Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppdragsuppföljning budget 2013 Sammanfattning Nytt för 2013 är Uppdragsuppföljning budget. Det är en uppföljning av uppdragen som beskrivs i den löpande budgettexten uppdelat efter nämnd. Detta innebär att det för varje uppdrag framgår vilken nämnd eller vilka nämnder som ansvarar för att uppdraget genomförs Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa uppdragsuppföljning budget 2013 enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Uppdragsuppföljning budget 2013 Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

2 Uppdragsuppföljning budget 2013 Kulturnämnden Sommarscen Malmö. Foto: Rickard Grönkvist

3 Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

4 Innehållsförteckning 1 Personalpolitik Samverkan (parterna) i Malmö stad ska stödja utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet Flera metoder för inflytande på arbetsplatsen ska utvecklas under året Förebyggande arbete som främjar personalhälsan och minska kommunens långsiktiga kostnader ska kunna finansieras av den sociala investeringsfonden Upphandling, konsument och livsstil Särskild fokus på främjande av ekologiskt certifierade produkter och motverka barnarbete Kultur och fritid Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga Förlängda öppettider på stadsbiblioteken Barnbio/skolbioverksamhet Marinpedagogiskt centrum Permanentande av natur- och kulturbussen Implementering av den reviderade mötespolicyn Intensifierat arbete med att skapa fler mötesplatser Malmö i sin omgivning Öresundsregionen ska lyftas fram som modellregion i sin egenskap av en av världens mest hållbara regioner I samarbete med föreningsliv och näringsliv öka medvetenheten om globala frågor i Malmö Översyn av taxor och avgifter Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

5 Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

6 1 Personalpolitik 1.1 Samverkan (parterna) i Malmö stad ska stödja utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet Kulturförvaltningen har under året arbetet med att implementera det nya samverkansavtalet genom information och diskussion på arbetsplatsträffar. Ett exempel på en för förvaltningen viktig förändringsprocess, som skett i samverkan, är den som avser Stadsarkivets kommande flytt till mer centrala lokaler med större möjligheter att rationellt ge service till publik verksamhet. På den nya lokaliseringen kommer Stadsarkivet även att få nya möjligheter att tillsammans med andra verksamheter inom kulturförvaltningen samt inom det fria kulturlivet bygga upp ett nytt kulturkluster kring Bergsgatan. Parallellt med detta samverkar Stadsarkivet processen gällande införande av nytt e-arkiv för Malmö Stad. Det nya e-arkivet kommer att möjliggöra en större ekonomiskt effektiv hantering av äldre digitala informationsresurser och samtidigt erbjuda en lättare tillgång till digital information för medborgarna. 1.2 Flera metoder för inflytande på arbetsplatsen ska utvecklas under året Ändamålsenliga metoder finns och används redan för inflytande på arbetsplatsen. Förutom möjlighet till inflytande och delaktighet genom samverkansprocessen, sker löpande verksamhetsmöten som öppnar upp för delaktighet, inom samtliga delar av förvaltningens verksamhet. Vid speciella behov, t.ex. vid större förändringar eller vid framtagning av nya styrdokument/strategier m.m., genomför förvaltningen workshops eller dialogmöten för att fånga upp medarbetarnas tankar och idéer kring den aktuella frågan. Det har inte funnits skäl att utveckla fler metoder för inflytande under året. 1.3 Förebyggande arbete som främjar personalhälsan och minska kommunens långsiktiga kostnader ska kunna finansieras av den sociala investeringsfonden Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

7 2 Upphandling, konsument och livsstil 2.1 Särskild fokus på främjande av ekologiskt certifierade produkter och motverka barnarbete Kulturförvaltningen använder i så stor utsträckning som möjligt de avtal för upphandling som tecknats av Malmö stad och väljer, då det finns, huvudsakligen ekologiska och fairtrade alternativ. Andelen inköpta ekologiska varor har ökat från 52 % 2012 till 76 % Andelen etiskt certifierade produkter har ökat från 69 % 2012 till 91 % Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

8 3 Kultur och fritid 3.1 Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga I all verksamhet som kulturförvaltningen bedriver och utvecklar finns barn och unga med som en integrerad och högst prioriterad del. Satsningarna på målgruppen speglar sig inte minst i de ekonomiska prioriteringar man gjort. Se mer i årsanalysen Förlängda öppettider på stadsbiblioteken Stadsbiblioteket har sedan hösten 2012 ökat öppettiderna med en timme på lördag och en timme på söndag. Därutöver har biblioteket från 2013 även öppnat upp biblioteket de söndagar under sommarperioden (2/5 31/8) som tidigare år varit stängda. 3.3 Barnbio/skolbioverksamhet Under 2013 har Kultur för barn och unga ansvar för erbjudande av skolbio, och sedan övertagandet av skolbioverksamheten under hösten 2012 har skolbion varit kostnadsfri för Malmös barn och unga. I maj 2013 fattade kulturnämnden beslut om en ny skolbioplan för Malmö Syftet med planen är att skapa en tydlig inriktning i arbetet med att utveckla och samordna skolbioverksamheten, d.v.s. erbjuda kvalitetsfilm för barn och unga i Malmö under skoltid och säkerställa en jämn och rättvis fördelning av skolbiovisningarna till barn i alla åldrar och stadsområden. Genom att skolbion nu är kostnadsfri erbjuds fler barn och unga ett kvalitativt filmutbud och en ökad möjlighet till fördjupade upplevelser. 3.4 Marinpedagogiskt centrum Kulturnämnden tog i december beslut om investeringskostnad och framtida lokalkostnad för uppförande av ett marinpedagogiskt center. En arkitekttävling ska genomföras och inleds under våren 2014 vilket innebär att kulturnämnden sannolikt kommer att få ett förslag till beställning av byggand under hösten Anläggningen beräknas vara klar för inflyttning under halvåret En beställning av upphandling på marinpedagogisk verksamhet är inlämnad till upphandlingsenheten. 3.5 Permanentande av natur- och kulturbussen Kultur och naturbussar är bokningsbara för alla skolor och förskolor och kör kostnadsfritt till och från Malmös olika kulturarrangemang och institutioner. För att ge naturovana pedagoger trygghet att ta med sig sina elever ut i naturen, finns någon form av pedagogisk aktivitet eller handledning knuten till de utvalda platserna. Ambitionen är att utveckla fler platser för att öka antalet besöksmål. Redan efter knappt ett års verksamhet med Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

9 bussturer till naturmål, kan det konstateras att behoven och önskemålen är långt större än de ekonomiska resurserna. Reglerna för bokning av kulturbussen har ändrats så att alla som får kulturerbjudanden i Kulturprocedurens (det digitala bokningssystemet) första biljettsläpp också automatiskt erbjuds buss. Denna förändring har tagits emot väl av målgruppen och upplevs av de flesta som en förbättring jämfört med tidigare system. Sedan mitten av 2013 finns också en efterlängtad kompletterande trafik till kultur- och naturbussen för elever med funktionshinder. 3.6 Implementering av den reviderade mötespolicyn Uppdaget har inte kunnat uppfyllas då det ännu inte finns en reviderad Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Implementeringen kan först ske Intensifierat arbete med att skapa fler mötesplatser Kulturnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att arbeta med att erbjuda mötesplatser för malmöborna. Detta är ett långsiktigt arbete som spänner över flera år. För att uppfylla detta arbetar kulturförvaltningen med att ständigt utveckla befintliga mötesplatser såsom kulturinstitutionerna påbörjas bygget av det nya akvariet på Malmö Museer, samt det nya Stadsarkivet och den nya biografen på Bergsgatan/Friisgatan. Dessutom samverkar kulturförvaltningen med andra förvaltningar inom Malmö stad samt ett antal externa aktörer för att etablera ytterligare nya mötesplatser. Kulturförvaltningen deltar i följande utveckling: Malmö Live, STPLN i samverkan med gatukontoret; Hyllie Kulturhus i samarbete med stadsområdesförvaltningen Väster, stadsbyggnadskontoret m.fl. förvaltningar; Torup natur- och kulturrum i samverkan med fastighetskontoret, fritidsförvaltningen, Naturskolan, Svedala kommun och Statarmuseet; Norra Sorgenfri tillsammans med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltingen, fastighetskontoret, ADDO ateljéförening, Cirkulationscentralen m.fl.; Marinpedagogiskt center i samarbete med gatukontoret, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret m.fl.. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

10 4 Malmö i sin omgivning 4.1 Öresundsregionen ska lyftas fram som modellregion i sin egenskap av en av världens mest hållbara regioner Uppdraget har uppfyllts. Kulturförvaltningens samtliga verksamheter medverkar utifrån sina förutsättningar till att uppfylla målet om hållbarhet. I samverkan med ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) har under året kulturens roll prövats i utvecklingen av Norra Sorgenfri, ett arbete som fortsätter i samverkan med bl.a. kulturskapare och Malmö Högskola. Malmö Museer har ett aktivt samarbete med miljöförvaltningen avseende Lärande för hållbar utveckling vilket t ex återspeglas i utställningar och pedagogik för barn och unga. Torups rekreationsområde har som ett led i utvecklingen av aktiviteter för naturbussen använts som testplats för hur ny teknik och lajv/rollspel kan användas för att öka skolelevers förståelse för, och kunskap om, ekologisk och social hållbarhet. Under 2013 har kulturens roll för den sociala dimensionen av hållbar utveckling bekräftats genom Malmökommissionens rapport, och även genom förstudien Design som profilområde för Malmö. Studien pekar på designens betydelse för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle Designing Life. Förstudien är genomförd i nära samarbete med Gatukontoret, Miljöförvaltningen m.fl. förvaltningar samt organisationer och företagare inom sektorn. 4.2 I samarbete med föreningsliv och näringsliv öka medvetenheten om globala frågor i Malmö Kulturförvaltningen kan bidra till uppfyllelse av uppdrag genom att globala frågor förekommer i verksamhetens publika utbud. Genom t.ex. projektet Globalen på Malmö Museer bidrar kulturförvaltningen i samarbete med Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp, att kommunicera frågor kring svenskt bistånd och dess resultat och hur utvecklingssamarbete och hjälp till självhjälp kan bidra till hållbar utveckling. Verksamheten stöds ekonomiskt genom bidrag från Sida och det nuvarande avtalet gäller till Kulturnämnden beslutade i juni att Malmö stad skulle vara värd för Nordiskt expertmöte som ägde rum den nov Synligheten och framgången med fristadsarbetet för författare och journalister i Skandinavien har lett till att andra konstnärsorganisationer engagerat sig för sina upphovsmän. Behoven för skydd för och synliggörande av övergrepp mot yttrandefriheten är stor även bland upphovspersoner inom teater, dans, bildkonst och musik. Kulturnämnden tog beslut i december att utöka sitt fristadsprogram med ytterligare en medlem men inom ett annat konstområde än litteraturen. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

11 5 Översyn av taxor och avgifter Översyn av alla taxor och avgifter Översyn av alla taxor och avgifter Nedan följer en sammanställning per kulturinstitution över de avgifter som finns inom kulturförvaltningen Endast några avgifter från Stadsarkivet har varit föremål för översyn under Malmö Kulturskola Avgifter Malmö Kulturskola tar ut en avgift på 550 kr per termin. Musikundervisning i större grupp (ex kör, blockflöjt) är taxan 300 kr per termin i hela Malmö. Vissa instrument finns till uthyrning, och då är avgiften 200 kr per termin. När El Sistema startade i Holma och Kroksbäck i full skala hösten 2013, bestämdes avgiften till 300 kr eftersom det handlar om musikundervisning i större grupp. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum (gemensamma avgifter) Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Entréavgifter Vuxen: 40 kr. (0 19 år gratis) Studentpris: 20 kr. Grupprabatt: Halva inträdespriset, minst 10 personer. Avgifter för visningar Normalpris: 600 kr Efter stängning, kväll och helg: 950 kr Skolor, förskolor, studieförbund, etc.: 350 kr Skolor, förskolor, studieförbund, etc. efter stängning, kväll och helg: 600 kr Pensionärsföreningar: 350 kr Pensionärsföreningar efter stängning, kväll och helg: 600 kr Vid visningar utanför ordinarie öppettider, på kvällar och helger, tillkommer avgift för museiassistent. Minst två timmar (påbörjad timme räknas): 350 kr/timme. Inträde och avgifter tillkommer i förekommande fall. Avgifter lokaluthyrning Hörsalen i Teknikens & Sjöfartens hus och Skovgaardsalen på Malmö Konstmuseum: Vardagar kl Heldag: kr. Halvdag: 2 800kr Fångtornet och Barnmatsalen i slottet Malmöhus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr. Linnérummet i slottet Malmöhus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr Auditoriet i Teknikens och Sjöfartens hus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

12 Borggården: Hyrs enbart ut heldagar. Priset styrs av antalet: -350 personer:15.000kr personer:20.000kr personer: kr personer: kr Malmö Konstmuseum, specifika avgifter Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Malmö Konstmusei Vänner, avgifter medlemskap Enskilt medlemskap 190kr/år Familj 250kr/år Avgifter ständigt medlemskap: Enskilt medlemskap 1.900kr Familj 2.500kr Avgifter som rör utlån till andra museer och konsthallar, administrativ avgift per konstverk Inom Sverige: kr Utland: kr Konservator: 425 kr Packning: från 500 kr Långtidsdepositioner Malmö Konstmuseum lånar årligen ut ca 1800 konstverk från museets stora konstsamling till statliga och kommunala bolag, förvaltningar och institutioner samt privata bolag, efter en särskild prövning. För den offentliga sektorn utgår en administrativ avgift för ny deposition på 500kr, sedan utgår årsavgifter för varje utlånat konstverk, enligt avgiftsklasser som startar på 100kr och fortsätter uppåt, beroende på teknik och försäkringsvärde. För den privata sektorn utgår en administrativ avgift för ny deposition på 1.000kr, sedan utgår årsavgifter för varje utlånat konstverk, enligt avgiftsklasser som startar på 175kr och fortsätter uppåt beroende på teknik och försäkringsvärde. Malmö Konsthall Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Priserna för visningar enligt nedan gäller från Inget behov av revidering föreligger för tillfället. Avgifter visningar Skolvisningar utanför Malmö stad (t.ex. Högskola, Universitet, Komvux): 500 kr Privata visningar och visningar företag: Ord. öppettid måndag-fredag (11-17) 1000 kr Onsdagkväll (17-21) 1300 kr Lördag, söndag och helgdag 1300 kr Visning efter stängning (17-20) 7500 kr Stadsarkivet Avgift för leverans och förvaring av kommunala arkiv har harmoniserats under 2013 och uppgår nu till 250 kr hyllmeter för samtliga bestånd av yngre kommunala arkiv. Det innebär att Stadsar- Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

13 kivet har kostnadsteckning för hanteringen av de debiterade hyllmetrarna baserat på nuvarande taxebundna kostnader och ärendefrekvens. Verksamhetens intäkter för kommunala leveranser beräknas öka från ca 350 tkr till ca 415 tkr. Övriga avgifter har varit oförändrade. Malmö stadsarkiv har genom sitt samarbete med Riksarkivet följt Riksarkivets avgifter rörande kopiering av arkivhandlingar, forskarförfrågningar och statliga leveranser.. Avgifter kopior Kopior begärda av myndigheter är gratis. Kopior begärda av privatpersoner och företag: Pappershandlingar: A4 papper/utskrift från datorbas: 4 kr, A3 papper: 8 kr Fotografier för påseende: 300 kr Fotografier för privatpersoner, forskare, skolungdomar hög kvalitet: A4:300 kr, A3: 400 kr, e-post (högst 3 mb) 52 kr Fotografier för kommersiella syften/trycksaker: 1000 kr för bild inne i bok, 2000 kr för omslag/uppslag, e-post (högst 3 mb) 52 kr Avgifter för forskning Förfrågningar och enklare forskning är gratis. Omfattande förfrågningar och avancerad forskning: 250 kr för 30 min och 125 kr per påföljande 15 min Avskrift av handlingar: 90 kr per avskrift Avgifter visningar Visningar för skolor och kommun är gratis. Visningar för privatpersoner och företag: Inom tjänstetid 450 kr Utom tjänstetid 800 kr Avgifter lokaluthyrning Hyra av hörsal: Heldag 1260 kr, per timme 260 kr Hyra av konferensrum: Heldag 630 kr, halvdag 315 kr Avgifter konsulttjänster Synnerligen kvalificerade handläggaruppgifter 900 kr/timmen Kvalificerade handläggaruppgifter 700 kr/timmen Ordna och förteckna arkiv kr/hyllmetern Avgifter för leveranser och förvaring av arkiv Statliga arkiv regleras genom överenskommelser via Riksarkivet Kommunala arkiv: Engångskostnad på 2500 kr + 60 kr per hyllmeter för själva leveransen Årlig avgift: 250 kr/hyllmetern Stadsbiblioteket Av bibliotekslagen framgår att på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de ha lånat. Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

14 Folkbibliotekens i Malmö avgifter är följande: Förlorat lånekort Det första kortet är gratis, ersättningskort kostar 25 kr (10 kr för barn). Den som har glömt sitt lånekort får låna ändå, om de visar giltig legitimation, kostnad 10 kr. Övertidsavgifter 2 kr per bok och dag vid 4-veckors- och 2-veckorslån (avgiften är max 40 kr/bok). Det är ingen övertidsavgift på barnböcker. 5 kr per dag vid 1-veckaslån (maxavgiften är 300 kr/media) 5 kr per dag för barnfilm (maxavgiften är 300 kr/media) 2 kr per dag för musik-cd (maxavgiften är 40 kr/cd) 2 kr per dag för tv-spel (maxavgiften är 300 kr/spel) 10 kr per dag för videolån (maxavgiften är 300 kr/video) Ersättningsavgifter För förstörd eller förlorad en bok eller annat material tas en ersättningsavgift ut. Nedanstående priser är standardpriser. För dyrbart eller svårersättligt material tas återanskaffningskostnaden ut. Böcker för vuxna: 400 kr Böcker för barn: 150 kr Talböcker - samma regler som ovanstående medier Hyrvideo (VHS/DVD): 550 kr Tv-spel: 900 kr Musik-CD för vuxna: 250 kr, musik-cd för barn: 150 kr Tidskrifter för vuxna: 100 kr, tidskrifter för barn: 75 kr Pocketböcker: 150 kr Låntagaren kan välja att köpa in det förlorade materialet (förutom hyrvideo och tv-spel) själv. Då tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor. Hyra film Filmer kan hyras i 2 dygn och det kostar 20 kr/film. Barn- och faktafilm är gratis. De avgifter som biblioteken tar ut för försenad återlämning avser att påskynda återlämningsprocessen och garantera att alla malmöbor har likvärdig/lika tillgång till medieutbudet. Avgiften för förstörda eller förlorade medier avser täcka bibliotekens självkostnad för återinförskaffande. Avgiften är också ett incitament att vara varsam med lånade medier m.m. och att se till att de återlämnas i samma skick som de var i när de lånades ut. När förseningsavgifterna för en enskild vuxen låntagare överstiger 100 kr eller efter en påminnelse spärras lånekortet och inga nya lån kan göras förrän skulden är reglerad. För barn spärras kortet inte i samband med påminnelse utan först när det skickas ut en räkning ca sex veckor efter sista återlämningsdag. För barn skickas räkningen till målsman. Lånekortet spärras också i samband med att skuld uppstår för förlorad eller förstörd bok, film, spel etc. Konsekvensen av systemet är att låntagare under perioder inte får låna på biblioteket. Toalettbesök, Avgift för toalettbesök 5 kr, för barn tas ingen avgift ut. I dag har biblioteket tre avgiftsfria toaletter; två på småbarnsavdelningen och en på Balagan. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Revidering avgifter Arkiv och Museer

Revidering avgifter Arkiv och Museer Kultur och fritidsnämnden 2016-07-05 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:95 Sara Nordlund /HandläggareTelefon/ Kultur och fritidsnämnden Revidering avgifter Arkiv och Museer

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Fastställande av prislista vid uthyrning av lokaler och teknisk utrustning inom Fritid och Förebyggande

Fastställande av prislista vid uthyrning av lokaler och teknisk utrustning inom Fritid och Förebyggande Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-11-27 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Enhetschef jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Fastställande av prislista vid uthyrning av

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. - Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-29 Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror KN-KFÖ-2013-01460 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016 BAD 2015 Mörbybadet Årskort Vuxen (vardagar före kl. 15:00) Vuxen Barn 4-17 år Familj (föräldrar och barn till och med 17 år) Klippkort 10 ggr (gäller max 1 år från inköpsdatum) Vuxen Barn 4-17 år Engångsentré

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet.

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. (FP):1 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. Den enskilda människans rätt att forma sitt eget liv och definiera

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 2014:01 Taxor för år 2014 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare

KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare KALLELSE 2012-08-21 1 (2) Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-08-21, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande Christine Lehtinen Sekreterare

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. FOKUS-nämnden

Taxor och avgifter 2015. FOKUS-nämnden Taxor och avgifter 2015 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Fokusnämnden... 3 Bilagor Bilaga 1: Avgifter hyror FOKUS FOKUS-nämnden, Taxor och avgifter 2015 2(6) 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt

Läs mer

Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan.

Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan. Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Bengt Staf Telefon: 08-508 318 13 Till Kulturnämnden 2014-10-14 Nr 6 Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Kultur- och fritidsförvaltningen Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Lånekort Du har nu fått ditt nya lånekort. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av det! Ditt

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik K Titel Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2016

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik K Titel Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2016 Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Avgifter inom kultur och fritid

Avgifter inom kultur och fritid Simhallen Bad Vuxna, per gång 40 kr 40 kr Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn

Läs mer

Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet

Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet RIKSARKIVET 2010-05-20 Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet Två typer av leveransavgifter tas ut med stöd av 17 arkivförordningen: - Mottagningsavgift som ska täcka Riksarkivets

Läs mer

Förslag taxor för simhallen, biblioteken och kurser inom Kulturcentrum

Förslag taxor för simhallen, biblioteken och kurser inom Kulturcentrum KOMMUNKONTORET 2012-09-27 1 (7) Bilaga Förslag taxor för simhallen, biblioteken och kurser inom Kulturcentrum Minustecknet innebär att det inte finns något specifikt pris för denna kundkategori. Priset

Läs mer

Taxor och avgifter 2013

Taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter 2013 Personal/vaktmästarservice Vardagar 7-16 per tim 300 Övrig tid per tim 400 Inkl bil alla tider per tim 500 Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad

Läs mer

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-11-26 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

Avgifter på kopior av allmänna handlingar sid 1 (1) Tjänsteskrivelse 2012-09-05, 054-540 10 14 Avgifter på kopior av allmänna handlingar Kommunledningskontorets förslag 1. Riktlinjer för avgifter på kopior av allmänna handlingar i Karlstads kommun

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09 Taxa för kopiering m.m. Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, 30 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, 82 (kopiering till enskild) Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2016:328 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2016:328 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen JÄNSESKIELSE 2016-10-27 Kommunstyrelsen Percy arlsbrand Ekonomichef elefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2016:328 axor och avgifter 2017 Förvaltningens

Läs mer

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/800.112 Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (7) Datum 2015-06-11 Vår referens Orrit Stahlénius Kultursekreterare orrit.stahlenius@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut. 1 (2) Administrativa avdelningen Datum 2016-02-08 Avgifter för Riksarkivets verksamheter Avgifterna gäller från och med 1 mars 2016. Riksarkivet erbjuder en hel del tjänster som är kostnadsfria. Inom vissa

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-04-22 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Sammanfattning Kulturnämnden

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne av Katarina Taikon och för romers kamp för rättvisa (STK )

Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne av Katarina Taikon och för romers kamp för rättvisa (STK ) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv. STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2011:2 DNR 9.4-1958/11 SID 1 (5) 2011-01-28 Stockholms stadsarkiv BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Kulturnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer