Vasakronan delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasakronan delårsrapport"

Transkript

1 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till (3 15) Mkr. Orealiserad värdeökning de nio första månaderna uppgick till 3 5 (1 57) Mkr, en ökning med 9, (,7) procent. Resultat efter finansiella poster före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1 1 (1 11) Mkr beroende på förbättrat driftöverskott och finansnetto. Hyresintäkterna ökade till 2 1 (2 15) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till Mkr och översteg rullande 12 månaders hyresintäkter Mkr med 12 procent. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 5 (2) procent. Vakansgraden minskade till 5 (7) procent av hyresintäkterna. Projektportföljen ökade till 3 9 (1 88) Mkr och investeringarna ökade till 1 5 (87) Mkr. Utsikterna för 27 är oförändrade. Resultat efter finansiella poster, före värdeförändring, förväntas öka till cirka 1 5 (1 333) Mkr. Ekonomiska data Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept 1 okt 2 Helår Mkr sept 27 2 Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Vakansgrad, hyra % Driftöverskottsmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr 5,5,5 5, 5, 3,9 3,5 Kassaflöde Marknadsvärde, fastigheter Soliditet, %

2 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Marknad Den svenska ekonomin Utsikterna för den svenska ekonomin är fortsatt goda med en förväntad BNPökning för 27 på 3, procent, 3,7 procent för 28 och 3, procent för 29 enligt Konjunkturinstitutet. Kontorssysselsättningen fortsätter att öka främst i storstadsregionerna. Inflationen ligger på en fortsatt låg nivå och räntenivån har fortsatt att stiga under 27. BNP-utveckling (årlig procentuell förändring) % Inflationsutveckling % Ränteutveckling % P7 Källa: SCB och Konjunkturinstitutet P8 P Källa: SCB samt Nordea (P) P7 P P8 P9 1-års statsobligationer 3-månaders ränta Källa: Konjunkturinstitutet Stockholm Lokalhyresmarknaden Efterfrågan är fortsatt stark på lokaler i Stockholms innerstad. Störst är efterfrågan på mindre och medelstora lokaler som är moderna och effektiva.hyresnivån fortsätter att öka och topphyrorna i Stockholms CBD är uppåt 3 kr/m 2. Det finns dock ett omfattande utbud på stora lokaler i Stockholms City till följd av att några stora hyresgäster flyttat till andra lokaler. Merparten av de större tomma kontorsytorna i Stockholm CBD renoveras för närvarande, och är därför inte tillgängliga för inflyttning på kort sikt. Projektportföljen i Stockholms CBD är omfattande de kommande åren och det är framför allt i området mellan Stockholms Central och Norra Bantorget som det kommer att byggas kontor, hotell samt bostäder. Vakanserna sjunker i Stockholm, speciellt i innerstaden. I Stockholms ytterområden är vakanserna högre, med en förbättrad efterfrågan på moderna lokaler. I Kista har efterfrågan ökat påtagligt, vilket lett till betydligt lägre vakanser. Västra Kungsholmen har attraherat stora hyresgäster till nybyggda lokaler. I Uppsala är marknaden fortsatt balanserad med god efterfrågan. Fastighetsmarknaden Aktiviteten på fastighetsmarknaden är fortsatt stor. De utländska aktörerna visar ett stort intresse både för fastigheter och projekt. Under det senaste kvartalet har ett antal affärer gjorts med både svenska och utländska aktörer. LaSalle Investment Management sålde Kungshuset till GIC Real Estate, ägt av staten Singapore, för drygt 1,1 miljard kronor, vilket bedöms motsvara en direktavkastning på,25 procent. Aberdeen Property Fund Pan-Nordic förvärvade Swedish Match huvudkontor på Södermalm för 995 Mkr, vilket bedöms motsvara en direktavkastning under 5 procent. Aberdeen Fastighetsfond Sverige har förvärvat fyra köpcentrum i Stockholm av GE Real Estate för cirka 5 Mkr. ING Real Estate har förvärvat ett köpcentrum i Sollentuna av CA Fastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. GE Real Estate har förvärvat kontorsfastigheter i Danderyd av AMF Pension för 5 Mkr. marknadshyra och vakansgrad Stockholm City Kista Uppsala direktavkastningskrav moderna kontor i bästa läge kr/m 2 % 5 15 kr/m 2 % kr/m 2 % 2 8 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Stockholm Uppsala 7 Källa: Jones Lang LaSalle Diagrammen visar bedömning från Jones Lang LaSalle av marknadshyror och vakanser under tredje kvartalet för respektive år. Marknadshyran indikerar hyran för centralt belägna lokaler. Vakanser visas exklusive ombyggnadsvakanser. Direktavkastningskravet har fortsatt nedåt främst i Stockholms innerstad, men även i Uppsala. För kontor i bästa läge bedöms direktavkastningskravet ligga mellan,5 procent i Stockholm och 5,5 procent i Uppsala. 2

3 Vasakronan delårsrapport januari SEPTEMBER 27 Göteborg Lokalhyresmarknaden Hyresnivån i Göteborg präglas av ökande hyresnivåer i de flesta kontorslägen. Samtidigt är det en begränsad nybyggnation, även om Vasakronans utbyggnad av Polishuset och NCCs renovering av Hasselbladshuset är stora projekt. I de allra bästa lägena är hyresnivåerna i nivån 2 8 kr/m 2 och på Östra Hamngatan tangerar nu hyrorna nivån 2 2 kr/m² för moderna kontor. Skillnaden mellan topphyrorna i centrala Göteborg och hyrorna utanför själva innerstaden minskar. Vakansen på marknaden i Göteborg har fortsatt att sjunka och är nu cirka 9 procent. Fastighetsmarknaden Transaktionerna på fastighetsmarknaden har ökat under tredje kvartalet. Priserna på kontorsfastigheter har ökat något under kvartalet i och med förväntningar på fortsatta hyresökningar. Kontorshus i bästa lägen är dock fortfarande en bristvara på marknaden. Aberdeen har till en av sina fonder förvärvat Askungen Förvaltnings fastighetsbestånd för 1,3 miljarder kronor och beståndet omfattar i huvudsak kontor i B och C lägen. Teesland är fortsatt aktiv på marknaden och fortsätter att förvärva. Irländska MKO Partners är en ny aktör på marknaden som köpt köpcentrum i Göteborg. Aberdeen Property Fund Pan-Nordic har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj med huvudsakligen kontorsfastigheter belägna i Göteborg och Mölndal. Fastighetsvärdet uppgår till 1,3 miljarder kronor. Köpcentrumet Högsbo 21 förvärvades av holländska Eurocommercial Properties för 811 Mkr, vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 5 procent. Malmö Lund marknadshyra och vakansgrad Malmö kr/m 2 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % marknadshyra och vakansgrad Göteborg kr/m 2 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Diagrammet visar bedömning från Jones Lang LaSalle av marknadshyror och vakanser under tredje kvartalet för respektive år. Marknadshyran indikerar hyran för centralt belägna lokaler. Vakanser visas exklusive ombyggnadsvakanser. Lokalhyresmarknaden Hyresnivåerna i Malmö och Lund fortsätter att öka. Arbetsmarknaden i dessa städer har förbättrats högst påtagligt, framförallt inom konsult- och telekomsektorn. Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt god främst avseende mindre och medelstora kontor. Vakansgraden minskar i centrala lägen. Nybyggnadsaktiviteten är påtaglig med tyngdpunkt på Västra Hamnen i Malmö. I Lund är efterfrågan på en fortsatt mycket hög nivå och det är generellt sett låga vakanser. Det är stor aktivitet på att bygga nya kontorslokaler och det största byggnadsprojektet är Vasakronans nybyggnation för Sony Ericsson i Lund på 5 Mkr Lund kr/m 2 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Diagrammen visar bedömning från Jones Lang LaSalle av marknadshyror och vakanser under tredje kvartalet för respektive år. Marknadshyran indikerar hyran för centralt belägna lokaler förutom Lund som också inkluderar IDEON. Vakanser visas exklusive ombyggnadsvakanser direktavkastningskrav moderna kontor i bästa läge % % Malmö Lund 5 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden präglas av stor efterfrågan och ett ökat intresse från utländska investerare. Dagon har sålt 1 fastigheter med kontor, logistik och lager till Niam för cirka 35 Mkr. Wihlborgs har förvärvat fastigheter av Ikano för 32 Mkr på Ideon i Lund. Ikano har förvärvat fastighet av Kungsleden i Malmö för 23 Mkr. 5 7 direktavkastningskrav moderna kontor i bästa läge 7 I Malmö och Lund har direktavkastningskravet i bästa lägen sjunkit till mellan 5 5,75 procent. Källa: Jones Lang LaSalle Källa: Jones Lang LaSalle Även i Göteborg har direktavkastningskravet i bästa lägen fortsatt nedåt och ligger nu mellan,75 5,25 procent.

4 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultaträkning Koncernen Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2 Helår Mkr sept 27 2 Hyresintäkter Driftkostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Driftöverskott Försäljningsintäkter byggrätter Anskaffningskostnad byggrätter Resultat från andelar i intressebolag Resultat tjänsteverksamheten Central administration och marknadsföring Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Realiserad värdeförändring fastigheter Orealiserad värdeförändring fastigheter Orealiserad värdeförändring finansiella derivat Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Skatt Resultat efter skatt 1) NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr 5,5,5 5, 5, 3,9 3,5 Resultat per aktie, kr ) Årets resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Hyresintäkter Per geografisk marknad Hyresintäkter Per lokaltyp Malmö 15% Lund 3% Stockholm % Övrigt % Bostäder 1% Garage % Butiker 12% Kontor 77% Göteborg 1% Uppsala % Vasakronans hyresintäkter är koncentrerade till Sveriges tillväxtregioner. Vasakronan har renodlat fastighetsbeståndet mot kontor och butiker i citynära lägen.

5 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kommentarer till resultaträkning Hyresintäkter Vasakronans hyresintäkter för januari september ökade med 131 Mkr och uppgick till 2 1 (2 15) Mkr, en ökning med 7 () procent. För jämförbart fastighetsbestånd var ökningen (3) procent och effekten av förvärv och avyttringar av fastigheter var 1 ( 3) procent. Ökningen beror på minskade vakanser och hyresökningar vid om- och nyförhandlingar av hyreskontrakt. Kontrakterad årshyra Mkr översteg rullande 12 månaders hyresintäkter med 33 Mkr. Genomsnittlig hyresintäkt ökade till 1 51 (1 79) kr/m 2 och för kontorslokaler ökade genomsnittlig hyresintäkt till 1 82 (1 715) kr/m 2. Genomsnittlig löptid i kontraktsportföljen ökade till,2 (,) år. Ökningen beror på tecknade långa avtal i fastighetsprojekten. Kontrakt motsvarande 121 (13) Mkr i årshyra har om- och nytecknats, motsvarande (5) procent av hyresportföljen. Hyrorna har ökat i genomsnitt med 5 (2) procent. Hyresökningen beror på höjd marknadshyra. De största hyreskontrakten har tecknats med Hotel Hilton Plaza i Malmö m 2, Laird Technologies i Kista 99 m 2, Ernst & Young i Malmö m 2, Fujitsu Siemens i Kista m 2, Munter i Kista m 2, Svenska Kyrkan i Solna m 2, Söderberg & Partners Insurance i Stockholm City m 2, Powerwave Technologies Sweden i Kista m 2, Polismyndigheten i Malmö 1 92 m 2 och Steen & Ström Sverige i Stockholm City m 2. Andelen statliga hyresgäster minskade till 32 (33) procent av hyresintäkterna. Vakansgraden Vakansgraden minskade till 5 (7) procent av hyresintäkterna. För jämförbart fastighetsbestånd var minskningen 2 (3) procentenheter och effekten av förvärv och avyttringar av fastigheter var ( 1) procentenheter. Av den totala vakansgraden på 5 procent har Kista minskat till 1 procentenhet. På helårsbasis motsvarar vakansgraden ett hyresbortfall på 15 (28) Mkr. Vakansgraden, beräknat i lokalarea minskade till 7 (8) procent och utgjorde 12 (15 ) m 2. Lokaltyper Hyresintäkter, Hyresvärde, Mkr 1) Andel, % kr/m 2 Kontorslokaler Butiker Garage/Förråd Bostäder Övrigt Totalt Vasakronans fastighetsbestånd är koncentrerat till kontorslokaler, vilka utgör 77 procent av hyresintäkterna. 1) Rullande 12-månaders tal. Kontraktsportfölj Antal Årshyra, Löptid till år kontrakt Mkr Andel, % ff Bostäder, parkeringsplatser Totalt Genomsnittlig löptid i kontraktsportföljen uppgick till,2 år. Kontraktsportföljen innehåller tecknade avtal i pågående projekt. Hyresintäkter Mkr kr/m Ny- och omtecknade Hyreskontrakt Mkr % Vakansgrad/ hyresbortfall Mkr % Hyresintäkter, Mkr Hyresintäkter, kr/m Ny- och omtecknat, Mkr Prisförändring, % Hyresbortfall, Mkr Vakansgrad, % 7 Hyresintäkterna ökade till följd av minskade vakanser och höjda hyror. Om- och nyförhandlingar 27 har medfört att hyrorna ökat med 5 procent. Vakansgraden har fortsatt att minska till 5 procent.

6 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Driftkostnader I driftkostnader ingår kostnader för energi, fastighetsdrift och fastighetsadministration. Driftkostnaderna ökade med 7 Mkr och uppgick till 37 (3) Mkr, en ökning av kostnaderna med 2 ( 1) procent. Förändringen för jämförbart fastighetsbestånd var (+1) procent och effekten av förvärv och avyttringar var 2 ( 11) procent. För jämförbart fastighetsbestånd minskade kostnaderna för administration medan kostnaderna för energi och fastighetsdrift ökade. Underhåll Vasakronan kostnadsför arbeten avseende löpande underhåll och underhållsåtgärder i samband med ombyggnation och hyresgästanpassningar som inte är värderingshöjande. Kostnaden för underhåll minskade till 5 (55) Mkr. Tomträttsavgäld Byggnader på kommunalt ägd mark belastas med en årlig tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden ökade med 2 Mkr till 52 (5) Mkr. Fastighetsskatt Fastighetsskatt utgår med 1 procent på taxeringsvärdet för kontor och butiker. Fastighetsskatten ökade med 1 Mkr till 12 (12) Mkr. Återbetalning av fastighetsskatt minskade till 5 (1) Mkr. Fastighetsskatten betalas till 82 procent av hyresgästerna. Driftöverskott Driftöverskottet förbättrades med 11 Mkr och uppgick till 1 7 (1 35) Mkr, en ökning med 8 (5) procent. Ökningen för jämförbart fastighetsbestånd var 7 (9) procent och effekten av förvärv och avyttringar var 1 ( ) procent. Driftöverskottsmarginalen förbättrades till 8 (7) procent och förbättringen beror på högre hyresintäkter. Resultat från andelar i intressebolag Resultatet från andelar i intressebolag avser Järvastaden och Stora Ursvik. Resultatet minskade till (55) Mkr. Föregående års utfall avser i huvudsak försäljningen av aktierna i NS Holding (Norrporten). Resultat tjänsteverksamheten Här avses de tjänster inom restaurang, konferens, hyresgästservice, telefoni och receptionstjänster som Vasakronan Service Partner erbjuder hyresgäster i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intäkterna ökade till 8 (83) Mkr och resultatet minskade till 3 (7) Mkr, i huvudsak beroende på avveckling av InfraCity samt minskade konferensintäkter. Central administration och marknadsföring I centrala administrations- och marknadsföringskostnader ingår kostnader för styrelse, verkställande direktör, koncernstaber och koncerngemensam marknadsföring. Kostnaden för central administration och marknadsföring ökade till 5 (5) Mkr, varav marknadsföringskostnader utgjorde 8 (5) Mkr. Finansiella poster Ränteintäkter och -kostnader netto minskade med 5 Mkr och uppgick till 259 ( 313) Mkr. Minskningen beror främst på en lägre låneränta till följd av att finansiella derivat med högre ränta i förhållande till marknadsräntan stängdes under fjärde kvartalet 2 och kortare genomsnittlig räntebindningstid. Driftöverskott Räntetäckningsgrad Finansnetto/ räntebärande skuld netto Mkr % ggr Mkr 1 Mkr Driftöverskott, Mkr Driftöverskottsmarginal, % Räntebärande Finansnetto, skuld netto, Mkr Mkr Driftöverskottsmarginalen har förbättrats främst beroende på högre intäkter. Räntetäckningsgraden förbättrades främst beroende på lägre låneränta. Finansnettot 27 förbättrades trots en ökad nettoskuld.

7 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Den 3 september 27 var låneräntan 3,8 (3,) procent, medan marknadsräntan för motsvarande portfölj uppgick till,5 procent. Den genomsnittliga låneräntan under de nio första månaderna minskade till 3,5 (3,7) procent. Den genomsnittliga räntebindningen för upplåning minskade till 1,1 (1,8) år. Andelen räntebindningsförfall under de kommande 12 månaderna ökade till 8 (58) procent. Räntetäckningsgraden förbättrades till 5,5 (,5). Vasakronans mål är att räntetäckningsgraden ska uppgå till lägst 2,. En höjning av räntenivån med 1 procentenhet per 3 september 27 skulle vid nuvarande upplåningsvolym och räntebindning öka räntekostnaderna med 93 Mkr under de kommande 12 månaderna. Ökningen motsvarar cirka 7 procent av resultat efter finansnetto. Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster ökade till 1 1 (1 11) Mkr, främst beroende på ett förbättrat driftöverskott och finansnetto. Realiserad värdeförändring fastigheter Realiserad värdeförändring består av skillnad mellan försäljningspris på fastighet, med avdrag för försäljningsomkostnader, och bedömt värde vid föregående kvartalsbokslut ökat med kvartalets investeringar. Den realiserade värdeförändringen uppgick till 7 (12) Mkr. ny- och omtecknade kontrakt, avflyttningar och investeringar. Marknadsvärdet har även påverkats av förändringar i marknadshyra, direktavkastningskrav och vakanser, efter avstämning med DTZ och Newsec. För mer detaljerad information om värderingsmetod se Årsredovisningen 2, sidorna Den interna värderingen har resulterat i en orealiserad värdeökning uppgående till 3 5 (1 57) Mkr, varav (7) Mkr under tredje kvartalet. Marknadsvärdet har ökat med 9, (,7) procent sedan årsskiftet. Värdeökningen beror på sänkta direktavkastningskrav samt ökad marknadshyra, sänkt vakansgrad och projektvinster. Orealiserad värdeförändring finansiella derivat Orealiserad värdeförändring finansiella derivat ökade till 25 Mkr. Ökningen beror på upplösning av ackumulerad värdeförändring av tidigare säkringsredovisade derivat. Skatter Aktuell skatt minskade till 9 ( 2) Mkr. Minskningen beror på möjligheter att skattemässigt göra avdrag för vissa investeringar samt ökade skattemässiga avskrivningar på byggnadsinventarier. Uppskjuten skatt ökade till ( 71) Mkr, i huvudsak beroende på orealiserad värdeökning på fastigheter och ökade skattemässiga avskrivningar. Orealiserad värdeförändring fastigheter Vid hel- och halvårsskifte görs en extern värdering av hela fastighetsbeståndet inklusive projektportföljen av DTZ och Newsec. Vid utgången av första och tredje kvartalet sker en intern uppdatering av föregående externa värdering. Marknadsvärdet har påverkats av fastighetsspecifika värdepåverkande händelser som FINANSERING FÖRFALLOSTRUKTUR Räntebindning Kapitalbindning Kreditlöften Ränta, Andel, Andel, Andel, Mkr % % Mkr % Mkr % , , , , , , Totalt , Genomsnittlig räntebindning uppgick till 1,1 år. Genomsnittlig återstående kapitalbindning uppgick till 2, år. FINANSIERINGSKÄLLOR varav Ränta, Kapital- Mkr Låneram utnyttjat % bindning, år Certifikatprogram 5 3 3,1,2 MTN-program ,2 1,8 EMTN-program ,,3 Banklån 3 3,2,8 Bindande kreditlöften 5 1 2, Totalt , 2, Lånen redovisas med nominella belopp. Vasakronans huvudsakliga finansieringskällor utgörs av marknadslåneprogram med standardiserad dokumentation där Vasakronan under icke bekräftade låneramar kan emittera företagscertifikat och obligationer. 7

8 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Balansräkning Koncernen Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Pågående arbeten i förvaltningsfastigheter Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Andelar i intressebolag Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa eget kapital 1) Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsatt till pensioner Räntebärande låneskulder Icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande låneskulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. NYCKELTAL Avkastning eget kapital, % 21,1 1, 1,8 Räntebärande skulder, netto Soliditet, %

9 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kommentarer till balansräkning Förvaltningsfastigheter Per den 3 september 27 har en intern uppdatering av föregående externa halvårsvärdering gjorts. Marknadsvärdet har påverkats av fastighetsspecifika värdepåverkande händelser som ny- och omtecknade kontrakt, avflyttningar och investeringar. Marknadsvärdet har även påverkats av förändringar i marknadshyror, direktavkastningskrav och vakanser, efter avstämning med de båda värderingsföretagen DTZ och Newsec. Fastigheternas bedömda värde inklusive pågående projekt ökade under de nio första månaderna 27 med 877 Mkr till (38 122) Mkr. Justerat för köp och försäljningar av fastigheter samt investeringar, uppgick den orealiserade värdeförändringen till 3 5 (1 57) Mkr, en ökning med 9, (,7) procent. Pågående arbete i fastigheter Pågående arbeten ökade med 1 2 Mkr till 1 81 (81) Mkr, på grund av en större projektportfölj. Total projektportfölj ökade till 3 9 (1 88) Mkr. Projekten har en låg vakansgrad och består till största delen av långa hyresavtal med statliga kunder. Andelar i intressebolag Andelar i intressebolag består av gemensamt ägda exploateringsbolag med NCC och Skanska. Andelar i intressebolag minskade med Mkr till 1 (5) Mkr. Finansiella anläggningstillgångar De finansiella anläggningstillgångarna minskade med 37 Mkr till 225 (532) Mkr, genom amortering och omklassificering till kortfristiga fordringar. Räntebärande skuld, netto Koncernens räntebärande skuld netto ökade med 798 Mkr till (11 28) Mkr beroende på höjt utdelningsbelopp och ökade investeringar. Netto räntebärande skulder uppgick i genomsnitt till (11 11) Mkr. Likvida medel minskade med 78 Mkr till 7 (152) Mkr. Räntebärande fordringar minskade med 8 Mkr till 2 (7) Mkr. Räntebärande skulder brutto ökade med 5 Mkr till (11 895) Mkr. Genomsnittlig kapitalbindning minskade till 2, (2,) år. Uppskjuten skattefordran och skatteskuld Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisat värde för fastigheter och skattemässigt värde. Värdering sker till nominellt belopp således utan diskontering. Redovisning sker som uppskjuten skattefordran respektive skatteskuld. Uppskjuten skattefordran minskade med 17 Mkr till 353 (523) Mkr. Minskningen beror på återföring av tidigare gjorda nedskrivningar. Uppskjuten skatteskuld ökade med Mkr till ( 19) Mkr på grund av orealiserad värdeökning på fastigheter och skattemässiga avskrivningar. Eget kapital Eget kapital ökade med 21 Mkr till (2 373) Mkr, främst beroende på orealiserad värdeökning fastigheter. Avkastning Avkastning på eget kapital ökade till 21,1 (1,) procent. MARKNADSVÄRDE Mkr Marknadsvärde 1 januari Investerat Köpta fastigheter Sålda fastigheter 3 29 Orealiserad värdeförändring Marknadsvärde 3 september Avkastningskrav Vid värderingarna har följande avkastningskrav tillämpats: % Stockholms innerstad,3 5,75 Stockholms ytterstad 5,, Uppsala 5,,25 Göteborg,75,25 Malmö 5,, Lund 5,, MARKNADSVÄRDEN JÄMFÖRBARA FASTIGHETER Mkr Förändring % Investerat 27 Nettoförändring, % Stockholm Uppsala Göteborg Malmö Lund Totalt

10 Vasakronan delårsrapport januari september 27 PÅGÅENDE Fastighetsprojekt Investering, Upparbetat Lokalarea, Beräknad Vakansgrad Ort Fastighet Mkr t o m 793 m 2 färdigställt area, % Göteborg Heden 75:1, Polishuset dec 29 Stockholm Fruktkorgen 1, Kungsholmen dec 29 Lund nya Vattentornet dec 28 Stockholm Bremen 3, Gärdet dec 27 Uppsala Kungsängen 1: juni 28 Stockholm tegen 1, Solna dec 27 Göteborg nordstan 8: juni 28 Stockholm Beridarebanan 11, City dec 28 8 Stockholm Vega, City dec 28 1 Malmö Kronan 1 & aug Lund spettet dec 28 Summa Övriga mindre projekt Totalt Projektportföljen ökade till 3 9 (1 88) Mkr. Portföljen har en låg vakansgrad och består till största delen av långa hyresavtal med statliga hyresgäster. Projektportföljen värderas kvartalsvis och ingår i bedömt värde förvaltningsfastigheter. Soliditet och belåningsgrad Soliditeten ökade till 5 (53) procent, främst beroende på orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet. Belåningsgraden minskade till 28 (31) procent av det bedömda marknadsvärdet på fastigheterna. förändring eget kapital Mkr 27 2 Ingående eget kapital 1 januari Utdelning Orealiserad värdeförändring finansiella instrument 22 Periodens resultat Utgående eget kapital 3 september SOLIDITET, 3 september % MARKNADSVÄRDE / belåningsgrad Mkr % Marknadsvärde, Mkr Belåningsgrad, % 7 1 Soliditeten ökade till följd av orealiserad värdeökning och överstiger målet 35 procent. Belåningsgraden minskade beroende på ökat marknadsvärde och uppgick till 28 procent. 1

11 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kassaflödesanalys Koncernen Jan sept Jan sept Helår Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Ränteintäkter Räntekostnader Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar Förvärv av fastigheter Förvärv av dotterbolag och intressebolag 3 9 Försäljning fastigheter och bolag Försäljning intressebolag Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning Upptagna lån Amorterade lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Investeringar och förvärv 1 Kvartal, Mkr Rullande årsvärde, Mkr Investeringar, Mkr Förvärv, Mkr Rullande årsvärde för investeringar och förvärv, Mkr Investeringarna är på en fortsatt hög nivå. 11

12 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av kortfristiga fordringar och skulder, ökade med 9 Mkr till 1 17 (51) Mkr. Ökningen beror främst på minskad betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten, efter förändringar av kortfristiga fordringar och skulder, ökade med 73 Mkr till 1 12 (53) Mkr. Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1 23 (355) Mkr. Förändringen förklaras främst av att föregående år innehåller försäljning av aktier och förlagslån i Norrporten för 1 95 Mkr. Investeringar i fastigheter ökade med 37 Mkr och uppgick till 1 5 (87) Mkr, vilket beror på en större projektportfölj. Förvärv av fastigheter minskade och uppgick till 237 (1 355) Mkr. Förvärven avser två kontorsbyggrätter i Frösunda av JM samt två fastigheter i Göteborg. Försäljning av bolag uppgick till 5 (29) Mkr. Försäljningen avser 5 procent av två exploateringsbolag i Ullevi, Göteborg till NCC. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 135 ( 98) Mkr. Utbetald utdelning ökade till 98 (25) Mkr. Upptagna lån med avdrag för amortering av lån resulterade i en nettoökning av lån på 833 (nettoamortering 73) Mkr. Fastighetsförvärv Kontrakts- Köpeskilling datum Ort Fastighet Säljare Mkr Tillträdesdag solna Frösunda (byggrätter) JM Göteborg Masthugget 1:3 sätila Holding Göteborg Lindholmen 28:1 GFK Personal Summa 237 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansieringsverksamheten Mkr 1 2 Mkr Mkr Kassaflödet ökade 27 främst beroende på minskad betald skatt. Kassaflödet var negativt 27 på grund av ökade investeringar i egna fastigheter. Kassaflödet från den löpande verksamheten med avdrag för investeringsverksamheten var negativt

13 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Övriga uppgifter Personal Per den 3 september 27 var 39 (355) personer anställda i Vasakronan, varav antalet anställda i Vasakronan Service Partner uppgick till 19 (11) personer. Risker och osäkerhetsfaktorer För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Redovisningen är speciellt känslig för de bedömningar och antaganden som ligger i värderingen av förvaltningsfastigheter. Vasakronans risker beskrivs i Årsredovisningen 2 på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 3 och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder som använts i senaste avgivna årsredovisning. Ändrad redovisning av finansiella derivat Vasakronan har ändrat redovisning av finansiella derivat genom att säkringsredovisning har avvecklats. Värdeförändringar redovisas från och med 1 januari 27 i resultaträkningen som Orealiserad värdeförändring finansiella derivat. Tidigare redovisades derivaten, beroende på typ av säkring, antingen som en reservering i eget kapital, vilket gällde merparten av derivat, eller över finansiella poster i resultaträkningen. Reserveringen i eget kapital Mkr avseende derivatportföljen per 31 december 2 löses upp i takt med derivatens återstående löptid. Händelser efter periodens utgång Vid extra bolagsstämma den 25 oktober valdes Håkan Erixon in som ny styrelseledamot. Prognos för 27 Svensk ekonomi är fortsatt stark även om BNP-tillväxten förväntas bli något lägre under 27. Tillväxten drivs i högre grad av inhemsk efterfrågan där utvecklingen av den mer arbetskraftintensiva tjänstesektorn blir stark. För Vasakronan kommer 27 att innebära en fortsatt satsning på uthyrning med mål att ytterligare sänka vakanserna. Ett tydligt kundfokus i kombination med ett kundanpassat tjänsteutbud ska ge stärkta marknadspositioner. Vasakronans strategi innebär fortsatt projektutveckling kombinerat med förvärv och bytesaffärer. Hyresintäkterna ökar till följd av nyuthyrningar samt inflyttning i vissa projektfastigheter, vilket leder till ett förbättrat driftöverskott. Resultat från försäljning av byggrätter bedöms på grund av tidsförskjutning bli lägre än 2. Finansnettot förbättras, vilket beror på att förtidslösen belastade resultatet 2. Investeringar i projektfastigheter beräknas öka till cirka 2 miljarder kronor. Vasakronans prognos är oförändrad. Resultat efter finansiella poster, med befintligt bestånd och före realiserad och orealiserad värdeförändring, förväntas att öka till cirka 1 5 (1 333) Mkr. Stockholm den 25 oktober 27 Håkan Bryngelson Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. 13

14 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Fastighetsinnehav Hyresintäkter Driftöverskott Marknadsvärde Vakansgrad Lokalarea Fastigheter Jan sept Jan sept Jan sept Jan sept Jan sept Jan sept 3 sept 3 sept 3 sept 3 sept 3 sept Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Hyra, % Hyra, % 1 m 2 1 m 2 antal Stockholm innerstad Stockholm ytterstad Uppsala Göteborg Malmö Lund Eliminering Koncernen totalt Uthyrningen har varit stark i Kista under 27. Vakansgraden i Kista Science Tower är 11 procent och i Kista Entré är vakansgraden 7 procent. 1

15 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Nyckeltal och definitioner 3 sept 3 sept Helår Fastighetsrelaterade Marknadsvärde, Mkr Lokalarea, 1 m Investeringar, Mkr Fastighetsköp, Mkr Fastighetsförsäljningar, Mkr 5 39 Vakansgrad hyra, procent Vakansgrad area, procent Finansiella Driftöverskottsmarginal, procent 8 7 Räntetäckningsgrad, ggr 5,5,5 3,5 Eget kapital, genomsnittligt, Mkr Avkastning på eget kapital, procent 21,1 1, 1,8 Kassaflöde Soliditet, procent Belåningsgrad, procent Räntebärande skuld, netto Låneränta på balansdagen, procent 3,8 3, 3,2 Aktierelaterade Resultat per aktie, kr Kassaflöde per aktie, kr Eget kapital per aktie, kr Antal aktier, tusental Avkastning på eget kapital Rullande 12-månaders resultat efter skatt dividerat med eget kapital. Belåningsgrad Räntebärande skuld netto dividerat med fastigheternas bedömda marknadsvärde. Driftöverskott Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgäld samt fastighetsskatt. Driftöverskottsmarginal Driftöverskott dividerat med hyresintäkter. Eget kapital Genomsnittligt eget kapital. Eget kapital per aktie Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier. Kassaflöde Kassaflöde före förändring av kortfristiga fordringar och skulder. Kassaflöde per aktie Kassaflöde dividerat med antal aktier. Lokalarea Uthyrbar area (inklusive garage). Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier. Räntebärande skuld netto Räntebärande skuld inklusive pensionsskuld minus likvida medel och räntebärande fordringar. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat dividerat med finansnetto. Soliditet Eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutning. Vakansgrad area Andel outhyrd lokalarea. Vakansgrad hyra Bedömd årshyresförlust för vakant lokalarea i procent av fastigheternas totala årshyra vid full uthyrning. 15

16 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter med en total area på drygt 1,8 miljoner m 2. Här ska cirka 5 människor trivas och vara kreativa i sitt arbete. Service och funktion är viktigt och medför stora krav på Vasakronan som hyresvärd. RAPPORter Bokslutsrapport januari 28 Årsredovisning 27 februari 28 Annual Report 27 mars 28 årsstämma Öppen årsstämma 22 april 28 kl 1. MEDIA- OCH ANALYTIKERMÖTEN Delårsrapport januari september 25 oktober 27 kl 15. Bokslutsrapport januari 28 Postadress: Box 223, 1 51 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 18, 13 tr Tfn: , Fax: e-post: Vasakronan är ett publikt företag med säte i Stockholm. Organisationsnummer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2010

Delårsrapport januari - mars 2010 Delårsrapport januari - mars Delårsrapport januari mars Utfall den aktuella delårsperioden (3 mån) Hyresintäkterna uppgick till 110 mkr (109). Förvaltningsresultatet minskade med 52 procent till 25 mkr

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Akelius Residential Property AB (publ) Årsredovisning 2014 Brent House, London, England Akelius i korthet 48 000 lägenheter i fem länder 58 mdkr i verkligt värde fastigheter 17 000 kr per kvadratmeter

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN INNEHÅLL Ordinarie bolagsstämma 6 Ekonomisk information 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse: Hufvudstadens aktie och ägare 10 Fastighetsmarknad

Läs mer