Rätten till boende/bostad ur ett bostadslöshetsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätten till boende/bostad ur ett bostadslöshetsperspektiv"

Transkript

1 JAN-ERIK HELENELUND Rätten till boende/bostad ur ett bostadslöshetsperspektiv ACTA WASAENSIA NR 251 RÄTTSVETENSKAP 10 OFFENTLIG RÄTT UNIVERSITAS WASAENSIS 2011

2 Förgranskare Akademiprofessor Kaarlo Tuori Juridiska fakulteten PB Helsingfors universitet Professor Raija Huhtanen Ledarskapshögskolan Tammerfors universitet

3 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto Marraskuu 2011 Tekijä(t) Julkaisun tyyppi Jan-Erik Helenelund Monografia Julkaisusarjan nimi, osan numero Acta Wasaensia, 251 Yhteystiedot ISBN Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta ISSN Julkisoikeus , PL 700 Sivumäärä Kieli Vaasa 404 ruotsi Julkaisun nimike Oikeus asumiseen/asuntoon asunnottomuusnäkökulmasta Tiivistelmä Väitöskirjan lähtökohtana on ollut toisaalta todellisen asunnottomuuden ja toisaalta perustuslain 19 :ään sisältyvän oikeuden asumiseen/asuntoon välinen jännite. PL 22 :llä on myös relevanssi, koska siihen sisältyvä säännös velvoittaa edistämään myös ihmisoikeuksien toteutumista suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. PL 22 :n kautta ihmisoikeusjärjestelmällä voi myös olla tulkintavaikutusta kansallisiin perusoikeuksiin. Väitöskirjan pääkysymys liittyy siihen kokonaissääntelyyn, jonka kautta PL 19.1 :ään sisältyvä subjektiivinen oikeus asumiseen ja PL 19.4 :ään sisältyvä julkisen vallan velvoite edistää jokaisen oikeutta asuntoon on tarkoitettu toteutettavaksi. Pääkysymys on, edistääkö tämä sääntely myös asunnottomien oikeutta asuntoon, kunnioittaen samalla kaikkien osapuolten perusoikeuksia. Tämän pääkysymyksen alle on eritelty kuusi alakysymystä. Ne koskevat sitä, miten kokonaissääntelyn perusoikeusnäkökulmasta pitäisi olla jaettuna eri sääntelytasoille, onko kokonaissääntelyn rakenne tästä näkökulmasta onnistunut, onko sääntely kaikilta osin toteutettu tavalla jossa sisällöllisesti kunnioitetaan perusoikeuksia, onko kokonaissääntelyssä asunnottomuuden vastaisen taistelun kannalta ongelmallisia aukkoja, ja lopulta vaatiiko kunnioittaen kaikkien osapuolten perusoikeuksia käytännössä myös muitten osapuolten perusoikeuksien huomioon ottamista aiheen kokonaissääntelyssä. Tutkimusaihettani lähestyn pääasiallisesti oikeusdogmaattisesta näkökulmasta, mutta tätä näkökulmaa täydennetään oikeuspoliittisella näkökulmalla, jossa oikeusdogmaattisten johtopäätösten pohjalta, ja kokonaissääntelyn käytännön tulkinnoissa todettujen ongelmien pohjalta, annan myös oikeuspoliittisia suosituksia miten sääntelyä voitaisiin kehittää, jotta virheellisistä tulkinnoista päästäisiin pois ja aukot täytettäisiin. Ihmisoikeusinstrumenttien osalta tavoitteena on tukeutua valvontaelinten tulkintoihin hyödyntäen myös alan oikeustieteellistä keskustelua. Lähtökohtaisesti olen olettanut, että ihmisoikeusinstrumenteilla voi olla relevanssia PL 19.4 :n toteuttamiseksi tarkoitetun sääntelyn puutteiden paljastamisessa. Oikeusdogmaattisen tarkastelun tuloksena on todettavissa, etteivät ihmisoikeusjärjestelmän edellyttämät tulkinnat riittävässä määrin ole vaikuttaneet kansallisiin tulkintoihin koskien oikeutta asumiseen/asuntoon. Asiasanat aravalaina, asuminen, asunto, asunnottomuus, häätö, ihmisoikeus, perusoikeus, korkotukilaina, subjektiivinen oikeus, syrjimättömyys, TSS-oikeus, vuokra-asunto, vuokralaisvalinta.

4

5 V Utgivare Utgivningstid Vaasan yliopisto November 2011 Författare Typ av publikation Jan-Erik Helenelund Monografi Publikationsserie, -nummer Acta Wasaensia, 251 Kontaktuppgifter ISBN Vasa universitet Filosofiska fakulteten Offentlig rätt PB ISSN , Sidoantal Språk FI Vasa, Finland 404 svenska Publikationens titel Rätten till boende/bostad ur ett bostadslöshetsperspektiv Sammandrag Utgångspunkten för avhandlingen är spänningsförhållandet mellan den faktiska bostadslösheten och rätten till boende/bostad i den finländska grundlagen, 19. GL 22 har också betydande relevans i och med att det stadgandet förpliktar att i det finländska rättssystemet främja även ett förverkligande av de mänskliga rättigheterna. Det medför bl.a. att de mänskliga rättigheterna kan ha en tolkningspåverkan på nationella grundrättigheter. Avhandlingen har en huvudfrågeställning som handlar om det samlade regelverk som skall förverkliga den subjektiva rätten till boende i GL 19.1 och det allmännas skyldighet att främja rätten till bostad i GL Frågeställningen är om dessa regelverk också är ägnade att befrämja även de bostadslösas rätt till bostad med bibehållen respekt för samtliga parters grundrättigheter. Utgående från den huvudfrågeställningen finns sex underfrågeställningar, som handlar om hur total-regleringen borde vara strukturerad ifråga om olika regleringsnivåer, huruvida den faktiska regleringen med tanke på det har en rimlig totalstruktur, om regleringsnivå och -innehåll till alla delar är riktig, huruvida det finns luckor i totalregleringen som med tanke på bekämpandet av bostadslösheten är problematiska och huruvida bibehållen respekt för övriga parters grundrättigheter kräver att sådana parters grundrättigheter skulle beaktas i det samlade regelverket. Forskningsansatsen är i huvudsak rättsdogmatisk, men den kompletteras med en rättspolitisk, där jag utgående från rättsdogmatiska slutsatser och den faktiska tolkningen av det samlade regelverket lämnar några rättspolitiska rekommendationer om hur regleringen borde förbättras, för att man skall komma bort från en felaktig lagtillämpning och kunna täppa till luckor. Ifråga om människorättsinstrumenten är ambitionen att bygga på övervakningsorganens tolkningar och vetenskaplig forskning som belyser denna. Utgångspunkten har varit att människorättsinstrumenten kan ha en potentiell relevans vad gäller att avslöja brister i den reglering som syftar till ett förverkligande av GL Den rättsdogmatiska ansatsen har avslöjat att människorättssystemet inte i tillräcklig grad har fått påverka tolkningarna av rätten till boende/bostad. Utgående från grundrättighetssystemet finns också en otillräcklig reglering av den subjektiva rätten till boende. Nyckelord aravalån, boende, bostad, bostadslöshet, ESK-rättigheter, grundläggande rättigheter, hyresbostad, hyresgästval, icke-diskriminering, mänskliga rättigheter, räntestödslån, subjektiv rättighet, vräkning.

6

7 VII FÖRORD Det har för mig varit en både intressant och utmanande process att i denna doktorsavhandling ge mig in på ett forskningstema som inom juridiken är så gott som helt outforskat, nämligen rätten till boende/bostad. Jag fascinerades från början av det potentiella spänningsförhållandet mellan rätten till boende/bostad och den faktiska bostadslöshet som trots mångåriga försök att utrota bostadslösheten ur vårt land ändå är ett permanent inslag i vårt samhälle. Jag vill inte heller dölja det faktum att min personliga uppfattning är, och har varit, att ett välfärdssamhälle bara måste få bukt med bostadslösheten. Långvarig bostadslöshet utan tak över huvudet, eller enbart skyddshärbärge som lösning borde ingen utsättas för. Auktoritativ tolkning av ett människorättsinstrument utvisade lyckligtvis att den synen finns inbyggd även i ett dylikt instrument. Det är viktigt, då mina egna värderingar är vetenskapligt irrelevanta. Relevanta finns bara i rättsystemet Under forskningsprocessens gång har jag haft ett verkligt fint stöd från flera håll. För dylikt aktivt stöd vill jag främst tacka professor Eija Mäkinen, som gett värde-fulla råd och feedback under processens gång. Hon orkade uppmuntra mig även då min forskning p.g.a. sjukdom gick mycket långsamt framåt, eller t.o.m. stod helt stilla under drygt sju månaders sjukskrivning p.g.a. borrelia. Ett stort tack vill jag också framföra till prof. Jaakko Husa som var en stöttepelare som trodde på min forskningsidé redan då jag lämnade en långvarig kommundirektörskarriär, för att som jag trodde, helt satsa på en forskarkarriär. Den karriären avbröts av att jag lockades till nya arbetsuppgifter inom det då nybildade VASEK. Fr.o.m. januari 2007 skulle välfärdssektorn likväl bort från mina arbetsuppgifter där, varför det på nytt blev heltidssatsning på den juridiska forskningen. Ett verkligt stort tack vill jag självklart också rikta till min opponent prof. Kaarlo Tuori och till förhandsgranskarna, som förutom Tuori var professor Raija Huhtanen. Även mina arbetskamrater inom offentliga rätten vid Vasa Universitet är värda en erkänsla. De har välvilligt bistått mig, då mina datakunskaper inte räckt till för önskad effektivitet i skrivarbetet. För stöd via feedback på mina tankar vill jag också tacka forskarna inom det av Finlands Akademi finansierade projektet Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet, som utgjorde en del av Work - projektet. Ett alldeles speciellt tack vill jag då förstås rikta till prof. Pentti Arajärvi, projektchef för Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet. Ett tack vill jag också rikta till dem som direkt eller indirekt finansierat mitt forskningsprojekt, Finlands Akademi, Östra Finlands Universitet, Vasa Universi-

8 VIII tet, Kunnallisalan kehittämissäätiö och Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Ett tack vill jag även rikta till dem som redan tidigt visat intresse för den sakkunskap jag via licentiat- och doktorsavhandlingsarbetena utvecklade. I en alldeles speciell tacksamhetsskuld står jag till den delen till Peter Fredriksson, specialsakkunnig vid Miljöministeriets bostadsavdelning. Tack vare honom blev jag engagerad i beredningen av Housing Rights in Europe -konferensen, som utgjorde en del av det finländska EU-ordförandeskapet år Tack vare honom har jag också som medlem i FEANTSAs Housing Rights Expert Group fått insyn i och medverkat i strävandena att skapa en ny progressivare tolkningspraxis av den reviderade europeiska sociala stadgan. I mitt FEANTSA-uppdrag har jag också haft stöd från Y-säätiös och dess verksamhetsledare Hannu Puttonen, vilket jag tackar för. Även till mina arbetskamrater sommaren 2007 på COHREs huvudkontor i Geneve vill jag rikta ett tack, ingen nämnd och ingen glömd. Tiden på COHREs huvud-kontor gav mig gnistan att med stor entusiasm gå in i människorättssystemets reglering av rätten bostad. För mig är rättssystemet ändå framför allt ett sätt att reglera samhällslivet. Jag har därför haft stort utbyte av att engagera mig i forskarnätverk också utanför de juridiska forskarkretsarna. För mig har det varit oerhört givande att delta i det tvärvetenskapliga nordiska forskarnätverk, vars gemensamma tema varit bostadslöshet. De impulser jag fått via nätverket syns också konkret i denna avhandling. Ett tack vill jag därför rikta till Sirkka-Liisa Kärkkäinen, forskare på tidigare Stakes, senare THL. Det var hon som lockade mig med i det forskar-nätverk, som gett mig en oerhört viktig insyn i de bostadslösas verklighet. Sist, men inte minst, vill jag rikta ett stort tack till min familj. Speciellt min fru Katrine har tvingats stå ut med den osäkerhet det innebar att jag i mycket mogen ålder helt sadlade om i min karriär, och satsade på en osäker forskar-bana, där min enda inkomst tidvis varit de stipendier jag haft. Vi hade båda uppfattningen att skrivandet av doktorsavhandlingen skulle vara en betydligt snabbare process. Jag kan bara beklaga att min entusiasm inför vissa delar av forskningen, en lång sjukskrivning och den nedsatta arbetsförmåga sjukdomen medförde under en lång tid, förlängde forskningsprocessen. Även mina numera vuxna och utflugna barn, Magnus och Pernilla, har fått stå ut med att pappa ibland andligen levt i sin egen värld, även då de varit på besök hemma på Höback i Malax. För det kan jag i detta skede bara framföra min ursäkt. Vasa Jan-Erik Helenelund

9 IX Innehållsförteckning FÖRORD...VII FÖRKORTNINGAR... XV 1 INLEDNING Forskningsområdet och dess avgränsning, avhandlingens syfte Närmare lokalisering av bostadslöshetsproblemet Forskningsfrågeställningar och -perspektiv, uppläggning och forskningsmetodik Gemensam EU-definition av bostadslöshet grund för ett normativt arbete BOSTADSLÖSHET SOM RISK FÖR HÄLSA OCH LIV Bostadslöshet som orsak till sjukdom och död i finländsk forskning Forskningsresultat från andra länder Samlade hälso- och problemkomplex i stället för enskild diagnos Bostadslösas missbruk och mental hälsa död, sjukkostnad och övergrepp Andra sjukdomar bostadslösheten som vårdkomplicerande faktor Diskussion om de medicinska rönens betydelse för subjektiv rätt till boende AV FINLAND RATIFICERADE KONVENTIONER OCH FÖRDRAG MED RELEVANS FÖR RÄTTEN TILL BOSTAD/ BOENDE Mänskliga rättigheter och finländska grundrättigheter FN-baserade fördrag och konventioner Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Konventionens huvuddrag Limburgprinciperna och ett självständigt diskrimineringsförbud Maastrichtriktlinjerna som indikation på brott mot ESK-rättigheter Nationell prövningsmarginal och minimikärnan i rätten till bostad Inhumana vräkningar Stöd för rätten till bostad i rätten till hälsa Övriga relevanta FN-konventioner och -instrument Europarådets konventioner och fördrag Europeiska människorättskonventionen... 57

10 X Allmänt funktionssätt och viktiga artiklar som stöder rätten till bostad Rätten till skydd för hemmet samt privat- och familjeliv Rätten till egendom som skydd för rätten till bostad Den reviderade europeiska sociala stadgan Relevanta artiklar i stadgan och allmänna utgångspunkter Rätten till skydd för den enskildes hälsa Funktionshindrade personers rätt till oberoende och integrering samt diskrimineringsförbudet Artiklarna 16, 19 och 23 i den reviderade europeiska sociala stadgan Rätten till skydd mot fattigdom och social utslagning Rätten till bostad EU-baserat skydd för boende/bostad EU:s historia från fri marknad till sociala hänsyn EU i ett brytningsskede policy- och/eller rättighetsaktör? Lissabonfördraget ett försök att stärka rättighetsperspektivet Lissabonfördraget i slutlig form Slutsatser om människorättssystemets minimikrav på nationell reglering av rätten till boende/bostad Generell utgångspunkt för minimikraven Betydelsen av rätten till skydd för privatlivet för rätten till bostad Kopplingen mellan rätten till bostad och rätten till hälsa Kan de faktiskt bostadslösa definieras in bland funktionshindrade? Kopplingen mellan skydd mot fattigdom/utslagning och rätten till bostad Sammanvägning av tolkningseffekten på nationell rätt till bostad/boende EN RÄTTSTEORETISK RAM FÖR GRUNDRÄTTIGHETS- TOLKNING Allmänt Alexys grundrättighetsteori Grundrättigheters struktur; distinktionen regler principer Grundrättigheter som ett system av rättsliga positioner Begränsande av grundrättigheter i Alexys grundrättighetsteori

11 XI 4.3 Det finländska grundrättighetssystemet De finländska grundrättigheternas struktur och funktion Grundrättigheternas strategi materiellt förverkligade grundrättigheter Vem omfattas av grundrättigheter juridiska personers ställning Fysiska personer som primär målgrupp Juridiska personers grundrättighetsskydd Allmän översikt Syftet med grundrättigheter värden i GL 1-2 som förklarande faktor Värdegrunden i GL 1-2 då skyddet avser fysiska personer bakom den juridiska BEGRÄNSANDE AV GRUNDRÄTTIGHETER I DET FINLÄNDSKA GRUNDRÄTTIGHETSSYSTEMET Syftet med behandlingen av systemet för begränsande av grundrättigheter Lagförbehållen vid begränsning av grundrättigheter När används allmänna kriterier för begränsande av grundrättigheter? De allmänna kriterierna för begränsande av grundrättigheter Begränsningar kan endast införas via lag Kravet på exakta och klart avgränsade begränsningar Kravet på godtagbar grund för begränsande av grundrättigheter Ett viktigt samhälleligt intresse som övergripande grund helhetssynen Syftet att trygga ett förverkligande av andra grundrättigheter Kravet på proportionalitet i begränsningarna Kravet att inte röra kärnan i grundrättigheter Rättsskyddskravet Kravet att respektera mänskliga rättigheter En sammanfattning av möjligheterna att begränsa grundrättigheter i vårt grundrättighetssystem och diskussion om vad som är begränsningar ESK-RÄTTIGHETERNA OCH RÄTTEN TILL BOENDE/ BOSTAD ESK-rättigheternas särdrag och rättsverkningar Rätten till bostad dess relation till andra grundrättigheter Preliminär tolkning av rätten till bostad (GL 19.4 ) GL 19.4 :s relation till och samspel med övriga grundrättigheter Allmänt

12 XII Rätten till oundgänglig försörjning och omsorg (GL 19.1 ) Kopplingen subjektiv rätt till boende rätt till social-, hälso- och sjukvård Rätten till grundläggande försörjning (GL 19.2 ) Rätten till liv, personlig frihet och integritet Rätten till jämlikhet Rätten till skydd för privatlivet Rätten till rättsskydd Respekt för mänskliga rättigheter Näringsfrihet Lagregleringskravets komponenter vid närmare reglering av subjektiv rätt till boende i GL Slutsatser om för avhandlingen relevanta konstitutionella mandats funktion inom ESK-sfären CENTRALA INSTRUMENT FÖR FÖRVERKLIGANDE AV GL Bostadsbidragssystemet Kopplingen till mänskliga rättigheter och bostadslöshet Användningen av bostadsbidrag enligt relevanta lagar Slutsatser om bostadsbidragen och bostadslösheten Den sociala bostadsproduktionen och -anskaffningen Målen med den sociala bostadsproduktionen och -anskaffningen Ägare som kan få aravalån/räntestödslån för hyreshus och -bostad Syftet med kapitlet om ägare och kraven på dem Lagregler om möjliga ägare och försäkringssamfundens ändrade ställning Diskussion om försäkringssamfund och god tro Diskussion om allmännyttighet och god tro Krav på samfund som kan anges som allmännyttiga och deras rättigheter Krav på ägarens verksamhetsområde Krav på offentligt lediganslående av hyresbostäder Begränsad avkastningsrätt på satsat kapital Begränsad överlåtelserätt Utjämning av hyror Begränsningar i risktagningsrätten Samfundets aktier får inte vara föremål för offentlig handel Allmännyttighet i koncern

13 XIII Sanktioner om kraven inte efterlevs Slutsatser om kraven på ägare till samhällsfinansierade hyreshus Ansökningsförfarande, stödsystemens innehåll och villkor Behörig myndighet ifråga om aravalån och räntestöd Allmänna villkor för beviljande av aravalån och räntestöd för hyreshus Hyresbostadsaravalån Diskussion om regleringen av aravalån för hyreshus och -bostäder Räntestödslån för hyreshus och -bostäder Specialprogram för huvudstadsregionen och andra tillväxtcentra Understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov Regler för val av planerare och entreprenörer VAL AV HYRESGÄSTER OCH UPPSÄGNING/VRÄKNING AV HYRESGÄSTER I DET SOCIALA HYRESBOSTADS- BESTÅNDET Val av hyresgäster Allmänna grunder för val av hyresgäster Bostadsbehov Förmögenhet Inkomster Undantagsregler Finns besvärsrätt över val av hyresgäster? Diskussion om kriterierna för val av hyresgäster Problematisk kombination vida undantagsregler öppna huvudregler Kreditupplysningar, betalningsstörningar och val av hyresgäster Hyresskulder och val av hyresgäster barnfamiljer Hyresgarantier och val av hyresgäster Val av hyresgäster och tidigare störande beteende i hyresbostad Vanlig bostadspolitik som huvudinstrument och besvärsförbud mot val av hyresgäster en problematisk kombination Nationell lagstiftning om vräkning från hyresbostad Uppfylls människorättskraven? Den finländska lagstiftningen om uppsägning av hyresgäst och om vräkning

14 XIV Diskussion om lagstiftningens förenlighet med människorättskraven BESTÄMNING AV HYRESIVÅN I MED STATLIGT STÖD PRODUCERADE/ANSKAFFADE HYRESBOSTÄDER SLUTSATSER Luckor i totalregleringen Riktig regleringsnivå Finns rimlig totalstruktur på regleringen? Finns felaktig regleringsnivå i totalregleringen? Finns en innehållsmässig respekt för grundrättigheterna och de mänskliga rättigheterna? Slutkommentar KÄLLFÖRTECKNING BILAGA

15 XV FÖRKORTNINGAR Amort. Period Amorteringsperiod ARA (ara) Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (fr.o.m ) Statens bostadsfond (fram till ) Art. art. Artikel, artikel Bitr. Biträdande (JO och JK) dno diarinumero dnr diarienummer ECSR European Committee of Social Rights EEC Europeiska kol- och stålunionen EG-domstolen Europeiska Gemenskapens domstol EG-rätten Europeiska Gemenskapens rättssystem ERMD Europeiska människorättsdomstolen ERMK Europeiska människorättskonventionen ESK-rättigheter Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ESK-sfär Sfären för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter EU Europeiska unionen EWHC High Court of England and Wales F Förordning FEANTSA European Federation of National Organisations working with Homeless FN Förenta Nationerna FPA Forkpensionsanstalten Gen Com General Comment (Allmän kommentar avgiven av behörigt övervakningsorgan inom FN) GL Grundlagen (731/1999) GrL Grundlagen (731/1999) GRU Grundlagsutskottet (Riksdagens) GRUB Grundlagsutskottets betänkande GRUU Grundlagsutskottets utlåtande Handikappservicelagen Lag om stöd och service på grund av handikapp (380/1987) HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen ILO International Labour Organisation (= Internationella arbetsorganisationen)

16 XVI JFT Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland JK Justitiekansler JO Riksdagens Justitieombudsman KELA Finskspråkig förkortning av Folkpensions-anstalten (Kansaneläkelaitos) KVR-förfarande Ett förfarande för byggnadsofferter där allt byggande, alla materialleveranser, alla installationer jämte det som skall installeras och det som behövs för installationen samt tjänster ingår (Kokonaisvaltaista rakentamista) L Lag L om hyresbostadslån. L om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) Mom. Moment OMC Open Metod of Coordination (inom EU) PAF Penningautomatföreningen RF Rgeringsformen (94/1919) RP Regeringens proposition (regeringsproposition) TSS-oikeus Finskspråkig förkortning av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter WHO World Health Organisation (världhälsoorganisationen)

17 1 INLEDNING 1.1 Forskningsområdet och dess avgränsning, avhandlingens syfte Grundlagen (nedan förkortat GL) 19.4 handlar om den s.k. rätten till bostad. Stadgandet lyder: Det allmänna skall främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende. Vid grundrättighetsreformen togs också in ett stadgande: Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Stadgandet finns i nuvarande GL 19.1, och utgör en subjektiv rättighet. I propositionen till grundrättighetsreform gavs också en förklaring till vad oundgänglig omsorg är. Stadgandet har även en boendedimension, enligt vilken det skall trygga möjligheten till ett sådant boende som är en förutsättning för att hälsan och livskrafterna skall bevaras. 1 Uttrycket vars och ens boende i GL kan knappast tolkas så att det skulle finnas grupper vars boende inte bör främjas av det allmänna, ifall de annars har stora, eller t.o.m. oöverkomliga, problem att få en bostad. Detta är ett viktigt konstaterande om man relaterar stadgandet till ett seglivat problem i det finländska samhället, nämligen bostadslösheten. Stadgandet var för all del nytt då det via den grundrättighetsreform, som trädde i kraft den 1 mars 1995, kom in i vår dåvarande regeringsform. Statsmakten har ändå i decennier haft system för att stöda en s.k. social bostadsproduktion. 2 Uppgifter om de bostadslösas antal samlas in via Statens bostadsfonds blanketter om bostadsmarknadssituationen. I dessa räknas följande grupper som bostadslösa: Uteliggare och sådana som övernattar i tillfälliga skydd, sådana som är inkvarterade i natthärbärgen p.g.a. att de saknar bostad, fångar som friges utan att ha bostad och 1 2 RP 309/1993 s. 73. Se t.ex. Statens bostadsfonds enkla 50-årshistorik över aravasystemet, Valtion asuntorahasto, Aravaa kautta aikojen, s. 1. Enligt denna källa har med aravasystemets hjälp under åren producerats hyresbostäder, andelslagsbostäder, och ägobostäder. Dessutom har bostäder grundrenoverats. I överdirektörens inledning nämns också att historiken är avsedd som bl.a. en berättelse om hur den finländska sociala bostadsproduktionen utvecklats. (kursiveringen är avhandlingsförfattarens)

18 2 Acta Wasaensia sådana som tillfälligt bor hos släktingar och bekanta p.g.a. att de saknar bostad. Som bostadslösa familjer räknas sådana familjer som bor åtskilda eller i tillfälliga utrymmen p.g.a. att de saknar bostad. Dit räknas också mödrar som bor i skyddshärbärgen p.g.a. att de saknar bostad och sambor som väntar barn utan att ha en gemensam bostad. 3 De uppgifter som finns om antalet bostadslösa bygger just på denna källa och definition av bostadslöshet. Den utveckling av antalet bostadslösa som bokförts fr.o.m. de bostadslösas år, år 1987, har då utvecklats enligt följande: 4 Tabell 1. De bostadslösas antal åren År Utomhus eller I inrättningar Tillfälligt hos Totalt Familjer åtskilda i tillfäll. skydd p.g.a. bost.sit. bekanta p.g.a. bost.situation En minskning av antalet bostadslösa kunde enligt statistiken förverkligas under och fram till Även därefter har den långsiktiga trenden varit nedåtgående, även om både ökningar och minskningar skett mellan de olika åren. År 2009 var antalet ensamstående bostadslösa likväl på nytt för första gången sedan 2004 över Den gynnsamma utvecklingen i bostadslöshetsstatistiken ovan kan sannolikt ses som Asunnottomuuden vähentämisohjelma s. 8. Se även Kärkkäinen Hannikainen Heikkilä, 1998 s och RP 170/2004 s. 3. Tiitinen Ikonen 2003, bilaga 4 och Statistikscentralen, ARA och Miljöministeriet Sosiaalisen asumisen tilastoja s. 15. Se även vähentämisohjelma s. 9. Totalantalet i tabellen avser ensamstående, medan familjerna finns separat angivna endast som antalet familjer medan totalantalet personer i familjerna inte finns att tillgå. Beträffande påståendet att totalantalet i tabellen enbart är de ensamstående bostadslösas antal, se även Vesanen- Tiitinen 1998 s För år 2004 se Tilastokeskus 2006, Rakentaminen ja asuminen. Vuosikirja 2005 s För åren , se Ara Selvitys 5/2010 s. 3. Som utomhus och i tillfälligt skydd boende har under den perioden räknats sådana som bodde i skyddshärbärgen, i asuntola, i vandrarhem, och i boendeformer som liknar dessa.

19 Acta Wasaensia 3 ett resultat av en aktiv satsning på bekämpandet av bostadslösheten. Redan i regeringsprogrammet för den regering som tillträdde år 1983 ingick nämligen ett mål att avskaffa bostadslösheten, men den regeringen godkände inget egentligt program för att nå ett dylikt mål, även om utredningar gjordes och enskilda åtgärder vidtogs. 6 År 1987 var sedan internationellt förklarat som de bostadslösas år, 7 vilket bl.a. uppmärksammades genom att i det nya programmet för utvecklande av bostadsförhållandena intogs ett entydigt mål att avskaffa bostadslösheten under programperioden Statsrådet godkände slutligt programmet i september år I motsvarande program för perioden nämndes också bland de allmänna målen att ett övergripande mål var att säkerställa att alla befolkningsgrupper som grundläggande rättighet har tillgång till skäliga bostäder oavsett inkomstnivå och bostadsort. Den målsättningen följdes också upp med en punkt i programmet benämnd åtgärder avsedda att avhjälpa bostadslösheten. Åtgärderna gick främst ut på att öka tillgången på bostäder genom statsstödd nyproduktion, men också på att effektivera användningen av befintliga aravahyresbostäder. 9 Beträffande metoderna att komma till rätta med bostadslöshetsproblemet styrker forskning från senare delen av 1990-talet att den s.k. sociala bostadsproduktionen, och främst hyresbostadsproduktionen, hade en central roll i bekämpandet av bostadslösheten i vårt land under i stort sett hela 1990-talet. 10 Också Paavo Lipponens II regering, som regerade fram till våren 2003, hade i den bostadspolitiska strategi den godkände uttalade mål beträffande bostadslösheten. Målet var då likväl betydligt anspråkslösare än tidigare, nämligen att få antalet bostadslösa att börja minska till år Strategin för att bekämpa bostadslösheten gick bl.a. ut på byggande, anskaffning och renovering av små- och familjebostäder, stödbostäder och skyddshem. 11 Även Matti Vanhanens första regering, betonade den s.k. sociala bostadsproduktionens roll i bekämpandet av bostadslösheten. Ambitionsnivån var likväl nu åter höjd till samma nivå som på det sena 1980-talet och under 1990-talets början. Målet var, enligt regeringsprogrammet, att eliminera bostadslösheten. Regeringsprogrammet Kärkkäinen Hannikainen Heikkilä 1998 s. 20. Kärkkäinen 1996 s. 5. Miljöministeriets bostadsavdelnings publikation 1/1988, Program för utvecklande av bostadsförhållandena åren s. 2 och 18. Miljöministeriets bostadsavdelnings publikation 1/1990, Program för utvecklande av bostadsförhållandena åren s. 15 och Se t.ex. Hannikainen Kärkkäinen 1997 s asuntopoliittinen strategia, kap. 10. Utskrift

20 4 Acta Wasaensia nämnde också att regeringen tillsammans med Helsingfors, Esbo och Vanda skall fullfölja ett åtgärdsprogram för åren som skulle minska bostadslösheten. Där nämns också uttryckligen att aravasystemet bevaras inom nyproduktionen och att regeringen avser att svara för att lånevillkoren hela tiden är konkurrenskraftiga i förhållande till marknadsräntor. Regeringen skall också utreda hur de samhällsstödda lånesystemen fungerar. 12 Regeringen Vanhanens II hade, för sin del, ett regeringsprogram som innehöll endast en mening om bostadslösheten. Enligt den skulle stödprocenten för bostäder för långtidsbostadslösa höjas till 50 %. Programmet innehöll likväl också en annan mening som indirekt kan ha konsekvenser för bostadslösa. Inkomstgränserna vid val av hyresgäster till bostäder som anskaffats eller byggts med statligt stöd skall avskaffas. 13 Regeringen Vanhanen II godkände också i februari 2008 ett program för minskande av långtidsbostadslösheten. Målet var att fram till år 2011 halvera antalet långtidsbostadslösa. 14 Kiviniemis regering, slutligen, hade ett program som inte alls nämner bostadslösheten. 15 Klara bevis finns alltså för att det länge funnits en politisk ambition att t.o.m. utrota bostadslösheten. Vanhanens II regering kompletterar bilden av arava- och räntestödssystemen som centrala instrument för att tillhandahålla förmånligt boende för socialt svaga grupper, med löften om större stödprocenter för att ordna boendet för långtidsbostadslösa. Kiviniemis regering har ett program där bostadspolitiken kan anses täckas av en hänvisning till att regeringen fullföljer de åtaganden Vanhanens II regering gjort. Man kan alltså på goda grunder sammanfatta de politiska ambitionerna ifråga om bostadslösheten så, att det i över två decennier funnits en klar politisk vilja att bekämpa, och t.o.m. utrota bostadslösheten. Tyvärr visar bostadslöshetsstatistiken lika tydligt att staten inte med använda metoder i praktiken uppnått sina ambitiösa mål. Vetenskapliga undersökningar på det socialpolitiska området ger alltså underlag för att aktualisera frågan huruvida hela regelsystemet för den sociala bostadsproduktionen faktiskt är utformat så att det främjar även de bostadslösas rätt till bostad. I dylika har konstaterats att till kommunal hyresbostad i första hand antagits sådana som lever i parförhållanden, arbetande, sådana med litet bättre inkomster och sådana som kommer från relativt goda bostäder. De som väntade längst i bostadskön utgjordes i sin tur av de bostadslösa, de ensamma, de som bodde i dåliga bostadsförhållanden och de som hade de sämsta inkomsterna. De som hade det mest brådskande bo ja strategiat Ympäristön moniste 126, Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma , del 2, kap. 8 med rubriken Boende. om statsrådet/alla regeringars regeringsprogram/vanhanen II. Ara, Selvitys 5/2010 s. 3. om statsrådet/regeringsprogrammet för Kiviniemis regering.

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Var finns rum för våra barn?

Var finns rum för våra barn? Boverket Var finns rum för våra barn? - en rapport om trångboddhet i Sverige Var finns rum för våra barn? en rapport om trångboddheten i Sverige Boverket september 2006 Titel: Var finns rum för våra barn?

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PSYKIATRISK VÅRD OBEROENDE AV PATIENTENS VILJA OCH PATIENTENS RÄTTSSKYDD VID FATTANDET AV VÅRDBESLUTET

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PSYKIATRISK VÅRD OBEROENDE AV PATIENTENS VILJA OCH PATIENTENS RÄTTSSKYDD VID FATTANDET AV VÅRDBESLUTET FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PSYKIATRISK VÅRD OBEROENDE AV PATIENTENS VILJA OCH PATIENTENS RÄTTSSKYDD VID FATTANDET AV VÅRDBESLUTET Avhandling pro gradu i förvaltningsrätt Handledare: Professor Olli Mäenpää Juris

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Ingen går och knackar och säger hjälp, jag är illegal. Det är omöjligt

Ingen går och knackar och säger hjälp, jag är illegal. Det är omöjligt Ingen går och knackar och säger hjälp, jag är illegal. Det är omöjligt - En kvalitativ studie om varför socialtjänsten och papperslösa inte möts. SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer