Energiuppföljning av projekt Blå Jungfrun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiuppföljning av projekt Blå Jungfrun"

Transkript

1 Passivhus Norden 2013 Energiuppföljning av projekt Blå Jungfrun Author Johanna Nordström, Skanska Sverige, Drottningtorget 14, Malmö, Author Karin Ståhl, Svenska Bostäder, Box 95, Vällingby, Referat Blå Jungfrun är ett passivhusprojekt i Stockholm bestående av fyra nya huskroppar med totalt 97 hyreslägenheter om två till fem r o k. Byggnaderna uppfyller FEBYs passivhuskriterier från Byggherre är Svenska Bostäder, och totalentreprenör Skanska Sverige. Projektet färdigställdes Svenska Bostäder och Skanska har sedan färdigställandet tillsammans följt upp projektets energianvändning. Det innebär att det nu finns data från två fullständiga driftår. I varje lägenhet mäts användningen av varmvatten, kallvatten, hushållsel och komplementsvärme samt inomhustemperatur timvis. På fastighetsnivå mäts fjärrvärme, fastighetsel, varmvatten och el i tvättstugan, verkningsgrad på värmeväxlarna, utomhusbelysning och motorvärmare månadsvis. Alla data sammanställs varje månad och stäms av mot beräknade värden. En generell boendeenkät utförs alltid av Svenska Bostäder ca 6 månader efter inflyttning. I Blå Jungfrun kompletterades enkäten med passivhusspecifika frågor. Därför finns information om hur de boende upplever att bo i ett passivhus och själva betala för sin energianvändning. Ytterligare en enkätundersökning kommer att genomföras under våren Det uppmätta energibehovet är lågt, men inte riktigt så lågt som de beräknade värdena. I energiberäkningen antogs att en viss mängd energi skulle behövas under driftår 1 för att torka ut betongen. Uppmätta värden för 2011 och 2012 är dock mycket lika vilket gör att slutsatsen dras att uttorkningen antagligen inte var så energikrävande som antagits, alternativt att merparten av uttorkningen skedde under byggtiden. De boende i Blå Jungfrun använder generellt inte mindre energi än andra människor. De parametrar som de kan påverka, framför allt varmvatten, hushållsel och komplementsvärme, ligger över beräknade värden. I rapporten visas uppföljningsvärden från de två driftåren och jämfört med beräknade värden. Svårigheten i att fastställa varför de uppmätta energivärdena inte överensstämmer med de beräknade diskuteras; trots ett mycket stort antal mätpunkter är det svårt att säkerställa vad det är som inte stämmer. Slutligen diskuteras de boendes påverkan på energibehovet, och hur man kan få med sig de boende i strävan att spara energi. Nyckelord: Passivhus, energiuppföljning, uttorkning, brukarbeteende, felsökning, mätdata. 291

2 Inledning Blå Jungfrun består av fyra lamellhus om 5 respektive 6 våningar (se figur 1). Totalt rör det sig om 97 hyreslägenheter på 2 till 5 rum och kök och en boyta på drygt 8000 m 2. Projektet handlades upp som en samverkansentreprenad. Det innebär att Svenska Bostäder i ett tidigt skede knöt Skanska som totalentreprenör till projektet. Tillsammans kunde man då projektera och utveckla passivhuskonceptet och dra nytta av bådas erfarenheter och kunskaper. Byggnaderna byggdes , och energibehovet följs upp i detalj Att bygga passivhus var ett gemsamt beslut mellan Svenska Bostäder och Skanska. Från början var projektet tänkt som ett normalt projekt, utan extra fokus på energieffektivitet. Eftersom Blå Jungfrun är Svenska Bostäders första passivhus, och Skanskas första passivhus i Stockholm, beslutades gemensamt att projektets energiuppföljning efter färdigställande skulle vara mer omfattande än i andra projekt. Blå Jungfrun har fler mätpunkter och mäts under en längre tid. Projektorganisationen är också involverad under en längre period efter färdigställande än normalt, för att säkerställa att en god erfarenhetsåterföring sker. Projektering Byggnaderna uppfyller FEBYs krav för passivhus från De har ett gemensamt roterande FTXaggregat per hus med upphandlad verkningsgrad 85%. Imkanalerna är separata och leds rakt ut vid forcering av köksfläkten för att förhindra luktspridning mellan lägenheterna. Stommen består av VSTväggar, vilket är ett österrikiskt byggsystem av platsgjutna väggar i kvarsittande form. Byggsystemet gör att tätheten blir mycket god eftersom väggar och bjälklag gjuts ihop. Längsmed söderfasaden löper generösa balkonger (se bild 1 nedan), som fungerar som solavskärmning för lägenheten under. Balkongerna är infästa med ett köldbryggebrytande system. Fjärrvärme används för att värma tilluften, alla gemensamma utrymmen och varmvattnet. Tilluften projekteras för 22 C under uppvärmningssäsongen, och räcker för många lägenheter för att hålla en god inomhustemperatur. I sovrum och vardagsrum sitter elradiatorer om 250 W och i badrummen elradiatorer om 200 W. Dessa är till för dem som vill ha det varmare än den temperatur de får med hjälp av tilluften. I vissa mer utsatta lägenheter, exempelvis hörnlägenheter högst upp och längst ner i husen, behövs tillskottsvärmen för att hålla en normal inomhustemperatur. Vid lampknappen i respektive rum sitter en knapp för på- och avstängning av elementet för att hyresgästerna lätt själva ska kunna reglera huruvida det används eller inte. Följande U-värden beräknades för konstruktionen: fönster 0.9 W/m 2 K, väggar 0,13 W/m 2 K, tak 0,10 W/m 2 K och grund 0,15 W/m 2 K. De boende betalar själva för den elvärme de använder, men kompenseras för den mängd värme som beräknas behövas för att få 21 C inne genom ett hyresavdrag. Hyresgästerna betalar också för sin varm- och kallvattenanvändning, och kan följa sin energianvändning på en display i sin hall. Hyresnivån är densamma som för andra nybyggnadsprojekt i området, men hyran är lite annorlunda uppbyggd eftersom den inte inkluderar vatten och en del av värmebehovet. Grundhyran per kvadratmeter är densamma för alla lägenheter. Utöver det har varje lägenhet ett individuellt avdrag för varm- och kallvattenanvändning som beror på lägenhetens storlek. Ytterligare avdrag för den teoretiskt beräknade elanvändningen görs. Storleken på avdraget beror på lägenhetens storlek och läge i byggnaden, och har bestämts genom energiberäkningar för respektive lägenhetstyp. 292

3 Figur 1 Passivhusprojektet Blå Jungfrun sett från sydöst. De boende har fått mycket information om vad det innebär att bo i passivhus. Speciellt informationsmaterial om passivhus har tagits fram, och bovärdarna har fått information för att kunna hjälpa de boende. Under visningarna inför de första inflyttningarna lyftes passivhusfrågorna fram och det hölls ett flertal informationsmöten. Hyresgäster som flyttar in efter det får samma skriftliga material som togs fram från början. På hyresavin redovisas tydligt hur stort schablonavdraget för vattenanvändningen samt kostnaden för den egna användningen är. Alla lägenheter är uthyrda, och har varit det i princip sedan färdigställande, med undantag för ett kortare glapp mellan utflyttning och inflyttning i någon lägenhet. Energiberäkning Energiberäkningarna har utförts i IDA ICE och har uppdaterats efter hand som förändringar i projektering och byggnation har skett. Separata effektbehovsstudier har gjorts för samtliga lägenhets- och rumstyper. Eftersom väggarna platsgjuts och sedan kläs utvändigt med cellplast och tunnputs torkar betongen i huvudsak ut inåt. Därför har uttorkningsbehovet beräknats, och det slutgiltiga energibehovet förväntas inte uppnås förrän driftår 3, dvs Det beräknade energibehovet kan ses i figur 2 nedan. Uttorkningsbehovet är uträknat för hand och bygger på antagandet att 40% av uttorkningen sker under byggtid, 50% driftår 1 och 10% driftår 2 [Tuutti 2008]. All uttorkning under drifttiden antas ske med hjälpt av köpt energi. 293

4 Figur 2 Det beräknade energibehovet för de tre första driftåren. Uttorkningsbehovet antas vara som störst under byggtiden och driftår 1, och vara försumbart från år 3 och framåt. Svenska Bostäder och Skanska har kommit överens om en gemensam målbild om 50 kwh/m 2 A temp, år (exkl. hushållsel) från och med 2013, vilket ger en marginal mot beräknade värden på ca 7 kwh/m 2 A temp, år. Energiuppföljning Ett trapphus per hus täthetsprovades under produktionen, och resultatet blev 0,05 0,11 l/s, m 2, vilket ska jämföras med passivhuskriteriernas krav på en otäthet om högst 0,3 l/s, m 2. Tätheten blir så god tack vare den platsgjutna stommen, där den enda möjliga läckkällan är infästningar av fönster och dörrar, samt själva fönstren och dörrarna. När husen försattes i undertryck för läckagesökning var det faktiskt mellan karm och båge i fönstren som luften kom in. Arbetet på plats på bygget gav med andra ord upphov till högre täthet än fabrikstillverkningen av fönstren. Varmvatten, hushållsel och elvärme samt inomhustemperatur loggas timvis och lägenhetsvis. Fjärrvärme, fastighetsel, el och varmvatten i tvättstugor och el i gemensamma utrymmen, utomhusbelysning och motorvärmare loggas månadsvis. Under vintern har även VVC-förlusterna mätts. Värdena analyseras varje månad, och en gång i kvartalet stäms resultatet av mellan Skanska och Svenska Bostäder. Det uppmätta energibehovet för 2011 och 2012 kan ses i figur 3 nedan. 294

5 kwh/m2 Atemp, kwh/m beräknat 2011 uppmätt 2011 beräknat 2012 uppmätt 2012 hushållsel varmvatten elvärme uttorkning fjärrvärme fastighetsel Figur 3 Det beräknade och uppmätta energibehovet för 2011 och Den uppmätta specifika energianvändningen (se bild 4) är mycket lik för de två driftåren, vilket kan tyda på att uttorkningsbehovet var mindre än förväntat och det normala värmebehovet högre än förväntat. Den specifika energianvändningen är uträknad med hjälp av SVEBYs verifieringsmall [SVEBY 2012]. 60,0 Specifik energianvändning 50,0 40,0 30,0 20,0 51,7 55,7 43,0 54,1 10,0 0,0 beräknat 2011 uppmätt 2011 beräknat 2012 uppmätt 2012 Figur 4 Den specifika beräknade och uppmätta energianvändningen för 2011 och Skillnaden mellan bild 3 och 4 är att när den specifika energianvändningen anges justeras varmvattenanvändningen för onormalt brukande, och hushållselanvändningen ingår inte i den specifika energianvändningen. Det är anledningen till att energibehovet är lägre i figur 4 än i figur 3. För att klara målbilden om 50 kwh/m 2 A temp, år behöver energibehovet alltså minska ca 4 kwh/ m 2 A temp, år under

6 jan-11 feb-11 mar- apr-11 maj- jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov- dec-11 jan-12 feb-12 mar- apr-12 maj- jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov- dec-12 kwh/m2 BOA, kwh/m2 Atemp, mån Beteende Tidigare antogs (bland annat i FEBYs passivhusberäkningar av varmvattenanvändning 2007 [FEBY 2007]) att i energieffektiva hus flyttar det in energiintresserade och energieffektiviserande människor. Det stämmer nog i det fall privatpersoner beställer en energieffektiv villa, men i bostadsbristens Stockholm flyttar de flesta hyresgästerna (ca 70% av de som flyttade in när husen färdigställdes) till Blå Jungfrun för att de behöver en bostad eller för att de vill bo i området, inte primärt för att det är passivhus. Det syns tydligt på att vatten- och elanvändningen samt inomhustemperaturen inte är lägre i Blå Jungfrun än i andra bostadshus. Det är till och med så att brukarnas energianvändning ökar med tiden (se figur 5 nedan). 3,5 3,0 Hushållsel 2,5 2,0 1,5 1,0 beräkna t, kwh/m 2 Atemp ,5 0,0 Figur 5 Hushållselanvändningen för 2011 och Spridningen i energianvändning är mycket stor mellan hög- och låganvändare, vilket kan ses i figur 6 och 7 nedan. 16,0 14,0 Varmvatten 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 296

7 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 kwh/m2 BOA, månad Figur 6 Varmvattenanvändningen för alla 97 lägenheter per månad. Det röda strecket är medlet, och det blåa den beräknade användningen. I figur 7 nedan syns spridningen i elvärmeanvändning. Att den är spridd är mer förväntat, eftersom vissa lägenheter har ett relativt stort behov av komplementsvärme medan andra inte har något behov alls. Däremot torde ingen behöva extra värme över sommaren, men trots det använder en del lägenheter lika mycket elvärme mitt i sommaren som de gör på vintern. 9,0 8,0 Elvärme 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Figur 7 Elvärmeanvändningen för alla 97 lägenheter per månad. Det röda strecket är uppmätt medel, och det blå är beräknat värde. Den streckade blå linjen är beräknat elvärmebehov utan hänsyn till uttorkningsbehov. De boende i Blå Jungfrun är överlag mycket nöjda med sitt boende och trivs både i lägenheten och i området. De stora balkongerna har fått många positiva kommentarer så nytta förenas med nöje. Nästan 90% av dem som svarat på boendeenkäten är positiva till individuell mätning och debitering. Man anser det rättvist att var och en betalar för sin egen energianvändning. Inomhusmiljö Medelinomhustemperaturen är god både sommar och vinter (se figur 8), men spridningen i inomhustemperatur är förhållandevis stor. Det har också visat sig att hyresgästerna har en mycket varierande uppfattning om temperaturen i sina lägenheter. Många tycker att det fungerar väldigt bra både sommar och vinter. En del hyresgäster, även i de mest utsatta lägena, använder endast sina komplementsvärmare ett fåtal gånger under de kallaste perioderna och är ändå nöjda med sin temperatur. Andra väljer att ha drygt 23 grader inomhus hela vintern och använder sina element flitigt. Tyvärr finns det även hyresgäster som anser att det inte går att få det tillräckligt varmt i lägenheten, vilket är ett problem som är svårt att lösa. Svårast att få en bra inomhustemperatur under vintern verkar det vara på bottenvåningen. Medelinomhustemperaturen under vintern var 21.5 C, men en lägenhet har så lite som 18 C under de kallaste månaderna. Det har också visat sig att beroende på varför man flyttade till just Blå Jungfrun varierar inställningen till inomhusklimatet. Över lag är man mycket nöjd med luftkvaliteten och tycker att ventilationen 297

8 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 C fungerar bra. Däremot ser man olika på lägenheternas temperatur. De hyresgäster som sökte sig till Blå jungfrun av miljöskäl och verkligen vill bo i ett passivhus har en större tolerans och förståelse för att det ibland blir lite svalare under årets kalla månader. 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 Figur 8 Inomhustemperaturen för 2011 och 2012 uttryckt i månadsmedel per lägenhet. Den röda streckade linjen är medlet för alla lägenheter. Sommartemperaturen är i de flesta fall rimlig, men ett antal lägenheter har högre temperatur, speciellt sommaren Den lägenhet som uppvisar högst sommartemperatur både 2011 och 2012 ligger på bottenvåningen, och därmed är det antagligen inte för mycket solinstrålning som gör att temperaturen är hög. Hyresgästerna i Blå Jungfrun är nöjda med sitt boende, såväl planlösningar som området i stort. Det finns dock några saker som kan vara värda att uppmärksamma. Exempelvis upplever fler hyresgäster i Blå Jungfrun än snittet inom Svenska Bostäder att man hör mer ljud inomhus och av sina grannar, trots att bostäderna klarar ljudklass B avseende såväl stegljud som luftljud och ljud från installationer. Detta beror förmodligen på den goda ljudisoleringen utåt, som gör att ljuden inifrån upplevs som högre eftersom bakgrundsnivån är så låg. Många har också synpunkter på att täckningen för mobiltelefoner är sämre än normalt. Även detta kan ha att göra med det täta klimatskalet. Av de felanmälningar som kommer in är det väldigt få som kan sägas bero på passivhustekniken. Diskussion Trots ett rigoröst projekteringsarbete tog det nästan ett halvår efter driftsättning innan all uppföljning fungerade. Det något som behöver förbättras avsevärt i framtiden för att man snabbt ska kunna uppskatta den uppmätta energianvändningen. Mängden mätdata gör att vi har en mycket god möjlighet att följa upp och kontrollera energianvändningen i projektet. 298

9 Det har visat sig svårt att säkerställa att värmeväxlarna levererar den verkningsgrad på 85% som handlats upp. Två av fyra växlare verkar fungera som de ska medan två ligger betydligt under. Kontroller har gjorts men vi känner oss fortfarande inte säkra på resultaten. Tilluftstemperaturkurvan har fått justeras under den första vintern, som råkade vara exceptionellt kall, eftersom det var många lägenheter som inte kunde få upp temperaturen till rimliga nivåer. Nu ligger tilluftstemperaturen mellan22 och 25 C under uppvärmningssäsongen beroende på utomhustemperatur, vilket naturligtvis också påverkar värmeanvändningen. Ett misstag vi begick var att låta de boende flytta in i ett av husen i november Det råkade vara en mycket kall vinter, och det tog några dagar för de boende att få upp temperaturen. Det är betydligt lämpligare att flytta in i passivhus under en mildare årstid om så är möjligt. Eftersom det visat sig svårast att klara temperaturen på bottenvåningarna bör man kanske i framtiden överväga att även komplettera med golvvärme eller kraftigare komplementsvärmare i de lägenheter som ligger direkt mot mark. De boende använder inte mindre energi än i andra byggnader; snarare är tendensen att den brukarberoende energianvändningen ökar. Det gäller såväl varmvatten som hushållsel och värme. Diskussioner har förts om hur man får med sig de boende i energibesparingsambitionen. Förslag har lagts fram på energibesparingstävlingar och liknande, men än har inget sådant utförts. Enbart individuell mätning och debitering av varmvatten och komplementsvärme har tyvärr haft liten effekt på besparingsviljan hos de boende, även om systemet har gjort att ett par enskilda hyresgäster har upptäckt att de är höganvändare och har ändrat sitt beteende. Anledningen till att den brukarberoende energianvändningen inte är lägre skulle kunna vara att de boende redan känner att de gör en insats för miljön genom att bo i ett passivhus och därmed tycker att de kan unna sig lite extra varmvatten eller lite högre inomhustemperatur. Det kan också vara så att de boende i och med att de själva betalar för sin energianvändning anser att det är värt att använda mer energi. Kostnaderna för varmvatten och elvärme blir inte speciellt höga ens för de allra ivrigaste brukarna. Kostnaden för varm- och kallvatten ligger mellan 100 och 800 kronor per månad och lägenhet. De boendes beteende kan inte nog överskattas för en byggnads energianvändning. Som byggherre och entreprenör kan man bara påverka fastighetselen och uppvärmningen och skapa förutsättningar för låg varmvatten- och hushållselanvändning genom exempelvis vattensparande armaturer och energieffektiva vitvaror, men sedan är det upp till brukarna. Trots omfattande informationsinsatser har vi uppenbarligen inte nått fram till alla hyresgäster, vilket elvärmeanvändningen under sommarmånaderna är ett tydligt exempel på. Med största sannolikhet har vi överskattat behovet av köpt energi för uttorkning. Uttorkningsbehovet stämmer nog, men antagligen sker en större del än antaget under byggtid eller under den varma årstiden, då den inte ger upphov till ett ökat behov av köpt energi. Detta är dock inte den enda anledningen till det högre värmebehovet. Två av fyra värmeväxlare har en lägre verkningsgrad än beräknat, men det förklarar inte heller hela diskrepansen mellan beräknade och uppmätta värden. En annan möjlig felkälla kan vara inkommande kallvattentemperatur. Temperaturen varierar kraftigt över året, och eftersom varmvattenanvändningen mäts i volym och sedan omvandlas till energi är det viktigt att veta hur många grader vattnet behöver värmas. Idag används en schablon för omvandlingen som stämmer bra på årsbasis, men enskilda månader kan skillnaden vara stor mellan verklig och antagen kallvattentemperatur. Inkommande kallvattentemperatur ska mätas framöver. 299

10 Hittas inte förklaringen där återstår mer komplicerade analyser, såsom hur vädringsbeteendet ser ut hos de boende och huruvida den energiberäkning som har gjorts är korrekt. Indata stämmer med projekterat och utfört arbete, men naturligtvis är det möjligt att energiberäkningsprogrammet räknar för idealiskt, eller att någon post saknas i energiberäkningsprogrammets resultat. Allmän fastighetsel och energiförluster på grund av vädring är pålagda efter energiberäkningen, men eventuellt ska påslagen vara högre eller fler. Den förändring av tilluftstemperaturen som gjordes den första vintern stämmer inte med hur huset projekterades, och även det kan vara en delförklaring till det högre värmebehovet. Slutsats Energibehovet är lågt, men inte så lågt som beräknat. Eftersom inga problem i konstruktion eller utförande har påfunnits återstår energiberäkning, drift och brukarbeteende som möjliga felkällor. Det är slående hur svårt det är att säkerställa exakt vad diskrepansen beror på, trots det stora antalet mätpunkter. De boende beter sig som hyresgäster gör mest, och uppvisar inte ett energieffektivare beteende än andra. Både Svenska Bostäder och Skanska har satsat hårt på energieffektivt byggande efter Blå Jungfrun, och Blå Jungfrun har varit och är en viktig referens för båda organisationerna när det gäller energieffektiv byggteknik såväl som uppföljning. Även om energibehovet är högre än beräknat är det ett mycket energieffektivt projekt som vi är mycket stolta över. Referenser [FEBY 2007] Forum för energieffektiva byggnader. Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder. Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus. Version 2007:1. [SVEBY 2012] Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader. Verifieringsmall. [Tuutti 2008] Muntlig information från Kyösti Tuutti

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 141204 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Trettondagen Stockholmshem BÅ 2012 25 lgh ca 2295 m 2 A temp Sth stads miljöprogram FEBY 2009 MB Guld 1

Läs mer

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING Exempel på resultat från mätningar i 1300 lägenheter Hans Bagge, Lotti Lindstrii, Dennis Johansson www.laganbygg.se Inledning EU har beslutat att alla hus ska byggas som

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING Mätning och analys av hushållsel och tappvarmvatten LÅGAN Sammanfattning mars 2015 Hans Bagge Dennis Johansson Lotti Lindstrii Brukarrelaterad energianvändning Genom mätningar

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Översiktsplan Gäddeholm Herrgårdsängen detaljplan Herrgårdsängen Styckebyggartomter Medelpris: 647.000:- (exkl. VA och el: 170.000:-) Medeltomt: 1227 kvm.

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder. Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska

Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder. Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska Mörkgröna småhus 21 radhus på 79-91 m 2 7 byggnadskroppar med ca 66 m 2 solceller per byggnad

Läs mer

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Energikick 2013 Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Kenneth Ahlström Kopparstaden Begreppsförvirring Feby eller Sveby? Feby: Dimensionering av exempelvis passivhus. Effekt och täthetskrav. Certifiering.

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Lindåshusen inflyttade 2001 20 bostäder i 4 radhus Uppföljning då husen var nya 13000 12000 12083 11000 10000

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 4 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Välkommen till Portvakten Söder

Välkommen till Portvakten Söder Bo i Europas klimatsmartaste hus! Välkommen till Portvakten Söder Framtidens boende i ett hållbart samhälle Portvakten Söder Vi erbjuder 64 lägenheter i två punkthus med vardera åtta våningar. Inflyttning

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

UTVÄRDERING AV ETT LSS-BOENDE BYGGT SOM PASSIVHUS

UTVÄRDERING AV ETT LSS-BOENDE BYGGT SOM PASSIVHUS UTVÄRDERING AV ETT LSS-BOENDE BYGGT SOM PASSIVHUS LÅGAN Rapport juni 2014 Ann-Marie Ejlertsson Dennis Johansson Förord Under 2011 uppförde Helsingborgs kommunala förvaltning Kärnfastigheter ett LSS-boende

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Beräknad och verklig energianvändning

Beräknad och verklig energianvändning Beräknad och verklig energianvändning 2016-11-29 Jasenka Hot 2016-04-05 Helhet exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdrag åt Exploateringskontoret 1) - Begära in och granska energiberäkningar kontinuerligt

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 1(10) Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22

Läs mer

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige www.igpassivhus.se Kent Pedersen Världens första passivhustennishall Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige IG Passivhus Sverige Det är vi idag: Certifierade passivhusexperter 30 år erfarenheter med

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Miljöprofilerat byggande för Stockholm. Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 allan.leveau@svenskabostader.se

Miljöprofilerat byggande för Stockholm. Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 allan.leveau@svenskabostader.se Miljöprofilerat byggande för Stockholm Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 Perspektiv 2 Mål i EU- direktivet Energineutrala nya byggnader från Mål för Svenska Bostäder och med 2019 Energieffektiviseringar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning LÅGAN Rapport juni 2014 Helena Lidelöw Sammanfattning Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Kista Science Tower Varför dubbelglasfasad? Katsan Varför enkelfasad? Vikten av

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

Per Levin. Sveby

Per Levin. Sveby Per Levin Sveby 2014 1 Regelverk för målstyrd energiförvaltning ABT06 Sveby Mätföreskrifter för Energiavtal 12 Sveby Energiavtal 12 Sveby Energiprestandaanalys och verifieringsmall Checklista för Målstyrd

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Så arbetar MKB för att nå högt uppsatta miljöoch energimål. Egon Lange Ulla Janson

Så arbetar MKB för att nå högt uppsatta miljöoch energimål. Egon Lange Ulla Janson Så arbetar MKB för att nå högt uppsatta miljöoch energimål Egon Lange Ulla Janson MKB Fastighets AB Aktiebolag som ägs av Malmö stad 22 539 lägenheter (15% av Malmös bostadsbestånd) Cirka 1 100 lokaler

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05 2015-03-05 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning under 3 år IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Hur flödar energin i traditionella byggnader? Karin.Adalberth@primeproject.se Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Hur blir de energieffektiva?

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum:

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum: Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: 217 64 Ort: Malmö Datum: 2008-06-17 Sida 2 av 6 Nu är er energideklaration klar En energideklaration beskriver

Läs mer

www.nollhus.se Eje Sandberg

www.nollhus.se Eje Sandberg Eje Sandberg www.nollhus.se Utveckla FEBYs kriterier för passivhus. Skapa nätverk Bevaka och påverka myndigheter för att främja utvecklingen Sprida information och kunskap Rapporter Kungsbacka Eksta fastighetsbolag

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(5) Energi Version 1 Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. BBR skall minst uppfyllas.

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22 Remisslämnare

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer