Nummer Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1"

Transkript

1 Nummer Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer c a n c e r v å r d e n #

2 P r o g r a m n i o n d e n at i o n e l l a ko n f e r e n s e n m e d l i v e t s o m i n s at s Torsdag 30 september Registrering, Kaffe, Utställning och Postrar Invigning Föreningens Ordförande Per Fessé Västerhavet och Konferensordförande Cecilia Lindh Sjuksköterskans ansvar Ania Willman, ordförande SSF, Västerhavet och patientens perspektiv Professor Bensträckare Take pride in being an oncology nurse Lillie Shockney, RN., BS., MAS Västerhavet and recognize Your role in patient Asssistant Professor advocacy! This house believe Styrelsen Västerhavet Lunch, Utställning och Postrar. Rösta på bästa postern SAL parallella sessioner Workshop Kommunicera bättre Lena Sharp, Västerhavet A Samarbete inom och mellan Ing-Marie Moegelin, personalgrupper i cancervården Nadja Rystedt Att leva med och vara närvarande hos Inger Benkel Västerhavet B en döende person om förberedelse och strategier hos närstående. Livet i fokus! Värdig vård i livets slut. Ulrika Östlund Västerhavet B Svensk forskning på skotska landsbygden Livsfarlig ledning chefens vardag? Kristina Granewåg Västerhavet C Framförhållning som framgångsrik Anna Sandgren Västerhavet C strategi i palliativ cancervård. Rökavvänjning i cancervården Ge Anette Kullgren, Maria Kihlen Västerhavet C patienten en chans att vara delaktig i sin behandling Kaffe med smörgås Välkomstdrink på Universeum Visning av Universeum Middag, Årets sjuksköterska, postervinnare

3 P r o g r a m n i o n d e n at i o n e l l a ko n f e r e n s e n m e d l i v e t s o m i n s at s Fredag 1 oktober 2010 parallella sessioner Workshop Kommunicera bättre Lena Sharp, Västerhavet A Samarbete inom och mellan Ing-Marie Moegelin, personalgrupper i cancervården Nadja Rystedt Att leva tillsammans med och vara Inger Benkel Västerhavet B närvarande hos en döende person om förberedelse och strategier hos närstående Livet i fokus! Värdig vård i livets slut. Ulrika Östlund Västerhavet B Svensk forskning på skotska landsbygden Livsfarlig ledning chefens vardag? Kristina Granewåg Västerhavet C Rökavvänjning i cancervården Anette Kullgren, Maria Kihlen Västerhavet C Ge patienten en chans att vara delaktig i sin behandling Kaffe utställning o postrar Förbättringskunskap eller Forskning Helle Wijk Västerhavet What s the difference? Lunch Vem vårdar vårdaren? Helena van der Tol och Västerhavet Erica Neumann Bensträckare Etiska dilemman i vården Hur skulle Anna Jansson Västerhavet du ha gjort? Möt sjuksköterskan och deckarförfattaren Anna Jansson Avslutning Ordförande Per Fessé Västerhavet SAL

4 Konferenskommittén Kristina Granewåg Cecilia Lindh Malin Arngården Rasmusson malin.arngarden. Lotta Norlander Camilla Grahn Maria Browall Anna Axelsson Konferenskommittén för föreningens nionde nationella konferens Med livet som insats, hälsar alla hjärtligt välkomna till två intressanta och kunskapsfyllda dagar.

5 i n n e h å l l n r Ledaren 6 Redaktören har ordet 8 Används den nya kompetensbeskrivningen? 9 Flera cancervaccin inom räckhåll Omvårdnad av patienter med njurcancer som erhåller behandling tyrosinkinashämmande läkemedel 15 European Kidney Cancer Symposium: Stort njurcancermöte i London 17 Föreningens internationella samarbete Samarbetet inom den nordiska samarbetsgruppen, NSG 20 Forum for kreftsykepleie, FKS 21 FSK, Faglig Selskab for kraeftsygepleje i Danmark 22 Jeg er stolt over at vaere valgt til President Elect for EONS Kliniska prövningsenheten, KPE En viktig del av hälso- och sjukvården 26 Välkommen till Göteborg 38 Redaktionens personliga tips: Det här vill jag inte missa 42 Nu drar 2010 års Rosa Bandet kampanj igång Rapport från temadagen: Omvårdnad för livet och döden 50 Studieresa till Bergen Strålbehandlingsavdelning 56 Porträttet: Sussanne Börjeson 59 Nytt inom Onkologi Krönikan: Roger Henriksson 70 Lästips 73 Medlemssidorna 74 62

6 l e da r e n Utbildning=kvalitet? Efter en intensiv inledning av sommaren fortsätter arbetet med utbildning, kvalitet, kompetens och enkätfrågor. Huvuddragen i sektionsträffen hos SSF den andra juni var att gå igenom kärnan i utbildningsstrategin och att visa den nya mallen för hur kompetensbeskrivningarna ska se ut. I slutet av dagen diskuterades det kort om specialistutbildningen. Denna diskussion, vilken kretsade kring remissen från Utbildningsdepartementet gällande Högskoleverkets utredning om den framtida specialistsjuksköterskeexamen, kommer att fortsätta i ett separat möte den 7 september hos SSF. Remiss instanser är alla lärosäten, 25 kommuner men endast fem landsting. Svaren ska vara inne den 11 oktober Uppdraget har varit att utreda hur examensordningen kan utformas på specialistutbildningen och hur den ska motsvara de krav vården ställer. Alla parter är överens om att det behövs en specialistutbildning, men åsikterna om hur den ska utformas, innehåll och inriktning, skiljer sig åt. Enligt utredningen behöver specialistutbildningen stor flexibilitet för att kunna följa vårdens förändringar. Tanken är att yrkesexamen bör utformas utan fastslagna inriktningar eller att specialiseringen bör ske i en form av en generell examen (magister- eller masterexamen), som skulle ge en ökad grad av flexibilitet. Frågan är hur innehållet skall tas fram till specialistutbildningen och vem som fattar besluten om utformning, inriktning och innehåll. Risken med en för generell hållning är att specialistutbildningen inte håller för nationella likväl som europeiska kompetenskrav och riktlinjer som ställs på specialistsjuksköterskan inom högspecialiserad onkologisk vård. Specialistutbildningens kvalitet och utformning ska innefatta sådana kompetenskrav att den specialiserade sjuksköterskan kan arbeta på det nationella planet, men även ha möjlighet att röra sig inom EUs arbetsmarknad. Utformningen bör inte ske på lokal nivå utan på en nationell nivå med hänsyn tagen även till europeiska krav. För att kunna skapa en specialistutbildning för sjuksköterskor med hög kvalitet och relevans vad gäller utformning och behov bör det enligt utredningen finnas ett bättre samarbete mellan högskolan och vårdgivarna. Fortsatt diskussion/dialog behövs för att nå fram till en hållbar utbildningsform för specialistsjuksköterskor, som kan möta dagens och framtidens kompetenskrav. Den 15 juni beslöt styrelsen för SSF att omvårdnad förordas som huvudområde i sjuksköterskeutbildningen både på grund- och avancerad nivå. Mer arbete kommer att behövas för att precisera kärninnehållet i huvudområdet. Det antas genom denna benämning att klyftan mellan akademi och klinik minskar, även om kunskapsområdet förekommer både teoretiskt och kliniskt. Benämningen vetenskap ses som väletablerad och är överflödig med tanke på senaste årens forskningsutveckling inom omvårdnad. Omvårdnad som begrepp är även internationellt accepterad. Remissvar och synpunkter från sektioner och nätverk, lärosäten, representanter från professorer i omvårdnad/ vårdvetenskap samt vetenskapliga rådet har legat till grund för detta. I början av juni fick föreningen en förfrågan från Socialstyrelsen om att den 22 juni delta i en dialog/ diskussion kring hur en enkät till patienter inom cancervården ska utformas. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie för hur en enkät till patienter inom cancervården ska utformas. Föreningen hade en representant på plats under dagen då arbetet för att ta fram en nationell patientenkät presenterades. Jämförbara exempel togs fram, vidare diskuterades frågeställningar såsom enkätens syfte, att följa upp delar av andra övergripande mål med cancerstrategin, att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer, målgrupp för enkäten, vad ska enkäten behandla, gränsdragning mot andra datasamlingar, redovisning, avsändare för en enkät, författningsmässiga och etiska frågeställningar och övrigt. Hur bör resultatet användas och vilket urval kommer man att göra bland patienterna eller närstående samt i vilket skede avser man att mäta, var andra frågeställningar som togs upp. Socialstyrelsen skall avrapportera sitt uppdrag senast den 15 oktober 2010, så vi får se vilken form patientenkäten kommer att ta under hösten. Fortsättning följer. Ett annat arrangemang som kommer att ske vid olika tillfällen det närmsta året är Target 2 utbildningen innehållande ett gediget material. Det kommer att finnas plats för ca 30 deltagare per utbildningstillfälle. Ett datum är hittills bestämt. Det är i Stockholm den 16 november. Håll utkik i tidningen och på hemsidan efter övriga datum. Nästa styrelsemöte är den 29 september. Vi vill gärna att du som medlem hör av dig, så om du har något som du vill ta upp e-posta gärna! Nu börjar det dra ihop sig för föreningens konferens Med livet som insats 30/9 1/10. Det går bra att anmäla sig via vår hemsida till konferensen fram till start torsdagen den 30 september, Varmt välkomna Per Fessé Per Fessé Ordförande, Sjuksköterskor i cancervård 6 c a n c e r v å r d e n #4 2010

7 r e da k t ö r e n h a r o r d e t Välkommen till höstens första nummer av Cancervården... och Sveriges största tidning om cancersjukvård och omvårdnad! Den innehåller allt inför föreningens nionde nationella konferens i cancervård som äger rumi Göteborg, den 30 september till 1 oktober. Du som ännu inte har anmält dig kan göra detta ända fram till konferens start den 30 september. Konferensprogrammet hittar du som bilaga i tidningen samt massor av tips om vad du kan hitta på i Göteborg förutom att gå på konferensen. Du hittar även alla abstracten och redaktionens personliga tips i tidningen. Passa på att knyta nya kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet, som ju också är en del av alla de möjligheter som det ges tillfälle till vid dessa dagar. För dig som inte har möjlighet att närvara vid konferensen kommer vi i nästa nummer av Cancervården rapportera från dessa dagar. Inspiration hoppas vi även att detta nummer av Cancervården ska ge er läsare. Många av våra cancerpatienter deltar i kliniska studier och där har forskningssjuksköterskan en viktig roll att fylla. Vid en klinisk prövningsenhet finns många viktiga funktioner som ska se till att studien bedrivs enligt de regelverk som finns och att patienten blir informerad och delaktig. Forskningssjuksköterskorna är spindlar i nätet och har olika funktioner och ansvarsområden. Förutom den direkta patientkontakten koordinerar, monitorerar och arbetar man i ett team gentemot många olika intressenter. Vad de olika ansvarsområdena och rollerna innebär och vad som man uppfattar som spännande och utmanande med sitt arbete får vi veta i ett stort reportage från Kliniska prövningsenheten vid Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset som leds av Clementine Molin. Cancervården har också gjort en liten utblick i Norden, bl a berättar Sara Elehed från styrelsen om sitt engagemang i NSG som är en sammanslutning av de nordiska organisationernas Sjuksköterskor i cancervård. Hon berättar om bakgrunden till att denna grupp bildades och hur arbetet i gruppen går till och vilka frågor man diskuterar. Birgitte Gruber som är ordförande för de danska sjuksköterskorna i Cancervård berättar om sin bakgrund och sitt arbete som ordförande i Danmark och hur hon ser på uppgiften som tillträdande ordförande i EONS. Vilka frågor ser hon som viktiga att arbeta med ur ett internationellt perspektiv! Med tanke på det nordiska samarbetet så får vi också en reserapport från Yvonne Pålsson, som genom ett stipendium från Sjuksköterskor i Cancervård haft möjlighet att göra ett studiebesök på strålbehandlingsavdelningen i Haukelandssjukhuset Bergen. Vi möter också sjuksköterska Sara Ullman som beskriver hur man tar hand om patienter med njurcancer. Hur de nya läkemedlen, inte minst tyrosinkinashämmare, utvecklas hela tiden och förändrar cancerbehandlingen och medför nya utmaningar i form av biverkningshantering. Vi får också en rapport från njurcancerkonferensen The Kidney Cancer Association (KCA) i London. Nytt för året var att det för första gången hölls en egen del för sjuksköterskor First European Kidney Cancer Nursing Conference. Eva Lundgren och Ann-Marie Bergqvist, sjuksköterskor på urologmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg var där och Cancervården har pratad med dem om konferensen och om deras arbete. Enligt Håkan Mellstedt, professor onkologisk bioterapi, som har ägnat de senaste 20 åren åt att utveckla cancervaccin, finns starka signaler på att det relativt snart kommer att finnas kommersiellt tillgängliga vacciner för några cancerdiagnoser. Du kan läsa mer om denna utveckling på sidan 12. Sussanne Börjeson, som säkert många av er känner igen genom sitt pionjärarbete med omhändertagandet av cancerpatienter med cytostatika utlöst illamående och framtagande av antiemetika riktlinjer, porträtteras i det här numret av tidningen. Missa inte det. Missa heller inte Roger Henrikssons krönika som berör dagsaktuella frågor kring professionens ansvar att tillhandahålla ett multidiciplinärt samarbete i en sammanhållen vårdkedja. Cancervården var på plats när Dagens Medicin, tillsammans med Sjuksköterskor i cancervård, Hematologisjuksköterskor i Sverige, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad samt Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård, arrangerade en temadag för sjuksköterskor som arbetar inom cancer, hematologi och palliativ vård. Arrangemanget lockade ett hundratal deltagare från hela landet. Redaktionen kommer att vara på plats i Göteborg och du är välkommen att besöka oss i vår monter. Vi hoppas att du har lust och intresse att delge oss tips och idéer på vad du skulle önska att vi skriver om i tidningen. Kanske har du något spännande projekt som du vill dela med dig av och sprida till övriga kollegor ute i landet. Vi från redaktionskommittén önskar er alla en skön höst och hoppas att ni finner något som intresserar er i tidningen. Väl mött i Göteborg! Redaktionen genom, Diana Diana Lindén Redaktör, Sjuksköterskor i cancervård 8 c a n c e r v å r d e n #4 2010

8 Foto: Monica Olsson Används den nya kompetensbeskrivningen? Sjuksköterskor i Cancervård tog med stöd av Svensk Sjuksköterskeförening fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård i slutet av förra året. Ett av syftena med kompetensbeskrivningen är att vara ett stöd för arbetsgivare i såväl anställnings- som arbetsbeskrivningssammanhang. Tidningen Cancervården frågade några sjuksköterskor med chefsansvar om de känner till och använder kompetensbeskrivningen och i så fall hur och passade också på att fråga hur de utnyttjade föreningens konferenstema och utbildningsdagar. Eva Gärdsmo Pettersson journalist, medlem i Cancervårdens redaktion c a n c e r v å r d e n #

9 Syftet med kompetensbeskrivningen är flerfaldigt, så som det beskrivs av arbetsgruppen som tagit fram den. Genom att beskriva vad specialistsjuksköterskor med inriktning onkologisk vård ska ha för kompetens, kan man självfallet tydliggöra den professionella rollen för både blivande och redan yrkesverksamma specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård, liksom man kan det för andra medarbetare inom sjuksköterskeyrket och för övriga yrkesgrupper i vården. Den kan definitivt också medverka till att patienter med cancersjukdom får en god och säker vård och behandling, i alla stadier av sjukdomen och inom alla vårdformer och det cancerpreventiva arbetet kan förstärkas. Kompetensbeskrivningen också tänkt att ge vägledning vid utformning av kursplaner för universitet och högskolor vid planering och genomförande av utbildning inom cancervård. Specialistutbildning med inriktning mot onkologisk vård skiljer sig åt beträffande inriktning. Framtidsvision som kompetensbeskrivningen förhoppningsvis kan bidra till att förverkliga, är en gemensamt utformad utbildningsplan för specialistutbildningen, där kursutbud, inriktning, antagningskrav och tillgodoräknande av tidigare studier är likställda. För att aktuella forskningsresultat ska komma patienterna till gagn i större utsträckning ses ett behov av ökat samarbetet mellan lärosäten och kliniker. Dessutom menar man att benämningen inriktning mot onkologisk vård är begränsande. Mer adekvat hade varit om utbildningen benämndes specialistutbildning med inriktning mot cancervård. Många specialistsjuksköterskor arbetar inte inom onkologiska verksamheter utan i andra verksamheter där cancervård bedrivs. Det finns anledning att återkomma i denna fråga i kommande nummer av tidningen. Stöd för arbetsgivare Inte minst viktigt är alltså att kompetensbeskrivningen är också kan utgöra ett bra stöd för arbetsgivare när man anställer specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård. Vi ställde helt kort två frågor till några sjuksköterskor med chefsansvar:

10 Sjuksköterskor i cancervård har tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram en s k kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar inom Onkologisk vård. Känner du till den? Om så är fallet, hur arbetar ni på din enhet med denna? Känner du till att Sjuksköterskor i cancervård anordnar temadagar och konferenser inom Onkologisk vård? I vilken utsträckning ger ni ledigt för dessa temadagar och konferenser? Elisabeth Ryd Ausén Chefsjuksköterska, Medicinsk behandlingsavdelning, Onkologkliniken Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset: På avdelningen arbetar totalt 14 personer, varav tolv sjuksköterskor, en sektionsledare och en chefsjuksköterska. Jag känner väl till kompetensbeskrivningen. Måste nog säga att vi kommer att arbeta med den. Hade innan den kom påbörjat revidering av vår egen, men när ovanstående kompetensbeskrivning kom blev det bara dubbelt arbete att utgå från vår egen gamla som inte på långa vägar är lika fullständig och inte heller innefattar alla delar av vårt arbete. Vi har också diskuterat kompetensbeskrivningen i vår chefsjuksköterskegrupp på kliniken. Jag känner också väl till utbudet av konferenser och temadagar i föreningens regi. Jag ger ledigt där så är möjligt. Förhoppningen är att ett par sjuksköterskor från avdelningen skall kunna vara med på de konferenser och temadagar som är aktuella för vår verksamhet. Innehållet är naturligtvis viktigt men även var konferensen hålls och hur lång frånvaro som krävs. Men med god framförhållning både av arrangörer, medarbetare och mig själv så bör det kunna gå att planera för ett deltagande. Otroligt viktigt med vidareutveckling och nya kunskaper. Händer otroligt mycket inom onkologin hela tiden och viktigt med information ur ett sjuksköterskeperspektiv. Viktigt också att som sjuksköterska få ta del av andra sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter. Kristina Vilhelmsson Avdelningschef för Strålbehandlingsavdelningen i Lund, Skånes onkologiska klinik: Strålbehandlingsavdelningen har ca 70 medarbetare (ej inräknat läkare och fysiker) varav 60 är sjuksköterskor. Vi känner väl till kompetensbeskrivningen och utgår från denna i arbetet med att ta fram arbetsbeskrivning för våra sjuksköterskor. Vi känner också till Sjuksköterskor i cancervårds temadagar och konferenser och i mån av resurser, både personella och ekonomiska, brukar vi låta 1 2 personer åka varje gång. Ann-Marie Hällströmer Vårdenhetschef, Onkologiska mottagningen, Gävle sjukhus: Vi känner till att Sjuksköterskor i cancervård har tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar inom Onkologisk vård. Vi arbetar efter en modifierad variant av den. Förenings temadagar och konferenser inom onkologisk vård, försöker vi ge ledigt för så mycket verksamhet och ekonomi tillåter. c a n c e r v å r d e n #

11 Flera cancervaccin inom räckhåll Allt är inte rationellt inom vaccinforskningen. Du får till viss del treva dig fram. Det gör det hela lite spännande, här kan upptäckten och aha-upplevelsen komma när man minst anar det, säger Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet, som ägnat de senaste 20 åren åt att utveckla cancervaccin. Håkan Mellstedt MD, Ph.D, Professor i onkologisk bioterapi Redan på 1700-talet gjordes försök med cancervaccinering. Då ansågs cancer vara en smittsam sjukdom. Läkarna tog cancerceller från döda kroppar och gjorde vaccin, vilket inte fungerade. Men grundtanken var inte så dum. Idag finns det två typer av cancervaccin. hpvvaccin och Hepatit B-vaccin, är exempel på vaccin som förebygger själva virusinfektionen som leder till cancer. De terapeutiska cancervaccinerna är i stället inriktade på att bota, eller minska lidandet, hos personer som redan är sjuka. Med tiden har kunskapen om hur immunförsvaret fungerar ökat. Det har gjort att vi bättre förstår hur vaccin skall utvecklas. Samtidigt har det blivit svårare, eftersom vi nu vet hur komplext immunsystemet är, konstaterar han. En viktig anledning till att det är svårt att få cancervaccin att fungera är att cancerantigener inte är tillräckligt främmande, de är ju själva en del av kroppen. När vi vaccinerar oss mot infektioner, bakterier och virus är de helt främmande organismer. Därför lyckas kroppen utveckla ett immunförsvar som avstöter den invaderade mikroorganismen. Det är alltså kroppens eget immunförsvar som försöker motverka att vi bildar en immunitet mot cancerantigener. Dessutom försvagas kroppens immunsystem av tumören. Cancercellerna utsöndrar ämnen som gör att kroppens immunsystem reagerar dåligt. Ju mer avancerad sjukdomen är, desto större är den hämmande effekten. Att pröva ut nya vaccin omges av en rad olika bestämmelser. Ska du testa ett nytt läkemedel görs det oftast först på svårt sjuka patienter, sådan är etiken. Därför har i stort sett allting misslyckats. Men nu har man börjat testa vaccin på patienter där sjukdomen inte är så utbredd, och då börjar vi se betydligt mer positiva effekter,. Nu finns starka signaler på att det relativt snart kommer att finnas kommersiellt tillgängliga vacciner för tjocktarmscancer, njurcancer, prostatacancer och lungcancer. Det första vaccinet mot prostatacancer registrerades i usa i slutet av april i år. Indikation är hormonrefraktär spridd cancer utan symptom. Från början trodde man att det första terapeutiska vaccinet mot cancer skulle vara inriktat på melanom, det vill säga hudcancer. Det har plöjts ned väldigt mycket forskningspengar inom detta område. Ett vaccin dröjer dock ännu en tid, även om det är på gång. Men allt är inte rationellt inom vaccinforskningen. Man får till viss del treva sig fram. Det gör det hela lite spännande, avslutar Håkan Mellstedt. n 12 c a n c e r v å r d e n #4 2010

12 Njurcancer Omvårdnad av patienter med njurcancer som erhåller behandling med tyrosinkinas hämmande läkemedel Det har under mina år på Radiumhemmets urologmottagning hänt mycket kring behandling och biverkningshanteringen av njurcancer patienter. Nya läkemedel utvecklas hela tiden och inte minst tyrosinkinas hämmare har förändrat cancerbehandlingen och medfört nya utmaningar i form av biverkningshantering. Så inleder Sara Ullman-Eriksson, leg.sjuksköterska på urologmottagningen vid Radiumhemmet sin artikel om dom omvårdnadsåtgärder som används på mottagningen för att hantera biverkningarna från de nya läkemedlen. Sara Ullman-Eriksson leg. sjuksköterska, Urologmottagningen på Radiumhemmet, Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Biverkningarna är oftast inte livshotande men kan medföra dosreduktion eller uppehåll i behandlingen som eventuellt kan påverka patientens överlevnad. Vi har arbetat fram en omvårdnadsplan som vi utgår ifrån i vårt dagliga arbeta kring dessa patienter. Behandlingarna är tuffa och kan medföra svåra biverkningar vilket är en stor utmaning för oss sjuksköterskor som träffar patienten för biverkningskontroller. Hos oss behandlas ca 50 patienter med njurcancer årligen. Teamet består av tre läkare och fyra sjuksköterskor som möter patienten under och efter behandlingen. Särskild omvårdnadsplan Omvårdnadsplanen innebär att vi gör systematiska symtombedömningar och har tät kontakt med patienterna under pågående behandling. Patienten får vid första besöket träffa sin behandlande läkare då beslut tas om behandling. Därefter får patienten träffa sin kontaktsjuksköterska för information. Cirka en vecka efter insättandet av läkemedlet kommer patienten tillbaka till sin kontaktsjuksköterska för symtomkontroll. Fortsättningsvis har vi telefonkontakt med patienten minst en gång i veckan och vid behov även återbesök om patienten skulle få någon biverkan som en sjuksköterska bör titta på och bedöma samt eventuellt behandla. Vid varje besök eller telefonkontakt gör sjuksköterskan en symtomskattning utifrån ctcae-skalan och dokumenterar i patientjournalen samt i KidneyCare (ett dataprogram för kvalitetsregister). Patienterna tar blodprover varje vecka under den första cykeln, dessa kan glesas ut om blodproverna varit bra. Patienterna träffar sin läkare 4 6 veckor efter första cykeln. Utvärdering sker oftast efter tre cykler i form av röntgen. De omvårdnadsåtgärder vi använder oss av idag för att hantera biverkningarna är mjukgörande salvor som patienten får utskrivet av läkare vid första besöket. I litteraturen finns det exempel på att man provat fotbad med magnesiumsulfat och gurgling med bikarbonatlösning vid munbesvär. I dagsläget finns dock ingen evidens för att detta verkligen hjälper. Vi ser det som en utmaning att i framtiden kunna ha evidens för det vi gör i vårt dagliga arbete och att på detta sätt kunna hantera biverkningarna på bästa sätt. Vi vill kunna utveckla verkningsfulla strategier för att erbjuda vård som utgår från aktuell evidensbaserad kunskap för att hjälpa patienterna. Vi har därför startat ett vårdutvecklingsprojekt med syfte att samla kunskap och erfarenheter av biverkningar i samband med behandling med tyrosinkinashämmande läkemedel för att ta fram evidensbaserade riktlinjer. n c a n c e r v å r d e n #

13 Njurcancer Kort fakta om njurcancer Njurcancer är den vanligaste maligna tumören i njurparenkymet och är ett samlingsnamn för flera olika tumörformer med genetiskt skilda förändringar. Den är nästan dubbelt så vanlig bland män som bland kvinnor och drabbar knappt nya patienter varje år. I Sverige har antalet som insjuknar minskat under de senaste tjugo åren. De flesta som drabbas av njurcancer är 60 år eller äldre. Den specifika orsaken till njurcancer är okänd, men det finns några faktorer som associeras med en ökad risk, t ex rökning, övervikt/fetma, högt blodtryck och/eller medicinering mot hypertoni, liksom förvärvad njurcystsjukdom vid långvarig uremi. Av alla som drabbas av njurcancer beror ca 4 procent på ärftliga faktorer. Symtom Njurtumörer ger upphov till symtom först när de blivit relativt stora eller har spridit sig. Ungefär en tredjedel av patienterna med symtomgivande njurcancer har metastaserad sjukdom redan vid diagnos. De vanligaste lokalerna för metastaser är lungor och mediastinum, följt av skelett, lever, hud och hjärna. Även små tumörer (< 3 cm) kan ha hunnit metastasera vid upptäckt. Undersökningar När man utreder njurcancer ingår datortomografi (CT) som en viktig källa. Metoden utvecklas kontinuerligt och ger en allt bättre detaljinformation om njurexpansiviteter och god klinisk stadieindelning av njurtumörer. Vid misstanke om tumör i njurarna är Magnetisk resonanstomografi (MRT) ett bra alternativ till CT. Ultraljud är ett nödvändigt komplement vid utredning exempelvis av makroskopisk hematuri och är ett förstahandsval vid screening av riskpatienter. Punktionsdiagnostik har ett begränsat kliniskt värde eftersom negativt resultat inte utesluter malignitet. Klassifikation och behandling Enligt WHO:s klassifikation från 2004, indelas njurcancer fem typer; klarcellig (konventionell), papillär, kromofob, collecting duct carcinoma och oklassificerad samt fyra stadier, stadium I till IV. Den enda metoden att bota premetastaserad njurcancer är genom kirurgi. Cytostatika har prövats vid njurcancer men har hittills inte visat någon nämnvärd effekt. Strålbehandling kan ha god effekt i symtomlindrande syfte, framför allt för att ge smärtlindring när det finns metastaser i skelettet. Tills för några år sedan var interferon den enda godkända medicinska behandlingen av njurcancer i Sverige. Under de senaste åren har flera nya målriktade läkemedel mot avancerad njurcancer introducerats, de har visat positiva resultat och bidrar till att förlänga tiden till progression av sjuk domen. Både interferon och de nya målstyrda läkemedlen är förenade med en hel del biverkningar och behandlingseffekten varierar mellan olika personer. Prognos Prognosen beror mycket på i vilket stadium sjukdomen upptäcks, totalt botas omkring hälften av patienterna. Många av dem som inte botas kan dock leva flera år med sin sjukdom. Källa: Cancerfonden och tidigare införd artikel skriven av Per Sandström i Cancervården 2008

14 Njurcancer E u r o p e a n K i d n e y C a n c e r S y m p o s i u m Stort njurcancermöte i London Eva Gärdsmo Pettersson journalist, medlem i Cancervårdens redaktion The Kidney Cancer Association (KCA) har de senaste fem åren samlat njurcancerexperter till konferens i Europa. Årets European Kidney Cancer Symposium hölls i London den 7 8 maj. Nytt för året var att det för första gången hölls en egen del för sjuksköterskor First European Kidney Cancer Nursing Conference. Eva Lundgren och Ann-Marie Bergqvist, sjuk sköterskor på urologmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg var där och Cancervården har pratad med dem om konferensen och om deras arbete hemma i vardagen. Foto: c a n c e r v å r d e n #

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Utbildningsdepartementet Utbildnings- och högskoleenheten Stockholm 2011-09-01 Frédérique Lémery U2011/3579/UH 12/19/11

Utbildningsdepartementet Utbildnings- och högskoleenheten Stockholm 2011-09-01 Frédérique Lémery U2011/3579/UH 12/19/11 Utbildningsdepartementet Utbildnings- och högskoleenheten Stockholm 2011-09-01 Frédérique Lémery Promemoria Vårt diarienummer U2011/3579/UH 12/19/11 Förslag om ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas

Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas kliniken i fokus Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas Möjliggörare, rälsläggare, spindlar i nätet, inspiratörer, vägledare eller

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ 2 (5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall utredas för misstänkt ärftlig cancer

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Jeanette Winterling och Harriet Ryblom Patientområde Hematologi Innehåll Vår hematologiklinik Varför starta Journal

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING FÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM GASTROENTEROLOGI I SVERIGE (FSGS) OCH SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING KOMPETENSBESKRIVNING KOMPETENSBESKRIVNING FÖR SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM GASTROENTEROLOGI

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Gabriella Frisk, Onkolog, Sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Agenda Bakgrund

Läs mer

Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10. Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R)

Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10. Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R) Utbildningsdepartementet Stockholm 2010-09-28 Fredrique Lémery Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R) Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10 Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING SJUKSKÖTERSKOR I CANCERVÅRD & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT ONKOLOGISK VÅRD INNEHÅLL 3 Förord 4 Bakgrund

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken Forskning i praktiken Utbildning landstingsfullmäktige 2013-02-20 Rose-Marie Isaksson FoU-strateg, inriktning omvårdnad Sjuksköterska, MedDr FoU-centrum, NLL Stödja, styra, samordna, samverka och sprida

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

ehälsa kräver kunskap och engagemang

ehälsa kräver kunskap och engagemang ehälsa kräver kunskap och engagemang Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsofrågor Elisabeth Strandberg Sakkunnig forsknings och ehälsofrågor Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se Om Svensk

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Bilagor hemtenta. Personbeskrivningar

Bilagor hemtenta. Personbeskrivningar Bilagor hemtenta Bilaga 1 Personbeskrivningar Leif Nyberg säljare Ad Farma Leif började arbeta på Ad Farma för fem år sedan. Han arbetade tidigare själv som läkare inom allmänmedicin under 7 år, men blev

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER EN LITEN BOK OM LUNGCANCER Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Projekt inom ramen för

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Brytpunktssamtal i cancervården. rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Brytpunktssamtal i cancervården. rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Brytpunktssamtal i cancervården rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Retrospektiv journalstudie med frågest geställning information kring döendetd Jakobsson 2006: Genomgång av 229 journaler i VGRslutenvård.

Läs mer

Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp

Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp Nursing Science Ba (A), Health and Ill Health I 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Etiska dilemman i vardagen kunskap, teamarbete, etisk analys fordras i god palliativ vård Gunnar Eckerdal överläkare Palliativa

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Anna Löfmark AssCe* - Assessment of Clinical Education Institutionen

Läs mer

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Håkan Arheden Ordförande for Svensk Förening För Klinisk Fysiologi 07-01-2009 Kære Håkan Arheden Tak for orientering om de svenske tiltag i retning

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer