Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppdragsuppföljning budget 2013 Sammanfattning Nytt för 2013 är Uppdragsuppföljning budget. Det är en uppföljning av uppdragen som beskrivs i den löpande budgettexten uppdelat efter nämnd. Detta innebär att det för varje uppdrag framgår vilken nämnd eller vilka nämnder som ansvarar för att uppdraget genomförs Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa uppdragsuppföljning budget 2013 enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Uppdragsuppföljning budget 2013 Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

2 Uppdragsuppföljning budget 2013 Kulturnämnden Sommarscen Malmö. Foto: Rickard Grönkvist

3 Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

4 Innehållsförteckning 1 Personalpolitik Samverkan (parterna) i Malmö stad ska stödja utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet Flera metoder för inflytande på arbetsplatsen ska utvecklas under året Förebyggande arbete som främjar personalhälsan och minska kommunens långsiktiga kostnader ska kunna finansieras av den sociala investeringsfonden Upphandling, konsument och livsstil Särskild fokus på främjande av ekologiskt certifierade produkter och motverka barnarbete Kultur och fritid Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga Förlängda öppettider på stadsbiblioteken Barnbio/skolbioverksamhet Marinpedagogiskt centrum Permanentande av natur- och kulturbussen Implementering av den reviderade mötespolicyn Intensifierat arbete med att skapa fler mötesplatser Malmö i sin omgivning Öresundsregionen ska lyftas fram som modellregion i sin egenskap av en av världens mest hållbara regioner I samarbete med föreningsliv och näringsliv öka medvetenheten om globala frågor i Malmö Översyn av taxor och avgifter Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

5 Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

6 1 Personalpolitik 1.1 Samverkan (parterna) i Malmö stad ska stödja utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet Kulturförvaltningen har under året arbetet med att implementera det nya samverkansavtalet genom information och diskussion på arbetsplatsträffar. Ett exempel på en för förvaltningen viktig förändringsprocess, som skett i samverkan, är den som avser Stadsarkivets kommande flytt till mer centrala lokaler med större möjligheter att rationellt ge service till publik verksamhet. På den nya lokaliseringen kommer Stadsarkivet även att få nya möjligheter att tillsammans med andra verksamheter inom kulturförvaltningen samt inom det fria kulturlivet bygga upp ett nytt kulturkluster kring Bergsgatan. Parallellt med detta samverkar Stadsarkivet processen gällande införande av nytt e-arkiv för Malmö Stad. Det nya e-arkivet kommer att möjliggöra en större ekonomiskt effektiv hantering av äldre digitala informationsresurser och samtidigt erbjuda en lättare tillgång till digital information för medborgarna. 1.2 Flera metoder för inflytande på arbetsplatsen ska utvecklas under året Ändamålsenliga metoder finns och används redan för inflytande på arbetsplatsen. Förutom möjlighet till inflytande och delaktighet genom samverkansprocessen, sker löpande verksamhetsmöten som öppnar upp för delaktighet, inom samtliga delar av förvaltningens verksamhet. Vid speciella behov, t.ex. vid större förändringar eller vid framtagning av nya styrdokument/strategier m.m., genomför förvaltningen workshops eller dialogmöten för att fånga upp medarbetarnas tankar och idéer kring den aktuella frågan. Det har inte funnits skäl att utveckla fler metoder för inflytande under året. 1.3 Förebyggande arbete som främjar personalhälsan och minska kommunens långsiktiga kostnader ska kunna finansieras av den sociala investeringsfonden Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

7 2 Upphandling, konsument och livsstil 2.1 Särskild fokus på främjande av ekologiskt certifierade produkter och motverka barnarbete Kulturförvaltningen använder i så stor utsträckning som möjligt de avtal för upphandling som tecknats av Malmö stad och väljer, då det finns, huvudsakligen ekologiska och fairtrade alternativ. Andelen inköpta ekologiska varor har ökat från 52 % 2012 till 76 % Andelen etiskt certifierade produkter har ökat från 69 % 2012 till 91 % Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

8 3 Kultur och fritid 3.1 Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga I all verksamhet som kulturförvaltningen bedriver och utvecklar finns barn och unga med som en integrerad och högst prioriterad del. Satsningarna på målgruppen speglar sig inte minst i de ekonomiska prioriteringar man gjort. Se mer i årsanalysen Förlängda öppettider på stadsbiblioteken Stadsbiblioteket har sedan hösten 2012 ökat öppettiderna med en timme på lördag och en timme på söndag. Därutöver har biblioteket från 2013 även öppnat upp biblioteket de söndagar under sommarperioden (2/5 31/8) som tidigare år varit stängda. 3.3 Barnbio/skolbioverksamhet Under 2013 har Kultur för barn och unga ansvar för erbjudande av skolbio, och sedan övertagandet av skolbioverksamheten under hösten 2012 har skolbion varit kostnadsfri för Malmös barn och unga. I maj 2013 fattade kulturnämnden beslut om en ny skolbioplan för Malmö Syftet med planen är att skapa en tydlig inriktning i arbetet med att utveckla och samordna skolbioverksamheten, d.v.s. erbjuda kvalitetsfilm för barn och unga i Malmö under skoltid och säkerställa en jämn och rättvis fördelning av skolbiovisningarna till barn i alla åldrar och stadsområden. Genom att skolbion nu är kostnadsfri erbjuds fler barn och unga ett kvalitativt filmutbud och en ökad möjlighet till fördjupade upplevelser. 3.4 Marinpedagogiskt centrum Kulturnämnden tog i december beslut om investeringskostnad och framtida lokalkostnad för uppförande av ett marinpedagogiskt center. En arkitekttävling ska genomföras och inleds under våren 2014 vilket innebär att kulturnämnden sannolikt kommer att få ett förslag till beställning av byggand under hösten Anläggningen beräknas vara klar för inflyttning under halvåret En beställning av upphandling på marinpedagogisk verksamhet är inlämnad till upphandlingsenheten. 3.5 Permanentande av natur- och kulturbussen Kultur och naturbussar är bokningsbara för alla skolor och förskolor och kör kostnadsfritt till och från Malmös olika kulturarrangemang och institutioner. För att ge naturovana pedagoger trygghet att ta med sig sina elever ut i naturen, finns någon form av pedagogisk aktivitet eller handledning knuten till de utvalda platserna. Ambitionen är att utveckla fler platser för att öka antalet besöksmål. Redan efter knappt ett års verksamhet med Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

9 bussturer till naturmål, kan det konstateras att behoven och önskemålen är långt större än de ekonomiska resurserna. Reglerna för bokning av kulturbussen har ändrats så att alla som får kulturerbjudanden i Kulturprocedurens (det digitala bokningssystemet) första biljettsläpp också automatiskt erbjuds buss. Denna förändring har tagits emot väl av målgruppen och upplevs av de flesta som en förbättring jämfört med tidigare system. Sedan mitten av 2013 finns också en efterlängtad kompletterande trafik till kultur- och naturbussen för elever med funktionshinder. 3.6 Implementering av den reviderade mötespolicyn Uppdaget har inte kunnat uppfyllas då det ännu inte finns en reviderad Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Implementeringen kan först ske Intensifierat arbete med att skapa fler mötesplatser Kulturnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att arbeta med att erbjuda mötesplatser för malmöborna. Detta är ett långsiktigt arbete som spänner över flera år. För att uppfylla detta arbetar kulturförvaltningen med att ständigt utveckla befintliga mötesplatser såsom kulturinstitutionerna påbörjas bygget av det nya akvariet på Malmö Museer, samt det nya Stadsarkivet och den nya biografen på Bergsgatan/Friisgatan. Dessutom samverkar kulturförvaltningen med andra förvaltningar inom Malmö stad samt ett antal externa aktörer för att etablera ytterligare nya mötesplatser. Kulturförvaltningen deltar i följande utveckling: Malmö Live, STPLN i samverkan med gatukontoret; Hyllie Kulturhus i samarbete med stadsområdesförvaltningen Väster, stadsbyggnadskontoret m.fl. förvaltningar; Torup natur- och kulturrum i samverkan med fastighetskontoret, fritidsförvaltningen, Naturskolan, Svedala kommun och Statarmuseet; Norra Sorgenfri tillsammans med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltingen, fastighetskontoret, ADDO ateljéförening, Cirkulationscentralen m.fl.; Marinpedagogiskt center i samarbete med gatukontoret, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret m.fl.. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

10 4 Malmö i sin omgivning 4.1 Öresundsregionen ska lyftas fram som modellregion i sin egenskap av en av världens mest hållbara regioner Uppdraget har uppfyllts. Kulturförvaltningens samtliga verksamheter medverkar utifrån sina förutsättningar till att uppfylla målet om hållbarhet. I samverkan med ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) har under året kulturens roll prövats i utvecklingen av Norra Sorgenfri, ett arbete som fortsätter i samverkan med bl.a. kulturskapare och Malmö Högskola. Malmö Museer har ett aktivt samarbete med miljöförvaltningen avseende Lärande för hållbar utveckling vilket t ex återspeglas i utställningar och pedagogik för barn och unga. Torups rekreationsområde har som ett led i utvecklingen av aktiviteter för naturbussen använts som testplats för hur ny teknik och lajv/rollspel kan användas för att öka skolelevers förståelse för, och kunskap om, ekologisk och social hållbarhet. Under 2013 har kulturens roll för den sociala dimensionen av hållbar utveckling bekräftats genom Malmökommissionens rapport, och även genom förstudien Design som profilområde för Malmö. Studien pekar på designens betydelse för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle Designing Life. Förstudien är genomförd i nära samarbete med Gatukontoret, Miljöförvaltningen m.fl. förvaltningar samt organisationer och företagare inom sektorn. 4.2 I samarbete med föreningsliv och näringsliv öka medvetenheten om globala frågor i Malmö Kulturförvaltningen kan bidra till uppfyllelse av uppdrag genom att globala frågor förekommer i verksamhetens publika utbud. Genom t.ex. projektet Globalen på Malmö Museer bidrar kulturförvaltningen i samarbete med Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp, att kommunicera frågor kring svenskt bistånd och dess resultat och hur utvecklingssamarbete och hjälp till självhjälp kan bidra till hållbar utveckling. Verksamheten stöds ekonomiskt genom bidrag från Sida och det nuvarande avtalet gäller till Kulturnämnden beslutade i juni att Malmö stad skulle vara värd för Nordiskt expertmöte som ägde rum den nov Synligheten och framgången med fristadsarbetet för författare och journalister i Skandinavien har lett till att andra konstnärsorganisationer engagerat sig för sina upphovsmän. Behoven för skydd för och synliggörande av övergrepp mot yttrandefriheten är stor även bland upphovspersoner inom teater, dans, bildkonst och musik. Kulturnämnden tog beslut i december att utöka sitt fristadsprogram med ytterligare en medlem men inom ett annat konstområde än litteraturen. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

11 5 Översyn av taxor och avgifter Översyn av alla taxor och avgifter Översyn av alla taxor och avgifter Nedan följer en sammanställning per kulturinstitution över de avgifter som finns inom kulturförvaltningen Endast några avgifter från Stadsarkivet har varit föremål för översyn under Malmö Kulturskola Avgifter Malmö Kulturskola tar ut en avgift på 550 kr per termin. Musikundervisning i större grupp (ex kör, blockflöjt) är taxan 300 kr per termin i hela Malmö. Vissa instrument finns till uthyrning, och då är avgiften 200 kr per termin. När El Sistema startade i Holma och Kroksbäck i full skala hösten 2013, bestämdes avgiften till 300 kr eftersom det handlar om musikundervisning i större grupp. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum (gemensamma avgifter) Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Entréavgifter Vuxen: 40 kr. (0 19 år gratis) Studentpris: 20 kr. Grupprabatt: Halva inträdespriset, minst 10 personer. Avgifter för visningar Normalpris: 600 kr Efter stängning, kväll och helg: 950 kr Skolor, förskolor, studieförbund, etc.: 350 kr Skolor, förskolor, studieförbund, etc. efter stängning, kväll och helg: 600 kr Pensionärsföreningar: 350 kr Pensionärsföreningar efter stängning, kväll och helg: 600 kr Vid visningar utanför ordinarie öppettider, på kvällar och helger, tillkommer avgift för museiassistent. Minst två timmar (påbörjad timme räknas): 350 kr/timme. Inträde och avgifter tillkommer i förekommande fall. Avgifter lokaluthyrning Hörsalen i Teknikens & Sjöfartens hus och Skovgaardsalen på Malmö Konstmuseum: Vardagar kl Heldag: kr. Halvdag: 2 800kr Fångtornet och Barnmatsalen i slottet Malmöhus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr. Linnérummet i slottet Malmöhus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr Auditoriet i Teknikens och Sjöfartens hus: Heldag 1.800kr. Halvdag 1.000kr Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

12 Borggården: Hyrs enbart ut heldagar. Priset styrs av antalet: -350 personer:15.000kr personer:20.000kr personer: kr personer: kr Malmö Konstmuseum, specifika avgifter Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Malmö Konstmusei Vänner, avgifter medlemskap Enskilt medlemskap 190kr/år Familj 250kr/år Avgifter ständigt medlemskap: Enskilt medlemskap 1.900kr Familj 2.500kr Avgifter som rör utlån till andra museer och konsthallar, administrativ avgift per konstverk Inom Sverige: kr Utland: kr Konservator: 425 kr Packning: från 500 kr Långtidsdepositioner Malmö Konstmuseum lånar årligen ut ca 1800 konstverk från museets stora konstsamling till statliga och kommunala bolag, förvaltningar och institutioner samt privata bolag, efter en särskild prövning. För den offentliga sektorn utgår en administrativ avgift för ny deposition på 500kr, sedan utgår årsavgifter för varje utlånat konstverk, enligt avgiftsklasser som startar på 100kr och fortsätter uppåt, beroende på teknik och försäkringsvärde. För den privata sektorn utgår en administrativ avgift för ny deposition på 1.000kr, sedan utgår årsavgifter för varje utlånat konstverk, enligt avgiftsklasser som startar på 175kr och fortsätter uppåt beroende på teknik och försäkringsvärde. Malmö Konsthall Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Priserna för visningar enligt nedan gäller från Inget behov av revidering föreligger för tillfället. Avgifter visningar Skolvisningar utanför Malmö stad (t.ex. Högskola, Universitet, Komvux): 500 kr Privata visningar och visningar företag: Ord. öppettid måndag-fredag (11-17) 1000 kr Onsdagkväll (17-21) 1300 kr Lördag, söndag och helgdag 1300 kr Visning efter stängning (17-20) 7500 kr Stadsarkivet Avgift för leverans och förvaring av kommunala arkiv har harmoniserats under 2013 och uppgår nu till 250 kr hyllmeter för samtliga bestånd av yngre kommunala arkiv. Det innebär att Stadsar- Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

13 kivet har kostnadsteckning för hanteringen av de debiterade hyllmetrarna baserat på nuvarande taxebundna kostnader och ärendefrekvens. Verksamhetens intäkter för kommunala leveranser beräknas öka från ca 350 tkr till ca 415 tkr. Övriga avgifter har varit oförändrade. Malmö stadsarkiv har genom sitt samarbete med Riksarkivet följt Riksarkivets avgifter rörande kopiering av arkivhandlingar, forskarförfrågningar och statliga leveranser.. Avgifter kopior Kopior begärda av myndigheter är gratis. Kopior begärda av privatpersoner och företag: Pappershandlingar: A4 papper/utskrift från datorbas: 4 kr, A3 papper: 8 kr Fotografier för påseende: 300 kr Fotografier för privatpersoner, forskare, skolungdomar hög kvalitet: A4:300 kr, A3: 400 kr, e-post (högst 3 mb) 52 kr Fotografier för kommersiella syften/trycksaker: 1000 kr för bild inne i bok, 2000 kr för omslag/uppslag, e-post (högst 3 mb) 52 kr Avgifter för forskning Förfrågningar och enklare forskning är gratis. Omfattande förfrågningar och avancerad forskning: 250 kr för 30 min och 125 kr per påföljande 15 min Avskrift av handlingar: 90 kr per avskrift Avgifter visningar Visningar för skolor och kommun är gratis. Visningar för privatpersoner och företag: Inom tjänstetid 450 kr Utom tjänstetid 800 kr Avgifter lokaluthyrning Hyra av hörsal: Heldag 1260 kr, per timme 260 kr Hyra av konferensrum: Heldag 630 kr, halvdag 315 kr Avgifter konsulttjänster Synnerligen kvalificerade handläggaruppgifter 900 kr/timmen Kvalificerade handläggaruppgifter 700 kr/timmen Ordna och förteckna arkiv kr/hyllmetern Avgifter för leveranser och förvaring av arkiv Statliga arkiv regleras genom överenskommelser via Riksarkivet Kommunala arkiv: Engångskostnad på 2500 kr + 60 kr per hyllmeter för själva leveransen Årlig avgift: 250 kr/hyllmetern Stadsbiblioteket Av bibliotekslagen framgår att på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de ha lånat. Inga förändringar i nedanstående avgiftsnivåer har skett under året. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

14 Folkbibliotekens i Malmö avgifter är följande: Förlorat lånekort Det första kortet är gratis, ersättningskort kostar 25 kr (10 kr för barn). Den som har glömt sitt lånekort får låna ändå, om de visar giltig legitimation, kostnad 10 kr. Övertidsavgifter 2 kr per bok och dag vid 4-veckors- och 2-veckorslån (avgiften är max 40 kr/bok). Det är ingen övertidsavgift på barnböcker. 5 kr per dag vid 1-veckaslån (maxavgiften är 300 kr/media) 5 kr per dag för barnfilm (maxavgiften är 300 kr/media) 2 kr per dag för musik-cd (maxavgiften är 40 kr/cd) 2 kr per dag för tv-spel (maxavgiften är 300 kr/spel) 10 kr per dag för videolån (maxavgiften är 300 kr/video) Ersättningsavgifter För förstörd eller förlorad en bok eller annat material tas en ersättningsavgift ut. Nedanstående priser är standardpriser. För dyrbart eller svårersättligt material tas återanskaffningskostnaden ut. Böcker för vuxna: 400 kr Böcker för barn: 150 kr Talböcker - samma regler som ovanstående medier Hyrvideo (VHS/DVD): 550 kr Tv-spel: 900 kr Musik-CD för vuxna: 250 kr, musik-cd för barn: 150 kr Tidskrifter för vuxna: 100 kr, tidskrifter för barn: 75 kr Pocketböcker: 150 kr Låntagaren kan välja att köpa in det förlorade materialet (förutom hyrvideo och tv-spel) själv. Då tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor. Hyra film Filmer kan hyras i 2 dygn och det kostar 20 kr/film. Barn- och faktafilm är gratis. De avgifter som biblioteken tar ut för försenad återlämning avser att påskynda återlämningsprocessen och garantera att alla malmöbor har likvärdig/lika tillgång till medieutbudet. Avgiften för förstörda eller förlorade medier avser täcka bibliotekens självkostnad för återinförskaffande. Avgiften är också ett incitament att vara varsam med lånade medier m.m. och att se till att de återlämnas i samma skick som de var i när de lånades ut. När förseningsavgifterna för en enskild vuxen låntagare överstiger 100 kr eller efter en påminnelse spärras lånekortet och inga nya lån kan göras förrän skulden är reglerad. För barn spärras kortet inte i samband med påminnelse utan först när det skickas ut en räkning ca sex veckor efter sista återlämningsdag. För barn skickas räkningen till målsman. Lånekortet spärras också i samband med att skuld uppstår för förlorad eller förstörd bok, film, spel etc. Konsekvensen av systemet är att låntagare under perioder inte får låna på biblioteket. Toalettbesök, Avgift för toalettbesök 5 kr, för barn tas ingen avgift ut. I dag har biblioteket tre avgiftsfria toaletter; två på småbarnsavdelningen och en på Balagan. Kulturnämnden, Uppdragsuppföljning budget (13)

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-29 Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror KN-KFÖ-2013-01460 Sammanfattning

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet.

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. (FP):1 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. Den enskilda människans rätt att forma sitt eget liv och definiera

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/800.112 Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Läs mer

Avgifter inom kultur och fritid

Avgifter inom kultur och fritid Simhallen Bad Vuxna, per gång 40 kr 40 kr Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP)

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP) Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-08-18, klockan 13.00-14.45 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande, anmält förhinder Kulturkansliet, Börssalen

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014

Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-21 Vår referens Goran Bosevski Kultursekreterare/koordinator stöd till OP goran.bosevski@malmo.se Tjänsteskrivelse Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv. STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2011:2 DNR 9.4-1958/11 SID 1 (5) 2011-01-28 Stockholms stadsarkiv BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Kulturnämnden

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen... 1...

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 1 Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 Kommentarer Regeldokumentet har processats fram sedan oktober 2010 och föreligger nu i sin 5:e version.

Läs mer

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet Malmö stad Kulturförvaltningen Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 [Diarienummer] Sammanfattning Förvaltningen har sammanställt

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad

Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad Malmö stad Kulturnämnden 1 (8) Datum 2013-08-28 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer KN-KFÖ-2013-01306 Yttrande Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad STK-2013-145

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Taxor och avgifter för Serviceförvaltningens externa uppdrag

Taxor och avgifter för Serviceförvaltningens externa uppdrag Styrdokument Taxor och avgifter för Serviceförvaltningens externa uppdrag Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 32 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Kulturnämnden 2007-03 -12 1

Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Plats och tid Folkets Hus, kl. 13 16.10 Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader SIGNERAD 2014-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-02-11 Vår referens Ulf Linderoth Utredare Tjänsteskrivelse Ulf.Linderoth@malmo.se Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader STK-2014-166

Läs mer