Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg"

Transkript

1 Göteborg Protokoll Årsmöte Tid:16:00 Plats:Sal204,Annedalsseminariet,Göteborg Närvarande IvanaBliznac TorbjörnJohansson,mötessekreterare FridaVernersdotter,mötesordförande EmmaBackman DennisHalvordsson Carl MagnusTräff MatildaWallmon JosefinCarlsson ViktoriaTössberg CamillaSchieche(ejröstberättigad) LovisaMöller JosefinMardi RichardRosander TiinaPuurula JuliaLindholm SagaKhaghani AnneEngström NejinVedad(ejröstberättigad) AnnaReumert DanielBäckman MarieSteiner OttoWidmark NiklasMartinsson,valberedning 1Mötetöppnas MötetöppnasavIvanaBliznackl Valavmötessekreterare ÅrsmötetväljerenhälligtTorbjörnJohanssontillmötessekreterare. 3Valavtvåjusteraretillikarösträknare ÅrsmötetväljerenhälligtJosefinCarlssonochMarieSteinertilljusteraretillika rösträknare. 4Valavmötesordförande ÅrsmötetväljerenhälligtFridaVernersdottertillmötesordförande. 5Fastställandeavdagordningochmötesordning

2 Göteborg FridaVernersdottergårkortigenommötesordning.Mötesordningfannsbifogadsom bilagatillårsmötetsövrigahandlingar. Årsmötetgodkännermötesordningochdagordning. 6Frågaomårsmötetskorrektautlysande Enligtföreningensstadgar 6.2skallkallelsetillårsmöteutgåtillmedlemmarochtill revisorfyra(4)veckorföremötesdagen. Årsmötetutlystesgenommedlemsutskickochinformationviamail,Facebookoch hemsidan,samtaffischeringden??,alltsåienlighetmedstadgarna. 7Upprättandeavröstlängdsamtkontrollaveventuellafullmakter Enligtföreningensstadgar 6.2räknassommedlemdenpersonsomerlagt medlemsavgiftsenastfem(5)veckorföreutsattdatum.enligt 6.3berättigar medlemskaptillen(1)röst. JosefinCarlssonsamlarinröstlängd.Ingafullmakterharkommitin.Röstlängd fastställstill20personeravårsmötet. 8Behandlingavinkomnamotionerochpropositioner Ingamotionerinkomtillstyrelsen. Proposition1behandlasangåendestadgeändring.Iförenigensstadgarsåföreslåsen ändringavparagraf3till FöreningenharsittsätevidGöteborgsUniversitet,Sverige, ochärmedlemigötastudentkår.förändringenföreslåspågrundavdenändrade strukturenavgötastudentkårförattförnyastadgarnailinjemedstudentkårens. Proposition1antasenhälligtavårsmötet. 9Fastställandeavmedlemsavgift Styrelsenföreslåribilaga2attmedlemsavgiftenskafastställastill50kr.Årsmötet fastställerienlighetmedstadgamedlemsavgiftförtvåterminertill50kr. 10VerksamhetsberättelseförUtrikespolitiskaFöreningenGöteborg2011, samtbokslutochrevision FridaVernersdotterföreslårattverksamhetsberättelse,bokslut,ochrevision behandlassamlat. JosefinCarlsson,programsektionen,behandlarverksamhetsberättelsen.Berättelsen inkluderarutmaningar,höjdpunkter,ochbetydandehändelserunderåret,samt rapporterfråndeolikaseparatasektionerna. TorbjörnJohansson,kassör,behandlardeekonomiskabitarnaavåret,samtgår igenombokslutochresultaträkningför2011. AnneEngström,ekonomiskrevisor,avgerrevisorsberättelseochrekommenderaratt denavgåendestyrelsenbeviljasansvarsfrihet. NiklasMartinsson,verksamhetsrevisor,avgerrevisorsberättelseochrekommenderar attdenavgåendestyrelsenbeviljasansvarsfrihet.verksamhetsrevisorernabifogar docktillhandlingarnaenupplysningangåendeenproblematisksituationmedgöta Studentkårochobligatoriskmedlemskapienstudentkår.Dennaupplysningärendel avverksamhetsrevisorernasrevisorsberättelse. Årsmötetgodkännerenhälligtverksamhetsberättelseochbokslutför2011.

3 Göteborg 11Frågaomansvarsfrihetföravgåendestyrelse Årsmötetbeviljarenhälligtansvarsfrihetföravgåendestyrelse. 12VerksamhetsplanförUtrikespolitiskaFöreningenGöteborg2012 IvanaBliznacgårigenomverksamhetsplanförUFGöteborg2012,enligttillårsmötet bifogatdokument.årsmötetaccepterarenhälligtdenlagdaverksamhetsplanenför Valavnystyrelse,revisorochvalberedningförkommandeverksamhetsår NiklasMartinssongårigenomvalberedningensarbete.Depåbörjadeprocesseni novemberochbegärdeinbådecvochpersonligtbrev.niklasgårigenomdekravoch meritersomharvägtstyngstiderasarbete. Valberedningengårigenomdeposterochdekandidatersomdeharvaltattföreslå. Valberedningenföreslårenordförande,ensekreteraretillikaviceordförande,entill viceordförande,enkassör,tvåprogramansvariga,tvåevenemangsansvariga,tvåpransvariga,samttvårepresentanterförutblick. FrågoruppstårangåendebehovetavtvåposterförUtblicksamttvåviceordförande, Niklasgårigenomderasresonemangkringdetta,vilketberorpåenoklarhetkring fleraföreslagastyrelsemedlemmarsvistelseortunderhöstochvår,samtattden föreslagnastrukturenskasäkerställaattdetunderhelaåretsgångfinnsfolksomkan ansvarafördeolikaansvarsuppgifterna. Frågauppkommerävenomenavkandidaternasmedlemskapochvaddettainnebär förvalbarhet.efterengenomgångframkommerdetattdenne(danielbäckman)inte ärvalbarvidårsmötetsdatum. Ordförandelåterdeföreslagnakandidaternapresenterarsig.Ingamotkandidater anmälersig. Ordförandeföreslårattårsmötetskabeslutaomdenföreslagastrukturenav styrelsen.årsmötetantardenföreslagnastyrelsenmedundantagavdenvakanta posten.årsmötetvakantsätterenpostsomstyrelserepresentantförutblick. Årsmötetväljerföljandestyrelse: Ordförande,viceordförande,kassör,sekreterare(presidium) IvanaBliznacväljstillordförande,DennisHalvordsssontillsättssomsekreterare samtviceordförande,matildawallmonsomviceordförande,ochtiinapuurula somkassör. Styrelse(övriga) Programansvariga:Carl MagnusTräff,ViktoriaTössberg Evenemangsansvariga:EmmaBackman,JosefinMardi PR ansvariga:sagakhaghani,julialindholm RepresentanterförUtblick:AnnaReumert,vakant

4 Göteborg Årsmötetuppdrarävendentillträdandestyrelsenatttillsättadenvakantapostensom styrelserepresentant.årsmötetrekommenderardentillträdandestyrelsenatttillsätta postenmeddanielbäckman. Valberedningpresenterarävenförslagförrevisorerochvalberedning.Dessaposter antasenligtföljandestruktur: Revisor(ekonomiskochverksamhets ) Ekonomiskrevisor:AnneEngström Verksamhetsrevisorer:MarieSteiner,KlaraSommerstein Valberedning MarieSteiner,KlaraSommerstein(sammankallande) 14Övrigafrågor FrågauppkommerfrånpersonOttoWidmarkomvalberedningspresentationavderas förslag,ochnärochhurdessaskapresenterasinförårsmötet.ottowidmarkanseratt detråderoklarhetkringvalberedningensuppgift. Torbjörn Johansson lyfter frågan om att föreslå den tillträdande styrelsen uppgiften attutredafrågan.förslagetärsomföljande: Att:Årsmötetrekommenderarstyrelsenattutredaochutvärderafråganomhurochnär valberedningensskapresenterasittförslaginförårsmötet,samtatteventuelltföreslåen stadgeändringinförkommandeårsmöte. Förslagetantasenhälligtavårsmötet,ochdetstårtillträdandestyrelsetillbudsatt utredaochföreslåenstadgeändringsomreglerarvalberedningensuppgifterinför kommandeårsmöte. 15Mötetavslutas OrdförandeFridaVernersdotteravslutarmötetkl Mötesordförande,FridaVernersdotter Mötessekreterare,TorbjörnJohansson. Justerare,JosefinCarlsson. Justerare,MarieSteiner

5 Göteborg

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer