ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Börje Tulldahl Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Klagande och motpart (Målsägande) Narges Zariftaghvaizandy Adress hos ombudet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Elisabeth Massi Fritz Box Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Hodjattallah Rabbani, Frihetsberövande: Häktad Byälvsvägen Bagarmossen Ombud och försvarare: Advokaten Tomas Nilsson Box Stockholm SAKEN Grov misshandel HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Hodjattallah Rabbani ska vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas. 3. Vad tingsrätten har beslutat om sekretess ska bestå. Hovrätten beslutar med stöd av samma bestämmelse om sekretess för motsvarande uppgifter, vilka även i hovrätten har lagts fram vid den del av huvudförhandlingen som har hållits inom stängda dörrar. Dokld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning Sekretessen enligt 21 kap. l offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå beträffande de journalanteckningar som har lagts fram vid den del av hovrättens huvudförhandling som har hållits inom stängda dörrar (tingsrättens aktbilaga 37 s med undantag för de uppgifter som redovisas i tingsrättens dom). 5. Sekretessen enligt 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen ska bestå beträffande uppgifter i det rättspsykiatriska utlåtandet som lagts fram vid den del av huvudförhandlingen som har hållits inom stängda dörrar (aktbilaga 44 och 45). 6. Elisabeth Massi Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel med - rätt räknat kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 180 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för denna kostnad.

3 Sid 3 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Hodjattallah Rabbani till ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten har bestämt. Hodjattallah Rabbani har yrkat att hovrätten ska döma honom endast för det handlande som han erkänt vid tingsrätten, dvs. att han uppsåtligen skurit med en skalpell i Narges Zariftaghvaizandys ansikte och att han tuggat på en del av hennes avskurna underläpp samt att detta handlande ska bedömas som grov misshandel enligt 3 kap. 6 första stycket brottsbalken. Han har, under alla förhållanden, yrkat ett kortare fängelsestraff än det som tingsrätten har bestämt. Narges Zariftaghvaizandy, som har biträtt åtalet även i hovrätten, har yrkat att hovrätten ska döma Hodjattallah Rabbani till ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten har bestämt. Narges Zariftaghvaizandy har dessutom yrkat att hovrätten helt ska bifalla det skadeståndsyrkande som hon framställde vid tingsrätten. Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. Hodjattallah Rabbani har vidare i händelse av frikännande dom yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten med kr och mervärdesskatt på det beloppet vilket avser kostnaden för privat försvarare. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av de uppgifter som Narges Zariftaghvaizandy, Hodjattallah Rabbani och Daniel Markdalen lämnade vid tingsrätten genom att spela upp ljud- och bildupptagningarna av förhören. Samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten har lagts fram i hovrätten. Dessutom har journalanteckningar beträffande Narges Zariftaghvaizandy åberopats.

4 Sid 4 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning HOVRÄTTENS DOMSKÄL Skuldfrågan I frågan om Hodjattallah Rabbani skurit Narges Zariftaghvaizandy såväl i ansiktet som på armarna och händerna gör hovrätten inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Även hovrätten anser alltså att det genom den framlagda utredningen är visat att Hodjattallah Rabbani tillfogat Narges Zariftaghvaizandy samtliga de skador som anges i åklagarens gärningspåstående. När det gäller Hodjattallah Rabbanis uppsåt i förhållande till skadorna på Narges Zariftaghvaizandy s armar och händer finner hovrätten att Hodjattallah Rabbani vid gämingstillfället måste ha insett att det fanns en mycket stor risk för den typen av skador och att det inte finns något som talar mot att Hodjattallah Rabbani förhållit sig likgiltig till att sådana skador skulle kunna uppkomma. Hodjattallah Rabbani har därmed haft uppsåt i förhållande till samtliga skador som Narges Zariftaghvaizandy fick. Efter att Hodjattallah Rabbani skurit bort en stor del av Narges Zariftaghvaizandy s underläpp har han enligt egen uppgift tuggat på en del av läppen men han har förnekat att han, som åklagaren påstått, helt eller delvis ätit upp den. Som tingsrätten redovisat har Hodjattallah Rabbani emellertid i flera förhör under förundersökningen uppgett att han svalde en del av läppen. Därtill kommer att Narges Zariftaghvaizandy har uppgett att Hodjattallah Rabbani, i samband med att han skar henne i läppen, sade till henne att han skulle äta upp den så att den inte skulle kunna sys ihop och att hon såg att han tuggade på något. Vidare har Daniel Markdalen, som i egenskap av polis kom till platsen direkt efter händelsen, berättat om att Hodjattallah Rabbani då sagt att han skurit sin fru i läpparna och att han hade ätit upp en del. Genom de nu redovisade uppgifterna anser hovrätten att det är styrkt att Hodjattallah Rabbani omedelbart efter gärningen i vart fall delvis ätit upp läppen. På grund av Hodjattallah Rabbanis handlande fick Narges Zariftaghvaizandy sårskador, blodvite och smärtor. Av den medicinska utredningen framgår att skadorna på Narges Zariftaghvaizandys läpp är bestående och att hon sytts i ansiktet och att ärrbildningar uppstått till följd av det.

5 Sid 5 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning Med hänvisning till vad som nu redovisats ska Hodjattallah Rabbani, som tingsrätten funnit, dömas för misshandel. Rubriceringen av gärningen Hodjattallah Rabbani ska dömas för en misshandel som redan med anledning av de allvarliga skador den gett upphov till är att bedöma som grov. Frågan är om brottet ska bedömas enligt den strängare straffskalan för grov misshandel, dvs. om brottet är att anse som synnerligen grovt. Som tingsrätten redovisat är straffskalan för grov misshandel fängelse lägst ett och högst sex år. Bedöms ett misshandelsbrott som synnerligen grovt är straffskalan fängelse lägst fyra och högst tio år. Vid bedömningen av om en misshandel är synnerligen grov ska domstolen särskilt beakta det som åklagaren i det här målet har gjort gällande, dvs. om en kroppsskada som uppkommit till följd av misshandeln är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Av förarbetena till bestämmelsen om synnerligen grov misshandel (prop. 2009/10:147 s. 18) framgår, som också tingsrätten redovisat, att till den graden av misshandelsbrottet ska hänföras misshandelsfall som träffas av de kriterier som enligt 3 kap. 6 första stycket brottsbalken kan ligga till grund för bedömningen att det har rört sig om grov misshandel men som kan sägas vara så synnerligen grova att de skiljer sig från andra fall av grov misshandel. I det nu aktuella fallet har Narges Zariftaghvaizandy vaknat av att Hodjattallah Rabbani suttit grensle över henne med en skalpell i handen. Han har låst fast hennes armar och tämligen omgående börjat skära i hennes ansikte. Angreppet har kommit helt överraskande för Narges Zariftaghvaizandy. Hon har således inte haft någon möjlighet att försvara sig mot det brutala angreppet från Hodjattallah Rabbani. Även om händelseförloppet såvitt framkommit har varit relativt kortvarigt finns inte anledning att ifrågasätta att Narges Zariftaghvaizandy under tiden angreppet pågick känt stark ångest. Genom misshandeln, särskilt i tiden efter händelsen, har hon orsakats stort fysiskt och psykiskt lidande. Den medicinska utredningen visar att

6 Sid 6 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning skadorna i Narges Zariftaghvaizandys ansikte varit avsevärda och att hon kommer att fa omfattande, vanprydande ärrbildningar på kinderna, underläppen och hakan. Även om den medicinska behandlingen ännu inte är slutförd far det anses klarlagt att skadorna på underläppen är bestående. Eftersom dessa skador är lokaliserade till ansiktet kommer de också att vara framträdande på ett sätt som annars inte hade behövt vara fallet. Sammantaget anser hovrätten att omständigheterna vid misshandeln och den svåra bestående kroppsskadan innebär att misshandeln ska bedömas som synnerligen grov. Påföljd Under målets handläggning i hovrätten har Hodjattallah Rabbani genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. I ett rättspsykiatriskt utlåtande av den 2 oktober 2012 görs bedömningen att Hodjattallah Rabbani inte har begått den åtalade gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att Hodjattallah Rabbani inte lider av en allvarlig psykisk störning och att det därmed inte finns medicinska förutsättningar att överlämna Hodjattallah Rabbani till rättspsykiatrisk vård. Som redan nämnts är straffskalan för misshandel som är synnerligen grov fängelse lägst fyra och högst tio år. Brottets art och straffvärde samt resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen innebär att någon annan påföljd än fängelse inte är aktuell. Av 29 kap. 3 första stycket 2 brottsbalken följer att ett brotts straffvärde påverkas i sänkande riktning om den tilltalade till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Av det rättspsykiatriska utlåtandet framgår att Hodjattallah Rabbani bedöms ha en personlighetsstörning som enligt hovrättens mening bör beaktas när straffvärdet bestäms. Trots att det således finns skäl att sätta ned gärningens straffvärde något med hänsyn till Hodjattallah Rabbanis psykiska tillstånd vid gärningen, anser hovrätten att brottet har varit så allvarligt att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff om fem år. Skäl för att anse straffvärdet vara högre än så föreligger inte. Fängelsestraffets längd ska således, som tingsrätten funnit, bestämmas till fem år.

7 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Skadestånd DOM Sid? B Hovrätten gör inte någon annan bedömning än tingsrätten i fråga om skadeståndets storlek. Häktning Det av tingsrätten angivna häktningsskälet kvarstår. Sammanfattning Sammanfattningsvis innebär hovrättens bedömningar att hovrätten i likhet med tingsrätten dömer Hodjattallah Rabbani för synnerligen grov misshandel till fängelse i fem år. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i dessa delar. Inte heller beträffande skadeståndet ska tingsrättens dom ändras. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Karin Kussak och Annika Åkerlind, referent, tf hovrättsassessorn Nils Sjöblom samt nämndemännen Stefan Lundin och Sonja Leikrans. Avgörandet är enhälligt. Avräkningsunderlag bifogas.

8 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jakob Holmberg Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Narges Zariftaghvaizandy Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Ingela Ekman Hessius Advokat Ingela E Hessius AB Förrådsvägen Huddinge Tilltalad Hodjattallah Rabbani, Frihetsberövande: Häktad Byälvsvägen 203 Lgh Bagarmossen Försvarare: Advokat Tomas Nilsson Sju Advokater KB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott Grov misshandel Lagrum 3 kap 6 l st och 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 5 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Bjömkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

9 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Skadestånd Hodjattallah Rabbani ska utge skadestånd till Narges Zariftaghvaizandy med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 maj 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Hodjattallah Rabbani ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 21 kap l offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för de fotografier som förebringats bakom stängda dörrar ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Ingela E Hessius tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.

10 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B ÅKLAGÅRENS OCH MÅLSÄGANDENS BEGÄRAN OCH DEN TILLTALADES INSTÄLLNING M.M. Åklagarens och målsägandens begäran, se bilaga nr 1-2 Hodjattallah Rabbani har erkänt gärningen och gått med på att dömas för grov misshandel men han har förnekat att misshandeln är synnerligen grov. Han har erkänt att han har skurit i målsägandens ansikte med skalpell. Övriga skador på kroppen minns han inte. Han har gått med på att han är skadeståndsskyldig men har överlämnat till tingsrätten att bestämma det belopp han ska betala. Narges Zariftaghvaizandy har till utveckling av sin talan anfört att henne livsutrymme i äktenskapet varit mycket litet och att hon upplevde att de krymptes alltmer. Hon fick t.ex. inte träffa manliga kamrater. I maj hade hon inget livsutrymme alls och Rabbani kunde inte acceptera att hon ville skiljas. Efter misshandeln har hon genomgått två transplantationsoperationer men det kommer att bli fler. Hodjattallah Rabbani har anfört: Han har sett Narges som en mycket väsentlig person i sitt liv. När Narges talade om att hon vill skiljas blev han förtvivlad och bestämde sig för att ta sitt eget liv. När han skrev i hennes kalender att de enbart skulle skiljas genom döden syftade han på att beröva sig själv livet. Han accepterade sedan en skilsmässa och skaffade ett annat boende. Samtidigt hoppades han att Narges ville fortsätta äktenskapet. När hon kom hem från Amsterdam hade hon inte med sig sin ordinarie packning. Då föddes tankar på att hon varit tillsammans med en annan man. Han kände sig lurad. Han är en hängiven cancerforskare och hans liv består nästan enbart av arbete. Han var utmattad och hade sovit mycket litet vid tillfället. Detta ledde till att han inte kunde kontrollera sitt handlande. Han var inte vid sina sinnens fulla bruk när han utförde gärningen.

11 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B UTREDNINGEN Bakgrund Parterna (nedan kallade Rabbani och Narges) träffades i Iran Rabbani bodde i Sverige och var då gift med en annan kvinna. Rabbani hjälpte Narges så hon kunde börja studera i Sverige. Rabbani forskade och gör det fortfarande på Kl. Han arbetar även delvis i Iran. Narges började även studera på Kl men bytte sedan till KTH. De flyttade ihop och han skilde sig så småningom. Parterna gifte sig Narges tog tidigt upp frågan om äktenskapsskillnad vilket Rabbani först inte ville gå med på. Han uttalade såväl skriftligen som muntligt att de var gifta tills döden skiljer dem åt. De bodde senast i en lägenhet i Bagarmossen. Den 15 maj 2012 åkte Narges till Holland. När hon kom hem den 21 maj hämtade Rabbani henne vid flygplatsen. Narges gick sedan och lade sig. Hon vaknade strax före då Rabbani satt grensle över henne. Därefter skedde den åtalade gärningen. Efter det att polis och ambulanspersonal kommit till platsen påbörjades en platsundersökning den 22 maj 2012 kl Det framgår av protokollet från den undersökningen att Narges påträffades skadad i köket och att Rabbani greps utanför flerfamiljshuset. Det påträffades blod utanför och i portuppgången hela vägen upp till första planet, på ringklockan till en grannlägenhet, sopnedkastet och andra ställen i huset. Bloddropp, fotavtryck samt blodförekomst fanns även i hallen, köket, sovrummet och vardagsrummet. I sovrummet anträffades en kniv mellan sängen och fönstret utan någon blodbesudling. Vidare anträffades en blodig skalpell på bordet i köket. Analysen och slutsatsen i protokollet är bl. a. att en blodig person tagit i handtaget till sopnedkastet, att någon/några som blöder och/eller burit ett blodigt föremål rört sig i sovrum, hall, kök, vardagsrum och trapphus, att en eller flera blodiga personer befunnit sig i sängen samt att en skalpell hanterats av en/flera blodiga personer.

12 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Natten till den 22 maj 2012 gjordes en kroppsbesiktning av Rabbani. Man har gjort följande bedömning av de skador som anträffades på honom: Rabbanis förklaring till ett färskt skärsår på vänster underarm innebärande att han skurit sig själv med en skalpell har bedömts möjlig. Vidare har det påträffats sår i ena handen som Rabbani har angett vara rivsår från målsägandens nagel vilket bedömts sannolikt. I övrigt anträffades små skärsår på flera fingrar. Den 24 maj 2012 gjordes en rättsmedicinsk undersökning av Narges. Av utlåtandet framgår bl.a. följande: Påvisade skador En liten sårskada vid det högra ögonbrynet Tre skärskador på högra kinden och en skärskada på den vänstra kinden En skärskada där nästan hela underläppen och delar av vänstra sidan av hakan saknas En större skärskada på den högra överarmen Två hudrispor på den högra överarmen En skärskada på den högra underarmen En liten sårskada på den högra handleden Tre skärskador på den högra handen Tre blåmärken på den vänstra överarmen En skärskada och två stickskador på den vänstra underarmen En hudrispa på den vänstra handleden Tre skärskador på den vänstra handen Skadornas uppkomssätt Skärskadoma har ett utseende som talar starkt för att de har uppkommit efter skarpt skärande våld med eggvasst föremål som t.ex. skalpell

13 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Stickskadan på den vänstra underarmen har ett utseende som talar för att den har uppkommit efter skarpt stickande våld med eneggat föremål som t.ex. skapell Blåmärkena på den vänstra överarmen företer ett utseende som talar starkt för att de har uppkommitt efter trubbigt våld som t.ex. stöt mot hårt föremål eller hårt grepp Skär- och stickskadorna på armarna och händerna företer ett utseende och har en lokalsiation som är typiska för awärjningsskador Samtliga skador har uppkommit på det sätt som målsäganden har uppgett Skadorna har sannolikt uppkommit inom ett dygn före fotograferingen av dem den 22 maj 2012 Skadornas uppkomstsätt Narges har inte befunnit sig i ett livshotande tillstånd i det aktuella skedet. Den stora sårskadan på underläppen och hakan hade kunnat leda till allvarliga infektioner och blodförgiftning om den hade lämnats obehandlad, skadan kan dock inte ha varit livshotande Narges kommer att få omfattande, vanprydande ärrbildningar på kinderna, underläppen och hakan. Vidare hänvisas till behandlade plastkirurg för framtida men Komplettering till rättsintyg Efter fråga om "delar av underläppen kan ha slitits eller bitits av" gjordes följande bedömning av rättsläkaren Hela nedre delen och övre/högra delen av skadan på underläppen företer ett utseende som talar starkt för att den är skarpkantad och har uppkommit genom skärande våld med eggvasst föremål som tex. skalpell Den övre, vänstra delen av skadan, som är vid tandköttskanten, företer ett utseende som kan tala för att den har uppkommit genom skarpt våld, men det kan inte uteslutas att den har uppkommit genom slitande/dragande våld

14 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Utöver uppgifterna om skadorna på målsäganden i rättsintyget framgår av journalanteckningarna från plastkirurgiska mottagningen på Kl att två plastkirurgiska operationer har gjorts. Det framgår även att man senare får ta ställning vad som kan göras åt att underläppen är mycket kort. Vidare görs iakktagelsen att ärrlinjen är stram och att det läpprörda inte alls är rekonstruerat. Av fotografier tagna på sjukhuset framgår även skadornas utseende. Förhör med målsäganden och den tilltalade Vid förhören har de bl.a. berättat följande. Narges Zariftaghvaizandy: Hon träffade Rabbani 2002 i Iran. De träffades genom arbetet och höll kontakten med varandra. Han ville hjälpa henne att komma till Sverige för att studera på Kl där han forskade. Hon flyttade hit men ändrade sedan planerna till att studera på KTH. Efter ett tag ville han att de skulle flytta ihop. Han var då gift och hade familj. Han hade hjälpt henne med en massa saker och när han sa att de skulle flytta ihop kunde hon inte säga ifrån. Han var så fin och snäll. Från 2004 till 2005 tjatade han på henne att de skulle gifta sig. Han skilde sig och besökte hennes familj i Iran. Hennes föräldrar tyckte om Rabbani. Ingen bestämmer över henne av hennes familj men hon gifte sig med honom av tacksamhetsskuld. De gifte sig med varandra i Iran. Hon visade att hon egentligen inte ville gifta sig med honom och vigselförrättaren såg att hon var motvillig. Hon tänkte att hon kunde övertala honom att skiljas senare. De åkte efter jullovet tillbaka till Sverige. De bodde i Hammarby där hon hade en studentlägenhet. Rabbani var forskare på Kl. Han brukade vakna kl. 5 på morgonen och kom hem vid 19- tiden och fortsatte sedan arbeta. Hon hade sitt eget liv med skolan. Det var Rabbani som satte upp reglerna för äktenskapet. Hon följde dem för att inte göra livet svårare. Hon hittade på ursäkter för att kamraterna inte skulle förstå varför hon inte kunde röra sig fritt. En gång gick hon ut tillsammans med kamraterna eftersom hon tyckte att det var pinsamt att säga att hon inte fick. Hon

15 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B var glad när hon inte fick komma in på diskoteket på grund av att hon hade glömt sin legitimation. Han hade däremot åkt dit och letat efter henne. Intellektuella ska ägna sig åt viktigare saker än att festa var hans uppfattning. Ibland reste de utomlands. Hon ville resa och han följde med. Han var upptagen av sitt arbete hela tiden. Han följde med för att göra henne glad. Hon försökte tala om att hon ville skilja sig från honom men han avvisade tanken. Från början var det en gång i halvåret men sedan blev det oftare. Hon hade sagt det redan från början men han sa att hon skulle lära sig älska honom. Hon ville att han skulle gå med på skilsmässa utan att bråka. Han sa att han var ledsen och att han inte kunde leva utan henne. Det var bara döden som kunde skilja dem åt. Han skulle ta livet av sig ifall de måste skiljas. Hon sa att hon inte trodde på honom. Den 9 maj 2012 talade de om skilsmässa igen och han gick med på det men bad henne om sex månaders betänketid. Han sa till henne att inte säga något till någon. Han skulle fixa allt. Han skrev på uppslaget den 9 november i hennes kalender att det bara var döden som kunde skilja dem åt. Hon hoppades att han menade allvar med att han skulle gå med på skilsmässa. Hon åkte till Holland den 15 maj 2012 för att träffa några vänner. Han var emot den resan vilket han alltid var när hon skulle uppsöka ställen där manliga personer fanns. Han var väldigt svartsjuk och ville inte att hon träffade män. Han sa inte att hon inte fick göra saker men hon visste att hon inte kunde göra saker som gjorde honom deprimerad. Hon hade gjort klart för honom att hon nu skulle träffa även man och hon skulle besöka en fest i Holland. Han skjutsade henne till flygplatsen. Han ringde henne sedan som han brukade gång på gång när hon var borta. Hon bad honom låta bli att ringa. Den 21 maj 2012 åkte hon hem och han hämtade henne på flygplatsen i bilen och i bilen de talade om skilsmässa igen. Han frågade henne varför hon var så bestämd och hon påminde honom om att de hade en överenskommelse. Hon lade sig och efter en stund kom han och kramade henne bakifrån. Han frågade om han fick

16 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B krama henne. Även om jag hatar dig blir jag lugn av att krama dig, sa han. Hon lät honom göra det och somnade. Hon märkte inte när han gick. Plötsligt vaknade hon av att han satt på hennes höfter. Han böjde hennes armar under sig och tog tram en skalpell. Han sa att hon nu skulle straffas eftersom hon träffat en man. Han sa att han skulle skära av hennes läppar så att hon aldrig skulle träffa någon annan man som kunde kyssa henne. Hon tänkte först att han bara hotade och att han bluffade. Han sa att han frågat om vilket straff han skulle få och det var fyra år men hon skulle få livstid. Han sa det när han höll skalpellen mot henne. Han skar henne så över högra kinden och när hon märkte blodet visste hon att det var allvar. Hon började skrika. Han sa till henne att sluta skrika annars skulle han sticka henne i hjärtat. Hon kände att hon hellre ville dö än att bli av med läpparna. Hon slutade i alla fall skrika eftersom ingen hörde henne. Han skar med skalpelien i läppen. Han slet inte bort läppen utan drog bort den med skalpelien. Hon såg inte om han tuggade på den. Hon funderade på hur hon skulle komma därifrån och hon lyckades komma loss med armarna. Hon fick av honom skalpelien. Han tog då en annan skalpell som låg under kudden. Hon höll kudden framför ansiktet för att skydda det medan han satt på sängen och pratade. Han visade på hennes underläpp och sa att han skulle äta upp den så att den inte kunde sys ihop igen. Han lade den i munnen och det blödde ur hans mun. Läppbiten togs bort efter det att han skar henne med skalpellen. Hon vet inte hur den exakt skars bort men tror inte att han bet eller slet bort den utan att han skar bort den med skalpellen. Han sa att han skulle äta upp läppen så att den inte kunde sys dit igen. Hon gick ut ur huset och började skrika men ingen hörde. Sedan kom Rabbani och knackade på grannarnas dörrar och skrek att de skulle ringa polisen och ambulans. Hon gick in och låste dörren och släppte inte in honom. Hon hade skalpellen i handen och hon lade den på köksbordet. Han pratade mycket medan han skar henne. Hon vet inte hur hon blev skadad i armarna. Det fanns ett fotografi av dem i lägenheten och hon märkte efteråt att

17 10 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B hennes ansikte på fotot var förstört under ögonen och vid läppen. Hon kände sig maktlös och hjälplös under händelsen. Hon var mycket rädd. När han talade om sina planer ville hon dö. När han gjorde det första snittet trodde hon att han skulle döda henne. Det har varit tungt och läskigt efteråt. Hon hade inte sett burken med gift och skalpellerna tidigare i lägenheten men hon förstod sedan att han hade haft förpackningen hemma bland sina forskningssaker. Hon har genomgått två operationer men det kommer att bli flera plastikoperationer. I början hade hon flashbacks hela tiden efteråt. De här ögonblicken kommer fortfarande tillbaka. Hon kunde bara äta flytande de första fyra veckorna. Hon fick näring genom en sond. Hon låg på sjukhuset först fyra dagar och sedan två dagar i samband med operationen. Hon bor nu i ett skyddat boende. Hennes studier har blivit lidande. Hon höll på med sin masteruppsats när det hände och hon har avbrutit studierna. Hon är rädd för att inte få arbete på grund av sitt förstörda ansikte. Han har tidigare fört över aktier i sitt företag i Iran till henne och han sa då att han skulle ge henne pengar för att hon offrat sitt liv för honom. Han överförde aktier till henne men han tog tillbaka för att överföra dem till sin son. Han förde även över kr till henne för räkningar och annat. Han tog egna injektioner på sig själv för att prova styrkan på medicinen mot cancer som han forskar på att ta fram. När han var i Iran ringde han varje kväll. Han ringde på båda telefonerna. Hon har varit kontrollerad under hela äktenskapet. Hodjattallah Rabbani: Han har två internationella patent och är anställd på Kl. När han gifte sig med Narges öppnades dörrarna till lyckan för honom. Han hade stora vetenskapliga framgångar. Hon var hans turgudinna. Kärleken till Narges ökade för varje dag. Om han förlorade henne skulle han dö. Han arbetade dygnet runt med sina cancerpatienter. Han har provat medicinerna på sig själv för att inte riskera sina patienters liv. Han var väldigt utmattad. När han för några månader

18 11 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B sedan kom från Iran och hade vilat två timmar ville Narges tala med honom och sa att hon ville ha skilsmässa. Det kom helt plötsligt. Han sa till henne att hon kunde fa kr och börja sitt liv. Hon sa inget. Det gick sedan några månader och han märkte inga signaler. Hon sa att hon ville att han skulle köpa en lägenhet åt henne i Teheran. Detta gjorde honom väldigt glad och han hoppades på ett fortsatt liv tillsammans. Livet förlorade sin mening för honom när hon ville lämna honom och han tänkte ta livet av sig. Döden vore också bra för henne. Han föreslog att de skulle rådgöra med hennes föräldrar om skilsmässan. Hon vägrade och han kunde inte heller berätta det för sin familj eller vänner. Han hade cyanidet hemma för att ta det tillsammans med medicinen mot cancer så att det inte skulle märkas att han tagit sitt eget liv. Detta tänkte han göra i Iran. På så sätt skulle han bespara familjen vetskapen om att det var ett självmord. Narges ville resa till sina kamrater i Holland. Han bad henne att inte åka eftersom han inte mådde bra. Hon hade sagt till honom att han fick en ny chans. Därefter skulle han åka till Iran. Han ville få chansen att visa henne sin kärlek och han hade inte fått tillräckligt med tid till detta. Hon åkte iväg och han ringde henne och pratade med henne. Den tredje dagen skickade han ett SMS, som hon inte svarade på. Han ville åka till Amsterdam till henne och han färgade håret för att hon inte skulle skämmas för honom. Han ringde henne och hon sa att hon hade fattat sitt beslut. Han hämtade sedan henne vid flygplatsen och hon hade inte sin väska med sig utan bara en ryggsäck i handen. Han blev misstänksam och han frågade vad som hade hänt och då berättade hon att dragkedjan gått sönder och att man skulle skicka väskan senare. Han sa till henne att han skulle flytta dagen efter eftersom han hade skaffat en annan lägenhet. Han sa att hon skulle lämna tillbaka aktierna till honom eftersom han kände sig lurad. Han frågade om hon ville ha vattenmelon men hon ville gå och lägga sig. Han gick då ut på balkongen och stod och rökte där i 20 minuter.

19 12 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Sedan gick han och lade sig bredvid Narges och frågade om han fick krama henne vilket han fick. Han kände sig lugn och trodde att han fatt tillbaka henne. Han sov några timmar i sängen. När han steg upp igen fick han syn på Narges ryggsäck. Han fick för sig att det var en mans ryggsäck. Hon hade tagit ur kameran ur ryggsäcken. Han tänkte också på att hon hade samma kläder på sig som när hon kom. Han fick syn på en Van Chevrolet eller liknande bil genom fönstret. Han trodde att det var den bilen han hade sett när Narges gick på dykarkurs. Allt detta gick genom hans hjärna och han trodde att hon hade en annan man och att hon skulle ge sig iväg med honom. Vreden i hans huvud tog över. Han fick för sig att den nye pojkvännen hade varit på flygplatsen och skrattat åt honom. Han kände sig dum och ledsen. Han gick ut i köket och han hade i tankarna att han skulle straffa Narges. Hennes pappa hade sagt att hon var bortskämd och att någon skulle straffa henne. Han tänkte att han skulle göra det genom att skära bort hennes läppar. Först tog han en kökskniv men tänkte att den kunde skada henne mer. Därför använde han sig av en skalpell som han hade i lådan i sitt arbetsbord. Han gick till sängen och sa till Narges att han inte hade trott att hon skulle lura honom. Hon hade svikit hans tilltro till henne. Han tog tag i henne läpp med två fingrar. Då öppnade hon munnen och sa att han var tokig. Han sa att hon inte skulle kämpa emot. Han gjorde ett snitt. Hon skrek och rörde på sig. Då gjorde han ett snett till. Att det blev så stört berodde på att hon rörde på sig. Han hade inte för avsikt att skära bort hela läppen. Hans tanke var att varje gång hon stod framför spegeln och skulle sätta på läppstift skulle hon tänka att hon inte skulle göra så mot en annan man som hon gjort mot honom. Han tog tag i läppen och istället för att skära tuggade han på den. Hon vände på huvudet åt andra hållet. Han skulle ta bort köttet mellan sina tänder men då hade han plötsligt flått hela skinnet. Vreden övergick i sorg och han ville trösta Narges. Han sprang ut i köket och tog två rena handdukar och ville stoppa blödningarna. Från sovrummet gick han in i hallen och öppnade dörren och knackade på grannens dörr. Ingen öppnade och han

20 13 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B ropade att de skulle ringa på ambulans. Skinnet från läppen hängde mellan tänderna på honom och han tog det och kastade det i sopnedkastet. Han sprang sedan ut och bad en taxichaufför ringa efter ambulansen. Narges gick in i lägenheten. Sedan kom polisen. Han har inte skurit Narges på överarmarna och i ansiktet. I alla fall minns han inte det. Han såg inte de skadorna. Skinnet från läppen åkte loss på grund av att hon vred huvudet och sedan vred han det tillbaka. Han hade satt skalpellen i filten då. Att det gick så lätt beror på att hon har en protes i hakan. Han minns inte om han åt upp en bit av läppen. Han tuggade på den men han minns inte om han svalde den. Han kunde inte skilja mellan blodet och läppen. Han skulle bara göra ett snitt i läppen och allt annat var olyckshändelser. Han satte sig på henne med benen på var sin sida om henne. Han stoppade läppen i munnen på grund av upprördhet. De hade ett bröllopsfotografi i lägenheten men hon hade lagt det i en garderob innan hon reste till Amsterdam och han blev ledsen över det. Han stack i bilden på henne. Detta har hans första hustru gjort med bilder av honom när han lämnade henne. Det är vanligt att göra det. Hon skulle straffas för att hon hade lurat honom. Han hade överallt berättat om Narges och han visade alltid upp ringen och var stolt över henne inför sin familj. Han kunde nu inte berätta att hon ville ha skilsmässa och försvinna. På grund av vad Rabbani har berättat har åklagaren i vissa delar hänvisat till att denne har berättat annorlunda i förhör under förundersökningen. Detta avser förhör den 22 och den 29 maj Även målsägandebiträdet har åberopat delar av förhör under förundersökningen. Enligt förhörsanteckmngama har Rabbani då uppgett följande; Hodjattallah uppger att han tuggade och svalde en del av läppen, en bit spottade han ut (s. 83). På fråga värjor Rabbani åt upp läppen uppgav han, jag visste att hon förr eller senare kommer att

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12 Rotel 0801 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 februari 2006 T 308-05 KLAGANDE LS Ombud: Advokat GH MOTPART MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat YB SAKEN Vårdnad ÖVERKLAGADE

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer