Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem"
  • Ida Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad När du älskar att köra

2 Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer Registreringsdatum Registreringsnummer Återförsäljarens adress/telefon (firmastämpel)

3 Beroende på motorcykelns utrustning och tillbehör samt landsutförande kan det förekomma avvikelser i bild- och textinnehållet. Sådana avvikelser kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad. Mått-, vikt-, förbruknings- och effektuppgifter anges med motsvarande toleranser. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i konstruktion, utrustning och tillbehör. Med reservation för felaktigheter BMW Motorrad Eftertryck inklusive utdrag medges endast med skriftligt tillstånd från BMW Motorrad, After Sales. Printed in Germany.

4 BMW recommends Beställningsnr: , 1:a upplagan * * * *

5 Välkommen till BMW Vi är glada att du har valt BMW Motorrad audiosystem. Gör dig förtrogen med hur systemets fungerar innan du startar med motorcykeln, så att du kan sköta det säkert i trafiken. Läs igenom denna instruktionsbok. Din BMW Motorrad-återförsäljare står alltid till tjänst med att svara på frågor angående audiosystemet. Vi önskar dig mycket nöje med din BMW och säker och trevlig körning. BMW Motorrad.

6 Innehållsförteckning Med hjälp av det alfabetiska registret i slutet av instruktionsboken kan du slå upp det du söker. 1 Allmänna anvisningar... 3 Översikt Förkortningar och symboler Tekniska data Aktualitet Översikt... 5 Översikt Manöverenhet Multireglage Multifunktionsdisplay Förvaringsfack Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Välja återgivningskälla Volym Toninställningar Radio Välja frekvensband Söka och spara radiostation Inställning av programmerad radiostation Mottagningsinställningar Externa spelare Förutsättningar Anslutning av audioenhet Återgivningskälla dataminne Återgivningskälla ipod Andra spelare Dataminne och Apple ipod Bluetooth Bluetooth Återgivning via hjälmset Koppla till/från Bluetoothfunktion Pairing Genomföra parkoppling Tilläggsfunktioner Tekniska data Radio MP Bluetooth Externa audioenheter Högtalare Alfabetiskt register... 38

7 z Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar Översikt Förkortningar och symboler Tekniska data Aktualitet

8 1 4 Allmänna anvisningar z Översikt Vi lägger stor vikt vid att du snabbt ska kunna hitta i instruktionsboken. Med hjälp av det utförliga alfabetiska registret i slutet av boken, kan du lätt slå upp det du söker. Tänk på att lämna med instruktionsboken om du en gång åter säljer din BMW; den hör till motorcykeln. Förkortningar och symboler Kännetecknar varningsanvisningar, som du ovillkorligen ska beakta - för din egen säkerhet, för andras säkerhet och för att undvika skador på din motorcykel. Särskilda anvisningar för bättre hantering vid manöver-, kontroll- och justeringsprocedurer samt underhåll av motorcykeln. Kännetecknar slutet på en anmärkning. Åtgärdsanvisning. Åtgärdsresultat. Hänvisning till en sida med fortsatt information. Betecknar slutet på tillbehörs- resp. utrustningsrelaterad information. Åtdragningsmoment Tekniskt datum Tekniska data Alla mått-, vikt- och effektuppgifter i bruksanvisningen är uppmätta enligt DIN med hänsyn till tillåtna toleranser. Beroende på landsutförande kan avvikelser förekomma. Aktualitet BMW-motorcyklarnas höga säkerhets- och kvalitetsnivå garanteras av den ständiga tekniska vidareutvecklingen av konstruktioner och utrustningsdetaljer. På grund av detta kan avvikelser mellan denna instruktionsbok och din motorcykel förekomma. BMW Motorrad kan inte heller utesluta felaktigheter. Sådana felaktigheter i uppgifter, avbildningar och beskrivningar kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad.

9 z Översikt Översikt Översikt Manöverenhet Multireglage Multifunktionsdisplay Förvaringsfack

10 2 6 z Översikt Översikt 1 Högtalare 2 Multifunktionsdisplay ( 9) 3 Förvaringsfack med anslutningskontakt ( 10) 4 Manöverenhet ( 7) 5 Multireglage ( 8)

11 z Översikt Manöverenhet 1 Tillkoppling av audiosystem ( 12). Frånkoppling av audiosystem ( 12). Tyst läge (MUTE) ( 14). 2 Välja återgivningskälla ( 12). 3 Välja tunerläge ( 19) ( 20) Välja uppspelningsläge för externa audioenheter ( 26) 4 Söka och spara radiostationer automatiskt ( 18). Manuell programmering av radiostationer ( 19). 2 7

12 2 8 z Översikt Multireglage 1 Multireglage med vrid- och vippfunktion a vridning: bl.a. välja menyalternativ Inställning av volym ( 13). b tryckning åt höger: bl.a. välja inställningar, söka och spara stationer och spår, välja minnesplatser tryckning åt vänster: Lämna meny

13 z Översikt Multifunktionsdisplay 1 Textfält 2 Återgivningskälla ( 12) 3 Symbol för återgivningskällan 4 Återgivningsläge (beror på återgivningskällan) 5 Bluetooth-status ( 30) 6 Tyst läge (MUTE) ( 14). 7 Trafikradiofunktion ( 21) 2 9

14 2 10 z Översikt Förvaringsfack 1 Spärr (se motorcykelns instruktionsbok) 2 Anslutning för USB-kontakt och 3,5 mm jackkontakt ( 24) 3 Förvaringsområde för audioenheter och mobiltelefon

15 z Allmän manövrering Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Välja återgivningskälla Volym Toninställningar

16 3 12 Allmän manövrering z Tillkoppling av audiosystem Koppla till tändningen. Om audiosystemet var tillkopplat innan tändningen kopplades från, kopplas det till igen automatiskt. Om audiosystemet inte kopplas till automatiskt: tryck på ONknappen för att koppla till det. Audiosystemet är inställt i det läge det senast användes. Frånkoppling av audiosystem Koppla ifrån tändningen eller låt tändningen vara tillkopplad och håll ON-knappen nedtryckt tills audiosystemet kopplas ifrån. Välja återgivningskälla Tryck på SRC-knappen för att välja återgivningskälla. Följande återgivningskällor är möjliga, motsvarande symbol visas på displayen: Radio MP3-dataminne (USB) eller Apple ipod (IPOD) Andra audioenheter (AUX)

17 z Allmän manövrering Volym Högtalare och Bluetooth Audiosystemets ljudåtergivning kommer antingen från fordonets högtalare eller via en ut-enhet som är ansluten via Bluetoothanslutningen. Om Bluetoothfunktionen inte finns tillgänglig i användarlandet går det endast att använda högtalarna. Bluetooth-funktionen kopplas automatiskt till när högtalarna kopplas i från. För att Bluetooth-funktionerna ska kunna kopplas ifrån måste högtalarna kopplas till. Om ljudet kommer från en Bluetooth-kompatibel utenhet måste volymen ställas in på denna enhet. Multireglaget kan inte användas för detta. Undantag: Om ett BMW Motorrad-kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 är anslutet går det att reglera volymen också med multireglaget ( 33). Inställning av volym Vrid multireglaget 1 i riktning a för att höja volymen. Vrid multireglaget 1 i riktning b för att sänka volymen. Under tiden som volymen ställs in, visas skalan 2. Om inga fler volymändringar görs döljs den automatiskt. OmSpeakerOFF visas på displayen, är högtalarna frånkopplade och Bluetooth tillkopplat. 3 13

18 3 Tyst läge (MUTE) Avbryta trafikmeddelande 14 Allmän manövrering z Tryck på ON-knappen. Samtliga ljudutgångar kopplas från. Högtalarsymbolen visas. Om ett eller två kommunikationssystem för BMW Motorrad är anslutna med Bluetoothstandard 2.0 kopplas hjälmarna om från musikåtergivning till kommunikation. På displayen visas INTERCOM. Tryck på ON-knappen igen för att ta bort tyst läge resp. kommunikationsfunktionen. Alternativt kan du vrida multireglaget 1 i riktning a för att stänga av det tysta läget. Om ett BMW Motorrad kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 är anslutet, kan det tysta läget bara avaktiveras med ONknappen. Om ett trafikmeddelande pågår, tryck på ON-knappen, för att avbryta trafikmeddelandet och återvända till föregående återgivningskälla. Volymhöjning för trafikradio Volymen under ett trafikmeddelande höjs i förhållande till aktuell volym. Man kan reglera denna volymhöjning genom att höja volymen på önskat sätt under ett pågående trafikmeddelande. Audiosystemet sparar volyminställningen och använder den sedan

19 z Allmän manövrering under alla kommande trafikmeddelanden. Det går inte att sänka volymen. Koppla till/från högtalare Öppna menyn Settings och väljaudio - Loudspeak.. Följande inställningar är möjliga: On: Högtalare tillkopplade. Off: Högtalare frånkopplade. Kopplas högtalarna ifrån, kopplas automatiskt Bluetooth-funktionen till, och vice versa. Toninställningar Anpassa toninställning Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - Sound. Följande inställningar är möjliga: Treble: Sänka diskant ( ) resp höja ( ). Bass: Höja bas ( ) resp minska ( ). S-VOL: koppla ifrån hastighetsberoende volymökning (OFF) resp välja nivå (1...3). Loudness: Koppla till ljudkurva (Ein) resp koppla ifrån (Aus). AUX: Ställa in nivå för ingångssignal (1...6). Välj önskat menyalternativ, gör aktuella inställningar och lämna menyn. Volym och hastighet Audiosystemet kan automatiskt anpassa volymen till körhastigheten. Ökningen av volymen beroende på hastighet kan ställas in enligt tre olika kurvor. Nivå 1 motsvarar här den största höjningen. Den automatiska volymanpassningen fungerar inte vid återgivning via Bluetooth-anslutna kommunikationssystem. Ingångssignalnivå Volyminställningen sker enligt beskrivningen på sidan ( 13). För audioenheter som endast ansluts till audiosystemet med jackkontakten, är den inställbara volymen beroende av: 3 15

20 3 16 audioenhetens utgångseffekt den valda ingångssignalnivån den inställda volymen på audioenheten Allmän manövrering z Audioenhetens volym och ingångssignalnivå bör ställas in så att volymområdet motsvarar området för audiosystemets övriga funktioner.

21 z Radio Radio Välja frekvensband Söka och spara radiostation Inställning av programmerad radiostation Mottagningsinställningar

22 4 18 Radio z Välja frekvensband Håll MODE-knappen nedtryckt tills frekvensbandet skiftar. Varje gång du trycker på knappen skiftas mellan ultrakortvåg (FM), mellanvåg (MW) och långvåg (LW) (i vissa länder skiftas endast mellan FM och AM). Söka och spara radiostation Stationsminne BMW Motorrad audiosystem tillhandahåller 24 stationsminnen för varje frekvensband. Tolv systemminnesplatser: dessa minnesplatser kan endast beläggas med de stationer som har bäst mottagning via Autostore-funktionen. Tolv personliga minnesplatser: Dessa minnesplatser kan tilldelas manuellt av föraren. Söka och spara radiostationer automatiskt Välja frekvensband ( 18). Håll MEM-knappen intryckt tills AS--Suche indikeras. När audiosystemet har kopplats in krävs det cirka en minut för tunern att hitta alla sändare som kan tas emot. Starta den automatiska sökningen först efter detta, annars kan hittills ej hittade sändare inte kontrolleras. Söker och sparar de tolv radiostationer som ger bäst mottagning. Därefter spelas den station som sparats på minnesplats 1.

23 z Radio Om färre än tolv stationer hittades används de återstående minnesplatserna till att spara värdet för det valda frekvensbandets lägsta frekvens. Om inga stationer hittades visas No Signal på displayen. Manuell stationssökning Välja frekvensband ( 18). Tryck på MODE-knappen flera gånger tillsman visas på den övre displayraden. Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att söka efter nästa station som kan tas emot. Håll multireglaget 1 intryckt i riktning a eller b för att välja en viss frekvens. Så fort du släpper multireglaget stoppas frekvenssökningen även om ingen station hittats på denna frekvens. Manuell programmering av radiostationer Välj en station eller en frekvens i frekvensbandet. Du kan även välja stationer ur systemminnet eller det personliga minnet för att placera dem på annat ställe i det personliga minnesområdet. Tryck på MEM-knappen för att spara den valda stationen eller den valda frekvensen. Displayen blinkar Memory. 4 19

24 4 20 kvensen på den valda minnesplatsen. Tidigare sparad station skrivs över. Radio z Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att välja minnesplats i den egna listan. Minnesplatsens aktuella beläggning indikeras blinkande. Inställning av programmerad radiostation Välja frekvensband ( 18). Vid position 1 visasas, vid position 2 visas den aktiva minnesplatsen. För val av radiostation ur det personliga minnet trycker du upprepade gånger på, MODEknappen, tills position 1 MEM visas. För val av radiostation ur systemminnet trycker du upprepade gånger på MODEknappen tills AS indikeras. Tryck på MEM-knappen igen för att spara stationen eller fre-

25 z Radio Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att välja minnesplats. Mottagningsinställningar Välja mottagningsinställningar Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - Tuner. Följande inställningar är möjliga: RDS: koppla till/från RDS TP: koppla till/från trafikradio (ej tillgängligt i vissa länder) REG: koppla till/från regionalstation (ej tillgängligt i vissa länder) Välj önskat menyalternativ, gör aktuella inställningar och lämna menyn. Radio Data System (RDS) Vissa stationer i FM-området sänder tilläggsinformation, bland annat programnamnet. Endast när RDS-funktionen är tillkopplad kan stationsnamnet visas på displayen. Om inget stationsnamn överförs visas frekvensområde och frekvens. Trafikradio Om en station i FM-området sänder trafikmeddelanden, finns detta i många länder lagrat i RDS-informationen ( 21). 4 21

26 4 22 Radio z Om det inom audiosystemets mottagningsområde finns minst en station med trafikmeddelanden, visas vid position 1 symbolen T. Trafikradiostationen behöver inte motsvara den station du lyssnar på. Trafikradiofunktionen kan endast kopplas till när RDS är aktiverat. Om funktionen med trafikinformation är tillkopplad och minst en station med trafikinformation kan tas emot, visas detta vid positionen 1TP. När du lyssnar på en trafikradiostation och trafikmeddelandefunktionen är tillkopplad, så avbryts alla andra driftssätt så länge trafikmeddelandet pågår. Undantag: Om de eventuellt anslutna kommunikationssystemen befinner sig i kommunikationsläge avbryts detta inte. Regionalprogram I FM-området kan stationerna nyttja flera frekvenser för sina program, som skiljer sig åt regionalt. Dessa alternativa frekvenser finns lagrade i RDS-databasen, så att audiosystemet vid regionbyte automatiskt kan skifta till stationens frekvens för regionen. En del stationer nyttjar de olika frekvenserna för att vissa tider på dygnet sända olika regionala program. Därför kan det inom en region ske ett automatiskt skifte till annat program utan att föraren medverkat till detta. För att undvik detta programskifte måste regionaliseringsfunktionen (REG) kopplas ifrån.

27 z Externa spelare Externa spelare Förutsättningar Anslutning av audioenhet Återgivningskälla dataminne Återgivningskälla ipod Andra spelare Dataminne och Apple ipod

28 5 24 Externa spelare z Förutsättningar Via stickkontakterna i förvaringsfacket kan du ansluta audioenheter (t.ex. MP3-spelare) och lämpliga dataminnen (t.ex. USBminnen) till audiosystemet. Följande finns: en 3,5 mm jackkontakt. en USB-kontakt (stöder USB 1.1 och USB 2). Audioenheten måste ha en motsvarande anslutning. få plats i förvaringsfacket. tåla vibrationerna som uppkommer vid motorcykelkörning. lämpa sig för de speciellt sommartid möjligtvis höga temperaturerna i förvaringsfacket. På grund av den större mekaniska påfrestningen kan det hos vissa olämpliga audioapparater förekomma skador som BMW Motorrad inte åtar sig något ansvar för. Läs i bruksanvisningen till din audioapparat om eventuella begränsningar avseende användning. Inne i förvaringsfacken kan temperaturen, speciellt under sommaren, bli hög och det finns risk att föremål som förvaras där tar skada. Detta gäller i synnerhet elektronisk utrustning, som t ex mobiltelefoner och MP3-spelare. Läs i bruksanvisningen till den elektroniska utrustningen om eventuella begränsningar avseende användningen. BMW Motorrad avråder från användning av enheter med hårddiskminne, då skakningar kan orsaka avbrott vid uppspelning och skador på enheten. Audiosystemet förser USB-kontakten med spänning, som bla. gör det möjligt att ladda mobiltelefonen. På grund av den begränsade effekten är det inte möjligt att ansluta flera USBenheter via t.ex. en hub. Anslutning av audioenhet Frånkoppling av audiosystem ( 12). Anslut minnet via USB-kontakt 1 till audiosystemet. Anslut Apple ipoden med adapterkabeln via USB-kontakt 1 och jackkontakt 2 till audiosystemet.

29 z Externa spelare En passande adapterkabel kan du köpa hos din BMW Motorrad-återförsäljare. Övriga audio-enheter ansluts via jackkontakt 2 till audiosystemet och kopplas till. Placera om möjligt audio-enheten i spåret 3. Om anslutningskabeln dras ut mellan förvaringsfacket och locket, kan tätningen skadas. Dra inte ut anslutningskabeln. Stäng locket och kontrollera att varken enheten eller kabeln kommer i kläm. Tillkoppling av audiosystem ( 12). Välja återgivningskälla ( 12). Återgivningskälla dataminne Audiosystemet genomsöker först dataminnet efter alla enligt MP3- standard kodade spårnamn. Under sökningen visas LOADING på displayen. Sökning sker även i undermappar. För den alfabetiska sorteringen och indikeringen av spårnamnet på displayen används spårnamnet som sparats i MP3-data (ID3-Tag). Detta kan skilja sig från filnamnet. På displayen kan enbart tecken från ASCII-teckenuppsättningen (Windows 1252). Andra teckenuppsättningar visas inte eller visas felaktigt. Spåren kan sorteras i spellistor. Musikspåren spelas då upp i den ordning som fastlagts i spellistan. Det USB-minne som används måste stödja "Mass Storage Format", bara ha en partition och vara formaterat enligt FAT 16- resp. FAT 32-standarden. Om en MP3-spelare ansluts till audiosystemet via USB-anslutningen måste den också stödja "Mass Storage Format". Återgivningskälla ipod Audiosystemet hämtar först spårnamnen som finns sparade i ipoden. Under hämtningen visas LOADING på displayen. För den alfabetiska sorteringen och indikering av spårnamnet på displayen används spårnamnet som överförts från ipoden. Utöver spårnamnen hämtas även de spellistor som sparats i ipoden. Dessa musikspår spelas då upp i den ordning som fastlagts i ipoden. ipoden får sin strömförsörjning via adapterkabeln. 5 25

30 5 26 iphone iphone kan användas som ljudsystem på samma sätt som en ipod. Telefonfunktionen kopplas från under tiden, i förekommande fall visas anvisningar i iphonedisplayen. Dataminne och Apple ipod Välja återgivningsläge Välj ljudkälla USB eller IPod. Externa spelare z Ljudkvalitet För att få bästa möjliga ljudkvalitet rekommenderar BMW Motorrad att du gör följande inställningar i systeminställningarna för din ipod/iphone: Inställning av ljudstyrka: TILL Equalizer: FRÅN Andra spelare Audiosystemet sänder ut de spår som spelas upp i spelaren via högtalarna. Spelaren kan inte styras om den anslutits via jackkontakten. Tryck på MODE-knappen. Möjliga återgivningslägen visas: Titles: Alla hittade musikspår visas i alfabetisk ordning. Directory: Alla hittade mappar med musikspår visas i alfabetisk ordning. Om en mapp har valts, visas de spår och mappar som ingår i den. Playlists: Alla hittade spellistor visas i alfabetisk ordning. Om en lista har valts, visas de spår som ingår i den. Artists: Alla artister i MP3-filerna visas i alfabetisk ordning. Om en artist har valts,

31 z Externa spelare visas alla musikspår som tillhör denna artist. Albums: Alla album i MP3- filerna visas i alfabetisk ordning. Om ett album har valts, visas alla musikspår som tillhör detta album. Genres: Alla genrer i MP3- filerna visas i alfabetisk ordning. Om en genre har valts, visas alla musikspår som tillhör denna genre. Information som inte finns i MP3-filerna visas med Unknown. Efter val av återgivningstyp: välj spår som ska spelas upp först. Slumpvis uppspelning För varje återgivningstyp kan man välja slumpvis uppspelning. För att göra detta håller man MODE-knappen nedtryckt. Vid position 1 visas RDN. 5 27

32 5 28 Externa spelare z

33 z Bluetooth Bluetooth Bluetooth Återgivning via hjälmset Koppla till/från Bluetoothfunktion Pairing Genomföra parkoppling Tilläggsfunktioner

34 6 30 Bluetooth z Bluetooth Bluetooth-funktion erbjuds beroende på land och är ev. inte tillgänglig. Bluetooth: Namnet Bluetooth har valts för att anknyta till den danske vikingakungen Harald Blåtand (engelska Bluetooth) som levde på 900- talet och var känd för sin kommunikationsförmåga. Bluetooth-enheter sänder som kortdistansenheter (SRD-överföring med begränsad räckvidd) på licensfria ISM-band (Industrial, Scientific and Medical Band) mellan 2,402 GHz och 2,480 GHz. Det får användas i hela världen utan krav på tillstånd. Lokala störningar: Bluetooth-förbindelser mellan två eller flera enheter kan störas av olika tillfälliga situationer, t.ex. genom störområden pga. sändarmaster eller liknande enheter med felaktigt installerad Bluetooth-standard andra enheter med Bluetoothfunktion i närheten Information gällande din hälsa: Enligt befintliga rön finns det inget som tyder på att användningen av Bluetooth-enheter kan inverka skadligt på människors hälsa. Sändningseffekten hos BMW Motorrad audiosystem är högst 10 mw medan den för en mobiltelefon kan uppgå till 2 W. ISM-frekvensbandet, som används av Bluetooth, är avsett att användas för industri, vetenskap och medicinteknik i hela världen och klassas tack vare den låga sändningseffekten som ofarligt ur hälsorisksynpunkt. Återgivning via hjälmset Audiosystemet kan anslutas till BMW Motorrad kommunikationssystem som har Bluetooth. Återgivningen sker då inte längre via högtalarna, utan via radiosignaler till hörlurarna i hjälmen. Koppla till/från Bluetooth-funktion För att koppla till Bluetoothfunktionen: koppla ifrån högtalarna. För att koppla ifrån Bluetoothfunktionen: koppla till högtalarna. Koppla till/från högtalare ( 15).

35 z Bluetooth Bluetooth-symbolen 1 visas. En punkt till vänster om Bluetooth-symbolen visar att audiosystemet är anslutet till förarhjälmen (Pair helmet 1). En punkt till höger om Bluetoothsymbolen visar anslutningen till passagerarhjälmen (Pairhelmet2). Om en av punkterna blinkar, söker audiosystemet efter motsvarande hjälm. Om parkopplingsinformation (pairing) för ett kommunikationssystem finns lagrad i styrenheten, söker audiosystemet automatiskt efter detta system. Om anslutning till ett BMW Motorrad kommunikationssystem inte upprättas, trots att det är tillkopplat: Tryck kortvarigt på kommunikationssystemets On-/Off-knapp två gånger i följd. Pairing Innan förbindelse mellan två Bluetooth-enheter kan upprättas måste de känna igen varandra. Denna ömsesidiga igenkänning kallas "parkoppling". Enheter som en gång känts igen sparas så att parkoppling bara behöver utföras vid första kontakten. Två BMW kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 måste användas för att förutom förarhjälmen även kunna ansluta passagerarhjälmen. Om ett av de två BMW systemen använder Bluetooth-standard 1.2, kan endast en hjälm anslutas. Uppgifter om aktuell Bluetoothstandard finns i bruksanvisningen till ditt kommunikationssystem. Vid parkoppling söker audiosystemet inom sitt mottagningsområde efter andra Bluetooth-kompatibla enheter. För att en enhet ska kunna kännas igen måste följande villkor vara uppfyllda: Enhetens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad Enheten måste vara "synlig" för andra Enheten måste som mottagare stödja A2DP-profilen Ytterligare Bluetooth-kompatibla enheter måste vara frånkopplade (t ex mobiltelefoner och navigationssystem) I bruksanvisningen till ditt kommunikationssystem finns uppgifter om de nödvändiga stegen. 6 31

36 6 32 Bluetooth z Om det redan finns parkopplingsinformation lagrad i BMW Motorrad kommunikationssystem måste den raderas. Därefter måste man först utföra parkoppling med audiosystemet. Utförliga instruktioner för parkoppling med olika enhetskombinationer finns i motorcykelns tilläggsanvisning. Genomföra parkoppling Koppla till Bluetooth-funktion resp koppla ifrån högtalare. Koppla från alla andra Bluetooth-enheter (t.ex. mobiltelefoner) inom tio meters avstånd eller koppla från deras Bluetooth-funktion. Aktivera hjälmens Bluetoothfunktion och synlighet (se bruksanvisning för hjälmsetet). Det kan dröja ett tag innan en Bluetooth-apparat blir igenkänd. Aktivera synlighet och sökfunktion så samtidigt som möjligt om du vill ha lång söktid. Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - BT pairing. VäljPairhelmet1för att upprätta anslutning till kommunikationssystemet i förarhjälmen. VäljPairhelmet2för att upprätta anslutning till kommunikationssystemet i passagerahjälmen, om anslutning till förarhjälmen redan finns (endast möjligt vid två BMW Motorrad kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0). VäljUnpairall för att radera lagrad parkopplingsinformation. OmPairhelmet1ellerPairhelmet2har valts, söker audiosystemet efter synliga Bluetooth-kompatibla enheter, på displayen visas Searching. Medan sökningen pågår sker ingen musikåtergivning. Därefter visas alla hittade enheter. BMW Motorrad kommunikationssystem visas med BMW_HE... Välj kommunikationssystem för att upprätta anslutning. Connecting visas. Därefter visas något av följande på displayen:

37 z Bluetooth Successful: Förbindelse skapad, återgivning sker via högtalarna i hjälmen. Not possible: Passagerarhjälmen ska anslutas före förarhjälmen eller det finns inget BMW Motorrad kommunikationssystem installerat i förarhjälmen. Unsuccessf.: Anslutning kan inte upprättas. Om uppkopplingen misslyckades: Om två kommunikationssystem ska anslutas: utför parkoppling för förarhjälmen först, sedan för passagerarhjälmen. Kontrollera att båda kommunikationssystemen är kompatibla med Bluetooth-standard 2.0 eller senare. Koppla från eventuellt inte frånkopplade Bluetooth-enheter i den närmare omgivningen. Radera parkopplingsinformation som lagrats i audiosystemet. Radera de enheter som har sparats i kommunikationssystemet. Gör om parkopplingen. Tilläggsfunktioner Förarhjälm med kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 för BMW Motorrad. Volymen i hjälmhögtalarna kan ställas in direkt med multireglaget 1. Ändring av volymen i hjälmen visas med en indikering på displayen. Volymen för hjälm 2 går inte att reglera med multireglaget. Förar- och passagerarhjälm som har kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 för BMW Motorrad. Genom att trycka på ON-knappen (MUTE-funktion) avbryts återgivningen och kommunikationsfunktionen i båda hjälmarna aktiveras. När du trycker på ON-knappen igen avslutas kommunikationsfunktionen och återgivningen återupptas. 6 33

38 6 34 Bluetooth z

39 z Tekniska data Tekniska data Radio MP Bluetooth Externa audioenheter Högtalare

40 7 36 Tekniska data z Radio Frekvensområden Frekvensområden FM LW MW Stationsminne MP3 FM, LW och MW, beroende på land ev. FM och AM 87, ,0 MHz MHz, inte tillgänglig i alla länder MHz MP3-standard MPEG1 Layer 3 Avläsningsfrekvens Tolv systemminnesplatser och tolv personliga minnesplatser för varje våglängdsområde 32 / 44,1 / 48 khz Bithastighet 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 kbit/s

41 z Tekniska data Bluetooth Frekvensområde 0, khz Stödda standarder 1.2 och 2.0 Profiler A2DP, SPP 7 37 Externa audioenheter Anslutning 3,5 mm, Jackanslutning Ingångssignalområde -0,7...2,0 V, effektiv Högtalare Impedans 4 ( Utgångseffekt 15 W, RMS, beroende på aktuell högtalarenhet Frekvensområde 0, khz

42 8 38 Alfabetiskt register z A Aktualitet, 4 Audiosystem Koppla ifrån, 12 Koppla till, 12 Placering på motorcykeln, 6 Välja återgivningskälla, 12 B Bluetooth, 29 Koppla till, 30 Parkoppling, 31 Tilläggsfunktioner, 33 E Externa audioenheter Anslutning, 10, 24 Dataminne, 25 ipod, 25 Manövrering, 26 MP3-spelare, 26 Slumpvis uppspelning, 27 USB-minne, 25 F Förkortningar och symboler, 4 Förvaringsfack, 10 H Högtalare Kombination med Bluetooth, 13 Koppla ifrån, 15 I ipod, 25 Anslutning, 24 K Kommunikationssystem, 30 Tilläggsfunktioner, 33 M Manöverenhet Placering på motorcykeln, 6 Översikt, 7 Manöverenhet på styret Placering på motorcykeln, 6 Översikt, 8 MP3-spelare, 26 Anslutning, 24 Inställning av volym, 15 Multifunktionsdisplay, 6 Översikt, 9 P Parkoppling, 31 R Radio Inställning av programmerad radiostation, 20 Söka och spara radiostation, 18 Välja frekvensband, 18 Radio Data System RDS, 21 Regionalprogram, 22 S Systeminställningar, 21 T Tekniska data, 36 Normer, 4 Toninställningar, 15

43 z Alfabetiskt register Trafikradio, 21 Avbryta, 14 Inställning av volym, 14 U USB-minne, 25, 26, 27 Anslutning, 24 V Volym Anpassning till hastigheten, 15 Inställning, 13 Tyst läge,

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer