Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning."

Transkript

1 Bil 66 HÖGSKOLAN I GÄVLE AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI AVDELNINGEN FÖR EKONOMI AVDELNINGSCHEF LARS STEINER Dnr /10 Fastställt Högskolestyrelsen Till Högskolestyrelsen Högskolan i Gävle Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning. Åsa Morberg Akademichef Lars Steiner Avdelningschef Bilaga 1: Framställan angående anställning av professor i företagsekonomi, inriktning entreprenörskap, Bilaga 2: Framställan angående anställning av professor i företagsekonomi, inriktning redovisning, Bilaga 3: Civilekonomutbildningens forskningsanknytning, Bilaga 4: Rekryteringsbehov till Handelshögskola i Gävle 1

2 Bilaga 1 Framställan angående anställning av professor i företagsekonomi, inriktning entreprenörskap Vid avdelningen för ekonomi, inriktning entreprenörskap finns för närvarande en professor (Lars-Torsten Eriksson) och två lektorer (Agneta Sundqvist, vikarie till för docent Johan Gaddefors). Dessutom finns tre doktorander. Kunskaper inom ämnesinriktningen entreprenörskap finns hos många av avdelningens medarbetare. Entreprenörskap (kreativ affärsutveckling) är en av fördjupningsinriktningarna i ekonomutbildningen och även en av tre inriktningar på avancerad nivå i den civilekonomutbildning som avdelningen ansökt om att få starta HT Avdelningen för ekonomi utbildar förutom civilekonomer, även fastighetsekonomer och fastighetsmäklare. Lars-Torsten Eriksson är idag ansvarig för ämnesinriktningen entreprenörskap och förväntas gå i pension det närmaste året. Forskningen inom området behöver förstärkas för att säkra kvalitet i utbildningen för framtiden. Området var ett prioriterat område vid HiG till Entreprenörskapsinriktningen inom företagsekonomi behöver förstärkas med en professorsanställning. Utbildning inom entreprenörskap efterfrågas alltmer av samhället, även inom skolområdet. Professuren i entreprenörskap är placerad inom ämnet företagsekonomi. Den ansvarar för ämnets forskning och utbildning med inriktning mot entreprenörsfrågor. Teorier kring entreprenörskap handlar om de processer där människor genom organisationer initierar och genomför förändringar. Det teoretiska perspektivet har sin fokus på radikalt annorlunda och nya verksamhetsmöjligheter som skapas genom förändringar i omvärlden. Kompetensmässigt söker vi en person som medverkar i de avancerade kurserna inom kreativ affärsutveckling, samt medverka till att bygga upp kontakter och samverkan med det omgivande samhället. Professuren syftar till kunskapsutveckling och kunskapsspridning om hur nya idéer skapas, utvecklas och genomförs i olika organisationssammanhang. Dessa organisationer kan vara såväl privata som kommersiella och ideella. Empiriskt knyter professuren samman den regionala utvecklingen med den internationella och särskild tonvikt läggs vid koppling till någon av högskolans profilinriktningar hälsofrämjande arbetsliv och byggd miljö. I anställningen ingår undervisning på avancerad nivå, handledning av examensarbeten på C och D nivå, doktorandhandledning och egen forskning (ca 50 %). I professorsanställningen ingår att följa forskningsfronten, vara ansvarig för ämnesinriktningen entreprenörskap/kreativ affärsutveckling samt att i samverkan med regionens offentliga och privata aktörer externfinansiera forskning inom ämnet. För anställning krävs doktorsexamen och meriter motsvarande professorskompetens. För anställningen tillämpas efter lokala föreskrifter vid Högskolan i Gävle för anställning av professor. Högskolan i Gävle tillämpar och bedömer vid professorsanställning vetenskapliga publiceringar och förmåga att leda forskargrupper och handleda doktorander som viktigast. 2

3 Dessutom bedöms pedagogisk erfarenhet och kompetens, förtrogenhet med olika typer av undervisningsmodeller, t ex Internet-baserat lärande, förmåga att undervisa på engelska, branscherfarenhet och förmåga att upprätthålla kontakter med företag och samhällsorganisationer. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som god samarbets- och organisationsförmåga. Anställningsföreläsning och sex månader provanställning tillämpas. Provanställning kan påbörjas innan den formella anställningsproceduren avslutats. Vi söker företrädesvis en person som är villig att bygga upp hög kvalitet på utbildning och forskning inom området entreprenörskap/kreativ affärsutveckling och representera Högskolan i Gävle vid internationella forskningskonferenser. Av särskilt värde bedöms erfarenhet från forskningsprofilområdet vid Högskolan i Gävle Byggd Miljö. Högskolan i Gävle har även forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv och den övergripande visionen för högskolans verksamhet, Hållbar livsmiljö. Högskolan i Gävle bedriver ett utvecklingsarbete med syfte att etablera en handelshögskola (Gävle Business School, GBS). 3

4 Bilaga 2 Framställan angående anställning av professor i företagsekonomi, inriktning redovisning Vid avdelningen för ekonomi, inriktning redovisning finns för närvarande tre lektorer, varav en docent (Markku Penttinen) och fyra adjunkter. Ytterligare en adjunkt är under rekrytering. En av adjunkterna förväntas doktorera i slutet av 2010 (Fredrik Hartwig). Redovisning är en av fördjupningsinriktningarna i ekonomutbildningen och även en av tre avancerade inriktningar i den civilekonomutbildning som avdelningen ansökt om att få starta HT Avdelningen för ekonomi utbildar förutom civilekonomer, även fastighetsekonomer och fastighetsmäklare. Docent Markku Penttinen är idag ansvarig för ämnesinriktningen redovisning. Penttinen förväntas gå i pension det närmaste året. Forskningen inom området behöver förstärkas för att säkra kvalitet i utbildningen inför framtiden. Redovisningsinriktningen inom företagsekonomi behöver därför förstärkas med en professorsanställning. Redovisningsområdet omsätter ca 18 mkr/år. Externredovisning, finansiering/finansiell analys, internredovisning, kostnads/intäktsanalys och ekonomistyrning ingår i den företagsekonomiska inriktningen redovisning. I anställningen ingår undervisning på avancerad nivå, handledning av examensarbeten på C och D nivå, doktorandhandledning och forskning (ca 50 %). Kontakter med företag och samhällsorganisationer lokalt och regionalt är viktiga arbetsuppgifter. Visst administrativt arbete kan även ingå i arbetsuppgifterna. I professorsanställningen ingår att följa forskningsfronten inom redovisningsområdet och vara ansvarig för ämnesinriktningen och gruppen inom redovisning/finansiering samt att i samverkan med regionens offentliga och privata aktörer externfinansiera forskning inom ämnet. För anställning krävs doktorsexamen och meriter motsvarande professorskompetens. För anställningen tillämpas efter lokala föreskrifter vid Högskolan i Gävle för anställning av professor. Högskolan i Gävle tillämpar och bedömer vid professorsanställning vetenskapliga publiceringar förmåga att leda forskargrupper och handleda doktorander som viktigast. Dessutom bedöms pedagogisk erfarenhet och kompetens, förtrogenhet med olika typer av undervisningsmodeller, t ex webb baserat lärande, förmåga att undervisa på engelska, branscherfarenhet i form av arbete inom något redovisningsyrke och förmåga att upprätthålla kontakter med företag och samhällsorganisationer. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som god samarbets- och organisationsförmåga. Anställningsföreläsning och sex månader provanställning tillämpas. Provanställning kan påbörjas innan den formella anställningsproceduren avslutats. Vi söker företrädesvis en person som är villig att bygga upp hög kvalitet på utbildning och forskning inom området redovisning/finansiering och representera Högskolan i Gävle vid internationella forskningskonferenser. Av särskilt värde bedömer vi erfarenhet från forskningsprofilområdet vid Högskolan i Gävle Byggd Miljö. Högskolan i Gävle har även forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv och den övergripande visionen för högskolans verksamhet, Hållbar livsmiljö. Högskolan i Gävle bedriver ett utvecklingsarbete med syfte att etablera en handelshögskola (Gävle Business School, GBS). 4

5 Bilaga 3 Civilekonomutbildningens forskningsanknytning Forskningsanknytningen till civilekonomutbildningens tre inriktningar kreativ affärsutveckling, marknadsföring och redovisning/finansiering återfinns inom avdelningens forskningsprogram. Inom programmet marknadsföring finns följande projekt: Internationella allianser och affärsrelationer (Malama, Osarenkhoe, Hyder, Sundström, Wikström) Tjänstemarknadsföring, kunddriven fastighetsförvaltning (Hyder, Osarenkhoe, Ålund, Wikström, Gerdemark) Affärsmodeller, Affärsutveckling varumärkesstrategier (Osarenkhoe, Steiner, Strömberg Eriksson, Åge) Kulturella olikheter i affärsnätverk (Malama, Osarenkhoe, Hyder, Strömberg, Bantekas) Inom kreativ affärsutveckling bedrivs forskning inom programmet Entreprenörskap och regional utveckling: Corporate Social Responsibility, Kooperation (Hyder, Malama, Sundström,) Lärande organisationer, Knowledge Management, mindre och medelstora företag, Samhällsentreprenörskap (Sundström, Steiner, Ekstrand, Wallmon) Entreprenörskap, kreativitet, kluster, konst och konsthantverksföretagande, kombinatörer (Ericsson, Eklinder Frick, Ekstrand, Wallmon, Steiner, Nordström) Forskning inom redovisning/finansiering bedrivs förutom inom redovisning/finansiering även inom fastighetsekonomi och nationalekonomi: Effektivitet och produktivitet inom t ex skogsindustrin (Penttinen) Redovisning, bokslutsanalyser (Hartwig) Finansiering (Penttinen, Bantekas) Portföljval, fastighetsvärdering (Kulander, Bantekas) Ekonomistyrning (Sörling) Vid en kvalitativ innehållsanalys framkommer att avdelningens forskning i hög grad riktar sig mot institutioner i det omgivande samhället och de förändringar som dessa genomgår. Flera av avdelningens forskare intresserar sig för samarbetsformer mellan företag med kulturella skillnader och identitetsprocesser i samband med detta. I en alltmer globaliserad värld kommer Gävleregionens företag i kontakt med avlägsna marknader och ingår allianser med organisationer i andra delar av världen. Ett flertal studier pågår där analys görs av nya former av företagande, liksom av lärprocesser i mindre och medelstora företag, sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetskrav som ställs på regionens företag. Tre andra inriktningar inom forskningen finns inom områdena Ledarskap, Miljö och hälsa samt Fastighetsekonomi. 5

6 Bilaga 4: Rekryteringsbehov till Handelshögskola i Gävle (GBS) Rekryteringsbehovet av forskningsledare i form av professorer till Handelshögskolan i Gävle är sex anställningar inom den närmaste tre-årsperioden inom ämnesinriktningarna Entreprenörskap, Redovisning och finansiering, Organisation och ledarskap, Miljö och hälsoekonomi och två anställningar inom Fastighetekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi. Entreprenörskap och Redovisning och finansiering utgör ersättning för professor Lars-Torsten Eriksson och docent Markku Penttinen, vilka går i pension under perioden. Förutom dessa professorer finns vid E-avdelningen professor Akmal Hyder och docent Aihie Osarenko inom ämnesinriktningen marknadsföring. Området Ledarskap är starkt inom akademin för utbildning och ekonomi (AUE), där arbetet inom Ledarskapsakademin har samlat forskare från hela HiG, men där huvudsakligen lärare/forskare från AUE deltagit aktivt i verksamheten som varit riktad mot samverkan med externa aktörer. I ekonomutbildningen är ledarskap en viktig del, med kurser på A, B och C- nivå. Genom att det saknas en docent/professor inom området har hittills inte kurser på avancerad nivå kunnat erbjudas. Till handelshögskolan planeras därför en professorsanställning inom Organisation och ledarskap. Inom området miljöekonomi har tidigare funnits en professor vid den ekonomiska institutionen (Uhlin). Ett flertal forskare vid E-avdelningen och två doktorander, dels inom avfallsforskning (Kågström), dels inom hälsobokslut inom Sandvik (Diamant) bedriver utbildning och forskning inom området miljö och hälsa. Området är ett profilområde för HiG. För att ytterligare stärka detta område planeras en professorsanställning inom området Miljö och hälsa till handelshögskolan. Området Fastighetsekonomi har sin bas dels inom företagsekonomin, dels inom nationalekonomin. Inom området finns två utbildningsprogram vid HiG, fastighetsmäklarprogrammet och ekonomisk fastighetsförvaltning. En översyn görs av dessa utbildningar och ett nytt fastighetsekonomiprogram planeras starta HT En professorsanställning har tidigare funnits vid den ekonomiska institutionen (Söderberg) inom nationalekonomi. Mellan 1995 och 2000 fanns vid KTH, institutionen för byggd miljö (Gävle) en professur inom företagsekonomi med inriktning mot fastighetsekonomi. Flera av de lärare som idag arbetar vid E-avdelningen har tidigare haft anställning (Steiner) eller varit doktorander vid KTH, byggd miljö (Wikström, Strömberg, Källquist, Gerdemark). Den kompetensmässigt starkaste basen inom fastighetsekonomi, E-avdelningen ligger därför inom ämnet företagsekonomi (fastighetsföretagande). Inom fastighetsekonomi inriktning nationalekonomi finns en doktorand (Kullander). Området byggd miljö är ett profilområde för Högskolan i Gävle och HiG bygger upp forskarutbildning inom området. Till handelshögskolan planeras två professorsanställningar inom området Fastighetsekonomi med dels företagsekonomisk, dels nationalekonomisk inriktning. 6

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer