Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C Paragrafer 1-21 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Dorothea Hårleman (KD) beslutande Lena Ringstedt (C) beslutande 1-9 Anna-Lena Corell (M) Åke Alm (M) Cecilia Sylten (M) Daag Ericsson (M) Anita Dath (M) Anna-Karin Öhrström (C) Bertil Grahn (C) Birgitta Lindgren (FP) Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Jonas Uebel (FP) Ulrika Engman (C) Ulla Lilja (S) Lena Ringstedt (C) Övriga deltagare Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Wallöf, utredare Lotten Rudberg Flismark, kval utv Maria Strandell, enhetschef Utses att justera Cecilia Sylten Justeringens plats och tid Socialkontoret Underskrifter Sekreterare Hans Wallöf Ordförande Justerande Isabella Jernbeck Cecilia Sylten Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret, Mörby C Hans Wallöf Utdragsbestyrkande...

2 2(29) 1 FASTSTÄLLANDE AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH TID FÖR JUSTERING utser Cecilia Sylten att justera dagens protokoll den 28 januari 2010 kl

3 3(29) 2 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA godkänner föredragningslistan med den ändringen att ärende 11 Bemötandeenkät kommer först på dagordningen.

4 4(29) 3 SN 2009/0179 BEMÖTANDEUNDERSÖKNING VID SOCIALKONTORET Socialkontoret har undersökt vad de personer som kommer i kontakt med kontorets handläggare tycker om personalens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens och kunnande samt lyhördhet. Undersökningen genomfördes i enkätform under fyra veckor i november Bemötandeenkät har genomförts sedan Etthundrasextiofyra, 164 personer svarade på enkäten. Svarsfrekvensen varierade mellan 55,5 75 procent för kontorets tre enheter. Den totala svarsfrekvensen för hela kontoret var 61,2 procent vilket var den näst högsta siffran sedan enkätundersökningarna startade. Totala andelen nöjda svar, drygt 90 procent, var högre år 2009 än för 2008 och Brukarna var mest nöjda med bemötandet och den information de fått, 98 respektive 96 procent var nöjda. Vuxenenheten hade två områden där samtliga svarande var nöjda; bemötandet och beaktande av brukarens synpunkter. beslutar 1. godkänna rapport av den 22 december 2009, SN 2009/0179, avseende bemötande av brukare vid socialkontoret i Danderyds kommun 2. överlämna rapporten till berörda enhetschefer för kännedom. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar 1. godkänna rapport av den 22 december 2009, SN 2009/0179, avseende bemötande av brukare vid socialkontoret i Danderyds kommun 2. överlämna rapporten till berörda enhetschefer för kännedom.

5 5(29) 4 SN 2008/0077 FÖRSTÄRKT STÖD TILL ANHÖRIGA SOM HJÄL- PER OCH VÅRDAR NÄRSTÅENDE 2008 Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Danderyds kommun stimulansmedel vid tre tillfällen mellan åren Stimulansmedlen har beviljats för ett år i taget för att i första hand användas till en grundläggande uppbyggnad av anhörigstöd och inte tillfälliga projekt beviljades således kronor till att utveckla varaktiga former att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående och beviljades kronor till utbildning för närståendeansvariga, kvalificerade avlösare och anhörigvårdare. Delrapporter och slutrapporter har skickats in till länsstyrelsen enligt länsstyrelsens anvisningar och redovisats till socialnämnden. Planerna och budgeten har hållits enligt beräkning. beslutar godkänna socialkontorets delrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län av den 29 december 2009, SN 2008/0077, angående förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdare närstående Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar godkänna socialkontorets delrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län av den 29 december 2009, SN 2008/0077, angående förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdare närstående 2008.

6 6(29) 5 SN 2009/0161 PERMANENTANDE AV VERKSAMHETEN STÖD- CENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER Stödcentrum för unga brottsoffer Nordost startades som projekt den 1 mars 2008 i samverkan mellan Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner, Vaxholms stad samt Roslagens polismästardistrikt. Stödcentrum tillgodoser unga brottutsattas rätt till stöd som socialtjänsten är skyldig att verka för enligt 5 kap. 11 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Verksamheten erbjuds som service. Stödcentrums verksamhet omfattar även medling med anledning av brott. Enligt 5 kap. 1 c SoL skall kommunen erbjuda medling när brottet har begåtts av någon som är under 21 år. En projektrapport daterad bifogas tjänsteutlåtandet. I rapporten föreslås bland annat att Stödcentrum skall övergå till permanent verksamhet. Det uttrycks i rapporten att Stödcentrum under projekttiden utfört ett bättre resultat än förväntat till en något lägre kostnad än beräknat. beslutar enligt tjänsteskrivelse SN 2009/0161 att 1. godkänna bilagda förslag till avtal beträffande ett permanentande av Stödcentrum för unga brottsoffer Nordost, daterad den 29 oktober 2009, 2. godkänna att det i förslaget till avtal tillåts göra redaktionella förändringar som ej påverkar det materiella innehållet, samt 3. uppdra åt socialdirektören att teckna avtal med i verksamheten ingående parter, under förutsättning att samtliga parter godkänner förslaget till avtal. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

7 7(29) s beslut beslutar enligt tjänsteskrivelse SN 2009/0161 att 1. godkänna bilagda förslag till avtal beträffande ett permanentande av Stödcentrum för unga brottsoffer Nordost, daterad den 29 oktober 2009, 2. godkänna att det i förslaget till avtal tillåts göra redaktionella förändringar som ej påverkar det materiella innehållet, samt 3. uppdra åt socialdirektören att teckna avtal med i verksamheten ingående parter, under förutsättning att samtliga parter godkänner förslaget till avtal.

8 8(29) 6 SN 2009/0164 FÖRNYAD ÖVERENSKOMMELSE MED MIGRATIONSVERKET OM MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN Kommunerna har ansvaret för asylsökande ensamkommande barns boende och omvårdnad. Med ensamkommande barn avses barn upp till och med 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl utan medföljande förälder eller vårdnadshavare. Socialkontoret har tre års erfarenhet av arbetet med att motta ensamkommande barn och ge dem omvårdnad och boende. Det är en viktig, tidskrävande och emellanåt komplicerad uppgift. Erfarenheten är att Socialkontorets organisation och arbetssätt på ett utmärkt sätt möter barnens behov av ett gott mottagande. Då behovet av platser för ensamkommande barn är stort anser Socialkontoret att Danderyds kommun ska ta ett fortsatt ansvar i mottagandet. Socialkontoret föreslår socialnämnden besluta att ge socialdirektören i uppdrag att förhandla om och teckna en förnyad överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot fem ensamkommande asylsökande barn under perioden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0164 att ge socialdirektören i uppdrag att förhandla om och teckna en förnyad överenskommelse med Migrationsverket om att Danderyds kommun skall ta emot fem ensamkommande asylsökande barn under perioden Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0164 att ge socialdirektören i uppdrag att förhandla om och teckna en förnyad överenskom-

9 9(29) melse med Migrationsverket om att Danderyds kommun skall ta emot fem ensamkommande asylsökande barn under perioden SN 2009/0166 ÖVERSYN AV PRINCIPER OCH REGLER FÖR TILLDELNING AV KOMMUNALA PENSIONÄRSBOSTÄDER Till kommunfullmäktige har Siv Sahlström med flera (C) inlämnat en motion, KS 2007/0208, som bland annat berör tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter. I yttrande , 12, anser socialnämnden att frågan om införande av bostadskö för kommunens pensionärslägenheter är av sådan dignitet att den bör utredas i särskild ordning. Vid sitt sammanträde , 30, beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt socialnämnden att genomföra en översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. Med en kommunal pensionärslägenhet avses samtliga pensionärsbostäder som socialnämnden förfogar över alternativt har anvisningsrätt till. beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0166 att 1. föreslå kommunstyrelsen att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter inte längre skall ske enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453) utan via ett kösystem i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtande SN 2009/0166, samt 2. föreslå kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, genomföra den i tjänsteutlåtandet föreslagna fortsatta översynen och lämna rapport till kommunstyrelsen senast Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

10 10(29) s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0166 att 1. föreslå kommunstyrelsen att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter inte längre skall ske enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453) utan via ett kösystem i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtande SN 2009/0166, samt 2. föreslå kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, genomföra den i tjänsteutlåtandet föreslagna fortsatta översynen och lämna rapport till kommunstyrelsen senast

11 11(29) 8 SN 2009/0168 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Socialkontoret har tillsammans med PRIMA, beroendecentrum och husläkarmottagningarna i Danderyd utarbetat ett förslag till överenskommelse om lokal samverkan gällande psykiatrisk vård och beroendevård för vuxna personer över 18 år boende i Danderyds kommun. Överenskommelsen omfattar bland annat en redovisning av respektive huvudmans ansvarsområden och reglering av vissa fasta arbetsformer för samverkan på tjänstemannanivå. Överenskommelsen föreslås träda i kraft den 1 mars Överenskommelsens mål och syfte är att samverkan ska utgå från den enskildes behov av vård och omsorg oavsett om en eller flera huvudmän ansvarar för vården. beslutar enligt tjänstutlåtande SN 2009/0168 att 1. godkänna bifogade förslag, daterat , till samverkansöverenskommelse med Stockholms läns landsting genom PRIMA, beroendecentrum och husläkarmottagningarna i Danderyd, 2. godkänna att det i förslaget till överenskommelse tillåts göra redaktionella förändringar som ej påverkar det materiella innehållet, samt 3. uppdra åt socialdirektören att teckna avtal med i överenskommelsen ingående parter. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar enligt tjänstutlåtande SN 2009/0168 att

12 12(29) 1. godkänna till SN 2009/0168 bifogade förslag, daterat , till samverkansöverenskommelse med Stockholms läns landsting genom PRIMA, beroendecentrum och husläkarmottagningarna i Danderyd, 2. godkänna att det i förslaget till överenskommelse tillåts göra redaktionella förändringar som ej påverkar det materiella innehållet, samt 3. uppdra åt socialdirektören att teckna avtal med i överenskommelsen ingående parter. 9 SN 2009/0165 UPPFÖLJNING AV DEN SOCIALA BEREDSKAPEN Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker samt städerna Lidingö och Vaxholm har sedan ett avtal om en gemensam social beredskap. Den sociala beredskapen avser ärenden rörande barn och ungdom, familjerelaterat våld samt akut omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid för varje deltagande kommun/stad på sex månader. En uppföljning av den sociala beredskapen har gjorts av Kommunledningskontoret i Täby kommun. Täby kommun administrerar den sociala beredskapen. Uppföljningen redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande SN 2009/0165. beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0165 att godkänna uppföljningen av den sociala beredskapen. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0165 att godkänna uppföljningen av den sociala beredskapen.

13 13(29) 10 SN 2009/0162 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TILL INFÖRANDE AV LOV INOM FAMILJERÅDGIVNING Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft i Sverige. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet för att därigenom överlåta valet av utförare till brukaren. Kommunfullmäktige i Danderyds kommun har beslutat att från den 1 maj 2010 tillämpa LOV avseende utförande av kommunens familjerådgivning. Kommunfullmäktige har även beslutat om att uppdra till socialnämnden att fastställa förfrågningsunderlag samt teckna avtal med godkända leverantörer. beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/ godkänna Socialkontorets förslag till förfrågningsunderlag, daterat , avseende införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom familjerådgivning, 2. uppdra åt Socialkontoret att lägga ut förfrågningsunderlaget på Kammarkollegiets hemsida, valfrihetswebben, och inbjuda leverantörer att ansöka om deltagande i valfrihetssystemet för utförande av kommunens familjerådgivning, 3. uppdra åt Socialkontoret att handlägga kvalificeringen av ansökningarna samt besluta i fråga om godkännande av ansökan, samt teckna avtal med leverantörer enligt delegationsordning, samt 4. godkänna att Socialkontoret tillåts göra redaktionella ändringar, som ej påverkar det faktiska innehållet, i förfrågningsunderlaget fram till annonsering. Yrkanden

14 14(29) Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/ godkänna Socialkontorets förslag till förfrågningsunderlag, daterat , avseende införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom familjerådgivning, 2. uppdra åt Socialkontoret att lägga ut förfrågningsunderlaget på Kammarkollegiets hemsida, valfrihetswebben, och inbjuda leverantörer att ansöka om deltagande i valfrihetssystemet för utförande av kommunens familjerådgivning, 3. uppdra åt Socialkontoret att handlägga kvalificeringen av ansökningarna samt besluta i fråga om godkännande av ansökan, samt teckna avtal med leverantörer enligt delegationsordning, samt 4. godkänna att Socialkontoret tillåts göra redaktionella ändringar, som ej påverkar det faktiska innehållet, i förfrågningsunderlaget fram till annonsering.

15 15(29) 11 SN 2009/0151 ANSÖKAN OM UTÖKAD SERVERINGSYTA SVALNÄS RE- STAURANG Aktiebolaget Blomstergårdar innehar idag serveringstillstånd vid Svalnäs Restaurang i Djursholm som omfattar servering av starköl vin och spritdrycker i matsalarna med en serveringstid från klockan till klockan alla dagar året runt till allmänheten. Serveringstillståndet omfattar även servering utomhus på uteservering från klockan till klockan Den 26 november 2009 inkom Aktiebolaget Blomstergårdar med en ansökan om utökad serveringsyta inomhus vid serveringsstället Svalnäs Restaurang. Ansökan avser servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt i närliggande lokaler med benämningarna Stora rummet, Salongen och Blomsterrummet. beslutar att 1. bifalla AB Blomstergårdars, , ansökan om utökad serveringsyta inomhus i serveringslokalerna vid Svalnäs Restaurang, Svalnäs allé 4 B, Djursholm. 2. bestämma att servering av starköl vin och spritdrycker utöver nu gällande tillstånd även omfattar lokalerna med benämningarna Stora rummet, Salongen samt Blomsterrummet i enlighet med bifogad ritning (se bilaga 1). 3. fastställa serveringstiden inomhus till allmänheten från klockan till klockan alla dagar året runt. Yrkanden

16 16(29) Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar att 1. bifalla AB Blomstergårdars, , ansökan om utökad serveringsyta inomhus i serveringslokalerna vid Svalnäs Restaurang, Svalnäs allé 4 B, Djursholm. 2. bestämma att servering av starköl vin och spritdrycker utöver nu gällande tillstånd även omfattar lokalerna med benämningarna Stora rummet, Salongen samt Blomsterrummet i enlighet med bifogad ritning (se bilaga 1). 3. fastställa serveringstiden inomhus till allmänheten från klockan till klockan alla dagar året runt.

17 17(29) 12 SN 2009/0175 FÖRSLAG TILL NYA AVGIFTER FÖR 2010 har rätt att ta ut avgifter för sin verksamhet i enlighet med 8 kap 1-2 socialtjänstlagen och LSS. I bilaga 1 till tjänsteutlåtande SN 2009/0175 redovisas socialnämndens förslag till avgifter för Socialkontorets förslag till avgiftsförändringar 2010 innebär i huvudsak samma avgifter som Prisbasbeloppet har justerats för 2010 varvid beloppet minskat. Denna justering påverkar maxavgiften för hemtjänst och särskilda boenden inom äldreomsorg. beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om justering av socialnämndens avgifter i enlighet med bilaga 1, till tjänsteutlåtande SN 2009/0175, fr.o.m. den 1 januari 2010 samt att socialnämndens avgifter justeras årligen i samband med verksamhetsplanen. Yrkanden och propositon Anna-Karin Öhrström (C) tillstyrker sänkningen av maxtaxan till kr och avstyrker avgiftshöjningarna, vad gäller LSS och familjerådgivning, och hänvisar till 2011-års budgetarbete för att justera dessa, se till protokollet bifogad bilaga 1.

18 18(29) Birgitta Lindgren (FP) yrkar på återremiss med uppdrag att omarbeta förslag på nya hemtjänsttaxor givet att intäkterna tillåts minska med 1 miljon kronor, se till protokollet bifogad bilaga 2. Ingar Beckman Hirschfeldt (S) yrkar att socialnämnden inte beslutar att höja avgifterna inom LSS för mat inom korttidsvistelse för barn med 33 % eller för vuxna med 25 % utan att avgifterna förblir oförändrade. Vidare yrkas att avgiften för korttidstillsynen inte höjs med drygt 9 % utan förblir oförändrad 320 kr per månad och att ingen ny matavgift införs för frukost samt att avgiften per besök inom familjerådgivningen inte höjs med 20 % utan förblir oförändrad. Slutligen yrkas att socialnämndens avgifter även fortsättningsvis är kopplade till prisbasbeloppet, se till protokollet bifogad bilaga 3. Anna-Lena Corell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels Birgitta Lindgrens (FP) yrkande om återremiss av ärendet dels om ärendet skall avgöras idag och finner att ärendet skall avgöras idag. Votering Votering begärs och skall ske genom öppen omröstning. Den som röstar för att ärendet skall avgöras idag röstar ja och den som röstar för Birgitta Lindgrens yrkande om återremiss röstar nej. Omröstningsresultat Anna-Karin Öhrström och Bertil Grahn avstår från att deltaga i voteringen. Isabella Jernbeck (ja), Dorothea Hårleman (ja), Anna-Lena Corell (ja), Åke Alm (ja), Cecilia Sylten (ja), Daag Ericsson (ja), Anita Dath (ja), Birgitta Lindgren (nej), Ingar Beckman Hirschfeldt (ja). Antal ja-röster 8 och antal nej-röster 1 Ordföranden finner att socialnämnden skall avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer först proposition på dels Anna-Karin Öhrströms (C) och Ingar Beckman Hirschfeldts (S) yrkande dels förvaltningens förslag till beslut avseende första stycket och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på dels Ingar Beckman Hirschfeldts (S) yrkande dels förvaltningens förslag till beslut avseende andra stycket och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

19 19(29) s beslut beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om justering av socialnämndens avgifter i enlighet med bilaga 1, till tjänsteutlåtande SN 2009/0175, fr. o m den 1 januari 2010 samt att socialnämndens avgifter justeras årligen i samband med verksamhetsplanen. Reservationer Birgitta Lindgren (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande, se till protokollet bifogad bilaga 4. Anna-Karin Öhrström (C) och Bertil Grahn (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande, se till protokollet bifogad bilaga 1. Ingar Beckman Hirschfeldt (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande, se till protokollet bifogad bilaga 3.

20 20(29) 13 SN 2009/0156 FÖRSLAG TILL INTERNKONTROLLPLAN 2010 skall årligen upprätta en internkontrollplan som skall utgå från kommunens anvisningar (KS 2008/0116). beslutar att godkänna internkontrollplan för 2010 i enligt med bilaga 1. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar att godkänna internkontrollplan för 2010 i enligt med till tjänsteutlåtande SN 2009/0156 bifogade bilaga 1.

21 21(29) 14 SN 2010/0012 FÖRSLAG TILL BUDGETPROGNOS 1 FÖR ÅR 2010 Socialkontoret har i uppdrag att lämna en budgetprognos för år bedöms redovisa ett nettoöverskott på 1,5 mkr. Kostnaderna förväntas minska med 0,9 mkr och intäkterna förväntas öka med 2,4 mkr. Nettoöverskottet beror i huvudsak på minskade kostnader och prestationer för särskilda boenden inom äldreomsorg. beslutar 1. godkänna förslag till budgetprognos 1 för år överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar 1. godkänna förslag till budgetprognos 1 för år överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

22 22(29) 15 SN 2010/0003 FÖRSLAG TILL OMBUDGETERING 2010 I samband med bokslut för 2009 görs en avstämning av utfallet, som innebär att ombudgetering kan medges, om budgeterad verksamhet på driftsbudgeten eller budgeterat projekt inom investeringsbudgeten igångsatt senare än budgeterat och därmed, inte hunnit slutföras under budgetåret. beslutar att godkänna förslag till ombudgetering 2010 samt att föreslå kommunstyrelsen att godkänna socialnämndens förslag till ombudgetering enligt bilaga 1 till SN 2010/0003. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut beslutar att godkänna förslag till ombudgetering 2010 samt att föreslå kommunstyrelsen att godkänna socialnämndens förslag till ombudgetering enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande SN 2010/0003.

23 23(29) 16 SN 2009/0180 YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORTEN - BESLUTSUNDERLAGENS KVALITET Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers AB att granska huruvida beslutsunderlagen är utformade på ett sådant sätt att de förtroendevalda ges rimliga förutsättningar att inhämta nödvändig information för sitt beslutsfattande. Resultatet av granskningen redovisas i en revisionsrapport, Beslutsunderlagens kvalitet, daterad november Kommunstyrelsen har överlämnat rapporten till socialnämnden för yttrande senast beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet SN 2009/0180 som yttrande till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut

24 24(29) beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet SN 2009/0180 som yttrande till kommunstyrelsen. 17 SN 2010/0002 SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT ATT STYRA MED MÅL På uppdrag av kommunens revisor har PricewaterhouseCoopers AB genomfört en granskning av Danderyds kommuns styrning. Granskningen avser dels tillämpning av kommunens modell för målstyrning, dels formerna för styrning utifrån kommunens miljömål. Rapporten är översänd för kännedom och möjlighet till yttrande, eventuellt svar till revisorerna ska inkomma senast den 31 januari noterar att man har tagit del av informationen och har inget att erinra. Yrkanden Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag. s beslut

25 25(29) noterar att man har tagit del av informationen och har inget att erinra. 18 DELEGATIONER Följande delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: Äldreomsorgen delegationslista Vuxna delegationslista Introduktionsersättning Familjerätt faderskap delegationslista Familjerätt delegationslista Ekonomiskt bistånd (flykting) Försörjningsstöd Familjeenheten delegationslista Socialutskottets protokoll Socialutskottets protokoll

26 26(29) Socialdirektörens delegation: Fullmakt för Birgitta Palm, Täby kommun, att företräda Danderyds kommun i Länsrätten i Stockholms län. 19 INKOMMANDE HANDLINGAR Kommunala pensionärsrådet protokoll Kommunala handikapprådet Byggnadsnämnden protokoll Uppgifter Systrarna på torget HB och anmälan om ansvarig serveringspersonal Kammarrätten i Stockholm föreläggande om yttrande i KR målnr Länsstyrelsen beslut Dnr Polismyndighetens i Sthlms län beslut Dnr K Kammarrätten i Stockholm dom Mål nr s beslut

27 27(29) lägger inkomna skrivelser till handlingarna. 20 SOCIALDIREKTÖREN INFORMERAR Socialdirektören lämnar information om följande. Ny alkohollagstiftning från den 1 juli Vidare att inga provköp av folköl och tobak kommer att ske framöver efter avgörande från JO, i avvaktan på ny lagstiftning. Redogörelse för kammarrättens dom med mål nr Äldreliv EU pengar har beviljats för ett projekt i samverkan med Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Projektet är framförallt inriktat på kompetensutveckling. Mellan kl är ledsagning tillgängligt inom kommunen.

28 28(29) 21 ÖVRIGT Bertil Grahn (C) ställer frågan om vad som gäller för brottsoffer och avgifter tex. vid kvinnomisshandel. Margareta Heimer upplyser om att kostnaden för boende på kvinnojouren uppgår till 300 kr/dygn under de åtta första veckorna, därefter 500 kr/dygn. Avgiften för dygnsboende betalas alltid initialt av Danderyds kommun därefter görs en prövning av den egna individens betalningsmöjligheter.

29 29(29)

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 17.00 18.35 Paragrafer 119-135 Beslutande Övriga deltagare Isabella Jernbeck (M) Dorothea Hårleman (KD) Anna-Lena Corell (M) Anita Dath

Läs mer

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef 1(12) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-18:55 Paragrafer 1-11 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth Frostell

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Sammanträdesdatum Plats och tid Klingsta äldreboende, dagverksamheten Soltorpet 18.00 19.10 Paragrafer 65-76 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD) Gunila Stenzelius, avd chef. Eva Borelius-Zätterström

Eva Borelius-Zätterström (KD) Gunila Stenzelius, avd chef. Eva Borelius-Zätterström 1(14) Plats och tid Östergårds, Danderydsvägen 144, 182 36 Danderyd, kl 17:00-18:00 Paragrafer 110-119 Beslutande Isabella Hökmark (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Strandell, avd chef Cristine Dahlbom Nygren, avd chef Carina Altius, controller

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Strandell, avd chef Cristine Dahlbom Nygren, avd chef Carina Altius, controller Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:00 19:15 Paragrafer 112-125 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Andreas Tidström (M)

Andreas Tidström (M) 1(5) Plats och tid Kevinge, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M), tj ers

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Margareta Funemyr, mas Inge Telander

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Margareta Funemyr, mas Inge Telander Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.20 Paragrafer 50-68 Beslutande Isabella Jernbeck (m) Ersättare Dorotea Hårleman (kd) Anna-Lena Corell (m) 50-59 Åke Alm (m) 60-68

Läs mer

Robert Swartling (C) Nina Stenbom, familjerättssekr 50-53

Robert Swartling (C) Nina Stenbom, familjerättssekr 50-53 1(13) Plats och tid Storkalmar, Danderydsvägen 95, 182 66 DJURSHOLM, kl 18:30-19:50 Paragrafer 50-60 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers 1(6) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:25 Paragrafer 113-116 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Johan Gröndal (M) Ruby Rosén

Läs mer

Socialkontoret, Mörby C

Socialkontoret, Mörby C 1(16) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 17:30-19:15 Paragrafer 61-74 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Sten Lindquist (M) Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Magnus

Läs mer

Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Anna-Lena Corell (M) Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Wiveca Haas (FP) Dorothea Hårleman (KD), tj ers

Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Anna-Lena Corell (M) Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Wiveca Haas (FP) Dorothea Hårleman (KD), tj ers 1(19) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl. 18:30-19:35 Paragrafer 61-73 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Johanna Hornberger (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef, 21-28

Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef, 21-28 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:50 Paragrafer 21-34 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Sten Lindquist (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Gunila Stenzelius, avd chef, Anna-Maria Persson, tf avd chef Hans Wallöf, utv ledare

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Gunila Stenzelius, avd chef, Anna-Maria Persson, tf avd chef Hans Wallöf, utv ledare Sammanträdesdatum Plats och tid Stocksundsgården, Stockholmsvägen 96 i Stocksund 18:50-20:30 Paragrafer 17-33 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Dorothea Hårleman.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Dorothea Hårleman. Sammanträdesdatum Plats och tid Östergårds, Danderyd 17.00 18.00 Paragrafer 158-177 Beslutande Övriga deltagare Isabella Jernbeck (M) Dorothea Hårleman (KD) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M) Cecilia

Läs mer

Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Philip Ribera 146-148. Anna-Karin Öhrström

Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Philip Ribera 146-148. Anna-Karin Öhrström Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 19.00 20.20 Paragrafer 146-160 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Gunila Stenzelius, avdelningschef t.o.m. 81 Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef

Margareta Heimer, socialdirektör Gunila Stenzelius, avdelningschef t.o.m. 81 Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18.00 19.45 Paragrafer 77-90 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen, Mörby centrum, kl 18:30-19:00 Paragrafer 107-118 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:15 Paragrafer 21-35 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bertil Grahn (C) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.10 Beslutande Cecilia Sylten (m) ordförande Birgith Ljung SPF Idun vice ordförande Anna-Lena Corell (m) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.00-15.00 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Peter Agelii (s) Yvonne Wendelius (s) tj.ers Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(16) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:55 Paragrafer 99-112 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Ingela Back, demenssjuksköterska Stefan Olsson, utvecklingsledare Catarina Ehrenstråhle, enhetschef

Ingela Back, demenssjuksköterska Stefan Olsson, utvecklingsledare Catarina Ehrenstråhle, enhetschef 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 30 januari 2008, kl 13.00 16.00 Beslutande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Robert Swartling (C), ej 49 Anna Karin Öhrström, tj ers 49. Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef Gunilla Sivander, utv ledare

Robert Swartling (C), ej 49 Anna Karin Öhrström, tj ers 49. Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef Gunilla Sivander, utv ledare 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:10 Paragrafer 48-60 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Christina Böös (M) Anita Dath (M) tj ers Lena Ringstedt (C) Gustaf Stjernberg (C), tj ers Agneta Aust Kettis (L) tj ers Per-Ove Lannerö (KD)

Christina Böös (M) Anita Dath (M) tj ers Lena Ringstedt (C) Gustaf Stjernberg (C), tj ers Agneta Aust Kettis (L) tj ers Per-Ove Lannerö (KD) 1(17) Plats och tid Kevinge seniorbostäder, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 89-104 ej 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 13 juni 2012, kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-09-25 58 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp) Björn

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef 1 Anna-Maria Persson, tf avd chef Viveka Svensson, mas Göran Hägglund, 1

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef 1 Anna-Maria Persson, tf avd chef Viveka Svensson, mas Göran Hägglund, 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:30-21:40 Paragrafer 1-16 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M), 1-10 Inge Telander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2005-06-29 67 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Sofia Pettersson (kd)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.30 Paragrafer 48-64 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Fredrik Palmqvist (FP) Wiveca Haas (FP) tj ers. Britt-Marie Ekström, avd chef Maria Strandell, avd chef

Fredrik Palmqvist (FP) Wiveca Haas (FP) tj ers. Britt-Marie Ekström, avd chef Maria Strandell, avd chef 1(20) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 19:00-21:30 Paragrafer 35-51 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Mikael Adersteg (MP) Anita Dath (M) 38-51 Bigitta Sundman (M) Maria Edwall

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.10 16.10 Ajournering kl 14.30-14.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Karin Wigrup (C) tjänstgörande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.55 15.30 Ajournering: 15.00 15.05 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer