärrvärme 2017-2019 Prisdialogen 2016, normalprislista näringsidkare Innehåll Prisändringsmodell & prisåtagande Mölndal Energi 2017

Läs mer

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag Ny prismodell för fjärrvärme Företag Ny prismodell för fjärrvärme 2016 Den 1 juli 2016 inför vi en ny prismodell som är mer rättvis, speglar våra kostnader bättre och gynnar energibesparingsåtgärder. Genom

Läs mer

En film om fjärrvärme

En film om fjärrvärme Välkommen! En film om fjärrvärme Agenda Vänersborg Om Vattenfall och Värme Vattenfall Värme i Vänersborg - Produktion och Miljö - Kund och Marknad - Ny Prismodell Frågor Om Vattenfall och Värme Jenny Larsson,

Läs mer

kkkrrvärm Prisändringsmodell Sollentuna Energi & Miljö 2018

kkkrrvärm Prisändringsmodell Sollentuna Energi & Miljö 2018 kkkrrvärm Prisändringsmodell Sollentuna Energi & Miljö 2018 1. Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Sandviken Energi ABs prisändringsmodell avseende fjärrvärmens normalprislista

Sandviken Energi ABs prisändringsmodell avseende fjärrvärmens normalprislista Sandviken Energi ABs prisändringsmodell avseende fjärrvärmens normalprislista 2018-08-21 Prispolicy Sandviken Energis prispolicy för fjärrvärmeprissättning utgår från varje enskild kundanläggnings förbrukningsprofil

Läs mer

Prisdialogen 2017 Prisändringsmodell för fjärrvärme

Prisdialogen 2017 Prisändringsmodell för fjärrvärme Prisdialogen 2017 Prisändringsmodell för fjärrvärme Avser normalprislista för villor, företag och flerbostadshus i Falun, samt småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö Falu Energi & Vatten

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT

PRISÄNDRINGSMODELL BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT PRISÄNDRINGSMODELL BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT DEN 1 JUNI 2017 Innehåll Inledning...2 Prispolicy...2 Prissättningsprincip...2 Avkastningskrav...2 Prisutvecklingsmål...2 Anslutning av nya kunder...2

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Prisdialogen ENA Energi AB

Prisdialogen ENA Energi AB Prisdialogen ENA Energi AB Prispolicy Prissättningsprincip ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera säker och

Läs mer

Presentation av Fjärrvärmepriser 2012

Presentation av Fjärrvärmepriser 2012 Presentation av Fjärrvärmepriser 2012 Frukostmöte Fastighetsägarna Stockholm 2011-09-27 Brita Natanaelsson & Johan Tjernström 1 AGENDA Vår vision Nya prismodeller och ny effektberäkningsmetod Prisändring

Läs mer

Umeå Energis prisändringsmodell

Umeå Energis prisändringsmodell Umeå Energis prisändringsmodell 1 Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring.. sid 4 3. Fjärrvärmeprisets delar sid 4-5 4. Beskrivning av

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT

PRISÄNDRINGSMODELL BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT PRISÄNDRINGSMODELL BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT DEN 31 MAJ 2018 Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prissättningsprincip... 2 Avkastningskrav... 2 Prisutvecklingsmål... 2 Anslutning av nya kunder...

Läs mer

Utveckla prismodellerna!

Utveckla prismodellerna! Utveckla prismodellerna! - Dämpning av behovsminskningen - Rättvisare och sparvänligare prissättning - Kunderna har stor förståelse; de flesta blir nöjda - Fjärrvärmens konkurrenskraft ökar - Riskexponeringen

Läs mer

VÄRME. Umeå Energis prisändringsmodell

VÄRME. Umeå Energis prisändringsmodell VÄRME Umeå Energis prisändringsmodell Innehåll 1. Prispolicy... 3 1.1 Effektiviseringsåtgärder...4 2. Prisändring... 5 3. Fjärrvärmeprisets delar... 5 Effektpris, kr/år...5 Energipris, öre/kwh...5 Flödespremie,

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME

PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME PRISDIALOG 2015 Prisändringsmodell PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME Marknadsprissättning utvecklar Norrköpings och Söderköpings bästa uppvärmningsalternativ Sedan många år tillbaka tillämpar vi på E.ON marknadsprissättning

Läs mer

Prisdialogen 2018 Prisändringsmodell för fjärrvärme

Prisdialogen 2018 Prisändringsmodell för fjärrvärme Prisdialogen 2018 Prisändringsmodell för fjärrvärme Avser normalprislista för företag och flerbostadshus i Falun, småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö, samt normalprislista för villor

Läs mer

Vasa Värmes prismodell för fastigheter

Vasa Värmes prismodell för fastigheter Vasa Värmes prismodell för fastigheter Vasa Värme tillämpar två olika normalprislistor i sina respektive fjärrvärmesystem, en för villor och en för övriga fastigheter. Alla normalprislistor bygger på samma

Läs mer

Hässleholm Miljö AB - Prisändringsmodell

Hässleholm Miljö AB - Prisändringsmodell Hässleholm Miljö AB - Prisändringsmodell Inledning Prisdialogen är ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens

Läs mer

Fjärrvärmepriser Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober Kundmöte 21 september 2012

Fjärrvärmepriser Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober Kundmöte 21 september 2012 Fjärrvärmepriser 2013 Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober 2013 2012 Kundmöte 21 september 2012 Agenda Fjärrvärmepriser 2013 Konkurrensläget för olika uppvärmningsalternativ Förändringar 2013 Kommunikation

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB PRISändringsmodellen Jönköping Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Därför ska fjärrvärmens pris vara konkurrenskraftigt,

Läs mer

kkkrrvärm Prisändringsmodell Sollentuna Energi & Miljö 2019

kkkrrvärm Prisändringsmodell Sollentuna Energi & Miljö 2019 kkkrrvärm Prisändringsmodell Sollentuna Energi & Miljö 2019 1 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014 Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet 4 november 2014 Agenda Miljö & ekonomi Einar Marknad och kundfrågor Cecilia Fikapaus med kaffe och smörgås Nya prismodellen energispartips Ove Borg Allmänt om

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Struktur för prisändringsmodell

Struktur för prisändringsmodell Struktur för prisändringsmodell - Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall 2018 Sundsvall Energi AB arbetar aktivt för att vara det självklara alternativet när det gäller val av

Läs mer

Vattenfalls representanter. Berit Sanded Roul Nilsson Martin Normark Simon Öhman Ove Borg Ingegerd Bills Klas-Göran Andersson

Vattenfalls representanter. Berit Sanded Roul Nilsson Martin Normark Simon Öhman Ove Borg Ingegerd Bills Klas-Göran Andersson Välkommen! Vattenfalls representanter Berit Sanded Roul Nilsson Martin Normark Simon Öhman Ove Borg Ingegerd Bills Klas-Göran Andersson Agenda Vattenfall REKO Vattenfall Värme Motala - Verksamhet - Miljö

Läs mer

Fjärrvärme Bas Nya prisavtal. Priser och prisstruktur

Fjärrvärme Bas Nya prisavtal. Priser och prisstruktur Från och med den 1 januari 2018 ersätts prisavtalen Fjärrvärme Trygg (dagens normalprislista), Fjärrvärme Aktiv, Fjärrvärme Invest 24/60 och Fjärrvärme Flexibel med prisavtalet Fjärrvärme Bas, som blir

Läs mer

Ny prismodell 1 juli Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund!

Ny prismodell 1 juli Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund! Ny prismodell 1 juli 2016 - Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund! 1 Vad innebär den nya prismodellen för dig som kund? Vi vill ha nöjda kunder som upplever fjärrvärme som ett enkelt, bekvämt och

Läs mer

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Välkommen till REKO och Prisdialogträffen 15 maj 2019

Välkommen till REKO och Prisdialogträffen 15 maj 2019 Välkommen till REKO och Prisdialogträffen 15 maj 2019 Agenda Presentation VB Energi, Malin Wallenberg, VD REKO Vad är på gång med vår fjärrvärme, Christer Johansson, Chef Produktion VÅRA NYHETER OCH TJÄNSTER

Läs mer

NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN

NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN 2019-09-01 NY PRISMODELL I arbetet för ett mer hållbart Kiruna inför vi nu en ny prismodell, hållbar både för miljön, för kunder och för oss. Våra kunder

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme aktiv

Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme aktiv den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme aktiv Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Prisändringsmodell för Tekniska verken i Linköping AB (publ) avseende fjärrvärmenätet i Katrineholm 2019

Prisändringsmodell för Tekniska verken i Linköping AB (publ) avseende fjärrvärmenätet i Katrineholm 2019 Prisändringsmodell för Tekniska verken i Linköping AB (publ) avseende fjärrvärmenätet i Katrineholm 2019 Tekniska verken i Linköping AB (publ) förhållande till kunderna ska bygga på ömsesidigt förtroende

Läs mer

Ragnar Hörndahl

Ragnar Hörndahl PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 PRISÄNDRINGSMODELL FÖR STOCKHOLM EXERGI 2019 Heat Org.nr 556016-9095 Stockholm Exergi AB MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm PM 1 (17) 1 INLEDNING... 2 2 STOCKHOLM EXERGIS

Läs mer

För företag. Ny prismodell för fjärrvärme

För företag. Ny prismodell för fjärrvärme För företag Ny prismodell för fjärrvärme Vi blir alla vinnare Du som valt fjärrvärme har gjort ett bra val för miljön. Du gynnar en resurseffektiv uppvärmningsform som produceras lokalt och bidrar därmed

Läs mer

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell ENERGILÖSNINGAR Umeå Energis prisändringsmodell Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring sid 5 3. Fjärrvärmeprisets delar...sid 5 4. Beskrivning

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Handläggare, telefonnummer Mikael Sandanger, 026-178594 2017-03-14 / 20170314-184 Sida 1(12) Fjärrvärmepriset konsument i Gävle Prisändringsmodell & Prisåtagande 2018 2021 Gävle Energi AB Postadress Telefon

Läs mer

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Agenda för kundträff Presentation av Landskrona Energi Fjärrvärmeverksamheten under det gångna året Prisinformation Framtid Frågestund 2 Presentation av Landskrona

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Utkast Prisdialogen Mölndal Energi, Företagskunder PRISDIALOGEN PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME

Utkast Prisdialogen Mölndal Energi, Företagskunder PRISDIALOGEN PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME Utkast Prisdialogen Mölndal Energi, Företagskunder 2017-03-21 39933 PRISDIALOGEN PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME 2019-2021 Innehåll Prisändringsmodell Mölndal Energi... 2 Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prissättningsprincip...

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislistor för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislistor för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislistor för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 5 3. Prisstruktur... 5 4. Fjärrvärmens kostnader...

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Prisändringsmodell för Tekniska verken i Linköping AB (publ) avseende fjärrvärmenätet i Linköping 2019

Prisändringsmodell för Tekniska verken i Linköping AB (publ) avseende fjärrvärmenätet i Linköping 2019 Prisändringsmodell för Tekniska verken i Linköping AB (publ) avseende fjärrvärmenätet i Linköping 2019 Tekniska verken i Linköping AB (publ) förhållande till kunderna ska bygga på ömsesidigt förtroende

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2016-09-13 PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 7 Prismodell i normalprislistan 8 Förslag priser 2017 10 Fjärrvärmens

Läs mer

Till dig som är privatkund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är privatkund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är privatkund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö 2016. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har

Läs mer

Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2019 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

Prisändringsmodell. Fjärrvärme

Prisändringsmodell. Fjärrvärme Prisändringsmodell Fjärrvärme Prisändringmodell En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen,

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID Niklas Lindmark, 026-172662 2015-09-15 Sida 1(14) Fjärrvärmepriset näringsidkare i Gävle Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2019 2015-09-15 Sida 2(14) Innehåll

Läs mer