Prisdialogen Ragnar Hörndahl Prisändringsmodell för Fortum Värme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme"

Transkript

1 PM Ragnar Hörndahl Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

2 PM 1 (18) 1 INLEDNING FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY Syfte Prissättningsprinciper Alternativprissättningsprincipen Prisstabilitetsprincipen Likabehandlingsprincipen Valfrihetsprincipen Öppenhetsprincipen Sammanfattning av grundprinciperna Pristaket vilket är och hur bestäms prisutvecklingstaket PRISÄNDRING OCH PRISPROGNOS PRISSTRUKTUR Normalprislistans struktur FORTUM VÄRMES SYN PÅ PRISÄNDRING Strategiska utgångspunkter Omvärldsfaktorer Fortum Värmes erbjudanden och mervärden Kostnader för olika uppvärmningsalternativ MILJÖVÄRDERING KUNDDIALOG NYANSLUTNING AV KUNDER TILL FJÄRRVÄRMENÄTET AVSLUTNING BILAGOR... 14

3 PM 2 (18) 1 INLEDNING Prisdialogen är ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Fortum Värme bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt värmemarknad i Stockholmsområdet. Under lång tid har Fortum Värme eftersträvat att vårda och utveckla förtroendet vi har hos våra kunder. I detta dokument redovisar vi hur priset på fjärrvärme som används i näringsverksamhet inklusive bostadsrättsföreningar sätts samt prisåtagandet för perioden Ord och specifika begrepp framgår i separat ordlista bilaga 1. 2 FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY 2.1 Syfte Fortum Värmes prissättningspolicys (se bilaga 2) syfte är att fastställa principerna för Fortum Värmes prissättning av fjärrvärme. Dessa principer syftar i sin tur ytterst till att vårda och utveckla kundernas förtroende för och uppskattning av fjärrvärmeprodukten och Fortum Värme och därigenom också till att öka fjärrvärmens värde för såväl kunderna som för Fortum Värme. Fortum Värmes prissättningspolicys syfte är vidare att ange de huvudsakliga villkoren för och strukturen i Fortum Värmes normalprislista, Trygg, och därtill formerna för hur dess nivå och dess prisutveckling fastställs och formerna för kommunikation kring densamma. Fortum Värmes prissättningspolicys syfte är vidare att ange de huvudsakliga villkoren för och strukturerna i Fortum Värmes alternativa prislistor, Aktiv, Flexibel och Invest. 2.2 Prissättningsprinciper Fortum Värme tillämpar värdebaserad prissättning. Det innebär att priset skall avspegla produktens värde för kund, och att såväl prisnivå som prisstruktur är kopplade till de värden som produkten skapar för kunder. För att konkret uppnå detta baserar Fortum Värme sin prissättning på fem principer: Alternativprissättning Prisstabilitet Likabehandling Valfrihet Öppenhet I tillägg till dessa principer verkar Fortum Värme för att värmemarknaden kan fortsätta att utvecklas av marknadens parter på affärsmässig grund. Fortum Värme verkar därför aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser. I det följande ges en fördjupad beskrivning av var och en av de fem principerna.

4 PM 3 (18) Alternativprissättningsprincipen Kundens olika bästa alternativ växlar över tid. Fram till millennieskiftet var de vanligaste alternativa uppvärmningsformerna olje- och elvärme. Numera, i den gröna skatteväxlingens och oljeprisökningarnas spår, är det framför allt värmepumpar och pelletspannor som dominerar som alternativa uppvärmningsformer till fjärrvärme. Alternativprissättning innebär att priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med kundernas bästa alternativa uppvärmningsformer på Stockholmsmarknaden. Eftersom alternativen ofta har starkt varierande priser, medan fjärrvärme har en stabil prisutveckling, så kan fjärrvärmepriset ett enskilt år avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen, men över tid så ska alltså fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt mot kundernas bästa alternativ. Läs vidare under om prisstabilitetsprincipen. Vidare bestäms prisnivån med beaktande av det mervärde fjärrvärmen skapar. Fortum Värmes produktfördelar enkelt, säkert, hållbart innebär sammantaget ett mervärde i förhållande till alternativen och skall således beaktas i prissättningen. Fortum Värmes utmaning är alltså att matcha uppvärmningsalternativens utveckling med den egna produkten fjärrvärme så att konkurrenskraften fortsatt bevaras. Syftet med alternativprissättning är således att säkerställa att produkten kontinuerligt är konkurrenskraftig och därigenom att tillse att kunderna försätts i en bättre situation än om Fortum Värmes fjärrvärmeprodukt inte funnes. För att säkerställa att alternativprissättningsprincipen följs genomför Fortum Värme varje år en analys av kundernas olika alternativ (se bilaga 3). Analysen genomförs för samtliga storlekssegment, från småhus och villor till stora fastighetskomplex och kommersiella lokaler. Denna analys baseras på antaganden för och källor till priser, kapitalkostnader, investeringar, tekniska prestanda, etc. Antagandena presenteras, i enlighet med öppenhetsprincipen (se nedan), på Fortum Värmes hemsida Prisstabilitetsprincipen Prisutvecklingen för fjärrvärme ska tillgodose kundens intresse av en stabil och långsiktigt förutsägbar prisutveckling. Fortum Värme upprätthåller principen genom framför allt ett pristak. Pristaket är ett ensidigt åtagande från Fortum Värme inom ramen för vilket det anges en övre gräns för prisutvecklingen för normalprislistan Trygg, de två kalenderår som kommer efter det år för vilken prislistan gäller Likabehandlingsprincipen Principen går ut på att likvärdiga kunder som köper likvärdiga produkter skall möta ett likvärdigt pris. Eftersom Fortum Värme tillämpar likabehandlingsprincipen på Stockholmsmarknaden, så kommer konkurrensen och därmed prisnivån i ytterområdena och nyetableringsområden, där konkurrensen är som hårdast, att vara dimensionerande för hela marknadens prisnivå. Det innebär att även det mindre antal kunder som saknar praktisk tillgång till alternativa uppvärmningsformer får full nytta av konkurrenssituationen för de kunder det vill säga det stora flertalet som har tillgång till alternativa uppvärmningsformer. Verktyget för att upprätthålla likabehandlingsprincipen är de olika fjärrvärmeabonnemangen. De beskrivs mer i detalj nedan.

5 PM 4 (18) Valfrihetsprincipen Valfrihetsprincipen tar sin utgångspunkt i att olika kunder har olika preferenser om vilken prisstruktur som bäst passar dem. Fortum Värme har därför utvecklat ett antal olika alternativa fjärrvärmeabonnemang, utöver normalprislistan Trygg, som löpande och öppet kan väljas av alla kunder. De alternativa prislistorna är för närvarande Aktiv, Flexibel och Invest. Härutöver vårdar Fortum Värme avtalsfriheten genom att, då så är motiverat av särskilda förhållanden, ingå ramavtal eller specialavtal med kunder som köper leveranser av annan kvalitet än normal fjärrvärme, eller med kunder som själva bidrar med vissa funktioner i affären, såsom till exempel egna sekundärnät. Verktyget för att upprätthålla principen är således den erbjudna möjligheten att välja mellan de alternativa fjärrvärmeabonnemangen eller, om villkoren härför är uppfyllda, mellan ramavtal eller specialavtal Öppenhetsprincipen Öppenhetsprincipen tar fjärrvärmelagens krav på transparens i fjärrvärmeföretagens prissättning ett steg längre. Syftet är ytterst att vårda och utveckla förtroendet för fjärrvärmeprodukten och för Fortum Värme. Utöver det är syftet att förenkla samtliga intressenters möjligheter att utvärdera fjärrvärme mot konkurrerande lösningar. Vidare syftar öppenhetsprincipen till att möjliggöra för kunder och andra intressenter att syna Fortum Värmes antaganden. Som ett led i öppenhetsprincipen gäller också att Fortum Värmes analys av de olika alternativa uppvärmningsformerna görs tillgängliga för samtliga intressenter. Vidare ska öppenhet råda gällande den ekonomiska utvecklingen i Fortum Värme. Principen innebär således att kunder och andra intressenter på ett enkelt och webbaserat sätt ska ha tillgång till information om principer och priser för leveranser av fjärrvärme. Verktyget för att upprätthålla öppenhetsprincipen är (1) publiceringen av en publik version av prissättningspolicyn, (2) upprätthållandet av Fortum Värmes hemsida, där prisnivån för de olika prislistorna redovisas och där antaganden som ligger bakom prissättningen redovisas, och där även produktbeskrivningarna finns, samt (3) den serie av dialoger och kundmöten som genomförs i enlighet med Prisdialogens riktlinjer Sammanfattning av grundprinciperna Alternativprissättning, prisstabilitet, likabehandling, valfrihet och öppenhet alla i förening skall således borga för att kunder skall möta konkurrensutsatta och förutsägbara priser, att kunder skall kunna välja bland flera olika öppet erbjudna fjärrvärmeabonnemang, och att Fortum Värmes priser och principerna för hur dessa bestäms skall vara öppet och enkelt tillgängliga. Därtill verkar Fortum Värme för att värmemarknaden kan fortsätta att utvecklas av marknadens parter på affärsmässig grund. Fortum Värme verkar därför aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser.

6 PM 5 (18) 2.3 Pristaket vilket är och hur bestäms prisutvecklingstaket Pristaket som Fortum Värme ställer ut i marknaden syftar till att öka förutsägbarheten i prisutvecklingen och att öka kundens möjlighet att utvärdera fjärrvärme som uppvärmningsform. Ytterst syftar det till att öka kundernas förtroende för fjärrvärmen som produkt och för Fortum Värme som företag. Pristaket är uteslutande kopplat till normalprislistan. Väljer kunder att teckna något av de alternativa fjärrvärmeabonnemangen gäller inte pristaket utan istället de för respektive fjärrvärmeabonnemang angivna prisvillkoren. Är det fråga om specialavtal gäller de i dessa avtal överenskomna villkoren. Pristaket kommuniceras samtidigt som prisnivån för följande kalenderår för Trygg. Pristaket avser en maximal prisjustering av respektive priskomponent i prislistan mellan två år. Pristaket avser alltså inte faktiskt utfall/kostnad för en enskild kund, eftersom kundens egen värmeanvändning kan förändras från ett år till ett annat. Pristak år 2: Pristaket avser en maximal största prisjustering för respektive priskomponent i Normalprislistan, från år 1 till år 2. Pristak år 3: Pristaket avser en maximal största prisjustering för respektive priskomponent i Normalprislistan, från år 2 till år 3. 3 PRISÄNDRING OCH PRISTAK Prisjustering 2015: Fjärrvärmepriset för Normalprislistan Fjärrvärme Trygg justeras med -0,5 procent för bibehållen konkurrenskraft. Alla priskomponenter sänks med 0,5 procent (Effektpris, Energipris och Temperaturavgift/-bonus) med undantag för Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag), som vi lämnar oförändrad. Pristak för ökad förutsägbarhet Inför 2014 introducerade vi ett kostnadsfritt pristak - ett ensidigt åtagande från Fortum Värmes sida för att ge kunder förutsägbara fjärrvärmepriser och därmed skapa större trygghet. Pristaket innebär att vi maximalt justerar respektive priskomponent - Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) - upp till pristaket bestäms Pristaket av förändringen av konsumentprisindex. Det betyder att priset för 2016 maximalt får höjas med nedan beskrivna förändring av konsumentprisindex för varje priskomponent 1 jämfört med priserna för dessa Skulle förändringen av konsumentprisindex vara negativ åtar sig Fortum Värme även att sänka priset för varje priskomponent 2, med den procentsats aktuell förändringen i konsumentprisindex motsvarar. Aktuell förändring av konsumentprisindex för Pristak 2016 fastställs av den procentuella förändringen av konsumentprisindex (1980=100 fastställda tal) under perioden 1 maj april 2015, där april 2014 är basmånad. Skulle indextalet för april 2015 ha förändrats i förhållande till indextalet för april 2014, ska priset för varje priskomponent 3 således justeras med maximalt det procenttal denna förändring i konsumentprisindex motsvarar. 1 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 2 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 3 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag)

7 PM 6 (18) 2017 bestäms Pristaket av förändringen av konsumentprisindex + 2,5 procentenheter. Det betyder att priset för 2017 maximalt får höjas med nedan beskrivna förändring av konsumentprisindex ( KPIdelen ) + 2,5 procentenheter för varje priskomponent 4 jämfört med priserna för dessa Skulle summan av KPI-delen + 2,5 procentenheter vara negativ åtar sig Fortum Värme även att sänka priset för varje priskomponent 5, med denna summa av KPI-delen + 2,5 procentenheter. Aktuell förändring av konsumentprisindex för Pristak 2017 fastställs av konsumentprisindex (1980=100 fastställda tal) under perioden 1 augusti juli 2016, där juli 2015 är basmånad. Skulle indextalet för juli 2016 ha förändrats i förhållande till indextalet för juli 2015, ska priset för varje priskomponent 6 såvitt gäller KPI-delen av Pristak 2017 således justeras med maximalt det procenttal denna förändring i konsumentprisindex motsvarar. 4 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 5 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag) 6 Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag)

8 PM 7 (18) 4 PRISSTRUKTUR 4.1 Normalprislistans struktur Normalprislistan Trygg (se bilaga 5) är en publik, standardiserad och för hela Stockholmsmarknaden erbjudet fjärrvärmeabonnemang. Normalprislistan Trygg, liksom Fortum Värmes alternativa prisabonnemang (Aktiv, Invest 24, Invest 60, Flexibel) utgör tilläggsavtal till kundens leveransavtal. Leveransavtalet reglerar villkoren för kundens fjärrvärmeleverans, förutom priset, och gäller tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid för kunden. Kundens val av fjärrvärmeabonnemang reglerar priset för fjärrvärmeleveransen. Ambitionen är att normalprisstrukturen ska vara så utformad att den dels medför en stabilisering av kundens totalkostnad, dels ger kunderna riktiga samhällsekonomiska och miljömässiga incitament till effektiviseringsoch besparingsåtgärder. Vidare är ambitionen att normalprisstrukturen ska vara kostnadsriktigt utformad. Detta innebär att andelen rörliga priskomponenter till exempel energipris anpassas till Fortum Värmes kortsiktiga marginalkostnader för produktion och distribution. Dessa ambitioner är inte fullt ut förenliga, varför en sammanvägning görs för att i görligaste mån tillgodose dem alla. Trygg består av en stor andel rörlig kostnad, procent, och en mindre andel fast kostnad om procent. Trygg består av fyra priskomponenter: en fast del baserad på effekt, en rörlig del baserad på energianvändning, en volymrabatt och en bonus eller avgift för returtemperatur. Effektpris: Fortum Värme rekommenderar kunden en maxeffekt som är baserad på fastighetens historiska effektbehov. Kunden kan välja att abonnera på en lägre maxeffekt, men om den överskrids tillkommer en överuttagsavgift. Energipris: Energipriset baseras på kundens energianvändning och är uppdelat i tre säsonger, vinter (januari, februari, mars och december), vår och höst (april, oktober och november) samt sommar (maj september). Bonus eller avgift för returtemperatur: Denna priskomponent syftar till att ge kunden ett incitament att vårda en effektiv anläggning och således hålla en så låg returtemperatur som möjligt. Har kunden en bättre avkylning än den genomsnittliga kunden så utgår en bonus. Om kunden har en sämre avkylning än genomsnittskunden så utgår en avgift. Systemet balanseras mellan kunderna och den bonus vissa kunder erhåller betalas således av den avgift som andra kunder betalar. Volymrabatt: Volymrabatt ges till kunder med en förbrukning från 251 MWh per år och uppåt. Den är indelad i fem olika kategorier beroende på leveransens storlek. Volymrabatten ökar med energianvändningen och består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållande till den volym kunden köper.

9 PM 8 (18) 5 FORTUM VÄRMES SYN PÅ PRISÄNDRING 5.1 Strategiska utgångspunkter Den strategiska utgångspunkten för Fortum Värme prissättning är att den ska vara värdebaserad vilket innebär att priset skall avspegla produktens värde för kund, och att såväl prisnivå som prisstruktur är kopplade till de värden som produkten skapar för kunder. Konkurrenskraften i Fortum Värmes erbjudanden prövas hela tiden mot marknaden. En bra indikation på Fortum Värmes konkurrenskraft är en årlig nyförsäljning på ca 100 GWh. 5.2 Omvärldsfaktorer Under de senaste åren har fjärrvärmebranschen i allt större omfattning utvecklats mot en konkurrensutsatt värmemarknad som i hög grad påverkas av förändrade omvärldsfaktorer: Ekonomisk utveckling i samhället El- och energiprisutveckling Teknisk utveckling och innovation Marknad och konkurrens Fjärrvärmen möter framförallt konkurrens från bergvärmepumpar och dess konkurrenskraft påverkas främst av utvecklingen av räntor, elpris, nätavgifter och elcertifikat. Den ekonomiska utvecklingen pekar mot att inflationen kommer att vara låg de närmaste året men bedöms öka Figur 1: KPI, KPIF och KPIF exklusive energi (Årlig procentuell förändring) (Källa: SCB och Riksbanken)

10 PM 9 (18) Elprisets utveckling har också stor betydelse. I figur 2 redovisas den historiska prisutvecklingen (exklusive moms) för el (kraft, cert, nät, skatt, handelsmarginal) mellan åren Sedan 2010 har elpriset sjunkit med ca 20 procent. Orsaken är både minskad efterfrågan och ett ökat utbud. Prognoser pekar mot att elpriset kommer förbli lågt kommande åren (se figur 2). Figur 2: Elprisutveckling år (exklusive moms) (Källa: Fortum) Fortum Värme arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet genom att fokusera på operativ överlägsenhet i hela kedjan från bränsleinköp, produktion, distribution och utveckla kundrelationer och syftet är att stärka konkurrenskraften i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. 5.3 Fortum Värmes erbjudanden och mervärden Fortum Värme har en unik möjlighet att arbeta tillsammans med fastighetsägare i Stockholm eftersom vi har en historik och kunskap om våra kunders energianvändning. Vi vill vara våra kunders energipartner och arbetar för en långsiktigt hållbar energianvändning. Som en del i det lanserades 2013 individuella fjärrvärmeprognoser där kunden själv kan simulera och jämföra hur olika val av abonnemang, energianvändning, utetemperaturer mm påverkar uppvärmningskostnaderna startade även den kraftfulla satsningen med att hjälpa kunderna att se fördelarna med fjärrvärme och en effektiv energianvändning. Alla kunder erbjöds att via individuella möten eller via telefon träffa Fortum Värmes energiexperter för att se över energianvändningen och därigenom sina uppvärmningskostnader. De kunder som ökat sin energianvändning från tidigare år kontaktas aktivt för ett rådgivningsmöte. Våra kunders önskemål och behov är det som är styrande i vår verksamhet och det som gör att vi är konkurrenskraftiga idag och imorgon.

11 PM 10 (18) Fortum Värme strävar efter att utveckla stabila och långsiktiga relationer med kunderna och i relationerna byggs kontinuerligt gemensam kunskap mellan Fortum Värme och kunderna. Genom att Fortum Värme förstår kundernas behov kan Forum Värme utvecklas mot att vara kundens energipartner. Fortum Värme skapar mervärden för kunderna genom att erbjuda konkurrenskraftiga uppvärmningsalternativ. Mervärdena som Fortum Värme erbjuder kunden kan sammanfattas som enkelt, säkert och hållbart vilket för kunden innebär: Enkelt Energikonto med Fjärrvärmeprognos och -simulering för olika abonnemangsval, statistik över värmeanvändning och alla fakturor samlade med historik Kostnadsfri energirådgivning Energispecialister enkelt till hands vid frågor Energitjänster som tillval Nyckelfärdig installation Minimalt servicebehov Säkert Stabil prisutveckling Flera fjärrvärmeabonnemang för att möta enskilda kunders behov Pristak upp till tre år Säkra leveranser i alla väder Trygg energipartner som funnits i 150 år Hållbart Värme från förnybara bränslen och spillenergi Effektivt resursutnyttjande Minimal klimatpåverkan Klimatprojekt KVV8, Brista, olivkärnor mm Klimatneutral fjärrvärme som tillval Fortum Värme strävar efter att kunna möta kundspecifika behov. Ett viktig inslag är att Fortum Värme erbjuder fem olika valfria fjärrvärmeabonnemang. Kunden kan välja mellan Trygg som består av en stor andel rörliga kostnader och därför passar de kunder som snabbt vill kunna påverka sina energikostnader. Fortum Värmes pristak gäller för Trygg och ökar därmed förutsägbarheten av fjärrvärmepriset. Aktiv påminner med sin konstruktion om kostnadsstrukturen hos en värmepump, då både effekt- och energipriset delas upp i en bas- och spetskostnad. Baspriset täcker normalt kundens effekt- och energibehov under större delen av året. Spetspriset täcker kundens effekt- och energibehov vid kallare väderlek. Aktiv består till 45 50% av en fast kostnad som är baserad på effektbehovet. Invest syftar till att ge kunder med ett överskottskapital möjlighet att investera i en förutsägbar effektkostnad. Abonnemanget bygger på samma struktur som Aktiv, med den skillnaden att kunden förskottsbetalar hela den fasta effektkostnaden för avtalsperioden och i och med det så erhåller kunden ett lägre effektpris jämfört med Aktiv. Fortum Värme tillhandahåller två olika bindningstider för Invest, 24 månader och 60 månader. Flexibel syftar till att ge kunder med ett alternativt uppvärmningssystem en möjlighet att använda fjärrvärme som ett komplement. Priset sätts utifrån en strävan efter öppenhet och transparens så att kunder enkelt ska kunna jämföra fjärrvärmekostnaderna med konkurrerande uppvärmningsalternativ. Det innebär bland annat att fjärrvärmepriserna ska vara lättillgängliga och specificerade så att fjärrvärmevärmekostnadens rörliga och

12 PM 11 (18) fasta delar framgår samt att Fortum Värmes prissättningspolicy och antaganden av alternativkostnader ska vara publika. 5.4 Kostnader för olika uppvärmningsalternativ I figur 3 redovisas totalkostnader (rörligt energipris, fast effektpris, drift och underhåll och kapitalkostnad, samtliga kostnader exklusive moms) för Fortum Värmes olika fjärrvärmeabonnemang och alternativet bergvärme med elspets (flerbostadshus på 500 MWh). Staplarna visar att Fortum Värmes erbjudanden är konkurrenskraftiga i förhållande till alternativen (indata, se bilaga 6). Figur 3: Redovisning av framtagna totalkostnader för flerbostadshus (500 MWh) exklusive moms (Källa: Fortum)

13 PM 12 (18) 6 MILJÖVÄRDERING Fjärrvärmens miljövärden i Stockholmsområdet finns utförligt beskrivna i Fortum Värmes Miljöredovisning (se bilaga 7). När Fortum Värme ändrar produktionen eller användningen av energi i Sverige påverkar vi ett energisystem som hänger ihop i hela norra Europa. Det gäller att höja blicken och se längre än till den egna fastigheten eller landsgränsen om man ska kunna avgöra om en åtgärd är rätt på riktigt. Fortum Värme kallar detta för systemsyn och vi strävar alltid efter de lösningar som är bäst för miljön sett ur ett globalt perspektiv. Det är inte meningsfullt att minska utsläppen lokalt genom att till exempel ersätta kraftvärme med elvärme, eftersom detta skulle driva fram ökad produktion i gas- eller kolkraftverk. Då har utsläppen endast flyttats utanför landets gränser, men inte minskat. Vår klimatpåverkan beräknas med detta globala perspektiv som grund genom att vi adderar utsläpp som beror på vår nettokonsumtion av el. Den långsiktiga trenden mot minskad global klimatpåverkan när hela kraftsystemet beaktas åstadkommer vi genom investeringar i nya anläggningar för förnybar el- och värmeproduktion, genom integration av regionens fjärrvärmenät och genom att öka användningen av spillvärme i samhället. Fortum Värme investerar mellan åren över 6,5 miljarder kronor i ny och utvecklad produktion i Stockholmsregionen. Investeringarna kommer att medföra lägre utsläpp både globalt och i Fortum Värmes egna anläggningar. Även om det är systemeffekten som står i fokus för våra åtgärder är ökade lokala utsläpp inte i linje med den utveckling Fortum Värme slagit fast på klimatområdet. Därför klimatkompenserar vi utsläppen över 2012 års nivå beräknande enligt branschens redovisningsmetod. Omställningen till en helt förnybar och återvunnen fjärrvärmeproduktion pågår enligt plan och påverkas inte av klimatkompensationen. Fortum Värmes mål är en helt klimat- och resursneutral produktion senast år 2030, med ambitionen att nå målet betydligt tidigare än så. Klimatkompensationen för år 2013 innebär att förnybar energiproduktion och energieffektivisering i utvecklingsländer finansieras. Den förnybara elenergin ersätter el från fossila kraftverk. Genom introduktion av effektivare spisar i hushåll i Ghana och Kenya minskar skövlingen av träd, luftkvaliteten inomhus förbättras och tillgången till rent vatten ökar. Utsläppen som kompenseras har beräknats enligt standarden ISO14021, och projekten är certifierade enligt Gold Standard, en kvalitetsstämpel som den internationella miljörörelsen står bakom. 7 KUNDDIALOG Fortum Värme arbetar kontinuerligt och systematiskt i dialog med kunderna. I de frekvent återkommande kundmötena har Prisdialogen och dess processer beskrivits och förankrats. Informationsmöte: Syftet med det inledande mötet är att etablera gemensamma förväntningar och målbild för det lokala arbetet med prisdialogen. Vid mötet presenterade Fortum Värme Prisdialogens syfte, föreskrifter och processen. Vidare presenterades förslag på tidplan. Mötet gav också kunderna möjlighet att lämna synpunkter på Fortum Värmes historiska prissättning och prisändringar. Fortum Värme presenterade prispolicy, prisstruktur och faktorer som ligger till grund för prissättning. Mötet hölls Samrådsmöten: Vid dessa möten presenteras ett förslag på prisändringsmodell, bl.a. baserad på diskussionerna under informationsmötet. Mötena protokollförs och prisändringsmodell och protokoll lämnas till Prisdialogens styrelse efter genomförda samrådsmöten. Styrelsen kontrollerar att Fortum Värmes prisförändringar följer de löften som Fortum Värme ställt ut i prisändringsmodellen. Ett inledande Samrådsmöte genomförs och ett avslutande samrådsmöte genomfördes

14 PM 13 (18) Publicering av lokal prisändringsmodell: När Prisdialogens styrelse givit sitt godkännande av prisändringsmodellen publiceras den på Fortum Värmes hemsida. Avisering av nya priser: Alla kunder kommer att få en skriftlig avisering senast tre månader före prisändringen träder i kraft. 8 NYANSLUTNING AV KUNDER TILL FJÄRRVÄRMENÄTET Normalprislistan erbjuds löpande till samtliga befintliga kunder utan begränsningar vad avser lokalisering. Normalprislistan erbjuds vidare samtliga potentiella kunder i Stockholmsmarknaden utan anslutningsavgift, under förutsättning att kunden kan anslutas med en normal servisledning. 9 AVSLUTNING Fortum Värme välkomnar Prisdialogen som ett viktigt initiativ från kund och leverantör att gemensamt stärka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Dialogen med kunden är också en möjlighet för Fortum Värme att ytterligare lära sig om kundernas utmaningar och vilka behov kunderna har. Gemensamt kan Fortum Värme tillsammans med kunderna använda Prisdialogen för att ytterligare förstärka samarbetet och göra Fortum Värme till en energipartner till kunderna.

15 PM 14 (18) BILAGOR Följande dokument bifogas Prisändringsmodellen: Bilaga 1: Ordlista Bilaga 2: Prispolicy Bilaga 3: Principer för uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem Bilaga 4: Prognoser för; KPI, Entreprenadindex (E84), elpris- och ränteutveckling Bilaga 5: Normalprislista (Trygg) Bilaga 6: Indata vid uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem för 2014 Bilaga 7: Fortum Värme och miljön - Stockholm 2013 (Miljöredovisning)

16 PM 15 (18) BILAGA 1 Ordlista Rörlig kostnad Med rörlig kostnad avses en kostnad som direkt beror på mycket energi som kundens använder, se energipris nedan. Fast kostnad Med fast kostnad avses en kostnad som är fast och går inte att påverkas under kalenderåret, se effektpris nedan. Effektpris Årskostnaden för effekt erhålls genom att effektpriset multipliceras med abonnerad maxeffekt. Energipris Energipriset är uppdelat på tre perioder: vinter (januari mars, december), vår och höst (april, oktober november) och sommar (maj september). Volymrabatt Kunden erhåller en rabatt beroende på storlek på fjärrvärmeleveransen. Volymrabatten består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållanden till köpt volym. Bonus eller avgift för returtemperatur Returtemperatur är den temperatur fjärrvärmevattnet har när det transporteras tillbaka till fjärrvärmeverket. Beroende på hur väl fjärrvärmevattnet kyls ner i kundens fjärrvärmecentral, i relation till genomsnittet för samtliga kunder i fjärrvärmenätet, betalas antingen en avgift eller erhålls en bonus. Avgiften eller bonusen debiteras/krediteras månadsvis under perioden januari april och oktober december.

17 PM 16 (18) BILAGA 3 Principer för uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem Vid uppskattning av totalkostnader med fjärrvärme och alternativa uppvärmningssystem baseras kostnaderna 1) på; kapitalkostnader, energikostnader samt drift- och underhållskostnader: Kapitalkostnad uppskattas utifrån investering, avskrivningstid och kalkylränta Energikostnad: Fjärrvärme: Energikostnaden uppskattas utifrån fjärrvärmepriser och förbrukningsprofil 2) BVP: Energikostnaden uppskattas utifrån elpriser, energitäckningsgrad och verkningsgrad Pellets: Energikostnaden uppskattas utifrån bränslepriser, energitäckningsgrad och verkningsgrad Drift- och underhållskostnad uppskattas utifrån ett procenttal av investeringen 1) I bilaga 6 redovisas de indata som använts vid 2014 års uppskattning av totalkostnader 2) Förbrukningsprofilen bestäms utifrån ett medelvärde av Fortum Värmes kunder/leveranspunkter med avseende på årsenergianvändning (fördelning av vinter-, sommar- och vår-/höstenergi) samt effektbehov.

18 PM 17 (18) BILAGA 4 Prognoser för; KPI, Entreprenadindex (E84), elpris- och ränteutveckling I nedan figur redovisas prognoser för utveckling av KPI, Entreprenadindex (E84), elpris- och ränteutveckling för åren : Nedan redovisas de värden/siffror som använts vid beräkning av kostnader för fjärrvärme och alternativa uppvärmningssystem: Kommentar: Som underlag för prognoser har följande källor använts: KPI (Konjunkturinstitutet) Entreprenadindex (E84) El-priser (Nordpool) Reporänta (Konjunkturinstitutet) SBAB

19 PM 18 (18) BILAGA 6 Indata vid uppskattning av kostnader för olika uppvärmningssystem 2014 De indata som används för uppskattning av 2014 års totalkostnader för fjärrvärme och alternativa uppvärmningssystem redovisas nedan flerbostadshus:

Prisdialogen Ragnar Hörndahl Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen Ragnar Hörndahl Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2015 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (19) PRISDIALOGEN

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FÖR FORTUM VÄRME 2017

PRISÄNDRINGSMODELL FÖR FORTUM VÄRME 2017 Ragnar Hörndahl 2014-03-20 PRISÄNDRINGSMODELL FÖR FORTUM VÄRME 2017 Heat AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Org.nr 5560169095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm 1 (20) PRISÄNDRINGSMODELL FÖR

Läs mer

FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten

FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten Reviderad och fastställd av styrelsen den 25 april 2013. Reviderad och ånyo fastställd av styrelsen den

Läs mer

FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten

FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten Reviderad och fastställd av styrelsen den 25 april 2013. Reviderad och ånyo fastställd av styrelsen den

Läs mer

Ragnar Hörndahl

Ragnar Hörndahl PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 PRISÄNDRINGSMODELL FÖR FORTUM VÄRME 2018 Heat Org.nr 556016-9095 AB Fortum Värme MomsNr samägt med SE556016909501 Stockholms stad Säte Stockholm PM 1 (24) PRISÄNDRINGSMODELL

Läs mer

FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten

FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten FORTUM VÄRMES PRISSÄTTNINGSPOLICY prissättningsprinciper och prisstrukturer för fjärrvärmeprodukten Reviderad och fastställd av styrelsen den 25 april 2013. 1 2 1 INLEDNING... 5 1.1 SYFTE... 5 1.2 OMFATTNING

Läs mer

Fjärrvärmepriser Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober Kundmöte 21 september 2012

Fjärrvärmepriser Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober Kundmöte 21 september 2012 Fjärrvärmepriser 2013 Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober 2013 2012 Kundmöte 21 september 2012 Agenda Fjärrvärmepriser 2013 Konkurrensläget för olika uppvärmningsalternativ Förändringar 2013 Kommunikation

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Prissättningspolicy för fjärrvärme

Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningsprinciper gällande standardprislista fjärrvärme för företag och privatkunder. Reviderad av Vattenfall Värme Sveriges ledningsgrupp, Solna 2016-10-21 Innehåll

Läs mer

Prisändringsmodell Nyköping 2017

Prisändringsmodell Nyköping 2017 Prisändringsmodell Nyköping 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016 PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Vänersborg 1/6 2016 AGENDA SAMRÅDSMÖTE 2 1. Kortfattad genomgång Prisdialogen och Vattenfall värme (vid behov) 2. Eventuella synpunkter eller återkoppling på protokoll från förra

Läs mer

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016

PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016 PRISDIALOGEN SAMRÅDSMÖTE 2 Nyköping 26/5 2016 AGENDA SAMRÅDSMÖTE 2 1. Kortfattad genomgång Prisdialogen och Vattenfall värme (vid behov) 2. Eventuella synpunkter eller återkoppling på protokoll från förra

Läs mer

Vid prisändringar följer Vattenfall fjärrvärmelagen samt Prisdialogens och Svensk Fjärrvärmes regler:

Vid prisändringar följer Vattenfall fjärrvärmelagen samt Prisdialogens och Svensk Fjärrvärmes regler: Prisändringsmodell Motala & Askersund 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder...

Läs mer

Prisändringsmodell Vänersborg 2017

Prisändringsmodell Vänersborg 2017 Prisändringsmodell Vänersborg 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ

Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ PRISDIALOG 2016 Prisändringsmodell PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME Marknadsprissättning utvecklar Malmös bästa uppvärmningsalternativ Sedan många år tillbaka tillämpar vi på E.ON marknadsprissättning i våra

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel den nya Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Vid prisändringar följer Vattenfall Prisdialogens regler, fjärrvärmelagen och nedanstående regler som gäller inom Svensk Fjärrvärmes REKO-system:

Vid prisändringar följer Vattenfall Prisdialogens regler, fjärrvärmelagen och nedanstående regler som gäller inom Svensk Fjärrvärmes REKO-system: Prisändringsmodell Drefviken 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Fastighetsägarna Stockholm frukostmöte 1 oktober 2013

Fastighetsägarna Stockholm frukostmöte 1 oktober 2013 Fastighetsägarna Stockholm frukostmöte 1 oktober 2013 Fortum Värme och miljön Lena Gunnarsson Vision 2030 Kundernas efterfrågan, samhällets styrsystem och Fortum Värmes satsningar leder sammantaget till

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL Gällande normalprislista fjärrvärme för näringsidkare

PRISÄNDRINGSMODELL Gällande normalprislista fjärrvärme för näringsidkare PRISÄNDRINGSMODELL 2017-2019 Gällande normalprislista fjärrvärme för näringsidkare VÅR PRISPOLICY VÅRA PRISSÄTTNINGSPRINCIPER Huvudprincipen för HEM:s prissättning av fjärrvärme är att nivån på fjärrvärmepriset

Läs mer

Umeå Energis prisändringsmodell

Umeå Energis prisändringsmodell Umeå Energis prisändringsmodell 1 Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring.. sid 4 3. Fjärrvärmeprisets delar sid 4-5 4. Beskrivning av

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme

Prisändringsmodell fjärrvärme Prisdialogen Mölndal Energi, näringsidkare 2017-2019 Prisändringsmodell fjärrvärme 2017-2019 Prisdialogen 2016, normalprislista näringsidkare Innehåll Prisändringsmodell & prisåtagande Mölndal Energi 2017

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

Prisändringsmodell Uppsala 2017

Prisändringsmodell Uppsala 2017 Prisändringsmodell Uppsala 2017 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2017 Företag, föreningar och organisationer... 4 Priser 2017 - Privatkunder... 4 Prognos

Läs mer

Presentation av Fjärrvärmepriser 2012

Presentation av Fjärrvärmepriser 2012 Presentation av Fjärrvärmepriser 2012 Frukostmöte Fastighetsägarna Stockholm 2011-09-27 Brita Natanaelsson & Johan Tjernström 1 AGENDA Vår vision Nya prismodeller och ny effektberäkningsmetod Prisändring

Läs mer

Prisdialogen ENA Energi AB

Prisdialogen ENA Energi AB Prisdialogen ENA Energi AB Prispolicy Prissättningsprincip ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera säker och

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7

Läs mer

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Dialog för en fungerande värmemarknad En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leveran törer som öppet redovisar

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme aktiv

Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme aktiv den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme aktiv Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Fastighetsägarfrukost med Fortum Värme

Fastighetsägarfrukost med Fortum Värme Fastighetsägarfrukost med Fortum Värme Per Elfving Stabila och förutsägbara priser våra bärande principer Alternativprissättning Prisstabilitet Likabehandling Valfrihet Öppenhet 2 Prisjustering 2015 Fjärrvärmeabonnemang

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll

Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll Prisändringsmodell 2014 i Haninge, Tyresö & Älta Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell ENERGILÖSNINGAR Umeå Energis prisändringsmodell Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring sid 5 3. Fjärrvärmeprisets delar...sid 5 4. Beskrivning

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Välkomna Informationsmöte om fjärrvärmen i Stockholm Onsdagen den 24 oktober 2012

Välkomna Informationsmöte om fjärrvärmen i Stockholm Onsdagen den 24 oktober 2012 Välkomna Informationsmöte om fjärrvärmen i Stockholm Onsdagen den 24 oktober 2012 Agenda En hållbar uppvärmning av Stockholm Ulf Wikström, miljöchef Fortum Värme Fjärrvärmen en konkurrenskraftig uppvärmning

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2016-09-13 PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 7 Prismodell i normalprislistan 8 Förslag priser 2017 10 Fjärrvärmens

Läs mer

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2015 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås

Läs mer

FORTUM VÄRME PRISSÄTTNINGSPOLICY FJÄRRVÄRME FORTUM VÄRME PRISSÄTTNINGSPOLICY FJÄRRVÄRME

FORTUM VÄRME PRISSÄTTNINGSPOLICY FJÄRRVÄRME FORTUM VÄRME PRISSÄTTNINGSPOLICY FJÄRRVÄRME FORTUM VÄRME PRISSÄTTNINGSPOLICY FJÄRRVÄRME 2009-08-27 1/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 PERSPEKTIV PÅ PRISSÄTTNING... 2 1.3 SYFTE... 3 1.4 OMFATTNING, AVGRÄNSNING OCH REVISION...

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislistor för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislistor för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislistor för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 5 3. Prisstruktur... 5 4. Fjärrvärmens kostnader...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID Niklas Lindmark, 026-172662 2015-09-15 Sida 1(14) Fjärrvärmepriset näringsidkare i Gävle Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2019 2015-09-15 Sida 2(14) Innehåll

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB PRISändringsmodellen Jönköping Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Därför ska fjärrvärmens pris vara konkurrenskraftigt,

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme. Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme. Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla resurser och absorbera koldioxidutsläppen.

Läs mer

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar 2014-08-27 Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2014 avseende leveranser av fjärrvärme

Läs mer

REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS. Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden

REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS. Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden VARFÖR REKO FJÄRRVÄRME? Fjärrvärme är en modern energilösning, som möter en energimarknad i förändring

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Prisändringsmodell Vänersborg 2016

Prisändringsmodell Vänersborg 2016 Prisändringsmodell Vänersborg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7 Flöde...

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Prisändringsmodell Drefviken 2016

Prisändringsmodell Drefviken 2016 Prisändringsmodell Drefviken 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7 Flöde...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015 Värme Fjärrvärme företag och flerfamiljshus Prislista 2015 Bekymmerfri och driftsäker värmeförsörjning. Det finns tre prisalternativ för dig som är fjärrvärmekund och du väljer själv det som passar dig

Läs mer

PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME

PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME PRISDIALOG 2015 Prisändringsmodell PRISPOLICY FÖR FJÄRRVÄRME Marknadsprissättning utvecklar Norrköpings och Söderköpings bästa uppvärmningsalternativ Sedan många år tillbaka tillämpar vi på E.ON marknadsprissättning

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Orter/nät Stockholm, Sigtuna, Upplands Väsby,

Läs mer

Prisändringsmodell och prisåtagande

Prisändringsmodell och prisåtagande Fjärrvärmepriset för småhus i Växjö och Ingelstad, Rottne och Braås: Prisändringsmodell och prisåtagande 2017 2019 Växjö Energi vill tillsammans med fjärrvärmekunderna utveckla fjärrvärme i Växjö, Ingelstad,

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Agenda för kundträff Presentation av Landskrona Energi Fjärrvärmeverksamheten under det gångna året Prisinformation Framtid Frågestund 2 Presentation av Landskrona

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 4 Vårt miljöarbete

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014 Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Prisändringsmodell Uppsala 2016

Prisändringsmodell Uppsala 2016 Prisändringsmodell Uppsala 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7 Flöde...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö 2016. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Program Presentation av 2012 års fjärrvärmepriser Dan Bergman Information om utvecklingen av prismodellen Karin Ekh Det goda livet David Andersson Övriga frågor

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Innehåll Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 5 Vår verksamhet i korthet 6 Vår ekonomi 7 Vår marknad avtal, priser

Läs mer