Vasakronan delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasakronan delårsrapport"

Transkript

1 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till (3 15) Mkr. Orealiserad värdeökning de nio första månaderna uppgick till 3 5 (1 57) Mkr, en ökning med 9, (,7) procent. Resultat efter finansiella poster före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1 1 (1 11) Mkr beroende på förbättrat driftöverskott och finansnetto. Hyresintäkterna ökade till 2 1 (2 15) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till Mkr och översteg rullande 12 månaders hyresintäkter Mkr med 12 procent. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 5 (2) procent. Vakansgraden minskade till 5 (7) procent av hyresintäkterna. Projektportföljen ökade till 3 9 (1 88) Mkr och investeringarna ökade till 1 5 (87) Mkr. Utsikterna för 27 är oförändrade. Resultat efter finansiella poster, före värdeförändring, förväntas öka till cirka 1 5 (1 333) Mkr. Ekonomiska data Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept 1 okt 2 Helår Mkr sept 27 2 Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Vakansgrad, hyra % Driftöverskottsmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr 5,5,5 5, 5, 3,9 3,5 Kassaflöde Marknadsvärde, fastigheter Soliditet, %

2 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Marknad Den svenska ekonomin Utsikterna för den svenska ekonomin är fortsatt goda med en förväntad BNPökning för 27 på 3, procent, 3,7 procent för 28 och 3, procent för 29 enligt Konjunkturinstitutet. Kontorssysselsättningen fortsätter att öka främst i storstadsregionerna. Inflationen ligger på en fortsatt låg nivå och räntenivån har fortsatt att stiga under 27. BNP-utveckling (årlig procentuell förändring) % Inflationsutveckling % Ränteutveckling % P7 Källa: SCB och Konjunkturinstitutet P8 P Källa: SCB samt Nordea (P) P7 P P8 P9 1-års statsobligationer 3-månaders ränta Källa: Konjunkturinstitutet Stockholm Lokalhyresmarknaden Efterfrågan är fortsatt stark på lokaler i Stockholms innerstad. Störst är efterfrågan på mindre och medelstora lokaler som är moderna och effektiva.hyresnivån fortsätter att öka och topphyrorna i Stockholms CBD är uppåt 3 kr/m 2. Det finns dock ett omfattande utbud på stora lokaler i Stockholms City till följd av att några stora hyresgäster flyttat till andra lokaler. Merparten av de större tomma kontorsytorna i Stockholm CBD renoveras för närvarande, och är därför inte tillgängliga för inflyttning på kort sikt. Projektportföljen i Stockholms CBD är omfattande de kommande åren och det är framför allt i området mellan Stockholms Central och Norra Bantorget som det kommer att byggas kontor, hotell samt bostäder. Vakanserna sjunker i Stockholm, speciellt i innerstaden. I Stockholms ytterområden är vakanserna högre, med en förbättrad efterfrågan på moderna lokaler. I Kista har efterfrågan ökat påtagligt, vilket lett till betydligt lägre vakanser. Västra Kungsholmen har attraherat stora hyresgäster till nybyggda lokaler. I Uppsala är marknaden fortsatt balanserad med god efterfrågan. Fastighetsmarknaden Aktiviteten på fastighetsmarknaden är fortsatt stor. De utländska aktörerna visar ett stort intresse både för fastigheter och projekt. Under det senaste kvartalet har ett antal affärer gjorts med både svenska och utländska aktörer. LaSalle Investment Management sålde Kungshuset till GIC Real Estate, ägt av staten Singapore, för drygt 1,1 miljard kronor, vilket bedöms motsvara en direktavkastning på,25 procent. Aberdeen Property Fund Pan-Nordic förvärvade Swedish Match huvudkontor på Södermalm för 995 Mkr, vilket bedöms motsvara en direktavkastning under 5 procent. Aberdeen Fastighetsfond Sverige har förvärvat fyra köpcentrum i Stockholm av GE Real Estate för cirka 5 Mkr. ING Real Estate har förvärvat ett köpcentrum i Sollentuna av CA Fastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. GE Real Estate har förvärvat kontorsfastigheter i Danderyd av AMF Pension för 5 Mkr. marknadshyra och vakansgrad Stockholm City Kista Uppsala direktavkastningskrav moderna kontor i bästa läge kr/m 2 % 5 15 kr/m 2 % kr/m 2 % 2 8 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Stockholm Uppsala 7 Källa: Jones Lang LaSalle Diagrammen visar bedömning från Jones Lang LaSalle av marknadshyror och vakanser under tredje kvartalet för respektive år. Marknadshyran indikerar hyran för centralt belägna lokaler. Vakanser visas exklusive ombyggnadsvakanser. Direktavkastningskravet har fortsatt nedåt främst i Stockholms innerstad, men även i Uppsala. För kontor i bästa läge bedöms direktavkastningskravet ligga mellan,5 procent i Stockholm och 5,5 procent i Uppsala. 2

3 Vasakronan delårsrapport januari SEPTEMBER 27 Göteborg Lokalhyresmarknaden Hyresnivån i Göteborg präglas av ökande hyresnivåer i de flesta kontorslägen. Samtidigt är det en begränsad nybyggnation, även om Vasakronans utbyggnad av Polishuset och NCCs renovering av Hasselbladshuset är stora projekt. I de allra bästa lägena är hyresnivåerna i nivån 2 8 kr/m 2 och på Östra Hamngatan tangerar nu hyrorna nivån 2 2 kr/m² för moderna kontor. Skillnaden mellan topphyrorna i centrala Göteborg och hyrorna utanför själva innerstaden minskar. Vakansen på marknaden i Göteborg har fortsatt att sjunka och är nu cirka 9 procent. Fastighetsmarknaden Transaktionerna på fastighetsmarknaden har ökat under tredje kvartalet. Priserna på kontorsfastigheter har ökat något under kvartalet i och med förväntningar på fortsatta hyresökningar. Kontorshus i bästa lägen är dock fortfarande en bristvara på marknaden. Aberdeen har till en av sina fonder förvärvat Askungen Förvaltnings fastighetsbestånd för 1,3 miljarder kronor och beståndet omfattar i huvudsak kontor i B och C lägen. Teesland är fortsatt aktiv på marknaden och fortsätter att förvärva. Irländska MKO Partners är en ny aktör på marknaden som köpt köpcentrum i Göteborg. Aberdeen Property Fund Pan-Nordic har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj med huvudsakligen kontorsfastigheter belägna i Göteborg och Mölndal. Fastighetsvärdet uppgår till 1,3 miljarder kronor. Köpcentrumet Högsbo 21 förvärvades av holländska Eurocommercial Properties för 811 Mkr, vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 5 procent. Malmö Lund marknadshyra och vakansgrad Malmö kr/m 2 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % marknadshyra och vakansgrad Göteborg kr/m 2 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Diagrammet visar bedömning från Jones Lang LaSalle av marknadshyror och vakanser under tredje kvartalet för respektive år. Marknadshyran indikerar hyran för centralt belägna lokaler. Vakanser visas exklusive ombyggnadsvakanser. Lokalhyresmarknaden Hyresnivåerna i Malmö och Lund fortsätter att öka. Arbetsmarknaden i dessa städer har förbättrats högst påtagligt, framförallt inom konsult- och telekomsektorn. Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt god främst avseende mindre och medelstora kontor. Vakansgraden minskar i centrala lägen. Nybyggnadsaktiviteten är påtaglig med tyngdpunkt på Västra Hamnen i Malmö. I Lund är efterfrågan på en fortsatt mycket hög nivå och det är generellt sett låga vakanser. Det är stor aktivitet på att bygga nya kontorslokaler och det största byggnadsprojektet är Vasakronans nybyggnation för Sony Ericsson i Lund på 5 Mkr Lund kr/m 2 % Marknadshyra, kr/m 2 Vakans, % Diagrammen visar bedömning från Jones Lang LaSalle av marknadshyror och vakanser under tredje kvartalet för respektive år. Marknadshyran indikerar hyran för centralt belägna lokaler förutom Lund som också inkluderar IDEON. Vakanser visas exklusive ombyggnadsvakanser direktavkastningskrav moderna kontor i bästa läge % % Malmö Lund 5 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden präglas av stor efterfrågan och ett ökat intresse från utländska investerare. Dagon har sålt 1 fastigheter med kontor, logistik och lager till Niam för cirka 35 Mkr. Wihlborgs har förvärvat fastigheter av Ikano för 32 Mkr på Ideon i Lund. Ikano har förvärvat fastighet av Kungsleden i Malmö för 23 Mkr. 5 7 direktavkastningskrav moderna kontor i bästa läge 7 I Malmö och Lund har direktavkastningskravet i bästa lägen sjunkit till mellan 5 5,75 procent. Källa: Jones Lang LaSalle Källa: Jones Lang LaSalle Även i Göteborg har direktavkastningskravet i bästa lägen fortsatt nedåt och ligger nu mellan,75 5,25 procent.

4 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultaträkning Koncernen Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2 Helår Mkr sept 27 2 Hyresintäkter Driftkostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Driftöverskott Försäljningsintäkter byggrätter Anskaffningskostnad byggrätter Resultat från andelar i intressebolag Resultat tjänsteverksamheten Central administration och marknadsföring Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Realiserad värdeförändring fastigheter Orealiserad värdeförändring fastigheter Orealiserad värdeförändring finansiella derivat Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Skatt Resultat efter skatt 1) NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr 5,5,5 5, 5, 3,9 3,5 Resultat per aktie, kr ) Årets resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Hyresintäkter Per geografisk marknad Hyresintäkter Per lokaltyp Malmö 15% Lund 3% Stockholm % Övrigt % Bostäder 1% Garage % Butiker 12% Kontor 77% Göteborg 1% Uppsala % Vasakronans hyresintäkter är koncentrerade till Sveriges tillväxtregioner. Vasakronan har renodlat fastighetsbeståndet mot kontor och butiker i citynära lägen.

5 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kommentarer till resultaträkning Hyresintäkter Vasakronans hyresintäkter för januari september ökade med 131 Mkr och uppgick till 2 1 (2 15) Mkr, en ökning med 7 () procent. För jämförbart fastighetsbestånd var ökningen (3) procent och effekten av förvärv och avyttringar av fastigheter var 1 ( 3) procent. Ökningen beror på minskade vakanser och hyresökningar vid om- och nyförhandlingar av hyreskontrakt. Kontrakterad årshyra Mkr översteg rullande 12 månaders hyresintäkter med 33 Mkr. Genomsnittlig hyresintäkt ökade till 1 51 (1 79) kr/m 2 och för kontorslokaler ökade genomsnittlig hyresintäkt till 1 82 (1 715) kr/m 2. Genomsnittlig löptid i kontraktsportföljen ökade till,2 (,) år. Ökningen beror på tecknade långa avtal i fastighetsprojekten. Kontrakt motsvarande 121 (13) Mkr i årshyra har om- och nytecknats, motsvarande (5) procent av hyresportföljen. Hyrorna har ökat i genomsnitt med 5 (2) procent. Hyresökningen beror på höjd marknadshyra. De största hyreskontrakten har tecknats med Hotel Hilton Plaza i Malmö m 2, Laird Technologies i Kista 99 m 2, Ernst & Young i Malmö m 2, Fujitsu Siemens i Kista m 2, Munter i Kista m 2, Svenska Kyrkan i Solna m 2, Söderberg & Partners Insurance i Stockholm City m 2, Powerwave Technologies Sweden i Kista m 2, Polismyndigheten i Malmö 1 92 m 2 och Steen & Ström Sverige i Stockholm City m 2. Andelen statliga hyresgäster minskade till 32 (33) procent av hyresintäkterna. Vakansgraden Vakansgraden minskade till 5 (7) procent av hyresintäkterna. För jämförbart fastighetsbestånd var minskningen 2 (3) procentenheter och effekten av förvärv och avyttringar av fastigheter var ( 1) procentenheter. Av den totala vakansgraden på 5 procent har Kista minskat till 1 procentenhet. På helårsbasis motsvarar vakansgraden ett hyresbortfall på 15 (28) Mkr. Vakansgraden, beräknat i lokalarea minskade till 7 (8) procent och utgjorde 12 (15 ) m 2. Lokaltyper Hyresintäkter, Hyresvärde, Mkr 1) Andel, % kr/m 2 Kontorslokaler Butiker Garage/Förråd Bostäder Övrigt Totalt Vasakronans fastighetsbestånd är koncentrerat till kontorslokaler, vilka utgör 77 procent av hyresintäkterna. 1) Rullande 12-månaders tal. Kontraktsportfölj Antal Årshyra, Löptid till år kontrakt Mkr Andel, % ff Bostäder, parkeringsplatser Totalt Genomsnittlig löptid i kontraktsportföljen uppgick till,2 år. Kontraktsportföljen innehåller tecknade avtal i pågående projekt. Hyresintäkter Mkr kr/m Ny- och omtecknade Hyreskontrakt Mkr % Vakansgrad/ hyresbortfall Mkr % Hyresintäkter, Mkr Hyresintäkter, kr/m Ny- och omtecknat, Mkr Prisförändring, % Hyresbortfall, Mkr Vakansgrad, % 7 Hyresintäkterna ökade till följd av minskade vakanser och höjda hyror. Om- och nyförhandlingar 27 har medfört att hyrorna ökat med 5 procent. Vakansgraden har fortsatt att minska till 5 procent.

6 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Driftkostnader I driftkostnader ingår kostnader för energi, fastighetsdrift och fastighetsadministration. Driftkostnaderna ökade med 7 Mkr och uppgick till 37 (3) Mkr, en ökning av kostnaderna med 2 ( 1) procent. Förändringen för jämförbart fastighetsbestånd var (+1) procent och effekten av förvärv och avyttringar var 2 ( 11) procent. För jämförbart fastighetsbestånd minskade kostnaderna för administration medan kostnaderna för energi och fastighetsdrift ökade. Underhåll Vasakronan kostnadsför arbeten avseende löpande underhåll och underhållsåtgärder i samband med ombyggnation och hyresgästanpassningar som inte är värderingshöjande. Kostnaden för underhåll minskade till 5 (55) Mkr. Tomträttsavgäld Byggnader på kommunalt ägd mark belastas med en årlig tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden ökade med 2 Mkr till 52 (5) Mkr. Fastighetsskatt Fastighetsskatt utgår med 1 procent på taxeringsvärdet för kontor och butiker. Fastighetsskatten ökade med 1 Mkr till 12 (12) Mkr. Återbetalning av fastighetsskatt minskade till 5 (1) Mkr. Fastighetsskatten betalas till 82 procent av hyresgästerna. Driftöverskott Driftöverskottet förbättrades med 11 Mkr och uppgick till 1 7 (1 35) Mkr, en ökning med 8 (5) procent. Ökningen för jämförbart fastighetsbestånd var 7 (9) procent och effekten av förvärv och avyttringar var 1 ( ) procent. Driftöverskottsmarginalen förbättrades till 8 (7) procent och förbättringen beror på högre hyresintäkter. Resultat från andelar i intressebolag Resultatet från andelar i intressebolag avser Järvastaden och Stora Ursvik. Resultatet minskade till (55) Mkr. Föregående års utfall avser i huvudsak försäljningen av aktierna i NS Holding (Norrporten). Resultat tjänsteverksamheten Här avses de tjänster inom restaurang, konferens, hyresgästservice, telefoni och receptionstjänster som Vasakronan Service Partner erbjuder hyresgäster i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intäkterna ökade till 8 (83) Mkr och resultatet minskade till 3 (7) Mkr, i huvudsak beroende på avveckling av InfraCity samt minskade konferensintäkter. Central administration och marknadsföring I centrala administrations- och marknadsföringskostnader ingår kostnader för styrelse, verkställande direktör, koncernstaber och koncerngemensam marknadsföring. Kostnaden för central administration och marknadsföring ökade till 5 (5) Mkr, varav marknadsföringskostnader utgjorde 8 (5) Mkr. Finansiella poster Ränteintäkter och -kostnader netto minskade med 5 Mkr och uppgick till 259 ( 313) Mkr. Minskningen beror främst på en lägre låneränta till följd av att finansiella derivat med högre ränta i förhållande till marknadsräntan stängdes under fjärde kvartalet 2 och kortare genomsnittlig räntebindningstid. Driftöverskott Räntetäckningsgrad Finansnetto/ räntebärande skuld netto Mkr % ggr Mkr 1 Mkr Driftöverskott, Mkr Driftöverskottsmarginal, % Räntebärande Finansnetto, skuld netto, Mkr Mkr Driftöverskottsmarginalen har förbättrats främst beroende på högre intäkter. Räntetäckningsgraden förbättrades främst beroende på lägre låneränta. Finansnettot 27 förbättrades trots en ökad nettoskuld.

7 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Den 3 september 27 var låneräntan 3,8 (3,) procent, medan marknadsräntan för motsvarande portfölj uppgick till,5 procent. Den genomsnittliga låneräntan under de nio första månaderna minskade till 3,5 (3,7) procent. Den genomsnittliga räntebindningen för upplåning minskade till 1,1 (1,8) år. Andelen räntebindningsförfall under de kommande 12 månaderna ökade till 8 (58) procent. Räntetäckningsgraden förbättrades till 5,5 (,5). Vasakronans mål är att räntetäckningsgraden ska uppgå till lägst 2,. En höjning av räntenivån med 1 procentenhet per 3 september 27 skulle vid nuvarande upplåningsvolym och räntebindning öka räntekostnaderna med 93 Mkr under de kommande 12 månaderna. Ökningen motsvarar cirka 7 procent av resultat efter finansnetto. Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster ökade till 1 1 (1 11) Mkr, främst beroende på ett förbättrat driftöverskott och finansnetto. Realiserad värdeförändring fastigheter Realiserad värdeförändring består av skillnad mellan försäljningspris på fastighet, med avdrag för försäljningsomkostnader, och bedömt värde vid föregående kvartalsbokslut ökat med kvartalets investeringar. Den realiserade värdeförändringen uppgick till 7 (12) Mkr. ny- och omtecknade kontrakt, avflyttningar och investeringar. Marknadsvärdet har även påverkats av förändringar i marknadshyra, direktavkastningskrav och vakanser, efter avstämning med DTZ och Newsec. För mer detaljerad information om värderingsmetod se Årsredovisningen 2, sidorna Den interna värderingen har resulterat i en orealiserad värdeökning uppgående till 3 5 (1 57) Mkr, varav (7) Mkr under tredje kvartalet. Marknadsvärdet har ökat med 9, (,7) procent sedan årsskiftet. Värdeökningen beror på sänkta direktavkastningskrav samt ökad marknadshyra, sänkt vakansgrad och projektvinster. Orealiserad värdeförändring finansiella derivat Orealiserad värdeförändring finansiella derivat ökade till 25 Mkr. Ökningen beror på upplösning av ackumulerad värdeförändring av tidigare säkringsredovisade derivat. Skatter Aktuell skatt minskade till 9 ( 2) Mkr. Minskningen beror på möjligheter att skattemässigt göra avdrag för vissa investeringar samt ökade skattemässiga avskrivningar på byggnadsinventarier. Uppskjuten skatt ökade till ( 71) Mkr, i huvudsak beroende på orealiserad värdeökning på fastigheter och ökade skattemässiga avskrivningar. Orealiserad värdeförändring fastigheter Vid hel- och halvårsskifte görs en extern värdering av hela fastighetsbeståndet inklusive projektportföljen av DTZ och Newsec. Vid utgången av första och tredje kvartalet sker en intern uppdatering av föregående externa värdering. Marknadsvärdet har påverkats av fastighetsspecifika värdepåverkande händelser som FINANSERING FÖRFALLOSTRUKTUR Räntebindning Kapitalbindning Kreditlöften Ränta, Andel, Andel, Andel, Mkr % % Mkr % Mkr % , , , , , , Totalt , Genomsnittlig räntebindning uppgick till 1,1 år. Genomsnittlig återstående kapitalbindning uppgick till 2, år. FINANSIERINGSKÄLLOR varav Ränta, Kapital- Mkr Låneram utnyttjat % bindning, år Certifikatprogram 5 3 3,1,2 MTN-program ,2 1,8 EMTN-program ,,3 Banklån 3 3,2,8 Bindande kreditlöften 5 1 2, Totalt , 2, Lånen redovisas med nominella belopp. Vasakronans huvudsakliga finansieringskällor utgörs av marknadslåneprogram med standardiserad dokumentation där Vasakronan under icke bekräftade låneramar kan emittera företagscertifikat och obligationer. 7

8 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Balansräkning Koncernen Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Pågående arbeten i förvaltningsfastigheter Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Andelar i intressebolag Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa eget kapital 1) Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsatt till pensioner Räntebärande låneskulder Icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande låneskulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. NYCKELTAL Avkastning eget kapital, % 21,1 1, 1,8 Räntebärande skulder, netto Soliditet, %

9 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kommentarer till balansräkning Förvaltningsfastigheter Per den 3 september 27 har en intern uppdatering av föregående externa halvårsvärdering gjorts. Marknadsvärdet har påverkats av fastighetsspecifika värdepåverkande händelser som ny- och omtecknade kontrakt, avflyttningar och investeringar. Marknadsvärdet har även påverkats av förändringar i marknadshyror, direktavkastningskrav och vakanser, efter avstämning med de båda värderingsföretagen DTZ och Newsec. Fastigheternas bedömda värde inklusive pågående projekt ökade under de nio första månaderna 27 med 877 Mkr till (38 122) Mkr. Justerat för köp och försäljningar av fastigheter samt investeringar, uppgick den orealiserade värdeförändringen till 3 5 (1 57) Mkr, en ökning med 9, (,7) procent. Pågående arbete i fastigheter Pågående arbeten ökade med 1 2 Mkr till 1 81 (81) Mkr, på grund av en större projektportfölj. Total projektportfölj ökade till 3 9 (1 88) Mkr. Projekten har en låg vakansgrad och består till största delen av långa hyresavtal med statliga kunder. Andelar i intressebolag Andelar i intressebolag består av gemensamt ägda exploateringsbolag med NCC och Skanska. Andelar i intressebolag minskade med Mkr till 1 (5) Mkr. Finansiella anläggningstillgångar De finansiella anläggningstillgångarna minskade med 37 Mkr till 225 (532) Mkr, genom amortering och omklassificering till kortfristiga fordringar. Räntebärande skuld, netto Koncernens räntebärande skuld netto ökade med 798 Mkr till (11 28) Mkr beroende på höjt utdelningsbelopp och ökade investeringar. Netto räntebärande skulder uppgick i genomsnitt till (11 11) Mkr. Likvida medel minskade med 78 Mkr till 7 (152) Mkr. Räntebärande fordringar minskade med 8 Mkr till 2 (7) Mkr. Räntebärande skulder brutto ökade med 5 Mkr till (11 895) Mkr. Genomsnittlig kapitalbindning minskade till 2, (2,) år. Uppskjuten skattefordran och skatteskuld Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisat värde för fastigheter och skattemässigt värde. Värdering sker till nominellt belopp således utan diskontering. Redovisning sker som uppskjuten skattefordran respektive skatteskuld. Uppskjuten skattefordran minskade med 17 Mkr till 353 (523) Mkr. Minskningen beror på återföring av tidigare gjorda nedskrivningar. Uppskjuten skatteskuld ökade med Mkr till ( 19) Mkr på grund av orealiserad värdeökning på fastigheter och skattemässiga avskrivningar. Eget kapital Eget kapital ökade med 21 Mkr till (2 373) Mkr, främst beroende på orealiserad värdeökning fastigheter. Avkastning Avkastning på eget kapital ökade till 21,1 (1,) procent. MARKNADSVÄRDE Mkr Marknadsvärde 1 januari Investerat Köpta fastigheter Sålda fastigheter 3 29 Orealiserad värdeförändring Marknadsvärde 3 september Avkastningskrav Vid värderingarna har följande avkastningskrav tillämpats: % Stockholms innerstad,3 5,75 Stockholms ytterstad 5,, Uppsala 5,,25 Göteborg,75,25 Malmö 5,, Lund 5,, MARKNADSVÄRDEN JÄMFÖRBARA FASTIGHETER Mkr Förändring % Investerat 27 Nettoförändring, % Stockholm Uppsala Göteborg Malmö Lund Totalt

10 Vasakronan delårsrapport januari september 27 PÅGÅENDE Fastighetsprojekt Investering, Upparbetat Lokalarea, Beräknad Vakansgrad Ort Fastighet Mkr t o m 793 m 2 färdigställt area, % Göteborg Heden 75:1, Polishuset dec 29 Stockholm Fruktkorgen 1, Kungsholmen dec 29 Lund nya Vattentornet dec 28 Stockholm Bremen 3, Gärdet dec 27 Uppsala Kungsängen 1: juni 28 Stockholm tegen 1, Solna dec 27 Göteborg nordstan 8: juni 28 Stockholm Beridarebanan 11, City dec 28 8 Stockholm Vega, City dec 28 1 Malmö Kronan 1 & aug Lund spettet dec 28 Summa Övriga mindre projekt Totalt Projektportföljen ökade till 3 9 (1 88) Mkr. Portföljen har en låg vakansgrad och består till största delen av långa hyresavtal med statliga hyresgäster. Projektportföljen värderas kvartalsvis och ingår i bedömt värde förvaltningsfastigheter. Soliditet och belåningsgrad Soliditeten ökade till 5 (53) procent, främst beroende på orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet. Belåningsgraden minskade till 28 (31) procent av det bedömda marknadsvärdet på fastigheterna. förändring eget kapital Mkr 27 2 Ingående eget kapital 1 januari Utdelning Orealiserad värdeförändring finansiella instrument 22 Periodens resultat Utgående eget kapital 3 september SOLIDITET, 3 september % MARKNADSVÄRDE / belåningsgrad Mkr % Marknadsvärde, Mkr Belåningsgrad, % 7 1 Soliditeten ökade till följd av orealiserad värdeökning och överstiger målet 35 procent. Belåningsgraden minskade beroende på ökat marknadsvärde och uppgick till 28 procent. 1

11 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kassaflödesanalys Koncernen Jan sept Jan sept Helår Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Ränteintäkter Räntekostnader Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar Förvärv av fastigheter Förvärv av dotterbolag och intressebolag 3 9 Försäljning fastigheter och bolag Försäljning intressebolag Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning Upptagna lån Amorterade lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Investeringar och förvärv 1 Kvartal, Mkr Rullande årsvärde, Mkr Investeringar, Mkr Förvärv, Mkr Rullande årsvärde för investeringar och förvärv, Mkr Investeringarna är på en fortsatt hög nivå. 11

12 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av kortfristiga fordringar och skulder, ökade med 9 Mkr till 1 17 (51) Mkr. Ökningen beror främst på minskad betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten, efter förändringar av kortfristiga fordringar och skulder, ökade med 73 Mkr till 1 12 (53) Mkr. Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1 23 (355) Mkr. Förändringen förklaras främst av att föregående år innehåller försäljning av aktier och förlagslån i Norrporten för 1 95 Mkr. Investeringar i fastigheter ökade med 37 Mkr och uppgick till 1 5 (87) Mkr, vilket beror på en större projektportfölj. Förvärv av fastigheter minskade och uppgick till 237 (1 355) Mkr. Förvärven avser två kontorsbyggrätter i Frösunda av JM samt två fastigheter i Göteborg. Försäljning av bolag uppgick till 5 (29) Mkr. Försäljningen avser 5 procent av två exploateringsbolag i Ullevi, Göteborg till NCC. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 135 ( 98) Mkr. Utbetald utdelning ökade till 98 (25) Mkr. Upptagna lån med avdrag för amortering av lån resulterade i en nettoökning av lån på 833 (nettoamortering 73) Mkr. Fastighetsförvärv Kontrakts- Köpeskilling datum Ort Fastighet Säljare Mkr Tillträdesdag solna Frösunda (byggrätter) JM Göteborg Masthugget 1:3 sätila Holding Göteborg Lindholmen 28:1 GFK Personal Summa 237 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansieringsverksamheten Mkr 1 2 Mkr Mkr Kassaflödet ökade 27 främst beroende på minskad betald skatt. Kassaflödet var negativt 27 på grund av ökade investeringar i egna fastigheter. Kassaflödet från den löpande verksamheten med avdrag för investeringsverksamheten var negativt

13 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Övriga uppgifter Personal Per den 3 september 27 var 39 (355) personer anställda i Vasakronan, varav antalet anställda i Vasakronan Service Partner uppgick till 19 (11) personer. Risker och osäkerhetsfaktorer För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Redovisningen är speciellt känslig för de bedömningar och antaganden som ligger i värderingen av förvaltningsfastigheter. Vasakronans risker beskrivs i Årsredovisningen 2 på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 3 och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder som använts i senaste avgivna årsredovisning. Ändrad redovisning av finansiella derivat Vasakronan har ändrat redovisning av finansiella derivat genom att säkringsredovisning har avvecklats. Värdeförändringar redovisas från och med 1 januari 27 i resultaträkningen som Orealiserad värdeförändring finansiella derivat. Tidigare redovisades derivaten, beroende på typ av säkring, antingen som en reservering i eget kapital, vilket gällde merparten av derivat, eller över finansiella poster i resultaträkningen. Reserveringen i eget kapital Mkr avseende derivatportföljen per 31 december 2 löses upp i takt med derivatens återstående löptid. Händelser efter periodens utgång Vid extra bolagsstämma den 25 oktober valdes Håkan Erixon in som ny styrelseledamot. Prognos för 27 Svensk ekonomi är fortsatt stark även om BNP-tillväxten förväntas bli något lägre under 27. Tillväxten drivs i högre grad av inhemsk efterfrågan där utvecklingen av den mer arbetskraftintensiva tjänstesektorn blir stark. För Vasakronan kommer 27 att innebära en fortsatt satsning på uthyrning med mål att ytterligare sänka vakanserna. Ett tydligt kundfokus i kombination med ett kundanpassat tjänsteutbud ska ge stärkta marknadspositioner. Vasakronans strategi innebär fortsatt projektutveckling kombinerat med förvärv och bytesaffärer. Hyresintäkterna ökar till följd av nyuthyrningar samt inflyttning i vissa projektfastigheter, vilket leder till ett förbättrat driftöverskott. Resultat från försäljning av byggrätter bedöms på grund av tidsförskjutning bli lägre än 2. Finansnettot förbättras, vilket beror på att förtidslösen belastade resultatet 2. Investeringar i projektfastigheter beräknas öka till cirka 2 miljarder kronor. Vasakronans prognos är oförändrad. Resultat efter finansiella poster, med befintligt bestånd och före realiserad och orealiserad värdeförändring, förväntas att öka till cirka 1 5 (1 333) Mkr. Stockholm den 25 oktober 27 Håkan Bryngelson Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. 13

14 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Fastighetsinnehav Hyresintäkter Driftöverskott Marknadsvärde Vakansgrad Lokalarea Fastigheter Jan sept Jan sept Jan sept Jan sept Jan sept Jan sept 3 sept 3 sept 3 sept 3 sept 3 sept Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Hyra, % Hyra, % 1 m 2 1 m 2 antal Stockholm innerstad Stockholm ytterstad Uppsala Göteborg Malmö Lund Eliminering Koncernen totalt Uthyrningen har varit stark i Kista under 27. Vakansgraden i Kista Science Tower är 11 procent och i Kista Entré är vakansgraden 7 procent. 1

15 Vasakronan delårsrapport januari september 27 Nyckeltal och definitioner 3 sept 3 sept Helår Fastighetsrelaterade Marknadsvärde, Mkr Lokalarea, 1 m Investeringar, Mkr Fastighetsköp, Mkr Fastighetsförsäljningar, Mkr 5 39 Vakansgrad hyra, procent Vakansgrad area, procent Finansiella Driftöverskottsmarginal, procent 8 7 Räntetäckningsgrad, ggr 5,5,5 3,5 Eget kapital, genomsnittligt, Mkr Avkastning på eget kapital, procent 21,1 1, 1,8 Kassaflöde Soliditet, procent Belåningsgrad, procent Räntebärande skuld, netto Låneränta på balansdagen, procent 3,8 3, 3,2 Aktierelaterade Resultat per aktie, kr Kassaflöde per aktie, kr Eget kapital per aktie, kr Antal aktier, tusental Avkastning på eget kapital Rullande 12-månaders resultat efter skatt dividerat med eget kapital. Belåningsgrad Räntebärande skuld netto dividerat med fastigheternas bedömda marknadsvärde. Driftöverskott Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgäld samt fastighetsskatt. Driftöverskottsmarginal Driftöverskott dividerat med hyresintäkter. Eget kapital Genomsnittligt eget kapital. Eget kapital per aktie Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier. Kassaflöde Kassaflöde före förändring av kortfristiga fordringar och skulder. Kassaflöde per aktie Kassaflöde dividerat med antal aktier. Lokalarea Uthyrbar area (inklusive garage). Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier. Räntebärande skuld netto Räntebärande skuld inklusive pensionsskuld minus likvida medel och räntebärande fordringar. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat dividerat med finansnetto. Soliditet Eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutning. Vakansgrad area Andel outhyrd lokalarea. Vakansgrad hyra Bedömd årshyresförlust för vakant lokalarea i procent av fastigheternas totala årshyra vid full uthyrning. 15

16 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter med en total area på drygt 1,8 miljoner m 2. Här ska cirka 5 människor trivas och vara kreativa i sitt arbete. Service och funktion är viktigt och medför stora krav på Vasakronan som hyresvärd. RAPPORter Bokslutsrapport januari 28 Årsredovisning 27 februari 28 Annual Report 27 mars 28 årsstämma Öppen årsstämma 22 april 28 kl 1. MEDIA- OCH ANALYTIKERMÖTEN Delårsrapport januari september 25 oktober 27 kl 15. Bokslutsrapport januari 28 Postadress: Box 223, 1 51 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 18, 13 tr Tfn: , Fax: e-post: Vasakronan är ett publikt företag med säte i Stockholm. Organisationsnummer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari mars 27 Resultat efter skatt ökade till 624 (514) Mkr. Ökningen beror på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet på

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Vasakronan bokslutsrapport

Vasakronan bokslutsrapport Vasakronan bokslutsrapport 27 Resultat efter skatt ökade till (3 9) Mkr. Ökningen beror på orealiserad värde ökning i fastighetsbeståndet, förbättrade driftöverskott och finans netto. Marknadsvärdet på

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2002 STORA PÅ KONTOR STÖ RRE PÅ MÄ NNISKOR EKONOMISKA DATA

JANUARI SEPTEMBER 2002 STORA PÅ KONTOR STÖ RRE PÅ MÄ NNISKOR EKONOMISKA DATA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 22 Hyresintäkterna uppgick till 2 162 (2 57). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 42 (47) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 6 (4) procent. Lokalhyresmarknaden

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217.

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217. Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Mkr Not 25 24 Hyresintäkter 1 2 689 2 719 Driftkostnader 2 686 669 Underhåll 3 18 243 Tomträttsavgäld 4 64 47 Fastighetsskatt 5 175 191 Driftöverskott 6 1 584 1

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 27 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 2 (194) MSEK. Ök- I mars frånträddes två fastigheter i Göteborg. Fast- ningen gentemot föregående år beror främst på lägre igheterna

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter Kvartalsrapport Akelius Fastigheter januari till september 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,5 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 8,3 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer