Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013"

Transkript

1 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt och arbetet följs regelbundet upp med kundmätningar. 96% av de tillfrågade kunderna i Nöjd Kund-mätningen från 2013 svarar att de kan tänka sig att hyra av Castellum igen och gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra. Under året har ett aktivt uthyrningsarbete genomförts där nya kontrakt tecknats med ett årsvärde om 366 Mkr. Närhet till kunden Castellums organisation med lokala dotterbolag ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden vilket ger en naturlig möjlighet att känna till kundens nuvarande och framtida behov. Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade efter behov, god personlig service och snabba besked. Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar Castellum med kommuner samt engagerar sig i lokala nätverk såsom t ex företagarföreningar. Förutom personliga möten ger de lokala bolagen regelbundet ut information via kundtidningar och hemsidor. Nöjda kunder Det är viktigt att Castellum lever upp till kundernas förväntningar. För att följa upp och utvärdera genomförda insatser genomförs årligen en extern kundmätning, Nöjd Kund Index. Mätningen visar såväl kundernas generella uppfattning om Castellum som hur väl Castellum lever upp till de olika delområdena servicevilja, affärsrelation, lokalen, fastigheten, fastighetsservice, miljö och information. Undersökningen som genomfördes 2013 och som innefattade kontor, butik, lager och industri omfattade en majoritet av Castellums större kunder. Undersökningen visar på ett fortsatt genomgående högt betyg för Castellum med ett totalt index om 76 på en skala om 100, vilket är högre än jämförelseindex i branschen. Serviceviljan inom Castellum visar högst index och där ingår parametrar som personligt bemötande, service och tillgänglighet. En hög andel av de tillfrågade kunderna, 96%, svarar att de kan tänka sig att hyra av Castellum igen och gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv Castellum har en god riskspridning i kontraktsportföljen avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek, löptider och branscher i vilka kunderna är verksamma. Detta medför att Castellums kontraktsportfölj är en spegling av svenskt inhemskt näringsliv och därmed svensk ekonomi. Koncernen har ca kommersiella kontrakt där det enskilt största kontraktet svarar för ca 2% av Castellums totala hyresintäkter. Uthyrningsarbete Castellum har en hög aktivitet i uthyrningsarbetet. Under 2013 har tecknats 716 nya kontrakt med ett totalt årsvärde om 366 Mkr. Uthyrningsarbetet visar på vikten av att vårda kunderna och kontaktnäten. Av nytecknat kontraktsvärde kommer 75% från egna kontakter, rekommendationer eller att befintliga kunder utökar, medan 15% kommer via hemsidorna och 10% från mäklare. Nöjd Kund Index Kontraktsfördelning per bransch 26 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 Kunder Uthyrnings- och omförhandlingsprocessen Mkr Castellum har kontrakt, motsvarande hyresintäkter om ca Mkr. 21%-23% av kontrakten förfaller/år 11%-12% förlängs på oförändrade villkor 7%-8% sägs upp av kund för avflytt 2% sägs upp av kund för omförhandling 1% sägs upp av Castellum för omförhandling +366 Mkr 70 % Under 2013 tecknades 716 kontrakt med ett årsvärde om 366 Mkr. 75% av nyteckningsvolymen kommer via egna kontakter. av Castellums medarbetare arbetar med kundvård, förvaltning och uthyrning. Grönt hyresavtal Grönt hyresavtal är ett avtal mellan fastighetsägare och kund. Samverkan sker kring bl a energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering - som syftar till att minska lokalernas miljöbelastning. Castellum erbjuder grönt hyresavtal till såväl befintliga som nya kunder. I praktiken innebär det att en bilaga bifogas sedvanligt hyresavtal där konkreta åtgärder från såväl Castellum som kund framgår för att gemensamt arbeta för en bättre miljö. För närvarande finns i koncernen 17 gröna hyresavtal motsvarande 58 tkvm, varav 15 tecknats under Hyresavtal Hyresavtal tecknas vanligtvis på 3-5 år med en uppsägningstid om nio månader och har kvartalsvis förskottsbetalning. Hyresnivån kan förändras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling. Hyresavtalen innehåller normalt en bashyra, d v s överenskommen hyra vid avtalets tecknande, samt en indexklausul som innebär en årlig förändring av hyran motsvarande en viss andel av inflationen under föregående år, alternativt en procentuell minimiuppräkning. Vanligtvis innehåller hyresavtalen ett tillägg för lokalens andel av fastighetens kostnad för värme, kyla samt fastighetsskatt. Kontraktsförfallostruktur Fördelning kontraktsstorlek CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 27

3 Att möta framtidens utmaningar och fortsätta utveckla verksamheten förutsätter att Castellum gör det med ett hållbarhetsperspektiv - både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Castellums strategi som långsiktig ägare där nöjda kunder och medarbetare prioriteras högt blir en naturlig drivkraft för arbetet. Castellum är en drivande samhällsaktör som vill ta ansvar och kan påverka såväl genom långsiktigt agerande i fastighetsförvaltningen som samverkan med intressenter för att bidra till utvecklingen av de områden där verksamheten bedrivs. Hållbar verksamhet Castellum är en långsiktig fastighetsägare och långsiktigheten präglar allt agerande, såväl ägande och förvaltning som kundrelationer och finansiering. Det kommersiella fastighetsbeståndet utvecklas och förädlas med utgångspunkt från kunderna och deras behov och fokus är långsiktiga kundrelationer. I långsiktigheten ligger även att ha god kontroll på fastighetsbeståndet för att minimera dess påverkan på miljön. För att lyckas i arbetet är det viktigt att Castellums 293 medarbetare trivs och utvecklas. Den decentraliserade organisationen ger en stimulerande arbetssituation, stor frihet och utvecklingsmöjligheter för varje medarbetare. Den ger dessutom en handlingskraftig organisation med korta beslutsvägar och lokal närvaro med stort engagemang i de lokala orternas utveckling. För att bidra till orternas utveckling sker samverkan med bl a kunder, kommun, andra företag och leverantörer samt skolor, universitet och högskolor. Redovisning av Castellums hållbarhetsarbete 2013 är första året som Castellum genomför en redovisning i enlighet med GRI. Hållbarhetsarbetet har dock redovisats och utvärderats sedan slutet av 90-talet av såväl utländska som svenska analytiker. Redovisningen av hållbarhetsarbetet omfattar moderbolag och samtliga dotterbolag. Inga avgränsningar har gjorts avseende organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Redovisningen är integrerad i årsredovisningen och omfattar kalenderåret Avsikten är att redovisning ska lämnas varje år. Arbetet med att ta fram redovisningen har letts av Castellums samordnare i hållbarhetsfrågor, vilken även är kontaktperson i dessa frågor. Efter genomgång av vilka indikatorer som ansetts mest relevanta för bolaget har uppgifterna samlats in och bearbetats av representanter från Castellums hållbarhetsgrupp. Lagstiftningen är lägstanivå för Castellums hållbarhetsarbete oavsett om det gäller miljö, medarbetare eller produktansvar. Ambitionen är alltid att ligga steget före. Castellum var under 2013 inte inblandade i någon rättslig konflikt avseende dessa frågor. Bolaget betalade under året heller inte några böter eller viten av betydelse relaterade till hållbarhetsfrågorna. Drivkrafter för arbetet Castellum är en långsiktig fastighetsägare, vilket i sig blir en drivkraft för hållbarhetsarbetet. Att agera rätt idag är betydelsefullt i ett långsiktigt perspektiv - åtgärder för att exempelvis minska resursanvändningen blir viktigt för såväl långsiktig lönsamhet, för att attrahera kunder som för att hushålla med resurser såsom exempelvis energi. Genom att bidra till stadsutveckling utvecklas de områden där verksamheten bedrivs och Castellums fastigheter blir därmed attraktiva, vilket är en ekonomisk drivkraft. Hållbarhetsarbetet bidrar även till att stärka varumärket och blir därmed en konkurrensfördel. Samverkan med intressenter För att utveckla verksamheten och bedriva den effektivt och långsiktigt pågår fortlöpande dialoger med bolagets intressenter. Koncernens intressenter är kunder, medarbetare, ägare, aktörer på kapitalmarknaden (aktie- och kreditmarknaden), media, leverantörer, samhälle/myndigheter, kommuner och andra aktörer på fastighetsmarknaden. Castellum AB (publ), som är noterat bolag, kommunicerar primärt med kapitalmarknaden, ägare, media samt dotterbolag/medarbetare där dialogen skall vara frekvent, öppen och rättvisande. Dotterbolagen kommunicerar främst med nuvarande och presumtiva kunder, aktörer på fastighetsmarknaden, leverantörer, kommun och skola/universitet/ högskola. Kommunikationen sker bl a via regelbundna möten, kundtidningar och hemsidor. Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet Hållbarhetsarbetet styrs via ett ledningssystem som består av en gemensam policy, riktlinjer, övergripande mätbara mål samt detaljerade handlingsplaner. Arbetet bedrivs lokalt på varje dotterbolag, följs upp varje år och avrapporteras regelbundet till koncernledningen. Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksamheten och arbetet granskas regelbundet av extern part. En gemensam hållbarhetsgrupp finns för att utveckla arbetet, utbyta erfarenheter och bevaka förändringar i omvärlden. 28 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

4 Castellums hållbarhetsarbete 2013 samverkan I alla städer där Castellum verkar pågår samarbeten med olika intressenter för att driva arbetet framåt. Exempelvis pågår dialoger med kunder, företagsnätverk, kommun, energibolag, renhållningsbolag och skola / universitet. 17 För att utveckla samverkan med kunderna tecknas Gröna hyresavtal. Castellum har 17 gröna hyresavtal, varav 15 tecknades under gröna hyresavtal 111 miljöcertifierade Castellum har miljöcertifierat 111 fastigheter om 631 tkvm, varav 96 st enligt Green Building, 14 st enligt Miljöbyggnad och 1 enligt Breeam. Detta motsvarar 17% av beståndet. co 2-8% Under 2013 minskade koldioxidutsläppen 8%, vilket innebär att utsläppen minskat med totalt 20% sedan Målsättningen är att utsläppen ska minska minst 2,5% per kvm och år Castellum en långsiktig aktör som skapar tillväxt genom fokus på nöjda kunder och medarbetare -5% Energiförbrukningen har minskat 5% under 2013 och totalt 20% sedan Målsättningen är att förbrukningen ska minska minst 1% per kvm och år. 11 lärlingar För att ge ungdomar en chans i arbetslivet har Castellum haft 11 lärlingar under Dessutom har ytterligare 46 feriearbetare och praktikanter arbetat i koncernen. 86 NöjdMedarbetarIndex enligt mätningen som genomfördes under Korrelationen mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder är tydlig. 74 kwh/kvm Castellum förbrukar i genomsnitt 74 kwh/kvm avseende värme, vilket kan jämföras med Boverkets referensvärde för uppvärmning med fjärrvärme om kwh/kvm. CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 29

5 Ekonomiskt ansvar Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Castellum är som fastighetsförvaltande ägare av fastigheter en långsiktig aktör, där lönsamhet till låg risk samt finansiell styrka är avgörande. Bolagets målsättning att växa med 10% i förvaltningsresultatet innebär att investeringar måste göras årligen - främst i ny-, till- och ombyggnationer för såväl befintliga som nya kunder men även via förvärv. Att bygga innebär att Castellum vill och kan bidra till stadsutvecklingen på de orter och i de områden bolaget verkar - något som på sikt är värdeskapande. En annan viktig faktor för att nå målsättningen är att bedriva effektiv fastighetsförvaltning, sett ur såväl ett kund-, medarbetar-, kostnadssom miljöperspektiv. Castellum skall vara ett stabilt bolag och motpart som bedriver sin verksamhet med både låg finansiell och operationell risk. Låg finansiell risk innebär för Castellums att maximalt 55% av fastigheternas värde får vara belånat och utfallet per årsskiftet var 52%. Låg operationell risk erhålls genom god spridning i kundstocken avseende bransch, avtalslängd och avtalsstorlek. Vid årsskfitet hade Castellum ca hyresavtal varav enskilt största hyresavtalet och hyresgäst stod för ca 2%. Skatt är en viktig fråga för fastighetsbranschen och omfattar inte bara inkomstskatt utan även moms, fastighetsskatt, källskatt, arbetsgivaravgifter m m. Castellums huvudtes är att rätt skatt skall betalas under gällande regelverk och fr o m 2012 har Castellum ingått Fördjupad samverkan med Skatteverket. Att lagar och regler följs övervakas av en compliance officer-funktion som rapporterar direkt till revisionsutskottet. Samhällsansvar Castellums samhällsansvar innebär att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom engagemang i de områden där verksamheten bedrivs i syfte att göra områdena attraktivare, vilket i sin tur attraherar kunder och ökar fastigheternas värde. Organisationsformen ger medarbetarna självständighet och eget ansvar och därigenom en engagerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar och beslutsför organisation. Samvariationen mellan nöjda medarbetare, nöjda kunder och tillväxt i bolaget är tydlig. Castellum arbetar med egen förvaltningspersonal, vilka är viktiga representanter för företaget mot kunderna. Vid större inköp och upphandlingar granskas leverantörer och entreprenörer gällande bl a kvalitet och arbetsmiljö. Engagemang i de lokala marknaderna I alla områden Castellum bedriver verksamhet pågår samarbeten via nätverk och företagarföreningar för att utveckla områdena. Exempel på samverkan är RAM-projektet i Mölndal där ett 10-tal företag tillsammans med kommunen och regionen samarbetar om miljö- och kollektivtrafikfrågor för att ändra resvanorna. I Högsbo/Sisjön har Harry Sjögren bekostat en ny busslinje för att förbättra infrastukturen i området. I Västerås sker samverkan med flera aktörer i Elbilsutmaningen och i Uppsala har Aspholmen ingått i Uppsala Klimatprotokoll. Stöd till ungdomar Castellum arbetar på olika sätt för att ge ungdomar en introduktion i arbetslivet. Under 2013 har 34 feriearbetare, 12 praktikanter och 11 lärlingar arbetat inom Castellum. Samverkan med universitet, högskolor och grundskola pågår på flera orter genom både uppsatser och mentorskap. Exempel på direkt samverkan är Handslaget där Eklandia följer en högstadieklass under en längre period. Sponsring och stöd Sponsring och stöd fokuseras på att främja utbildning och hälsa hos ungdomar. Exempelvis lämnas stöd till Vetenskapsfestivalen, Ung Företagssamhet, Löparakademin och lokala idrottsföreningar. Genom Glädjeresan lämnas stöd för att uppmuntra sjuka barn. Direkt stöd lämnas till exempelvis Stadsmissionen, Räddningsmissionen, Faktum och Barncancerfonden. Värderingar Castellums uppförandekod styr det dagliga arbetet och innehållet ligger väl i linje med FNs Global Compact. Verksamheten i Castellum, som bedrivs i Sverige och Danmark, lyder under nordisk lagstiftning och regelverk gällande t ex arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Castellums personalpolicy behandlar frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, löner, pensioner och tjänstebilar. Alla bolag i koncernen har ett pågående arbete med etik och korruptionsfrågor där agerande i olika situationer som kan uppkomma i vardagen diskuteras. Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet sedan : Policy, riktlinjer och övergripande mål fastställs 1997: Första dotterbolaget miljödiplomeras av Göteborgs kommun 1998: Robur klassar Castellums miljöarbete som ett föredöme i branschen 2000: - Koncerngemensam miljögrupp bildas - Första bergvärme/kyla anläggningen installeras i Örebro 2001: - Gemensam miljöutbildning för alla anställda - Koncerngemensamma värderingar antas - Upphandling av miljömärkt el för hela koncernen 2003: Webbövervakning av driften påbörjas 2005: Gemensam miljöutbildning för alla anställda 2008: Brostaden utses till Europas första Green Building Corporate Partner 2009: - Harry Sjögren utses till tredje Green Building Corporate Partner i Europa - Eklandia färdigställer Sveriges första BREEAM-certifierade fastighet 2010: Brostaden utses till Green Building Corporate Partner of the year i Europa 2011: - Ny målsättning antas alla nyproducerade byggnader ska miljöklassas - Uppförandekoden uppdateras 2012: - Två gröna hyresavtal tecknas - Eklandia vinner Sweden Green Building Award i klassen BREEAM post constructions och Briggen i klassen Miljöbyggnad i nybyggnad - Eklandia får priset Utmärkelsen för ett långt samarbete med skolungdomar 2013: - Totalt 57 ungdomar får arbetslivserfarenhet i Castellumkoncernen - Aspholmen vinner Miljöpris på Guldstänksgalan i Västerås - 15 gröna hyresavtal har tecknats - Bikupor sätts upp på två tak 30 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

6 Företagskultur genom etik och värderingar Att Castellums verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för företagets långsiktiga framgång. Målsättningen är att göra riktiga och sunda affärer i alla avseenden där agerandet präglas av affärsmässighet med hög kompetens, hög affärsmoral och ansvarskännande. Castellums uppföranderegler bygger bl a på att erbjuda lokaler av god kvalitet, ge god service, följa lagar och förordningar, inte diskriminera någon samt att skapa god arbetsmiljö och säkerhet. Arbetet skall präglas av affärsmässighet, engagemang, kompetens och nytänkande. En av hörnstenarna för Castellums företagskultur har varit den decentraliserade organisationen, vilken skapar ansvarstagande och engagerade medarbetare, där varje medarbetare känner delaktighet i verksamheten. Den geografiska närheten till kunder, kommun, leverantörer och andra intressenter skapar ett ansvar att uppträda korrekt och affärsmässigt. I organisationen har varje medarbetare en viktig roll och nya idéer värdesätts, liksom att hög kompetens finns inom organisationen. När Castellum bildades sattes tydliga riktlinjer där arbetet utförs genom strukturerade processer som i sin tur skapar ordning och reda, vilket borgar för trovärdighet och kvalitet i arbetet. Castellums Uppförandekod finner du på Roger Åhlström och Robert Varga på Eklandia Fastighets AB CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 31

7 Organisation och medarbetare Castellums organisation med lokal närvaro skapar affärsnytta genom kunskap om kundernas verksamhet och behov, samt god kännedom om den lokala fastighets- och hyresmarknaden med dess förändringar och affärsmöjligheter. Medarbetarna erbjuds utvecklande arbetsuppgifter via den platta organisationen där kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten är viktiga faktorer. Samvariationen mellan nöjda medarbetare, nöjda kunder och tillväxt i bolaget är tydlig. Dotterbolag med starka varumärken Castellum har sex helägda dotterbolag med ett 40-tal medarbetare vardera. Dotterbolagens organisationer är inte identiska men utgörs i princip av verkställande direktör, 2-4 marknadsområden, affärsutvecklare samt 3-5 medarbetare inom ekonomi och administration. Varje marknadsområde är bemannat med en fastighetschef med assistent, en uthyrare och 3-9 fastighetsansvariga där samtliga har kundkontakt. Den platta organisationen medför korta beslutsvägar och skapar en kundorienterad och handlingskraftig organisation. Castellums dotterbolag är verksamma under egna namn vilka utgör starka varumärken på varje delmarknad. Förvaltningen sker i huvudsak med egen personal och i de fall externa tjänster upphandlas ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, kundbemötande, service och miljöhänsyn. Mäta och jämföra Castellum ansvarar för kapitalallokering samt mäter och jämför dotterbolagens effektivitet i förvaltningen och värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Inom koncernen sker gemensamt utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte mellan bolagen för att göra kompetens tillgängligt i hela organisationen. Arbetet i Castellum styrs av besluts- och arbetsordning, policies och instruktioner. Policy finns för bl a finans- och ekonomiarbetet, information, informationssäkerhet, miljö, försäkring samt personal. Moderbolag Moderbolaget Castellum AB ansvarar för frågor gentemot aktiemarknaden (t ex koncernrapportering och aktiemarknadsinformation) och kreditmarknaden (t ex upplåning och finansiell riskhantering) samt övergripande IT/IS-strategier och personalfrågor. Castellum AB har 19 medarbetare (19). Genom kapitalallokering och styrelsearbete i dotterbolagen är moderbolaget delaktigt i verksamheten. Castellums medarbetare Koncernen hade vid årets utgång 293 anställda (265) varav 39% var kvinnor (40%). Ökningen av antalet anställda är främst relaterad till marknad och förvaltning. Personalomsättningen har under året varit 8% (6%) och sjukfrånvaron 2% (2%). Under 2013 har inga svåra arbetsskador förekommit i koncernen. Eva-Lott Svensson på Fastighets AB Briggen 32 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

8 Attraktiv arbetsgivare Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en motiverande arbetssituation, vilket skapar engagemang och trivsel. Den decentraliserade organisationen gör att varje medarbetare har tydliga ansvarsområden med frihet inom respektive område, vilket är stimulerande och innebär goda utvecklingsmöjligheter. Medarbetarsamtal genomförs årligen med alla medarbetare för att sätta och följa upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling. Castellum värnar om medarbetarna och arbetar med friskvård genom både aktiviteter och friskvårdsbidrag samt erbjuder regelbunden företagshälsovård och en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Friskvård sker både förebyggande och habiliterande i syfte att främja fortsatt välmående hos medarbetarna. Ett bonusprogram tillämpas där varje anställd har möjlighet att få del i respektive dotterbolags uppnådda resultatförbättringar. En dag om året träffas alla medarbetare i koncernen för att höja kunskaperna, utbyta erfarenheter och öka gemenskapen. Genomsnittlig anställningstid i Castellum är 7 år, vilket är ett kvitto på nöjda medarbetare och en viktig parameter för bolagets tillväxt. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte I Castellum bedrivs kompetensutveckling både i intern och extern regi. En utbildningssatsning pågår, Collegium Castellum, vilken innebär dels ett skräddarsytt ledarskapsprogram med fokus på strategi och ledarskapsfrågor, dels enstaka utbildningsdagar i specifika frågor. Under 2013 har enstaka utbildningsdagar genomförts med fokus på projektutveckling, personal och hyresrätt. Totalt har 136 personer deltagit i Collegium Castellum under Förutom koncerngemensamma utvecklingsprogram sker individuell kompetensutveckling. För att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och erfarenhetsutbyte mellan bolagen drivs projekt med deltagare från samtliga bolag som hanterar aktuella frågor t ex hantering av outhyrda lokaler och varumärkeskännedom. Förutom projekten finns fasta grupper som regelbundet diskuterar frågor inom specifika områden såsom marknad, ekonomi, IT, drift, hållbarhet och personal. Nöjda medarbetare Medarbetarnas syn på den egna arbetssituationen, bolaget och dess ledning mäts regelbundet i en Nöjd Medarbetarundersökning. Den senaste undersökningen som genomfördes 2013 visar ett fortsatt mycket högt index, 86 på en 100-gradig skala, vilket kan ställas mot ett jämförelseindex om 76. Svarsfrekvensen var 98% vilket visar på stort engagemang. Resultatet i medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg som används för vidareutveckling av bolaget och dess anställda. Utbildningsnivå Arbetsfördelning Nöjd Medarbetar Index Åldersfördelning - antal anställda CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 33

9 Miljöansvar Castellums miljöansvar innebär att vara långsiktig i förvaltning och nybyggnation och Castellum har haft ett systematiskt miljöarbete sedan Miljöarbetet är en naturlig och integrerad del i verksamheten och direkt kopplad till kärnverksamheten som långsiktig fastighetsägare. För att minska Castellums klimatpåverkan fokuseras arbetet på att effektivisera energianvändningen, minska koldioxidutsläppen, bygga hållbart samt ha god kontroll på och kontinuerligt förbättra miljöstatusen på fastigheterna. Arbetet är ekonomiskt lönsamt och gör Castellum väl rustat för framtiden. För att lyckas i arbetet har Castellum kontinuerligt arbetat med utbildning, att engagera medarbetarna och samverka med både kunder och andra intressenter. Castellums strategi är att utveckla fastighetsbeståndet med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett resurseffektivt sätt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Effektivisera energianvändningen Castellum arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen genom såväl driftsoptimering som investeringar i ny, energieffektiv teknik. Under 2013 har ett 60-tal energieffektiviseringsprojekt bedrivits. All energianvändning följs systematiskt upp och analyseras i ett gemensamt uppföljningsystem. Uppföljningen gör att åtgärder kan sättas in där störst effektiviseringspotential finns. Ett projekt pågår för utbyggnad av en egen webb-portal för webbaserad fastighetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar och inpassering kan övervakas. Idag är 186 fastigheter motsvarande tvm uppkopplat mot portalen. Under 2013 har den normaliserade energianvändningen avseende både uppvärmning och fastighetsel minskat med 5% per kvm jämfört med föregående år. Sedan 2007 har energianvändningen minskat totalt 20%. Castellums förbrukning för värme om 74 kwh per kvm kan jämföras med branschgenomsnittet enligt Boverkets referensvärde för uppvärmning med fjärrvärme om kwh/kvm. Ökad andel av förnyelsebara bränslen Av Castellums koldioxidutsläpp är 4% direkt påverkbara via olja och transporter medan resterande del är indirekt påverkbara. För att minska utsläppen pågår ett arbete med att fasa ut fossila bränslen och i dagsläget finns 6 oljepannor kvar i förvaltningsfastigheterna. Sedan år 2000 har ca 440 tkvm konverterats till framförallt fjärrvärme. Bergvärme/kyla finns installerat i 22 fastigheter om 126 tkvm. Uppvärmning med fjärrvärme medför att Castellums koldioxidutsläpp blir beroende av fjärrvärmeverkens val av bränslemix. Idag anlitas 24 fjärrvärmeverk, vilka står för 83% av koncernens utsläpp. Castellum har en dialog med de fjärrvärmeverk som har högst utsläpp koldioxid per kwh dels för att visa hur Castellums miljöpåverkan är beroende av deras arbete, dels ta del av deras planer för att minska utsläppen. Sedan år 2001 används enbart miljömärkt el i koncernen. Castellum arbetar med grön IT och i princip alla servrar är virtuella. En virtuell server innebär att en fysisk server har omvandlats till en programvara. Koncerngemensamma mål Förändring Utfall Effektivisera energianvändningen sedan Energiförbrukningen (normaliserad) ska minska minst 10% per kvm över 10 år (minst 1% / kvm och år) 20% 5% 11% + 1% 3% 2% - Koldioxidutsläppen (normaliserade) ska minska minst 25% per kvm över 10 år (minst 2,5% / kvm och år) 20% 8% 8% + 9% 1% 12% Känd och ständigt förbättrad miljöstatus i fastigheterna - Samtliga fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade 100% 100% 100% 100% 99% - Alla nyproducerade fastigheter skall vara miljöklassade Uppfyllt Förbrukning samt koldioxidutsläpp / kvm och år Mål och utfall förbrukning samt koldioxidsläpp/kvm 34 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10 Under 2013 har de normaliserade koldioxidutsläppen minskat 8% per kvm och sedan målsättningen antogs 2007 har de minskat 20% per kvm. Känd och ständigt förbättrad miljöstatus i fastigheterna Miljöinventering har genomförts i alla fastigheter för att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker. Vid förvärv analyseras fastigheterna med tanke på energianvändning och miljörisker och alla nybyggnationer skall miljöklassas. Miljöriskerna i Castellums fastighetsbestånd bedöms som små. Miljöcertifiering av fastigheterna Arbetet med att miljöklassa byggnader påbörjades 2007, då med systemet Green Building, vilket innebär att energianvändningen i byggnaden sänkts med 25%. Green Buildingklassningen blev ett kvitto på det arbete som genomförts för att minska energianvändningen. Castellum äger idag 96 av Sveriges 335 Green Building-certifierade byggnader och Fastighets AB Brostaden och Harry Sjögren AB har av EU utsetts till Green Building Corporate Partner, vilket innebär att energianvändningen har minskat med minst 25% i minst 30% av fastighetsbeståndet. Castellum använder även systemet Miljöbyggnad och BREEAM, vilka förutom energi även ser till bl a innemiljö och byggnadsmaterial. Eklandia Fastighets AB färdigställde 2008 Sveriges första BREAAM-certifierade fastighet och inom Castellum finns 14 fastigheter klassade som Miljöbyggnad, varav en är färdigställd. Minskad avfallsmängd Verksamheterna i Castellums fastigheter genererar en mängd avfall. Att minska avfallsmängden som går till deponi genom att erbjuda källsortering är ett område som Castellum arbetat med länge. Uppföljningen av arbetet försvåras av att flera renhållningsbolag anlitas och att ett fåtal kan redovisa uppföljning i vikt. Dessutom skiljer sig kundernas verksamhet åt och därmed deras behov av avfallshantering. Exempelvis erbjuder Harry Sjögren AB fri insamling av elektronikskrot i Mölndal sedan några år tillbaka samlades 14 ton in, varav 95% kunde återvinnas. Vattenförbrukning Vattenförbrukning är en viktig fråga ur ett globalt perspektiv, medan frågan har mindre betydelse i Sverige. Castellum använder vatten ur det kommunala systemet och arbetar med uppföljning och åtgärder för att minska förbrukningen. Kommunikation och samarbete Samarbete pågår med olika parter för att få kunskap om ny teknik och utbyta erfarenheter t ex Energimyndighetens Beställargrupp för lokaler (BELOK), Byggsektorns kretsloppsråd, Sweden Green Building Council och lokala renhållningsbolag. Castellum erbjuder kunderna att teckna grönt hyresavtal, vilket hanterar bl a energi, källsortering, hållbart resande och val av byggmaterial. Syftet är att samverka kring miljöfrågorna och inom Castellum finns 17 tecknade gröna hyresavtal, motsvarande 58 tkvm, varav 15 tecknades Fördelning koldioxidutsläpp Fördelning av energi för uppvärmning Energi och vattenförbrukning Värme GWh * Justering till normaliserad förbrukning främst avseende graddagar och vakans Övrigt avser fastighetsel m m Övrigt GWh CO ton Värme GWh Övrigt GWh Fjärrvärme El Gas Olja Förbrukning Justering* Norm. förbrukning Yta, tkvm Norm. förbrukn. kwh/kvm , , , ,2 Vatten, tm CO ton Värme GWh Övrigt GWh CO ton Värme GWh Övrigt GWh För mer information se CO ton CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 35

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer