Avtal InfoTorg onlinetjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal InfoTorg onlinetjänster"

Transkript

1 Avtal InfoTorg onlinetjänster 1. Kundinformation Företag/Organisation: Postadress: Org nr: Postnummer: Ort: Telefon: Kontaktperson: Mobil: E-post: Fakturaadress: 2. Abonnemang Företagsinformation* Fordonsinformation* Fastighetsinformation* Kreditupplysning* InfoTorg Juridik Varumärken Innehåll i tjänsterna enligt bilaga Innehåll InfoTorgs onlinetjänster Integrerade tjänster InFocus Företagsinformation Fordonsinformation* Fastighetsinformation* Betalningsanmärkningar Taxeringsinformation Via: * Särskilda villkor/tillstånd gäller för anslutning till SPAR, FastighetsFakta, InfoBil och Soliditet. Ansökan för anslutning tecknas på särskild blankett. Tillägg IP-/autom inloggning InfoTorg Projektmärkning Fakturaspecifikation via Samlingsfaktura 3. Avgifter debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista - om inget annat överenskommits med kund Kompletterande information ifylls av InfoTorg Offert/Ramavtal etc: Anslutningsavgift: Månadsavgift: Fast årsavgift: Antal ID/anv: Period: Ansvarig säljare: 4. Undertecknande Vi beställer abonnemang på ovan markerade tjänster med innehåll enligt bilaga Innehåll InfoTorgs onlinetjänster och förbinder oss att iaktta Allmänna villkor InfoTorgs onlinetjänster.... Ort och datum Kundens underskrift förtydligande InfoTorg AB I S151, STOCKHOLM I Telefon I Fax I I I nov 09

2 Innehåll InfoTorgs onlinetjänster Bilaga FÖRETAGSINFORMATION Bolagsverket, SCB, Soliditet, PAR, Svensk Handelstidning Justitia, SPAR, TeleAdress Allmän information Arbetsställen Bolagsordning Bolagsverkets registr.adress Fler företagsnamn Folkbokföringsinfo. SPAR* Förseningsavgifter Grundinformation Historik Koncerntillhörighet Kontaktpersoner Verksamhet Ekonomisk information Aktieuppgifter Betalningsanmärkningar, skuldsaldo Bokslut och nyckeltal Inkomsttaxering Räkenskapsinformation Skatteregistrering Årsredovisning Fastighetsinnehav ** Fordonsinnehav InfoBil * Funktionärer/Firmateckning Uppdrag i företag Företagsinteckningar Kreditinformation Soliditet* Registreringsbevis utfärdare InfoTorg utfärdare Bolagsverket Status Export från träfflista och urval Granskning, prospekt, etiketter Rapporter Urval European Business Register, EBR 14 europeiska länders företagsreg. PERSONINFORMATION SPAR, Skatteverket, SCB, PAR, Bolagsverket, Soliditet, TeleAdress, Eniro, Svensk Handelstidning Justitia Folkbokföringsinformation Historik, tidigare namn och adress Betalningsanmärkningar, skuldsaldo Enskild näringsidkare Fastighetstaxering Folkbokföringsinformation Fordonsinnehav InfoBil * Funktionärsuppdrag Inkomsttaxering Person i konkurs Näringsförbud Skatteregistrering FASTIGHETSINFORMATION Lantmäteriet FastighetsFakta* Fastighetsinnehav Kartsökning Lagfaren ägare Taxeringsinformation Utökad taxeringsinformation FORDONSINFORMATION Transportstyrelsen (f d Vägverket), Bilfakta, TeleAdress InfoBil * Fordonsinformation Nuvarande/tidigare ägare Besiktning Försäkring Skatt Efterlysing Teknisk data Bilfakta Utökad info, personbilar (fr 1999) Bilder JURIDISK INFORMATION Domstolsväsendet, Riksdagen/- Regeringen, EU, InfoTorg Juridik, LexPress, PRV m fl InfoTorg Juridik Juridiska Nyheter Domstolspraxis Författningar Förarbeten, t ex propositioner Litteratur/Tidskrifter EU-information Artiklar Rättspraxis Analyser Rättsutlåtanden Praktikerartiklar Branschnyheter Internationella varumärken Varumärken Nationella varumärken EG-varumärken m m Övrig information NIX-Telefon Tele Plus inkl Postnummerkatalogen * Särskilda villkor/tillstånd gäller för anslutning till SPAR, FastighetsFakta, InfoBil och Soliditet. Ansökan för anslutning tecknas på särskild blankett. ** För fullständig fastighetsinformation gäller anslutning till FastighetsFakta. InfoTorg AB I S151, STOCKHOLM I Telefon I Fax I I I sep 09

3 Behålles av kund 1(2) Allmänna villkor InfoTorgs onlinetjänster Allmänt 1. Dessa allmänna villkor äger tillämpning på avtal som Kunden tecknar med InfoTorg AB för abonnemang på InfoTorgs onlinetjänster genom undertecknande av avtal med beställning. Avtal med beställning, dessa allmänna villkor och sådana särskilda villkor som avses i punkt 31 benämns nedan avtalet. 2. Med InfoTorgs onlinetjänster avses de databaser och tjänster som InfoTorg AB vid var tidpunkt uttryckligen angivit skall ingå i InfoTorgs onlinetjänster och som InfoTorg AB gjort tillgängliga för Kunden i enlighet med avtalet. Med tjänster för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster avses procedurer, programvaror och dokumentation som InfoTorg AB i enlighet med avtalet har gjort tillgängliga för Kunden och som underlättar användningen av InfoTorgs onlinetjänster såsom tjänsterna Automatisk påloggning och InFocus. InfoTorg AB kan ändra och omstrukturera innehållet i InfoTorgs onlinetjänster eller en tjänst för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster, modifiera/byta ut söksystemet eller stänga och öppna nya databaser/tjänster. Inget ansvar kan göras gällande mot InfoTorg AB för sådana åtgärder. I de fall Kunden i annan än ringa omfattning påverkas av sådana ändringar skall InfoTorg AB informera Kunden därom så snart detta kan ske. 3. Efter undertecknande av avtalet erhåller Kunden abonnemang på InfoTorgs onlinetjänster och tillgång till en eller flera databaser. InfoTorg AB tillhandahåller nödvändiga behörighetskoder och dylikt. Nyttjande av InfoTorgs onlinetjänster 4. Kunden är medveten om att det material som finns tillgängligt via InfoTorgs onlinetjänster i stor utsträckning är skyddat enligt upphovsrättslagen (1960:729). Upphovsrätten tillkommer i viss utsträckning InfoTorg AB och i viss utsträckning informationsleverantörerna. Informationsinnehållet skyddas också av gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter, se nedan. 5. Kunden förvärvar en nyttjanderätt att i sin näringsverksamhet och för eget bruk: a) söka i InfoTorgs onlinetjänster; b) skriva ut pappersbaserade kopior; c) överföra material från InfoTorgs onlinetjänster till annat datamedium dock med de begränsningar som framgår nedan. Om Kunden arbetar på uppdrag av tredje man som advokat, revisor eller motsvarande har dock Kunden rätt att i skälig omfattning på datamedium lagra, vidarebearbeta eller vidarebefordra material från InfoTorgs onlinetjänster till tredje man. 6. Avtalet ger inte Kunden rätt att nyttja InfoTorgs onlinetjänster på annat sätt än som uttryckligen anges i avtalet. Kunden får bl a inte: a) upprätta datoriserat arkiv med material som erhållits från InfoTorgs onlinetjänster; b) överlåta, uthyra eller utlåna material som erhållits från InfoTorgs onlinetjänster; c) för tredje mans räkning på datamedium lagra, vidarebearbeta eller vidarebefordra material som erhållits från InfoTorgs online-tjänster oberoende av kvantitet eller art. Detta förbud gäller en Kund som bedriver dokumentationstjänst, informationsmäklartjänst, förlagsverksamhet eller motsvarande; d) vare sig i bokform, i digital form eller på annat sätt publicera samlingar av eller bearbetningar av data från en eller flera databaser inom InfoTorgs onlinetjänster. 7. Den som önskar en längre gående rätt än den som avtalet tillåter måste träffa särskilt avtal med InfoTorg AB om detta Kundens åligganden 8. Det åligger Kunden att tillse att InfoTorgs onlinetjänster och tjänster för förenklad åtkomst inte brukas i strid med avtalet och att tilldelade behörighetskoder och dylikt hanteras på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar ensam för allt nyttjande av InfoTorgs onlinetjänster som sker med användning av Kundens behörighet. 9. Kunden förbinder sig att följa InfoTorg AB:s eller informationsleverantörernas föreskrifter för användning av InfoTorgs onlinetjänster och tjänster för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster. 10. Kunden svarar själv för etablering och vidmakthållande av datakommunikation mot InfoTorgs onlinetjänster om ej annat överenskommits. Om InfoTorg AB tillhandahåller en tjänst för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster svarar Kunden för installation av programvara och även för rutiner och erforderliga anpassningar om ej annat överenskommits. 11. Om Kunden misstänker fel i någon databas bör detta genast anmälas till InfoTorg AB. Personuppgiftslagstiftning 12. Databaserna får ej användas i strid med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). 13. Personuppgifter i databaserna får vidarebefordras till utlandet endast i den utsträckning detta är tillåtet enligt personuppgiftslagen. 14. Kunden erinras om att automatiserad behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen normalt sett kräver att samtycke inhämtas. Kunden svarar för att alla sådana för Kunden nödvändiga åtgärder vidtas. Ansvar för fel, brist eller dröjsmål 15. InfoTorg AB eller informationsleverantör åtar sig inget ansvar, utöver vad som följer av personuppgiftslagen, för eventuella fel eller brister i InfoTorgs onlinetjänster eller i en tjänst för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster. 16. Varje omständighet som InfoTorg AB inte kan råda över, såsom krig, sabotage, rekvisition, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, arbetskonflikt, inbrott, dataintrång, myndighets åtgärd och fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjningen, drivkraft, teleförbindelser eller i annan kommunikation samt fel eller brist i eller försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt, skall anses utgöra grund för befrielse från ansvar om den inträffar sedan avtalet undertecknats. Detsamma gäller för en sådan åtgärd av en underleverantör som avses i punkt 33 första stycket b, som underleverantören vidtar utan att meddela InfoTorg AB så att underrättelse kan ske till den som berörs av åtgärden. 17. Under inga omständigheter skall InfoTorg AB vara ansvarig för indirekta skador eller följdskador eller för förlust av information. InfoTorg AB I S151, STOCKHOLM I Telefon I Fax I I I sep 09

4 Behålles av kund 2(2) Giltighet m.m. 18. Detta avtal gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Uppsägningen, som skall ske skriftligen, kan begränsas till t ex en viss tjänst eller en tjänst för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster. InfoTorg AB äger dock, utan att säga upp avtalet, rätt att med tre (3) månaders varsel göra ändringar i villkoren för att nyttja InfoTorgs onlinetjänster eller en tjänst för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster. Fast pris avseende InfoTorg Juridik löper under en period av tolv (12) månader i taget. Har fast årsabonnemang inte sagts upp av någon av parterna senast tre (3) månader innan det fasta årsabonnemangets utgång förlängs det fasta årsabonnemanget med ytterligare tolv (12) månader 19. Ändringar i och tillägg till avtalet skall, utom i fall som uttryckligen anges i avtalet, för att äga giltighet avfattas skriftligen och behörigen undertecknas av båda parter. 20. För det fall Kunden nyttjar InfoTorgs onlinetjänster i strid med avtalet eller om InfoTorg AB av annan anledning finner att Kundens fortsatta åtkomst till eller användning av InfoTorgs onlinetjänster medför skada, hinder eller risk för sådana följder har InfoTorg AB rätt att omedelbart avstänga Kundens åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster eller med omedelbar verkan säga upp avtalet. Om Kundens brukande av InfoTorgs onlinetjänster eller en tjänst för förenklad åtkomst till InfoTorgs onlinetjänster medfört skada för InfoTorg AB har InfoTorg AB härutöver rätt till skadestånd från Kunden. Avgifter och betalning 21. Avgift utgår i enlighet med InfoTorgs onlinetjänsters vid var tid gällande prislista, såvida inte annat angivits i avtalet med Kunden. 22. Avgifterna är angivna netto exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och avgifter. 23. Avgifterna faktureras Kunden månatligen i efterskott. Avgift för fast pris på InfoTorg Juridik faktureras i förskott, såvida inte annat överenskommits. Betalningen skall erläggas tjugo (20) dagar netto efter fakturadatum. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Lagval och skiljedom 24. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljeförfarande vid tidpunkten för förfarandets påkallande. För obetalda och förfallna fordringar avseende avgifter för InfoTorgs onlinetjänster eller tvister där tvisteföremålets storlek uppenbarligen inte överstiger kronor skall InfoTorg AB eller Kunden ha rätt att väcka talan vid allmän domstol eller hos kronofogdemyndigheten. Avtalet skall lyda under svensk materiell lagstiftning. Särskilda villkor för SPAR 25. Innehållet i och användningen av SPAR regleras bl a i lag respektive förordning om det statliga personadressregistret (1998:527 respektive 1998:1234). 26. Personuppgiftsansvarig för SPAR är Statens personadressregisternämnd med instruktion enligt SFS (1998:1235). Abonnemang på SPAR kan endast ske efter det att Kunden gjort skriftlig anmälan till SPAR-nämnden och erhållit nämndens tillstånd. 27. Uppgift om enskild firma är att betrakta som personuppgift enligt personuppgiftslagen. 28. Eventuella förändringar avseende SPAR under avtalstiden regleras genom författningsändringar eller genom beslut av SPARnämnden. 29. Vid abonnemang på SPAR via dator gäller att personuppgifter ur SPAR endast får nyttjas av behörig person. InfoTorg AB för logg över Kundens användning av SPAR. Kunden förbinder sig att ej utan särskild skriftlig överenskommelse mellan Kunden och InfoTorg AB sälja eller på annat sätt överlåta från SPAR erhållen uppgift. 30. Kunden garanterar att erhållna uppgifter ej bearbetas i strid mot personuppgiftslagen samt gällande branschöverenskommelser. 31. För abonnemang på vissa tjänster gäller särskilda villkor som översändes separat. 32. Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för InfoTorgs onlinetjänster och anknytande tjänster är InfoTorg AB:s egendom eller tillhör rättighetsinnehavare som har upplåtit dessa till InfoTorg AB. De får inte användas utöver vad InfoTorg AB medger. Om InfoTorg AB tillhandahåller datorprogram får Kunden använda sådan programvara endast för att på det sätt som framgår av avtalet med InfoTorg AB få tillgång till InfoTorgs onlinetjänster. 33. För InFocus och Automatisk påloggning gäller InfoTorg AB:s vid var tid gällande beskrivningar för dessa tjänster. Kunden är medveten om: a) att förändringar kan komma att ske under avtalstiden och att Kunden ansvarar för de nödvändiga anpassningar som behövs för InfoTorgs onlinetjänster, InFocus och Automatisk påloggning och b) att InfoTorg AB inte till fullo kan begränsa rätten för underleverantör till InfoTorgs onlinetjänster att med endast kort varsel eller med omedelbar verkan införa en ändring i sitt system eller sin databas, vilket kan medföra förändringar av InFocus. Kundens system får anslutas via InFocus eller Automatisk påloggning först efter InfoTorg AB:s godkännande. Ett godkännande förutsätter vanligtvis att Kundens system har provats i InfoTorg AB:s testmiljö och visat sig fungera. På begäran av InfoTorg AB skall Kunden under avtalstiden lämna de upplysningar som erfordras. InfoTorg AB I S151, STOCKHOLM I Telefon I Fax I I I sep 09

5 Ansökan om inhämtande av uppgifter i elektronisk form från SPAR för aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter enligt 3, punkt 1, lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. Sökande/slutanvändare Ansökan Uppgifter ur SPAR - Avisering m.m. Datum Diarienummer Person-/organisationsnummer Adress (även riktnummer) Kontaktperson Ansökan avser A. Ny ansökan B. Regelbunden avisering/uppdatering Ange önskad periodicitet D. Utökad behörighet enligt 8 förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret E. Bruttoavisering enligt 8 a SPAR-förordningen Ange önskad periodicitet C. Onlinetillgång F. Engångsuppdatering Omfattning Om tillstånd söks för A eller B, ange registrets storlek i antal registrerade Antal Om tillstånd söks för C, ange antalet onlineanvändare Om tillstånd söks för E, ska sökanden bifoga information som styrker rätten till bruttoavisering Uppgift om sökandens verksamhet (t.ex. bankverksamhet) Leverans Önskad leveransmedia Uppgift om återförsäljare Person-/organisationsnummer Kontaktperson SKV W Underskrift av sökande (krävs ej för F. Engångsuppdatering) Datum Firmatecknare Postadress SPAR Solna förtydligande Besöksadress Solna strandväg 10 Företaget/Organisationen förbinder sig att behandla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) och att medarbetare som får behörighet till SPAR instrueras att endast använda SPAR-uppgifter i tjänsten. Telefon Telefax E-postadress

6 Beställning av InfoTorg användar-id Företag/Org: Beställare: Datum: Tel/mobil: : Nya användar-id levereras till: användaren direkt via beställaren Användaruppgifter N=Ny T=Tillägg B=Borttag N T B AnvändarID - om det är känt Användare Kund-order - om det är känt Kopiera behörighet - ange kollegas ID för åtkomst till samma tjänster Samtliga tjänster som ingår i ert avtal: Åtkomst Företagsinformation inklusive Folkbokföringsinfo via SPAR * Fastighetsinnehav via FastighetsFakta * Fordonsinnehav via InfoBil * EBR European Business Register Kreditupplysning - Soliditet * *Särskilda tillstånd/villkor gäller vid anslutning. inklusive Fastighetsinnehav via FastighetsFakta * Kreditupplysning - Soliditet * Fordonsinformation InfoBil * Fastighetsinformation FastighetsFakta * Juridisk information InfoTorg Juridik Varumärken Övrig information Spärregister Nix Telefon Komplettering eller undantag av behörighet till tjänster som ingår i ert avtal - Skicka beställningen till: InfoTorg kundtjänst: telefon

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer