Riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen"

Transkript

1 Riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen Oktober 2008

2 Dessa riktlinjer som är en omarbetad upplaga av Riktlinjer för tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen, mars 2007 har antagits vid möte med länsstyrelsernas socialdirektörer Omarbetningen har genomförts av Iris Dovrén Råsbrant, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tfn , Perarne Petersson Länsstyrelsen i Kronobergs län, tfn , Ann- Christine Peterson, Länsstyrelsen i Blekinge län, tfn , Thomas Larsson, Länsstyrelsen i Värmlands län, tfn och Carl Gustaf Hultman, Länsstyrelsen i Västerbottens län, tfn , Lotta Liwergren, Länsstyrelsen i Stockholms län, tfn

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 5 Definitioner 5 Tillståndspliktig verksamhet 6 Former av enskild verksamhet 6 Yrkesmässighet/ideell verksamhet 7 Fartygsförlagd HVB-verksamhet 7 Verksamheter för utländska barn 7 Gränsdragning mot annan lagstiftning 8 Socialtjänst/hälso- och sjukvård 8 Ansvar för hälso- och sjukvård 8 Abstinensbehandling/tillnyktring 8 Verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)/verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 Ansökan 9 Remissförfarande 11 Länsstyrelsens bedömning av ansökan 12 Kriterier för bedömning av kvalitet och säkerhet 12 Verksamhetens inriktning och mål 13 Målgrupp 13 Upptagningsområde 13 Verksamhetens personal 13 Person som förestår verksamheten 13 Övrig personal 14 Personaltäthet 15 Vandelprövning 16 Handledning, fortbildning och kompetensutveckling 17 Lokaler 17 Högsta antalet personer 18 Kvalitetsutveckling och måluppfyllelse 18 Den enskildes säkerhet/trygghet 18 Finansiering av verksamheten 18 Barnperspektivet 19 Övrigt att beakta 19 3

4 Beslut 19 Tillstånd 19 Utfärdande av tillståndsbevis 19 Ändringar i verksamheten 20 Ägarbyte 21 Byte av personer med särskilt inflytande 22 Upphörande 22 Tillstånd enligt både LSS och SoL 22 Verksamheter som inte kräver tillstånd 23 Entreprenader 23 Familjehem 23 Hemtjänst 23 Kolonier, läger och internat/elevhemsboende 24 Paraplyorganisationer 24 4

5 Inledning Föreliggande riktlinjer syftar till att vara en vägledning för en mer enhetlig handläggning av ärenden rörande tillstånd till enskild verksamhet inom socialtjänsten. De är anpassade till och utgör ett komplement till de särskilda bestämmelser rörande HVB som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2003:20 (S) Hem för vård eller boende. Observera att i dessa finns tvingande bestämmelser för de enskilda verksamheter som är HVB. Bestämmelser rörande enskild verksamhet finns i 7 kap. och 13 kap. 3-6 socialtjänstlagen samt i 4 kap. socialtjänstförordningen. Definitioner Vård Behandling 1 Omsorger Service Omvårdnad Barn Unga Äldre Omvårdnad, service, stöd eller fostran Särskilda åtgärder som syftar till att komma till rätta med eller minska ett eller flera hos individen identifierade problem som faller inom socialtjänstens verksamhetsområde Med omsorger avses insatser i form av service och omvårdnad som omfattas av socialtjänstlagen. Med service avses bl.a. - praktisk hjälp med hemmets skötsel (t.ex. städning och tvätt), - hjälp med inköp, - hjälp med ärenden på post och bank, och - tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Med omvårdnad avses vad som mer behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, bl.a. - hjälp med att äta, dricka, klä sig och förflytta sig, - hjälp med att sköta personlig hygien, - insatser för att bryta isolering, och - insatser för att känna trygghet och säkerhet. Yngre än 18 år Har fyllt 18 men inte 21 år 65 år och äldre 1 För bedömning av om en verksamhet för missbrukare bedriver behandling eller om insatserna är att betrakta som psykosocialt stöd eller sociala insatser kan vägledning hämtas från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007) 5

6 Tillståndspliktig verksamhet Utgångspunkten för tillståndsgivningen är verksamheter för de grupper (barn/unga, missbrukare av alkohol, narkotika och liknande, äldre och personer med funktionsnedsättning som utpekas i socialtjänstlagen och som kommunerna har ett särskilt ansvar för. I propositionen Ny socialtjänstlag m.m. 2000/2001:80 uttalas att även behandling för spelmissbruk i vissa fall kan vara en insats som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde. I propositionen Ändringar i socialtjänstlagen (1996/97:124) framgår att tillståndsprövningen inte får göras på ett sådant sätt att den förhindrar utvecklingen av innehåll och metoder inom socialtjänsten. I 7 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och i propositionerna 1996/97:124 (s ) och 2006/2007:129 (s ) framgår vilka verksamheter som är tillståndspliktiga. Former av enskild verksamhet I 7 kap. 1 SoL anges fyra olika former av enskild verksamhet. 1. hem för vård eller boende (HVB, exempelvis behandlingshem för barn och ungdom, vuxna missbrukare och olika former av boenden för ensamkommande barn) 2. sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 andra stycket eller 5 kap. 7 tredje stycket, exempelvis äldreboenden och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 3. hem för viss annan heldygnsvård (exempelvis korttidsvistelse för att ge stöd till den enskilde eller närstående under en avgränsad tid eller korttidsvistelse i samband med socialtjänstens utredning, rehabilitering, utslussning efter en tids sjukhusvistelse m.m.) 4. hem, dagverksamhet eller öppen verksamhet för vård 2 under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs (målgrupper: personer med demenssjukdomar, äldre med behov av stöd på grund av omfattande funktionsnedsättning, psykiskt funktionsnedsättning, missbrukare, barn och ungdomar). Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) är det i första hand verksamheter enligt p. 1 och 4 som är aktuella medan det inom äldreområdet och för personer med funktionsnedsättning. är p. 2, 3 och 4 som är vanligast förekommande. 2 Till skillnad från HVB-verksamhet avses i detta sammanhang även behandling. 6

7 Särskilt tillstånd krävs för öppen verksamhet som är knuten till heldygnsverksamhet om den vänder sig till personer som inte är inskrivna vid heldygnsverksamheten. Yrkesmässighet/ideell verksamhet En förutsättning för att tillstånd ska krävas är att verksamheten bedrivs yrkesmässigt (7 kap. 1 SoL första stycket). Begreppet yrkesmässig definieras i prop. 1996/97:124 s. 146: Med yrkesmässigt skall i detta sammanhang förstås kontinuerlig verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte. För att tillstånd skall ges att bedriva yrkesmässig verksamhet skall den vara av god kvalitet. För detta krävs bl.a. lämplig utbildning, vitsordad personlig lämplighet och tidigare erfarenhet hos den som ansvarar för verksamheten. Beträffande frivilligt socialt arbete uttalas följande på samma sida: Frivilliga organisationer som yrkesmässigt tillhandahåller vård och behandling omfattas av bestämmelserna om tillstånd och tillsyn m.m. Däremot bör ideella insatser som görs av organisationer inte omfattas av tillståndstvånget, även om de i vissa fall anlitar avlönad personal. En ideell rörelse som bedriver en kontinuerlig vård-, behandlings- och/eller omsorgsverksamhet och tar betalt för sina tjänster är tillståndspliktig. Avgörande är om den bedrivs i förvärvssyfte, alltså om man tar betalt. En bedömning av om det är fråga om yrkesmässig verksamhet måste göras genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Fartygsförlagd HVB-verksamhet Permanent fartygsförlagd HVB-verksamhet är tillståndspliktig. Länsstyrelsen i det län där fartyget har sin hemmahamn är tillståndsgivande myndighet. Då barn och ungdomar inte kan vårdas utomlands med stöd av LVU kan inte tillstånd ges för sådan vård om verksamheten ska bedrivas utanför Sverige. (JO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 337). Verksamheter för utländska barn Det förekommer att utländska barn placeras i Sverige, i vissa fall hos enskilda familjer, men också i sådana verksamheter där det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 SoL. Även sådana verksamheter som enbart riktar sig till utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige omfattas av tillståndskravet i 7 kap. 1 SoL. Vårdinnehållet ska överensstämma med socialtjänstlagens bestämmelser och intentioner. För dem som har uppehållstillstånd för vistelse i Sverige och är under 16 år gäller skolplikt. Det är därför viktigt att vid tillståndsprövningen särskilt beakta hur barnens skolplikt ska lösas. För att bedriva friskola krävs tillstånd av Skolverket. 7

8 Från den 30 april 2006 behöver EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar inte längre uppehållstillstånd om de vill vara i Sverige mer än tre månader. I stället ska EU/EES-medborgare registrera sig och familjemedlemmar som inte är EU/EES-medlemmar ska ansöka om uppehållskort. Den som inte har uppehållsrätt i Sverige men vill stanna i landet mer än tre månader måste ansöka om uppehållstillstånd. Det går inte att sätta kravet på uppehållstillstånd ur spel genom att åka hem under en kort period för att sedan återvända till Sverige. Gränsdragning mot annan lagstiftning Socialtjänst/hälso- och sjukvård I samband med att vårdhemsstadgan upphörde att gälla gjordes en uppdelning av de då befintliga vårdhemmen i tre kategorier; 1. De som uteslutande bedrev hälso- och sjukvård, 2. De som uteslutande bedrev socialtjänstverksamhet samt 3. De som bedrev såväl socialtjänst- som hälso- och sjukvårdsverksamhet. Av skrivelse från Socialstyrelsen , Dnr /96, (Gunnar Fahlberg och Kristina Widgren) framgår: Ett vårdhem anses bedriva hälso- och sjukvård om den hälso- och sjukvård som tillhandahålls vid vårdhemmet ges av personal som är anställd vid vårdhemmet. Om personal anställd vid hemmet utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering (tidigare benämnt anvisning) av hälso- och sjukvårdspersonal utanför hemmet anses vårdhemmet inte bedriva hälso- och sjukvård. I nämnda skrivelse angavs att de befintliga vårdhem som inte uteslutande bedrev hälso- och sjukvård, dvs de ovan nämnda kategorierna 2. och 3. efter den 1 januari 1997 skulle anses ha fått tillstånd att bedriva HVB. Efter den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1997 var det upp till länsstyrelsen att klassa dessa enligt de former som angavs i 69 SoL, numera 7 kap. 1 SoL. Ansvar för hälso- och sjukvård Enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen ansvarar placeringskommunen för kommunal hälso- och sjukvård för boende i enskilda särskilda boendeformer för äldre och för personer med funktionsnedsättning som avses i 7 kap. 1 p. 2 och 3 SoL. Bestämmelsen har även tagits med i Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1 ). Detta ansvar gäller ej beträffande läkarinsatser. Kommunen kan dock välja att köpa tjänsterna från huvudmannen för boendeformen. Motsvarande ansvar för placeringskommunen föreligger inte vid placeringar i verksamheter enligt 7 kap 1 p. 1 och 4 SoL Abstinensbehandling/tillnyktring Generellt sett finns det inte någon klar gräns mellan vad som är att anse som socialtjänstens respektive sjukvårdens ansvarsområde inom den del av missbrukarvården som rör intoxikerade klienter. Trots bristerna på klarlägganden i olika förarbeten kan viss vägledning nås av den praxis som ut- 8

9 vecklats genom åren. En allmän uppfattning härvidlag torde vara att tillnyktring är en insats som ingår i den del av behandlingen inom missbrukarvården som socialtjänsten har ansvar för medan abstinensbehandling är en uppgift för sjukvårdshuvudmannen. En definition av tillnyktring skulle kunna vara att insatserna i stort begränsas till den tillsyn som övervakningspersonalen har över inlagda patienter. Vissa gränsdragningsproblem kan uppkomma. Om ett somatiskt eller psykiatriskt vårdbehov föreligger hos en person som är föremål för tillnyktring åligger det sjukvårdshuvudmannen att tillgodose detta vårdbehov. Verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)/verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Medan socialnämnderna genom socialtjänstlagen har ett yttersta ansvar för alla som vistas i kommunen, omfattar LSS enbart de personer som tillhör den personkrets som definieras i den lagen. Enskilt driven verksamhet enligt 9 första stycket p LSS kräver länsstyrelsens tillstånd. Sådan verksamhet riktar sig endast till dem som tillhör LSS personkrets. Enskild verksamhet med tillstånd enligt socialtjänstlagen kan inte erbjuda insatser enligt LSS. Det finns inget hinder mot att ta emot personer som tillhör LSS personkrets i enskilt driven verksamhet enligt socialtjänstlagen. Vården eller behandlingen sker dock med stöd av socialtjänstlagen och vistelsen grundas på ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Se även Riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt LSS (mars 2008). Ansökan Av 4 kap. 1 SoF framgår att en ansökan till länsstyrelsen enligt 7 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) om tillstånd att få påbörja verksamhet som där avses ska vara skriftlig och ange 1. vilken verksamhet som skall bedrivas, 2. vem som skall bedriva verksamheten, 3. hur verksamheten skall bedrivas samt dess omfattning, 4. för vilka grupper verksamheten är avsedd, 5. hur verksamheten skall finansieras, 6. vem som skall förestå verksamheten, 7. personalen samt dess utbildning och erfarenhet. När verksamheten bedrivs i särskilda lokaler ska ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat fogas till ansökan. Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild firma, ska ett registreringsbevis som inte är äldre än två månader 9

10 alltid bifogas ansökan. Ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska bifoga bolagsordning, aktuellt bolagsstämmeprotokoll, stadgar eller stiftelseurkund. I ansökan ska alltid finnas uppgifter om vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, stiftelsen etc. För att länsstyrelsen ska få ett fullständigt beslutsunderlag behöver ansökan, som görs på särskild ansökningsblankett, också innehålla; skalenliga ritningar med uppgifter om lokalernas användning (undantag öppen verksamhet som inte är knuten till lokal). Till ansökan ska bifogas en skiss eller översiktlig karta som visar olika byggnaders läge i förhållande till varandra. Uppgift ska lämnas om vilka kontakter som tagits med byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddningstjänsten eller motsvarande i ärendet noggrann beskrivning av målgruppen samt med stöd av vilken lagstiftning placeringarna ska göras eller boende tas emot uppgift om högsta antal personer som verksamheten samtidigt avser att ta emot för omsorg, vård, behandling eller boende utförlig beskrivning av verksamhetens inriktning, mål och innehåll, samt för HVB verksamhetsschema som visar de olika inslag som ska ingå i vård/behandling och/eller omsorg redovisning av eventuell konsultpersonal som ska knytas till verksamheten samt deras utbildning och erfarenhet redogörelse för handledning och kompetensutveckling av personalen beskrivning av bemanningen under dygnet. rutiner för hantering av klagomål och missförhållanden rutiner för hantering av hot och våld redogörelse för hur god kvalitet och säkerhet ska utvecklas och säkras i verksamheten en budget I budgeten bör redovisas uppskattad beläggningsgrad vårdavgifter, i HVB-verksamhet uppgift om enligt vilka grunder vårdavgift/ tas ut driftskostnader fastighetskostnader förvaltningskostnader personalkostnader 10

11 Kostnader för konsulter, handledning och fortbildning bör anges under personalkostnader, liksom sociala avgifter och pensionsavgifter. För HVB krävs även redogörelse för hur säkerheten ska tillgodoses för barn som vistas på HVB för vuxna redogörelse för hur samverkan med uppdragsgivare ska ske beskrivning av hur verksamheten ska dokumenteras och utvärderas med koppling till målsättningen för denna Tillståndsprövning av ansökan avseende öppen verksamhet, som inte bedrivs i särskild lokal Genom ett förtydligande i socialtjänstlagen, (SFS,2007:1315) får en enskild person, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ inte utan tillstånd från länsstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs. Tillstånd ska lämnas av länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas. Många enheter bedriver verksamhet i flera län och i flera kommuner. Tillstånd ska då sökas i samtliga län, där verksamhet ska bedrivas. I 45 Länsstyrelseinstruktionen anges att en länsstyrelse får efter överenskommelse med en annan länsstyrelse mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i handläggningen av ett visst ärende eller en viss ärendegrupp. Den länsstyrelse, där personen/företaget/föreningen etc har sitt säte kan genom överenskommelse med övriga berörda länsstyrelser utreda ärendet och ta fram beslutsunderlag. Varje berörd länsstyrelse fattar sen ett beslut, som gäller för den verksamhet, som ska bedrivas i det egna länet. Bedrivs ingen verksamhet i det län där företaget har sitt säte, kan utredningen lämpligen genomföras i det län där verksamheten blir mest omfattande. Remissförfarande Enligt 4 kap. 2 SoF ska länsstyrelsen bereda socialnämnden i den kommun där verksamheten ska bedrivas möjlighet att yttra sig över ansökan. Remissen skickas till nämnden då ansökningsunderlaget är komplett (innefattar ej vandelprövning). Det finns inget krav på att nämnden ska yttra sig innan länsstyrelsen avgör ärendet. Skyndsamhetskravet i förvaltningslagen bör beaktas i förhållande till skälig tid för yttrande. 11

12 Om verksamheten ska bedrivas i flera kommuner skickas remissen till samtliga de kommuner, i vilka verksamhet enligt ansökan ska bedrivas. Varje länsstyrelse ansvarar för remiss till kommunerna inom sitt län. Inför tillståndsprövningen bör samråd ske med Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet om den tilltänkta verksamheten innehåller inslag av hälso- och sjukvård. Samråd bör även ske om verksamheten, utan att erbjuda hälsooch sjukvårdsinsatser, riktar sig till vårdtagare med uttalad medicinsk eller psykiatrisk diagnos. Länsstyrelsens bedömning av ansökan Kriterier för bedömning av kvalitet och säkerhet Grundläggande förutsättningar för god kvalitet och säkerhet för verksamheten är att: mål finns för verksamheten målgruppen/målgrupperna är tydligt definierade verksamhetens innehåll är anpassat till målgruppens behov huvudmannen och den som förestår verksamheten är lämpliga kompetens och resurser överensstämmer med målen för verksamheten och målgruppen bedrivs verksamheten i särskilt avsedda lokaler ska dessa ha lämplig utformning rutiner för anmälan enligt 14 kap. 1 SoL finns rutiner och blanketter för synpunkter och klagomål finns en plan finns för att utveckling och säkring av god kvalitet sker kontinuerligt en plan finns för hur verksamheten ska följas upp och utvärderas en plan finns för hur resultat av uppföljning och utvärderingar ska återföras till verksamheten och eventuella missförhållanden åtgärdas För verksamheter för äldre och för personer med funktionsnedsättning krävs även att rutiner och blanketter för anmälan av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL finns För HVB krävs även att: en plan finns för hur samverkan ska ske med uppdragsgivare finansieringen av verksamheten är realistisk barnperspektivet beaktas (se också sidan 19) rutiner finns för samverkan med vårdnadshavare/legal företrädare 12

13 Verksamhetens inriktning och mål Verksamhetens inriktning och mål ska vara väl genomtänkta och tydligt beskrivna. Inriktning och metod ska vara anpassade till den aktuella målgruppens behov och förutsättningar. En beskrivning ska finnas över hur arbetet ska läggas upp för att uppnå de fastställda målen. Sökanden ska själv definiera målen för god kvalitet i den verksamhet som ansökan avser. Målgrupp Personer som har olika behov eller som väsentligt skiljer sig åt i ålder och mognad bör i regel inte bo, vårdas eller behandlas tillsammans. Skilda målgrupper har olika förutsättningar och särskilda behov. Vissa grupper kan vara direkt olämpliga att föra samman i en och samma verksamhet. Det är viktigt att skillnaden i ålder och mognad mellan barn inte är alltför stor. Det kan också finnas behov av att de som vårdas eller behandlas delas upp efter kön. Personer med demenssjukdomar bör inte bo tillsammans med äldre som inte har demenssjukdomar. Permanent boendeform bör hållas åtskild från korttidsboende. Barn och vuxna bör endast vårdas eller behandlas tillsammans vid en verksamhet som är inrättad för familjebehandling. Upptagningsområde Länsstyrelsen kan inte i tillstånden begränsa upptagningsområdena. Verksamhetens personal Person som förestår verksamheten Av 4 kap 4 SoF (med hänvisning till 3 kap 5 SoF) framgår att den som förestår enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn ska ha lämplig utbildning. Föreståndaren ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet. Av Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2003:20 (S), Hem för vård eller boende, framgår att den som förestår verksamheten ska ha en adekvat högskoleutbildning som bör omfatta minst 120 poäng. Om högskoleutbildningen påbörjats efter den 1 juli 2007 och ingår i det nya utbildningssystemet (Bolognaprocessen) bör utbildningen omfatta minst 180 hp (tre år). Föreståndaren ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet. Den som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård, omsorg och/eller behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande verksamheten organiseras så att skolplikten kan uppfyllas samt att en icke skolpliktig persons behov av och önskemål om utbildning kan beaktas 13

14 den enskildes behov av hälso- och sjukvård och tandvård bevakas den hälso- och sjukvård och tandvård som den enskilde behöver görs tillgänglig personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras personalens behov av handledning tillgodoses personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds en god arbetsmiljö upprätthålls rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter hemmets behandlingsmetod eller -metoder följs upp och utvärderas verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsynen Om en ställföreträdare har utsetts för den som förestår verksamheten bör vederbörande uppfylla samma krav vad gäller utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet som föreståndaren. Kammarrätten i Göteborg har i dom (Mål nr ) konstaterat att bestämmelserna i föreskrifterna om HVB inte kan tillämpas analogt på särskilda boendeformer för äldre då det gäller kravet på föreståndares kompetens. Det är Länsstyrelsens uppgift att bedöma och motivera vad som är lämplig utbildning, med utgångspunkt i vilken verksamhet som ska bedrivas, hur omfattande verksamheten är och vilken målgrupp som verksamheten ska vända sig till. Övrig personal Övrig personal som ger vård, omsorg och/eller behandling ska ha den utbildning och erfarenhet samt personliga lämplighet som krävs för att den enskilde ska tillförsäkras boende, vård, omsorg och/eller behandling av god kvalitet. För HVB se SOSFS 2003:20 (S). Om verksamheten har anställt personal som bedriver hälso- och sjukvård ska detta anmälas av huvudmannen till Socialstyrelsens vårdgivarregister. Personalen ska ha kunskap om verksamhetens mål och gällande lagstiftning. Läkare och psykolog Vid ett HVB som tar emot barn och unga och vid ett hem som tar emot personer med psykiska funktionshinder bör det finnas tillgång till läkare och psykolog med särskilda kunskaper som är lämpade för sådana verksamheter. Av 3 kap. 6 socialtjänstförordningen framgår att hem som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel bör ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som är lämpade för denna verksamhet. Dessutom bör det finnas tillgång till psykologisk expertis. Tillgången kan säkerställas t.ex. genom att en överenskommelse träffas med ansvarig sjukvårdshuvudman som innebär att hjälp kan fås vid en när- 14

15 belägen sjukvårdsinrättning som har läkare och psykolog med lämpliga kunskaper. Även vid särskilda boenden för äldre och bostäder med särskild service för funktionshindrade bör huvudmannen tillse att verksamheten har tillgång till läkarmedverkan. Detta kan ske genom att avtal träffas med ansvarig sjukvårdshuvudman. Tillgängligheten till läkare under jourtid bör säkerställas på ett sådant sätt att de boende, vid en försämring under kvällar, nätter och helger, inte behöver åka till sjukhusets akutmottagningar. Övriga resurspersoner/konsulter Beroende på den mål- och åldersgrupp som verksamheten vänder sig till samt personalgruppens kompetens och erfarenhet, kan det finnas behov av att ytterligare resurspersoner/konsulter är knutna till verksamheten. Exempel på sådana är sjuksköterska, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, lärare m.fl. Även vid hem för viss annan heldygnsvård (7 kap. 1 p. 3 SoL) torde det dock vanligen krävas hälso- och sjukvårdsinsatser, av personal som är anställda i verksamheten. Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser vid hem för vård eller boende (7 kap. 1 p. 1 SoL) kan ofta tillgodoses genom anlitande av sjukvårdspersonal på konsultbasis men även här kan det finnas behov av att anställa sådan personal i verksamheten. Om den hälso- och sjukvård som tillhandahålles vid verksamheten ges av personal som anlitas av hemmet på annat sätt än genom anställning kan verksamheten inte anses bedriva hälso- och sjukvård. Om verksamheten har anställt personal som bedriver hälso- och sjukvård ska huvudmannen anmäla detta till Socialstyrelsens vårdgivarregister. Personaltäthet Vid heldygnsverksamheter som tar emot barn eller personer med psykisk funktionsnedsättning ska det finnas personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. Detsamma gäller vid heldygnsverksamheter för personer med omfattande fysisk funktionsnedsättning och för äldre. Personalbemanningen ska vara relevant i förhållande till verksamhetens inriktning och individernas behov. Bedömning av personalbehovet Vid bedömning av personalbehovet bör bl.a. beaktas behovet av vård, omsorg och/eller behandlingsinsatser För HVB-verksamhet ska det framgå vilken eller vilka behandlingsmetoder som används behovet av fritidsverksamhet antal och ålder hos dem som vårdas eller behandlas behovet av jour och beredskap arbetstidsavtal och andra bestämmelser som reglerar arbetstiden samt behovet av administration 15

16 Verksamhetens inriktning påverkar också hur personalgruppen bör vara sammansatt i fråga om utbildning, livserfarenhet, ålder, kön, språk, kulturell bakgrund etc. Vandelprövning Länsstyrelsen begär in de uppgifter som behövs för vandelprövningen. Dessa utgör underlag för lämplighetsprövningen. När det gäller vandelprövning av personer som är bosatta utanför Sverige får man ge den som söker tillstånd i uppdrag att ta fram det underlag som behövs. Huvudmannen I de fall antalet aktieägare eller antalet ledamöter i en bolagsstyrelse är omfattande, görs en bedömning av vilka det är relevant att vandelpröva, t.ex. VD och de aktieägare eller ledamöter som äger betydande del av aktierna och som därigenom har ett stort inflytande över verksamheten. Kontroll ska göras i/hos Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister Kronofogdemyndigheten Kontroll görs vid behov i/hos Bolagsverket, s.k. personnummerutdrag som bl.a. visar om person som vandelprövats är eller har varit registrerad som funktionär - t.ex. styrelseledamot eller VD i företag som har försatts i konkurs Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd; anmärkningar mot sjukvårdspersonals yrkesutövning Skatteverket Föreståndare Vid lämplighetsprövning av föreståndare som inte äger verksamheten ska kontroll göras i/hos Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister Kronofogdemyndigheten Kontroll görs vid behov hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd; anmärkningar mot sjukvårdspersonals yrkesutövning I övrigt får länsstyrelsen ta in de uppgifter som erfordras för att göra en bedömning av aktuell person. I de fall person/personer i bolagets styrelse inte bedöms lämpliga är det skäl att inte bevilja tillstånd, såvida inte vederbörande byts ut. Eventuella anmärkningar i ovanstående register måste bedömas utifrån typ och grad av anmärkning samt vilken tid som förflutit sedan anmärkningen uppstod i förhållande till den verksamhet som ansökan om tillstånd gäller. 16

17 Handledning, fortbildning och kompetensutveckling Formerna för personalhandledning ska redovisas. Behovet av extern handledning får avgöras utifrån verksamhetens inriktning. Det bör finnas en plan för personalens fortbildning och kompetensutveckling. Lokaler Verksamheten ska ha de lokaler och den utrustning som behövs för att tillförsäkra den enskilde boende, vård, omsorg och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Lokalerna ska utformas utifrån verksamhetens art och behov samt bör också vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I de verksamheter där vuxna vistas och dit barn kommer för att umgås med sina föräldrar skall lokalerna vara anpassade så att de möjliggör en trygg vistelse för de besökande barnen. Lokalen bör bedömas utifrån tillgänglighet till samhällets service t.ex. allmänna kommunikationer, post, fritidsaktiviteter m.m. Lokalerna bör vara avskilda från ägarens privata bostadsdel. Det gäller t.ex. för rum för samvaro och vila rum med inredning och utrustning för personlig hygien och rum eller del av rum för matlagning I HVB bör den enskilde i regel ha ett eget rum. Undantag kan göras vid t.ex. familjebehandling. För verksamheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och äldre ska det finnas en anpassning efter de boendes särskilda behov. Särskilda boendeformer (verksamheter enligt 7 kap. 1 p. 2 SoL) för äldre och för personer med funktionsnedsättning är inte definierade i propositionen 1996/97:124 men viss vägledning finns i olika förarbeten. I samma proposition kan man finna: När man inte kan bo kvar i det egna hemmet måste, enligt regeringens mening, det särskilda boendet - oavsett vad det kallas - kunna erbjuda en god vård som beaktar den enskildes behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet. I propositionen 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken anges att med fullvärdig bostad avses minst ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå. Vid avsaknad av toalett och dusch/bad bör tillstånd ej lämnas. För hem för viss annan heldygnsvård (verksamheter enligt 7 kap. 1 p. 3 SoL) är eget rum med toalett och dusch önskvärt, eller bör finnas i direkt anslutning till rummet. När det gäller verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning bör det finnas eget rum och eget hygienutrymme. 17

18 För ytterligare information om utformning av bostäder m.m. hänvisas till Boverkets byggregler (BFS 1993:57 med ändringar). Högsta antalet personer I boenden för personer med demenssjukdom bör antalet personer som bor på varje enhet inte överstiga åtta. Någon generell gräns för högsta antalet personer som samtidigt får bo, vårdas i eller omfattas av verksamheten går inte att ange. Målgruppens förutsättningar och behov samt verksamhetens utformning och innehåll med beaktande av kvalitets- och säkerhetskriterierna ska vara vägledande vid bedömningen av högsta antalet personer. Kvalitetsutveckling och måluppfyllelse De som står bakom en ansökan om att bedriva enskild verksamhet bör kunna visa hur en god kvalitet ska utvecklas och säkras i verksamheten, dvs att de har system och rutiner för detta. Den enskildes säkerhet/trygghet I ansökan ska finnas en beskrivning av verksamhetens bemanning, på dagoch kvällstid, helger samt tillgång till natt- och/eller jourpersonal. Den enskilde och dennes anhöriga ska veta vart de kan vända sig med eventuella klagomål. I ansökan ska beskrivas vilka rutiner som finns för att hantera klagomål mot verksamheten. Om ansökan avser verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska det framgå hur verksamheten kommer att hantera eventuella missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL. Vägledning kan erhållas i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL, SOSFS 2008:10 Vid hem där vuxna vårdas och dit barn kommer för att umgås med sina föräldrar är det särskilt viktigt att barnen tryggt kan vistas där. Relevanta frågeställningar kan vara: Vilken barnkompetens finns i personalgruppen? Hur länge kan/får barnen vistas på hemmet? Vem ansvarar för barnen under vistelsen? Hur bor barnen? Finns det tillgång till personal dygnet runt? Finansiering av verksamheten Verksamhetens budget (finansiering) ska vara realistisk. Det går t.ex. inte att räkna med full beläggning från start. En mer ingående granskning av de ekonomiska förutsättningarna kan bli aktuell efter resultatet av lämplighetsprövningen. Detta får bedömas från fall till fall. Endast ekonomiska faktorer som kan påverka kvalitet och säkerhet i verksamheten kan dock beaktas vid tillståndsgivningen. 18

19 Barnperspektivet Om barn berörs av den aktuella verksamheten ska bestämmelsen i 1 kap. 2 SoL om barns bästa iakttas. Vid bedömning av god kvalitet och säkerhet ska barnperspektivet beaktas. Observera att beaktande av ett barnperspektiv inte begränsas till att länsstyrelsen ska bedöma i vad mån huvudmannen för verksamheten tar hänsyn till ett barnperspektiv i sin planerade verksamhet, det ska också framgå hur länsstyrelsen i sin tillståndsprövning beaktat hänsynen till barnets bästa. Övrigt att beakta Jämställdhet, etnisk mångfald och miljömål är frågor som huvudmannen har att beakta utifrån de lagar och bestämmelser som gäller för respektive område. Beslut En ansökan ska avgöras med ett beslut. Om innehållet i beslutet i något avseende avviker från ansökan, t.ex. om beslutet förenats med särskilt tillståndsvillkor, ska beslutet lämnas med överklagandehänvisning. Om beslutet avviker från socialnämndens yttrande ska även nämnden underrättas om beslutet med information om hur det kan överklagas. Tillstånd Utfärdande av tillståndsbevis Av 4 kap. 3 SoF framgår att ett skriftligt bevis ska utfärdas när ett tillstånd har meddelats. I beviset ska anges vem som ska driva verksamheten för vilken kategori av vårdbehövande den är godkänd det högsta antalet personer som samtidigt får vårdas där eller får omfattas av verksamheten vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för tillståndet Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. I beslutet kan anges en senaste tidpunkt då verksamheten ska ha startat. Om verksamheten inte startar ska tillståndshavaren informera länsstyrelsen. I beslutet kan även anges att tillståndshavaren ska informera länsstyrelsen om man har för avsikt att låta verksamheten vila. Tillståndshavaren ska sedan informera länsstyrelsen när verksamheten startar eller återupptas. Villkoren får endast avse verksamhetens kvalitet och säkerhet. 19

20 Under rubriken Tillståndsvillkor skrivs de villkor, av betydelse för kvalitet och säkerhet, som länsstyrelsen bedömer som relevanta för den aktuella verksamheten och som inte regleras i lag, förordning eller föreskrift. Ex. Verksamhetens omfattning förutsätter att föreståndaren arbetar minst xx timmar per vecka i verksamheten. Ex. Om länsstyrelsen finner att den som ska förestå verksamheten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt 2003:20 2 kap. men att kompetensen inom sociallagstiftningsområdet inte är tillräcklig, kan tillståndet förenas med särskilt villkor om kompetensutveckling och när den ska vara genomförd. Under rubriken Övrigt noteras övriga krav på verksamheten. Verksamheten ska följa bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och socialtjänstförordningen (2001:937), också iaktta bestämmelserna i andra lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga. Exempel på sådana är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Hem för vård eller boende, SOSFS 2003:20 (S) Dokumentation och handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM, och LSS, SOSFS 2006:5 (S) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap 2 SoL SOSFS 2008:10 (S) Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2008:20 (M och S) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2006:11 (S) Verksamheten erinras särskilt om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 SoL och om Socialstyrelsens allmänna råd Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen, SOSFS 2003:16 (S). Verksamheten ska vidare ha de tillstånd och uppfylla de krav som framgår i annan lagstiftning. Ändringar i verksamheten Tillståndshavaren ska informera länsstyrelsen om alla planerade förändringar i förhållande till det tillstånd som gäller, även förändringar som bedöms vara mindre eller tillfälliga. Nytt tillstånd ska sökas om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas. Mindre förändringar som inte innebär att förutsättningarna för det tidigare meddelade tillståndet ändras föranleder inte att nytt tillstånd krävs. Vad som utgör en väsentlig del av verksamheten beror på många faktorer och kan inte anges generellt. Det som i en verksamhet i liten skala utgör en väsentlig ändring, t.ex. utökning av antalet vårdplatser, kan för en verksamhet i stor skala kanske anses vara en mindre förändring (prop 1996/97:124 sid. 186). 20

21 Vad som gäller generellt är att länsstyrelsen vid alla anmälda ändringar ska bedöma om ändringen är väsentlig och i så fall kräver ny tillståndsprövning. Förändringen kan t.ex. innebära inskrivning av en person som inte hör till målgruppen alt. innebära boende för fler personer än tillståndet medger alt. innebära utnyttjande av lokaler som inte ingår i tillståndet etc. Väsentlig förändring Länsstyrelsen lämnar skriftlig information till tillståndshavaren med följande innehåll: Länsstyrelsen bedömer att den anmälda förändringen medför att verksamheten till väsentlig del ändras i den mening som avses i 7 kap. 2 3 st SoL. Den tilltänkta förändringen får därför inte ske utan att ny ansökan görs och ett nytt och ändrat tillstånd beviljas. Länsstyrelsens bedömning att förändringen kräver ansökan om nytt tillstånd är inte överklagningsbart. Förändring som inte är väsentlig Om länsstyrelsen bedömer att förändringen inte är väsentlig lämnas skriftlig information till tillståndshavaren med följande innehåll: Länsstyrelsens bedömning är att den tilltänkta förändringen inte är väsentlig i den mening som avses i 7 kap. 2 3 st SoL. Nytt tillstånd behöver inte sökas. Länsstyrelsens bedömning att förändringen inte kräver ansökan om nytt tillstånd är inte överklagningsbart. Det kan vara aktuellt att utfärda nytt tillståndsbevis. Tillsynsansvarig kommun ska informeras. Ägarbyte Tillstånd får inte överlåtas. Vid ägarbyte ska ny ansökan göras och nytt tillstånd prövas. Vandelprövning av den nye huvudmannen görs enligt ovan. Om ny huvudman driver verksamheten utan tillstånd kan länsstyrelsen besluta att polisanmäla vederbörande. Den förre huvudmannen ska uppmanas begära att hans tillstånd ska upphöra att gälla varpå länsstyrelsen beslutar om detta. Remiss skickas till kommunen vid ägarbyte. Om en överlåtelse av aktierna ändå innebär att samma juridiska person fortfarande är ägare av verksamheten krävs normalt inget nytt tillstånd. Även utan väsentliga förändringar av verksamheten kan aktieöverlåtelse ge anledning till vandelprövning av personer med inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. 21

22 Byte av personer med särskilt inflytande Byte av föreståndare eller ställföreträdare innebär regelmässigt att nytt tillstånd ska sökas. Om ingen annan förändring av verksamheten planeras kan länsstyrelsen begränsa tillståndsprövningen till en granskning av den föreslagna personens utbildning, erfarenhet och vandel, som vid prövning av en ansökan om tillstånd för ny verksamhet. Även andra personer kan ha positioner som innebär att de kan utöva stort inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. Det gäller t.ex. personer i ägarbolagets eller ägarföreningens styrelse, bolagets verkställande direktör m.fl. Byten av sådana personer ska anmälas till länsstyrelsen och sådana byten kan ge anledning för länsstyrelsen att utifrån tillsynsuppdraget genomföra vandelprövning av personerna i fråga. Upphörande Ett tillstånd kan upphöra att gälla om tillståndshavaren begär detta Länsstyrelsen skall fatta beslut om att tillståndet upphör att gälla även när tillståndshavaren begärt detta. om verksamheten försätts i konkurs Vid konkurs kan verksamheten, med stöd av befintligt tillstånd, drivas vidare av konkursförvaltaren till dess att den är avvecklad eller ny innehavare med nytt tillstånd övertagit verksamheten. En förutsättning är dock att inte andra förändringar av verksamheten lägger hinder i vägen. Länsstyrelsen har möjlighet att genom föreläggande villkora fortsatt drift under konkursförvaltaren. om länsstyrelsen förbjuder fortsatt verksamhet Om länsstyrelsen gjort ett föreläggande enligt 13 kap. 6 SoL, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet om missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte efterkoms. Länsstyrelsen kan även med omedelbar verkan förbjuda fortsatt verksamhet om det föreligger fara för barns liv, hälsa och personliga säkerhet. Länsstyrelsen får även förbjuda fortsatt verksamhet, utan föregående föreläggande, om skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn inte iakttas och om denna underlåtenhet är av allvarligt slag. Tillstånd enligt både LSS och SoL En verksamhet kan inte ha tillstånd enligt både SoL och LSS. Däremot möter det inga hinder att en huvudman har tillstånd att bedriva olika verksamheter enligt SoL respektive LSS. Verksamheterna ska då vara separerade från varandra såväl lokalmässigt som verksamhetsmässigt och ha separata tillstånd. 22

23 Verksamheter som inte kräver tillstånd Entreprenader Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som enligt s.k. entreprenadavtal med kommunen ska utföras av någon annan (7 kap. 1 tredje stycket och 4 tredje stycket SoL). Länsstyrelsen har tillsyn över sådan verksamhet (13 kap. 3 p. 2 SoL). Kommunens skyldigheter i fråga om verksamhet som lämnas över till annan regleras i kommunallagen (KL). Innan en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet ska fullmäktige se till att kommunen tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten (KL 3:19). Vederbörande nämnd ska se till att verksamhet som har lämnats över till någon annan, bedrivs på ett tillfredsställande sätt (KL 3:16 och 6:7). Dessa frågor bör regleras i avtalet. Av entreprenadavtalet bör också framgå vem som har behandlings/vårdoch omsorgsansvaret, vem som har ansvaret för hälso- och sjukvården samt vem som utför den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter. Vidare bör det finnas en uppsägningsklausul. En entreprenad kan avse hela eller delar av verksamheten. Om flera kommuner har entreprenadavtal med samma enskilda verksamhet krävs att de samråder och är överens om hur verksamheten ska bedrivas. Det finns numera möjlighet att flera kommuner har en gemensam nämnd för detta ändamål (KL 3:3 a ). Det finns också möjlighet att lämna över uppgiften till ett kommunalförbund (KL 3:20-28 ). Om någon del av en enskild verksamhet inte täcks av entreprenadavtalet krävs tillstånd för hela verksamheten. Familjehem Familjehem omfattas inte av tillståndsplikten. Regeringen uttrycker i propositionen 1996/97:124 att det inte finns anledning att stödja den tidigare inriktningen mot att förvandla kvalificerade familjehem till hem för vård eller boende utan har sett det som angeläget att avgränsa tillståndspliktig institutionsvård från familjehemsvård. För de familjehem som ansöker om tillstånd att få driva hem för vård eller boende ska därför samma krav ställas på verksamheten som vid övrig tillståndsgivning. Familjehem och HVB är definitionsmässigt, enligt 3 kap. 1 respektive 2 SoF skilda typer av verksamheter. Ett familjehem kan därmed inte utgöra en del av ett HVB och innefattas i dess tillstånd. Hemtjänst Hemtjänst omfattas inte av tillståndsplikten. 23

24 Kolonier, läger och internat/elevhemsboende Dessa verksamheter kräver inte tillstånd. Paraplyorganisationer Paraplyorganisationer t.ex. konsulentstödd familjehemsverksamhet, är inte tillståndspliktiga. Handledning och stöd till familjehemmen, administration m.m. föranleder inte att tillstånd krävs Om paraplyorganisationen bedriver behandling av dem som är placerade i familjehemmen är verksamheten tillståndspliktig. För definition av behandling se sid. 5. Är det personal anställd vid paraplyorganisationen som utför behandling av de barn, unga och vuxna som är placerade i familjehemmen och/eller barnens föräldrar, är denna verksamhet tillståndspliktig. 24

SOSFS 2003:20 (S) Hem för vård eller boende. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:20 (S) Hem för vård eller boende. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam och ling allmänna råd Hem för vård eller boende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Anvisningar för blankett HVB-verksamhet som inte avser bedriva behandling

Anvisningar för blankett HVB-verksamhet som inte avser bedriva behandling Anvisningar för blankett HVB-verksamhet som inte avser bedriva behandling Tänk på! En ofullständig ansökan kräver kompletteringar och kommer att förlänga handläggningstiden avsevärt. Ansökan om nytt tillstånd

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva enskild verksamhet

Läs mer

Fyll i hela blanketten och bifoga alla handlingar

Fyll i hela blanketten och bifoga alla handlingar Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453 som inte avser bedriva behandling Den här blanketten använder

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1 Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Riktlinjer för länsstyrelsens handläggning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2002:9 (S) frfattningssam Föreskrifter och ling allmänna råd Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialstyrelsens

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Mars 2008 1 Dessa riktlinjer som är en omarbetad upplaga av Länsstyrelsernas bedömningsgrunder

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Anvisningar för blankett och handlingar att bifoga

Anvisningar för blankett och handlingar att bifoga Anvisningar till ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) Anvisningar för blankett och handlingar att bifoga

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Sol en målinriktad ramlag

Sol en målinriktad ramlag Sol en målinriktad ramlag Några rekvisit God kvalitet och säkerhet? Personal med lämplig utbildning och erfarenhet? KRAV Tillstånd får beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. BESLUT Dnr 6.3.1-23520/2015 1(9) 2015-08-27 Sköndals HVB och Familjehem AB Turingegatan 22 151 36 Södertälje Ärendet Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-14 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning Kan tydliga uppdrag förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning? JANUARI Sociala enheten informerar 2009 Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband

Läs mer

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen Tgi2013 r-i fin BESLUT inspektionen forvárdochomsorg 2014-0545 Dm 3-7-1-17630/2014 1(5) Avdelning sydöst Ingela Hansson m8 1a-han5S n@iv -S LövängensBehandlingshem Appelholmsgatan 9 570 02 Stockaryd Huvudman

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg, förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, länsstyrelser, pensionärsorganisationer Augusti 2006 Ny lag

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun RIKTLINJER 1 Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Inledning Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser för Lex Sarah i socialtjänstlagen,sol

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling 1993:1090 t.o.m. SFS 2015:1090 SFS nr: 1993:1090 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad:

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

2. Namn på bolag/förening/stiftelse/enskild firma 3. Organisations-/personnummer

2. Namn på bolag/förening/stiftelse/enskild firma 3. Organisations-/personnummer Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Information Bolag, stiftelser, föreningar och

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialtjänstförordning; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:937 Utkom från trycket den 7 december 2001 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer