VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

3 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet Styrelse och personal...4 Idrottsservice Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott Idrott och skola Elitidrott Anslag SDF...18 Lokalt Aktivitetsstöd...19 Stipendier och utmärkelser Ekonomi...22 Anteckning

4 FÖRORD STYRELSE & PERSONAL ORDFÖRANDEN HAR ORDET årets uppländska lag. Upplands Idrottsförbund delade ut ett pris till minne av förbundets grundare, Sixtus Jansson. Denne officer hade för vana att dokumentera idrotten som den såg ut då och priset till hans minne gick till en idrottstjej som på ett föredömligt sätt i bild dokumenterat förberedelser, träning, resor och tävling. Priset gick till Therese Lundqvist för sin dokumentation av sin sport Skeet/lerduveskytte. Men en omfattande vardaglig verksamhet har också bedrivits. I februari 2012 genomförde styrelsen och idrottsförbundets ledningsgrupp en planeringskonferens i ett mycket kylslaget Österby (-30 grader) Den planeringsinriktningen ligger fast för Av betydelse i arbetet var utvecklingen av elitidrottsverksamheten såväl i Uppsala kommun som i övriga kommuner i länet. En dialog med de ansvariga i kommunerna och i landstinget för Uppsala län har genomförts var ett jubileumsår. Vi hade inte bara 100 årsminnet av solskensolympiaden i Stockholm I dess kölvatten bildades flera idrottsföreningar och organisationer, däribland Upplands Idrottsförbund. I maj månad genomfördes en heldagsövning med olika idrotter på Vaksala torg och på kvällen bjöds det på middag med ledare från ett stort antal distriktsförbund och representanter från såväl länsstyrelsen och landstinget samt ett antal kommuner som ingår i distriktet. Dessutom erhöll Upplands Idrottsförbund ett stipendium för de insatser som görs för att nå ut till dem som inte vanligtvis förknippas med idrotten, nämligen äldre och sjuka. Tack vare aktiviteten Fysisk aktivitet på recept har ett antal personer kommit i gång och börjat röra på sig. Förhoppningsvis kan därmed också medicineringen minskas och hälsoläget förbättras. Vårt arbete har även uppmärksammats på andra sätt under året, bl a har Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna gemensamt tilldelats Landstingets folkhälsopris 2012, vilket är mycket glädjande och samtidigt ett bevis på att vårt arbete både är synligt och märks, men även att det arbete vi gör är viktigt i ett större sammanhang. 100-årsjubileet nådde sin kulmen i samband med idrottsgalan i början av december i Fyrishov, ett flertal priser delades ut till välförtjänta idrottstjejer och grabbar. Bland pristagarna kan nämnas Jennie Johansson som fick priset som bästa kvinnliga idrottare och Storvreta innebandylag som fick priset som Riksidrottsmötet i Uppsala våren 2011 beslutade att bolagiseringsfrågan skulle utredas ytterligare, dvs huruvida ett slopande av 51%-regeln skulle genomföras. Ett arbete har bedrivits och det föreligger nu ett förslag som innebär att varje specialförbund bör få avgöra detta. Fortfarande råder delade meningar och frågan om Upplands Idrottsförbund skulle bolagisera någon del av sin verksamhet har diskuterats på en regional konferens i Uppsala. I ljuset av pågående diskussioner har vi beslutat att följa den fortsatta debatten och tills vidare inte ta upp frågan till beslut. En annan fråga som är lika betydelsefull är huruvida konkurrerande organisationer skall få arrangera tävlingar. Här har Marknadsdomstolen uttalat att konkurrens skall råda, varför den rätten nu finns. Dock kvarstår många oklarheter skall privata aktörer få arrangera tävlingar om svenska mästerskapet? Innebär det att konkurrerande ligor skall kunna göra anspråk på begreppet SM-serie. Hur skall landslag tas ut för internationellt spel. Min uppfattning är att endast specialförbund skall kunna genomföra tävlingar om Svenska mästerskap och att det är specialförbundet som är kompetent att ta ut ett landslag. En tredje fråga är huruvida idrottsföreningar skall momsbeläggas. Denna fråga är inte avgjord och finansminister Anders Borg har förklarat sig beredd att driva detta så att ideella idrottsföreningar skall kunna undantas från momsbeskattning. Här är det sannolikt för tidigt att dra någon slutsats mot bakgrund av Konkurrensverkets och Marknadsdomstolens bedömning. 2

5 Under året har frågan om framtidens idrottsförening diskuterats med RF och SISU Riks samt de nya trender som finns inom idrotten, framför allt den så kallade spontanidrotten. Uppland och ytterligare sju distrikt har under året i samarbete med SISU Riks bedrivit ett kvalitetsarbete för att möjliggöra ett ökat fokus för vårt fortsatta utbildningsarbete. Verksamheten har i huvudsak fullgjorts enligt plan. Dock har på grund av långsamhet i de ekonomiska redovisningssystemen ett i november beräknat överskott på 1 miljon kronor i mars 2013 återredovisats som ett underskott på 1,4 miljoner, vilket styrelsen ser mycket allvarligt på! Redovisningsfirman Grant Thornton har på styrelsens uppdrag genomfört en djupanalys och konstaterat att intäkterna för 2012 var alltför positivt beräknade medan kostnaderna inte minskat i motsvarande grad. För 2013 har styrelsen ställt ett krav på ett överskott motsvarande 1,5 miljoner kronor samt skall bättre strukturer utvecklas för att omgående möta eventuella avvikelser i den planerade budgeten. Thomas Tjäder Ordförande Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 3

6 STYRELSE & PERSONAL Vår styrelse består av en ordförande och sju ledamöter. Upplands Idrottsförbund har 44 personer anställda inklusive ledningen. Den 21 april hölls Upplands Idrottsförbunds årsstämma. Styrelse Thomas Tjäder, ordförande Per-Arne Backman, ledamot Malin Hartman, ledamot Stefan Jontell, ledamot Anne-Cathrine Karlsson, ledamot Pyry Niemi, ledamot Lena Olsson, ledamot Mattias Edlund, ledamot Ulla Edlund, ledamot / avgått maj 2012 Valberedning Bengt Larsson, sammankallande Margareta Johansson Anders Styf Hans Lundborg Jackie Widlund Årsstämma Den 21 april genomfördes Upplands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas årsstämma med ett 40-tal deltagare på hotell Clarion Hotel Gillet. I samband med årsstämman invigdes idrottsförbundets 100-årsutställning som del i vårt 100-årsjubileum. Revisorer Tomas Lindgren Lars Bergman Anna Debrén (Personlig ersättare) Berth-Arne Bengtsson (Personlig ersättare) Ledning Dag Söderberg, idrottschef Anders Björnlund, ekonomichef Anki Käll, HR-chef Peter Englund, verksamhets- och utvecklingschef Förbundet antog under stämman en stadgeändring som innebar att vi övergav revisionskommittén för att istället ha två revisorer per organisation (DF respektive SISU). Två synpunkter dök upp i samband med att verksamhetsplanen presenterades: Man ville ha en förenklad LOK-stödshantering då rapporteringskraven idag inte är samordnade mellan staten och kommunerna, vilket kan vara administrativt påfrestande då samma uppgifter måste lämnas på flera ställen. Orienteringsförbundet ville ha fler satsningar i kommunerna utanför Uppsala, något som Dag Söderberg menade redan finns i verksamhetsplanen. Slutligen presenterade Dag Söderberg ett förslag till en förenkling av SDF-anslag som har arbetats fram och diskuterats i regionen. 4

7 IDROTTSSERVICE IDROTTSSERVICE Idrottsservice ger råd och stöd, både externt till förbund och föreningar och internt till olika verksamheter och medarbetare. Under 2012 arbetade vi med tryckeri, konferens, avtal, juridiskt stöd, banktjänster, skattestöd, försäkringar, föreningsportalen och IdrottOnline. Vi fortsatte även arbetet med antidoping samt utveckling och upprustning av anläggningar. Tryckeri Vi erbjöd tryckning av grafiska produkter med olika typer av efterbehandling såsom skärning, stansning, hålning, falsning och laminering. Konferensservice Vi erbjöd tre lokaler för uthyrning. En stor lokal med utrymme för cirka 70 personer i biosittning samt 45 i skolsittning. De två mindre rymmer 16 respektive 12 personer i sammanträdessittning. Dessutom finns videokonferensanläggning att hyra. Vi hyrde framför allt ut lokalerna till Specialdistriktsförbund (SDF) och idrottsföreningar, men även till andra organisationer. Konferenslokalerna har teknisk utrustning i form av PC med kanon/projektor, trådlöst nätverk, högtalare och whiteboard. Vi kan också erbjuda lunch och fika. Avtal Vi hade avtal med ett antal företag som erbjöd rabatterade produkter och tjänster till alla förbund och föreningar som tillhör Upplands Idrottsförbund. Våra samarbetspartners under året var: Resia resebyrå, Clarion Hotel Gillet, Scandic Hotels i Uppsala, Goda Mackan och LS Kontorsservice. Under året tecknades ett nytt avtal med MABI Hyrbilar. Juridik och bank Förbund och föreningar har haft möjlighet att ställa frågor i Idrottsjuridik eller banktjänster. De frågor vi själva inte kunnat svara på har hänvisat till RF. Skatt Samarbetet med Skatteverket har fungerat bra. Förbund och föreningar kunde ställa frågor om skatter och avgifter direkt till DF:s kontaktperson eller till skatteverkets kontaktperson för regionen. Försäkringar Genom RF:s avtal med Folksam kunde förbund och föreningar få information och service om idrottens försäkringar. IdrottOnline Vi erbjöd förbund och föreningar information om och utbildning i IdrottOnline. LOK-stödssupporten fanns även i år och antalet samtal ökade jämfört med året innan. Idrottspolitiskt program För att främja en god, tillåtande och tillgänglig fysisk miljö för alla invånare i Uppsala län samverkar vi med många aktörer med representanter från landstinget, kommuner och näringsliv. Syftet är att verka för anläggningar, miljöer och utbud som inspirerar och engagerar människor i alla åldrar att utöva vardaglig fysisk aktivitet samt att skapa och bibehålla goda levnadsvanor i allmänhet. Vi har ett väl utvecklat samarbete med Landstinget och arbetar utifrån ett Idrottspolitiskt program, vilket utgör grunden för de verksamhetsstöd som landstinget beviljar till idrotten i Uppsala län. Inkludera mera Inkludera mera är ett ESF-projekt som genomförs under tillsammans med fyra andra idrottsdistrikt, Örebro, Östergötland, Södermanland och Västmanland, och genomsyrar hela upplandsidrotten, från förbund ända ner till förening. Syftet är att arbeta för ett klimat som är tillåtande och stödjande på våra arbetsplatser. Alla deltagande distrikt har en lokal arbetsgrupp som består av en representant från varje lokalt team. De lokala arbetsgrupperna träffades i december för att gemensamt starta ett kompetensutvecklingsarbete med syfte att bli än mer bekanta med idrottens egen värdegrund Idrotten vill. I och med denna dag lades grunden för hur vi i samband med under APT 2013 ska engagera och skapa delaktighet och gemensamt bygga en väl förankrad värdegrund, ett förhållningssätt för organisationen, dess medarbetare och för arbetsplatsen. I Uppland, precis som i de övriga distrikten, påbörjades den aktiva fasen i samband med det gemensamma internat som genomfördes i slutet av september i Yxnerum i Östergötland. 130 personer deltog och fick bland annat lyssna till föreläsningar om likabehandling, värdegrund samt hedersrelaterat förtryck och våld. 5

8 IDROTTSERVICE Föreningsportalen Föreningsportalen startades upp under inledningen av 2012 och är ett serviceorgan för uppländska förbund och föreningar. Genom Föreningsportalen kan vi, förutom full kansliservice, erbjuda kanslifunktioner inom bokföring, redovisning och medlemsfakturor, bidragshantering, lokalbokningar, utbildningar samt webbdesign. Under året har vi bl. a. jobbat med personalinventering för att ge tydligare roller för en fortsatt utveckling samt arbetat aktivt med Inkludera Mera. Vi har även arbetat fram Leaderprojektet som med hjälp av Föreningsportalen ska ge oss bättre förutsättningar att vara ett stöd i landsbygden. Idrottslyftet tillgänglighet Som en del i vår satsning på barn- och ungdomsidrotten fördelade vi under kronor, tre gånger mer än under 2011, mellan 14 föreningar för att öka tillgången och tillgängligheten till våra idrottsanläggningar och -miljöer. De föreningar som tilldelades medel var: Örbyhus GK, Knivsta CK, Fribergs GK, Hallsta IK, Enköpings GK, KK Mälarpiraterna, Arlanda Amerikansk Fotbollsförening, Almunge Länna Skytteförening, Skutskärs IF Bandyförening, Närtuna Gottröra Skytteförening, Uppsala Tennisklubb, Håbo Ridklubb och Livets Ord IF. Även Norrskedika IF fick en idrottshall godkänd, men backade ut när de insåg att de inte fick stöd till driftkostnaderna. Ett gott exempel på vad som kan göras med hjälp av medel från Idrottslyftet tillgänglighet är Skutskärs IP som under oktober månad började läggas om till en konstfrusen bandyplan med invigning redan i januari Tack vare detta har nu Skutskärsborna en säkrare möjlighet till skridskois under vinterhalvåret. I maj hölls den årliga anläggningskonferensen i Uppsala med tema energi och klimat. Den här gången stod Uppsala Tennisklubb som värd, där bl. a. Svenska Skidförbundet informerade om sina anläggningar. Totalt deltog 45 personer från alla 10 kommunerna. Idrottslyftet Tillgänglighet Förening Örbyhus GK Knivsta CK Fribergs GK Hallsta IK Enköpings GK Arlanda Amerikansk Fotbollsförening Almunge Länna Skytteförening Skutskärs IF Bandyförening Närtuna Gottröra Skytteförening Uppsala Tennisklubb Håbo Ridklubb Livets Ord IF Anläggning Korthålsbana Utbildningslokal Övningsgreen Konstgräsplan Juniorövningsgreen Träningslokal Skytteanläggning Konstfrusen Isbana Skyttebanor 4 st utomhusbanor Utevolt Idrottshall Antidoping Antal förebyggande A-prov var under året 25 stycken, en ökning från förra årets 18. Övriga nationella och internationella prov uppgick till 157. Totalt togs 182 prov i Uppland, vilken är en ökning med 12 procent jämfört med förra året. De uppländska proverna motsvarade cirka 4,6 procent av de prover som togs i Sverige. Under året har Rimbo Tennisklubb och IF Friskis & Svettis i Uppsala, Norrtälje och Enköping arbetat med Vaccinera Klubben. 6

9 Bilder: Nya skjutbanor hos Almunge Länna Skytteförening, ny konstfrusen bandyplan på Skutskärs IP och rörelseglädje på Idrottsföreningen Barn o Ungdom Sprattel i Norrtälje. 7

10 JUBILEUMSÅRET ÅR JUBILEUMSÅRET år Jubeliumsåret 2012 Upplands Idrottsförbund firade 100 verksamhetsår under Förbundet bildades den 17 mars 1912 på Hotell Hörnan i Uppsala och förbundets grundare och förste ordförande var Sixtus Janson. Detta har uppmärksammats mycket under 2012, med flera olika arrangemang och satsningar. Jubileumsutställningen En utställning gjordes med skärmar av bilder och text från 100 år av uppländsk idrott. Utställningen har vandrat runt i hela Uppland under året, och varit ett mycket populärt besöksmål. Utställningen visades första gången i samband med distriktsstämman den 21 april, och vandrade sedan runt till Relationsdagen, Jubileumsmottagningen på UKK, Olympic Day i Knivsta, Heby Bibliotek, Norrtälje Sportcentrum, Enköpings Bibliotek, Kulturnatten, Uppsala Stadsbibliotek, Knivstas nya kommunhus, Olympic Day i Märsta, Skutskär och Östhammar och till slut framtidskonventet Idrott och Framtid i Fyrishov. Jubileumsfonden Med anledning av 100-årsjubileet beslutade förbundet att instifta en jubileumsfond för att uppmärksamma skickliga ledare och aktiva, som jobbar för en utveckling av idrotten i Uppland. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier, som ska delas ut till lovande verksamhets-, organisationsledare och aktiva idrottsutövare. I samband med vårt stora jubileumsfirande den 12 maj mottog förbundet bidrag på kronor till fonden. Fina bidrag som kommer väl till pass. Mottagning och stipendieutdelning Den 12 maj firade förbundet sitt 100-årsjubileum med en mottagning på Uppsala Konsert och Kongress (UKK) i Uppsala. Representanter från förbund och föreningar kom och minglade med styrelsen och uppvaktade med gåvor till jubileumsfonden och andra fonder, samt blommor, tavlor, diplom och fina telegram. Parallellt med detta passade förbundet på att dela ut årets stipendier. Förbundets ordförande Thomas Tjäder delade ut dessa till föreningar, ungdomar och ledare som gjort fina framsteg under året. uppbackning av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och dess projekt Olympic Day (läs annan artikel). Historiska dokument och bilderbok Under året skaffades ett webbaserat verktyg, e-magin, som gör det möjligt att bläddra i böcker och söka efter speciell information i böckerna genom att ange sökord på sin dator eller surfplatta. Samarbetet sker tillsammans med Upplands Idrottshistoriska förening som ansvarar att fylla platsen med spännande historiskt innehåll. Premiär för de första dokumenten skedde i samband med Idrottsplats Vaksala Torg den 12 maj. En bilderbok med historiska bilder från 1912 och fram till våra dagar har också tagits fram. Bildresan går i temat förr och nu. Kulturnatten 2012 var också det första året som Upplands Idrottsförbund var med under Kulturnatten i Uppsala. Jubileumsutställningen togs åter fram och visades i samband med detta arrangemang. Även en styrketävling arrangerades, där det var många som passade på att testa sin handstyrka under dagen och kvällen. Idrott och Framtid Jubileumsåret avslutades inomhus i Fyrishov. Här arrangerades konventet Idrott och Framtid. Ett digert program sattes samman med skickliga föreläsare i form av bland annat framtidsanalytikern Troed Troedsson, Mats Enquist (Svenska Elitfotboll), Erik Strand (RF) och underhållaren Jacke Sjödin som kåserade om lycka. Utöver detta anordades flera fina uppvisningar där Gottsunda Teater gästade och gav sin föreställning Artiklarna som handlar om Barnkonventionen. En annan höjdpunkt var paneldebatten som leddes av Stig-Björn Ljunggren. Han frågade ut en panel som bland annat bestod av Storvretas sportchef Kim Knudsen, landstingsrådet Erik Weiman och Malin Hartman från Upplands Idrottsförbund och SISU. Idrottsplats, Vaksala torg Det hände mycket den 12 maj. På Vaksala torg var det full aktivitet med prova-på ,,idrotter och så kallade superstartävlingar. Evenemanget hade också stark 8

11 IDROTTSGALA IDROTTSGALA Upplands Idrottsgala Den 6 december anordnades Upplands Idrottsgala av Sportwire på Fyrishov. Under årets gala instiftades Sixtus Janson priset, vilket delades ut av Upplands Idrottsförbund. Priset instiftades för att hedra Sixtus Janson, Upplands Idrottsförbunds grundare, och delas ut till en idrottare som likt Sixtus Janson dokumenterat sin idrott genom bilder och filmer. Årets vinnare av priset var OS-skytten Therese Lundqvist, Uppsala JSK, för hennes spännande dokumentation av en OS-skytts vardag. Även Fair Play-priset delades ut av Upplands Idrottsförbund. Vinnaren i kategorin var Martin Degeryd, Bälinge IF Fotboll, för hans goda ledaregenskaper både på och utanför planen, hans positiva inställning och engagemang för idrotten, föreningen och kamraterna. Som vinnare av priset nominerades han även för Riksidrottsförbundets Fair Play pris. Bilder: Idrott och Framtid på Fyrishov 17/11. 9

12 MOTIONSIDROTT MOTIONSIDROTT Inom motionsidrotten arbetar vi för en bättre folkhälsa, både för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi ingår i ett flertal nätverk, lotsar människor som har fått Fysisk Aktivitet på Recept (FaR ) till lämpliga aktiviteter och vi driver flera projekt. Fysisk Aktivitet på Recept (FaR ) Under 2012 ökade inflödet av nya recept med 45% till 830 stycken. Inom landstingen pågår ett omfattande arbete med att implementera Socialstyrelsens nya riktlinjer om en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I dessa är användandet av FaR en av de rekommenderade arbetsmetoderna för att hjälpa patienterna till en mer aktiv livsstil. Upplandsmodellen med friskvårdslotsar är unik i sitt slag i landet. Uppdraget under 7 år har gett oss erfarenheter som efterfrågas, såväl inom vårt eget som från andra landsting och FaR -nätverk. Till exempel har Upplands Idrottsförbunds hälsopedagoger under året bjudits in för att föreläsa om arbetsmodellen på Folkhälsostämman i Stockholm, på GiH samt på Uppsala universitet. Upplands Idrottsförbund har deltagit aktivt i Primärvårdens projekt för att utarbeta metoder för att förskriva FaR till barn och ungdomar. Ca 5% av inkomna recept avser idag personer under 18 år. TioHundra förvaltningen (kommun och landsting i samverkan) i Norrtälje har under året köpt friskvårdslotsning från Upplands Idrottsförbund. Det har varit intressant och lärorikt att arbeta med dessa frågor i en, för oss, ny förvaltning. Under året har vår uppdragsgivare Primärvården sammanställt en rapport som bygger på statistik från friskvårdslotsningen. I den kan man se att friskvårdslotsningen bidrar till en ökning av patienternas motivation samt att det sker en ökning av patienternas självskattade hälsa. Även Upplands Idrottsförbund har sammanställt en rapport. Den beskriver hur vi genomfört uppdraget, och de erfarenheter som gjorts, under perioden 2009 till möjligheten att erbjuda personer som ordinerats FaR en plats i lag Friskvårdslotsen. Mitt i livet 50+ Mitt i livet 50+ är ett projekt som genomförts utifrån sökta och erhållna medel från RF med målgruppen personer 50+. Deltagarna fick under kursen utföra aktiviteter i grupp, lära sig mer om föreningskunskap samt laga mat ihop vid ett tillfälle. 22 personer anmälde sig till kursen och 17 av dem genomförde den. Kursen pågick under augusti till november, och deltagarna fick prova på bl. a. golf, gympa, simning och bugg. Sex föreningar deltog i satsningen; Olandsbygdens GK, Friskis & Svettis, Valö GK, Gimo Simsällskap, Almo BK och Olands Bugg & Swing. Under nationella uppmärksamhetsveckan i oktober, vars syfte är att belysa vikten av ett friskare Sverige med fokus på matvanor och fysisk aktivitet, genomfördes ett antal arrangemang i distriktet. Hälsopedagogoger från Upplands Idrottsförbund fanns med som aktiva utförare på såväl Äldremässan på Uppsala Konsert och Kongress, som föreläsare på temat Hälsofrämjande fysisk aktivitet i Enköping samt på Fyrishov för att sprida och synliggöra budskapet, Ett friskare Sverige. I samband med detta lanserades ett nytt produktkort med kortfattad info om webbportalen motioniuppland.se. Lanseringen av produktkortet i samband med aktiv närvaro av hälsopedagogerna bidrog till en markant ökning av besökare till webbportalen. Utbudet av friskvårdsaktörer ökar ständigt. I aktivitetskatalogen finns nu ungefär 200 friskvårdsaktörer, en stor del idrottsföreningar, men också privata aktörer. För att katalogen ska vara till nytta och glädje för allmänheten lanserades den under året på En stor och lyckad motionssatsning genomfördes för tredje året av OK Linné: Hitta Ut. Den har varit mycket uppskattad och friskvårdslotsarna hade 10

13 MOTIONSIDROTT Olympic Day Olympic Day är ett mycket populärt event för barn som är nyfikna på idrott. Här får barn i åldern 8-11 år prova på olika idrotter. Allt går under olympisk flagg och det är pampigt värre med både invigning och utmarsch. Tillsammans med Svenska Olympiska Kommittén (SOK), kommunerna och lokala idrottsföreningar, arrangerade vi idrottsaktiviteter där deltagarna fick befinna sig i ett olympiskt sammanhang.. Projekt Olympic Day gick vidare och arrangerades på fyra platser i Uppland under Först ut var Uppsala den 12 maj i samband med Upplands Idrottsförbunds jubileumsdag. Olympic Day genomfördes i Uppsala, Knivsta, Skutskär, Östhammar och Märsta. Totalt var 83 idrottsföreningar med totalt 173 ideella ledare engagerade och 632 barn deltog! Flertalet av Sveriges idrottsstjärnor verkar också tycka att det är kul att jobba med Olympic Day. Under året har kända idrottsmän varit med, de som deltog var: Danijela Rundqvist - Ishockey Nathalie Larsson - Skytte Lars Lewén - Skicross Johanna Sjöberg - Simning Johanna Bergdahl - Fäktning Lassi Karonen - Rodd Alexandra Engen - Cykel Jalmar Sjöberg - Brottning Pim-Pim Johansson - Tennis Markus Oscarsson - Kanot Vid respektive Olympic Day fanns också möjlighet för föräldrar att lyssna på en föreläsning med någon av olympierna. Totalt lyssnade 137 föräldrar på Lassi Karonen, Nathalie Larsson och Marcus Oskarsson. Ansvarig för Olympic Day vid Upplands Idrottsförbund är Eva Dovebris, som sköter program, anmälningar och mycket annat med stort engagemang. Drive In Uppsala Drive In Uppsala är ett mångfaldsprojekt som Sirius Fotboll från och med 2012 har klivit in som projektansvarig i. Vi har därmed tagit steget ned till att bli mer av en stödpartner, vilket är helt i enlighet med vårt basuppdrag att stödja föreningars verksamhet och projekt. Vår roll är numera att utbilda och rekrytera lokala ledare samt att kvalitetssäkra verksamheten. Projektet genomfördes under 2012 i Gottsunda Sporthall, på fredagar och lördagar mellan klockan 19 och 23. Från och med 2012 var det endast fotboll som utövades då det var den aktiviteten som ungdomarna ville delta i. I genomsnitt låg deltagandet på ca 97 deltagare per helg. Drive In Uppsala fick även besök av nattvandrare, journalister, Sirius A-lagsspelare, före detta landslagsspelaren Petter Hansson, äldre syskon och föräldrar till deltagarna. Kioskpolicy Kioskpolicy är ett projekt där föreningen tar fram en policy för hur de ska arbeta med mat och dryck i sin cafeteria eller kiosk. När policyn är klar får föreningen ett ekonomiskt bidrag, ett diplom och ett startkit. Under året har två föreningar, Träningshus 1 och Gimo Hockey och Fotboll gått i mål med sina policydokument och blivit tilldelade ett ekonomiskt bidrag, ett diplom och ett startkit. Vi har erbjudit konceptet genom vår utbildningskatalog men tyvärr har inga fler föreningar gett sig in i projektet. Alla SISU-konsulenter har träffat vår utbildare Jenny Stålhammar för att diskutera hur vi skulle kunna göra konceptet mer attraktivt. 11

14 IDROTT OCH SKOLA IDROTT OCH SKOLA Genom att arbeta med samverkan mellan idrott och skola vill vi lägga grunden för ett livslångt idrottande. Vi arbetar med Idrottslyftet, regeringens satsning på barn och ungdomsidrott samt projekt och satsningar för barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasiet. Idrottslyftet skolsamverkan Från och med 2012 övergick Idrottslyftet från att arbeta över läsår till kalenderår. Under Idrottslyftets femte år tilldelades vi kronor för att arbeta med samverkan mellan idrott och skola. Det totala sökta beloppet var dock kronor, vilket visar på att det finns ett stort behov av Idrottslyftet Skolsamverkan. Totalt deltog 164 skolor, varav 34 gymnasieskolor, från samtliga kommuner. 118 föreningar från hela Uppland arbetade i samverkan med skolorna tjejer och killar deltog i verksamheten. Barn i åldern 7-12 år stod för en stor del med totalt deltagare fördelat på deltagartillfällen. Idrottslyftet skolsamverkan driver även fyra fasta projekt: Idrottsfritids, Camp Roslagen, Sportis och High School Challenge. I samband med 100-årsjubiléet hölls en stor informationsdag om Idrottslyftets första fem år samt visioner för perioden i Fyrishov. Vi har samverkat med Barnombudsmannen i Uppsala som har haft både föreläsningar och varit ute och träffat barn i olika projekt och där arbetat med värderingsövningar. Idrottsfritids Idrottsfritids genomfördes på runt 35 skolor per termin i ca 55 grupper med barn i varje fördelat över samtliga kommuner i Uppland. Ett 60-tal föreningar per termin hjälpte till att driva Idrottsfritids. Vad som kunde provas på skiljde sig från ort till ort beroende på vad som fanns tillgängligt, men totalt erbjöds ca 40 olika idrotter. Under 2012 producerades en Idrottsfritidsfilm med syftet att nå ut mer tydligt till skola, föräldrar och deltagare. Det verkar ha gett ett positivt genomslag och fler skolor och föreningar har nu visat intresse. Sportis Sportis genomför vi i samarbete med Uppsala kommun och lokala idrottsföreningar. Från och med i år är, utöver mellanstadieelever, även barn i årskurs tre välkomna. Under året har vi jobbat för en tydligare verksamhet med högre kvalitet genom att bland annat säkra utbildning för ledare och att öka samarbetet med alla inblandade parter. Vi har även jobbat med att synka Sportis med andra barn- och ungdomsprojekt såsom Olympic Day. Sportis fanns under året i Gottsunda, Gränby, Järlåsa, Nyby, Stenhagen, Sävja, Valsätra och Vänge. Stenhagen var en av årets nya arenor och fick en mycket bra start med 120 deltagare per tillfälle. Flest deltagare hade Sävja med 140 barn per vecka. Totalt deltog cirka 420 barn varje vecka i Sportis, vilket var en ökning med 20 procent jämfört med året innan. Målet på 550 barn nåddes dock inte riktigt. Totalt fanns tio idrotter att välja mellan: Badminton, basket, bollspel, cirkus, dans, fotboll, innebandy, handboll, judo, mix, modern femkamp, racketsport. Bollsporter är fortsatt populärt rent generellt även om det varierar mellan arenorna. 15 olika föreningar genomförde aktiviteterna och ledarna genomgick ledarskapsutbildningen Lekpasset genom SISU Idrottsutbildarna. Idrottskul Idrottskul är ett samarbete med Uppsala kommun där vi erbjuder alla barn mellan 6 och 9 år i Uppsala kommun att gratis prova på skridsko och slalom. Ledarna kommer från Sirius Bandy och Upsala Slalomklubb. Totalt deltog ca barn i Idrottskul, 700 i slalom och i bandy. Vid idrottsfritidsavslutningarna hade barnen chansen att träffa rallykartläsaren Tina Thörner eller gå på en inspirationskonsert på Fyrishov med barnartisten Sara Silversara Edvardsson. Även barnombudsmannen har varit ute på skolorna och haft olika värderingsövningar. 12

15 IDROTT OCH SKOLA Sports4Life I år kunde eleverna välja bland 13 skolor i Uppsala kommun: Björkvallsskolan, Brantingskolan, Eriksbergsskolan, Gottsundaskolan, Gränbyskolan, Kunskapsskolan, Kunskapsskolan Norra, Stenhagenskolan, Tiundaskolan, Vaksalaskolan, Valsätraskolan, Von Bahrs skola, Västra Stenhagenskolan och Katarinaskolan. I Sigtuna kommun fanns Sports4Life på Ekillaskolan, S:t Olofs skola och Valstaskolan, samma skolor som förra året. Sports4Life på Alsikeskolan i Knivsta kommun har vuxit till en av våra större skolor sett till antalet elever med vald idrottsprofil. De idrotter som fanns att välja på i Uppsala kommun var: Alpint, amerikansk fotboll, badminton, bandy, baseball, basket, bordtennis, bowling, budo, cheerleading, dans, fotboll, friidrott, fäktning, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, judo, konståkning, modern femkamp, ridsport, segling, simning, squash, tennis och volleyboll. Andra aktiviteter som eleverna kunde välja var aerobics, kondition, styrka- och rörelselek och äventyr. I Sigtuna fanns amerikansk fotboll, basket, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och ridsport. I Knivsta har eleverna haft möjlighet att välja bland amerikansk fotboll, basket, handboll, fotboll, innebandy och orientering. Inför läsåret 2012/13 inledde Upplands Idrottsförbund och Sports4Life ett samarbete med Ultimate Performance AB, projektet bär namnet: Stark, snabb och skadefri Upplandsungdom. Syftet med detta projekt är att skapa starka, snabba och skadefria ungdomar med primärt fokus på skadefri vilket i sin tur leder till stark och snabb. Det innebär att samtliga elever med vald idrottsprofil erbjuds möjligheter att genomföra rörlighets- och stabilitetstester. Totalt gick 611 elever på Sports4Life i Uppsala kommun, 220 elever i Sigtuna kommun och 86 elever i Knivsta kommun. Traditionsenligt arrangerade vi kick-offer för elever, lärare och tränare, en på Fyrishov i januari och en på Studenternas IP i augusti. Informationskvällar hölls i samband med skolornas så kallade öppna hus i januari och februari där även våra större idrotter (innebandy och fotboll) deltog. 13

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör?

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör? En studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott FoU-rapport 2008:4 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

VOETBAL VAN HET HOOGSTE NIVEAU!

VOETBAL VAN HET HOOGSTE NIVEAU! Nr 3 2010 www.sportaffarer.se Revanschen i Prag Lars-Gunnar Björklund om det kalla kriget på is mellan Tjeckoslovakien och Sovjet 1969 72. Sid 28 30 Sveriges främsta idrotts kommuner 2010 Läs topplistan

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Tjänsteskrivelse 2013-01-26 KFN 2013.0023 Handläggare: Madelene Hedström Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer