BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ"

Transkript

1 1 VÄLKOMMEN TILL BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ Innehåll: Lite historia Lite information Lite regler Lite bra att veta

2 2 Historik Brf Krusbäret bildades för att möjliggöra byggandet av bostadsområdet Bärstad. HSB Centrala Värmland hade sedan en tid tillbaka planerat för bebyggelse på området. Efter sedvanlig anbudsförfrågan beslutades att Diös Västra Bygg AB skulle tilldelas totalentreprenaden. Samtidigt godkändes HSB-Boro AB (Borohus) som husleverantör beslutades att föreningen skulle förvärva fastigheterna Bärstad 1:22-1:27 av HSB Centrala Värmland.(Dvs. de fastigheter där våra hus idag ligger). Under december månad 1985 började de första att flytta in. Inflyttning skedde sedan successivt fram till juli Lägenheterna Bostadsrättsföreningen består av 14 stycken 4-familjshus med adresserna Murkelvägen A-D, A-D, Kantarellvägen A-D, A-D. 10 av husen innehåller 3 rumslägenheter och 4 av husen ( Murkelvägen och Kantarellvägen 56-58) innehåller 2 rumslägenheter. Storleken på 3-orna ligger mellan 79-87kvm och 2-orna mellan kvm. Övervåningarna är något större än bottenvåningarna. Till varje lägenhet hör ett garage med förråd. Till varje lägenhet hör också en liten markbit som enligt ett styrelse beslut från fördelas enligt nedanstående skiss. Lägenheterna värms upp med direktverkande el. Varmvattnet värms upp med hjälp av ett frånluftsvärmesystem. Den uppvärmda inomhusluften värmer varmvattnet innan luften ventileras ut.

3 3 Vad är en bostadsrättsförening? I samband med att man förvärvar en bostadsrätt erhålles också medlemskap i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt innebär att de boende genom en bostadsrättsförening själva äger och förvaltar sina fastigheter. Du har som bostadsrättsinnehavare del inte bara i bostadsrättsföreningens tillgångar utan också i skulderna. Ansvaret för föreningens förvaltning ligger på, den av föreningens medlemmar, valda styrelsen. Val av styrelsens medlemmar sker vid den årliga ordinarie föreningsstämman. Hur styrelsen skall sköta bostadsrättsföreningen styrs av Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar samt de av föreningen antagna stadgarna. (HSB:s riksförbunds korta normalstadgar 2003 för bostadsrättsförening / typavvikelse kapitalavgäld med tillhörande komplement). HSB:s roll i föreningen är endast administrativ d.v.s. tar in månadsavgifter, betalar räkningar, bokföring, gör budget förslag, upprättar deklaration, handhar överlåtelser, för lägenhetsregister m.m. Styrelsearbete Styrelsen sammanträder c:a 6-8 gånger om året. Av dessa är ett budgetmöte, ett bokslutsmöte och ett konstituerande möte i samband med ordinarie föreningsstämma. Styrelsens uppgift är bl.a. att göra en vettig ekonomisk planering för framtiden och samtidigt hålla nere kostnaderna. Styrelsen beslutar om t.ex. budget, underhåll, fastställer månadsavgifter, beviljar in och utträde i föreningen, andrahandsupplåtelse m.m. För att styrelsens arbete ska fungera så bra som möjligt bör styrelsen bestå av 6-8 personer. Endast den som är medlem i föreningen eller medlems make/maka/sambo kan vara styrelseledamot. Ju fler styrelseledamöter desto bredare kompetens har styrelsen för att kunna fatta de rätta besluten samtidigt minskar arbetsbördan. Ställ upp du också! Vicevärden För föreningens löpande angelägenheter utser styrelsen en vicevärd. Vicevärden är således den som medlemmarna direkt vänder sig till i frågor rörande bostaden och föreningen. Vicevärdens uppgifter är t.ex. attestera räkningar, skriver på överlåtelseavtal vid försäljning av lägenhet, betalar ut pengar ur inre fonden, tar emot felanmälan, beställer jobb och anvisar fackman m.m. Telefontider och telefonnummer till vicevärden se adressbilagan flik 2.

4 4 Underhåll Yttre För det yttre underhållet ansvarar föreningen d.v.s. styrelsen. För detta avsätts årligen pengar som skall täcka det framtida underhålls- och renoveringsbehovet. Pengarna som avsätts skall användas för t.ex. målning av fasader, byte av takpannor, byte av häng- och stuprännor, byte av element, byte av varmvattenberedare, asfaltering m.m. För att hålla nere kostnaderna försöker vi t.ex. att måla så mycket som möjligt själva. Hoppas att du också ställer upp! Färg och penslar m.m. står föreningen för. Styrelsen meddelar när det är dags att måla men vill du förbättra lite själv så hör med vicevärden om färg och penslar. Inre Jämfört med en hyreslägenhet har du som bostadsrättsinnehavare ett stort ansvar vad gäller underhållet av bostaden. Underhållsskyldigheten regleras av bostadsrättslagen 7 kap 12 och av föreningens stadgar dvs. HSB:s riksförbunds korta normalstadgar 2003 för bostadsrätter med tillhörande komplement. Regler för detta finns även i häftet Vem skall underhålla i HSB? eller kontakta vicevärden om du har frågor om detta. (Häftet ska finnas i lägenhetspärmen). För det inre underhållet finns för varje lägenhet en inre fond i vilken det fram t.o.m avsattes pengar varje månad. Vid den ordinarie föreningsstämman beslutades att avsättningen skulle slopas. Pengarna som avsatts och ej utnyttjats finns fortfarande kvar och hör till lägenheten. För uttag ur den inre fonden krävs kvitton på material eller arbete som utförts i er lägenhet. Kvittona skall uppvisas för vicevärden. Vid uppkomna fel. Kontakta alltid vicevärden. Vicevärden ringer efter eller anvisar fackman och avgör vem som ska stå för kostnaden.(regler för detta finns i häftet Vem ska underhålla bostadsrätten? ). OBS. Föreningen har inget serviceavtal med HSB (HSB service).

5 5 Försäkringar. Det utökade underhållsansvaret som du som bostadsrättsinnehavare har, innebär att en normal hemförsäkring inte räcker till. De flesta försäkringsbolag har ett extra tillägg för bostadsrätter som täcker t.ex. Självrisk Kostnader som kan uppstå vid vattenskador. Föreningens fastigheter är dock fullvärdesförsäkrade med bostadsrättstillägg, och bostadsrättsinnehavaren behöver därför inte teckna tilläggsförsäkring själv.. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om du inte vet med dig att du har detta tillägg. Att sälja sin lägenhet. Oavsett om du säljer genom mäklare eller privat skall det undertecknade överlåtelse- (köpe-) avtalet lämnas till vicevärden. Vicevärden kontrollerar att säljaren inte har några obetalda månadsavgifter eller andra skulder till föreningen samt kontrollerar köparen. Är allt i sin ordning skriver vicevärden på och lämnar avtalet vidare till HSB. Även om du som säljare har flyttat ut och köparen flyttat in är inte köpet fullt genomfört förrän styrelsen, på ett styrelsemöte, godkänt säljarens utträde och köparens inträde. Detta ska enligt stadgarna ske inom 1 månad från det att styrelsen ( vicevärden) mottagit det undertecknade överlåtelseavtalet. Skulle du av någon anledning inte lyckas sälja lägenheten har du en uppsägningstid på 3 månader. Därefter övergår bostadsrätten till föreningen. (Föreningen övertar givetvis inte ev. lån på lägenheten). Du får inte sälja lägenheten under uppsägningstiden, däremot får föreningen påbörja försäljning av lägenheten. Försäljningssumman tillfaller då föreningen. OBS! Uppsägning av lägenhet ska vara skriftlig. Uppsägning av lägenhet är oåterkallelig. Lägenhetspärmen ska inlämnas till vicevärden vid avflyttning för uppdatering. Kontakta vicevärden om Ni har frågor. Lägenhetspärmen Lägenhetspärmen ska finnas i varje lägenhet och ska innehålla bl.a. information om bostadsrättsföreningen och dess styrelse med aktuella telefonnummer. I pärmen ska också den enskilde bostadsrättsinnehavaren spara bruksanvisningar och garantier till t.ex. tvättmaskin, spis, varmvattenberedare o.s.v. För att pärmen ska innehålla rätt information ska pärmen lämnas till vicevärden vid avflyttning. Vicevärden kontrollerar innehållet och tar ur felaktig (gammal) information och ersätter den med ny och aktuell information. Den inflyttande får sedan kvittera ut pärmen.

6 6 Vart tar månadsavgiften vägen? Det är inte meningen att en bostadsrättsförening ska gå med vinst. Räntor och amorteringar på lån: 65% Driftkostnader 15% t.ex. Vatten, Sophämtning, Förvaltningsarvode, Arvode styrelse och revisorer, Kabel-tv, Fastighetsförsäkring, Sommarvatten m.m. Avsättning för det yttre underhållet och reparationer 10% Föreningsavgäld och fastighetsskatt 10% Procenttalen är ungefärliga och varierar från år till år. El Elavgiften ingår ej i månadsavgiften till föreningen. Med anledning av att elmarknaden släppts fri och det slopade kravet på timmätare vid byte av elleverantör beslutade styrelsen vid styrelsemötet de 28 oktober 1999 att den enskilde bostadsrättsinnehavaren själv får ombesörja eventuell förhandling, upphandling, avtalsskrivning odyl. med lämplig elleverantör. Föreningen har inget avtal med någon elleverantör. Det finns 2 elmätarskåp på varje hus med 2 mätare i varje. Skåpen finns på gavlarna intill entren till övervåningen på huset och varje lägenhet ska ha en nyckel till skåpet. Är nyckeln borttappad får du själv anskaffa en ny. Vatten Ingår i månadsavgiften till föreningen. Varmvattenberedare. Rengör filtret i varmvattenberedaren. Detta är mycket viktigt för livslängden på beredaren. Är filtret smutsigt måste ventilationsmotorn jobba hårdare samtidigt finns risk för kondensbildning och vatten kan rinna ut på golvet. Se bruksanvisningen i lägenhetspärmen, hur du sköter varmvattenberedaren.

7 7 Sophantering Ingår i månadsavgiften till föreningen. 14-dagars tömning av sopor finns. Om ni ska sälja tala om för köparen om ni har 14-dagars tömning. Brevlåda är märkt hos de som har 14-dagars tömning. Kontakta vicevärden för information. Sommarvatten Ingår i månadsavgiften till föreningen. Från början av maj till mitten av oktober har vi tillgång till sjövatten. Ansvaret för drift och underhåll av bevattningsanläggningen ligger på Bärstads Sydvästra Samfällighetsförening. 2 st. kranar finns för varje hus för gemensamt nyttjande. Några har på eget initiativ dragit egna ledningar. Varje sådan förändring skall ovillkorligen förankras hos styrelsen för Bärstads Sydvästra Samfällighetsförening innan inkoppling på befintligt nät sker. Obs! Kranarna öppnas på hösten när vattnet stängs av ( och ska så vara under vintern) detta för att tömma systemet på så mycket vatten som möjligt och på så sätt förhindra sönderfrysning. Vid fel Kontakta vicevärden eller föreningens representant i Samfällighetsföreningen. Se adressbilagan flik 2. Stegar 3 st. stegar finns i föreningens ägo och det är fritt att använda dem. 1 st. dubbel finns för närvarande på Murkelvägen 23 A:s garagevägg ( mot skogen). 1 st. enkel finns för närvarande på Murkelvägen 50 B, mellan hus och garage. 1 st. enkel finns för närvarande på Murkelvägen 50 C Ställ tillbaka den på ovanstående adresser Brandvarnare Statens Räddningsverk beslutade den 2 november 2001 om ett allmänt råd om brandvarnare i bostäder. Rådet innebär att en brandvarnare är ett skäligt brandskydd i en bostad. I rådet anges att det är fastighetsägaren som har ansvaret att det i varje bostad finns en brandvarnare. Från och med våren 2003 finns det 1 brandvarnare i varje lägenhet. Enligt beslut den 27 januari 2003 överlåter styrelsen underhållsansvaret på den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Dvs. rengöring, batteribyte och funktionskontroll. Vid avflyttning ska brandvarnaren lämnas kvar. Trasig brandvarnare byts ut mot ny på föreningens bekostnad.

8 8 Bilar Kör sakta! Många barn finns i området Se till att ställa bilen i garaget eller på garage infarten. Har Ni två bilar ställ inte den ena bilen på gatan. Besökande parkerar däremot på gatan. Vändplanerna är inte avsedda för parkering. De är dock så stora att någon bil tillfälligt kan få plats där medan långtidsparkering av husvagnar och bilar är förbjudet. Gatorna i området är smala så tänk på att räddningsfordon, snöröjning och post måste fram. Men tänk framför allt på alla vår små barn. Biltvätt sker under sommaren med sjövattnet. Tänk på att använda kranvatten så lite som möjligt. Eftersom vattenkostnaden ingår i månadsavgiften innebär det att alla få vara med och dela på kostnaden för din biltvätt. OBS! Vattnet från biltvätt rinner ner i rännstensbrunnarna och rinner orenat ut i sjön nere vid vår badplats vid båtbryggorna Tänk på att använda miljövänligt tvättmedel. Använd ej avfettning. Tänk också på miljön! Husdjur Enligt lagen skall hundar och katter hållas under sådan uppsikt som (med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter) behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter för grannar och kringboende. Problem med löst springande katter kommer säkerligen (dock i varierande grad) alltid att uppstå. Men de som känner sig drabbade av olägenheter kanske inte alltid tröstar sig med vetskapen om att katten håller mössen borta. Vi vill därför ge följande råd till kattägare: - håll katten huvudsakligen som ett innedjur och vänj katten vid sele och håll den under uppsikt vid rastning - ge katten en latrinlåda, så behöver den inte gräva ner avföringen i rabatter eller sandlådor - kastrera/sterilisera katten och minska därmed risken för konflikter med andra katter samt även revirmarkeringar. Hundavföring ska tas om hand med t.ex. latrinpåsar vilka erhålls gratis från Hammarö kommun (finns i kommunhusets entré). Påsarna ska läggas i latrintunnorna i området. Inte i papperskorgarna. Tänk också på att många är allergiska mot pälsdjur.

9 9 Trivselregler Boende i flerbostads hus kräver ömsesidigt hänsynstagande. Någon kan störas av det någon annan finner helt riktigt. Gemensamt har vi dock alla en strävan att få vårt bostadsområde så trevligt som möjligt. För att detta skall fungera vore det bra om du: Inte tvättar eller städar efter kl Underrättar grannarna om du skall ha fest och att deras åsikter beaktas. Använder motor- och kupévärmare istället för att varmköra på tomgång. Håller rent och snyggt på både gräsmattor och garageinfart. Respektera grannarnas vilja att hålla sin trädgård snygg. Inte skakar mattor från balkongen. Inte ha blomlådor på utsidan av balkongen. Uppstår problem kom inte direkt till styrelsen utan prata med varandra i första hand. Fortsätter problemen, trots upprepade försök att prata om det, bör ni kontakta styrelsen så får vi reda ut problemet.

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se VÄLKOMMEN till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se ~ 1 ~ Innehåll Vårt område... 2 Om att bo i bostadsrätt... 2 A-Ö, praktiska frågor om vår förening... 3 Områdeskarta... 11 Rabattkuponger

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen. Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer