Verksamhet. Strategi för finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet. Strategi för finansiering"

Transkript

1 Verksamhet Tillväxt i förvaltningsresultatet Nettoinvestering Belåningsgrad Räntetäckningsgrad Utdelningsandel Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov. Mål Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde, vilket tillsammans med en låg finansiell risk ger förutsättningar för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Målet är att kassaflödet, d v s förvaltningsresultat per aktie, skall ha en årlig tillväxt om minst 10%. I syfte att nå detta mål skall årligen nettoinvesteras för minst 5% av fastighetsvärdet, vilket för närvarande motsvarar ca Mkr. Alla investeringar skall bidra till tillväxtmålet i förvaltningsresultatet inom 1-2 år och ha en värdepotential om minst 10%. Försäljning av fastigheter skall ske när det är affärsmässigt motiverat och när alternativ investering kan erhållas med bättre avkastning. Strategi för finansiering Kapitalstruktur Castellum skall ha en låg finansiell risk, innebärande en belåningsgrad som varaktigt ej skall överstiga 55% och en räntetäckningsgrad om minst 200%. Förvärv och överlåtelse av egna aktier skall kunna ske för att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar. Handel med egna aktier får ej ske i kortsiktigt vinstsyfte. Utdelning Minst 50% av förvaltningsresultat före skatt skall delas ut, dock skall hänsyn tas till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Aktie- och kreditmarknaden Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget skall ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning till aktieägare, kapital- och kreditmarknaden samt till media, dock utan att enskild affärsrelation exponeras. Långsiktigt skall Castellum vara ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. 4

2 Strategi för fastighetsbeståndet och dess förvaltning Geografi Castellums fastighetsbestånd finns i de fem svenska tillväxtregionerna Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Detta tillsammans med rationell förvaltning och hög närvaro i marknaden ger goda affärsmöjligheter. Fastighets- och hyresmarknadens utveckling är, såväl nationellt som för enskild region, beroende av den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Viktiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt är inflyttning av yngre och välutbildad arbetskraft, tillgänglighet till god infrastruktur och nyföretagande. För att säkerställa att investeringar koncentreras till områden i landet med förväntad hög tillväxttakt analyserar Castellum kontinuerligt utvecklingen på olika delmarknader. Fastighetskategori Fastighetsbeståndet skall bestå av kommersiella fastigheter med generella och flexibla lokaler för kontor, butik, lager, logistik och industri. Fördelningen mellan de olika kategorierna avgörs av affärsmöjligheter, kassaflöde, riskexponering och värdetillväxt. Fastighetsbeståndets utveckling Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet. Castellum skall fortsatt växa med kundernas efterfrågan, främst genom ny-, till- och ombyggnation som bedöms ge en hög avkastning, men också genom förvärv av byggnader och byggrätter för framtida nyttjande. Kunder Castellum skall vara ett företag med starkt och tydligt kundfokus. Detta uppnås genom att skapa långsiktiga relationer och att tillhandahålla lokaler och service som svarar mot kundens behov. För att kunna utveckla kundrelationerna skall kundens grad av tillfredställelse kontinuerligt mätas. Risken inom kundstocken skall hållas låg genom spridning på branscher, avtalslängd och avtalsstorlek. Förvaltning/medarbetare Castellum skall leverera service och förvalta fastigheterna via en decentraliserad och småskalig organisation med helägda dotterbolag. Närvaron på delmarknaderna skall vara stark och varje dotterbolag ett av de tre största fastighetsbolagen på respektive ort. Förvaltningen skall i huvudsak skötas med egen personal. I den operativa verksamheten skall fortlöpande fokuseras på förbättrad produktivitet och effektivitet. Castellum skall ha kunniga och engagerade medarbetare, vilket skapas genom att koncernen skall vara en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. För att kunna utveckla koncernen såsom varande en attraktiv arbetsplats skall medarbetarnas grad av tillfredställelse kontinuerligt mätas. Nöjda kunder Tillväxt Nöjda medarbetare Castellum ser en tydlig samvariation mellan tillväxt i bolaget samt nöjda medarbetare och nöjda kunder. Strategin att arbeta via en decentraliserad organisation ger både närhet och kunskap om kunderna och en stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna. Castellums 4 hörnstenar Kassaflödesfokus - Kassaflöde, d v s förvaltningsresultat per aktie, med en årlig tillväxt om minst 10% - Nettoinvesteringar om minst 5% av fastighetsvärdet per år Kommersiella fastigheter i tillväxtregioner - Koncentrerade till 15 tillväxtorter - Lokaler för kontor/butik och lager/industri - Ett av de tre största fastighetsbolagen på respektive ort Kundfokus genom lokala organisationer - Decentraliserad och småskalig organisation - Egen förvaltningspersonal - Regelbunden mätning av kund- och medarbetarnöjdhet - Miljöarbete med fokus på energibesparingar Stark balansräkning och låg finansiell risk - Belåningsgrad varaktigt ej över 55% - Räntetäckningsgrad minst 200% - Geografisk spridning och olika lokaltyper - Många hyresavtal i olika branscher 5

3 Kunder Kontraktsvärde per region Kontraktsfördelning per bransch Kontraktsförfallostruktur Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt i Castellum och arbetet följs regelbundet upp med kundmätningar. Av Nöjd Kund-mätningen från 2012 framgår att 95% av de tillfrågade kunderna svarar att de kan tänka sig att hyra av Castellum igen och gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra. Under året har ett aktivt uthyrningsarbete genomförts där nya kontrakt tecknats med ett årsvärde om 327 Mkr. Närhet till kunden Castellums organisation med lokala dotterbolag ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden vilket ger en naturlig möjlighet att känna till kundens nuvarande och framtida behov. Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade efter behov, god personlig service och snabba besked. Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar Castellum med kommuner samt engagerar sig i lokala nätverk såsom t ex företagarföreningar. Förutom personliga möten ger de lokala bolagen regelbundet ut information via kundtidningar och hemsidor. Castellums kunder speglar inhemsk svensk ekonomi Castellum har en god riskspridning i kontraktsportföljen avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek, löptider och branscher i vilka kunderna är verksamma. Detta medför att Castellums kontraktsportfölj är en spegling av det svenska näringslivet och därmed svensk ekonomi. Koncernen har ca kommersiella kontrakt där det enskilt största kontraktet svarar för ca 1% av Castellums totala hyresintäkter. Hyresavtal Hyresavtal tecknas vanligtvis på 3-5 år med en uppsägningstid om nio månader och har kvartalsvis förskottsbetalning. Hyresnivån kan förändras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling. 6

4 Hyresavtalen innehåller normalt en bashyra, d v s överenskommen hyra vid avtalets tecknande, samt en indexklausul som innebär en årlig förändring av hyran motsvarande en viss andel av inflationen under föregående år, alternativt en procentuell minimiuppräkning. Vanligtvis innehåller hyresavtalen ett tillägg för lokalens andel av fastighetens kostnad för värme, kyla samt fastighetsskatt. Nöjda kunder Det är viktigt att Castellum lever upp till kundernas förväntningar. För att följa upp och utvärdera genomförda insatser genomförs årligen en extern kundmätning, Nöjd Kund Index. Mätningen visar såväl kundernas generella uppfattning om Castellum som hur väl Castellum lever upp till de olika delområdena servicevilja, affärsrelation, lokalen, fastigheten, fastighetsservice, miljö och information. Undersökningen som genomfördes 2012 och som innefattade kontor, butik, lager och industri omfattade en majoritet av Castellums större kunder. Undersökningen visar på ett fortsatt genomgående högt betyg för Castellum med ett totalt index om 75 på en skala om 100, vilket är högre än jämförelseindex i branschen. Serviceviljan inom Castellum visar högst index och där ingår parametrar som personligt bemötande, service och tillgänglighet. En hög andel av de tillfrågade kunderna, 95%, svarar att de kan tänka sig att hyra av Castellum igen och gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra. Fördelning kontraktsstorlek Nöjd Kund Index Uthyrningsarbete Castellum har en hög aktivitet i uthyrningsarbetet. Under 2012 har tecknats 699 nya kontrakt med ett totalt årsvärde om 327 Mkr. Uthyrningsarbetet visar på vikten av att vårda kunderna och kontaktnäten. Av nytecknat kontraktsvärde kommer 67% från egna kontakter, rekommendationer eller att befintliga kunder utökar, medan 22% kommer via hemsidorna och 11% från mäklare. Uthyrnings- och omförhandlingsprocessen Befintliga kunder Castellum har kontrakt motsvarande hyresintäkter om ca Mkr, varav ca 21%-23% av kontraktsvärdet förfaller varje år. Av Castellums medarbetare arbetar 55% med kundvårdsoch förvaltningsfrågor. Kontraktsvärdet som förfaller varje år över en konjunkturcykel brukar fördelas enligt; - ca 11%-12% förlängas på oförändrade villkor - ca 7%-8% sägas upp av kund för avflytt - ca 2% sägas upp av kund för omförhandling - ca 1% sägas upp av Castellum för omförhandling Under 2012 tecknades 699 kontrakt med ett årsvärde om 327 Mkr Nya kunder Av Castellums medarbetare arbetar 16% med uthyrning till nya kunder. Nytecknad kontraktsvolym 2012 kommer från; - 40% egna kontakter - 22% hemsida och annonsering - 14% utökning befintligt avtal - 11% mäklare - 9% rekommendationer - 4% återtagna uppsägningar 7

5 Organisation Castellums strategi är att förvalta fastigheterna i en decentraliserad och småskalig organisation med helägda dotterbolag och stark närvaro på delmarknaderna. Den lokala närvaron skapar affärsnytta genom kunskap om kundernas verksamhet och behov samt god kännedom om den lokala fastighets- och hyresmarknaden med dess förändringar och affärsmöjligheter. Dotterbolag med starka varumärken Castellum har sex helägda dotterbolag med ett 40-tal medarbetare vardera. Dotterbolagens organisationer är inte identiska men utgörs i princip av verkställande direktör, 2-4 marknadsområden, affärsutvecklare samt 3-5 medarbetare inom ekonomi och administration. Varje marknadsområde är bemannat med en fastighetschef med assistent, en uthyrare och 3-8 fastighetsansvariga där samtliga har kundkontakt. Den platta organisationen medför korta beslutsvägar och skapar en kundorienterad och handlingskraftig organisation. Castellums dotterbolag är verksamma under egna namn vilka utgör starka varumärken på varje delmarknad. Förvaltningen sker i huvudsak med egen personal och i de fall externa tjänster upphandlas ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, kundbemötande, service och miljöhänsyn. Engagemang i de lokala marknaderna Castellums dotterbolag är engagerade i det lokala näringslivet genom bl a företagsföreningar där viktiga kontakter tas med både nuvarande och presumtiva kunder. Som en av de största fastighetsägarna på respektive ort samarbetar Castellums dotterbolag även med kommun och universitet/högskola för att bidra till ortens utveckling. Mäta och jämföra Castellum mäter och jämför dotterbolagens effektivitet i förvaltningen och värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Inom koncernen sker erfarenhetsutbyte mellan bolagen för att göra kompetens tillgängligt i hela organisationen. Arbetet i Castellum styrs av besluts- och arbetsordning, policies och instruktioner. Policy finns för bl a finans- och ekonomiarbetet, information, informationssäkerhet, miljö, försäkring samt personal. Moderbolag Moderbolaget Castellum AB ansvarar för frågor gentemot aktiemarknaden (ex koncernrapportering och aktiemarknadsinformation) och kreditmarknaden (ex upplåning och finansiell riskhantering) samt övergripande IT/IS-strategier och personalfrågor. Castellum AB har 19 medarbetare (14). Under 2012 har moderbolaget stärkt funktionerna affärsutveckling, ekonomi och juridik. Genom styrelsearbete i dotterbolagen är moderbolaget delaktigt i verksamheten. 8

6 Medarbetare För att uppnå Castellums strategi att vara en attraktiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter arbetar Castellum bl a med kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och utvecklande arbetsuppgifter. Kompetenta och engagerade medarbetare är viktigt för att bygga kundrelationer. Medarbetarnas attityder mäts regelbundet i syfte att utveckla koncernen och genomförda mätningar visar på fortsatt arbetsglädje samt högt förtroende för koncernen, dotterbolagen och dess ledningar. Samvariationen mellan nöjda medarbetare, nöjda kunder och tillväxt i bolaget är tydlig. Attraktiv arbetsgivare Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en motiverande arbetssituation, vilket skapar engagemang och trivsel. Den decentraliserade organisationen gör att varje medarbetare har tydliga ansvarsområden med frihet inom respektive område, vilket är stimulerande och innebär goda utvecklingsmöjligheter. Medarbetarsamtal genomförs årligen med alla medarbetare för att sätta och följa upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling. Castellum arbetar med friskvård genom både aktiviteter och friskvårdsbidrag samt erbjuder regelbunden företagshälsovård och en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Ett bonusprogram tillämpas där varje anställd har möjlighet att få del i respektive dotterbolags uppnådda resultatförbättringar. En dag om året träffas alla medarbetare i koncernen för att höja kunskaperna, utbyta erfarenheter och öka gemenskapen. Genomsnittlig anställningstid i Castellum är 8 år, vilket är ett kvitto på nöjda medarbetare och en viktig parameter för bolagets tillväxt. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte I Castellum bedrivs kompetensutveckling både i intern och extern regi. En utbildningssatsning pågår, Collegium Castellum, där utbildning under 2012 genomförts i investering och kalkylering, juridik samt marknad och försäljning. Förutom koncerngemensamma utvecklingsprogram sker individuell kompetensutveckling. För att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan bolagen drivs projekt med deltagare från samtliga bolag som hanterar aktuella frågor t ex fastighetsansvarigas roll, varumärkeskännedom och hyresavtal. Förutom projekten finns fasta grupper som regelbundet diskuterar frågor inom specifika områden såsom marknad, ekonomi, IT, drift, miljö och personal. Castellums medarbetare Koncernen hade vid årets utgång 265 anställda (239) varav 40% var kvinnor (38%). Ökningen av antalet anställda är relaterad till marknad och projektutveckling. Personalomsättningen har under året varit 6% (13%) och sjukfrånvaron 2% (2%). Utbildningsnivå Arbetsfördelning Åldersfördelning - antal anställda Nöjd Medarbetar Index Nöjda medarbetare Medarbetarnas syn på den egna arbetssituationen, bolaget och dess ledning mäts regelbundet i en Nöjd Medarbetar-undersökning. Den senaste undersökningen som genomfördes 2011 visar ett fortsatt mycket högt index, 87 på en 100-gradig skala, vilket kan ställas mot ett jämförelseindex om 77. Svarsfrekvensen var 98% vilket visar på stort engagemang. Resultatet i medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg som används för vidareutveckling av bolaget och dess anställda. 9

7 Ansvarsfullt företagande Castellums strategi att vara en långsiktig fastighetsägare med nöjda kunder och medarbetare, tillsammans med stark balansräkning och låg finansiell risk, skapar goda förutsättningar för ansvarsfullt företagande ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Drivkrafterna för det ansvarsfulla företagandet är, förutom att bidra till ett hållbart samhälle, att skapa mervärde genom god förvaltning av fastigheterna och därmed nöjdare kunder och medarbetare, lägre kostnader, starkare varumärke och ökad konkurrenskraft. Ekonomiskt ansvar Castellums målsättning med långsiktig tillväxt i kassaflödet tillsammans med en stark balansräkning och låg finansiell risk innebär att bolaget tar ett ekonomiskt ansvar för ägare och samhället. Det ekonomiska ansvarstagandet förstärks av bolagets riskspridning i form av geografisk spridning av fastigheterna till olika tillväxtregioner, olika lokaltyper i beståndet samt uthyrning via ett stort antal hyresavtal till olika branscher. Fastigheten Kärra 75:3 i Göteborg för vilken Eklandia Fastighets AB vunnit Sweden Green Building Award under 2012 i klassen BREEAM post constructions. Samhällsansvar För att utveckla Castellums verksamhet och bedriva den effektivt och långsiktigt pågår fortlöpande dialoger med bolagets intressenter. Castellums viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, aktieägare, investerare och analytiker på aktiemarknaden, aktörer på kredit- och kapitalmarknaden, leverantörer samt kommuner och andra aktörer på fastighetsmarknaden. Som en av de största fastighetsägarna på de lokala marknaderna har Castellum såväl en möjlighet som ett ansvar att bidra till utvecklingen på de orter där bolaget verkar, vilket sker genom både engagemang i lokala områden och ett fastighetsbestånd i gott skick. Castellum samarbetar med bl a universitet och högskolor genom uppsatser och mentorskap, kommuner samt lokala företag via företagsnätverk. Sedan Castellum bildades har bolaget arbetat med att skapa en företagskultur med god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och engagemang tillvaratas och utvecklas. Arbetet följs upp med regelbundna medarbetar- och kundundersökningar, vilka båda visar höga resultat. Under 2012 har 50 feriearbetare arbetat inom Castellum och inför 2013 genomförs en ungdomssatsning med målsättning att ge minst 35 ungdomar möjlighet till introduktion i arbetslivet och sommarjobb. Vid större inköp och upphandlingar granskas leverantörer och entreprenörer gällande bl a kvalitet och arbetsmiljö. Exempel ur Castellums ansvarsfulla företagande sedan : Policy, riktlinjer och övergripande mål fastställs 1997: Första dotterbolaget miljödiplomeras av Göteborgs kommun 1998: Robur klassar Castellums miljöarbete som ett föredöme i branschen 2000: - Koncerngemensam miljögrupp bildas - Första bergvärme/kyla anläggningen installeras i Örebro 2001: - Gemensam miljöutbildning för alla anställda - Koncerngemensamma värderingar antas - Upphandling av miljömärkt el för hela koncernen 2003: Webbövervakning av driften påbörjas 2005: Gemensam miljöutbildning för alla anställda 2008: Brostaden utses till Europas första Green Building Corporate Partner 2009: - Harry Sjögren utses till tredje Green Building Corporate Partner i Europa - Eklandia färdigställer Sveriges första BREEAM-certifierade fastighet 2010: Brostaden utses till Green Building Corporate Partner of the year i Europa 2011: - Ny målsättning antas alla nyproducerade byggnader ska miljöklassas - Uppförandekoden uppdateras 2012: - Tre gröna hyresavtal tecknas - Eklandia vinner Sweden Green Building Award i klassen BREEAM post constructions och Briggen i klassen Miljöbyggnad i nybyggnad - Eklandia får priset Utmärkelsen för ett långt samarbete med skolungdomar 10

8 Värderingar Castellums uppförandekod styr det dagliga arbetet och innehållet ligger väl i linje med FNs Global Compact. Verksamheten i Castellum som bedrivs i Sverige och Danmark, lyder under nordisk lagstiftning och regelverk gällande t ex arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Castellums personalpolicy behandlar frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, löner, pensioner och tjänstebilar. Miljöansvar Castellums strategi är att utveckla fastighetsbeståndet med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett resurseffektivt sätt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Miljöarbetet är direkt kopplat till kärnverksamheten som långsiktig fastighetsägare och Castellum har haft ett systematiskt miljöarbete sedan För att minska Castellums klimatpåverkan fokuseras arbetet på att effektivisera energianvändningen, minska koldioxidutsläppen, bygga hållbart samt ha god kontroll på och kontinuerligt förbättra miljöstatusen på fastigheterna. Organisation och styrning Miljöarbetet styrs via ett miljöledningssystem som består av en gemensam miljöpolicy, riktlinjer, övergripande mätbara mål samt detaljerade handlingsplaner. Miljöarbetet bedrivs lokalt på varje dotterbolag, följs upp varje år och avrapporteras regelbundet till koncernledningen. De koncerngemensamma målen framgår av bilden nedan. Miljöarbetet omfattar hela verksamheten och arbetet granskas regelbundet av extern part. En gemensam miljögrupp finns för att utbyta erfarenheter och bevaka förändringar i omvärlden. Effektivisera energianvändningen Castellum arbetar kontinuerligt med energioptimering och investeringar i energieffektiv teknik. All energiförbrukning följs systematiskt upp och analyseras i ett gemensamt uppföljningssystem. Ett projekt pågår för utbyggnad av en egen webportal för webbaserad fastighetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar och inpassering kan övervakas. Företagskultur genom etik och värderingar Att Castellums verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för företagets långsiktiga framgång. Målsättningen är att göra riktiga och sunda affärer i alla avseenden där agerandet präglas av affärsmässighet med hög kompetens, hög affärsmoral och ansvarskännande. Castellums uppföranderegler bygger bl a på att erbjuda lokaler av god kvalitet, ge god service, följa lagar och förordningar, inte diskriminera någon samt att skapa god arbetsmiljö och säkerhet. Hörnstenar för Castellums företagskultur har varit den decentraliserade organisationen, vilken skapar ansvarstagande och engagerade medarbetare, där varje medarbetare känner delaktighet i verksamheten. Den geografiska närheten till kunder, kommun, leverantörer och andra intressenter skapar ett ansvar att uppträda korrekt och affärsmässigt. I organisation har varje medarbetare en viktig roll och nya idéer värdesätts, liksom att hög kompetens finns inom organisationen. När Castellum bildades sattes tydliga riktlinjer där arbetet utförs genom strukturerade processer som i sin tur skapar ordning och reda, vilket borgar för trovärdighet och kvalitet i arbetet. Den platta organisationen ger i sig en naturlig transparens och kvalitetssäkring. Castellums Uppförandekod finner du på Uppnådda resultat 2012; Energianvändningen har minskat med 11% per kvm. Koldioxidutsläppen har minskat med 8% per kvm. Samtliga påbörjade nybyggnationer miljöklassas. Briggen har vunnit Sweden Green Building Award i klassen Miljöbyggnad i nybyggnad och Eklandia i klassen BREEAM post constructions. - Gröna hyresavtal har tecknats med tre kunder. Koncerngemensamma mål Förändring Utfall Effektivisera energianvändningen sedan Mål och utfall förbrukning samt koldioxidutsläpp/kvm - Energiförbrukningen (normaliserad) ska minska minst 10% per kvm över 10 år (minst 1% / kvm och år) 17% 11% + 1% 3% 2% 2% - Koldioxidutsläppen (normaliserade) ska minska minst 25% per kvm över 10 år (minst 2,5% / kvm och år) 26% 8% + 9% 1% 12% 14% Genom; - driftoptimering och utbyte till moderna tekniska installationer, - prioritering av miljöanpassade energikällor samt utfasning av fossila bränslen. 5 oljeeldade byggnader kvarstår. Dialog med fjärrvärmeverk om att de skall minska CO2-utsläpp pågår, 14 fastigheter med naturgas har konverterats till biogas under 2012, - minimering av resor och transporter inom verksamheten. Känd och ständigt förbättrad miljöstatus i fastigheterna - Samtliga fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade 100% 100% 100% 99% 91% - Alla nyproducerade fastigheter skall vara miljöklassade Uppfyllt 11

9 Energi- och vattenförbrukning Värme Övrigt GWh GWh CO ton Värme Övrigt CO 2 GWh GWh 1000 ton Fjärrvärme El Gas Olja Förbrukning Justering* Norm. förbrukning Yta, tkvm Norm. förbrukn. kwh/kvm , ,8 Vatten, tm * Justering till normaliserad förbrukning främst avseende graddagar och vakans Övrigt avser fastighetsel m m. Förbrukning samt koldioxidutsläpp/kvm och år Under 2012 har den normaliserade energiförbrukningen avseende både uppvärmning och fastighetsel minskat jämfört med föregående år, innebärande att den totala energiförbrukningen minskat 11% per kvm. De normaliserade koldioxidutsläppen har minskat 8% per kvm till följd av både fjärrvärmeverkens ändrade bränslemix och ändrade beräkningssätt av utsläpp. Sedan målsättningen antogs 2007 har energiförbrukningen minskat 17% per kvm och koldioxidutsläppen minskat 26% per kvm. Av Castellums koldioxidutsläpp är 4% direkt påverkbara via olja och transporter medan resterande del är indirekt påverkbara. De lagstadgade energideklarationerna som genomfördes 2009, visade att Castellums förbrukning då var ca 30% lägre än snittet av förbrukningen för liknande byggnader i Sverige. För att minska utsläppen pågår ett arbete med att fasa ut fossila bränslen och i dagsläget finns 5 oljepannor kvar i förvaltningsfastigheterna. Bergvärme/kyla finns installerat i 22 fastigheter om 126 tkvm. Uppvärmning med fjärrvärme medför att Castellums koldioxidutsläpp blir beroende av fjärrvärmeverkens val av bränslemix. Idag anlitas 23 fjärrvärmeverk vilka står för 86% av koncernens utsläpp. Castellum har en dialog med de fjärrvärmeverk som har högst utsläpp koldioxid per kwh dels för att visa hur Castellums miljöpåverkan är beroende av deras arbete, dels ta del av deras planer för att minska utsläppen. Sedan år 2001 används enbart miljömärkt el i koncernen. Castellum arbetar med grön IT och i princip alla servrar är idag virtuella. Fördelning koldioxidutsläpp Fördelning av energi för uppvärmning Känd och ständigt förbättrad miljöstatus i fastigheterna Miljöinventering av fastigheterna genomförs med tanke på miljö- och hälsorisker. Vid förvärv analyseras fastigheterna med tanke på energiförbrukning och miljörisker och alla nybyggnationer skall miljöklassas. Miljöriskerna i Castellums fastighetsbestånd bedöms som små. Fastighets AB Brostaden och Harry Sjögren AB, har som första respektive tredje bolag i Europa utsetts av EU till Green Building Corporate Partner vilket innebär att energiförbrukningen har reducerats med minst 25% i minst 30% av beståndet. Fastighets AB Brostaden utsågs under 2010 till Green Building Corporate Partner of the year. Under 2012 har Eklandia Fastighets AB vunnit utmärkelsen Sweden Green Building Award i klassen BREEAM post constructions och Fastighets AB Briggen i klassen Miljöbyggnad i nybyggnad. Castellum äger 94 av Sveriges 267 Green Building-certifierade byggnader, en byggnad certifierad Miljöbyggnad samt en BREEAM-certifierad byggnad. För mer information se Kommunikation och samarbete Samarbeten och kommunikation driver arbetet framåt. Kunderna informeras via bl a kundbesök och hemsidor. Samarbete pågår med olika parter för att få kunskap om ny teknik och utbyta erfarenheter t ex Energimyndighetens Beställargrupp för lokaler (BELOK), Byggsektorns kretsloppsråd, Sweden Green Building Council och lokala renhållningsbolag. Castellum erbjuder sedan 2012 kunderna att teckna gröna hyresavtal, vilket hanterar bl a energi, källsortering, hållbart resande och val av byggmaterial. Syftet är att samverka kring miljöfrågorna och under året har 3 avtal om totalt 33 tkvm tecknats. 12

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343%

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343% Verksamhet Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala

Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala Bokslutskommuniké C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 1 3 Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74.

Innehåll. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 65 samt sidan 74. Årsredovisning 2001 Innehåll Castellum 2001...1 VDs kommentar...2 Verksamhet...4 Fastighetsbestånd...9 Storgöteborg...12 Öresundsområdet...16 Storstockholm...20 Västra Småland...24 Mälardalen...28 Projekt

Läs mer

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2

Innehåll. Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Årsredovisning 2000 Innehåll Castellum 2000 1 VDs kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamhet 4 Castellums fastighetsbestånd 10 Storgöteborg 14 Öresundsområdet 18 Storstockholm 22 Västra Småland 26 Mälardalen

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen ÅRSREDoviSNing 2010 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser Det här är ATRIUM LJUNGBERG Atrium Ljungbergs arbete handlar om att skapa hållbara miljöer som människor vill vistas i, idag såväl som i framtiden.

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt Nyckelvägen 14 Box 1024 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00 Fax 0155-44 33 22 info@klovern.se www.klovern.se Årsredovisning 2011 Väst Karlstad Uppsala Täby Kista Västerås Örebro Öst Nyköping Norrköping Linköping

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2009 Tema stadsutveckling

wallenstam årsredovisning 2009 Tema stadsutveckling wallenstam årsredovisning 29 Tema stadsutveckling HUR VI DRIVER AFFÄRER, FÖR STADEN. Wallenstam är ett fastighetsbolag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar vi engagerat för

Läs mer

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr Årsredovisning 2014 PLATZER PÅ EN MINUT PLATZER PÅ EN MINUT Platzer erbjuder kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Med 60 fastigheter och en total yta om 415 000 kvm är Platzer en ledande aktör på

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresund med fastigheter till

Läs mer

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning Ä 2009 p l Ä Ä G Innehåll 2009 i korthet Inledning Verksamheten Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget 2009 i korthet 1 Detta

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 212 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 23 april 213 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm

Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm Årsredovisning 26 Med fokus på kommersiella lokaler i Stockholm Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Verksamheten är starkt

Läs mer