Förvaltningsberättelse för Lilla barnets fond 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse för Lilla barnets fond 2009"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse för Lilla barnets fond Bakgrundochändamål Måluppsattaiverksamhetsberättelse2008förattuppnåändamålet Verksamhetförattuppnåmålen Verksamhetbeskrivning Informationochmarknadsföring Hemsidaochgrafiskprofil Sekretariatsfunktion Lansering Rekryteringavstödmedlemmar Insamlingskampanj Partnerskapmedföretag Måluppsatta2008somuppnåtts Måluppsattaunder2009somuppnåttsunder Socialamedier Ambassadörer Beskyddare SMS nummerförinsamling Målsominteuppnåtts Hurändamåletfrämjatsunder Miljöinformation Nyckeltal Utvecklingunder sida 1 (1)

2 1.Bakgrundochändamål Storavälgörenhetsorganisationerbliralltviktigareförattfinansieramedicinsk forskning.eftersomforskningomnyföddabarnhardåligaekonomiskaförutsättningar grundadeföräldrar,barnläkareochforskareföreningenlillabarnetsfondioktober 2008.EnligtstadgarnaförLillabarnetsfondskaföreningen stödjaforskningoch evidensbaseradutvecklingrörandedetnyföddabarnet.syftetärattigrundenförbättra deekonomiskaförutsättningarnafördennaforskning. 2.Måluppsattaiverksamhetsberättelse2008förattuppnåändamålet Enligtverksamhetsberättelsenför2008sattesföljandemålförattuppnåändamålet: verksamhetsbeskrivning,medövergripandevisioner,målochstrategier kontaktmedpr byrå,förstrategierkringinformationochmarknadsföring hemsidaochgrafiskprofil sekretariatsfunktion,framföralltförmedlemshantering officielllansering,preliminärtiapril2009 rekryteringavstödmedlemmar eninsamlingskampanj partnerskapmedföretagsomvillstödjaneonatalforskning 3.Verksamhetförattuppnåmålen 3.1Verksamhetbeskrivning Under2009harstyrelsenarbetatmedettövergripandeinterntdokumentkring visioner,målochstrategier.arbetetäromfattande.samtligakapitelärännuinte färdigskrivnaochdärförkommerarbetetattfortsättaunder Informationochmarknadsföring SamarbetemedPR företagetburson Marstelleretableradesibörjanav2009. KontaktpersonärAnnicaHolmberg.VåröverenskommelseinnebarattLillabarnetsfond fårgratiskonsulthjälpmotsvarande kronor. Under2009bidrogBurson Marstellertillföljande: LillabarnetsfondsseminariumunderAlmedalsveckan rådgivningkringstrategierisocialamedier undervisningihurpr arbetekanskeipraktiken 3.3Hemsidaochgrafiskprofil Enhemsidawww.lillabarnet.seöppnadesochundervåren2009fickdensittnuvarande utseende.logotypenkomtillgenomentävlingpåwww.99designs.comsomvannsav SubkhanKhamidiiIndonesien. 3.4Sekretariatsfunktion SusanneAbeniusrekryteradesundervåren2009somvolontärförattsköta medlemsfrågorochbokföring.hösten2009ficklillabarnetsfondmöjlighetattvia ArbetsförmedlingenlåtaRose MarieMillbergarbetaheltidsomkanslistförLillabarnets sida 2 (2)

3 fond.enarbetsplatsförkanslifunktionerhyrdesfrånochmednovember2009på kontorshotellet BusinessCenterBilpalatset",S:tEriksgatan Lansering Ettavdeviktigastemålenför2009varofficielllanseringgenomettexternevent. FörutomseminariumiAlmedalenhadeLillabarnetsfondettlanseringseventunder Svenskamotionsdagen(6/6 2009). Somledilanseringenskickadeviocksåuttvåpressmeddelanden,delsisambandmed vårtseminariumialmedalen,delsisambandmedatthkhprinscarl Philiputnämndes till Lillabarnetsbeskyddare. 3.6Rekryteringavstödmedlemmar Rekryteringavstödmedlemmarharskettgenomattstyrelseochforskningsnämnd spriditinformationtillegnakontakter,genomtydliginformationpåhemsidan Viharintehaftekonomisktutrymmeförrekryteringskampanjviaannonsering. 3.7Insamlingskampanj Isambandmedevents(punkt3.5)harLillabarnetsfondförsöktsamlatinkontanteri insamlingsbössor,dessvärremedmagertresultat. Under2009harengrafikergjortettpaketmedannonseriolikaformatförannonseringi tidningar.tyvärrharviintefåttnågonmediapartnerunder2009ochdärförharviinte kunnatgenomföranågonannonsering. 3.8Partnerskapmedföretag LillabarnetsfondharföretagsomPartners,ibetydelsenattföretagkanstödjaossmed ekonomisktellerskänkaosstjänster.under2009harföljandeföretagvaritpartners: HQbank,Burson Marsteller,Abbott,Projectplace,ColorYourLifesamtPampers. 4.Måluppsatta2008somuppnåtts2009 Avdemålsomsattes2008harföljandeuppnåtts: PR byråsomsamarbetspartner hemsidaochgrafiskprofil sekretariatsfunktioner officielllansering rekryteringavstödmedlemmar( viralcommunication ) partnerskapmedföretag 5.Måluppsattaunder2009somuppnåttsunder2009 Styrelsenharunder2009sattuppochuppnåttflerakortsiktigamålsomsyftartillatt sättafokuspåbehovetavökadforskningomnyföddabarnochderasframtidahälsa. 5.1Socialamedier Under2009öppnadevienTwitter kanal(www.twitter.com/lillabarnet),enfanclubpå Facebook(www.lillabarnet.se/facebook)samtenblogg(www.barnlakarbloggen.se). sida 3 (3)

4 Syftetmeddessainformation /marknadskanalerärattökakännedomenomlilla barnetsfondmedsmåmedel. 5.2Ambassadörer Lillabarnetsfondharbörjatrekryteraambassadörersomiolikasammanhangkanvara företrädare.under2009rekryteradesrose MarieMillberg,MarcusBirro,Kenneth Johansson,KattisAhlströmochVictoriaSandellSvensson. 5.3Beskyddare HKHPrinsCarlPhiliprekryteradessombeskyddareförLillabarnetsfondunder SMS nummerförinsamling Islutetav2009fickviettSMS nummerfördesomvillskänka50kronorviasms.smsnumretärettsåkallatpremiumnummer,vilketinnebärlägstamöjligaomkostnader.av de50kronornagår43,48kronortilllillabarnetsfond. 6.Målsominteuppnåtts2009 Följandeuppsattamålför2009harinteuppnåtts. verksamhetsbeskrivning insamlingskampanj 7.Hurändamåletfrämjatsunder2009 Under2009harLillabarnetsfondintedelatutnågraforskningsanslag,enligten överenskommelsemed.svenskinsamlingskontroll,sfi. Anledningenvarattvårainkomstervarmycketsmåförstahalvåret2009.Detvarförst närrutinerkringmedlemsfrågorochinsamlinglöstesiomattsusanneabenius rekryteradessomvolontärsomintäkternaökade.eftersomdetkrävsutannonseringi godtidförattkunnadelautforskningsanslag,kontaktadevisfiochdegodkändeattvi skötupptidpunktenförutdelningavforskningsanslagtill Miljöinformation Lillabarnetsfondharstrateginattminimeraklimatpåverkan.Samtligastyrelsemöten utomårsmötetharvarittelefonkonferenser. Samtligaresorförvolontärernasarbeteharskettmedtåg.Ingenresaharskettmedbil. DetkontorshotelldärLillabarnetsfondhyrettkontorsutrymmerharavfallssortering (papper,glas,metall,elektroniketc). 9.Nyckeltal2009 Medlemmar privatpersoner(n) 73 Medlemmar företag(n) 4 Intäkter(kr) Kostnader(kr) Administrationskostnad/Totalaintäkter(%) 30% sida 4 (4)

5 10.Utvecklingunder2010 Följandemålärsattainförverksamheten2010: Färdigställaverksamhetsbeskrivningen ÖkadsatsningpåSocialamedier Rekryteraminst500medlemmar Rekryteraytterligaretvåambassadörer Insamlingskampanjgenomannonseringitidningar Utlysningochutdelningavanslag Under Lillabarnetsmånad inovemberarrangeraminstettexterntevent Stockholm EvaBerggrenBroström,ordförande sida 5 (5)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Denna fil innehåller 75 av de totalt 183 standarder, som tillförts klubben sedan starten 1964. Övriga 108 standarder finns på nästa fil.

Denna fil innehåller 75 av de totalt 183 standarder, som tillförts klubben sedan starten 1964. Övriga 108 standarder finns på nästa fil. Sida 1 av 38 Sida 2 av 38 Sida 3 av 38 Sida 4 av 38 Sida 5 av 38 Sida 6 av 38 Sida 7 av 38 Sida 8 av 38 Sida 9 av 38 Sida 10 av 38 Sida 11 av 38 Sida 12 av 38 Sida 13 av 38 Sida 14 av 38 Sida 15 av 38

Läs mer

Dominobitar för 18 personer

Dominobitar för 18 personer Dominobitar för 18 personer Dominobitar för 20 personer Dominobitar för 22 personer Dominobitar för 24 personer Dominobitar för 26 personer Dominobitar för 28 personer Dominobitar för 30 personer Rätt

Läs mer

ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll

ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll ÅnsREDovrsNrNG för Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Otg.t1r. 556429-117 Styrelsen och verkstålladde direktören ffu härmcd rvlämdå årsredovisnidg för räkenskapsåret 29-r-r -- 29-12-3r. Inn håll

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

TROR NI OCKSÅ PÅ EN MÄNSKLIGARE STAD? Visa ert stöd med något av Stockholms Stadsmissions företagspaket

TROR NI OCKSÅ PÅ EN MÄNSKLIGARE STAD? Visa ert stöd med något av Stockholms Stadsmissions företagspaket TROR NI OCKSÅ PÅ EN MÄNSKLIGARE STAD? Visa ert stöd med något av Stockholms Stadsmissions företagspaket Stockholms Stadsmission arbetar varje dag och natt för människor som lever i hemlöshet och social

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Manual för Ekonomirapporter på Företagsplatsen Gå in på Valvet Förvaltnings www.valvetab.se klicka på Kundportalen. Du kommer då till en sida där du välja att olika internetbaserade tjänster här väljer

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer