Prisdialogen Ragnar Hörndahl Prisändringsmodell för Fortum Värme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme"

Transkript

1 PM Ragnar Hörndahl Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

2 PM 1 (18) 1 INLEDNING FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY Syfte Prissättningsprinciper Alternativprissättningsprincipen Prisstabilitetsprincipen Likabehandlingsprincipen Valfrihetsprincipen Öppenhetsprincipen Sammanfattning av grundprinciperna Pristaket vilket är och hur bestäms prisutvecklingstaket PRISÄNDRING OCH PRISPROGNOS PRISSTRUKTUR Normalprislistans struktur FORTUM VÄRMES SYN PÅ PRISÄNDRING Strategiska utgångspunkter Omvärldsfaktorer Fortum Värmes erbjudanden och mervärden Kostnader för olika uppvärmningsalternativ MILJÖVÄRDERING KUNDDIALOG NYANSLUTNING AV KUNDER TILL FJÄRRVÄRMENÄTET AVSLUTNING BILAGOR... 14

3 PM 2 (18) 1 INLEDNING Prisdialogen är ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Fortum Värme bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt värmemarknad i Stockholmsområdet. Under lång tid har Fortum Värme eftersträvat att vårda och utveckla förtroendet vi har hos våra kunder. I detta dokument redovisar vi hur priset på fjärrvärme som används i näringsverksamhet inklusive bostadsrättsföreningar sätts samt prisåtagandet för perioden Ord och specifika begrepp framgår i separat ordlista bilaga 1. 2 FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY 2.1 Syfte Fortum Värmes prissättningspolicys (se bilaga 2) syfte är att fastställa principerna för Fortum Värmes prissättning av fjärrvärme. Dessa principer syftar i sin tur ytterst till att vårda och utveckla kundernas förtroende för och uppskattning av fjärrvärmeprodukten och Fortum Värme och därigenom också till att öka fjärrvärmens värde för såväl kunderna som för Fortum Värme. Fortum Värmes prissättningspolicys syfte är vidare att ange de huvudsakliga villkoren för och strukturen i Fortum Värmes normalprislista, Trygg, och därtill formerna för hur dess nivå och dess prisutveckling fastställs och formerna för kommunikation kring densamma. Fortum Värmes prissättningspolicys syfte är vidare att ange de huvudsakliga villkoren för och strukturerna i Fortum Värmes alternativa prislistor, Aktiv, Flexibel och Invest. 2.2 Prissättningsprinciper Fortum Värme tillämpar värdebaserad prissättning. Det innebär att priset skall avspegla produktens värde för kund, och att såväl prisnivå som prisstruktur är kopplade till de värden som produkten skapar för kunder. För att konkret uppnå detta baserar Fortum Värme sin prissättning på fem principer: Alternativprissättning Prisstabilitet Likabehandling Valfrihet Öppenhet I tillägg till dessa principer verkar Fortum Värme för att värmemarknaden kan fortsätta att utvecklas av marknadens parter på affärsmässig grund. Fortum Värme verkar därför aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser. I det följande ges en fördjupad beskrivning av var och en av de fem principerna.

4 PM 3 (18) Alternativprissättningsprincipen Kundens olika bästa alternativ växlar över tid. Fram till millennieskiftet var de vanligaste alternativa uppvärmningsformerna olje- och elvärme. Numera, i den gröna skatteväxlingens och oljeprisökningarnas spår, är det framför allt värmepumpar och pelletspannor som dominerar som alternativa uppvärmningsformer till fjärrvärme. Alternativprissättning innebär att priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med kundernas bästa alternativa uppvärmningsformer på Stockholmsmarknaden. Eftersom alternativen ofta har starkt varierande priser, medan fjärrvärme har en stabil prisutveckling, så kan fjärrvärmepriset ett enskilt år avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen, men över tid så ska alltså fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt mot kundernas bästa alternativ. Läs vidare under om prisstabilitetsprincipen. Vidare bestäms prisnivån med beaktande av det mervärde fjärrvärmen skapar. Fortum Värmes produktfördelar enkelt, säkert, hållbart innebär sammantaget ett mervärde i förhållande till alternativen och skall således beaktas i prissättningen. Fortum Värmes utmaning är alltså att matcha uppvärmningsalternativens utveckling med den egna produkten fjärrvärme så att konkurrenskraften fortsatt bevaras. Syftet med alternativprissättning är således att säkerställa att produkten kontinuerligt är konkurrenskraftig och därigenom att tillse att kunderna försätts i en bättre situation än om Fortum Värmes fjärrvärmeprodukt inte funnes. För att säkerställa att alternativprissättningsprincipen följs genomför Fortum Värme varje år en analys av kundernas olika alternativ (se bilaga 3). Analysen genomförs för samtliga storlekssegment, från småhus och villor till stora fastighetskomplex och kommersiella lokaler. Denna analys baseras på antaganden för och källor till priser, kapitalkostnader, investeringar, tekniska prestanda, etc. Antagandena presenteras, i enlighet med öppenhetsprincipen (se nedan), på Fortum Värmes hemsida Prisstabilitetsprincipen Prisutvecklingen för fjärrvärme ska tillgodose kundens intresse av en stabil och långsiktigt förutsägbar prisutveckling. Fortum Värme upprätthåller principen genom framför allt ett pristak. Pristaket är ett ensidigt åtagande från Fortum Värme inom ramen för vilket det anges en övre gräns för prisutvecklingen för normalprislistan Trygg, de två kalenderår som kommer efter det år för vilken prislistan gäller Likabehandlingsprincipen Principen går ut på att likvärdiga kunder som köper likvärdiga produkter skall möta ett likvärdigt pris. Eftersom Fortum Värme tillämpar likabehandlingsprincipen på Stockholmsmarknaden, så kommer konkurrensen och därmed prisnivån i ytterområdena och nyetableringsområden, där konkurrensen är som hårdast, att vara dimensionerande för hela marknadens prisnivå. Det innebär att även det mindre antal kunder som saknar praktisk tillgång till alternativa uppvärmningsformer får full nytta av konkurrenssituationen för de kunder det vill säga det stora flertalet som har tillgång till alternativa uppvärmningsformer. Verktyget för att upprätthålla likabehandlingsprincipen är de olika fjärrvärmeabonnemangen. De beskrivs mer i detalj nedan.

5 PM 4 (18) Valfrihetsprincipen Valfrihetsprincipen tar sin utgångspunkt i att olika kunder har olika preferenser om vilken prisstruktur som bäst passar dem. Fortum Värme har därför utvecklat ett antal olika alternativa fjärrvärmeabonnemang, utöver normalprislistan Trygg, som löpande och öppet kan väljas av alla kunder. De alternativa prislistorna är för närvarande Aktiv, Flexibel och Invest. Härutöver vårdar Fortum Värme avtalsfriheten genom att, då så är motiverat av särskilda förhållanden, ingå ramavtal eller specialavtal med kunder som köper leveranser av annan kvalitet än normal fjärrvärme, eller med kunder som själva bidrar med vissa funktioner i affären, såsom till exempel egna sekundärnät. Verktyget för att upprätthålla principen är således den erbjudna möjligheten att välja mellan de alternativa fjärrvärmeabonnemangen eller, om villkoren härför är uppfyllda, mellan ramavtal eller specialavtal Öppenhetsprincipen Öppenhetsprincipen tar fjärrvärmelagens krav på transparens i fjärrvärmeföretagens prissättning ett steg längre. Syftet är ytterst att vårda och utveckla förtroendet för fjärrvärmeprodukten och för Fortum Värme. Utöver det är syftet att förenkla samtliga intressenters möjligheter att utvärdera fjärrvärme mot konkurrerande lösningar. Vidare syftar öppenhetsprincipen till att möjliggöra för kunder och andra intressenter att syna Fortum Värmes antaganden. Som ett led i öppenhetsprincipen gäller också att Fortum Värmes analys av de olika alternativa uppvärmningsformerna görs tillgängliga för samtliga intressenter. Vidare ska öppenhet råda gällande den ekonomiska utvecklingen i Fortum Värme. Principen innebär således att kunder och andra intressenter på ett enkelt och webbaserat sätt ska ha tillgång till information om principer och priser för leveranser av fjärrvärme. Verktyget för att upprätthålla öppenhetsprincipen är (1) publiceringen av en publik version av prissättningspolicyn, (2) upprätthållandet av Fortum Värmes hemsida, där prisnivån för de olika prislistorna redovisas och där antaganden som ligger bakom prissättningen redovisas, och där även produktbeskrivningarna finns, samt (3) den serie av dialoger och kundmöten som genomförs i enlighet med Prisdialogens riktlinjer Sammanfattning av grundprinciperna Alternativprissättning, prisstabilitet, likabehandling, valfrihet och öppenhet alla i förening skall således borga för att kunder skall möta konkurrensutsatta och förutsägbara priser, att kunder skall kunna välja bland flera olika öppet erbjudna fjärrvärmeabonnemang, och att Fortum Värmes priser och principerna för hur dessa bestäms skall vara öppet och enkelt tillgängliga. Därtill verkar Fortum Värme för att värmemarknaden kan fortsätta att utvecklas av marknadens parter på affärsmässig grund. Fortum Värme verkar därför aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser.

6 PM 5 (18) 2.3 Pristaket vilket är och hur bestäms prisutvecklingstaket Pristaket som Fortum Värme ställer ut i marknaden syftar till att öka förutsägbarheten i prisutvecklingen och att öka kundens möjlighet att utvärdera fjärrvärme som uppvärmningsform. Ytterst syftar det till att öka kundernas förtroende för fjärrvärmen som produkt och för Fortum Värme som företag. Pristaket är uteslutande kopplat till normalprislistan. Väljer kunder att teckna något av de alternativa fjärrvärmeabonnemangen gäller inte pristaket utan istället de för respektive fjärrvärmeabonnemang angivna prisvillkoren. Är det fråga om specialavtal gäller de i dessa avtal överenskomna villkoren. Pristaket kommuniceras samtidigt som prisnivån för följande kalenderår för Trygg. Pristaket avser en maximal prisjustering av respektive priskomponent i prislistan mellan två år. Pristaket avser alltså inte faktiskt utfall/kostnad för en enskild kund, eftersom kundens egen värmeanvändning kan förändras från ett år till ett annat. Pristak år 2: Pristaket avser en maximal största prisjustering för respektive priskomponent i Normalprislistan, från år 1 till år 2. Pristak år 3: Pristaket avser en maximal största prisjustering för respektive priskomponent i Normalprislistan, från år 2 till år 3. 3 PRISÄNDRING OCH PRISTAK Prisjustering 2015: Fjärrvärmepriset för Normalprislistan Fjärrvärme Trygg justeras med -0,5 procent för bibehållen konkurrenskraft. Alla priskomponenter sänks med 0,5 procent (Effektpris, Energipris och Temperaturavgift/-bonus) med undantag för Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag), som vi lämnar oförändrad. Pristak för ökad förutsägbarhet Inför 2014 introducerade vi ett kostnadsfritt pristak - ett ensidigt åtagande från Fortum Värmes sida för att ge kunder förutsägbara fjärrvärmepriser och därmed skapa större trygghet. Pristaket innebär att vi maximalt justerar respektive priskomponent - Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) - upp till pristaket bestäms Pristaket av förändringen av konsumentprisindex. Det betyder att priset för 2016 maximalt får höjas med nedan beskrivna förändring av konsumentprisindex för varje priskomponent 1 jämfört med priserna för dessa Skulle förändringen av konsumentprisindex vara negativ åtar sig Fortum Värme även att sänka priset för varje priskomponent 2, med den procentsats aktuell förändringen i konsumentprisindex motsvarar. Aktuell förändring av konsumentprisindex för Pristak 2016 fastställs av den procentuella förändringen av konsumentprisindex (1980=100 fastställda tal) under perioden 1 maj april 2015, där april 2014 är basmånad. Skulle indextalet för april 2015 ha förändrats i förhållande till indextalet för april 2014, ska priset för varje priskomponent 3 således justeras med maximalt det procenttal denna förändring i konsumentprisindex motsvarar. 1 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 2 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 3 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag)

7 PM 6 (18) 2017 bestäms Pristaket av förändringen av konsumentprisindex + 2,5 procentenheter. Det betyder att priset för 2017 maximalt får höjas med nedan beskrivna förändring av konsumentprisindex ( KPIdelen ) + 2,5 procentenheter för varje priskomponent 4 jämfört med priserna för dessa Skulle summan av KPI-delen + 2,5 procentenheter vara negativ åtar sig Fortum Värme även att sänka priset för varje priskomponent 5, med denna summa av KPI-delen + 2,5 procentenheter. Aktuell förändring av konsumentprisindex för Pristak 2017 fastställs av konsumentprisindex (1980=100 fastställda tal) under perioden 1 augusti juli 2016, där juli 2015 är basmånad. Skulle indextalet för juli 2016 ha förändrats i förhållande till indextalet för juli 2015, ska priset för varje priskomponent 6 såvitt gäller KPI-delen av Pristak 2017 således justeras med maximalt det procenttal denna förändring i konsumentprisindex motsvarar. 4 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 5 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 6 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag)

8 PM 7 (18) 4 PRISSTRUKTUR 4.1 Normalprislistans struktur Normalprislistan Trygg (se bilaga 5) är en publik, standardiserad och för hela Stockholmsmarknaden erbjudet fjärrvärmeabonnemang. Normalprislistan Trygg, liksom Fortum Värmes alternativa prisabonnemang (Aktiv, Invest 24, Invest 60, Flexibel) utgör tilläggsavtal till kundens leveransavtal. Leveransavtalet reglerar villkoren för kundens fjärrvärmeleverans, förutom priset, och gäller tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid för kunden. Kundens val av fjärrvärmeabonnemang reglerar priset för fjärrvärmeleveransen. Ambitionen är att normalprisstrukturen ska vara så utformad att den dels medför en stabilisering av kundens totalkostnad, dels ger kunderna riktiga samhällsekonomiska och miljömässiga incitament till effektiviseringsoch besparingsåtgärder. Vidare är ambitionen att normalprisstrukturen ska vara kostnadsriktigt utformad. Detta innebär att andelen rörliga priskomponenter till exempel energipris anpassas till Fortum Värmes kortsiktiga marginalkostnader för produktion och distribution. Dessa ambitioner är inte fullt ut förenliga, varför en sammanvägning görs för att i görligaste mån tillgodose dem alla. Trygg består av en stor andel rörlig kostnad, procent, och en mindre andel fast kostnad om procent. Trygg består av fyra priskomponenter: en fast del baserad på effekt, en rörlig del baserad på energianvändning, en volymrabatt och en bonus eller avgift för returtemperatur. Effektpris: Fortum Värme rekommenderar kunden en maxeffekt som är baserad på fastighetens historiska effektbehov. Kunden kan välja att abonnera på en lägre maxeffekt, men om den överskrids tillkommer en överuttagsavgift. Energipris: Energipriset baseras på kundens energianvändning och är uppdelat i tre säsonger, vinter (januari, februari, mars och december), vår och höst (april, oktober och november) samt sommar (maj september). Bonus eller avgift för returtemperatur: Denna priskomponent syftar till att ge kunden ett incitament att vårda en effektiv anläggning och således hålla en så låg returtemperatur som möjligt. Har kunden en bättre avkylning än den genomsnittliga kunden så utgår en bonus. Om kunden har en sämre avkylning än genomsnittskunden så utgår en avgift. Systemet balanseras mellan kunderna och den bonus vissa kunder erhåller betalas således av den avgift som andra kunder betalar. Volymrabatt: Volymrabatt ges till kunder med en förbrukning från 251 MWh per år och uppåt. Den är indelad i fem olika kategorier beroende på leveransens storlek. Volymrabatten ökar med energianvändningen och består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållande till den volym kunden köper.

9 PM 8 (18) 5 FORTUM VÄRMES SYN PÅ PRISÄNDRING 5.1 Strategiska utgångspunkter Den strategiska utgångspunkten för Fortum Värme prissättning är att den ska vara värdebaserad vilket innebär att priset skall avspegla produktens värde för kund, och att såväl prisnivå som prisstruktur är kopplade till de värden som produkten skapar för kunder. Konkurrenskraften i Fortum Värmes erbjudanden prövas hela tiden mot marknaden. En bra indikation på Fortum Värmes konkurrenskraft är en årlig nyförsäljning på ca 100 GWh. 5.2 Omvärldsfaktorer Under de senaste åren har fjärrvärmebranschen i allt större omfattning utvecklats mot en konkurrensutsatt värmemarknad som i hög grad påverkas av förändrade omvärldsfaktorer: Ekonomisk utveckling i samhället El- och energiprisutveckling Teknisk utveckling och innovation Marknad och konkurrens Fjärrvärmen möter framförallt konkurrens från bergvärmepumpar och dess konkurrenskraft påverkas främst av utvecklingen av räntor, elpris, nätavgifter och elcertifikat. Den ekonomiska utvecklingen pekar mot att inflationen kommer att vara låg de närmaste året men bedöms öka Figur 1: KPI, KPIF och KPIF exklusive energi (Årlig procentuell förändring) (Källa: SCB och Riksbanken)

10 PM 9 (18) Elprisets utveckling har också stor betydelse. I figur 2 redovisas den historiska prisutvecklingen (exklusive moms) för el (kraft, cert, nät, skatt, handelsmarginal) mellan åren Sedan 2010 har elpriset sjunkit med ca 20 procent. Orsaken är både minskad efterfrågan och ett ökat utbud. Prognoser pekar mot att elpriset kommer förbli lågt kommande åren (se figur 2). Figur 2: Elprisutveckling år (exklusive moms) (Källa: Fortum) Fortum Värme arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet genom att fokusera på operativ överlägsenhet i hela kedjan från bränsleinköp, produktion, distribution och utveckla kundrelationer och syftet är att stärka konkurrenskraften i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. 5.3 Fortum Värmes erbjudanden och mervärden Fortum Värme har en unik möjlighet att arbeta tillsammans med fastighetsägare i Stockholm eftersom vi har en historik och kunskap om våra kunders energianvändning. Vi vill vara våra kunders energipartner och arbetar för en långsiktigt hållbar energianvändning. Som en del i det lanserades 2013 individuella fjärrvärmeprognoser där kunden själv kan simulera och jämföra hur olika val av abonnemang, energianvändning, utetemperaturer mm påverkar uppvärmningskostnaderna startade även den kraftfulla satsningen med att hjälpa kunderna att se fördelarna med fjärrvärme och en effektiv energianvändning. Alla kunder erbjöds att via individuella möten eller via telefon träffa Fortum Värmes energiexperter för att se över energianvändningen och därigenom sina uppvärmningskostnader. De kunder som ökat sin energianvändning från tidigare år kontaktas aktivt för ett rådgivningsmöte. Våra kunders önskemål och behov är det som är styrande i vår verksamhet och det som gör att vi är konkurrenskraftiga idag och imorgon.

11 PM 10 (18) Fortum Värme strävar efter att utveckla stabila och långsiktiga relationer med kunderna och i relationerna byggs kontinuerligt gemensam kunskap mellan Fortum Värme och kunderna. Genom att Fortum Värme förstår kundernas behov kan Forum Värme utvecklas mot att vara kundens energipartner. Fortum Värme skapar mervärden för kunderna genom att erbjuda konkurrenskraftiga uppvärmningsalternativ. Mervärdena som Fortum Värme erbjuder kunden kan sammanfattas som enkelt, säkert och hållbart vilket för kunden innebär: Enkelt Energikonto med Fjärrvärmeprognos och -simulering för olika abonnemangsval, statistik över värmeanvändning och alla fakturor samlade med historik Kostnadsfri energirådgivning Energispecialister enkelt till hands vid frågor Energitjänster som tillval Nyckelfärdig installation Minimalt servicebehov Säkert Stabil prisutveckling Flera fjärrvärmeabonnemang för att möta enskilda kunders behov Pristak upp till tre år Säkra leveranser i alla väder Trygg energipartner som funnits i 150 år Hållbart Värme från förnybara bränslen och spillenergi Effektivt resursutnyttjande Minimal klimatpåverkan Klimatprojekt KVV8, Brista, olivkärnor mm Klimatneutral fjärrvärme som tillval Fortum Värme strävar efter att kunna möta kundspecifika behov. Ett viktig inslag är att Fortum Värme erbjuder fem olika valfria fjärrvärmeabonnemang. Kunden kan välja mellan Trygg som består av en stor andel rörliga kostnader och därför passar de kunder som snabbt vill kunna påverka sina energikostnader. Fortum Värmes pristak gäller för Trygg och ökar därmed förutsägbarheten av fjärrvärmepriset. Aktiv påminner med sin konstruktion om kostnadsstrukturen hos en värmepump, då både effekt- och energipriset delas upp i en bas- och spetskostnad. Baspriset täcker normalt kundens effekt- och energibehov under större delen av året. Spetspriset täcker kundens effekt- och energibehov vid kallare väderlek. Aktiv består till 45 50% av en fast kostnad som är baserad på effektbehovet. Invest syftar till att ge kunder med ett överskottskapital möjlighet att investera i en förutsägbar effektkostnad. Abonnemanget bygger på samma struktur som Aktiv, med den skillnaden att kunden förskottsbetalar hela den fasta effektkostnaden för avtalsperioden och i och med det så erhåller kunden ett lägre effektpris jämfört med Aktiv. Fortum Värme tillhandahåller två olika bindningstider för Invest, 24 månader och 60 månader. Flexibel syftar till att ge kunder med ett alternativt uppvärmningssystem en möjlighet att använda fjärrvärme som ett komplement. Priset sätts utifrån en strävan efter öppenhet och transparens så att kunder enkelt ska kunna jämföra fjärrvärmekostnaderna med konkurrerande uppvärmningsalternativ. Det innebär bland annat att fjärrvärmepriserna ska vara lättillgängliga och specificerade så att fjärrvärmevärmekostnadens rörliga och

12 PM 11 (18) fasta delar framgår samt att Fortum Värmes prissättningspolicy och antaganden av alternativkostnader ska vara publika. 5.4 Kostnader för olika uppvärmningsalternativ I figur 3 redovisas totalkostnader (rörligt energipris, fast effektpris, drift och underhåll och kapitalkostnad, samtliga kostnader exklusive moms) för Fortum Värmes olika fjärrvärmeabonnemang och alternativet bergvärme med elspets (flerbostadshus på 500 MWh). Staplarna visar att Fortum Värmes erbjudanden är konkurrenskraftiga i förhållande till alternativen (indata, se bilaga 6). Figur 3: Redovisning av framtagna totalkostnader för flerbostadshus (500 MWh) exklusive moms (Källa: Fortum)

13 PM 12 (18) 6 MILJÖVÄRDERING Fjärrvärmens miljövärden i Stockholmsområdet finns utförligt beskrivna i Fortum Värmes Miljöredovisning (se bilaga 7). När Fortum Värme ändrar produktionen eller användningen av energi i Sverige påverkar vi ett energisystem som hänger ihop i hela norra Europa. Det gäller att höja blicken och se längre än till den egna fastigheten eller landsgränsen om man ska kunna avgöra om en åtgärd är rätt på riktigt. Fortum Värme kallar detta för systemsyn och vi strävar alltid efter de lösningar som är bäst för miljön sett ur ett globalt perspektiv. Det är inte meningsfullt att minska utsläppen lokalt genom att till exempel ersätta kraftvärme med elvärme, eftersom detta skulle driva fram ökad produktion i gas- eller kolkraftverk. Då har utsläppen endast flyttats utanför landets gränser, men inte minskat. Vår klimatpåverkan beräknas med detta globala perspektiv som grund genom att vi adderar utsläpp som beror på vår nettokonsumtion av el. Den långsiktiga trenden mot minskad global klimatpåverkan när hela kraftsystemet beaktas åstadkommer vi genom investeringar i nya anläggningar för förnybar el- och värmeproduktion, genom integration av regionens fjärrvärmenät och genom att öka användningen av spillvärme i samhället. Fortum Värme investerar mellan åren över 6,5 miljarder kronor i ny och utvecklad produktion i Stockholmsregionen. Investeringarna kommer att medföra lägre utsläpp både globalt och i Fortum Värmes egna anläggningar. Även om det är systemeffekten som står i fokus för våra åtgärder är ökade lokala utsläpp inte i linje med den utveckling Fortum Värme slagit fast på klimatområdet. Därför klimatkompenserar vi utsläppen över 2012 års nivå beräknande enligt branschens redovisningsmetod. Omställningen till en helt förnybar och återvunnen fjärrvärmeproduktion pågår enligt plan och påverkas inte av klimatkompensationen. Fortum Värmes mål är en helt klimat- och resursneutral produktion senast år 2030, med ambitionen att nå målet betydligt tidigare än så. Klimatkompensationen för år 2013 innebär att förnybar energiproduktion och energieffektivisering i utvecklingsländer finansieras. Den förnybara elenergin ersätter el från fossila kraftverk. Genom introduktion av effektivare spisar i hushåll i Ghana och Kenya minskar skövlingen av träd, luftkvaliteten inomhus förbättras och tillgången till rent vatten ökar. Utsläppen som kompenseras har beräknats enligt standarden ISO14021, och projekten är certifierade enligt Gold Standard, en kvalitetsstämpel som den internationella miljörörelsen står bakom. 7 KUNDDIALOG Fortum Värme arbetar kontinuerligt och systematiskt i dialog med kunderna. I de frekvent återkommande kundmötena har Prisdialogen och dess processer beskrivits och förankrats. Informationsmöte: Syftet med det inledande mötet är att etablera gemensamma förväntningar och målbild för det lokala arbetet med prisdialogen. Vid mötet presenterade Fortum Värme Prisdialogens syfte, föreskrifter och processen. Vidare presenterades förslag på tidplan. Mötet gav också kunderna möjlighet att lämna synpunkter på Fortum Värmes historiska prissättning och prisändringar. Fortum Värme presenterade prispolicy, prisstruktur och faktorer som ligger till grund för prissättning. Mötet hölls Samrådsmöten: Vid dessa möten presenteras ett förslag på prisändringsmodell, bl.a. baserad på diskussionerna under informationsmötet. Mötena protokollförs och prisändringsmodell och protokoll lämnas till Prisdialogens styrelse efter genomförda samrådsmöten. Styrelsen kontrollerar att Fortum Värmes prisförändringar följer de löften som Fortum Värme ställt ut i prisändringsmodellen. Ett inledande Samrådsmöte genomförs och ett avslutande samrådsmöte genomfördes

14 PM 13 (18) Publicering av lokal prisändringsmodell: När Prisdialogens styrelse givit sitt godkännande av prisändringsmodellen publiceras den på Fortum Värmes hemsida. Avisering av nya priser: Alla kunder kommer att få en skriftlig avisering senast tre månader före prisändringen träder i kraft. 8 NYANSLUTNING AV KUNDER TILL FJÄRRVÄRMENÄTET Normalprislistan erbjuds löpande till samtliga befintliga kunder utan begränsningar vad avser lokalisering. Normalprislistan erbjuds vidare samtliga potentiella kunder i Stockholmsmarknaden utan anslutningsavgift, under förutsättning att kunden kan anslutas med en normal servisledning. 9 AVSLUTNING Fortum Värme välkomnar Prisdialogen som ett viktigt initiativ från kund och leverantör att gemensamt stärka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Dialogen med kunden är också en möjlighet för Fortum Värme att ytterligare lära sig om kundernas utmaningar och vilka behov kunderna har. Gemensamt kan Fortum Värme tillsammans med kunderna använda Prisdialogen för att ytterligare förstärka samarbetet och göra Fortum Värme till en energipartner till kunderna.

15 PM 14 (18) BILAGOR Följande dokument bifogas Prisändringsmodellen: Bilaga 1: Ordlista Bilaga 2: Prispolicy Bilaga 3: Principer för uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem Bilaga 4: Prognoser för; KPI, Entreprenadindex (E84), elpris- och ränteutveckling Bilaga 5: Normalprislista (Trygg) Bilaga 6: Indata vid uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem för 2014 Bilaga 7: Fortum Värme och miljön - Stockholm 2013 (Miljöredovisning)

16 PM 15 (18) BILAGA 1 Ordlista Rörlig kostnad Med rörlig kostnad avses en kostnad som direkt beror på mycket energi som kundens använder, se energipris nedan. Fast kostnad Med fast kostnad avses en kostnad som är fast och går inte att påverkas under kalenderåret, se effektpris nedan. Effektpris Årskostnaden för effekt erhålls genom att effektpriset multipliceras med abonnerad maxeffekt. Energipris Energipriset är uppdelat på tre perioder: vinter (januari mars, december), vår och höst (april, oktober november) och sommar (maj september). Volymrabatt Kunden erhåller en rabatt beroende på storlek på fjärrvärmeleveransen. Volymrabatten består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållanden till köpt volym. Bonus eller avgift för returtemperatur Returtemperatur är den temperatur fjärrvärmevattnet har när det transporteras tillbaka till fjärrvärmeverket. Beroende på hur väl fjärrvärmevattnet kyls ner i kundens fjärrvärmecentral, i relation till genomsnittet för samtliga kunder i fjärrvärmenätet, betalas antingen en avgift eller erhålls en bonus. Avgiften eller bonusen debiteras/krediteras månadsvis under perioden januari april och oktober december.

17 PM 16 (18) BILAGA 3 Principer för uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem Vid uppskattning av totalkostnader med fjärrvärme och alternativa uppvärmningssystem baseras kostnaderna 1) på; kapitalkostnader, energikostnader samt drift- och underhållskostnader: Kapitalkostnad uppskattas utifrån investering, avskrivningstid och kalkylränta Energikostnad: Fjärrvärme: Energikostnaden uppskattas utifrån fjärrvärmepriser och förbrukningsprofil 2) BVP: Energikostnaden uppskattas utifrån elpriser, energitäckningsgrad och verkningsgrad Pellets: Energikostnaden uppskattas utifrån bränslepriser, energitäckningsgrad och verkningsgrad Drift- och underhållskostnad uppskattas utifrån ett procenttal av investeringen 1) I bilaga 6 redovisas de indata som använts vid 2014 års uppskattning av totalkostnader 2) Förbrukningsprofilen bestäms utifrån ett medelvärde av Fortum Värmes kunder/leveranspunkter med avseende på årsenergianvändning (fördelning av vinter-, sommar- och vår-/höstenergi) samt effektbehov.

18 PM 17 (18) BILAGA 4 Prognoser för; KPI, Entreprenadindex (E84), elpris- och ränteutveckling I nedan figur redovisas prognoser för utveckling av KPI, Entreprenadindex (E84), elpris- och ränteutveckling för åren : Nedan redovisas de värden/siffror som använts vid beräkning av kostnader för fjärrvärme och alternativa uppvärmningssystem: Kommentar: Som underlag för prognoser har följande källor använts: KPI (Konjunkturinstitutet) Entreprenadindex (E84) El-priser (Nordpool) Reporänta (Konjunkturinstitutet) SBAB

19 PM 18 (18) BILAGA 6 Indata vid uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem 2014 De indata som används för uppskattning av 2014 års totalkostnader för fjärrvärme och alternativa uppvärmningssystem redovisas nedan flerbostadshus:

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer