Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster"

Transkript

1 Avtalsnr: Datum: Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Argentum Argentum Environment AB Nordlandergatan SKELLEFTEÅ Organisationsnummer: Kunden Enligt anmälan

2 Bakgrund Kunden har behov av att exponera sina kemiska produkter mot marknaden och att interagera via Internet med potentiella köpare. Argentum tillhandahåller webbplatsen SafetyDataCenter.net, som ger Kunden möjlighet att göra just detta, samt en stor potentiell kundbas av företag som använder kemikalier i sin verksamhet. Mot denna bakgrund har Argentum och Kunden, nedan gemensamt kallade Parterna, träffat avtal i enlighet med följande. Huvudavtal 1 Avtalets omfattning Argentum ger via detta avtal Kunden en icke-exklusiv rätt att avropa tjänster enligt nedan. Avrop kan ske från samtliga enheter/bolag som vid avtalstecknandet ingår i koncernen och som är direkt eller indirekt ägda med minst 50 %. Vid tolkning av avtalet och dess bilagor skall följande rangordning gälla: 1. Detta Avtal 2. Avtal 90 allmänna bestämmelser 2 Tjänster Kunden har rätt att avropa följande tjänster från Argentum. 2.1 SafetyDataCenter.net Argentum tillhandahåller webbplatsen SafetyDataCenter.net där Kunden registrerar information, om sig själv och sina kemiska produkter, vilken exponeras för kemikalieanvändare som söker bland produkterna som ett led i sitt inköps-, substitutions-, eller produktutvecklingsarbete. För detta ersätter Kunden Argentum med : - per år Argentums åtagande Argentum åtar sig att upprätthålla webbplatsen SafetyDataCenter.net och där publicera, av Kunden registrerad information. Information om Kunden eller Kundens produkt visas vid sökning som görs av en webbplatsanvändare. Argentum förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort text som är registrerad av Kunden och som kan verka ofördelaktig eller stötande Kundens åtagande Kunden åtar sig att hålla information om sig själv som kemikalieleverantör och sina produkter aktuell på webbplatsen. 2.2 Kemikaliekompetens Argentum utför efter avrop från Kunden följande tjänster:

3 Prislista 2010, Argentum Miljö - Kundutveckling Utbildning Art nr: st tim dag delt. AMK:1 Chemsoftutbildning - företagsanpassad AMK:2 Lagstiftning (REACH, CLP osv) AMK:3 Riskbedömning (mha Chemsoft som verktyg) AMK:4 REACH och GHS - Företagsanpassad Konsulttjänster AMK:5 Workshops Tillsammans med er genomför vi workshops där vi t ex informerar verksamheten från slutanvändare till företagsledning - och arbetar med t ex gällande lagstiftning och möjligheterna med ert Chemsoftsystem kopplat till era interna rutiner AMK:6 Verksamhetskonsulting Genomgång och framtagande av strategi, mål, rutiner och processer för kemikalieledning. Allt från riskbedömningar till inköpskonsolidering och kemikaliekontroll i leverantörskedjan AMK:7 Miljörapportering Vi hjälper er att sammanställa data och hålla kontakt med myndigheter AMK:8 Skapa Säkerhetsdatablad Våra experter kan ta fram nya säkerhetsdatablad för era egna produkter utifrån recept på ingående ämnen. Vid behov kan vi även översätta bladen och stämma av innehållet mot andra länders lagstiftning, se översättning AMK:9 Översättning SDB

4 Sv-Eng, Eng-Sv (Inkluderar kontroll av hygieniska gränsvärden samt registrering i Chemsoftformat) Danska, Franska, Finska, Holländska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska (inkluderar registrering i Chemsoftformat) Övrigs språk offereras separat* Kontroll och registrering av hygieniska gränsvärden för respektive land (ovanstående) produkt: 2800 ord: 2,37 produkt: 450 AMK:10 Granskning av kemiska produkter Argentum utför granskning och bedömning av enskilda eller grupper av Säkerhetsdatablad. Utifrån kundens kriterier eller Argentums rekommenderade kriterier. Granskningen kan beställas i olika nivåer. 850 AMK:11 Inventering Vi utför inventering av kemiska produkter på plats hos kund. 650 AMK:12 Registerunderhåll Registrering av kompletterande data i er databas, t ex artikelnummer. 650 AMK:13 Chemsoft Management Argentum erbjuder Chemsoft Management vilket innebär att vi tar det administrativa ansvaret för er Chemsoftinstallation, t ex administration av användare och rättigheter. Offereras separat * Namngivna språk har ledtexter för att kunna skriva säkerhetsdatablad i Chemsoft och i och med detta kan vi sätta ett pris. För övriga språk måste Argentum jobba efter andra rutiner därav separat offerering. För uppdrag på plats hos kund tillkommer kostnader för resor, logi, traktamente (Restid utöver ordinarie debiteras med för närvarande med 450SEK/tim). Vid eventuell avbokning, debiteras avbokningsavgift. Samtliga priser redovisas exklusive lagstadgad mervärdesskatt, valuta SEK. Milersättning 45 SEK/mil.

5 2.2.1 Helpdesk för frågor om SDB Kunden ställer, via telefon eller Argentums webbaserade ärendehanteringssystem, frågor inom kemikalieområdet och Argentum levererar svar om frågan kan besvaras med maximalt två timmars insats mot ersättning med 650: - per timme. I annat fall måste Argentum överenskomma med Kunden om att mer tid skall läggas på att besvara frågan Registrera produktinformation i SafetyDataCenter.net Kunden begär inmatning av produktinformation gällande deras produkter. Kunden tillhandahåller informationen elektroniskt till Argentum. Argentum registrerar Kundens information i databasen. För detta ersätter Kunden Argentum med 650: - per timme. 3 Ersättning och betalning Kunden åtar sig fullt betalningsansvar avseende samtliga ersättningar i enlighet med detta avtal. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta utgå efter en räntesats som med 8 procentenheter överstiger det vid var tid gällande diskontot. Om Kunden inte betalar inom 30 dagar äger Argentum rätt att stänga av kunden från SafetyDataCenter.net. Indexreglering sker en gång per år i enlighet med följande: Avtalsbeloppet uppräknas årligen med SCB:s Arbetskostnadsindex SNI och ändringen träder i kraft vid varje årsskifte. Basmånad för indexberäkningen är augusti föregående år. 4 Avtalstid Detta avtal gäller 12 månader från datum för undertecknande. Om avtalet ej sägs upp av part senast tre (3) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med ett (1) år åt gången med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen skall göras skriftligen. 5 Parts insolvens Vardera parten har rätt att häva avtalet om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. Oavsett om avtalet hävs eller inte, skall part gottgöras skada, som uppkommit till följd av andra partens obestånd Vid hävning av avtalet med hänvisning till denna punkt, skall Argentum garantera att Kunden behåller äganderätten till säkerhetsdatablad och övrig information som registrerats i databasen. 6 Befrielsegrunder Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet ("befriande omständighet), som part ej råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

6 Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. För att få befrielse enligt första stycket ovan skall part utan dröjsmål meddela den andra parten härom. Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger part under angivna omständigheter häva avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än tre (3) månader. 7 Följder av avtalets upphörande Vid avtalets upphörande skall Kunden på begäran överlämna sådant material rörande Programvaran som Kunden förvaltat och som kan hänföras specifikt till Kunden. Kunden skall i samband härmed avge en skriftlig försäkran att Kunden upphört att använda Programvaran och att allt material rörande Programvaran som är Argentums egendom har överlämnats till Argentum. 8 Överlåtelse av avtalet eller programvaran Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga godkännande. 9 Meddelanden Reklamation och andra meddelanden avseende avtalets tillämpning skall översändas genom bud, rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda vid kvittens av bud/faxkvitto alternativt 5 dagar efter avlämnande för postbefordran; och om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande bekräftats. 10 Ändringar i avtalet Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna. 11 Underavtal Önskar någon enhet/bolag inom koncernen någon annan tjänst som innebär att man vill ingå eget avtal med Argentum, skall Kunden godkänna detta före påskrift. Avtalet kallas då Underavtal och kopplas till detta huvudavtal.

7 12 Fullständig reglering Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. 13 Skiljedom och tillämplig lag Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Skellefteå. På detta avtal med bilagor skall svensk lag tillämpas. Detta avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Skellefteå den Argentum Environment AB Kunden enligt beställning /XXX XXXXX, XXX/ /XXX XXXXX, XXX/

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Avtal InfoTorg onlinetjänster

Avtal InfoTorg onlinetjänster Avtal InfoTorg onlinetjänster 1. Kundinformation Företag/Organisation: Postadress: Org nr: Postnummer: Ort: Telefon: Kontaktperson: Mobil: E-post: Fakturaadress: 2. Abonnemang Företagsinformation* Fordonsinformation*

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer