Härnösand Biogas - Gasuppgradering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härnösand Biogas - Gasuppgradering"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västernorrlands Län 14 augusti 2014 Miljöprövningsdelegationen Härnösand Biogas - Gasuppgradering Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att uppföra och driva en uppgraderingsanläggning för biogas med därtill hörande verksamheter Sökande: Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) Org. nummer: Box 304, Härnösand Kontaktperson: Pär Marklund, Projektledare energiteknik Tel: Mobil: E-post: Saken: Ansökan om tillstånd, enligt 9 kap. 6 miljöbalken, att uppföra och driva en uppgraderingsanläggning för biogas (B40.10) på del av fastigheten Äland 1:32 i Härnösands kommun. Tillståndsansökan Härnösand Biogas

2 Projekt Beställare Konsult Författare Granskad av Tillståndsansökan enligt miljöbalken för Härnösand Biogas Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) BioMil AB Marita Linné, BioMil AB Emelie Severinsen, BioMil AB Datum Tillståndsansökan Härnösand Biogas

3 Innehållsförteckning 1. YRKANDEN ORIENTERING GÄLLANDE TILLSTÅND OMGIVNINGSBESKRIVNING VERKSAMHETSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSER Allmänt Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Buller FÖRSLAG TILL VILLKOR TILLÅTLIGHETSFRÅGOR Kunskapskravet (2 kap. 2 miljöbalken) Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3 miljöbalken Produktvalsprincipen (2 kap. 4 miljöbalken) Kretslopps- och resurshushållningsprincipen (2 kap. 5 miljöbalken) Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 miljöbalken) Skälighetsregeln (2 kap. 7 miljöbalken) Tidsbegränsning av tillståndet (16 kap. 2 första stycket miljöbalken) Miljökvalitetsnormer (16 kap. 5 miljöbalken) Tidigare misskötsel (16 kap. 6 miljöbalken) KONTROLL SAMRÅDSREDOGÖRELSE AKTFÖRVARING... 9 Bilagor Bilaga T1 Bilaga T2 Bilaga T3 Bilaga T4 Kartor Miljökonsekvensbeskrivning Teknisk beskrivning Registreringsbevis Tillståndsansökan Härnösand Biogas I

4 1. YRKANDEN Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) yrkar att länsstyrelsen genom miljöprövningsdelegationen ska meddela tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för HEMAB att på del av fastigheten Äland 1:32 få uppföra och driva en anläggning för att framställa mer än Nm 3 fordonsgas per år. HEMAB yrkar vidare att miljöprövningsdelegationen 1. föreskriver villkor i enlighet med de förslag som redovisas nedan, 2. bestämmer igångsättningstiden till fem år från laga kraftvunnet tillstånd, 3. förordnar att blivande tillstånd får tas i anspråk utan hinder av att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft samt 4. godkänner den till tillståndsansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga T2). 2. ORIENTERING Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett 100 procent kommunägt företag med cirka 130 anställda och en omsättning på cirka 300 Mkr. Verksamheten omfattar elnät, fjärrvärme/vindkraft, renhållning/återvinning, vatten och avlopp samt stadsnät. Vid Älands avfallsanläggning utvinns idag 3,0-3,5 GWh deponigas per år från 27 brunnar i deponin. Denna gas avvattnas och leds sedan via gasledning in till en gaspanna, placerad på Saltvikshöjden i Härnösand, där värmen kan avsättas till fjärrvärmenätet. Vid avfallsanläggningen pågår planering för etablering av en biogasanläggning (Härnösand Biogas). Härnösand Biogas planeras bestå av dels en rötningsanläggning för produktion av biogas från lokalt organiskt avfall och dels en uppgraderingsanläggning för rening av biogasen och efterföljande trycksättning samt flakfyllning. 3. GÄLLANDE TILLSTÅND 1. Miljöprovningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Beslut , Dnr , Tillstånd enligt miljöbalken till deponering, mottagning, sortering, mellanlagring och behandling av avfall vid Älands avfallsanläggning, Härnösands kommun. Älands avfallsanläggning har enligt ovanstående beslut, tillstånd för biologisk behandling av upp till ton organiskt avfall genom rötning eller kompostering, enligt verksamhetskod (SNI) Tillståndsansökan Härnösand Biogas 2

5 . 2. Miljöprovningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Beslut Dnr , Beslut enligt fastställelse av slutliga villkor gällande lakvattenhantering vid Älands avfallsanläggning. 3. Länsstyrelsen Västernorrland Beslut , Dnr Beslut angående anmälan om ändring av placering av rötningsanläggningen till tidigare askdeponi. 4. OMGIVNINGSBESKRIVNING Föreslagen lokalisering för den planerade anläggningen är på Älands avfallsanläggning. Inom fastigheten kommer anläggningen att placeras i direkt anslutning till planerad rötningsanläggning med lokalisering på det område som tidigare har använts som askdeponi. Askdeponin har tömts och marken har därmed frigjorts för annan användning. Området ligger cirka 10 km nordväst om Härnösands centrum. Avfallsanläggningen är omgiven av skog och avståndet till närmaste bebyggelse är cirka 850 meter. Ingen detaljplan finns framtagen för fastigheten Äland 1:32 där Älands avfallsanläggning är förlagd. Kringliggande områden är samtliga klassificerade som skogsområde för skogsbruk i översiktsplanen för Härnösands Kommun. 5. VERKSAMHETSBESKRIVNING Vad gäller den närmare beskrivningen av den ansökta verksamheten hänvisas till den tekniska beskrivningen (Bilaga T3). Sammanfattningsvis framgår följande. Verksamheten avser uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet och komprimering av fordonsgas inför transport med gasflak till en tankstation. Den tekniska beskrivningen utgår från en tänkbar årsproduktion där cirka 5,2 GWh biogas uppgraderas vilket motsvarar cirka Nm 3 orenad biogas (rågas). Verksamhetens huvuddelar är avsvavling och torkning, uppgradering med membranteknik samt högtryckskomprimering och flaktankning. Den biogas som produceras på rötningsanläggningen består till cirka 60 % av metan och resten utgörs främst av koldioxid. Rågasen lämnar rötkammaren med lågt tryck och är mättad med vattenånga samt innehåller en viss mängd svavelväte. Avsvavling kan ske med aktivt kol eller annan avsvavlingsteknik. Gasen kan även behöva torkas innan den går in till membranmodulerna. Därefter uppgraderas biogasen genom separation av koldioxid och metan i membran. Ett membran är ett tätt filter som kan separera komponenterna i en gas eller vätska ner till molekylnivå genom att vara tätare för vissa komponenter och mer genomsläppliga för andra. Tillståndsansökan Härnösand Biogas 3

6 Membranseparationssteget kan vara konfigurerat på olika sätt beroende på tillverkare av system respektive själva membranen. Konfigurationen påverkar bl. a. mängd producerad fordonsgas, energiförbrukning och metanhalt i restgasen. Efter membranseparationssteget sker en tryckhöjning av gasen med hjälp av kompressorer till omkring 250 bar, vilket är det tryck som krävs för fordonsbränsle. Högtrycksgasen leds sedan till gasflak d.v.s. containrar som innehåller gasflaskor och som fungerar som högtryckslager. På anläggningen planeras för upp till 4 uppställningsplatser för gasflak, vilket ger en lagringskapacitet på upp till Nm 3 fordonsgas beroende på storlek på gasflaken. Från uppgraderingsanläggning kommer gasledning att förläggas inom området för Älands avfallsanläggning. I gasledningen transporteras restgas från membransteget till deponigasanläggningen och vidare i befintlig gasledning till Saltvikshöjden för att samförbränna deponigas och restgas i gaspanna och därmed minska metanutsläpp från uppgraderingen. Gassystemet är också anslutet till en fackla som kommer att ha kapacitet att hantera all producerad biogas. Biogas eller uppgraderad biogas kan således ledas till gaspanna eller fackla kopplad till deponigasanläggningen, ifall gasen inte kan uppgraderas och tankas eller vid driftstörning. De gasvolymer som kommer att finnas på biogasanläggningen kommer inte att komma upp i de mängder som gäller för de lägre kravnivåerna i Sevesolagstiftningen. 6. MILJÖKONSEKVENSER I detta avsnitt redovisas kortfattat principiella överväganden angående möjliga och föreslagna skyddsåtgärder respektive försiktighetsmått. I bilagd miljökonsekvensbeskrivning redovisas verksamhetens miljöpåverkan (Bilaga T2). Sammanfattningsvis kan följande nämnas. 6.1 Allmänt Den planerade verksamheten kommer att minska klimatpåverkan genom att uppgraderad biogas ersätter fossila drivmedel. Verksamheten innebär en minskad nettoemission av fossila växthusgaser på upp till cirka 1400 ton CO 2 -ekvivalenter per år. Huvudlokaliseringen strider inte mot några riksintressen. På eller i direkt anslutning till avfallsanläggningen finns inga riksintressen eller i övrigt skyddade områden som står i konflikt med den planerade verksamheten I närheten av planerat anläggningsområde finns det inga idag kända skyddsvärda områden med biotopskydd, nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. I närheten av avfallsanläggningen finns områden med sumpskog och i anslutning till avfallsanläggningen finns en registrerad övrig kulturhistorisk lämning i form av ett område med röjningsrösen. Tillståndsansökan Härnösand Biogas 4

7 6.2 Utsläpp till luft Metanutsläpp Vald membrankonfiguration i uppgraderingsenheten bedöms inte påverka det slutliga metanutsläppet från restgasen. Detta eftersom en högre metanhalt i restgasen möjliggör en större inblandning i deponigasen än en lägre metanhalt. Totalt bedöms metanutsläppet från uppgraderingen till atmosfären vara < 1 % av ingående mängd metan under anläggningens livstid. Ett utsläpp på 1 % motsvarar 88 ton CO 2 -ekvivalenter per år Transporter Den högtryckskomprimerade biogasen fylls på gasflak som transporteras med bil från anläggningen till den tankstation som HEMAB planerar att bygga i Härnösand. Om den minsta storleken på gasflak används för transporterna uppgår antalet transporter per år till 280 d.v.s. 5-6 transporter per vecka vilket bedöms orsaka en försumbar ökning av emissioner från trafiken. Transporterna beräknas ge upphov till utsläpp motsvarande ca 7 ton CO 2 -ekvivalenter per år baserat på ett totalt energibehov om 22 MWh/år Lukt Större delen av rågasens innehåll av svavelföreningar avskiljs före membranseparationssteget. Restgasen kommer i stor utsträckning att ledas in till deponigasanläggningen och förbrännas, vilket därmed eliminerar en möjlig luktkälla eftersom svavelföreningar destrueras vid förbränning. Med de åtgärder som redogörs i teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning bedöms anläggningen inte ge upphov till luktolägenheter för omgivningen. 6.3 Utsläpp till vatten Dagvatten från anläggningens byggnader och hårdgjorda ytor samlas i dikessystem som utformas i enlighet med befintligt miljötillstånd för Älands avfallsanläggning och därtill relaterade beslut från tillsynsmyndigheten avseende vattenhantering. Den vattenånga som finns i inkommande rågas till uppgraderingsanläggningen, kondenseras ut vid kylning av gasen och leds tillbaka till rötningsanläggningen eller släpps till lakvattendike för vidare rening vid avfallsanläggningens lakvattenrening. Uppgraderingsanläggningen förväntas inte orsaka några utsläpp till mark och vatten. 6.4 Buller Uppgraderingsanläggningar hör inte till den typ av verksamhet som emitterar buller i större utsträckning. Uppgraderingsanläggningen bedöms inte medföra några bullerolägenheter i omgivningen eftersom bullerdämpande åtgärder kommer att vidtas på de anläggningsdelar som kan bidra till bullerstörningar exempelvis isolerade skyddsväggar kring kompressorn. Antalet transporter av gasflak beräknas till 5-6 per vecka vilket bedöms innebära en försumbar ökning av bullret. Tillståndsansökan Härnösand Biogas 5

8 7. FÖRSLAG TILL VILLKOR 1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad HEMAB angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet. 2. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: a. 50 dba vardagar dagtid kl , b. 40 dba nattetid kl samt c. 45 dba övrig tid d. Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl 22-07) inte överstiga 55 dba. Ovan angivna ljudnivåer ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske om störning uppstår. 3. Verksamheten ska bedrivas så att minsta möjliga metanläckage uppstår från anläggningen. Läcksökning ska genomföras regelbundet. 4. Vid driftstörning ska gasen förbrännas så att emissionerna blir så låga som möjligt och inte ger upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön. 5. Från uppgraderingsanläggningens restgas får metanutsläppet uppgå till högst 1 % av inkommande metanmängd. Ovan angivet värde ska beräknas som årsmedelvärde. Mätmetod och mätfrekvens ska anges i verksamhetens kontrollprogram. 6. Verksamheten ska drivas så att förorening av mark samt yt- och grundvatten förhindras. 7. Kemiska produkter, varor, avfall och farligt avfall ska hanteras inklusive förvaras så att spill och läckage förhindras. Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena och vara försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt utformad så att regnvatten inte samlas. 8. Vid lagring i cisterner eller andra behållare ska uppsamlingsvolymen inom respektive invallning minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. 9. För verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram, som utöver vad som föreskrivits i villkoren ovan, möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten innan verksamheten har tagits i drift. Tillståndsansökan Härnösand Biogas 6

9 8. TILLÅTLIGHETSFRÅGOR Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken 8.1 Kunskapskravet (2 kap. 2 miljöbalken) HEMAB har tidigare erfarenhet av gashantering genom den deponigas som produceras på Älands deponi sedan 1994 och som används för fjärrvärmeproduktion vid gaspannan på Saltvikshöjden i Härnösand. HEMAB är certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och OHSAS Bolaget blev certifierade 2008 och re-certifiering skedde 2011 och HEMAB använder konsulter med mångårig erfarenhet inom biogasområdet för att säkerställa att anläggningen utformas och byggs enligt bästa praxis inom biogasområdet. 8.2 Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3 miljöbalken En biogasproduktion på 5 GWh per år och där avsikten är att producera fordonsgas innebär att det krävs en uppgraderingsmetod som är anpassad till småskalig produktion och samtidigt kan leverera tillräcklig renhetsgrad för att klara kraven för fordonsgaskvalité. Membranteknik har en processlösning med membranmoduler som är anpassad till småskaliga anläggningar och kan byggas ut med ytterligare moduler. För den ansökta verksamheten möjliggör tillgången till samförbränning med deponigas att restgasens metaninnehåll i stor utsträckning kommer att kunna förbrännas. Detta innebär dels att metanutsläpp från restgasen kan minimeras och dels att ytterligare energi kan tas tillvara. 8.3 Produktvalsprincipen (2 kap. 4 miljöbalken) Användningen av kemiska produkter är mycket begränsad i anläggningen. Vid val av kemiska produkter ska produktvalsprincipen tillämpas. Det innebär att den valda kemikalien jämförs med liknande produkter och det miljöbästa alternativet väljs om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. HEMAB:s policy vid inköp av kemikalier är att ta miljöhänsyn och absolut inte köpa de kemikalier som finns på utfasningslistan (Reach), t.ex cancerogena Ingen egen import sker av kemikalier. 8.4 Kretslopps- och resurshushållningsprincipen (2 kap. 5 miljöbalken) En uppgraderingsanläggning är ett mycket konkret exempel på lokalt kretslopp och hushållning med energi. Anläggningen förädlar biogas producerad från slam och matavfall till ett förnybart drivmedel. Tillståndsansökan Härnösand Biogas 7

10 8.5 Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 miljöbalken) HEMAB har genomfört en lokaliseringsutredning avseende den planerade verksamheten och de grundläggande förutsättningarna för denna, se avsnitt 5.2 i miljökonsekvensbeskrivningen. Föreslagen lokalisering av anläggningen uppfyller miljöbalkens lokaliseringsprincip avseende minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön samt rimlighetsavvägningen gällande praktiska och ekonomiska faktorer. 8.6 Skälighetsregeln (2 kap. 7 miljöbalken) HEMAB:s överväganden och förslag vad gäller skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått har skett mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 miljöbalken. Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken 8.7 Tidsbegränsning av tillståndet (16 kap. 2 första stycket miljöbalken) HEMAB anser inte att det finns skäl att tidsbegränsa tillståndet. Verksamheten vid anläggningen kommer att vara viktig vad avser ersättandet av fossila bränslen med förnybara, vilket den kommer att vara under en lång tid framöver. 8.8 Miljökvalitetsnormer (16 kap. 5 miljöbalken) Den ansökta verksamheten bidrar inte till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 8.9 Tidigare misskötsel (16 kap. 6 miljöbalken) Vad HEMAB känner till föreligger det inte sådana omständigheter som kan ligga sökanden till last i det aktuella avseendet. 9. KONTROLL Kontroll av verksamheten sker i enlighet med anläggningens kontrollprogram samt enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Revidering av kontrollprogram sker vid behov och ges då in till tillsynsmyndigheten för kännedom. Tillståndsansökan Härnösand Biogas 8

11

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Härnösand Biogas. Bilaga T3. Teknisk beskrivning

Härnösand Biogas. Bilaga T3. Teknisk beskrivning Härnösand Biogas Bilaga T3 Teknisk beskrivning Härnösand Biogas Teknisk beskrivning Projekt Beställare Konsult Författare Granskad av Tillståndsansökan enligt miljöbalken för Härnösand Biogas Härnösand

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Biogas i Umeåregionen

Biogas i Umeåregionen Till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens Län Tillståndsansökan 2013-08-26 Biogas i Umeåregionen Tillståndsansökan enligt miljöbalken för en lantbruksbaserad biogasanläggning i

Läs mer

Härnösand Biogas. Bilaga T2. Miljökonsekvensbeskrivning

Härnösand Biogas. Bilaga T2. Miljökonsekvensbeskrivning Härnösand Biogas Bilaga T2 Miljökonsekvensbeskrivning HÄRNÖSAND BIOGAS MILJÖKONSEKVENS BESKRIVNING Bilaga till tillståndsansökan enligt miljöbalken för en biogasuppgraderingsanläggning på Älands avfallsanläggning

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Härnösand Biogas. Bilaga M2. Alternativ lokalisering

Härnösand Biogas. Bilaga M2. Alternativ lokalisering Härnösand Biogas Bilaga M2 Alternativ lokalisering Bilaga M2 Alternativ lokalisering ALTERNATIV LOKALISERING tillhörande tillståndsansökan för Gasuppgradering, Härnösand Biogas Härnösand Energi & Miljö

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2011 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

HÄRNÖSAND BIOGAS. Bilaga M1. Samrådsredogörelse

HÄRNÖSAND BIOGAS. Bilaga M1. Samrådsredogörelse HÄRNÖSAND BIOGAS Bilaga M1 Samrådsredogörelse Bilaga M1 Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE - HÄRNÖSAND BIOGAS tillhörande tillståndsansökan avseende framställning av gasformigt drivmedel Härnösand

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov 2013 Bild:BioMil AB Projekt stödjs av 20131120 www.piteabiogas.se 2 Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Enhet 3 Mål nr M 6149-11 Rättelse/komplettering Dom, 2012-12-14 Rättelse och komplettering, 2012-12-18 Beslutat av: rådmannen Anders Enroth På s. 2 i villkor 3 ska efter "mätutrustning"

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÅGASENS INNEHÅLL Metan Vatten Svavelväte (Ammoniak) Partiklar Siloxaner

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Dala Biogas AB 2013-06-14 Lövängets gård Ljusterängarna 46 783 93 St Skedvi Till Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Komplettering till ansökan om tillstånd för uppförandet av biogasanläggning vid Pellesberget

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Utsläpp till luft vid biogasproduktion

Utsläpp till luft vid biogasproduktion Utsläpp till luft vid biogasproduktion Anders Hjort och Emelie Severinsen - företaget Teknik- och miljökonsulter med mer än 30 års erfarenhet Erbjuder expertkunskaper inom bioenergi och miljö 12 medarbetare

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Beslut. BESLUT Dnr: Karlskoga Biogas AB Box KARLSKOGA

Beslut. BESLUT Dnr: Karlskoga Biogas AB Box KARLSKOGA 1(14) Miljöprövningsdelegationen Karlskoga Biogas AB Box 42 691 21 KARLSKOGA Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggning för produktion av biogas och biogödsel vid Karlskoga Biogas

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare Företag Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer Utdelningsadress

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Utsläpp till luft vid biogasproduktion

Utsläpp till luft vid biogasproduktion Utsläpp till luft vid biogasproduktion Anders Hjort Projektpartners och organisation Biogas Öst: övergripande projektledningen samt information och seminarier. Sammankallande i referensgruppen. Projektledare:

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv Förvaltning Lars Anshelm 0413-621 27 KS.2010.0088 2010-12-21 Kommunstyrelsen i Eslöv Yttrande angående ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett kraftvärmeverk på fastigheten Eslöv Örtofta 21:1

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 8 Information Aktuella regler: Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken och 21 SFS 1998:899 reglerar anmälningsskyldighet för ny eller ändring av verksamhet som klassas som C-anläggning. 5 SFS 1998:899

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

SP Biogasar häng med!

SP Biogasar häng med! SP Biogasar häng med! Metanutsläpp och hållbarhetskriterier, HBK Bo von Bahr, SP Magnus Andreas Holmgren, SP Begynnelsen Media Artikel i Svenska Dagbladet 28 oktober 2004 Förluster vid produktion och distribution

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende biogasanläggning i Tomelilla kommun

Biogas Sydöstra Skåne Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende biogasanläggning i Tomelilla kommun Biogas Sydöstra Skåne Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende biogasanläggning i Tomelilla kommun Biogas Sydöstra Skåne AB 2014-05-20 Projekt Beställare Konsult Författare Tillståndsansökan enligt

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA BESLUT 1 (5) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Lantmännen Mills AB Box 446 751 06 UPPSALA Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer