Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Örnsköldsviks kommun Granskning av kommunens beviljande av bostadsanpassningsbidrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Örnsköldsviks kommun Granskning av kommunens beviljande av bostadsanpassningsbidrag"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Örnsköldsviks kommun Granskning av kommunens beviljande av bostadsanpassningsbidrag

2 Innehåll 1. Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Avgränsning Revisionskriterier Inledning Styrande regelverk Gällande författningar Förutsättningar och omfattning på bidrag Boverkets roll Processen rörande anpassningsbidrag Roller och ansvar inom Örnsköldsviks kommun Omfattning och olika typer av anpassningsbidrag Interna rutiner för beslut om bostadsanpassning Utgångspunkter vid kommunens bedömning om beviljande av bidrag Styrdokument Genomförd granskning av enskilda ärenden Svar på revisionsfrågor Bedömning och utvecklingsområden

3 1. Bakgrund Den som är funktionshindrad har rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att denne kan leva ett självständigt liv i eget boende. Detta regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Bidraget ska täcka skäliga kostnader för anpassningen. Det är kommunerna som har ansvaret för handläggning och beviljande av bidrag och står för kostnaderna. Lagen om bostadsanpassningsbidrag är en specialförfattning för ärenden om bostadsanpassnings- och återställningsbidrag och handlar i stort sett enbart om vilka villkor som gäller för beviljande av bidrag. Med hänsyn till detta måste kommunen även ha en god kunskap om förvaltningslagen (1986:223) för att kunna handlägga ärendena på ett korrekt sätt. Boverket har till uppdrag att utöva viss tillsyn över kommunernas verksamhet med att tillhandahålla bostadsanpassningsbidrag. Dessutom är Boverket bemyndigad att meddela föreskrifter om verkställigheten rörande lagen om bostadsanpassningsbidrag. I Örnsköldsvik kommun har Humanistiska nämnden ansvaret för tillämpningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag och Välfärdsförvaltningen handlägger ärenden som rör bostadsanpassningsbidragen. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning bedömt det som angeläget att genomföra en granskning av hanteringen av bidragen med utgångspunkt från att allt fler medborgare förväntas ansöka om bidrag samt att det är viktigt ur ett välfärdsperspektiv för den enskilde medborgaren som är i behov av stöd, i olika former Syfte och revisionsfrågor Granskningens syfte är att bedöma om hanteringen av bostadsanpassningsbidrag genomförs på ett rättsenligt, likvärdigt och kostnadseffektivt sätt, samt bedöma huruvida Humanistiska nämnden genom sin interna kontroll säkerställer en ändamålsenlig och effektiv hantering av ärendena. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Bedrivs verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som satts upp av nämnden? Sker en väl dokumenterad och likvärdig handläggnings- och bedömningsprocess för bostadsanpassningsbidrag i förhållande till gällande lagstiftning? Beaktas diskrimineringsgrunder i processen, görs analys om vem som får vad på vilka grunder för att säkerställa likvärdighet? Är grunderna för beviljande av bostadsanpassning tydliga, finns delegation och riktlinjer? Görs avvägningar i beslutet till varaktighet i behovet? Är den interna kontrollen från nämnden över handläggningsprocessen tillräcklig? Hur sker budgetering och ekonomisk uppföljning för bostadsanpassningen? Vad är orsaken till ökade kostnader för området de senaste åren? Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av kostnadsutvecklingen? Har samarbete skett med andra nämnder och huvudmän för att styra utvecklingen? Sker samverkan med övriga intressenter inom kommunen, såsom det kommunala bostadsbolaget? 2

4 1.2. Avgränsning Granskningen omfattar Örnsköldsvik kommuns handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Granskningen avser Humanistiska nämnden Revisionskriterier Kommunens ansvar för bostadsanpassningsbidrag regleras i lagar, vilka utgör den norm/ kriterier som granskningens resultat bedöms mot. Vidare omfattar granskningen kommunens egna styrkdokument, i förekommande fall. Granskningens revisionsfrågor besvaras således med utgångspunkt från följande: Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574) Förvaltningslagen (1986:223) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Kommunens interna policys och riktlinjer 2. Inledning Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att säkerställa att den som har ett funktionshinder har rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv, i eget boende. Förutsättningarna regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Bidraget ska täcka skäliga kostnader för anpassningen. Det är kommunerna som har ansvaret för tillämpningen av lagen. Begreppet m.m. i lagens namn syftar i huvudsak på det återställningsbidrag som också kan beviljas. Återställningsbidraget är ett bidrag som kommunen lämnar till fastighetsägare som önskar ta bort anordningar som installerats med finansiering av bostadsanpassningsbidrag. Denna möjlighet gäller endast för hyreslägenheter, och att anpassningsåtgärden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och är till nackdel för nästa hyresgäst eller andra boende. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag för riket i sin helhet har under senare år stigit och en fortsatt ökning bedöms vara sannolik då den demografiska utvecklingen innebär att antalet äldre individer ökar. Andelen medborgare över 80 år kommer att öka påtagligt under kommande år, vilket är en utmaning för hela den kommunala sektorn. I sammanhanget är det viktigt att notera att den styrande principen inom den kommunala sektorn är att äldre och funktionshindrade individer ska ges möjlighet att bo kvar i sina egna hem (den så kallade kvarboendeprincipen). Övergripande kan också noteras att kommunernas äldreboenden under senare årtionden har omstrukturerats och koncentrerats mot de individer med störst vårdbehov, vilket har inneburit att fler bor kvar allt längre i det egna hemmet. Även förändringar inom hälso- och sjukvården beträffande genomförandet av vårdinsatser, i kombination med den medicinsktekniska utvecklingen, har påverkat behovet av anpassningsåtgärder i hemmiljö. Bostadsanpassningar är i detta sammanhang en viktig förutsättning för att kunna möjliggöra kvarboende i hemmet. 3

5 2.1. Styrande regelverk Gällande författningar Styrande lagar för ärendehandläggningen utgörs framför allt av Lagen om bostadsanpassningsbidrag, Förvaltningslagen och Sekretesslagen. Vägledning till hur lagstiftningen ska tolkas framgår dels av förarbeten och dels av rättspraxis. Lag om Bostadsanpassningsbidrag m.m. Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. är central i bostadsanpassningsprocessen. Den reglerar bland annat vilka som har rätt till bostadsanpassning, bidragens principiella storlek, vem som är huvud- och tillsynsansvarig och ramverk för hur bostadsanpassningen ska ske. Förvaltningslagen Bostadsanpassning är en form av myndighetsutövning, där förvaltningslagen utgör grunden för beredning av beslut. Förvaltningslagen redogör för hur en kommunal förvaltning ska hantera ärenden och dess serviceskyldighet till medborgarna samt medborgarnas rätt att ta del av uppgifter/överklaga beslut. Viktigt i lagen är att varje ärende där enskild individ är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Offentlighets- och sekretesslagen Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller även bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar Förutsättningar och omfattning på bidrag Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder som avser anpassning av en bostads fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Förutsättningen för att bevilja bidrag är att åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den sökande. Bidrag ska inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas av andra orsaker än behovet av anpassning. Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård under förutsättning att behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt. Om den funktionshindrade inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden kan bidrag även utgå till åtgärder som möjliggör hobbyverksamhet. För denna typ av bidrag krävs att behoven är styrkta i intyg, vilket sällan bedöms vara möjligt att göra. Bidrag kan också utgå till reparation av utrustning som anskaffats med tidigare bidrag. Det bör, i sammanhanget, noteras att regeringsrätten slagit fast att lagen om bostadsanpassningsbidrag i princip inte innehåller några begränsningar varken i fråga om anpassningsåtgärder eller vad gäller bidragsbelopp Boverkets roll Boverket utövar viss tillsyn över kommunernas hantering av bostadanpassnings- och återställningsbidrag. Boverkets tillsyn syftar till att bidragsverksamheten hos kommunerna ska vara väl fungerande och ha en hög grad av rättssäkerhet för den som ansöker om bidrag, och en korrekt ärendehantering från kommunens sida. I Boverkets uppgifter ingår tillsyn och uppföljning av ärenden, men även att upprätta och uppdatera handledningar (handbok) för bostadsanpassningsbidraget, följa och bevaka praxis 4

6 och att informera privatpersoner och myndigheter. Vidare omfattar Boverkets ansvarsområde att utbilda och informera kommuners handläggare och andra personalgrupper som ingår i kommunens hantering av bostadsanpassningsbidrag. Utöver utövandet av tillsyn har Boverket således även en roll att ge rådgivning och stöd till kommunerna för att utveckla och förstärka bidragsprocessen på en övergripande nivå. Boverkets faktiska tillsyn är begränsad till kommunernas formella handläggning av ärenden. Tillsynen omfattar således inte bedömningar ifall kommunen fattat korrekt myndighetsbeslut i enskilda ärenden, utan riktar sig främst mot själva handläggningsprocessen. För bedömning av enskilda beslut hänvisas till allmän förvaltningsdomstol. 3. Processen rörande anpassningsbidrag 3.1. Roller och ansvar inom Örnsköldsviks kommun Inom kommunen sker handläggning av bostadsanpassningsbidrag helt inom Omsorgsenheten som är en egen organisatorisk enhet inom Välfärdsförvaltningen. Det är Omsorgsenheten som ansvarar för utredning och beslut om rätt till insatser för äldre och funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Omsorgsenheten ligger i sin tur under enheten för social utredning. Innan omorganiseringen av förvaltningen år 2011 handlades ärendena inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, bland annat av en ingenjör. Hanteringen av anpassningsbidragen har under de två senaste åren omfattat ca två handläggartjänster, uppdelat på ca tre personer, och leds av en enhetschef. Ingen av nuvarande medarbetare inom enheten arbetade med handläggning av dessa ärenden innan omorganisationen. Kunskap och erfarenhet fick byggas upp på nytt. När nuvarande handläggare övertog arbetet med bostadsanpassningsbidrag fanns inga rutinbeskrivningar eller andra typer av interna styrdokument upprättade. Detta gjorde att rutinerna fick arbetas in allt eftersom den nya organisationen kom på plats. Inledningsvis gick resurser åt till att upparbeta kompetens när det gäller tolkning av lagtext, nationella riktlinjer etc. Under början av år 2014 har enheten rekryterat ytterligare en handläggare, med bred erfarenhet inom området, vilket uppges ytterligare ha ökat kompetensen inom Örnsköldsviks kommun. Extern kompetens, dvs kompetens som anlitas utanför kommunens egen organisation, nyttjas i viss utstreckning. Framför allt i samband med bygg- och installationstekniska bedömningar. Dessa externa tjänster är upphandlade av kommunen. I sammanhanget bör det noteras att det är arbetsterapeuter inom primärvården (Landstinget Västernorrland) som ansvarar för och genomför bedömningar rörande vilken typ av hjälpmedel som den enskilde individen kan vara i behov av. Med utgångspunkt från en sådan bedömning utfärdas ett intyg, som sedan ingår som en del i kommunens bidragsbeslut Omfattning och olika typer av anpassningsbidrag Under den senaste treårsperioden har antalet bidragsärenden uppgått till ca 550 per år. Noteras bör dock att det föreligger en trend där antalet ärenden hela tiden ökar, om än i relativt långsam takt. Detta förklaras bland annat av den demografiska utvecklingen, där antalet äldre medborgare ökar, vilken är den grupp som har det största behovet av anpassningsåtgärder av olika slag. 5

7 Under 2013 registrerades totalt 600 enskilda ärenden inom kommunen och av dessa var det ca 25 ansökningar om bidrag som avslogs helt och ca 10 ärenden som delvis avslogs. Kommunens årliga budget har under de senaste åren uppgått till ca 8-11 mkr för beviljade anpassningsbidrag. Budgeterade anslag förbrukas, och under år 2013 redovisades ett underskott mot budget uppgående till ca 4 mkr. Anledningen till underskottet var vissa förskjutningar i ärendehanteringsprocessen. Nuvarande budget för bidragen bedöms av kommunen som rimlig, åtminstone i ett kortare perspektiv. För Örnsköldsviks kommun, som för de allra flesta andra kommuner, gäller att det framför allt är anpassningsåtgärder av toalett och badrum samt kök som ansökta åtgärder avser. Endast ett mindre antal ärenden varje år rör mer omfattande åtgärder. Exempel på åtgärder som anses vara av mer betydande karaktär omfattar installation av hissanordningar, flytt av innerväggar, utbyggnad av badrum etc. Det förekommer fall där den slutgiltiga kostnaden för kommunen blir större än beviljat bidrag för bostadsanpassning. Dessa avser ofta oförutsedda problem, exempelvis underliggande fuktskador, problem som uppstår efter att ett golv brutits upp etc. Omfattningen på dessa ärenden är dock relativt liten, och uppges inte utgöra något väsentligt problemområde för kommunen. I förekommande fall är det dock inte alltid som extra kontroller eller besiktningar genomförs i efterhand av kommunen. Vid uppsägning av lägenhetskontrakt kan bidrag sökas för återanpassningsåtgärder som överstiger kronor. Den bifintliga anpassningsåtgärden ska vara till nackdel för nästa hyresgäst och att det är svårt för fastighetsägaren att hyra ut den anpassade hyreslägenheten i befintligt skick. Omfattningen på denna typ av bidrag är i dagsläget relativt liten i kommunen Interna rutiner för beslut om bostadsanpassning Enligt Välfärdsförvaltningens gällande rutiner initieras ett ärende då inkomna handlingar stämplas inom mottagande enhet. För att handläggning och förberedelse för beslut ska kunna genomföras ska behovsintyg, utfärdade av arbetsterapeuter, läkare eller annan sakkunnig, finnas dokumenterat. Vidare är ett skriftligt godkännande från berörd fastighetsägare ett krav. En ansökan som ej är fullständig skickas tillbaka till den sökande, med upplysningar om nödvändiga kompletteringar för fortsatt handläggning av ärendet. Ansökan rörande bidrag för bostadsanpassning ska ske på en för kommunen standardiserad blankett, vilken reviderades under När en ansökan är registrerad påbörjar handläggarna vid enheten för bostadsanpassning utredningen genom att gå igenom beslutsunderlag samt vid behov begära in ytterligare underlag. Utredning inför beslut kan omfatta hembesök. Vid hembesök och teknisk utredning, upprättande av kostadskalkyler och/eller alternativa åtgärder nyttjas extern konsultkompetens med vilken kommunen har ingått ramavtal. Offerter ska begäras in för bedömning om vad marknadspriset uppgår till för aktuell anpassningsåtgärd. När utredning är klar scannas underlag in i verksamhetssystemet BAB. När samtliga moment är genomförda kan ett beslut för bostadsanpassningsbidrag tas, och då i enlighet med gällande delegationsordning. I de fall en fullmakt från bidragssökanden finns upprättad kan kommunens handläggare direkt beställa en åtgärd från entreprenör, inom ramen för gällande ramavtal, för utförande av arbetet för anpassningen. Då en bostadsanpassningsåtgärd är genomförd ska handläggarna enligt rutin genomföra besiktning och uppföljning via hembesök. Vid granskningen har det framkommit att så inte 6

8 alltid skett på grund av tids- och resursbrist. Det finns ingen ytterligare eller kompletterande uppföljning eller kontroll av de beslut som fattats rörande beviljande av bidrag. För beslut om bostadsanpassningsbidrag är det nämndens delegations- och attestreglemente som är styrande. För beslut om bidrag upp till 44 tkr kan beslut fattas av enskilda handläggare. För ärenden med ett bedömt bidrag mellan 44 tkr och 132 tkr får handläggare besluta om bidrag efter samråd med enhetschef. Bidrag för åtgärder som bedöms överstiga 132 tkr ska behandlas av nämndens socialutskott. Delegationsordningen styr samtliga beslut om kostnader Utgångspunkter vid kommunens bedömning om beviljande av bidrag En uttalad utgångspunkt inom enheten är att handläggare behandlar ärenden med utgångspunkt från det datum ärendet stämplades in, oavsett ärendets storlek eller den sökandes situation. Detta för att säkerställa en rättvis behandling av sökanden och att väntetiden är densamma för samtliga sökanden. Alla beslut ska grundas i allas lika rätt, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Vid handläggning av enskilda ärenden sker bedömning med utgångspunkt från ett antal definierade begrepp, eller sökord, som funktionsnedsättning, funktionshinder, boendemiljö, familjesituation och övrigt. Begreppen syftar till att möjliggöra en konsekvent bedömning av bostadsanpassningsbidrag samt möjliggöra jämförbarhet mellan olika ärenden i efterhand Styrdokument Utöver lagar och förordningar samt övriga typer av nationella riktlinjer är det nämndens fastställda delegationsordning som är styrande när det gäller handläggning och beslut rörande anpassningsbidrag. Boverket har upprättat handböcker och handledningar i syfte att utgöra stöd i processen. Tidigare har det inte funnits interna processbeskrivningar eller processdokumentation upprättade inom enheten, vilket utgjort en brist. Inom enheten har det således inletts ett arbete med att utveckla rutiner och uppdatera tydligare processbeskrivningar för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Detta arbete var inte avslutat i samband med denna granskning. Initiativet rörande ett sådant utvecklingsarbete har tagits på tjänstemannanivå, inte på uppdrag från ansvarig nämnd. Då det tidigare inte funnits dokumenterade rutiner eller annat internt stöd för bedömning av beviljande av bostadsanpassningsbidrag har handläggarna inom enheten sökt stöd och vägledning från externt håll, exempelvis från Boverket eller i kammarrättsdommar etc. 4. Genomförd granskning av enskilda ärenden Som en del av granskningen har en stickprovsgranskning av beslut rörande beviljade anpassningsbidrag genomförts och stämts av mot befintliga rutiner och lagkrav. Underlag för beslut samt övriga noteringar i verksamhetssystemet BAB har gåtts igenom för utvalda beslut. Syftet med genomgången var att bedöma huruvida det finns en tydlig och spårbar dokumentation som ligger till grund för fattade beslut samt om det finns en spårbar och tydlig intern kontroll kopplad till processen. Det bör noteras att vi inte uttalar oss om kvalitén i de faktiska beslut som fattats och inte heller ifall ett beslut är korrekt eller inte. 7

9 De stickprov som granskningen omfattat påvisade inte några avvikelser avseende regelefterlevnad eller brister i dokumentation. För samtliga stickprov gick processen från ankommen ansökan till beslut att följa på ett tillfredsställande sätt och dokumentationen bedöms ge tillräckliga förutsättningar för spårbarhet i efterhand. Det kan i sammanhanget noteras att kommunens handläggningsprocess med tillhörande dokumentation, har granskats av Boverket. Vi har vid denna granskning inte fått möjlighet att ta del av någon av Boverkets tillsynsrapporter för Örnsköldsviks kommuns handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Vår övergripande bedömning efter genomförd stickprovsgranskning är att det inte identifierats några väsentliga brister i kommunens rutiner för handläggning av bidragsärenden. Dock noteras att verksamhets- och ärendesystemet BAB inte på ett tydligt och effektivt sätt ger möjligheter att i efterhand, exempelvis genom kontroll av väsentlig logginformation, kontrollera vilka registreringar som gjorts och av vem. Detta bedöms vara en svaghet i systemet. Det noteras dock att systemet är ett standardsystem och används av många kommuner. 5. Svar på revisionsfrågor Bedrivs verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som satts upp av nämnden? Den verksamhet som kommunen bedriver inom det berörda området styrs i hög grad av lagar och regelverk som kommunen inte själva utformar eller påverkar. Kommunens övergripande mål och visioner, så som finns angivet i kommunens styrmodell, GPS, bedöms dock följas på ett tillfredsställande sätt, vilket även framgår av nämndens verksamhetsberättelser. Väsentliga brister eller avvikelser när det gäller måluppfyllnad bedöms inte föreligga. Sker en väl dokumenterad och likvärdig handläggnings- och bedömningsprocess för bostadsanpassningsbidrag i förhållande till gällande lagstiftning? Inom ansvarig enhet pågår ett arbete med att dokumentera den process som gäller för beredning och beslut av dessa ärenden. På grund av tidigare omorganisation samt även resursbrister har detta arbete ännu inte avslutats fullt ut. Dock har vår granskning av enskilda ärenden inte indikerat att det föreligger brister i handläggning av ärenden, i förhållande till gällande lagstiftning. Ärenden som beslutats dokumenteras på ett sätt som möjliggör uppföljning i efterhand. Tidigare har handläggare upplevt att det funnits och finns brister i funktionaliteten i det administrativa system och verktyg som används (BAB). Dessa brister har till viss del minskat sedan kompetensen rörande systemet förstärkts under senare tid. Dock kvarstår det faktum att systemet i grund och botten är relativt sårbart samt att vissa grundläggande funktioner saknas. Exempelvis gäller detta uppföljning och kontroll av väsentlig logginformation, vilket utgör en brist ur ett internt kontrollperspektiv. Vår bedömning är att kommunens tillämpade rutiner för handläggning av bidragsärenden skapar förutsättningar för likvärdiga bidragsbeslut. Beaktas diskrimineringsgrunder i processen, görs analys om vem som får vad på vilka grunder för att säkerställa likvärdighet? Vår granskning har visat att beslut utgår från krav i gällande lagstiftning samt grundar sig på bedömningar i varje enskilt fall. Kommunen utgår från bedömningar som sker av terapeuter inom landstinget vilka står för bedömning av medicinska behov. Externa bedömningar ligger således alltid till grund för kommunens bedömningar om beviljande av anpassningsbidrag. 8

10 Detta innebär även att det är flera olika parter inblandade i processen. Ärenden handläggs i den turordning som de kommer in till enheten. Är grunderna för beviljande av bostadsanpassning tydliga, finns delegation och riktlinjer? Görs avvägningar i beslutet till varaktighet i behovet? Besluten om beviljande av bidrag sker med utgångspunkt från nämndens delegations- och attestreglemente. Fastställda beloppsgränser finns angivna, vilka styr vem i tjänstemannaorganisationen som kan bevilja bidrag till de anpassningsåtgärder som det ansöks om. Behovets varaktighet bedöms inte bara av kommunens handläggare utan även landstinget bedömer och intygar behovet som sådant. Är den interna kontrollen från nämnden över handläggningsprocessen tillräcklig? Under de senaste åren har organisationen inom kommunen förändrats, vilket även gäller den enhet inom välfärdsförvaltningen som hanlägger bidragsärenden avseende anpassningsåtgärder. Förändringsarbetet har inneburit att även formerna för intern kontroll har förändrats. Ett arbete har inletts där interna processer och rutiner tydliggörs och dokumenteras, vilket även omfattar moment för intern kontroll. I vår granskning har vi inte identifierat brister kopplat till intern kontroll, dock anser vi att det är önskvärt att arbetet med att tydliggöra roller och ansvar samt moment för intern kontroll bör prioriteras. Detta för att möjliggöra en spårbarhet i de kontrollmoment som utförs inom enheten. Hur sker budgetering och ekonomisk uppföljning för bostadsanpassningen? Kommunens budgetering, med avseende på bidrag för bostadsanpassning, följer de övergripande riktlinjer som gäller inom kommunen i samband med upprättande av budget. Hänsyn tas till kommunens demografiska utveckling samt andra faktorer som bedöms vara av relevans för kostnadsutvecklingen. Uppföljning av kostnader, dvs beviljade anpassningsbidrag, sker inom ramen för förvaltningens normala uppföljningar till nämnden, vilket sker inför varje nämndsmöte, samt inför kommunens tertialbokslut samt årsbokslut. Vår bedömning är att den ekonomiska uppföljningen sker på ett strukturerat sätt samt följer kommunens rutiner för ekonomisk uppföljning Vad är orsaken till ökade kostnader för området de senaste åren? Under de senaste åren har kostnader för beviljade anpassningsbidrag legat på en relativt likvärdig nivå. Under 2012 steg kostnaderna något vilket dock anses bero på vissa förskjutningar i ärendehanteringen i och med en större omorganisation av enheten. Dock har kostnaderna under 2013 åter sjunkit till nivåer med tidigare år. Huruvida kostnaderna på sikt kommer att öka beror främst på demografisk utveckling. Sker samverkan med övriga intressenter inom kommunen, såsom det kommunala bostadsbolaget? Det finns inga särskilda former för sammarbete med kommunens fastighetsbolag för närvarande. Nämnden har avtal med entreprenörer för genomförande av åtgärder, vilket även sker i de fall boenden hyr av det kommunala bostadsbolaget. 9

11 6. Bedömning och utvecklingsområden Vår granskning har visat att kommunens hantering och beredning av ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag inte är behäftade med väsentliga brister. En tydlig roll- och ansvarfördelning föreligger och ärenden dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Den organisationsförändring som genomförts under senare år bedöms ha skapat förutsättningar för en tydligare struktur och intern kontroll. I syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer: Nämnden bör prioritera arbetet med att arbeta fram ändamålsenlig och relevanta processbeskrivningar där roller och ansvar tydligt framgår samt definiera vilka interna kontrollmoment som ska genomföras, kopplat till ärendehanteringen. Nämnden bör utreda huruvida det är möjligt att utnyttja befintlig teknisk kompetens inom kommunen och/eller kommunkoncernen när det gäller tekniska konsultationer och bedömningar. Ändamålsenligheten i verksamhetssystemet BAB bör utredas. Detta då systemet bedöms vara sårbart samt inte fullt ut uppfylla krav på god intern kontroll. Johan Perols Certifierad kommunal revisor Johan Lundmark Verksamhetsrevisor 10

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av bostadsanpassningsbidrag 2013-03-07 1. Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte och avgränsning... 3 2.3 Revisionsfrågor...

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Revisionsfråga...3

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2016-01-14 3.5.1 Diarienummer 3129/2015 NN Essunga kommun 465 82 Nossebro Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Texten i dessa handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag följer

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-10-03 Kommunstyrelsen Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG 1 VEM GÖR VAD? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG Bild VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Datum 2013-05-16 Diarienummer 1363-4190/2011 NN Bodens kommun 961 86 Boden Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden i NN:s

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1992:1574). Bidraget är personligt

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011 Förstudie Bidragshantering inom socialförvaltningen Gällivare kommun Fredrik Markstedt Maj 2011 Bidragshantering inom socialförvaltningen, Gällivare kommun 2011-05-18 Fredrik Markstedt Projektledare Hans

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se Information om bidrag till Bostadsanpassning Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14) 2013-03-21 1 (14) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 mars 2013, klockan 09.00-10.30 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordf. Börjee Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Benny Andersson

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som ingående beskriver hur bostadsanpassningsbidraget är uppbyggt.

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket 1 (2) 2009-10-19 Tjänsteskrivelse Dnr 09/124 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Foto: Solveig Carlsson Ansökan om bostadsanpassningsbidrag i Olofströms Kommun. Serviceåtagande i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vad gör

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun Bostadsanpassningsbidrag i Eslövs kommun Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att genom anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-06-18 Diarienummer 1006/2015 Process 3.5.1 NN Lerums kommun Stöd och omsorg 443 80 LERUM Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Upplysningsvis

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Arbetshjälpmedel Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Syfte ett led i en rehabilitering av en försäkrad förvärvsarbetande för att personer med en funktionsnedsättning ska kunna fortsätta

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer