O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G"

Transkript

1 T I L L T R Ä D E S R E G L E R T I L L H Ö G S K O L A / U N I V E R S I T E T O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G Att tänka på om du vill plugga vidare För dig som går ut gymnasiet

2 Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars Kaggskolan Senast uppdaterad:

3 att tänka på om du vill plugga vidare } För dig som går ut gymnasiet Allt om högskolestudier på studera.nu. Allt om söka till högskolan på antagning.se. För dig som går ut gymnasiet (Gäller även dig som får ett slutbetyg senare.) För att kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas behörighet. Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma oavsett till vilken utbildning du söker. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till. grundläggande behörighet för högskolestudier För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg från ett fullständigt program. Det krävs dessutom att du har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng samt att du har lägst betyget Godkänt i Svenska/ Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A. särskild behörighet områdesbehörigheter Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser. Områdeskurser är gymnasiekurser som anses vara särskilt värdefulla för en viss högskoleutbildning. De krävs inte för behörighet, utan utgör en fördjupning eller specialisering som är relevant för den utbildning du vill läsa. Vilken områdesbehörighet som gäller till respektive utbildning hittar du på Antagning.se och på studera.nu. Lägsta betygskrav är Godkänt om inget annat uttrycks vid respektive utbildning. ditt meritvärde Om du uppfyller kraven för behörighet kommer dina betyg att värderas och ett meritvärde räknas fram. Ditt meritvärde utgörs av det så kallade jämförelsetalet tillsammans med eventuella meritpoäng. Kompletterande betyg kan påverka ditt jämförelsetal. Så här räknas meritvärdet fram: Betygen i samtliga kurser som ingår i det fullständiga programmet räknas med. Detta innebär att betyget i Idrott och hälsa också ingår i beräkningen av ditt meritvärde. Om du har kurser som ger meritpoäng räknas de med i ditt meritvärde (läs mer om meritpoäng nedan). Betyg i utökad kurs kan ge meritpoäng men räknas bara med i jämförelsetalet om kursen krävs för behörighet. Du kan komplettera för behörighet med betyg i kurser som inte ingår i slutbetyget. Betyget räknas med i jämförelsetalet och kan både höja eller sänka meritvärdet. Om du kompletterar med kurser för att få meritpoäng räknas inte betyget med i jämförelsetalet. Du kan även ersätta ett betyg i en kurs som ingår i slutbetyget med ett nytt högre betyg. Om du söker till fler utbildningar som inte har samma behörighetskrav kan ditt meritvärde bli olika för de olika utbildningarna. meritpoäng Oavsett till vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Du kan även få meritpoäng för områdeskurser. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Meritpoäng kan dock aldrig ges för kurser som ger behörighet. För att veta vilka områdeskurser som ger meritpoäng för en viss utbildning, måste du veta vilken områdesbehörighet som gäller för just den utbildningen. För att få meritpoäng krävs att du har lägst betyget Godkänt i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet, men inte meritpoäng. meritpoäng för moderna språk max 1,5 poäng Språk 1 Steg 3 ger 0,5 meritpoäng. Om steg 3 är ett behörighetskrav ges ingen meritpoäng, men istället ges 1,0 meritpoäng för steg 4. Steg 4 ger 0,5 meritpoäng. Steg 5 ger 0,5 meritpoäng. Språk 2 Lägst steg 2 ger 0,5 meritpoäng om sökande redan har 1,0 poäng från Språk 1. Om du har lägst godkänt i steg 4 så får du 1,0 poäng även om du inte har betyg i steg 3. Om du har lägst Godkänt i steg 5, steg 6 eller steg 7 får du 1,5 poäng även om du inte har betyg i steg 3 och 4. Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså uppnått maxpoäng för moderna språk. Med moderna språk menas inte svenska eller svenska som andraspråk, inte heller modersmål/hemspråk eller engelska. 1 För dig som går ut gymnasiet Uppdaterad september 2011

4 att tänka på om du vill plugga vidare } För dig som går ut gymnasiet Allt om högskolestudier på studera.nu. Allt om söka till högskolan på antagning.se. meritpoäng för engelska max 1,0 poäng Kurs B ger 0,5 meritpoäng, dock inte om kursen är ett behörighetskrav. Kurs C ger 0,5 meritpoäng. Om du har lägst godkänt i Engelska C får du 1,0 meritpoäng även om du inte har betyg i, utom om krävs för behörighet. meritpoäng för matematik max 1,0 poäng Har du betyg i en kurs som ligger en nivå över behörighetskravet får du 0,5 meritpoäng. Skiljer det två eller fler nivåer mellan behörighetskravet och det betyg du har får du 1,0 meritpoäng. exempel: till en utbildning krävs matematik C. du har läst och fått betyg i matematik e (= två nivåer över C) och får då 1,0 meritpoäng, vilket är maxpoäng för matematik. meritpoäng för områdeskurser max 1,0 poäng En områdeskurs som omfattar minst 100 poäng ger 0,5 meritpoäng. En områdeskurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. För att få 1,0 meritpoäng krävs antingen: två kurser om 100 gymnasiepoäng eller en kurs om 100 gymnasiepoäng + två kurser om 50 gymnasiepoäng. så här räknar du ut ditt jämförelsetal och ditt meritvärde 1. Först ges dina betyg dessa siffervärden: Icke godkänt: 0 Godkänt: 10 Väl godkänt: 15 Mycket väl godkänt: Siffervärdet för varje betyg multipliceras sedan med kursens omfattning i poäng. Exempelvis Väl godkänt i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 15 x 100 = På detta sätt räknas betygsvärdet fram för varje kurs. 3. Samtliga betygsvärden läggs ihop. Summan blir ett värde i storleksordningen till Det här sammanlagda betygsvärdet delas med den totala poängsumman för de betygsatta kurser (IG, G, VG, MVG) som ingår i ditt slutbetyg. Det tal du då får fram, det s.k. jämförelsetalet, är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler. 5. För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med de kompletteringar du gjort för behörighet och utbyte. 6. Till jämförelsetalet läggs sedan eventuella meritpoäng. Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan max bli 22,5. urval Det är inte säkert att det finns tillräckligt med platser till alla som söker en viss utbildning. Då görs ett urval bland de sökande som är behöriga. Det finns betygsurval och provurval. Även s.k. alternativt urval kan förekomma, dvs. ett urval som baseras på andra meriter än betyg och högskoleprovsresultat. Betygsurvalet består av dessa fyra grupper: grupp i gymnasiebetyg utan kompletteringar grupp ii gymnasiebetyg med kompletteringar grupp iii utländska gymnasiebetyg (avskaffas till h.t. 2012) grupp iv folkhögskoleomdöme Platserna fördelas mellan urvalsgrupperna i tre steg. I det första steget behandlas grupp I och grupp II som en mängd och därefter fördelas platserna proportionellt i förhållande till antalet behöriga sökande i de olika mängderna (alltså grupp I+II, grupp III respektive grupp IV). Sedan platserna fördelats i de olika mängderna ska platserna i grupp I och grupp II fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i dessa två grupper. I det tredje och sista steget minskas antalet platser i grupp II med en tredjedel. De platserna flyttas till grupp I. Du som höjt ditt meritvärde (konkurrenskompletterat) med ett nytt betyg i en kurs eller med en kurs som kan ge meritpoäng, konkurrerar både i grupp I och grupp II (i grupp I med ditt ursprungliga meritvärde och i grupp II med ditt nya meritvärde). Högskoleprovet en andra chans Om du har gjort högskoleprovet placeras du i ytterligare en urvalsgrupp (provurvalet) när du söker en utbildning som du är behörig till. Normalt tillsätts minst en tredjedel av platserna på grundval av betyg och minst en tredjedel av platserna på grundval av högskoleprovsresultat. Läs mer om högskoleprovet på Antagning.se och på studera.nu. < 2 För dig som går ut gymnasiet Uppdaterad september 2011

5 Utbildningar med kravet grundläggande behörighet Grundläggande behörighet har den som har ett slutbetyg och godkända betyg i minst 2250p inkl. Sv A och B, En A samt Ma A. 0,5 Du kan ej tillgodoräkna dig meritpoäng i form av meritkurser till utbildningar med krav grundläggande behörighet OMRÅDESBEHÖRIGHETER FÖR UTBILDNINGAR MED SÄRSKILD BEHÖRIGHET (för dig som går ut ) Humaniora/Juridik/ Teologi Behörighetskurser (särskild behörighet) Meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk Meritkurser (maximalt 1 meritpoäng) Max 2 st 0,25p-kurser Yrkesexamen Områdesbehörighet 1 Historia A 0,5 Etik och livsfrågor - Historia B - Historia C - Kultur- och idéhistoria - Latin A - Pedagogiskt ledarskap - Samhällskunskap B - Religionskunskap B - (0,25) Rättskunskap - (0,25) kommunikation(0,25) Jurist Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk Steg 3 Arkitektur/ Naturresurser 0,5 Mod.språk steg 4 1,0 Affärskommunikation engelska - (0,25) Affärskommunikation moderna språk - (0,25) Grekiska A - Latin A - Litteratur och litteraturvetenskap - (0,25) Modersmål B - (om annat språk än det som har tagits i anspråk för merit ovan) Teckenspråk för hörande, steg 1 Lärare Områdesbehörighet 3 Naturkunskap B* *Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Bild och form, fördjupning - Biologi B - (0,25) Fysik B - Företagsekonomi B - Geografi B - (0,25) Hållbart samhällsbyggande - - Konstruktion A - Miljökunskap - Naturbruket och miljön - Samhällskunskap B - Småföretagande A - (0,25) kommunikation (0,25) Agronom Arkitekt Landskapsarkitekt (el 14) Beteendevetenskap/ Ekonomi/ Samhällsvetenskap Behörighetskurser (särskild behörighet) Meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk Meritkurser (maximalt 1 meritpoäng) Max 2 st 0,25p-kurser Yrkesexamen Områdesbehörighet 4 Företagsekonomi B - Marknadsföring - Mediekommunikation C - Praktisk marknadsföring B - Redovisning och beskattning - Rättskunskap - (0,25) Samhällskunskap B - Småföretagande A - (0,25) Teknikutveckling och företagande Civilekonom

6 Områdesbehörighet 5 Undervisning Biologi A - Etik och livsfrågor - Människan socialt och kulturellt - Människor i behov av stöd - Naturkunskap B - Omvårdnad Psykiatri - Psykologi B - (0,25) Samhällskunskap B - Utveckling livsvillkor och socialisation - Psykolog Socionom Områdesbehörighet 6 0,5 Etik och livsfrågor - Kultur- och idéhistoria - Mediekommunikation A - Människan socialt och kulturellt - Pedagogiskt ledarskap - Samhällskunskap B - Skapande verksamhet - Utveckling livsvillkor och socialisation - Virtuella miljöer - Lärare Studie- och yrkesvägledare Områdesbehörighet 6a Naturkunskap A 0,5 Etik och livsfrågor - Kultur- och idéhistoria - Mediekommunikation A - Människan socialt och kulturellt - Pedagogiskt ledarskap - Samhällskunskap B - Skapande verksamhet - Utveckling livsvillkor och socialisation - Virtuella miljöer - Förskollärarexamen Grundlärarexamen mot fritidshem Områdesbehörighet 6b Naturkunskap A Etik och livsfrågor - Kultur- och idéhistoria - Mediekommunikation A - Människan socialt och kulturellt - Pedagogiskt ledarskap - Samhällskunskap B - Skapande verksamhet - Utveckling livsvillkor och socialisation - Virtuella miljöer - Grundlärarexamen mot förskoleklass och åk 1-3 Grundlärarexamen mot åk 4-6

7 Områdesbehörighet 6c Matematik 0,5 p per steg över behörighetskravet (max 1p totalt) Ex: är matematik B behörighetskrav ges meritpoäng för Ma C och D Etik och livsfrågor - Kultur- och idéhistoria - Mediekommunikation A - Människan socialt och kulturellt - Pedagogiskt ledarskap - Samhällskunskap B - Skapande verksamhet - Utveckling livsvillkor och socialisation - Virtuella miljöer - Ämneslärarexamen mot åk 7-9 och gymnasiet Områdesbehörighet 6c fortsättning Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen. Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi Biologi B Kemi A Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia A Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i gymnasieskola) och Fysik Fysik B Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi Behörighetskurs för undervisningsämnet Geografi Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Grekiska B Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa B eller motsvarande kunskaper Naturkunskap B* Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi Biologi A Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin B Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk Aktuellt språk steg 3 Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål Modersmål B eller motsvarande kunskaper Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) och Naturkunskap Naturkunskap B Behörighetskurs för undervisningsämnet Psykologi Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap Samhällskunskap B Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk Teckenspråk för hörande steg 3eller motsvarande kunskaper *Biologi A +Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B

8 Fysik/Matematik/Teknik Behörighetskurser (särskild behörighet) Meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk Meritkurser (maximalt 1 meritpoäng) Max 2 st 0,25p-kurser Yrkesexamen Områdesbehörighet 7 OBS! Nytt behörighetskrav Fartygsbefäl - Fysik B Kemi A - Maskinbefäl - Naturkunskap B - Miljö och säkerhet - Maskintekniker Sjöingenjör Sjökapten Styrman Områdesbehörighet 8 Fysik B Kemi A Biologi A - CAD-teknik A - (0,25) Datorkommunikation - Fordonsvård och service - Hus- och anläggningsbyggnad - - Konstruktion A - Kvalitetsteknik - (0,25) Medicinsk elektronik - (0,25) Programmering B - (0,25) kommunikation -(0,25) Teknikutveckling och företagande - Virtuella miljöer - Högskoleingenjör Ortopedingenjör Områdesbehörighet 9 Fysik B Kemi A Matematik E Biologi A - CAD-teknik A - (0,25) Datorkommunikation - Fordonsvård och service - Hus- och anläggningsbyggnad - - Konstruktion A - Kvalitetsteknik - (0,25) Medicinsk elektronik - (0,25) Programmering B - (0,25) Teknikutveckling och företagande - Virtuella miljöer - Brandingenjör Civilingenjör (el.10) Områdesbehörighet 10 Biologi A Fysik B Matematik E Biologi B - (0,25) CAD-teknik A - (0,25) Datorkommunikation - Fordonsvård och service - Hus- och anläggningsbyggnad - Konstruktion A - Kvalitetsteknik - (0,25) Medicinsk elektronik - (0,25) Programmering B - (0,25) Teknikutveckling och företagande - Virtuella miljöer - Civilingenjör (el 9) Sjukhusfysiker

9 Farmaci/Medicin/Naturresurser/ Naturvetenskap/ Odontologi Behörighetskurser (särskild behörighet) Meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk Meritkurser (maximalt 1 meritpoäng) Max 2 st 0,25p-kurser Yrkesexamen Områdesbehörighet 11 Biologi B Etik och livsfrågor - Fysik B - Omvårdnad - kommunikation -(0,25) Receptarie Områdesbehörighet 12 Biologi B Etik och livsfrågor - Fysik B - Omvårdnad - Biomedicinsk analytiker Områdesbehörighet 13 Biologi B Fysik B Djursjukvård - Etik och livsfrågor - Hälsopedagogik - (0,25) Omvårdnad - kommunikation -(0,25) Apotekare Läkare Optiker Tandläkare Veterinär Områdesbehörighet 14 Biologi B Arbetsliv naturbruk - Fysik B - Miljökunskap - Miljöteknik - (0,25) Naturbruket och miljön - Agronom (el. 3) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt (el. 3) Områdesbehörighet 15 Naturkunskap B* *Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Arbetsliv naturbruk - Arbetsmiljö och säkerhet - (0,25) Basmaskin körning - (0,25) Biologi B - (0,25) Djurkunskap - (0,25) Djursjukvård - Fysik B - - Naturbruket och miljön - Projekt och företagande - (0,25) Djursjukvårdare Hippolog Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Skogstekniker Trädgårdsingenjör

10 Omsorg/Vård Behörighetskurser (särskild behörighet) Meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk Meritkurser (maximalt 1 meritpoäng) Max 2 st 0,25p-kurser Yrkesexamen Områdesbehörighet 16 Naturkunskap B* *Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Bild och form, fördjupning - Biologi B - (0,25) Etik och livsfrågor - Fysik B - Hälsopedagogik - (0,25) - Pedagogiskt ledarskap - Samhällskunskap B - Social omsorg - Utveckling, livsvillkor och socialisation - Arbetsterapeut Audionom Dietist Logoped Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Tandhygienist Tandtekniker Områdesbehörighet 17 Idrott och hälsa A Naturkunskap B* *Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Biologi B - (0,25) Etik och livsfrågor - Fysik B - Hälsopedagogik - (0,25) Idrott och hälsa B - (0,25) - Pedagogiskt ledarskap - Samhällskunskap B - Specialidrott A - Utveckling, livsvillkor och socialisation - Sjukgymnast Obs Chalmers tekniska högskola, Ersta Sköndal högskola, Röda korsets högskola, Sophiahemmet högskola, Högskolan i Jönköping samt Handelshögskolan i Stockholm beslutar själva om villkoren för särskild behörighet. Därför kan delvis andra regler gälla. Kontakta respektive högskola för mer information. Högre eller lägre krav? kontrollera alltid noga vad som gäller! Universitet och högskolor kan själva besluta om lägre krav än de som finns inom områdesbehörigheterna. De kan även få tillstånd av Högskoleverket att höja kraven för en utbildning. Kontrollera därför noga vad som gäller med universitetet eller högskolan som ger utbildningen. (Studera.nu) Att tänka på Vad vill jag? (i alla fall just nu) Tips: ams.se, studera.nu, hittaskola.se Vilken behörighet krävs för den högskoleutbildning jag är intresserad av? VHS-katalog, utbildningens hemsida Krångligt? Kontakta din Studie- och yrkesvägledare för mer information och hur de nya reglerna påverkar just Dig. Kan jag läsa de kurser jag behöver på mitt gymnasieprogram? Individuella.val, valbara kurser, byta program/inriktning? Konkurrens? Vilket jämförelsetal har tidigare krävts för att komma in? Se VHS statistik. Behöver jag meritpoäng?

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Tillträdesregler till högskolan

Tillträdesregler till högskolan För dig som börjat gymnasiet 2011 eller senare Tillträdesregler till högskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng För dig som funderar på att plugga vidare Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

Information om vidare studier

Information om vidare studier Information om vidare studier Behörighet För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet ska Eleven ha ett slutbetyg från ett fullständigt program. Ha lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. Kort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska istället. Här

Läs mer

Malik söker till dataingenjörsprogrammet

Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012. Lite senare började Malik läsa på grundlärarprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till dataingenjörsprogrammet

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Förslag Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; beslutade den Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 andra stycket, 7 kap.

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Att söka till högskolan

Att söka till högskolan Att söka till högskolan Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Inger Ek Studievägledare Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Kolla att du har rätt förkunskaper 3 Du behöver ha rätt

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter; UHRFS 2013:2 Utkom från trycket den 13 maj 2013 beslutade den 17

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; HSVFS 2011:11 Utkom från trycket den 28 december

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015 Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete Ht-2015 1 2 2016-06-14 Att söka till högskolan 2015-2016 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; beslutade den xx december 2010 Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 HSVFS 007: Högskoleverkets föreskrifter Utkom från trycket om områdesbehörigheter; den 00 oooo 007 beslutade den 1 december 007. Högskoleverket föreskriver

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Att söka till högskolan 2013-2014 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Högskolepoäng

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter

Läs mer

Studie- och Yrkesvägledare SYV

Studie- och Yrkesvägledare SYV Studie- och Yrkesvägledare SYV Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet annika.lind@lund.se 046-35 77 57 Presentationen läggs ut på Spykens hemsida under SYV En del av det som SYV gör på Spyken

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Bilaga 1 Avdelning A Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Tabell för områdesbehörigheter

Tabell för områdesbehörigheter sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESUR- SER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen vdelning 1 2 3 Civilekonomexamen

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Förenkla ett supersvårt val

Förenkla ett supersvårt val Förenkla ett supersvårt val Valet är en process inget quick fix process process 15 april Skjuta upp-sjukan lätt Kolla facebook dammsuga roligt Planera resan till London tråkigt Bestämma utbildning svårt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Vad skiljer sig? Kurser Sättet att studera på Eget ansvar

Vad skiljer sig? Kurser Sättet att studera på Eget ansvar Studier på Spyken Vad skiljer sig? Kurser Sättet att studera på Eget ansvar Betyg A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 E=10 F=0 Betyg När ett betyg är satt går det inte att ta bort. Alla dina betyg från tre år står

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval; UHRfs

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna ompletteringar på omvux Sid 1/4 ör dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än,

Läs mer

Då hinner du välja till 15 april. En process är något som fortskrider under lång tid, ett ständigt flöde

Då hinner du välja till 15 april. En process är något som fortskrider under lång tid, ett ständigt flöde Då hinner du välja till 15 april En process är något som fortskrider under lång tid, ett ständigt flöde INGET VAL Vad ångrar du mest den senaste veckan? - Cykeln process jag köpte - Min elaka kommentar

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg 2016-03-24 Amer Chuhan Viveka Sahlberg Stöd för vägledare 1 Utfärdande av slutbetyg från komvux Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg från gymnasieskolan

Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg från gymnasieskolan Bilaga 5 Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg från gymnasieskolan Betyg från Europaskolan (European baccalaureate) Värderingen ska ske i tre steg. Först förs betygen över till siffervärden

Läs mer

Mååål Använd hjärnan! Spela med hjärtat! Ta vara på chanserna! Öppna ögonen! SYV Använd hjärnan! Spela med hjärtat! Ta vara på chanserna! Öppna ögonen! SYV SYV Jag har inga speciella drömmar Jag

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Förslag till en samordnad tillämpning av områdesbehörigheter gällande lärarutbildning

Förslag till en samordnad tillämpning av områdesbehörigheter gällande lärarutbildning Lärarutbildningskonventet 2008-12-10 Förslag till en samordnad tillämpning av områdesbehörigheter gällande lärarutbildning Vid lärarutbildningskonventets sammanträde 2008-05-21 uppdrogs åt en grupp utbildningsledare

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 2 SA

Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval; UHRFS 2013:1 Utkom från trycket den 13 maj 2013

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Sammanhang och bakgrund Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan Nya behörighetskrav Nya tillträdesregler

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer