Sammanfattning i Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning i Sammanfattning"

Transkript

1 Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag som använder sig av detta för att snabba upp och kontrollera processen för hantering av skadeärenden. I ett ärendehanteringssystem finns en ärendehanteringsmotor som sköter flödet av ärenden, vilket bland annat innebär ansvar för att ärenden hamnar hos rätt person. Examensarbetets syfte är att utveckla en liten och enkel ärendehanteringsmotor, som ändå är generell nog att fungera i olika kontexter. Ärendehanteringsmotorn levereras i form av en komponent färdig att användas vid utvecklandet av ärendehanteringssystem. Genom att återanvända komponenten och endast behöva anpassa den till det nya systemet är tanken att mycket tid sparas vid utvecklandet. Rapporten behandlar utvecklingsprocessen från identifiering av ärendehanteringsmotorns roll och kravanalys till arkitekturella beslut. Alternativa lösningar och framtida utvecklingsmöjligheter har diskuterats. Resultatet blev en färdig ärendehanteringsmotor som uppfyller de grundläggande krav som ställdes på komponenten.

2 ii Innehåll Innehåll 1 Inledning Ibitec Bakgrund Syfte Problemställningar Avgränsningar Metod RUP (Rational Unified Process) Examensarbetets systemutvecklingsmodell Begrepp Assembly IIS (Internet Information Services) Microsoft.NET Framework Microsoft SharePoint SQL (Structured Query Language) Tjock klient Tunn klient Webbserver Ärendehantering Vad är ärendehantering? Exempel på ärendehantering Syftet med ärendehantering Typer av arbetsflöden Produktionsflöden Samarbetsprocesser Administrativa flöden Ad hoc-flöden Ärendehanteringsmotorns roll Kravanalys Begreppsmodell Kravbild Användningsfall Krav på arbetsflödet Fast flöde Ad hoc-flöde Utvärdering av möjliga lösningar Standardprodukt Egenutvecklad produkt Standardprodukt eller egenutvecklad produkt? Format för konfiguration av arbetsflöde Standardiserat format Egenutvecklat format Val av format Ärendehanteringsmotorns gränssnitt Systemutveckling Arkitekturgruppens roll Tjänsteorienterad arkitektur...30

3 Innehåll iii Tjänst Web services Ärendehanteringsmotorns omgivning Komponentbaserad arkitektur Workflow Services Interface Services Beroenden mellan systemets komponenter Lagerstruktur Dataåtkomst Lagrade procedurer (stored procedures) Dataset Datamodell Loggning Felhantering Utbyggnadsmöjligheter av regler och händelser Resultat och utvärdering Resultat Funktionalitet i ärendehanteringsmotorn Exempel på användning av ärendehanteringsmotorn Utvärdering av produkten Plattformsberoende Databasberoende Konfiguration av ärendehanteringsmotorn Arbetsflödet Rättigheter Arkitektur Prestanda Utvecklingsmöjligheter Integration med SharePoint Standardiserade gränssnitt Grafiskt gränssnitt för konfiguration Filhantering Web services Externt regelverk Utvecklingsprocessen Metod Problem under implementationen Plattformen Förändrad kravbild Slutsatser Komponentens roll Krav på komponenten Alternativa lösningar Arkitektur Utvärdera produkten Framtida förbättringar Referenser...56 Appendix A: XML-filer till låneärende-exempel...59 Appendix B: Databastabeller...63

4

5 Inledning 1 1 Inledning I det här kapitlet presenteras bakgrunden till examensarbetet, dess syfte, de uppgifter som ska lösas och metoden som har använts. 1.1 Ibitec Ibitec, eller Internet Business Intelligence Technology, heter företaget som examensarbetet har utförs på. Det startades 1999 och har utvecklats till att bli ett medelstort teknikorienterat IT-konsultbolag med cirka 60 anställda. Ibitec är främst verksamma i Linköping men har också kontor i Stockholm och Göteborg. Företaget marknadsför sin verksamhet inom fyra olika affärsområden: Business Solutions (Verksamhetslösningar) E-business (Webbaserade verksamhetslösningar) Development Partner (Utvecklingspartner och Konsulttjänster) Education & Infrastructure (Utbildning och Teknikkonsulttjänster) Ibitec levererar helhetslösningar inom många applikationsområden vilka utvecklas med tjänstebaserad arkitektur. Den typen av arkitektur utgår ifrån att behovet av snabba förändringar kommer att öka och att kraven på att hålla kostnader nere kommer att kvarstå. Verksamhetslösningarna är komponentbaserade, vilket innebär att de skapas med hjälp av löst kopplade komponenter som samverkar under samma plattform. Främsta anledningen till detta arbetssätt är att kraven på flexibilitet hela tiden ökar och att det blir kostnadseffektivt att återanvända mjukvara. Företaget branschanpassar lösningarna mot hälso & sjukvård, kommuner, tillverkande industri, fastighetsbolag och offentlig sektor. Ibitec driver också utbildning inom teknik och utvecklarkurser, Microsoft Business Solutions Axapta och projektledning. 1.2 Bakgrund Människan har i alla tider sett fördelen med att inrätta system för att fördela arbetsuppgifter. Varje uppgift måste utföras av den person som har bäst kompetens för den specifika uppgiften. Historien visar många exempel på olika sätt att hantera och styra arbetsfördelning. Munkarna i medeltidens kloster hade alla en viktig del i konstruktionen av skrifter och böcker. Abboten fördelade arbetsuppgifterna så att en munk skrev texterna, en annan mer konstnärlig munk illustrerade boken och en tredje hade hand om inbindningen av boken, Plesums (2002). Vad munkarna egentligen ägnade sig åt var ärendehantering, på engelska kallat workflow. Ett exempel från nutid är försäkringsbolag som använder sig av ärendehantering för att snabba upp och kontrollera processen för hantering av skadeärenden. Ett ärendehanteringssystem är ett komplett

6 2 Inledning system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. I ärendehanteringssystemet finns en ärendehanteringsmotor som sköter flödet av ärenden, vilket bland annat innebär ansvar för att ärenden hamnar hos rätt person. Behovet av datorbaserade ärendehanteringssystem ökar ständigt i takt med att fler och fler företag och myndigheter söker IT-baserade organisationslösningar. För konsultbolaget Ibitec, där examensarbetet har utförts, innebär det mer utvecklingstid då det ofta krävs ett skräddarsytt system som är anpassat till den rutin och de behov som finns hos beställaren. Om utvecklingstiden kan kortas ner genom att återanvända källkod i form av en komponent blir nya lösningar billigare att ta fram. 1.3 Syfte Syftet med examensarbetet är att ta fram en ärendehanteringsmotor i form av en komponent som uppfyller Ibitecs krav på produkten. Denna komponent ska kunna utnyttjas i ett större sammanhang där den fungerar som en del i ett ärendehanteringssystem. Fokus ska ligga på att göra ärendehanteringsmotorn liten och enkel men ändå generell. Den ska fungera i olika kontexter som till exempel dokument, post, telefonsamtal och fakturor. Examensarbetet sträcker sig över hela utvecklingsprocessen. Det innebär att kravbilden ska sammanställas, en undersökning om vilka olika alternativa lösningar som finns ska utvärderas och lösningen ska designas och implementeras. 1.4 Problemställningar Examensarbetet kommer att behandla följande områden: Identifiera ärendehanteringskomponentens roll i ett större sammanhang Som ett första steg i utvecklingen kommer ärendehanteringsmotorns roll att identifieras. Formulera krav på ärendehanteringskomponenten För att få en klar bild av vad som ska utföras kommer en kravbild att tas fram. Denna kommer att behandla de aspekter av ärendehantering som ärendehanteringsmotorn ska klara av samt de tekniska krav som ställs på produkten. Utvärdera alternativa lösningar Utifrån kravbilden kommer de olika lösningsalternativ som finns att utvärderas. Ta fram en design och implementera denna Kravbilden och lösningsalternativet som valts fungerar som utgångspunkt för designen. Denna kommer att utformas i två steg där först arkitekturen

7 Inledning 3 tas fram, vilken en detaljerad design kan utgå ifrån. När designen är klar återstår implementeringen. Utvärdera produkten Resultatet av implementationen kommer att utvärderas och framtida förbättringar kommer att presenteras. 1.5 Avgränsningar Det ingår inte i examensarbetet att utveckla ett komplett ärendehanteringssystem utan enbart själva ärendehanteringsmotorn. Myndigheter måste rätta sig efter offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar in- och utgående handlingar måste registreras. Denna process kallas diarieföring. Examensarbetet kommer inte heller att behandla diariesystem hos myndigheter då de juridiska aspekterna av detta är för omfattande. 1.6 Metod Företaget Ibitec där examensarbetet ska utföras vill att det ska bedrivas enligt samma systemutvecklingsmodell som de själva använder i sina utvecklingsprojekt. Deras systemutvecklingsmodell är en anpassning av RUP, detta därför att RUP är alldeles för omfattande för mindre utvecklingsprojekt. I detta avsnitt beskrivs kort vad RUP är, hur det kom till och hur det används. Därefter redovisas hur RUP kommer att tillämpas på examensarbetet RUP (Rational Unified Process) RUP är en mycket omfattande modell för systemutvecklingsprocesser. Den är framtagen av och tillhör det amerikanska företaget Rational software, som ägs av IBM. Det finns en mängd verktyg framtagna av Rational software som underlättar användningen av RUPs olika delar. För mer information om detta se IBM (2004). RUP utvecklades i början av 1990-talet utifrån tankarna om objektorienterad design. Starkt förknippad med RUP är modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language) och dess diagram. RUP är egentligen inte en process utan ett ramverk för en process. Den konkreta processen som ett projekt följer uppstår när RUP konfigureras. Modellen är mycket omfattande och anpassad för att kunna appliceras på mycket stora utvecklingsprojekt. Därför skapar ofta mindre företag en nerbantad version av RUP som passar för mindre projekt. Utvecklingsprocessen enligt RUP kan åskådliggöras med hjälp av nedanstående figur.

8 4 Inledning Figur 1. Utvecklingsprocessens olika faser i RUP. Till vänster i figuren presenteras de olika processerna som pågår parallellt under projektets gång. Diagrammet visar hur mycket resurser som läggs ner på respektive process över tiden. För att få struktur i planeringen är tidsaxeln indelad i faser, som i sin tur är indelade i iterationer. Nedan presenteras de olika faserna. Förberedelse (Inception) Under förberedelsefasen initieras projektet. Syftet är i princip att komma överens om vad projektet ska åstadkomma. Fokus ligger på att visualisera och förstå de mest centrala kraven. Utifrån dessa kan systemets komplexitet och omfattning identifieras och projektets risker kan tas fram. Vidare ska användningsfallen prioriteras och projektgruppen ska bestämma vilka användningsfall som ska implementeras under etableringsfasen. Etablering (Elaboration) Under etableringsfasen ligger fokus på att utforma och realisera de krav som har stor betydelse för systemets arkitektur. Efter denna fas ska arkitekturen vara införd och testad vilket i sin tur innebär att de största riskerna är eliminerade. Merparten av kraven ska beskrivas i detalj och resten av projektet ska planeras detaljerat. Utifrån användningsfallen tas informationsstruktur och grafisk utformning fram. Detta ligger till grund för framtagning av prototyper som används för att utvärdera och testa användargränssnitt. Konstruktion (Construction) Under konstruktionsfasen byggs systemet utifrån den tidigare framtagna arkitekturen samt den specificerade användarfunktionaliteten. Konstruktionsfasen delas ofta upp i flera iterationer för att få bra kontroll och styrning under utvecklingsarbetet. Systemets funktionalitet testas

9 Inledning 5 löpande i de olika iterationerna. I slutet av konstruktionsfasen dokumenteras systemet och utbildningen planeras. Överlämning (Transition) Under den avslutande överlämningsfasen genomförs ett antal aktiviteter för att föra in systemet i verksamheten. Under denna fas genomförs bland annat installation i driftsmiljön, utbildning och acceptanstest Examensarbetets systemutvecklingsmodell Eftersom RUP är anpassad för hantera mycket stora projekt krävs det en modifiering av modellen för att passa det mindre omfång som examensarbetet innebär. Projektet är tänkt att följa nedanstående faser. Teoriinhämtning Första steget är att inhämta nödvändig information allmänt om ärendehantering och ärendehanteringssystem för att få en bättre uppfattning om uppgiften som ska lösas. Även teknisk information om aktuell plattform samt utvecklingsverktyg inhämtas. Förstudie Förstudiens syfte är att ge en överblick över vilka ärendehanteringsmotorer och ärendehanteringssystem som finns på marknaden samt att få viss insikt i hur dessa är uppbyggda och fungerar. Framtagning av användningsfall och kravspecifikation Nästa steg är att ta fram en kravbild för produkten. Användningsfall samt en kompletterande kravspecifikation ska tas fram. Dessa ska sedan godkännas av samtliga kravställare. Utvärdering av olika metoder och lösningar Möjliga metoder och lösningar ska jämföras och utvärderas. Som exempel kan nämnas att beslut måste tas om systemet ska byggas på en befintlig produkt eller om en helt egenutvecklad produkt ska tas fram. Design av systemet Hur designen går till beror lite på vilket lösningsalternativ som valdes i föregående steg. Tanken är att en databasmodell först ska designas. Databasmodellen är sedan grunden i ärendehanteringsmotorn och utifrån denna modell designas ärendehanteringsmotorn. Vid designen av ärendehanteringsmotorn tas först en arkitektur fram. Arkitekturen är en övergripande beskrivning av systemets uppbyggnad. Systemets olika komponenter och deras beroende av varandra identifieras och lagerstrukturen bestäms. Därefter tas en detaljerad design fram som innehåller systemets alla klasser samt som beskriver vilken funktionalitet varje klass innehåller. Implementering av systemet Implementering av ärendehanteringsmotorn. Även testning utförs, dels varje komponent för sig under själva utvecklingen och dels hela systemet i slutfasen av utvecklingen.

10 6 Inledning Utvärdering Till sist utvärderas hela arbetet, hur det utfördes och vad som kunde ha gjorts bättre. Förslag på utveckling och förbättringar av produkten i framtiden ska också redovisas. 1.7 Begrepp I detta avsnitt behandlas begrepp som är centrala för den tekniska förståelsen av examensarbetet. Vid framtagandet av kravbilden för projektet gjordes en begreppsmodell som behandlar begrepp relaterade till ärendehantering, se avsnitt Assembly Ett assembly är ett byggblock i en Microsoft.NET-framework-applikation. Ett exempel på hur ett assembly kan realiseras är som en dll-fil. Ett assembly är en samling funktionaliteter som är kompilerad och realiserad som en enskild enhet. Alla resurser är märkta med åtkomst antingen endast inom assemblyt eller också från kod utanför assemblyt. Indelning i olika assemblies kan användas när en applikation delas upp i flera komponenter. För mer information om detta, se avsnitt 5.3. Microsoft.NET Framework FAQ (2004) IIS (Internet Information Services) Webbserver från Microsoft. För mer info, se webbserver avsnitt Microsoft.NET Framework Microsoft.NET framework är ett ramverk för att utveckla och köra olika typer av applikationer och tjänster som webb- och windowsapplikationer. Ramverket består av tre huvuddelar: En runtimemiljö kallad Common Language Runtime (CLR), ett klassbibliotek och ASP.NET som används vid webbutveckling. Microsoft.NET Framework FAQ (2004) De vanligaste programspråken som stöds är: C# (.NET specifikt språk) Microsoft Visual Basic.NET C++.NET De klassbibliotek som finns kan användas av alla.net-kompatibla programmeringsspråk. Tanken är att utvecklare ska kunna skriva sina program i valfritt programspråk och fortfarande kunna utnyttja.nets klassbibliotek. Vid kompilering av.net kod, oavsett språk, kompileras koden till MSIL (Microsoft Intermediate Language) kod. MSIL är ett mellanläge mellan källkod och exekverbar kod som gör att koden från de olika språken kan kommunicera med varandra. När MSIL koden ska exekveras laddas den in i CLR. Där kompileras koden till exekverbar kod under programmets körning.

11 Inledning 7 Idén är densamma som i Java, där MSIL motsvarar Javas bytekod och CLR motsvarar Javas Virtual Machine. Andra koncept som är snarlika i Java är minnesallokering och skräpinsamling (garbage collection). CLR tar hand om skräpinsamlingen och utvecklare behöver sällan bekymra sig över minneshanteringen. Javaworld (2004) Microsoft SharePoint SharePoint är en portalserver som kopplar samman personer och grupper mellan olika affärsprocesser. SharePoint integrerar information från olika system genom möjligheter till enkel inloggning och genom integration mellan olika program, främst Microsofts Office produkter. Det finns ett antal distributions- och hanteringsverktyg som underlättar uppbyggnad och anpassning av portalen. Användarna kan också göra personliga anpassningar av portalens innehåll och utseende. För mer information om SharePoint, se Microsoft SharePoint (2004) SQL (Structured Query Language) SQL är standardiserat av ANSI (American National Standards Institute) och är ett språk för dataåtkomst och manipulation av relationsdatabaser som används av majoriteten av alla kommersiella databasprodukter Tjock klient En tjock klient sköter funktionaliteten själv och i de fall som den har kontakt med en server är det enbart för att spara eller hämta data Tunn klient Begreppet tunn klient kan ha lite olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det förekommer. I denna rapport har det betydelsen att det är en passiv klient som inte innehåller någon intelligens, utan funktionaliteten finns istället på en server. Klienten är bara ett skal som fungerar som gränssnitt mot användaren Webbserver En webbserver är en värddator med program som kan hantera protokollet HTTP. Webbservern svarar på begäran från webbläsare och levererar den önskade webbsidan. En webbserver kan innehålla flera domäner och webbsidor. Exempel på webbservrar är Microsoft IIS och Apache.

12 8 Ärendehantering 2 Ärendehantering I detta kapitel beskrivs närmare vad ärendehantering är, syftet med ärendehantering samt olika typer av ärendehantering. Ett exempel presenteras också för att belysa hur ärendehantering kan användas. 2.1 Vad är ärendehantering? Workflow Management Coalition (2004) spelar en central roll för standardisering av arkitekturer, begrepp och gränssnitt som rör ärendehantering. Organisationen är icke-vinstdrivande och har över 300 medlemsorganisationer i hela världen. De definierar ärendehantering enligt följande: The automation of a business process, in hole or part, during which documents, information or tasks are passed from one participant to another for action, according to a set of procedural rules. Schäl (1996) s. 12 definierar ärendehantering som: A workflow is a unit of work generating products or services which are related to, or result in, customer satisfaction. Every workflow has a main customer, who is served by a supplier, or a co-operative network as being a chain of customers and suppliers, working towards the satisfaction of the main customer. Vidare skriver Schäl att de flesta arbetsflöden har sekventiella och parallella steg. De involverar förflyttning och spårning av människor, dokument, produkter och information. 2.2 Exempel på ärendehantering Nedan beskrivs ett exempel på ärendehantering för en låneansökan hos en bank. Låneansökningsprocessen är en mycket förenklad variant av den verkliga processen, för att det ska bli ett enkelt och överskådligt exempel. I avsnitt 6.3 beskrivs hur detta exempel kan realiseras med ärendehanteringsmotorn som detta examensarbete resulterat i. Låneansökan kan delas upp i följande steg, vilka är illustrerade i Figur 2 nedan:

13 Ärendehantering Billån Beslut om billån $ $ Genomför lån 7 Kund som vill låna pengar Ansökan om län 4 6 Kund Bostadslån Beslut om bostadslån Figur 2. Process för låneansökan. Avslag av lån 1. En kund kommer in med en låneansökan till banken. 2. En tjänsteman tar emot låneansökan på banken kontrollerar om det är en låneansökan för bil eller bostad och skickar den vidare till aktuell beslutsfattare. Det finns en beslutsfattare för respektive typ av lån. 3. Tjänstemannen är ansvarig för billån. Denne tar beslut om kunden ska få lånet eller inte. Om kunden blir beviljad lånet meddelar beslutsfattaren tjänstemannen i steg 5 att pengarna kan betalas ut till kunden. Om kunden inte blir beviljad lånet meddelar tjänstemannen sin kollega i steg 6 som i sin tur underrättar kunden om att denne har fått avslag på sin låneansökan. 4. Tjänstemannen som är ansvarig för bostadslån. Proceduren är densamma som i steg Utbetalningen av lånet till kunden. 6. Kunden meddelas att denne inte är beviljat något lån. 7. Kunden har antingen fått lånet eller avslag. Ärendet avslutas. Hela arbetet med låneansökan från det att kunden kommer in till banken med en låneansökan till dess att denne får eller blir nekad lånet, kan ses som en process, där syftet med processen är att låna ut pengar till olika kunder. Arbetet med att låna ut pengar till en enskild kund är ett ärende vilket också kan ses som en instans av processen. Representationen av ärendet är i det här fallet först en låneansökan som kunden kommer med till banken, vilket sedan kan resultera i att kunden får låna pengar. När processen beskrivs anges vilka moment som finns i arbetet och hur arbetet flödar mellan de olika momenten. En sådan beskrivning kallas för ett arbetsflöde. Varje moment i arbetsflödet är ett tillstånd. Ett tillstånd kan

14 10 Ärendehantering till exempel innehålla uppgifter som att ta ett beslut om ansökan ska beviljas eller inte. En annan uppgift är att betala ut pengarna till kunden efter att denne har blivit beviljad lånet. För att hoppa mellan tillstånden i en process finns vägar (pilarna i figuren ovan). Om det finns flera vägar ut från ett tillstånd måste ett beslut tas om vilken väg som ska väljas. Ett exempel på detta är steg 2, där ett beslut måste tas om det är ett billån ansökan avser eller ett bostadslån som kunden som söks. Alla personer inblandade i processen är användare. Vissa uppgifter får inte utföras av alla användare och det är därför lämpligt att definiera vilka rättigheter en användare har genom att tilldela dem roller. Ett arbetsflöde kan ange att bara användare som innehar en speciell roll får utföra en bestämd uppgift. I exemplet ovan får bara tjänstemän som innehar rollen att besluta om billån, ta beslut om denna typ av lån. En användare kan inneha flera roller samtidigt. Oftast spelar det ingen roll vilken användare som utför uppgiften utan endast att denne har kompetensen att utföra den. 2.3 Syftet med ärendehantering Ljungberg (1996) belyser kraften i ärendehanteringssystem genom att peka på områden där de används. Några exempel han tar upp är försäkringsbolagen som använder det för att snabba upp hantering av skadeärenden, banker för att förbättra lånehanteringen och statliga och kommunala förvaltningar för att öka effektiviteten för hantering av ärenden som socialförsäkringar och bygglovshantering. Listan nedan är hämtat från Ljungberg (1996) s. 13 och sammanfattar några av de vanligaste motiven till att använda ärendehanteringssystem. Ökad produktivitet genom effektivisering av processer är det mest uppenbara och vanligaste syftet med att använda workflowteknologi. Genom effektiviseringen kan kostnaderna minskas eller produktionskapaciteten ökas. Eliminering av väntetider och fördröjningar. Många ärenden tillbringar sin mesta tid i olika in- eller utkorgar i väntan på nästa steg i processen. Genom att automatisera flödet så minskas eller elimineras dessa väntetider. Minskade kostnader genom mindre resursåtgång, både vad gäller mänsklig arbetskraft och förbrukning av papper. Kvalitetsförbättringar är ett annat mål som man vill uppnå med workflowteknologi. Genom att ge stöd till förbättrad precision, konsekvent agerande och att tidsgränser hålls bidrar workflowteknologi till kvalitetsförbättringar. Fel kan minskas genom standardiserade arbetsprocedurer. Validering och kontrollpunkter är lätta att bygga in i systemen. Ökad kundservice är ett viktigt kvalitetsmål som på olika sätt kan uppnås med workflowteknologi. All information som rör en viss

15 Ärendehantering 11 kund finns tillgänglig när den behövs, till exempel vid kundkontakter. Ökad kontroll över processer genom övervakning och uppföljning med workflowteknologi. Genom att statistiska data över processers logistik automatiskt kan genereras, ges möjligheter till analyser för att förbättra prestanda. Bättre processhantering och möjlighet att förbättra processer. Prestandaproblem görs konkreta och blir lättare att förstå. Ökad arbetstillfredställelse. Genom reducering av rutinarbete kan tid frigöras till intressantare arbetsuppgifter. Frustration över försvunna dokument minskar. 2.4 Typer av arbetsflöden Arbetsflöden kan se olika ut beroende på hur processen ser ut. En av de stora utmaningarna i examensarbetet är att finna en lösning som är generell och flexibel nog att fungera på processer oberoende av deras utseende. De krav som ställdes på produkten när det gäller flödet finns behandlade i avsnitt 3.4. En viktig aspekt på processen är huruvida det är ett rutinärende eller om det är ett flexibelt ärende som ska behandlas. Ljungberg (1996) har delat in arbetsflöden i fyra olika typer som redogörs för nedan Produktionsflöden Processer som är välstrukturerade och ofta har en hög grad av repetition kallas produktionsflöden. Eftersom de har få undantag är det relativt lätt att effektivisera denna typ av processer. Ofta tillhör denna typ av process kärnverksamheten i ett företag eller organisation. Det finns ett väldefinierat regelverk för hur olika situationer ska hanteras. Skadeärenden hos försäkringsbolag och låneärenden hos banker hör typiskt hemma i ett produktionsflöde Samarbetsprocesser Om produktionsflöden var repetitiva och förutsägbara är samarbetsprocesser raka motsatsen. Här är målen definierade men vägen dit är inte given. Det är inte ovanligt att en samarbetsprocess sker i form av ett projekt och kräver mycket kommunikation. Exempel på denna typ av processer är produktutveckling och marknadsföring Administrativa flöden Administrativa flöden är precis som produktionsflöden rutinmässiga, men Ljungberg har valt att införa denna typ av flöden då de inte är kritiska för verksamheten på samma sätt. Ofta är det okomplicerade uppgifter som går bra att effektivisera. Typiska administrativa flöden är attestering av reseräkningar och inköpsordrar.

16 12 Ärendehantering Ad hoc-flöden Ad hoc-flöden används i viss litteratur synonymt med samarbetsprocesser. De är liksom samarbetsprocesserna ostrukturerade i sin natur men kan på samma sätt som administrativa flöden betraktas som mindre kritiska för verksamheten. 2.5 Ärendehanteringsmotorns roll Examensarbetets uppgift är att bygga en ärendehanteringsmotor. En ärendehanteringsmotor är inte samma sak som ett ärendehanteringssystem. David Hollingsworth på Workflow Management Coalition har skrivit en referensmodell för arbetsflöden. I den definierar han en ärendehanteringsmotor som: A software service or "engine" that provides the run time execution environment for a workflow instance. Hollingsworth (1995) s.22 Detta skiljer sig alltså från ett ärendehanteringssystem som Hollingsworth definierar på följande vis: A system that completely defines, manages and executes workflows through the execution of software whose order of execution is driven by a computer representation of the workflow logic. Hollingsworth (1995) s.6 Ärendehanteringsmotorn sköter alltså flödet i en process, och workflowsystemet använder sig av ärendehanteringsmotorn för att åstadkomma detta. Figuren nedan visar referensmodellens syn på ärendehanteringsmotorn.

17 Ärendehantering 13 Verktyg för processdefinition Gränssnitt 1 Workflow API Verktyg för administration och övervakning Gränssnitt 5 Workflowmotor Gränssnitt 4 Andra workflowmotorer Gränssnitt 2 Gränssnitt 3 Workflow klientapplikationer Anropade applikationer Figur 3. Workflow Management Coalition referensmodell Komponenter & gränssnitt. Hollingsworth (1995) s.20 Ärendehanteringsmotorn är placerad centralt och arbetar via fem gränssnitt mot kringliggande komponenter. Kommunikationen med ärendehanteringsmotorn sker via Workflow API. Det är en mängd konstruktioner som ger möjlighet att komma åt olika tjänster i ärendehanteringsmotorn. Många av funktionerna i gränssnitten överlappar varandra vilket gör att det kan vara mer korrekt att se det som ett Workflow API istället för fem individuella gränssnitt. Workflow Management Coalition har definierat gränssnitten hur de ska se ut, och de bygger på XML. I detta kapitel följer en redogörelse för de olika komponenterna som de är beskrivna i referensmodellen, Hollingworth (1995). Eftersom gränssnitten är standardiserade utgör de en viktig mekanism att ta hänsyn till vid utvecklandet av en ärendehanteringsmotor. Läs mer om det i avsnitt 4.4 och 4.5. Verktyg för processdefinition (Gränssnitt 1) Genom detta gränssnitt går det att definiera en process. Användning av detta gränssnitt innebär att verktyget för att designa ett flöde blir oberoende av vilken ärendehanteringsmotor som används och vice versa.

18 14 Ärendehantering Workflow klientapplikationer (Gränssnitt 2) För användaren är det klientapplikationen som associeras med ett ärendehanteringssystem. Det är klientapplikationen som presenterar uppgifter och ger användaren möjlighet att utföra dem. Anropade applikationer (Gränssnitt 3) En typiskt anropad applikation skulle kunna vara en e-posthanterare. Genom att implementera detta gränssnitt vid utvecklandet av en applikation går det att koppla in den direkt mot ärendehanteringsmotorn och således blir den enkel att använda i ett ärendehanteringssystem. Andra ärendehanteringsmotorer (Gränssnitt 4) Samarbete mellan olika ärendehanteringsmotorer går genom detta gränssnitt, vilket hanterar utbyte av kontrollinformation och applikationsdata. Verktyg för administration och övervakning (Gränssnitt 5) Genom detta gränssnitt går det att hämta en komplett bild av statusen hos arbetsflödet som går genom en organisation. Standardgränssnittet gör att det går att övervaka flera olika ärendehanteringsmotorer med samma verktyg.

19 Kravanalys 15 3 Kravanalys Detta kapitel beskriver vad produkten ska ha för funktionalitet. 3.1 Begreppsmodell Det finns flera anledningar till att ha en begreppsmodell. En anledning är att genom sammanställning av viktiga begrepp erhålls en bättre uppfattning om vad ärendehantering innebär och omfattar. En annan är att kommunikation underlättas och färre missförstånd uppstår. Nedan beskrivs viktiga begrepp i ett ärendehanteringssystem. Term Arbetsflöde (Process) Arbetsuppgift Beslut Händelse Metadata Prioritet Roll Förklaring Ett arbetsflöde är en i förväg definierad process tillämpad på ett givet ärende. Arbetsflödet beskriver hur ett ärende kan vandra i organisationen. Det består av tillstånd och övergångar mellan dessa. En arbetsuppgift kan tillhöra ett tillstånd och är något som ska utföras manuellt av en människa. Ett beslut är ett vägval som används för att välja till vilket tillstånd som ärendet ska komma till härnäst. En användare utför arbetet och flödet flyttas fram. Detta kan antingen ske manuellt eller automatiskt. En händelse kan utlösas genom att en arbetsuppgift slutförts eller av att ett ärende precis kommit till ett nytt tillstånd. Händelser innebär till exempel att e-post (påminnelser) skickas. Metadata är information som är kopplad till ett ärende som till exempel datum, pris, eller artikelnummer. Ett ärende kan ha olika prioritetsnivåer som anger vilken prioritet ärendet har. En roll är en grupp användare som utför en viss typ av arbetsuppgifter i en organisation. Typiska roller kan vara assistent, föredragare, handläggare, granskare och chef. Rollerna är centrala för möjligheten att skapa

20 16 Kravanalys Status Tillstånd Workflow Ärendehanteringsmotor Ärende Ärendehantering Övergång Övervakningstjänster återanvändbara processdefinitioner. Statusen anger om ärendet är inaktivt, aktivt eller arkiverat. Ett tillstånd är ett delsteg i ett arbetsflöde, det vill säga vad som ska utföras när en process nått ett visst steg. Tillstånden binds samman av de möjliga övergångarna dem emellan. Varje tillstånd har som syfte att föra arbetet med processen lite närmare syftet för hela processen. Ett tillstånd kan innehålla arbetsuppgifter, händelser samt beslut. Workflow är en synonym för arbetsflöde. Dessa två termer används ofta parallellt inom IT-stöd för processtyrning. En ärendehanteringsmotor är en komponent i ett ärendehanteringssystem som gör det möjligt att hantera digitalt lagrade ärenden i ett arbetsflöde. All funktionalitet utgår från ärendet och syftar till att underlätta ärendehanteringen. Med ett ärende kan avses samlingen information rörande ett gemensamt syfte. Ärendehantering kan definieras som strukturerad hantering av information i syfte att få beslutade saker utförda alternativt att skapa underlag för beslut. En övergång är kopplingen mellan två tillstånd i ett arbetsflöde. Övergångarna i ett flöde definierar de vägar längs vilka en process kan utvecklas. Övervaknings- och larmtjänster kan till exempel övervaka och larma om meddelande saknas, regler inte följs eller tidsgränser överskrids. Tabell 1. Viktiga begrepp i ett ärendehanteringssystem. Nedan visas ett diagram på begreppsmodellen. Syftet är att illustrera hur centrala begrepp är relaterade till varandra.

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

UML 1(5) Introduktion till Unified Modeling Language. 1 Bakgrund och historik

UML 1(5) Introduktion till Unified Modeling Language. 1 Bakgrund och historik UML 1(5) Introduktion till Unified Modeling Language 1 Bakgrund och historik UML är ett objektorienterat modellspråk för att specificera och visualisera system. Det är framtaget i första hand för IT-orienterade

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Examensarbeten hösten 2015

Examensarbeten hösten 2015 Examensarbeten hösten 2015 2/6 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande modeller, vilket

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

#integrationsdagarna16. Välkomna INTEGRATIONSDAGARNA 2016

#integrationsdagarna16. Välkomna INTEGRATIONSDAGARNA 2016 Välkomna INTEGRATIONSDAGARNA 2016 ENFO LOGIC APPS, AZURE OCH AUTOMATION MIKAEL SAND VEM ÄR JAG? Mikael Sand @mikaelsand Firar 10 år med BizTalk! Practice lead för BizTalk Bor och jobbar från Stockholm

Läs mer

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Rodolfo Weisser.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Översikt Rodolfo har mycket lång erfarenhet av systemutveckling i C# och på Microsoftplattformen och har god kunskap om Visual Studio

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Scalabruk 2009. Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB

Scalabruk 2009. Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB iscala Credit Control Scalabruk 2009 Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB Om Bitlog AB Grundat i april 2006 av Fred Boström Mer än 70 års samlad

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide 3.0 och framåt Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide Ett Windowsbaserat rapporterings och analysverktyg. Enterprise

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Predictions EVRY Integration AB

Predictions EVRY Integration AB Version: 1.0 Datum: 2016-01-22 evry.com Uppdragsbeskrivning Predictions EVRY Integration AB Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar Reviderad av 1.0 16-01-22 Dokumentet skapat Torbjörn

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur 2016:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011 X-jobbs katalog Medius R&D November 2011 Contents ERP och Workflow System... 2 ipad och workflow system... 3 Nya möjligheter med HTML5... 4 Nya alternativ för affärsregelmotorer... 5 Process Intelligence

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Lyckade projekt - finns det?

Lyckade projekt - finns det? Lyckade projekt - finns det? Maria Lindqvist Björkman Enea Business Software Enea Business Software 2002 Sida 1 Agenda Förväntningar kund & leverantör Statistik om projekt Framgångsfaktorer Exempel på

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

ekorren e-tjänst Teknisk målbild

ekorren e-tjänst Teknisk målbild e-tjänst Teknisk målbild Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. MÅLBILD... 3 3.1 SKALBARHET... 3 4. ARKITEKTUR... 5 4.1 DATALAGRING... 5 4.2 ÖVERSIKTSBILD FÖR ARKITEKTUR...

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Formulärflöden (utkast)

Formulärflöden (utkast) 2017-03-15 1 (17) PROJEKT SERVERAT Formulärflöden (utkast) ARKITEKTUR, BILAGA 1, VER 0.7, 2017-03-16 Sveriges Kommuner och Landsting, Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se,

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

En verktygslåda för tjänsteorientering

En verktygslåda för tjänsteorientering En verktygslåda för tjänsteorientering Martin Rydman Enfo Zystems SOA definierat Från SOA for Dummies: Vi definierar en tjänstearkitektur som en mjukvaruarkitektur för att bygga applikationer som implementerar

Läs mer

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI 5/31/2016 SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r e s e r v ed. Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer