Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem"
  • Ida Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad När du älskar att köra

2 Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer Registreringsdatum Registreringsnummer Återförsäljarens adress/telefon (firmastämpel)

3 Beroende på motorcykelns utrustning och tillbehör samt landsutförande kan det förekomma avvikelser i bild- och textinnehållet. Sådana avvikelser kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad. Mått-, vikt-, förbruknings- och effektuppgifter anges med motsvarande toleranser. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i konstruktion, utrustning och tillbehör. Med reservation för felaktigheter BMW Motorrad Eftertryck inklusive utdrag medges endast med skriftligt tillstånd från BMW Motorrad, After Sales. Printed in Germany.

4 BMW recommends Beställningsnr: , 1:a upplagan * * * *

5 Välkommen till BMW Vi är glada att du har valt BMW Motorrad audiosystem. Gör dig förtrogen med hur systemets fungerar innan du startar med motorcykeln, så att du kan sköta det säkert i trafiken. Läs igenom denna instruktionsbok. Din BMW Motorrad-återförsäljare står alltid till tjänst med att svara på frågor angående audiosystemet. Vi önskar dig mycket nöje med din BMW och säker och trevlig körning. BMW Motorrad.

6 Innehållsförteckning Med hjälp av det alfabetiska registret i slutet av instruktionsboken kan du slå upp det du söker. 1 Allmänna anvisningar... 3 Översikt Förkortningar och symboler Tekniska data Aktualitet Översikt... 5 Översikt Manöverenhet Multireglage Multifunktionsdisplay Förvaringsfack Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Välja återgivningskälla Volym Toninställningar Radio Välja frekvensband Söka och spara radiostation Inställning av programmerad radiostation Mottagningsinställningar Externa spelare Förutsättningar Anslutning av audioenhet Återgivningskälla dataminne Återgivningskälla ipod Andra spelare Dataminne och Apple ipod Bluetooth Bluetooth Återgivning via hjälmset Koppla till/från Bluetoothfunktion Pairing Genomföra parkoppling Tilläggsfunktioner Tekniska data Radio MP Bluetooth Externa audioenheter Högtalare Alfabetiskt register... 38

7 z Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar Översikt Förkortningar och symboler Tekniska data Aktualitet

8 1 4 Allmänna anvisningar z Översikt Vi lägger stor vikt vid att du snabbt ska kunna hitta i instruktionsboken. Med hjälp av det utförliga alfabetiska registret i slutet av boken, kan du lätt slå upp det du söker. Tänk på att lämna med instruktionsboken om du en gång åter säljer din BMW; den hör till motorcykeln. Förkortningar och symboler Kännetecknar varningsanvisningar, som du ovillkorligen ska beakta - för din egen säkerhet, för andras säkerhet och för att undvika skador på din motorcykel. Särskilda anvisningar för bättre hantering vid manöver-, kontroll- och justeringsprocedurer samt underhåll av motorcykeln. Kännetecknar slutet på en anmärkning. Åtgärdsanvisning. Åtgärdsresultat. Hänvisning till en sida med fortsatt information. Betecknar slutet på tillbehörs- resp. utrustningsrelaterad information. Åtdragningsmoment Tekniskt datum Tekniska data Alla mått-, vikt- och effektuppgifter i bruksanvisningen är uppmätta enligt DIN med hänsyn till tillåtna toleranser. Beroende på landsutförande kan avvikelser förekomma. Aktualitet BMW-motorcyklarnas höga säkerhets- och kvalitetsnivå garanteras av den ständiga tekniska vidareutvecklingen av konstruktioner och utrustningsdetaljer. På grund av detta kan avvikelser mellan denna instruktionsbok och din motorcykel förekomma. BMW Motorrad kan inte heller utesluta felaktigheter. Sådana felaktigheter i uppgifter, avbildningar och beskrivningar kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad.

9 z Översikt Översikt Översikt Manöverenhet Multireglage Multifunktionsdisplay Förvaringsfack

10 2 6 z Översikt Översikt 1 Högtalare 2 Multifunktionsdisplay ( 9) 3 Förvaringsfack med anslutningskontakt ( 10) 4 Manöverenhet ( 7) 5 Multireglage ( 8)

11 z Översikt Manöverenhet 1 Tillkoppling av audiosystem ( 12). Frånkoppling av audiosystem ( 12). Tyst läge (MUTE) ( 14). 2 Välja återgivningskälla ( 12). 3 Välja tunerläge ( 19) ( 20) Välja uppspelningsläge för externa audioenheter ( 26) 4 Söka och spara radiostationer automatiskt ( 18). Manuell programmering av radiostationer ( 19). 2 7

12 2 8 z Översikt Multireglage 1 Multireglage med vrid- och vippfunktion a vridning: bl.a. välja menyalternativ Inställning av volym ( 13). b tryckning åt höger: bl.a. välja inställningar, söka och spara stationer och spår, välja minnesplatser tryckning åt vänster: Lämna meny

13 z Översikt Multifunktionsdisplay 1 Textfält 2 Återgivningskälla ( 12) 3 Symbol för återgivningskällan 4 Återgivningsläge (beror på återgivningskällan) 5 Bluetooth-status ( 30) 6 Tyst läge (MUTE) ( 14). 7 Trafikradiofunktion ( 21) 2 9

14 2 10 z Översikt Förvaringsfack 1 Spärr (se motorcykelns instruktionsbok) 2 Anslutning för USB-kontakt och 3,5 mm jackkontakt ( 24) 3 Förvaringsområde för audioenheter och mobiltelefon

15 z Allmän manövrering Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Välja återgivningskälla Volym Toninställningar

16 3 12 Allmän manövrering z Tillkoppling av audiosystem Koppla till tändningen. Om audiosystemet var tillkopplat innan tändningen kopplades från, kopplas det till igen automatiskt. Om audiosystemet inte kopplas till automatiskt: tryck på ONknappen för att koppla till det. Audiosystemet är inställt i det läge det senast användes. Frånkoppling av audiosystem Koppla ifrån tändningen eller låt tändningen vara tillkopplad och håll ON-knappen nedtryckt tills audiosystemet kopplas ifrån. Välja återgivningskälla Tryck på SRC-knappen för att välja återgivningskälla. Följande återgivningskällor är möjliga, motsvarande symbol visas på displayen: Radio MP3-dataminne (USB) eller Apple ipod (IPOD) Andra audioenheter (AUX)

17 z Allmän manövrering Volym Högtalare och Bluetooth Audiosystemets ljudåtergivning kommer antingen från fordonets högtalare eller via en ut-enhet som är ansluten via Bluetoothanslutningen. Om Bluetoothfunktionen inte finns tillgänglig i användarlandet går det endast att använda högtalarna. Bluetooth-funktionen kopplas automatiskt till när högtalarna kopplas i från. För att Bluetooth-funktionerna ska kunna kopplas ifrån måste högtalarna kopplas till. Om ljudet kommer från en Bluetooth-kompatibel utenhet måste volymen ställas in på denna enhet. Multireglaget kan inte användas för detta. Undantag: Om ett BMW Motorrad-kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 är anslutet går det att reglera volymen också med multireglaget ( 33). Inställning av volym Vrid multireglaget 1 i riktning a för att höja volymen. Vrid multireglaget 1 i riktning b för att sänka volymen. Under tiden som volymen ställs in, visas skalan 2. Om inga fler volymändringar görs döljs den automatiskt. OmSpeakerOFF visas på displayen, är högtalarna frånkopplade och Bluetooth tillkopplat. 3 13

18 3 Tyst läge (MUTE) Avbryta trafikmeddelande 14 Allmän manövrering z Tryck på ON-knappen. Samtliga ljudutgångar kopplas från. Högtalarsymbolen visas. Om ett eller två kommunikationssystem för BMW Motorrad är anslutna med Bluetoothstandard 2.0 kopplas hjälmarna om från musikåtergivning till kommunikation. På displayen visas INTERCOM. Tryck på ON-knappen igen för att ta bort tyst läge resp. kommunikationsfunktionen. Alternativt kan du vrida multireglaget 1 i riktning a för att stänga av det tysta läget. Om ett BMW Motorrad kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 är anslutet, kan det tysta läget bara avaktiveras med ONknappen. Om ett trafikmeddelande pågår, tryck på ON-knappen, för att avbryta trafikmeddelandet och återvända till föregående återgivningskälla. Volymhöjning för trafikradio Volymen under ett trafikmeddelande höjs i förhållande till aktuell volym. Man kan reglera denna volymhöjning genom att höja volymen på önskat sätt under ett pågående trafikmeddelande. Audiosystemet sparar volyminställningen och använder den sedan

19 z Allmän manövrering under alla kommande trafikmeddelanden. Det går inte att sänka volymen. Koppla till/från högtalare Öppna menyn Settings och väljaudio - Loudspeak.. Följande inställningar är möjliga: On: Högtalare tillkopplade. Off: Högtalare frånkopplade. Kopplas högtalarna ifrån, kopplas automatiskt Bluetooth-funktionen till, och vice versa. Toninställningar Anpassa toninställning Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - Sound. Följande inställningar är möjliga: Treble: Sänka diskant ( ) resp höja ( ). Bass: Höja bas ( ) resp minska ( ). S-VOL: koppla ifrån hastighetsberoende volymökning (OFF) resp välja nivå (1...3). Loudness: Koppla till ljudkurva (Ein) resp koppla ifrån (Aus). AUX: Ställa in nivå för ingångssignal (1...6). Välj önskat menyalternativ, gör aktuella inställningar och lämna menyn. Volym och hastighet Audiosystemet kan automatiskt anpassa volymen till körhastigheten. Ökningen av volymen beroende på hastighet kan ställas in enligt tre olika kurvor. Nivå 1 motsvarar här den största höjningen. Den automatiska volymanpassningen fungerar inte vid återgivning via Bluetooth-anslutna kommunikationssystem. Ingångssignalnivå Volyminställningen sker enligt beskrivningen på sidan ( 13). För audioenheter som endast ansluts till audiosystemet med jackkontakten, är den inställbara volymen beroende av: 3 15

20 3 16 audioenhetens utgångseffekt den valda ingångssignalnivån den inställda volymen på audioenheten Allmän manövrering z Audioenhetens volym och ingångssignalnivå bör ställas in så att volymområdet motsvarar området för audiosystemets övriga funktioner.

21 z Radio Radio Välja frekvensband Söka och spara radiostation Inställning av programmerad radiostation Mottagningsinställningar

22 4 18 Radio z Välja frekvensband Håll MODE-knappen nedtryckt tills frekvensbandet skiftar. Varje gång du trycker på knappen skiftas mellan ultrakortvåg (FM), mellanvåg (MW) och långvåg (LW) (i vissa länder skiftas endast mellan FM och AM). Söka och spara radiostation Stationsminne BMW Motorrad audiosystem tillhandahåller 24 stationsminnen för varje frekvensband. Tolv systemminnesplatser: dessa minnesplatser kan endast beläggas med de stationer som har bäst mottagning via Autostore-funktionen. Tolv personliga minnesplatser: Dessa minnesplatser kan tilldelas manuellt av föraren. Söka och spara radiostationer automatiskt Välja frekvensband ( 18). Håll MEM-knappen intryckt tills AS--Suche indikeras. När audiosystemet har kopplats in krävs det cirka en minut för tunern att hitta alla sändare som kan tas emot. Starta den automatiska sökningen först efter detta, annars kan hittills ej hittade sändare inte kontrolleras. Söker och sparar de tolv radiostationer som ger bäst mottagning. Därefter spelas den station som sparats på minnesplats 1.

23 z Radio Om färre än tolv stationer hittades används de återstående minnesplatserna till att spara värdet för det valda frekvensbandets lägsta frekvens. Om inga stationer hittades visas No Signal på displayen. Manuell stationssökning Välja frekvensband ( 18). Tryck på MODE-knappen flera gånger tillsman visas på den övre displayraden. Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att söka efter nästa station som kan tas emot. Håll multireglaget 1 intryckt i riktning a eller b för att välja en viss frekvens. Så fort du släpper multireglaget stoppas frekvenssökningen även om ingen station hittats på denna frekvens. Manuell programmering av radiostationer Välj en station eller en frekvens i frekvensbandet. Du kan även välja stationer ur systemminnet eller det personliga minnet för att placera dem på annat ställe i det personliga minnesområdet. Tryck på MEM-knappen för att spara den valda stationen eller den valda frekvensen. Displayen blinkar Memory. 4 19

24 4 20 kvensen på den valda minnesplatsen. Tidigare sparad station skrivs över. Radio z Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att välja minnesplats i den egna listan. Minnesplatsens aktuella beläggning indikeras blinkande. Inställning av programmerad radiostation Välja frekvensband ( 18). Vid position 1 visasas, vid position 2 visas den aktiva minnesplatsen. För val av radiostation ur det personliga minnet trycker du upprepade gånger på, MODEknappen, tills position 1 MEM visas. För val av radiostation ur systemminnet trycker du upprepade gånger på MODEknappen tills AS indikeras. Tryck på MEM-knappen igen för att spara stationen eller fre-

25 z Radio Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att välja minnesplats. Mottagningsinställningar Välja mottagningsinställningar Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - Tuner. Följande inställningar är möjliga: RDS: koppla till/från RDS TP: koppla till/från trafikradio (ej tillgängligt i vissa länder) REG: koppla till/från regionalstation (ej tillgängligt i vissa länder) Välj önskat menyalternativ, gör aktuella inställningar och lämna menyn. Radio Data System (RDS) Vissa stationer i FM-området sänder tilläggsinformation, bland annat programnamnet. Endast när RDS-funktionen är tillkopplad kan stationsnamnet visas på displayen. Om inget stationsnamn överförs visas frekvensområde och frekvens. Trafikradio Om en station i FM-området sänder trafikmeddelanden, finns detta i många länder lagrat i RDS-informationen ( 21). 4 21

26 4 22 Radio z Om det inom audiosystemets mottagningsområde finns minst en station med trafikmeddelanden, visas vid position 1 symbolen T. Trafikradiostationen behöver inte motsvara den station du lyssnar på. Trafikradiofunktionen kan endast kopplas till när RDS är aktiverat. Om funktionen med trafikinformation är tillkopplad och minst en station med trafikinformation kan tas emot, visas detta vid positionen 1TP. När du lyssnar på en trafikradiostation och trafikmeddelandefunktionen är tillkopplad, så avbryts alla andra driftssätt så länge trafikmeddelandet pågår. Undantag: Om de eventuellt anslutna kommunikationssystemen befinner sig i kommunikationsläge avbryts detta inte. Regionalprogram I FM-området kan stationerna nyttja flera frekvenser för sina program, som skiljer sig åt regionalt. Dessa alternativa frekvenser finns lagrade i RDS-databasen, så att audiosystemet vid regionbyte automatiskt kan skifta till stationens frekvens för regionen. En del stationer nyttjar de olika frekvenserna för att vissa tider på dygnet sända olika regionala program. Därför kan det inom en region ske ett automatiskt skifte till annat program utan att föraren medverkat till detta. För att undvik detta programskifte måste regionaliseringsfunktionen (REG) kopplas ifrån.

27 z Externa spelare Externa spelare Förutsättningar Anslutning av audioenhet Återgivningskälla dataminne Återgivningskälla ipod Andra spelare Dataminne och Apple ipod

28 5 24 Externa spelare z Förutsättningar Via stickkontakterna i förvaringsfacket kan du ansluta audioenheter (t.ex. MP3-spelare) och lämpliga dataminnen (t.ex. USBminnen) till audiosystemet. Följande finns: en 3,5 mm jackkontakt. en USB-kontakt (stöder USB 1.1 och USB 2). Audioenheten måste ha en motsvarande anslutning. få plats i förvaringsfacket. tåla vibrationerna som uppkommer vid motorcykelkörning. lämpa sig för de speciellt sommartid möjligtvis höga temperaturerna i förvaringsfacket. På grund av den större mekaniska påfrestningen kan det hos vissa olämpliga audioapparater förekomma skador som BMW Motorrad inte åtar sig något ansvar för. Läs i bruksanvisningen till din audioapparat om eventuella begränsningar avseende användning. Inne i förvaringsfacken kan temperaturen, speciellt under sommaren, bli hög och det finns risk att föremål som förvaras där tar skada. Detta gäller i synnerhet elektronisk utrustning, som t ex mobiltelefoner och MP3-spelare. Läs i bruksanvisningen till den elektroniska utrustningen om eventuella begränsningar avseende användningen. BMW Motorrad avråder från användning av enheter med hårddiskminne, då skakningar kan orsaka avbrott vid uppspelning och skador på enheten. Audiosystemet förser USB-kontakten med spänning, som bla. gör det möjligt att ladda mobiltelefonen. På grund av den begränsade effekten är det inte möjligt att ansluta flera USBenheter via t.ex. en hub. Anslutning av audioenhet Frånkoppling av audiosystem ( 12). Anslut minnet via USB-kontakt 1 till audiosystemet. Anslut Apple ipoden med adapterkabeln via USB-kontakt 1 och jackkontakt 2 till audiosystemet.

29 z Externa spelare En passande adapterkabel kan du köpa hos din BMW Motorrad-återförsäljare. Övriga audio-enheter ansluts via jackkontakt 2 till audiosystemet och kopplas till. Placera om möjligt audio-enheten i spåret 3. Om anslutningskabeln dras ut mellan förvaringsfacket och locket, kan tätningen skadas. Dra inte ut anslutningskabeln. Stäng locket och kontrollera att varken enheten eller kabeln kommer i kläm. Tillkoppling av audiosystem ( 12). Välja återgivningskälla ( 12). Återgivningskälla dataminne Audiosystemet genomsöker först dataminnet efter alla enligt MP3- standard kodade spårnamn. Under sökningen visas LOADING på displayen. Sökning sker även i undermappar. För den alfabetiska sorteringen och indikeringen av spårnamnet på displayen används spårnamnet som sparats i MP3-data (ID3-Tag). Detta kan skilja sig från filnamnet. På displayen kan enbart tecken från ASCII-teckenuppsättningen (Windows 1252). Andra teckenuppsättningar visas inte eller visas felaktigt. Spåren kan sorteras i spellistor. Musikspåren spelas då upp i den ordning som fastlagts i spellistan. Det USB-minne som används måste stödja "Mass Storage Format", bara ha en partition och vara formaterat enligt FAT 16- resp. FAT 32-standarden. Om en MP3-spelare ansluts till audiosystemet via USB-anslutningen måste den också stödja "Mass Storage Format". Återgivningskälla ipod Audiosystemet hämtar först spårnamnen som finns sparade i ipoden. Under hämtningen visas LOADING på displayen. För den alfabetiska sorteringen och indikering av spårnamnet på displayen används spårnamnet som överförts från ipoden. Utöver spårnamnen hämtas även de spellistor som sparats i ipoden. Dessa musikspår spelas då upp i den ordning som fastlagts i ipoden. ipoden får sin strömförsörjning via adapterkabeln. 5 25

30 5 26 iphone iphone kan användas som ljudsystem på samma sätt som en ipod. Telefonfunktionen kopplas från under tiden, i förekommande fall visas anvisningar i iphonedisplayen. Dataminne och Apple ipod Välja återgivningsläge Välj ljudkälla USB eller IPod. Externa spelare z Ljudkvalitet För att få bästa möjliga ljudkvalitet rekommenderar BMW Motorrad att du gör följande inställningar i systeminställningarna för din ipod/iphone: Inställning av ljudstyrka: TILL Equalizer: FRÅN Andra spelare Audiosystemet sänder ut de spår som spelas upp i spelaren via högtalarna. Spelaren kan inte styras om den anslutits via jackkontakten. Tryck på MODE-knappen. Möjliga återgivningslägen visas: Titles: Alla hittade musikspår visas i alfabetisk ordning. Directory: Alla hittade mappar med musikspår visas i alfabetisk ordning. Om en mapp har valts, visas de spår och mappar som ingår i den. Playlists: Alla hittade spellistor visas i alfabetisk ordning. Om en lista har valts, visas de spår som ingår i den. Artists: Alla artister i MP3-filerna visas i alfabetisk ordning. Om en artist har valts,

31 z Externa spelare visas alla musikspår som tillhör denna artist. Albums: Alla album i MP3- filerna visas i alfabetisk ordning. Om ett album har valts, visas alla musikspår som tillhör detta album. Genres: Alla genrer i MP3- filerna visas i alfabetisk ordning. Om en genre har valts, visas alla musikspår som tillhör denna genre. Information som inte finns i MP3-filerna visas med Unknown. Efter val av återgivningstyp: välj spår som ska spelas upp först. Slumpvis uppspelning För varje återgivningstyp kan man välja slumpvis uppspelning. För att göra detta håller man MODE-knappen nedtryckt. Vid position 1 visas RDN. 5 27

32 5 28 Externa spelare z

33 z Bluetooth Bluetooth Bluetooth Återgivning via hjälmset Koppla till/från Bluetoothfunktion Pairing Genomföra parkoppling Tilläggsfunktioner

34 6 30 Bluetooth z Bluetooth Bluetooth-funktion erbjuds beroende på land och är ev. inte tillgänglig. Bluetooth: Namnet Bluetooth har valts för att anknyta till den danske vikingakungen Harald Blåtand (engelska Bluetooth) som levde på 900- talet och var känd för sin kommunikationsförmåga. Bluetooth-enheter sänder som kortdistansenheter (SRD-överföring med begränsad räckvidd) på licensfria ISM-band (Industrial, Scientific and Medical Band) mellan 2,402 GHz och 2,480 GHz. Det får användas i hela världen utan krav på tillstånd. Lokala störningar: Bluetooth-förbindelser mellan två eller flera enheter kan störas av olika tillfälliga situationer, t.ex. genom störområden pga. sändarmaster eller liknande enheter med felaktigt installerad Bluetooth-standard andra enheter med Bluetoothfunktion i närheten Information gällande din hälsa: Enligt befintliga rön finns det inget som tyder på att användningen av Bluetooth-enheter kan inverka skadligt på människors hälsa. Sändningseffekten hos BMW Motorrad audiosystem är högst 10 mw medan den för en mobiltelefon kan uppgå till 2 W. ISM-frekvensbandet, som används av Bluetooth, är avsett att användas för industri, vetenskap och medicinteknik i hela världen och klassas tack vare den låga sändningseffekten som ofarligt ur hälsorisksynpunkt. Återgivning via hjälmset Audiosystemet kan anslutas till BMW Motorrad kommunikationssystem som har Bluetooth. Återgivningen sker då inte längre via högtalarna, utan via radiosignaler till hörlurarna i hjälmen. Koppla till/från Bluetooth-funktion För att koppla till Bluetoothfunktionen: koppla ifrån högtalarna. För att koppla ifrån Bluetoothfunktionen: koppla till högtalarna. Koppla till/från högtalare ( 15).

35 z Bluetooth Bluetooth-symbolen 1 visas. En punkt till vänster om Bluetooth-symbolen visar att audiosystemet är anslutet till förarhjälmen (Pair helmet 1). En punkt till höger om Bluetoothsymbolen visar anslutningen till passagerarhjälmen (Pairhelmet2). Om en av punkterna blinkar, söker audiosystemet efter motsvarande hjälm. Om parkopplingsinformation (pairing) för ett kommunikationssystem finns lagrad i styrenheten, söker audiosystemet automatiskt efter detta system. Om anslutning till ett BMW Motorrad kommunikationssystem inte upprättas, trots att det är tillkopplat: Tryck kortvarigt på kommunikationssystemets On-/Off-knapp två gånger i följd. Pairing Innan förbindelse mellan två Bluetooth-enheter kan upprättas måste de känna igen varandra. Denna ömsesidiga igenkänning kallas "parkoppling". Enheter som en gång känts igen sparas så att parkoppling bara behöver utföras vid första kontakten. Två BMW kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 måste användas för att förutom förarhjälmen även kunna ansluta passagerarhjälmen. Om ett av de två BMW systemen använder Bluetooth-standard 1.2, kan endast en hjälm anslutas. Uppgifter om aktuell Bluetoothstandard finns i bruksanvisningen till ditt kommunikationssystem. Vid parkoppling söker audiosystemet inom sitt mottagningsområde efter andra Bluetooth-kompatibla enheter. För att en enhet ska kunna kännas igen måste följande villkor vara uppfyllda: Enhetens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad Enheten måste vara "synlig" för andra Enheten måste som mottagare stödja A2DP-profilen Ytterligare Bluetooth-kompatibla enheter måste vara frånkopplade (t ex mobiltelefoner och navigationssystem) I bruksanvisningen till ditt kommunikationssystem finns uppgifter om de nödvändiga stegen. 6 31

36 6 32 Bluetooth z Om det redan finns parkopplingsinformation lagrad i BMW Motorrad kommunikationssystem måste den raderas. Därefter måste man först utföra parkoppling med audiosystemet. Utförliga instruktioner för parkoppling med olika enhetskombinationer finns i motorcykelns tilläggsanvisning. Genomföra parkoppling Koppla till Bluetooth-funktion resp koppla ifrån högtalare. Koppla från alla andra Bluetooth-enheter (t.ex. mobiltelefoner) inom tio meters avstånd eller koppla från deras Bluetooth-funktion. Aktivera hjälmens Bluetoothfunktion och synlighet (se bruksanvisning för hjälmsetet). Det kan dröja ett tag innan en Bluetooth-apparat blir igenkänd. Aktivera synlighet och sökfunktion så samtidigt som möjligt om du vill ha lång söktid. Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - BT pairing. VäljPairhelmet1för att upprätta anslutning till kommunikationssystemet i förarhjälmen. VäljPairhelmet2för att upprätta anslutning till kommunikationssystemet i passagerahjälmen, om anslutning till förarhjälmen redan finns (endast möjligt vid två BMW Motorrad kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0). VäljUnpairall för att radera lagrad parkopplingsinformation. OmPairhelmet1ellerPairhelmet2har valts, söker audiosystemet efter synliga Bluetooth-kompatibla enheter, på displayen visas Searching. Medan sökningen pågår sker ingen musikåtergivning. Därefter visas alla hittade enheter. BMW Motorrad kommunikationssystem visas med BMW_HE... Välj kommunikationssystem för att upprätta anslutning. Connecting visas. Därefter visas något av följande på displayen:

37 z Bluetooth Successful: Förbindelse skapad, återgivning sker via högtalarna i hjälmen. Not possible: Passagerarhjälmen ska anslutas före förarhjälmen eller det finns inget BMW Motorrad kommunikationssystem installerat i förarhjälmen. Unsuccessf.: Anslutning kan inte upprättas. Om uppkopplingen misslyckades: Om två kommunikationssystem ska anslutas: utför parkoppling för förarhjälmen först, sedan för passagerarhjälmen. Kontrollera att båda kommunikationssystemen är kompatibla med Bluetooth-standard 2.0 eller senare. Koppla från eventuellt inte frånkopplade Bluetooth-enheter i den närmare omgivningen. Radera parkopplingsinformation som lagrats i audiosystemet. Radera de enheter som har sparats i kommunikationssystemet. Gör om parkopplingen. Tilläggsfunktioner Förarhjälm med kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 för BMW Motorrad. Volymen i hjälmhögtalarna kan ställas in direkt med multireglaget 1. Ändring av volymen i hjälmen visas med en indikering på displayen. Volymen för hjälm 2 går inte att reglera med multireglaget. Förar- och passagerarhjälm som har kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 för BMW Motorrad. Genom att trycka på ON-knappen (MUTE-funktion) avbryts återgivningen och kommunikationsfunktionen i båda hjälmarna aktiveras. När du trycker på ON-knappen igen avslutas kommunikationsfunktionen och återgivningen återupptas. 6 33

38 6 34 Bluetooth z

39 z Tekniska data Tekniska data Radio MP Bluetooth Externa audioenheter Högtalare

40 7 36 Tekniska data z Radio Frekvensområden Frekvensområden FM LW MW Stationsminne MP3 FM, LW och MW, beroende på land ev. FM och AM 87, ,0 MHz MHz, inte tillgänglig i alla länder MHz MP3-standard MPEG1 Layer 3 Avläsningsfrekvens Tolv systemminnesplatser och tolv personliga minnesplatser för varje våglängdsområde 32 / 44,1 / 48 khz Bithastighet 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 kbit/s

41 z Tekniska data Bluetooth Frekvensområde 0, khz Stödda standarder 1.2 och 2.0 Profiler A2DP, SPP 7 37 Externa audioenheter Anslutning 3,5 mm, Jackanslutning Ingångssignalområde -0,7...2,0 V, effektiv Högtalare Impedans 4 ( Utgångseffekt 15 W, RMS, beroende på aktuell högtalarenhet Frekvensområde 0, khz

42 8 38 Alfabetiskt register z A Aktualitet, 4 Audiosystem Koppla ifrån, 12 Koppla till, 12 Placering på motorcykeln, 6 Välja återgivningskälla, 12 B Bluetooth, 29 Koppla till, 30 Parkoppling, 31 Tilläggsfunktioner, 33 E Externa audioenheter Anslutning, 10, 24 Dataminne, 25 ipod, 25 Manövrering, 26 MP3-spelare, 26 Slumpvis uppspelning, 27 USB-minne, 25 F Förkortningar och symboler, 4 Förvaringsfack, 10 H Högtalare Kombination med Bluetooth, 13 Koppla ifrån, 15 I ipod, 25 Anslutning, 24 K Kommunikationssystem, 30 Tilläggsfunktioner, 33 M Manöverenhet Placering på motorcykeln, 6 Översikt, 7 Manöverenhet på styret Placering på motorcykeln, 6 Översikt, 8 MP3-spelare, 26 Anslutning, 24 Inställning av volym, 15 Multifunktionsdisplay, 6 Översikt, 9 P Parkoppling, 31 R Radio Inställning av programmerad radiostation, 20 Söka och spara radiostation, 18 Välja frekvensband, 18 Radio Data System RDS, 21 Regionalprogram, 22 S Systeminställningar, 21 T Tekniska data, 36 Normer, 4 Toninställningar, 15

43 z Alfabetiskt register Trafikradio, 21 Avbryta, 14 Inställning av volym, 14 U USB-minne, 25, 26, 27 Anslutning, 24 V Volym Anpassning till hastigheten, 15 Inställning, 13 Tyst läge,

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer

Läs mer

Användarhandbok. VoiceStation 300

Användarhandbok. VoiceStation 300 Användarhandbok VoiceStation 300 A N V Ä N D A R H A N D B O K Innehåll Inledning... 3 Lista över delar... 3 För bästa prestanda... 3 Installera VoiceStation 300... 4 Använda VoiceStation 300... 5 Underhåll...

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

ipod touch Produktguide - Viktig information

ipod touch Produktguide - Viktig information ipod touch Produktguide - Viktig information Den här produktguiden innehåller viktig information om säkerhet, hantering, bestämmelser och programvarulicenser, samt en ettårig begränsad garanti för ipod

Läs mer

ipod touch Produktguide Viktig information

ipod touch Produktguide Viktig information ipod touch Produktguide Viktig information Den här produktguiden innehåller viktig information om säkerhet, hantering och programvarulicenser, samt en ettårig begränsad garanti för ipod touch. Du hittar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Bruksanvisning. Wireless Display Media Player SB-06WC

Bruksanvisning. Wireless Display Media Player SB-06WC Bruksanvisning Wireless Display Media Player SB-06WC Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse Svenska-1 Säkerhetsåtgärder och underhåll Svenska-5 Information Svenska-6 Tillbehör Svenska-7 Delarnas

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MacBook Pro. Produktguide Viktig information

MacBook Pro. Produktguide Viktig information MacBook Pro Produktguide Viktig information Produktguide Viktig information innehåller viktig information om säkerhet, hantering, kassering, återvinning och programvarulicenser, samt en begränsad garanti

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide CHEVROLET MYLINK Snabbguide Chevrolet MyLink är en serie infotainmentsystem som förhöjer din körupplevelse genom att enkelt ansluta och integrera med din smarttelefon. MyLink har dessutom en snygg 7-tums

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 24 CD-spelare... 30 AUX-ingång... 34 USB-port... 36 Röstigenkänning... 41 Telefon... 50 Alfabetiskt register... 64 4 Inledning Inledning

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Produktguide - Viktig information

Produktguide - Viktig information Produktguide - Viktig information Den här produktguiden innehåller viktig information om säkerhet, hantering, kassering, återvinning och programvarulicenser, samt en ettårig begränsad garanti för iphone.

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu 9207836 Utgåva 1 SV 0434 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Information om programuppdatering

Information om programuppdatering Information om programuppdatering Filnamn: UPD01006.bin et i programuppdateringen varierar beroende på programversionen i din bil. I följande beskrivning finner du detaljerad information om innehållet

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

ENG - installation manual - Wireless set-up

ENG - installation manual - Wireless set-up R ENG - installation manual - Wireless set-up DE - Bedienungsanleitung - Drahtlose Einrichtung FR - Manuel d utilisation - Installation sans fil ES - Manual del propietario - Configuración inalámbrica

Läs mer

WS Alert headset C E

WS Alert headset C E WS Alert headset C E (A) (B) 3 1 2 Quick start of WS Alert headset with mobile telephone Synchronising (pairing) the Bluetooth units 1. All functions OFF at the WS Alert headset. (If necessary remove and

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB Bruksanvisning Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB För att snabbt och enkelt komma igång med ditt användande ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning och spara

Läs mer

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning Radio / CD Pasadena CD71 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok

Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok Välkommen Tack för att du köpt Plantronics hörlurar BackBeat 903/906. I denna användarhandbok finner du anvisningar om hur du ställer in och använder dina nya

Läs mer

Garanti 3 Auditiv feedback och hörlurar 12. Allmänt 3 Styrsätt 13-14. Grid Pad Go 4-7 Axelrem 15

Garanti 3 Auditiv feedback och hörlurar 12. Allmänt 3 Styrsätt 13-14. Grid Pad Go 4-7 Axelrem 15 Grid Pad Komma igång Garanti 3 Auditiv feedback och hörlurar 12 Allmänt 3 Styrsätt 13-14 Grid Pad Go 4-7 Axelrem 15 Grid Pad Go 8 och Grid Pad 10,8 översikt 4-6 Utfällbart stöd 15-16 Bluetooth högtalare

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer