Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppdragsuppföljning budget 2013 Sammanfattning Nytt för 2013 är Uppdragsuppföljning budget. Det är en uppföljning av uppdragen som beskrivs i den löpande budgettexten uppdelat efter nämnd. Detta innebär att det för varje uppdrag framgår vilken nämnd eller vilka nämnder som ansvarar för att uppdraget genomförs Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa uppdragsuppföljning budget 2013 enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Uppdragsuppföljning budget 2013 Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

2 Uppdragsuppföljning budget 2013 Kulturnämnden Sommarscen Malmö. Foto: Rickard Grönkvist

3 Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

4 Innehållsförteckning 1 Personalpolitik Samverkan (parterna) i Malmö stad ska stödja utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet Flera metoder för inflytande på arbetsplatsen ska utvecklas under året Förebyggande arbete som främjar personalhälsan och minska kommunens långsiktiga kostnader ska kunna finansieras av den sociala investeringsfonden Upphandling, konsument och livsstil Särskild fokus på främjande av ekologiskt certifierade produkter och motverka barnarbete Kultur och fritid Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga Förlängda öppettider på stadsbiblioteken Barnbio/skolbioverksamhet Marinpedagogiskt centrum Permanentande av natur- och kulturbussen Implementering av den reviderade mötespolicyn Intensifierat arbete med att skapa fler mötesplatser Malmö i sin omgivning Öresundsregionen ska lyftas fram som modellregion i sin egenskap av en av världens mest hållbara regioner I samarbete med föreningsliv och näringsliv öka medvetenheten om globala frågor i Malmö Översyn av taxor och avgifter Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

5 Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

6 1 Personalpolitik 1.1 Samverkan (parterna) i Malmö stad ska stödja utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet Kulturförvaltningen har under året arbetet med att implementera det nya samverkansavtalet genom information och diskussion på arbetsplatsträffar. Ett exempel på en för förvaltningen viktig förändringsprocess, som skett i samverkan, är den som avser Stadsarkivets kommande flytt till mer centrala lokaler med större möjligheter att rationellt ge service till publik verksamhet. På den nya lokaliseringen kommer Stadsarkivet även att få nya möjligheter att tillsammans med andra verksamheter inom kulturförvaltningen samt inom det fria kulturlivet bygga upp ett nytt kulturkluster kring Bergsgatan. Parallellt med detta samverkar Stadsarkivet processen gällande införande av nytt e-arkiv för Malmö Stad. Det nya e-arkivet kommer att möjliggöra en större ekonomiskt effektiv hantering av äldre digitala informationsresurser och samtidigt erbjuda en lättare tillgång till digital information för medborgarna. 1.2 Flera metoder för inflytande på arbetsplatsen ska utvecklas under året Ändamålsenliga metoder finns och används redan för inflytande på arbetsplatsen. Förutom möjlighet till inflytande och delaktighet genom samverkansprocessen, sker löpande verksamhetsmöten som öppnar upp för delaktighet, inom samtliga delar av förvaltningens verksamhet. Vid speciella behov, t.ex. vid större förändringar eller vid framtagning av nya styrdokument/strategier m.m., genomför förvaltningen workshops eller dialogmöten för att fånga upp medarbetarnas tankar och idéer kring den aktuella frågan. Det har inte funnits skäl att utveckla fler metoder för inflytande under året. 1.3 Förebyggande arbete som främjar personalhälsan och minska kommunens långsiktiga kostnader ska kunna finansieras av den sociala investeringsfonden Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

7 2 Upphandling, konsument och livsstil 2.1 Särskild fokus på främjande av ekologiskt certifierade produkter och motverka barnarbete Kulturförvaltningen använder i så stor utsträckning som möjligt de avtal för upphandling som tecknats av Malmö stad och väljer, då det finns, huvudsakligen ekologiska och fairtrade alternativ. Andelen inköpta ekologiska varor har ökat från 52 % 2012 till 76 % Andelen etiskt certifierade produkter har ökat från 69 % 2012 till 91 % Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

8 3 Kultur och fritid 3.1 Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga I all verksamhet som kulturförvaltningen bedriver och utvecklar finns barn och unga med som en integrerad och högst prioriterad del. Satsningarna på målgruppen speglar sig inte minst i de ekonomiska prioriteringar man gjort. Se mer i årsanalysen Förlängda öppettider på stadsbiblioteken Stadsbiblioteket har sedan hösten 2012 ökat öppettiderna med en timme på lördag och en timme på söndag. Därutöver har biblioteket från 2013 även öppnat upp biblioteket de söndagar under sommarperioden (2/5 31/8) som tidigare år varit stängda. 3.3 Barnbio/skolbioverksamhet Under 2013 har Kultur för barn och unga ansvar för erbjudande av skolbio, och sedan övertagandet av skolbioverksamheten under hösten 2012 har skolbion varit kostnadsfri för Malmös barn och unga. I maj 2013 fattade kulturnämnden beslut om en ny skolbioplan för Malmö Syftet med planen är att skapa en tydlig inriktning i arbetet med att utveckla och samordna skolbioverksamheten, d.v.s. erbjuda kvalitetsfilm för barn och unga i Malmö under skoltid och säkerställa en jämn och rättvis fördelning av skolbiovisningarna till barn i alla åldrar och stadsområden. Genom att skolbion nu är kostnadsfri erbjuds fler barn och unga ett kvalitativt filmutbud och en ökad möjlighet till fördjupade upplevelser. 3.4 Marinpedagogiskt centrum Kulturnämnden tog i december beslut om investeringskostnad och framtida lokalkostnad för uppförande av ett marinpedagogiskt center. En arkitekttävling ska genomföras och inleds under våren 2014 vilket innebär att kulturnämnden sannolikt kommer att få ett förslag till beställning av byggand under hösten Anläggningen beräknas vara klar för inflyttning under halvåret En beställning av upphandling på marinpedagogisk verksamhet är inlämnad till upphandlingsenheten. 3.5 Permanentande av natur- och kulturbussen Kultur och naturbussar är bokningsbara för alla skolor och förskolor och kör kostnadsfritt till och från Malmös olika kulturarrangemang och institutioner. För att ge naturovana pedagoger trygghet att ta med sig sina elever ut i naturen, finns någon form av pedagogisk aktivitet eller handledning knuten till de utvalda platserna. Ambitionen är att utveckla fler platser för att öka antalet besöksmål. Redan efter knappt ett års verksamhet med Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

9 bussturer till naturmål, kan det konstateras att behoven och önskemålen är långt större än de ekonomiska resurserna. Reglerna för bokning av kulturbussen har ändrats så att alla som får kulturerbjudanden i Kulturprocedurens (det digitala bokningssystemet) första biljettsläpp också automatiskt erbjuds buss. Denna förändring har tagits emot väl av målgruppen och upplevs av de flesta som en förbättring jämfört med tidigare system. Sedan mitten av 2013 finns också en efterlängtad kompletterande trafik till kultur- och naturbussen för elever med funktionshinder. 3.6 Implementering av den reviderade mötespolicyn Uppdaget har inte kunnat uppfyllas då det ännu inte finns en reviderad Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Implementeringen kan först ske Intensifierat arbete med att skapa fler mötesplatser Kulturnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att arbeta med att erbjuda mötesplatser för malmöborna. Detta är ett långsiktigt arbete som spänner över flera år. För att uppfylla detta arbetar kulturförvaltningen med att ständigt utveckla befintliga mötesplatser såsom kulturinstitutionerna påbörjas bygget av det nya akvariet på Malmö Museer, samt det nya Stadsarkivet och den nya biografen på Bergsgatan/Friisgatan. Dessutom samverkar kulturförvaltningen med andra förvaltningar inom Malmö stad samt ett antal externa aktörer för att etablera ytterligare nya mötesplatser. Kulturförvaltningen deltar i följande utveckling: Malmö Live, STPLN i samverkan med gatukontoret; Hyllie Kulturhus i samarbete med stadsområdesförvaltningen Väster, stadsbyggnadskontoret m.fl. förvaltningar; Torup natur- och kulturrum i samverkan med fastighetskontoret, fritidsförvaltningen, Naturskolan, Svedala kommun och Statarmuseet; Norra Sorgenfri tillsammans med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltingen, fastighetskontoret, ADDO ateljéförening, Cirkulationscentralen m.fl.; Marinpedagogiskt center i samarbete med gatukontoret, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret m.fl.. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

10 4 Malmö i sin omgivning 4.1 Öresundsregionen ska lyftas fram som modellregion i sin egenskap av en av världens mest hållbara regioner Uppdraget har uppfyllts. Kulturförvaltningens samtliga verksamheter medverkar utifrån sina förutsättningar till att uppfylla målet om hållbarhet. I samverkan med ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) har under året kulturens roll prövats i utvecklingen av Norra Sorgenfri, ett arbete som fortsätter i samverkan med bl.a. kulturskapare och Malmö Högskola. Malmö Museer har ett aktivt samarbete med miljöförvaltningen avseende Lärande för hållbar utveckling vilket t ex återspeglas i utställningar och pedagogik för barn och unga. Torups rekreationsområde har som ett led i utvecklingen av aktiviteter för naturbussen använts som testplats för hur ny teknik och lajv/rollspel kan användas för att öka skolelevers förståelse för, och kunskap om, ekologisk och social hållbarhet. Under 2013 har kulturens roll för den sociala dimensionen av hållbar utveckling bekräftats genom Malmökommissionens rapport, och även genom förstudien Design som profilområde för Malmö. Studien pekar på designens betydelse för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle Designing Life. Förstudien är genomförd i nära samarbete med Gatukontoret, Miljöförvaltningen m.fl. förvaltningar samt organisationer och företagare inom sektorn. 4.2 I samarbete med föreningsliv och näringsliv öka medvetenheten om globala frågor i Malmö Kulturförvaltningen kan bidra till uppfyllelse av uppdrag genom att globala frågor förekommer i verksamhetens publika utbud. Genom t.ex. projektet Globalen på Malmö Museer bidrar kulturförvaltningen i samarbete med Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp, att kommunicera frågor kring svenskt bistånd och dess resultat och hur utvecklingssamarbete och hjälp till självhjälp kan bidra till hållbar utveckling. Verksamheten stöds ekonomiskt genom bidrag från Sida och det nuvarande avtalet gäller till Kulturnämnden beslutade i juni att Malmö stad skulle vara värd för Nordiskt expertmöte som ägde rum den nov Synligheten och framgången med fristadsarbetet för författare och journalister i Skandinavien har lett till att andra konstnärsorganisationer engagerat sig för sina upphovsmän. Behoven för skydd för och synliggörande av övergrepp mot yttrandefriheten är stor även bland upphovspersoner inom teater, dans, bildkonst och musik. Kulturnämnden tog beslut i december att utöka sitt fristadsprogram med ytterligare en medlem men inom ett annat konstområde än litteraturen. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

11 5 Översyn av taxor och avgifter Översyn av alla taxor och avgifter Översyn av alla taxor och avgifter Nedan följer en sammanställning per kulturinstitution över de avgifter som finns inom kulturförvaltningen Endast några avgifter från Stadsarkivet har varit föremål för översyn under Malmö Kulturskola Avgifter Malmö Kulturskola tar ut en avgift på 550 kr per termin. Musikundervisning i större grupp (ex kör, blockflöjt) är taxan 300 kr per termin i hela Malmö. Vissa instrument finns till uthyrning, och då är avgiften 200 kr per termin. När El Sistema startade i Holma och Kroksbäck i full skala hösten 2013, bestämdes avgiften till 300 kr eftersom det handlar om musikundervisning i större grupp. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum (gemensamma avgifter) Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Entréavgifter Vuxen: 40 kr. (0 19 år gratis) Studentpris: 20 kr. Grupprabatt: Halva inträdespriset, minst 10 personer. Avgifter för visningar Normalpris: 600 kr Efter stängning, kväll och helg: 950 kr Skolor, förskolor, studieförbund, etc.: 350 kr Skolor, förskolor, studieförbund, etc. efter stängning, kväll och helg: 600 kr Pensionärsföreningar: 350 kr Pensionärsföreningar efter stängning, kväll och helg: 600 kr Vid visningar utanför ordinarie öppettider, på kvällar och helger, tillkommer avgift för museiassistent. Minst två timmar (påbörjad timme räknas): 350 kr/timme. Inträde och avgifter tillkommer i förekommande fall. Avgifter lokaluthyrning Hörsalen i Teknikens & Sjöfartens hus och Skovgaardsalen på Malmö Konstmuseum: Vardagar kl Heldag: kr. Halvdag: 2 800kr Fångtornet och Barnmatsalen i slottet Malmöhus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr. Linnérummet i slottet Malmöhus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr Auditoriet i Teknikens och Sjöfartens hus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

12 Borggården: Hyrs enbart ut heldagar. Priset styrs av antalet: -350 personer:15.000kr personer:20.000kr personer: kr personer: kr Malmö Konstmuseum, specifika avgifter Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Malmö Konstmusei Vänner, avgifter medlemskap Enskilt medlemskap 190kr/år Familj 250kr/år Avgifter ständigt medlemskap: Enskilt medlemskap 1.900kr Familj 2.500kr Avgifter som rör utlån till andra museer och konsthallar, administrativ avgift per konstverk Inom Sverige: kr Utland: kr Konservator: 425 kr Packning: från 500 kr Långtidsdepositioner Malmö Konstmuseum lånar årligen ut ca 1800 konstverk från museets stora konstsamling till statliga och kommunala bolag, förvaltningar och institutioner samt privata bolag, efter en särskild prövning. För den offentliga sektorn utgår en administrativ avgift för ny deposition på 500kr, sedan utgår årsavgifter för varje utlånat konstverk, enligt avgiftsklasser som startar på 100kr och fortsätter uppåt, beroende på teknik och försäkringsvärde. För den privata sektorn utgår en administrativ avgift för ny deposition på 1.000kr, sedan utgår årsavgifter för varje utlånat konstverk, enligt avgiftsklasser som startar på 175kr och fortsätter uppåt beroende på teknik och försäkringsvärde. Malmö Konsthall Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Priserna för visningar enligt nedan gäller från Inget behov av revidering föreligger för tillfället. Avgifter visningar Skolvisningar utanför Malmö stad (t.ex. Högskola, Universitet, Komvux): 500 kr Privata visningar och visningar företag: Ord. öppettid måndag-fredag (11-17) 1000 kr Onsdagkväll (17-21) 1300 kr Lördag, söndag och helgdag 1300 kr Visning efter stängning (17-20) 7500 kr Stadsarkivet Avgift för leverans och förvaring av kommunala arkiv har harmoniserats under 2013 och uppgår nu till 250 kr hyllmeter för samtliga bestånd av yngre kommunala arkiv. Det innebär att Stadsar- Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

13 kivet har kostnadsteckning för hanteringen av de debiterade hyllmetrarna baserat på nuvarande taxebundna kostnader och ärendefrekvens. Verksamhetens intäkter för kommunala leveranser beräknas öka från ca 350 tkr till ca 415 tkr. Övriga avgifter har varit oförändrade. Malmö stadsarkiv har genom sitt samarbete med Riksarkivet följt Riksarkivets avgifter rörande kopiering av arkivhandlingar, forskarförfrågningar och statliga leveranser.. Avgifter kopior Kopior begärda av myndigheter är gratis. Kopior begärda av privatpersoner och företag: Pappershandlingar: A4 papper/utskrift från datorbas: 4 kr, A3 papper: 8 kr Fotografier för påseende: 300 kr Fotografier för privatpersoner, forskare, skolungdomar hög kvalitet: A4:300 kr, A3: 400 kr, e-post (högst 3 mb) 52 kr Fotografier för kommersiella syften/trycksaker: 1000 kr för bild inne i bok, 2000 kr för omslag/uppslag, e-post (högst 3 mb) 52 kr Avgifter för forskning Förfrågningar och enklare forskning är gratis. Omfattande förfrågningar och avancerad forskning: 250 kr för 30 min och 125 kr per påföljande 15 min Avskrift av handlingar: 90 kr per avskrift Avgifter visningar Visningar för skolor och kommun är gratis. Visningar för privatpersoner och företag: Inom tjänstetid 450 kr Utom tjänstetid 800 kr Avgifter lokaluthyrning Hyra av hörsal: Heldag 1260 kr, per timme 260 kr Hyra av konferensrum: Heldag 630 kr, halvdag 315 kr Avgifter konsulttjänster Synnerligen kvalificerade handläggaruppgifter 900 kr/timmen Kvalificerade handläggaruppgifter 700 kr/timmen Ordna och förteckna arkiv kr/hyllmetern Avgifter för leveranser och förvaring av arkiv Statliga arkiv regleras genom överenskommelser via Riksarkivet Kommunala arkiv: Engångskostnad på 2500 kr + 60 kr per hyllmeter för själva leveransen Årlig avgift: 250 kr/hyllmetern Stadsbiblioteket Av bibliotekslagen framgår att på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de ha lånat. Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

14 Folkbibliotekens i Malmö avgifter är följande: Förlorat lånekort Det första kortet är gratis, ersättningskort kostar 25 kr (10 kr för barn). Den som har glömt sitt lånekort får låna ändå, om de visar giltig legitimation, kostnad 10 kr. Övertidsavgifter 2 kr per bok och dag vid 4-veckors- och 2-veckorslån (avgiften är max 40 kr/bok). Det är ingen övertidsavgift på barnböcker. 5 kr per dag vid 1-veckaslån (maxavgiften är 300 kr/media) 5 kr per dag för barnfilm (maxavgiften är 300 kr/media) 2 kr per dag för musik-cd (maxavgiften är 40 kr/cd) 2 kr per dag för tv-spel (maxavgiften är 300 kr/spel) 10 kr per dag för videolån (maxavgiften är 300 kr/video) Ersättningsavgifter För förstörd eller förlorad en bok eller annat material tas en ersättningsavgift ut. Nedanstående priser är standardpriser. För dyrbart eller svårersättligt material tas återanskaffningskostnaden ut. Böcker för vuxna: 400 kr Böcker för barn: 150 kr Talböcker - samma regler som ovanstående medier Hyrvideo (VHS/DVD): 550 kr Tv-spel: 900 kr Musik-CD för vuxna: 250 kr, musik-cd för barn: 150 kr Tidskrifter för vuxna: 100 kr, tidskrifter för barn: 75 kr Pocketböcker: 150 kr Låntagaren kan välja att köpa in det förlorade materialet (förutom hyrvideo och tv-spel) själv. Då tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor. Hyra film Filmer kan hyras i 2 dygn och det kostar 20 kr/film. Barn- och faktafilm är gratis. De avgifter som biblioteken tar ut för försenad återlämning avser att påskynda återlämningsprocessen och garantera att alla malmöbor har likvärdig/lika tillgång till medieutbudet. Avgiften för förstörda eller förlorade medier avser täcka bibliotekens självkostnad för återinförskaffande. Avgiften är också ett incitament att vara varsam med lånade medier m.m. och att se till att de återlämnas i samma skick som de var i när de lånades ut. När förseningsavgifterna för en enskild vuxen låntagare överstiger 100 kr eller efter en påminnelse spärras lånekortet och inga nya lån kan göras förrän skulden är reglerad. För barn spärras kortet inte i samband med påminnelse utan först när det skickas ut en räkning ca sex veckor efter sista återlämningsdag. För barn skickas räkningen till målsman. Lånekortet spärras också i samband med att skuld uppstår för förlorad eller förstörd bok, film, spel etc. Konsekvensen av systemet är att låntagare under perioder inte får låna på biblioteket. Toalettbesök, Avgift för toalettbesök 5 kr, för barn tas ingen avgift ut. I dag har biblioteket tre avgiftsfria toaletter; två på småbarnsavdelningen och en på Balagan. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer