Detaljplan för Stallmästaregården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Stallmästaregården"

Transkript

1 SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari 2013 Handlingar Från och med 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Denna detaljplan påbörjades innan dess och är därmed enligt övergångsreglerna upprättad i enlighet med Plan- och bygglagen 1987:10. Utöver denna planbeskrivning med illustrationer hör till förslaget: plankarta med bestämmelser genomförandebeskrivning Som bilagor till handlingarna finns en riskanalys (Brandskyddslaget, februari 2013), en byggnadsantikvarisk konsekvensanalys (AIX ) och en gestaltningshandling för utemiljön (Nyréns). Bakgrund Stallmästaregården har sedan 1600-talet utan avbrott haft funktionen som värdshus, något som gör det unikt i Stockholmstrakten. Den är därför av stort kulturhistoriskt värde och förklarades som byggnadsminne år Byggnaderna har tillkommit i olika epoker men har ett väl sammanhållet byggnadssätt i fråga om material och färger. Deras fasader är till största delen av gulmålad träpanel och de har svarta sadeltak. Området är en del av Nationalstadsparken och därmed finns speciella krav på bevarande av natur- och kulturmiljövärden samt allmänhetens tillgång till området. Stallmästaregården har behov av att utveckla verksamheten för att kunna trygga Stallmästaregårdens fortlevnad i framtiden. Fastighets AB Stallmästaregården vill därför bygga till för att skapa fler hotellrum och konferenslokaler och för att förbättra varu- och avfallshanteringen.

2 2 (14) Ett förslag togs fram under 2010 som också var föremål för plansamråd i augusti och september Efter samrådet har förslaget utvecklats avseende framförallt placering och gestaltning. Det förslag som nu ställs ut innebär också att det f.d. linneförrådet flyttas till dess tidigare plats vid strandkanten vilket ger större möjligheter vid utformning av ny byggnad. Solna stad bedömer efter ytterligare samråd med länsstyrelsen angående det utvecklade förslaget (yttrande ) att det inte är lämpligt att uppföra ytterligare en historiserande byggnad på platsen utan en ny byggnad bör ges en modern utformning. Mer om gestaltning under Planerad bebyggelse. Planens syfte Detaljplanens syfte är att med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för hotell och konferens inom Stallmästaregården. Förändringarna syftar till att skapa fler hotellrum och konferenslokaler samt att förbättra varu- och avfallshanteringen. Planen ska också reglera och säkerställa allmänhetens tillgång till området. Planområde Planområdet består till största delen av Stallmästaregården, Haga 2:7, som ägs av Fastighets AB Stallmästaregården. I detaljplanen ingår även en liten del av fastigheterna Haga 3:6 och Haga 2:5 som ägs av Solna stad respektive Trafikverket. Behov av miljöbedömning När ett förslag till detaljplan upprättas ska kommunen alltid göra en så kallad behovsbedömning, d.v.s. ta ställning till om en miljöbedömning för planen behövs eller inte. Behovsbedömningen ska göras utifrån de kriterier som finns i bilaga 4 till

3 3 (14) förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljöbedömning ska göras om detaljplanens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. I behovsbedömningen bedöms planförslagets miljöpåverkan med avseende på omfattning, luftkvalitet, buller, störande verksamheter, risker, riksintressen samt stadsoch landskapsbild. Det aktuella förslaget innebär att varuintaget flyttas till parkeringen vid Annerovägen. Minskad trafik mot Brunnsviken samt en visuellt bättre miljö i och med ny byggnad bedöms vara positiva effekter. För Stallmästargården, både byggnadsminne och verksamhet, samt Nationalstadsparken finns stora naturoch kulturmiljöintressen. Förslaget överrensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget kan utföras utan att inverka negativt på natur- och kulturmiljövärden. På Värtabanan sydost om och på Uppsalavägen sydväst om planområdet transporteras farligt gods. Detta innebär att riskfrågorna måste hanteras i detaljplaneprocessen. Sammantaget bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanens genomförande inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Aktuella miljöfrågor bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanearbetet. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Solnas översiktsplan ÖP 2006, antagen i maj 2006, ingår planområdet i riksintresseområde för kulturmiljövården och för Nationalstadsparken. E4/E20 liksom Värtabanan mellan Karlberg och Värtahamnen i anslutning till planområdet är av riksintresse. Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen, anger att förutsättningar för fortsatt värdshusrörelse inom Stallmästaregården ska upprätthållas. Nya byggnader för kultur- och friluftsändamål och för områdets drift får byggas. Vidare anger den fördjupade översiktsplanen riktlinjer för byggande inom bebyggda områden. Det finns möjlighet att inom redan bebyggda områden i begränsad omfattning komplettera med nya byggnader. Detta för att befintliga verksamheter ska ges rimliga möjligheter att utvecklas. Detaljplaner För största delen av planområdet gäller detaljplan för Stallmästaregården antagen 1998, P98/1021. Planen syftade till att uppföra en tillbyggnad för hotellverksamhet i norra delen av Stallmästaregården. Hotellet har sedan byggts. I gällande plan finns också en underbyggnadsrätt i sydöstra delen under uteserveringen. Planen reglerar även en lokalgata parallellt med Värtabanan mellan Annerovägen och Brunnsviksvägen förbi Stallmästaregården. Planområdet berör även en liten del i norra delen av detaljplan P93/0927. Här anger planen gång- och cykeltrafik för det aktuella utsnittet norr om Värtabanan. Byggnadsminne Stallmästaregården har sedan 1600-talet utan avbrott haft funktionen som värdshus, något som gör det unikt i Stockholmstrakten. Den är därför av stort kulturhistoriskt

4 4 (14) värde och sedan 1985 är Stallmästaregården byggnadsminne. Skyddsföreskrifterna innebär förbud mot rivning och förvanskning av byggnadernas yttre och för vissa byggnader inre kulturhistoriskt värdefulla kvaliteter samt krav på vård och underhåll. Om ändring av byggnadsminnet i strid med dessa skyddsföreskrifter anses nödvändiga för att byggnaderna ska vara till nytta kan avsteg göras. Byggnadsminnesförklaringen innebär att förändringar i den byggda miljön, förutom prövning enligt plan- och bygglagen, även skall prövas mot Kulturminneslagen (KML) där Länsstyrelsen är beslutande myndighet. Miljöprogram Solna stads miljöprogram som antagits av kommunfullmäktige, ska ligga till grund för både extern och intern verksamhet. De uppsatta målen ska så långt som möjligt implementeras i plan- och byggprojekt. Strandskyddsförordnande Strandskydd gäller 100 m från Brunnsvikens strandlinje. När nya detaljplaner upprättas ska frågan om strandskydd utredas. 100 m strandskydd på land och i vatten gäller automatiskt när nya detaljplaner tas fram. Kommunerna får från och med den 1 juli 2009 bestämma att strandskyddet hävs för ett område, om det finns särskilda skäl. De lagliga förutsättningarna för att upphäva strandskyddet i detaljplan regleras i 7 kap. miljöbalken. Se vidare under Förutsättningar och förändringar/strandskydd. Förutsättningar och förändringar Befintlig bebyggelse Stallmästaregården är av högt kulturhistoriskt värde. Värdshuset präglas av byggnader och tillbyggnader från olika epoker. Idag rymmer det restaurang, konferenslokaler och 49 hotellrum i olika byggnader. Byggnaderna, som tillkommit under olika epoker, har till stora delar ett sammanhållet byggnadssätt i fråga om material och färger. Fasaderna består till största delen av gulmålad träpanel och taken är svarta sadeltak. I sydöstra delen av fastigheten, där den nya byggnaden planeras, finns idag ett f.d. linneförråd som är skyddat i byggnadsminnesförklaringen. Här finns också en personalbyggnad från 1950-tal, en anläggning för inlastning och avfallshantering mot Brunnsviken och en servering under en pergola som däremot inte omfattas av skyddsföreskrifterna. Den byggnadsantikvariska konsekvensanalysen (AIX ) visar att det f.d. linneförrådet tidigare haft en annan placering. Den ska enligt uppgift uppförts som ett brygghus Byggnaden flyttades till sin nuvarande plats, troligen någon gång vid sekelskiftet 1900 och inreddes då till linneförråd. Den nu aktuella detaljplanen föreslår och genomförandet förutsätter att det f.d. linneförrådet flyttas till dess tidigare plats vid strandkanten. I detta framtida läge ersätter linneförrådet en befintlig åttkantig kiosk från 1980-tal. Kiosken har inte kulturhistoriskt värde. En flytt av f.d. linneförrådet till strandkanten skulle i princip återställa det utseende gården hade vid

5 5 (14) 1800-talets slut och skulle därmed återupprätta ett historiskt mer korrekt utseende. Detaljplanen ger möjlighet att flytta linneförrådet till tidigare placering vid Brunnsviken. En byggrätt markerad (2) för detta finns intill Brunnsviken. Flytten är en förutsättning för att kunna bygga den planerade flygelbyggnaden. Se beskrivning av berörda planbestämmelser under Planerad bebyggelse nedan. Det f.d. linneförrådet som föreslås och förutsätts flyttas vid genomförandet av planen. Detaljplanen innebär också att inlastning och avfallshantering flyttas från strandområdet till angöringsvägen mot Annerovägen. Här föreslås delar av gaveln på det hotell som uppfördes under början av 2000-talet inrymma varuhanteringen. Detaljplanen innebär därmed att befintlig inlastning liksom pergola och personallokal från 1950-tal rivs. De är befintliga byggnader av relativt stökig och temporär karaktär som uppfattas som en förflackning av områdets värden (AIX ). Planerad bebyggelse Planen medger en ny flygelbyggnad innehållande en konferensanläggning och ca 30 hotellrum i Stallmästaregårdens sydöstra del. En ny byggnad i detta läge ger möjlighet att inom Stallmästaregården styra gårdens historiska inramning. Den nya byggnaden ramar in befintlig bebyggelse genom att skapa en pendang till huvudanläggningen i väster. Den fungerar också som en avskärmning mot trafikmiljön söder och öster om gården. Denna trafikmiljö påverkar i dagsläget påtagligt upplevelsen av Stallmästaregården. Byggnadens placering och form tar avstamp i den befintliga bebyggelsens förhållanden mellan byggnad och gård vilket ger tydlighet i förhållandet mellan gammalt och nytt. Till skillnad mot den västra gården, öppnar sig den nya östra mot vattnet vilket ger en öppen inbjudande karaktär för förbipasserande vid Brunnsviken liksom förutsättningar för goda hotell- och konferenslokaler med utsikt mot Brunnsviken. Flygelbyggnaden är i två plan, terrasserad med sin lägsta byggnadshöjd närmast Brunnsviken. Mellan den nya flygelbyggnaden och befintlig byggnad skapas en underbyggd gård, även den terrasserad ned mot vattnet. Totalhöjder på plankartan reglerar gårdens höjder. Under gården planeras en konferensanläggning.

6 6 (14) Bygglov får inte ges till den nya flygelbyggnaden innan befintligt linneförråd, byggnad markerad med (1), flyttas till dess äldre placering intill Brunnsviken (byggrätt markerad med (2) på plankartan). En administrativ bestämmelse a 1 reglerar detta. Bestämmelse q 1 omfattar linneförrådet både på befintlig och framtida plats. Bestämmelsen q 1 har formulerats så att byggnaden får flyttas till angiven plats. Detaljplanen medger även transportkulvertar under mark genom underbyggnadsrätt. Förutom två tillkommande kulvertar regleras en befintlig. Gestaltning Gestaltningen av den nya byggnaden är en viktig fråga. Solna stad bedömer efter ytterligare samråd med länsstyrelsen om förslaget (yttrande ) att det inte är lämpligt att uppföra ytterligare en historiserande byggnad på platsen utan en ny byggnad bör ges en modern utformning. Ambitionen är alltså att en ny årsring skapas i Stallmästaregårdens långa historia på platsen. Tillägget ska hålla hög arkitektonisk kvalitet med en dignitet som är värdig den intressanta och värdefulla miljön. Den föreslagna flygelbyggnaden har inspirerats av Hagaparkens bebyggelse. Den utformas med stora tältliknande tak med drag av 1700-talets lekfulla paviljongarkitektur men är med sitt reducerade formspråk tydigt nutida. En bestämmelse v 2 med tillhörande principsektion och principtakplan reglerar det böljande taket. Mot vattnet har taket sin lägsta punkt (+9,4 över nollplanet) och mot järnvägen sin högsta (+15,8 m över nollplanet). Takfot mot gården ligger på +12,2 m över nollplanet för att på ett bra sätt möta befintlig bebyggelse. Utformningen har inspirerats av bl a Hagaparkens koppartält och ska i sitt uttryck förmedla samma känsla av materialitet och färguppfattning. Koppar, målad plåt och trädetaljer är möjliga materialval. Material och uttryck studeras vidare i det gestaltningsprogram som ska tas fram och kopplas till exploateringsavtalet vid antagandet av detaljplanen. Mötet mellan ny bebyggelse och kulturhistorisk värdefull och skyddad bebyggelse bedöms förbättras när den låga personalbyggnaden med terrassen rivs. Fotomontage. Vy från Brunnsviken. Föreslagen ny byggnad till vänster i bilden. Material-, färgval och uttryck kommer att studeras vidare i gestaltningsprogram och i bygglovskede.

7 7 (14) Fotomontage. Stallmästaregården vid entrén från Annerovägen. Föreslagen ny byggnad till höger. Material-, färgval och uttryck kommer att studeras vidare i gestaltningsprogram och i bygglovskede. Modellfoto. Fågelperspektiv sett från norr.

8 8 (14) Modellfoto. Fågelperspektiv sett från väster. Ny byggnadsvolym i bortre delen av bilden närmast Värtabanans nya bro. Parklandskap och vegetation Fastigheten är en del av det historiska parklandskapet runt Brunnsviken och ingår i Nationalstadsparken. Fastigheten ingår i ett populärt sammanhållet stråk utmed Brunnsviken där utblickarna mot vattnet har stort värde. På fastigheten finns många stora och värdefulla träd. Planförslaget har avvägts för att göra så liten inverkan som möjligt på befintlig vegetation. Detaljplanen innebär dock att tre träd behöver fällas, vilka framgår av plankartan. Det är en skogslind, en lönn och en alm. Övriga värdefulla träd skyddas med planbestämmelser, se vidare nedan under Skydd av träd. Parallellt med framtagandet av bebyggelseförslaget har en övergripande plan för utvecklingen av utemiljön runt Stallmästaregården tagits fram för att sammantaget, trots att tre träd fälls, skapa en mer utvecklad, historiskt förankrad och mer kvalitativ utemiljö. Vid Stallmästaregården möter den engelska parkstilen mer traditionell gårdsmiljö. Stallmästaregårdens närmaste grannar Hagaparken och Bellevueparken är parkmiljöer som präglas av den engelska parkstilen. Båda gestaltades av Fredrik Magnus Piper i Gustav III:s stora projekt att omvandla Brunnsvikens stränder till en sammanhållen engelsk park. Stallmästaregården har däremot genom åren behållit sin karaktär av mer symmetriskt upplagd park och trädgård runt en traditionell herrgårdsliknande miljö.

9 9 (14) Stallmästaregårdens utemiljö föreslås utformas som en småskalig park och trädgård som tar utgångspunkt i den enkla symmetriska anläggning som funnits här tidigare. I Stallmästaregårdens äldre historia rådde barockparkens symmetri som ideal. Barockanläggningen har inspirerat det nya förslaget även om den helt genomförda, storslagna barockparken givetvis är främmande för Stallmästargårdens enklare och jordnära karaktär. Illustrationsplan. Återplantering och förstärkning av trädbeståndet ska göras. Vid entrén från Annerovägen förelås en ny trädrad som kompletterar befintliga lindar. Mot Brunnsviken ramar två nya äppellundar in trädgården och serveringen centralt på fastigheten. Skydd av träd Nationalstadsparken är skyddad med anledning av sina höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. För dessa värden har träden en stor betydelse. Det kungliga inflytandet under flera hundra år har inneburit att natur-, jordbruks- och parkområden med lång kontinuitet har bevarats. Lagskyddet för nationalstadsparken (4 kap 7 miljöbalken) innebär förbud mot att skada det historiska landskapet natur- och kulturvärden, men gäller endast vid åtgärder som kräver vissa former av tillstånd. Eftersom trädfällning och annan åverkan på träd i normala fall inte kräver tillstånd saknar träden i parken skydd mot sådana åtgärder. Skyddet för träden innefattar träd som har ekologisk och/eller kulturhistorisk betydelse. Olika trädslag har olika dimensioner när de börjar bli värdefulla. Därför har olika gränser valts för olika trädslag. Eftersom trädstammar oftast har en oregelbunden form har måttangivelserna angetts som omkrets. De träd som är aktuella på

10 10 (14) Stallmästaregården är alm (60 cm omkrets, ca 20 cm diameter), lind och pil (95 cm omkrets, ca 30 cm diameter), och björk (125 cm omkrets, ca 40 cm diameter). Trädens omkrets mäts i midjehöjd (ca 100 cm över marken). Detaljplanens genomförande innebär att tre träd behöver fällas, se beskrivning och utvecklingsförslag under Parklandskap och vegetation ovan. Övriga värdefulla och för Stallmästaregården aktuella befintliga träd skyddas med en generell planbestämmelse för hela planområdet. Nationalstadsparken Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är enligt 4 kap 7 Miljöbalken utsett till nationalstadspark som i sin helhet är klassat som riksintresse. Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen anger att förutsättningar för fortsatt värdshusrörelse inom Stallmästaregården ska upprätthållas. Nya byggnader för kultur- och friluftsändamål och för områdets drift får byggas. Vidare anger den fördjupade översiktsplanen riktlinjer för byggande inom bebyggda områden. Det finns möjlighet att inom redan bebyggda områden i begränsad omfattning komplettera med nya byggnader. Detta för att befintliga verksamheter ska ges rimliga möjligheter att utvecklas. Förslaget innebär att varuintaget flyttas till parkeringen vid Annerovägen. En visuellt bättre miljö och minskad trafik mot Brunnsviken är positiva effekter av förslaget. Detaljplanen innehåller x-områden som säkerställer allmänhetens tillgång till parken och Brunnsviken. Förslaget överrensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken och bedöms kunna utföras utan att inverka på Nationalstadsparkens värden negativt. Kulturhistoriska värden På Stallmästaregården har det sedan 1600-talet bedrivits värdshusrörelse utan avbrott. Inget annat nu verksamt värdshus i Stockholmstrakten har så lång historisk tradition. Stallmästaregården förklarades som byggnadsminne år Under Stallmästaregårdens historia har byggnader kontinuerligt till- och ombyggts, flyttats eller rivits. De olika årsringarna har olika kulturhistoriskt värde. Sammantaget har dessa årsringar stort värde då de belyser byggnadshistoriens och rörelsens utveckling. Det unika med Stallmästaregården är att anläggningen sedan 1600-talet behållit samma funktion. En byggnadsantikvarisk konsekvensanalys har gjorts av förslaget (AIX ). Sammanfattningsvis kommer AIX fram till att Stallmästaregårdens högst vägande enskilda kulturhistoriska värde utgör det kontinuitetsvärde som restaurangverksamheten utgör. Genom tiden, och framgent, bör förändringar i den fysiska miljön kring byggnaderna kunna medges för att upprätthålla detta värde. Upplevelsen av Stallmästaregården påverkas starkt av Värtabanan och trafikplats Norrtull. Detaljplanen ger möjlighet att styra inramningen av Stallmästaregården på ett konkret sätt.

11 11 (14) En flytt av f.d. Linneförrådet till strandkanten skulle i princip återställa det utseende gården hade vid 1800-talets slut. Slutligen kommer AIX i sin analys fram till att ändringsåtgärderna kan tänkas ligga inom ramen för målsättningen med bevarandet av byggnadsminnet och kan anses vara acceptabla ur kulturhistorisk synvinkel. Tillgänglighet De nya byggnaderna ska uppfylla tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. Gator och trafik Biltrafik och varuintag Stallmästaregården angörs via infart från Annerovägen. Planen förutsätter att Stallmästaregården flyttar varuintaget från nordöstra sidan mot Brunnsviken till angöringsvägen mot Annerovägen. Här föreslås delar av gaveln på det hotell som uppfördes under början av 2000-talet inrymma varuhanteringen. Åtgärden innebär minskad trafik mot Brunnsviken och en förenklad varu- och avfallshantering. Stockholms stad planerar att rusta upp Bellevueparken till Byggnationen av Norra länken har inneburit ett schakt i parken. Vid återställandet av schaktet tas ett helhetsgrepp för hela parken. En av idéerna är att minska fordonstrafiken i parken genom att stänga av stora delar av Brunnsviksvägen för motortrafik. Stängs trafiken av blir Stallmästaregårdens båtsällskap, öster om Stallmästaregården, hänvisade att nyttja förbindelsen mellan Stallmästaregården och Värtabanan. Stallmästaregårdens båtsällskap har mellan fordonsrörelser per dag (Bellevueparken Trafikutredning februari 2009 gjord av Tyréns). För att möjliggöra fordonstrafik till och från båtklubben föreslås lokalgata i detaljplanen. Solna stad bör dock besluta om trafikregleringar som innebär att annan motortrafik än transporter till båtklubben inte tillåts. Detta för att gatan i första hand ska användas för gång- och cykeltrafik förbi Stallmästaregården. Gång- och cykeltrafik Gående och cyklister passerar över Stallmästaregårdens mark när de rör sig mellan Hagaparken och Bellevueparken. Detta säkerställs genom servitut över gården. Gång- och cykelvägen är grusad och trafiken ska vara av promenadkaraktär. Cykeltrafik ska ske på de gåendes villkor. Goda förutsättningar för snabb cykeltrafik mellan Annerovägen och Brunnsviksvägen ska finnas på lokalgatan söder om Stallmästaregården för att på så sätt styra undan den snabba farliga cykeltrafiken från Stallmästaregården. Detaljplanen innehåller en bestämmelse bro, som möjliggör en eventuell framtida gång- och cykelbro parallellt med, norr om, Värtabanan. Bron binder samman Norra station och östra Karolinska med Bellevueparken/Brunnsviksvägen. Detaljplanen innehåller x-områden som säkerställer allmänhetens tillgång till parken och Brunnsviken. Dessa x-områden säkras med servitut. Servitutet intill Brunnsviken möjliggör en framtida strandpromenad.

12 12 (14) Parkering Parkering sker inom fastighetsmark vid Stallmästaregårdens entré från Annerovägen. Efter omdisponering av parkeringsytorna bedöms ungefär 30 parkeringsplatser kunna anordnas vilket bedöms som tillräckligt för verksamheten. Kollektivtrafik Ett flertal bussar trafikerar Annerovägen och Norrtull. Inom en kilometer från planområdet finns också spårbunden kollektivtrafik. Vid Odenplan finns grön tunnelbanelinje och, när Citybanan är utbyggd, även pendeltåg. Miljöfrågor Buller Stallmästaregården är utsatt för trafikbuller. Den ekvivalenta ljudnivån ligger mellan db(a) (Tyréns 2008). Enligt BBR anges som allmänt råd att föreskrivet krav är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS för respektive lokaltyp uppnås. För hotellrum gäller ekvivalentljudnivå högst 30 dba och maximalt ljudnivå högst 45 dba inomhus. Krav på ljudnivå utomhus finns inte. Luftföroreningar Uppsalavägen är i dagsläget hårt trafikerad. Spridningsberäkningar har utförts av Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län 2002 för halter inandningsbara partiklar (PM10) och Kvävedioxid (NO 2 ). Beräkningen som redovisas i ÖP2006 visar miljökvalitetsnormerna för PM10 (50 μg/m 3 ) överskrids utmed Uppsalavägen i dagsläget. Inom Stallmästaregården ligger nivån under normen, mellan μg/m 3. Miljökvalitetsnormen för Kvävedioxid (NO 2 ) innehålls också inom planområdet. Efter utbygganden av Norra länken bör trafiken på denna del av Uppsalavägen minska. Genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte nämnvärt förändra luftkvaliteten varför normerna bedöms klaras inom Stallmästaregården. Radon Enligt översiktlig radonriskinventering som utförts 1994 av MRM konsult AB ligger det aktuella planområdet inom normal- och högriskområde för radon. Byggnader skall grundläggas och konstrueras så att gällande gränsvärden för radon ej överskrids. Strandskydd I detaljplanen föreslås att strandskyddet inom hela planområdet upphävs, både inom kvartersmark, på allmän plats och inom vattenområde. Planens genomförande ändrar inte allmänhetens tillgänglighet till området eller villkoren för djur- och växtliv på något avgörande sätt jämfört med nuvarande förhållanden. De skäl som enligt lagen kan ligga till grund för upphävande av strandskydd regleras i 7 kap. 18 c Miljöbalken. För Stallmästaregården är punkterna 1, 4 och 5 aktuella. 1: Området är redan ianspråktaget och förändringarna ändrar inte förutsättningarna att upprätthålla strandskyddets syften.

13 13 (14) 4: Stallmästaregården är en pågående verksamhet med behov att utvidga verksamheten och denna utvidgning kan inte genomföras utanför strandskyddat område. 5: Stallmästaregårdens kontinuitet i användning, krogverksamhet, utgör en viktig del av byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Det är ett allmänt intresse att Stallmästaregårdens verksamhet kan finnas kvar på platsen. Stallmästaregården är i behov av att utveckla sin verksamhet och kan förstås inte göra det utanför strandskyddat område. Riskfrågor Farligt gods och urspårning Stallmästaregården angränsar till både Uppsalavägen, som utgör primär transportled för farligt gods, samt Värtabanan, som trafikeras av vagnar med gods till och från Värtahamnen och Frihamnen, däribland transporter av farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län ställer krav på att riskerna analyseras vid planläggning inom 150 meter från väg eller järnväg med transport av farligt gods. Närheten till de två riskkällorna innebär att en riskanalys har upprättats som underlag till den nya detaljplanen (Brandskyddslaget, februari 2013). Riskanalysen syftar till att ur risksynpunkt undersöka lämpligheten med den nya detaljplanen och föreslagen bebyggelse. Vilka risker som människor inom området utsätts för utvärderas och utifrån dessa föreslår riskanalysen hur de ska hanteras för att nå en acceptabel risknivå. I riskanalysen identifieras de olycksscenarier som kan medföra allvarliga konsekvenser inom planområdet: Urspårning på Värtabanan Olycka vid transport av farligt gods på Värtabanan Olycka vid transport av farligt gods på Uppsalavägen. Riskerna förknippade med urspårning av tåg på Värtabanan ska hanteras vid rälsen genom förlängning av planerat urspårningsskydd. Urspårningsräl anläggs när Värtabanan återläggs i definitivt läge över den nya bron. Avtal ska träffas mellan Solna stad och Trafikverket för att säkerställa att urspårningsskyddet förlängs ca 50 meter. Detaljerade studier av övriga olycksscenarier visar att trafiken på Värtabanan respektive Uppsalavägen medför en förhöjd risknivå inom planområdet och innebär att riskreducerande åtgärder behöver beaktas vid ny bebyggelse samt vid förändring av verksamheten inom befintlig bebyggelse. Utifrån riskanalysen konstateras att följande åtgärder ska vidtas vid ny bebyggelse eller vid förändring av befintlig bebyggelse inom det aktuella planområdet: Obebyggda områden utomhus inom 25 meter från Värtabanan respektive Uppsalavägen ska utföras så att de ej uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Inom 50 meter från Värtabanan respektive Uppsalavägen ska lokaler för stadigvarande vistelse utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på järnvägen respektive vägen. För att förhindra brandspridning till den nya hotellbyggnaden ska fasader (väggar och fönster) mot riskkällorna utföras så att risken för brandspridning in i byggnaden begränsas under den tid det tar för personer att utrymma utsatta byggnadsdelar eller att nå säker plats.

14 14 (14) Om ny bebyggelse uppförs inom 25 meter från Uppsalavägen ska fasader (väggar och fönster) utföras så att risken för brandspridning in i byggnaden begränsas under den tid det tar för personer att utrymma utsatta byggnadsdelar eller nå säker plats. En planbestämmelse b 1 har formulerats utifrån ovanstående som ska säkerställa att fasader (väggar och fönster) som vetter mot Värtabanan eller Uppsalavägen utförs så att brandspridning in i byggnaden förhindras under utrymningstiden. Bestämmelsen säkerställer också att lokaler för stadigvarande vistelse i de byggnader som ligger 50 meter från Uppsalavägen respektive Värtabanan utformas så att säker utrymning kan ske. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Fastigheten är ansluten till allmänna ledningar. Inom planområdet utmed fastighetsgränsen mot Haga 2:4 ligger dag- och spillvattenledningar. För dessa gäller i detaljplanen planbestämmelsen: u, marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Norrvatten har sin huvudvattenledning i Annerovägen. Vid arbeten nära denna bör försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika skador. El Ledningarna till exploateringen kan behöva förstärkas, vilket i så fall sker från befintlig nätstation. Vid genomförandet behövs dialog mellan Vattenfall och exploatören. Genomförande Planens genomförandetid är 15 år från det att planen vunnit laga kraft. Övriga administrativa frågor behandlas i Genomförandebeskrivningen. Medverkande Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Per Anders Olsson och stadsarkitekt Eva Darolf Linnros. Medverkande tjänstemän har varit stadsträdgårdsmästare Lars Johansson och exploateringsingenjör Martin Åslund. Byggnadsgestaltning och illustrationer har tagits fram av Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh, Per Henrik Söderberg och Anna Höglund. Landskapsplanering har tagits fram av Nyréns arkitektkontor genom Bengt Isling. Eva Darolf Linnros Stadsarkitekt / Plan- och byggchef Per Anders Olsson Planarkitekt

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning SOLNA STAD Enkelt planförfarande 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2011-02-15 P11/2 Per Anders Olsson 2011-01-04 SBN/2010:807 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för kv. Marielund inom

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Stallmästaregården. PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05

Stallmästaregården. PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05 Stallmästaregården PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05 Program för mark och landskap i kulturhistorisk miljö i samband med förslag på ny tillbyggnad ritad av Wingårdh Arkitektkontor.

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

SOLNA STAD 1 (7) Stadsbyggnadsförvaltningen Filip Olofsson 2009-04-23 SBN/2007:1650. Detaljplan för del av kv Signalen m fl

SOLNA STAD 1 (7) Stadsbyggnadsförvaltningen Filip Olofsson 2009-04-23 SBN/2007:1650. Detaljplan för del av kv Signalen m fl SOLNA STAD 1 (7) Stadsbyggnadsförvaltningen Filip Olofsson 2009-04-23 SBN/2007:1650 Antagandehandling Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Signalen m fl inom stadsdelen Järva, upprättad i september

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2010-07-07 P10/7 Per Anders Olsson 2010-05-25 SBN/2009:1057

SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2010-07-07 P10/7 Per Anders Olsson 2010-05-25 SBN/2009:1057 SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2010-07-07 P10/7 Per Anders Olsson 2010-05-25 SBN/2009:1057 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv Framnäs inom

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

25 Detaljplan för Stallmästaregården (KS/2009:26)

25 Detaljplan för Stallmästaregården (KS/2009:26) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 25 Detaljplan för Stallmästaregården (KS/2009:26) Sammanfattning Detaljplanens syfte är att med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer