Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Dorothea Hårleman.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Dorothea Hårleman."

Transkript

1 Sammanträdesdatum Plats och tid Östergårds, Danderyd Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Isabella Jernbeck (M) Dorothea Hårleman (KD) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M) Cecilia Sylten (M) Daag Ericsson (M) Åke Alm (M) Anna-Karin Öhrström (C) Bertil Grahn (C) Birgitta Lindgren (FP) Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Ersättare Sofie Mannersson (M) Linda Edgren (M) Tord Kyhlstedt (M) Johan Tiedemann (M) Eva Borelius-Zetterström (KD) Bo Wihlborg (KD) Ewa Bergman (FP) Eva Lindman Marko (C) Lena Ringstedt (C) Ulla Lilja (S) Hans Wallöf, utredare Lotten Rudberg Flismark, kval utv Margareta Funemyr, mas Millie Lindroth, utv ledare Utses att justera Dorothea Hårleman Justeringens plats och tid 15 december 2010 kl Underskrifter Sekreterare Maria Victorin Ordförande Justerande Isabella Jernbeck Dorothea Hårleman Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret, Mörby C Maria Victorin Utdragsbestyrkande...

2 2(27) 158 FASTSTÄLLANDE AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH TID FÖR JUSTERING utser Dorothea Hårleman att justera dagens protokoll den 15 december 2010 kl _

3 3(27) 159 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA godkänner föredragningslistan dock med den ändringen att ärende nr 8 utgår och att ärenden nr 6 och 10 kommer först på föredragningslistan, se separat protokoll. _

4 4(27) 160 SN 2010/0164 KVALITETSUPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PÅ ÄLDREBOENDEN I DANDERYDS KOMMUN ÅR 2010 Bakgrund Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att regelbundet följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens särskilda boendeformer. Vid uppföljningen används kvalitetsinstrumentet QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar) som togs fram av masar från tio stadsdelar/kommuner i Stockholm år Kvalitetsinstrumentet QUSTA har därefter regelbundet reviderats. Senast gjordes det våren Förslag till beslut beslutar att 1. godkänna anmälan om uppföljningen av hälso- och sjukvården på äldreboenden i Danderyds kommun 2. uppdra åt respektive utförare att vidta åtgärder i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, vidtagna åtgärder ska redovisas senast den vecka 12 år överlämna beslut och tjänsteutlåtande till respektive vårdgivare. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar att 1. godkänna anmälan om uppföljningen av hälso- och sjukvården på äldreboenden i Danderyds kommun 2. uppdra åt respektive utförare att vidta åtgärder i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, vidtagna åtgärder ska redovisas senast den vecka 12 år överlämna beslut och tjänsteutlåtande till respektive vårdgivare.

5 5(27) 161 SN 2010/0165 DELTAGANDE I SOCIALSTYRELSENS KVALI- TETSREGISTER SENIOR ALERT OCH SVENSKA PALLIATIVREGISTRET AV SÄRSKILDA BOENDEN FÖR ÄLDRE I DANDERYDS KOMMUN Bakgrund Det finns ca sjuttio kvalitetsregister inom hälso- och sjukvård, dessa administreras av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. De nationella kvalitetsregistren är viktiga instrument för utveckling och förbättring av svensk hälso- och sjukvård. De är bland annat en viktig källa för information om hälso- och sjukvårdens processer och resultat. Sveriges Kommuner och Landsting och staten är överens om att utvecklingssatsningar inom vård och omsorg bör vara strategiska och långsiktiga och har därför tecknat två överenskommelser som berör vård och omsorg om äldre. Pengar finns avsatta som ett prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre. Prestationsersättningen betalas ut under förutsättning att målen har uppnåtts. För Senior Alert gäller att 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert. För Svenska Palliativregistret gäller att 40 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 40 procent eller fler i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 70 procent eller fler. Förslag till beslut 1. beslutar att auktoriserade utförare av vård och omsorg på särskilda boenden för äldre ska registrera i kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret från och med år 2011, 2. ger i uppdrag till socialdirektören att skriva avtal med landstinget i Jönköpings län. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

6 6(27) s beslut 1. beslutar att auktoriserade utförare av vård och omsorg på särskilda boenden för äldre ska registrera i kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret från och med år 2011, 2. ger i uppdrag till socialdirektören att skriva avtal med landstinget i Jönköpings län.

7 7(27) 162 SN 2010/0152 VARNING ENLIGT 7 KAP. 20 ALKOHOLLAGEN AVSEENDE DJURSHOLMSGOLF KROG AB MED SERVERINGSSTÄLLET DJURSHOLMS GOLFRE- STAURANG; ÄVEN FRÅGA OM AVSLAG PÅ ANSÖ- KAN OM UTÖKAD SERVERINGSTID Bakgrund Djursholms Golfkrog AB har idag ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten året runt inomhus från klockan 11:00 till klockan 01:00 och utomhus från klockan 11:00 till klockan 24:00. Den 21 oktober 2010 inkom Djursholms Golfkrog AB med en ansökan om utökad serveringstid till slutna sällskap från klockan 11:00 till klockan 03:00. I samband med ansökan påbörjade socialkontoret ett remissförfarande till bland annat Skatteverket. Av Skatteverkets remissvar kunde socialkontoret dra slutsatsen att Djursholms Golfkrog AB skulle bli föremål för en närmare granskning vad gäller ekonomisk skötsamhet. Förslag till beslut föreslås besluta att 1. meddela Djursholms Golfkrog AB, , med serveringsstället Djursholms Golfrestaurang, en varning jämlikt 7 kap. 20 alkohollagen (1994:1738). 2. avslå Djursholms Golfkrog AB:s ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till slutna sällskap från klockan till klockan Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

8 8(27) s beslut föreslås besluta att 1. meddela Djursholms Golfkrog AB, , med serveringsstället Djursholms Golfrestaurang, en varning jämlikt 7 kap. 20 alkohollagen (1994:1738). 2. avslå Djursholms Golfkrog AB:s ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till slutna sällskap från klockan till klockan

9 9(27) 163 SN 2010/0088 UTREDNING OM UTÖKAT SOCIALT INNEHÅLL VID KEVINGE SENIORBOENDE UTGÅR

10 10(27) 164 SN 2008/0077 SLUTRAPPORT FÖRSTÄRKT STÖD TILL ANHÖ- RIGA SOM HJÄLPER OCH VÅRDAR NÄRSTÅENDE 2008 Bakgrund Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Danderyds kommun stimulansmedel vid fyra tillfällen mellan åren Stimulansmedlen har beviljats för ett år i taget för att i första hand användas till en grundläggande uppbyggnad av anhörigstöd och inte tillfälliga projekt beviljades således kronor till att utveckla varaktiga former att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående och beviljades kronor till utbildning för närståendeansvariga, kvalificerade avlösare och anhörigvårdare beviljades Danderyds kommun ytterligare kronor till en samverkansutbildning mellan anhörigvårdare, ideella krafter, kommunen och landstinget. Utbildningsprojektet startade och har pågått fram till Förslag till beslut beslutar godkänna socialkontorets slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län av den 20 oktober 2010, SN 2008/0077, angående förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008, och skickar nämndprotokollet till Länsstyrelsen. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar godkänna socialkontorets slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län av den 20 oktober 2010, SN 2008/0077, angående förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008, och skickar nämndprotokollet till Länsstyrelsen.

11 11(27) 165 SN 2009/0043 UTVÄRDERING AV GEMENSAM BEROENDEMOT- TAGNING MED VAXHOLMS STAD Bakgrund Sedan april 2008 har Beroendecentrum Stockholm och Danderyds socialkontor samlokaliserat sina verksamheter i en integrerad beroendemottagning i socialkontorets lokaler i Mörby centrum. Avsikten med samlokaliseringen är dels att genom sammantagna insatser erbjuda en ökad kvalitativ vård till personer med ett missbruk/beroende dels att skapa samverkansfördelar för berörd personal. Liknande verksamheter finns inom de flesta kommuner i länet. Under våren 2009 ställde landstingets beroendevård och Vaxholms stad en gemensam fråga till socialnämnden i Danderyd om den integrerande beroendemottagningen även kunde ta emot personer från Vaxholm. I Vaxholm var beroendevården under avveckling. Personal fanns tillgänglig endast under några timmar per vecka. Landstinget hade för stora och för kostsamma lokaler i förhållande till antalet besökare/patienter. Det hade inte varit möjligt att få tag i någon ändamålsenlig lokal där säkerhetsaspekterna kunnat tillgodoses. I diskussionerna som fördes framkom förslaget om att Vaxholmsmottagningen skulle flytta till, och bli en del av den i Danderyd befintliga beroendemottagningen. Det kommunala missbruksarbetet skulle även fortsättningsvis bedrivas i Vaxholm. beslöt vid sitt sammanträde , 37, att bland annat godkänna att landstingets del av beroendemottagningen i Vaxholm samlokaliseras med Danderyds integrerade beroendemottagning samt att ge socialkontoret i uppdrag att utvärdera skeendet. Förslag till beslut beslutar enligt tjänstutlåtande SN 2009/0043, daterat , godkänna utvärderingen beträffande i vilken grad tillkomsten av patienter från Vaxholm påverkat den integrerade beroendemottagningen och socialkontoret i övrigt. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

12 12(27) s beslut beslutar enligt tjänstutlåtande SN 2009/0043, daterat , godkänna utvärderingen beträffande i vilken grad tillkomsten av patienter från Vaxholm påverkat den integrerade beroendemottagningen och socialkontoret i övrigt.

13 13(27) 166 SN 2010/0143 ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR HANDLÄGG- NING AV DÖDSBOÄRENDEN Bakgrund När en person avlider åligger det i vissa fall kommunernas socialnämnder att göra dödsboanmälan, förvalta dödsbon och att ordna så att en begravning kommer till stånd. För utförandet av dessa uppgifter i Danderyd har Socialkontoret en boutredare, vilken organisatoriskt är del av vuxenenheten. Ärendet gäller förslag till riktlinje för handläggning av dessa frågor. De föreslagna riktlinjerna syftar till att ge stöd och vägledning vid ärendehandläggning och beslut, öka förutsättningarna för en rättssäker handläggningsoch beslutsprocess och ge bättre möjligheter till intern kontroll och uppföljning. Riktlinjerna har utarbetats av Socialkontorets boutredare. I arbetet har kontakter tagits med städerna Solna och Lidingö samt Södertälje kommun. Det har tidigare inte funnits riktlinjer för arbetsområdet inom Socialkontoret. Förslag till beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2010/0143 att anta förslag till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2010/0143 att anta förslag till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden.

14 14(27) 167 SN 2010/0145 ERSÄTTNING FRÅN DÖDSBON I SAMBAND MED DÖDSBOANMÄLAN M.M. Bakgrund Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Dess syfte är att kartlägga den avlidnes tillgångar och skulder för att kunna upprätta en bouppteckning samt att avveckla den avlidnes hem och egendom och betala dödsboets skulder. I första hand ska den avlidnes anhöriga förvalta och avveckla dödsboet och ta hand om begravningen. Om särskilda förutsättningar föreligger har socialnämnden ansvar att göra en dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. Det kan t.ex. ske när anhöriga saknas eller inte har förmåga att ordna det som måste göras i formellt och praktiskt hänseende. Ibland har socialnämnden inom ramen för dödsboförvaltningen även ansvar för att ordna så att en begravning kommer till stånd. Om dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för att täcka skälig kostnad för begravning kan under vissa förutsättningar ekonomiskt bistånd till begravningskostnader beviljas. Kommunen har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för sina förvaltningskostnader. Tidsåtgången ska dokumenteras. Det är den faktiska tidsåtgången som ska debiteras, så vid ett hembesök där två tjänstemän medverkar ska dubbel tid tas ut. s boutredare handlade under dödsboanmälningar som insändes till Skatteverket. Ett ärende kan i tid ta upp till timmar. När ett ärende startar kan det vara svårt att bedöma hur det kommer att utvecklas. Förutsättningarna i varje enskilt fall bestämmer arbetets djup och omfattning. Någon ersättning har hittills inte tagits ut från dödsbon. Förslag till beslut beslutar i enlighet med tjänsteutlåtande SN 2010/ för egen del godkänna förslaget beträffande ersättning från dödsbon i samband med dödsboanmälan m.m., samt 2. överlämna tjänstutlåtandet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

15 15(27) s beslut beslutar i enlighet med tjänsteutlåtande SN 2010/ för egen del godkänna förslaget beträffande ersättning från dödsbon i samband med dödsboanmälan m.m., samt 2. överlämna tjänstutlåtandet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

16 16(27) 168 SN 2007/0099 FÖRNYAT AVTAL KVINNOJOUREN TÄBY/DANDERYD Bakgrund Kvinnojouren Täby/Danderyd och Danderyds kommun har ett gott samarbete. Kvinnojouren bedriver en angelägen och nödvändig verksamhet som komplement till de kommunala insatserna. Det är bra såväl för kvinnojouren som för kommunen med ett långsiktigt arbete vad gäller arbetet för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn. Beloppet 150 tkr tas av medel till föreningsbidrag. Förslag till beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2007/0099, daterat den 1 december teckna avtal med kvinnojouren Täby/Danderyd från och med och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader och därtill utge ett föreningsbidrag om 150 tkr per år i överensstämmelse med framtaget avtalsförslag, samt 2. ge socialdirektören i uppdrag att teckna avtalet med kvinnojouren. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2007/0099, daterat den 1 december teckna avtal med kvinnojouren Täby/Danderyd från och med och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader och därtill utge ett föreningsbidrag om 150 tkr per år i överensstämmelse med framtaget avtalsförslag, samt 2. ge socialdirektören i uppdrag att teckna avtalet med kvinnojouren.

17 17(27) 169 SN 2010/0150 REMISS FRÅN KS ARBETSUTSKOTT AVSEENDE PRÖVNING AV DEN KOMMUNALA ÖVERSIKTS- PLANENS AKTUALITET Bakgrund Översiktsplan - 05 är kommunens viktigaste strategiska instrument för långsiktig utveckling av mark och vatten. Den ska medverka till att de förändringar som görs främjar en god livsmiljö. Den ska visa på hur kommunen kan utvecklas i hållbar riktning och visa på samspelet mellan bebyggelse, infrastruktur, mark och vatten. Översiktsplanen visar kommunens inriktning på den övergripande samhällsutvecklingen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat, vid sitt sammanträde , 104, att inför kommunfullmäktiges prövning av översiktsplanens aktualitet översända den på remiss till samtliga nämnder. Nämnderna har möjlighet att utifrån sina ansvarsområden ge synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Svaren ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 1 februari Förslag till beslut beslutar överlämna tjänsteutlåtandet SN 2010/0150 som yttrande till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar överlämna tjänsteutlåtandet SN 2010/0150 som yttrande till kommunstyrelsen.

18 18(27) 170 SN 2010/0163 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN I ROSLA- GENS POLISMÄSTARDISTRIKT Bakgrund Polismyndigheten i Stockholms län har uppdragit åt samtliga polismästare att hitta former för samverkan mellan, främst, polis, kommun och landsting, men även med åklagare och domstolen. Målet är att på en mer övergripande nivå, än de lokala brottsförebyggande råden, samordna verksamhetsplaner och genomföra gemensamma satsningar och åtgärder. Med anledning av uppdraget, har Roslagens polismästardistrikt tagit fram, ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan polismästardistriktet och inom distriktet, befintliga kommuner. Samverkans huvudsakliga inriktning är bekämpning av ungdomsbrottslighet. Förslag till beslut beslutar i enlighet med tjänsteutlåtande SN 2010/ för egen del godkänna förslaget till överenskommelse om samverkan i Roslagens polismästardistrikt, samt 2. överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar i enlighet med tjänsteutlåtande SN 2010/ för egen del godkänna förslaget till överenskommelse om samverkan i Roslagens polismästardistrikt, samt 2. överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

19 19(27) 171 SN 2007/0051 FÖRNYAD ÖVERENSKOMMELSE OM MOTTAGAN- DE AV FLYKTINGAR Bakgrund Länsstyrelsen i Stockholm har i skrivelse, , tillfrågat Danderyds kommun om en förnyad överenskommelse gällande mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande fr.o.m och framöver. Länsstyrelserna har ansvar för förhandlingar och överenskommelser med kommunerna om mottagandet av skyddsbehövande. Länsstyrelsen i Stockholm föreslår en överenskommelse fr.o.m och tills vidare. Uppsägning kan ske av någondera parten per den 31 december och ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte. Kommunens nuvarande överenskommelse med Migrationsverket gäller till och med och innebär att årligen planera för introduktionsplatser för ca 35 flyktingar. I den nya överenskommelsen föreslås kommunen planera för mottagande av 25 flyktingar per år utöver de som bosätter sig själva i kommunen. Förslag till beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2007/0051, daterat samt reviderat, för egen del godkänna förslaget till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, samt överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Yrkanden Ingar Beckman Hirschfeldt (S) yrkar att socialnämnden beslutar att Danderyds kommun ska planera för mottagande av 35 flyktingar per år, se till protokollet bifogad bilaga 1. Inge Telander (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels Ingar Beckman Hirschfeldts (S) yrkande dels socialkontorets förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med socialkontorets förslag.

20 20(27) s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2007/0051, daterat samt reviderat, för egen del godkänna förslaget till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, samt överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Reservation Ingar Beckman Hirschfeldt (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande, se till protokollet bifogad bilaga 1.

21 21(27) 172 SN 2010/0159 SAMMANTRÄDESTIDER 2011 Bakgrund Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2011 avseende beredningsutskott, socialnämnd och socialutskott. Maria Victorin föreslår att till utskickat tjänstemannaförslag ändras följande mötes tider gällande socialutskottet. Mötet den 18 augusti flyttas till den 17 augusti kl Mötet den 14 december flyttas till den 19 december kl Förslag till beslut beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2011 för beredningsutskottet, socialnämnden och socialutskottet. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2011 för beredningsutskottet, socialnämnden och socialutskottet.

22 22(27) 173 SN 2010/0160 SOCIALBEREDSKAP 2011 Bakgrund Socialutskottet har arbetat fram ett förslag på hur den sociala beredskapen, tjänstgörande förtroendemän Danderyds kommun, skall se ut för perioden Förslag till beslut beslutar att fastställa det av socialutskottet upprättade schemat avseende socialberedskap för perioden i Danderyds kommun. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag dock med följande tillägg under förutsättning att föreslagna personer blir valda av kommunfullmäktige på mötet den 16 december s beslut beslutar, under förutsättning att föreslagna personer blir valda av kommunfullmäktige på mötet den 16 december 2010, att fastställa det av socialutskottet upprättade schemat avseende socialberedskap för perioden i Danderyds kommun.

23 23(27) 174 DELEGATIONER Följande delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: LSS LSS Äldreomsorgen delegationslista Äldreomsorgen delegationslista Försörjningsstöd Försörjningsstöd Vuxna delegationslista Vuxna delegationslista Introduktionsersättning BAB BAB Flykting Familjerätt delegationslista Faderskap Barn och unga Familjerätt delegationslista Faderskap Barn och unga

24 24(27) Socialutskottets protokoll Robert Matt: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid Danderydsgården SN 2010/0140

25 25(27) 175 INKOMMANDE HANDLINGAR Grundavtal DK/SLL SN 2009/0028 KS 2009/0303 Brev från Sthlms stad överenskommelse om samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare i Sthlms län KF protokollsutdrag , KS 2010/0242, Nämndsorganisation under mandatperioden Minnesanteckningar Styrgruppen för Fryshusandan Info material Fryshusandan Brev från BOSSE Råd stöd & kunskapscenter Migrationsverket beslut Dnr Statistikuppgifter äldre- och funktionshindrade SKL Skadeförebyggande arbete för äldre SoS beslut Dnr /2010 Tekniska nämnden protokollsutdrag Brev från stadsbyggnadskontoret DK Dnr Protokoll HKR SoS beslut Dnr /2010 SoS beslut Dnr /2010 s beslut lägger inkomna skrivelser till handlingarna.

26 26(27) 176 SOCIALDIREKTÖREN INFORMERAR Om diverse domar från förvaltningsrätten.

27 27(27) 177 ÖVRIGT beslutar att välja Margareta Heimer som sin representant till Kahlinska fonden för år 2011 och 2012.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Sammanträdesdatum Plats och tid Klingsta äldreboende, dagverksamheten Soltorpet 18.00 19.10 Paragrafer 65-76 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 17.00 18.35 Paragrafer 119-135 Beslutande Övriga deltagare Isabella Jernbeck (M) Dorothea Hårleman (KD) Anna-Lena Corell (M) Anita Dath

Läs mer

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef 1(12) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-18:55 Paragrafer 1-11 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth Frostell

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD) Gunila Stenzelius, avd chef. Eva Borelius-Zätterström

Eva Borelius-Zätterström (KD) Gunila Stenzelius, avd chef. Eva Borelius-Zätterström 1(14) Plats och tid Östergårds, Danderydsvägen 144, 182 36 Danderyd, kl 17:00-18:00 Paragrafer 110-119 Beslutande Isabella Hökmark (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Strandell, avd chef Cristine Dahlbom Nygren, avd chef Carina Altius, controller

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Strandell, avd chef Cristine Dahlbom Nygren, avd chef Carina Altius, controller Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:00 19:15 Paragrafer 112-125 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Robert Swartling (C) Nina Stenbom, familjerättssekr 50-53

Robert Swartling (C) Nina Stenbom, familjerättssekr 50-53 1(13) Plats och tid Storkalmar, Danderydsvägen 95, 182 66 DJURSHOLM, kl 18:30-19:50 Paragrafer 50-60 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Margareta Funemyr, mas Inge Telander

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Margareta Funemyr, mas Inge Telander Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.20 Paragrafer 50-68 Beslutande Isabella Jernbeck (m) Ersättare Dorotea Hårleman (kd) Anna-Lena Corell (m) 50-59 Åke Alm (m) 60-68

Läs mer

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers 1(6) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:25 Paragrafer 113-116 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Johan Gröndal (M) Ruby Rosén

Läs mer

Andreas Tidström (M)

Andreas Tidström (M) 1(5) Plats och tid Kevinge, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M), tj ers

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.30 Paragrafer 48-64 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M)

Läs mer

Socialkontoret, Mörby C

Socialkontoret, Mörby C 1(16) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 17:30-19:15 Paragrafer 61-74 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Sten Lindquist (M) Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Magnus

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen, Mörby centrum, kl 18:30-19:00 Paragrafer 107-118 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef 1 Anna-Maria Persson, tf avd chef Viveka Svensson, mas Göran Hägglund, 1

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef 1 Anna-Maria Persson, tf avd chef Viveka Svensson, mas Göran Hägglund, 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:30-21:40 Paragrafer 1-16 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M), 1-10 Inge Telander

Läs mer

Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Anna-Lena Corell (M) Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Wiveca Haas (FP) Dorothea Hårleman (KD), tj ers

Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Anna-Lena Corell (M) Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Wiveca Haas (FP) Dorothea Hårleman (KD), tj ers 1(19) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl. 18:30-19:35 Paragrafer 61-73 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Johanna Hornberger (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.30 Paragrafer 1-21 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Dorothea Hårleman (KD) beslutande 10-19 Lena Ringstedt (C) beslutande

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Gunila Stenzelius, avdelningschef t.o.m. 81 Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef

Margareta Heimer, socialdirektör Gunila Stenzelius, avdelningschef t.o.m. 81 Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18.00 19.45 Paragrafer 77-90 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef, 21-28

Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef, 21-28 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:50 Paragrafer 21-34 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Sten Lindquist (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Gunila Stenzelius, avd chef, Anna-Maria Persson, tf avd chef Hans Wallöf, utv ledare

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Gunila Stenzelius, avd chef, Anna-Maria Persson, tf avd chef Hans Wallöf, utv ledare Sammanträdesdatum Plats och tid Stocksundsgården, Stockholmsvägen 96 i Stocksund 18:50-20:30 Paragrafer 17-33 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Christina Böös (M) Anita Dath (M) tj ers Lena Ringstedt (C) Gustaf Stjernberg (C), tj ers Agneta Aust Kettis (L) tj ers Per-Ove Lannerö (KD)

Christina Böös (M) Anita Dath (M) tj ers Lena Ringstedt (C) Gustaf Stjernberg (C), tj ers Agneta Aust Kettis (L) tj ers Per-Ove Lannerö (KD) 1(17) Plats och tid Kevinge seniorbostäder, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 89-104 ej 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

Robert Swartling (C), ej 49 Anna Karin Öhrström, tj ers 49. Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef Gunilla Sivander, utv ledare

Robert Swartling (C), ej 49 Anna Karin Öhrström, tj ers 49. Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef Gunilla Sivander, utv ledare 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:10 Paragrafer 48-60 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(16) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:55 Paragrafer 99-112 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Philip Ribera 146-148. Anna-Karin Öhrström

Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Philip Ribera 146-148. Anna-Karin Öhrström Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 19.00 20.20 Paragrafer 146-160 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) 2011-08-30 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:15 Paragrafer 21-35 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bertil Grahn (C) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Hans Wallöf/Lotten Rudberg Flismark. Tjänsteutlåtande 2010-11-26

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Hans Wallöf/Lotten Rudberg Flismark. Tjänsteutlåtande 2010-11-26 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Hans Wallöf/Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande 2010-11-26 1(5) Socialnämnden 2010-12-13 SN 2009/0043 Utvärdering av gemensam beroendemottagning med Vaxholms stad Förslag

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Janet Kling (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.55 15.30 Ajournering: 15.00 15.05 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten

Läs mer