Passivhusförskola Skogslunden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Passivhusförskola Skogslunden"

Transkript

1 1(14) Uppföljning År Passivhusförskola Skogslunden

2 Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under första året (september 2010-augusti 2011) samt utvärdering av fastighetsägarens, driftpersonalens och verksamhetens upplevelse i passivhuset. Mätvärdena är inte korrigerade utan motsvarar de verkliga avläsningarna. Innehållsförteckning 1 Skogslunden efter första året Funktion, klimatskärm och inre miljö Teknik... 4 FTX anläggning... 5 Markkollektor... 6 Värmepump... 6 Solfångare... 7 Vattenanvändning Komfort Mätresultat efter första året i drift Årsvärmebehov Fastighetsel Verksamhetselanvändning Varmvattenanvändning Totala energianvändningen i Skogslunden Sammanställning av resultat Sammanfattning (14)

3 1 Skogslunden efter första året Förskolan Skogslunden är byggt som Sveriges första certifierade passivhus. Nu har byggnaden stått i ett år och frågan är: Fungerar passivhuset som utlovat gällande energiförbrukning, komfort och kvalitet? För att kunna reda ut det gjordes bl.a. intervjuer med verksamheten, fastighetsägaren och förvaltaren, en löpande sammanställning av mätresultaten och en utvärdering sammanställs i denna rapport. Verksamheten om Skogslunden under första året: Personal och barn trivs fantastiskt bra på Skogslunden, lokalerna är jätte fina. Den fantastiska dramasalen(samlingssalen) är unik. Den största skillnaden mellan vanliga förskolor och Skogslunden är ljuset i och med alla fönster på innerväggarna och ytterväggarna samt ljudet som är så reducerat p.g.a. en så bra ljudisolering. Det finns många möjligheter att utveckla miljöerna efter barnens behov. Vi är så nöjda med vår härliga miljö!! Om vi skulle välja idag igen skulle vi alltid välja Passivt så klart, det är ett fantastiskt tänk och det ligger väl i tiden, med tanke på vår miljö. Fastighetsägare om Skogslunden under först året Vi är jättenöjda med huset, både utseende-, utförande samt energimässigt. Vi har fått mycket beröm från besökare både för färgsättning, utemiljö och verksamhet. Att det sen går väldigt bra energimässigt är alla glada över. Kostnaden var ca 10-15% dyrare än en vanlig förskola. I denna kostnad är allt med d.v.s. även pålning, markförstärkningar mm som inte just är passivhuskostnader. Det är bra med en samlad utbildning med entreprenörerna, det skapade en bra stämning. mm Driftkostnader för passivhuset Skogslunden är ca 60% lägre än i våra andra förskolor. Vår förvaltare för kommunala lokaler vill att vi bara ska bygga passivhus, vi kommer förhoppningsvis att bygga flera. Vi hoppas även att planenheten inom kommunen ändrar sina kriterier i detaljplanläggningen så at ytan räknas från insidan yttervägg, jag tror det möjliggör fler passivhus. Vi har haft många besökare på Skogslunden och var t.o.m. tvungna att tacka nej för att det blev för mycket för verksamheten. Men nu öppnar vi för andra gången våra dörrar på internationella passivhusdagarna i november Fastighetsförvaltaren om Skogslunden under första året Fantastiskt låg förbrukning, roligt att visa upp huset för besökare. Det mesta fungerar mycket bra. Skogslunden förbrukade i dec kwh mer el än mitt hus som är ca 250m². Bra betyg för Skogslunden/dåligt betyg för mig (14)

4 2 Funktion, klimatskärm och inre miljö Skogslunden är byggt som en blandkonstruktion av betong och trä. En väldigt noggrann projektering och byggprocess har minskat värmeförluster genom att bygga en välisolerad, köldbryggsfri och lufttät klimatskärm. Speciellt i detta projekt är de passivhusfönster som sitter inflyttat och överisolerade i fasaden. Fönsterna är så placerade att de ge tillräckligt mycket dagsljus och solinsläpp. Solavskärmningen är positionerad för att minska övertemperaturer under sommartid. Bild 1: Skogslunden klimatskärm och fönsterplacering 3 Teknik Skogslunden har inget konventionellt värmesystem utan värmen distribueras via luft med ventilationen. Eftervärmningen av luften sker via ett vattenbatteri. Energin hämtas från solfångaren och en bergvärmepump på 8,4 kw. Elpatronen har från oktober till januari gått i ca 50 timmar och bidraget till uppvärmningen under den kallaste tider. Utöver värmen har detta system även producerat varmvatten för förskolan. I rapporten redovisas värmepumpens energianvändning, värmeanvändning, varmvattenanvändning, fastighetselanvändning och den totala energianvändningen. Dessutom redovisas solfångarens tillskott (14)

5 Bild 2: Värmepump, roterande värmeväxlare, solfångare (vakuumrörkollektorer) FTX anläggning Skogslunden är utrustat med en FTX aggregat med roterande värmeväxlare som ansvarar för ventilation och värme i byggnaden. I de flesta rum är ventilationen behovsstyrd, d.v.s. via temperatur och CO2 reglering. Är temperaturen för låg (under 18 grader) eller Koldioxidhalten för hög (över 900ppm) går forceringen på. Under natten är ventilationen avstängd tills temperaturen faller under 18 grader, vilket kan hända under vintertiden, då sätter återluftcirkulationen igång. En timme innan verksamheten startar börjar den normala ventilationsdriften i byggnaden igen. Bild 3: Verkningsgrad FTX, exempel: januari % (14)

6 Årsverkningsgraden på FTX ligger på ca 79-84% Verkningsgraden i diagrammen (Bild 3) går ned till 0 när aggregatet står still, eller vid återluftsdrift. Markkollektor En luftburen Markkollektor (800mm i diametern) förvärmer uteluften under vintertiden och förkyler luften under sommartiden. Förvärmningen under vinterhalvåret (grön = uteluft, blå = efter förvärmning via marken) -2 o C -10 o C Bild 4: Uteluftstemperaturer och temperaturen efter markkollektorn i januari 2011 Differensen mellan uteluftstemperaturen och temperaturen efter markkollektorn är under många vintermånader cirka 8 grader och högre. Även under sommartiden kunde den varme uteluften kylas ner via markkollektorn. Värmepump Elanvändningen för värmepumpen under första året låg på totalt 5100 kwh, detta inkluderar både värme och varmvatten. Jämförelsevis förbrukar en normal villa ca kwh/år (14)

7 Bild 5: Energianvändningen för värmepumpen under första mät året Solfångare Solfångare är vald som vakuumrör och placerad på sydvästsidan som solavskärmning för samlingsrummet. Resultatet av solvinster visar att det blir betydligt mindre solvinster än beräknade. Det finns flera förklaringar för detta: - Mindre sol i Åkersberga under detta mät året - Skuggning av omliggande skog är större än kalkylerat - Placering mot sydväst läge inte optimalt, kan även vara så att vakuumrören måste justeras i riktning - Under vintertiden ligger snö på vakuumrören som inte rensas bort. (vakuumrören blir inte varm och snön ligger kvar till våren vilket förklarar att det inte finns någon solvinst från november till februari). Totalt har solfångaren under första året levererat 2470 kwh, beräknade var 5160 kwh. Dessutom har solfångarsystemet haft förluster, d.v.s. pumpen har förbrukat el även under natten (14)

8 Uppmäta solvinster via solfångare Bild 6: Uppmäta solvinster, totalt 2470 kwh Vattenanvändning Varmvatten produceras via bergvärmepumpen och solfångaren. Kallvattenanvändningen under första året låg på 426 m 3. På grund av en trasig toalett fanns en extra kallvattenförlust på ca 80 m 3 under två månader. Bortse man från den extraförlusten ligger kallvattenförbrukningen på ca 368 m 3. Användningen av varmvatten är uppmätt till 198 m 3 vilket motsvarar mer än 50 % av kallvattenanvändningen. Bild 7: Kallvattenanvändning i förskolan (avdragen ca 80m³ under december och januari) (14)

9 4 Komfort Passivhusförskolan i Åkersberga värms med luft, d.v.s. ventilationskanalerna är även värmedistributionskanaler och det saknas ett konventionellt vattenburet värmesystem. Luften anses av verksamheten som speciellt bra och även uppvärmningen fungerar enligt beskrivningen. Ventilationskanalerna som transporterar värmen genom hela byggnaden är oisolerade vilket i sin tur gör att man tappar värme på vägen till främst hörnrummen. För att upprätthålla bra temperaturer även i hörnrummen kompletterades dessa med eftervärmningsbatterier. Vinterhalvåret: Temperaturen under första vintern var lite varierande. Rummen som ligger i mitten av huset hade behövt forceringar för att dra ner temperaturöverskott och koldioxid samtidigt som hörnrummen har varit svalare p.g.a. större värmeförluster genom ytterväggar och fönster. De inkopplade eftervärmningsbatterierna har bidraget till komfortabla temperaturer även där. Under natten har förskolan gått via återluft för att minska värmeförlusterna men som mätningar visade gick ventilationen i gång efter att temperaturen sjönk under c.a.18 grader även under natten och den normala driften startade kl Under kalla vintermorgnar eller efter helgen var det svalare i byggnaden men temperaturer steg snabbt när barnen kom till förskolan. Fastighetsförvaltare om rum 127: I rum 127 låg temperaturen efter en helg på ca 17 C om det var kallt ute. Eftervärmaren till rum 127 (hörnrum) var avslagen i elskåpet. Efter inkopplingen var komfortproblemet löst. 23 o C Bild: 8 Rumstemperaturer under februari o C 19 o C 18 o C (14)

10 1300ppm 1000ppm 700ppm Bild 9: Luftkvaliteten uttryckt i ppm under en vecka i februari 2011 Sommarhalvåret: Temperaturen under sommartiden har kunnat hållas sval trots höga uteluftstemperaturer och interna värmelaster. Förkylning av luften via markkollektorn har fungerat. Medel temperaturen i rummen för maj var 22 C för rumsgivarna, i april var den 21,1 C. Bild 10: Rumstemperaturer i juni o C 22 o C (14)

11 5 Mätresultat efter första året i drift Årsvärmebehov För certifieringen av Skogslunden som passivhus krävdes en beräkning av årsvärmebehovet i PHPP (Passivhusprojekteringspaket) Maximalt årsvärmebehov enligt certifieringskriterier ligger på 15 kwh/m 2 år. Det beräknade årsvärmebehovet för Skogslunden enligt PHPP ligger på 14 kwh/m 2 Referensareaår. Referensarean motsvarar boarean fast innerväggar ingår inte och teknik rum enbart med 60%. Skogslundens referensarea är 821 m 2. För att kunna verifiera beräkningen mäts värmebehovet via en separat installerad värmemängdsmätare som visade ett värmebehov på 10,20 kwh/m 2 år. De i efterhand installerade eftervärmningsbatterierna i sju hörnrum måste även räknas in i byggnadens totala värmebehov men det fanns inga separata mätningar för dessa. En uppskattning gjordes med antaganden att de används 1500 timmar per år, d.v.s. 7 x 0,3 kw x 1500 tim = 3150 kwh dessa räknades med till byggnadens totala värmebehov med 3,9 kwh/m 2 år. Enligt fastighetsförvaltaren ligger förbrukningen för eftervärmningsbatterier lägre men det finns inga mätningar installerade så att antaganden med högre förbrukningen stå kvar i denna rapport. Det uppmätta totala värmebehovet för Skogslunden ligger på 14,1 kwh/m 2 Referensareaår och verifierar Skogslunden som passivhus. Bild 11: Uppmätt årsvärmebehov per m² referensarea, månadsvis (14)

12 Fastighetsel I fastighetselförbrukningen ingår fläktel och el från övriga cirkulationspumpar. Kompressorns elanvändning i VP ligger separat för värme och varmvatten och motsvarar 5100 kwh, 6 kwh/m 2 A Temp år. Fastighetselen ligger totalt på ca kwh per år, 13,4 kwh/m 2 A Temp år. A Temp infördes i samband med energideklarationerna i Sverige. A Temp finns också med i senaste BBR som den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att värmas till mer än 10 grader och som är begränsad av klimatskärmens insida. Skogslundens har en A Temp på 877 m 2. Verksamhetselanvändning I verksamhetselen ingår belysningen och apparater för att driva verksamheten. Detta är med över kwh, 47 kwh/m 2 A Temp år den största förbrukningen i Skogslunden och nästan tio gånger så hög som värmepumpens elanvändning. Varmvattenanvändning Energi till varmvatten = VV x vattens densitet x vattens värmekapacitet x (Tvv - Tkv) /3600 [kwh] = 198 x 1000 x 4,2 x (55-10) / 3600 = kwh = 11,9 kwh/ m 2 A Temp år Bild 12: Varmvattenanvändning år 1 Totala energianvändningen i Skogslunden Den totala energianvändningen i Skogslunden ligger på kwh, 60 kwh/m 2 A Temp år (14)

13 6 Sammanställning av resultat Den totala energiförbrukningen för Skogslunden ligger på 60 kwh/m 2 A Temp år. Köpt energi för värme, varmvatten och fastighetsel motsvarar 23 kwh/m²år vilket kan jämföras med BBR kraven på 55 kwh/m²år (eluppvärmda hus). Jämför man uppmätt resultat med beräkning så stämmer PHPP-beräkningen precis gällande värmebehovet. Det som ligger högre än beräknat är primärenergibehovet. Beräkningen enligt BBR av köpt energi ligger något högre än beräknat, det är varmvatten och eventuellt högre inomhustemperatur än 20 grader, som kan ställas via termostaterna i hörnrummen, som kan ha bidraget till en högre förbrukning men även extraenergianvändningen för pumpar i exempelvis solfångarsystemet. Bild 13: Sammanställning mätresultat år 1 i jämförelse med beräkningsresultaten (14)

14 7 Sammanfattning Sammanfattningsvis är Skogslunden ett bra exempel för att passivhus även fungerar i det nordiska klimatet. Komforten motsvarar passivhuskriterierna och förbrukningen ligger ungefär lika med beräkningsresultaten. Avvikelser som förekommer har bl.a. med ett väldigt kallt vinterhalvår att göra men även med verksamhetens beteende som ännu inte är riktigt anpassad till energieffektiva vanor speciellt när det gäller varmvattenanvändning och elförbrukning. Skogslunden är ett mycket bra exempel för att visa ett energieffektivt hus, med komfort och kvalitet och en uppskattad arkitektur ett passivhus! Simone Kreutzer Tyréns AB Tel (14)

LÅGAN Rapport februari 2015

LÅGAN Rapport februari 2015 DEMONSTRATIONSPROJEKT Villa Värmdö LÅGAN Rapport februari 2015 Lisa Wickbom Ingrid Westman Förord Projektledare: Ingrid Westman, vd Friendly Building (civ.ing KTH, cert.av IGPH) Biträdande projektledare/bollplank:

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av Passivhuset Bokliden 2010-05-31

Slutrapport Utvärdering av Passivhuset Bokliden 2010-05-31 21-5-31 s äldreboende, Mörarp 2:61, Helsingborgs Stad Uppdragsnummer: 214154 Helena Bülow-Hübe Specialist Energi & Byggfysik Tyréns Region Syd Avd f Energi & Miljö 4-698 16 83 2 (23) Sammanfattning En

Läs mer

LÅGAN rapport februari 2015

LÅGAN rapport februari 2015 SLUTRAPPORTERING AV DEMONSTRATIONSPROJEKT HOLMFRID LÅGENERGI LÅGAN rapport februari 2015 Uppsalahem AB Förord Holmfrid är Uppsalahems första lågenergihusprojekt. Projektet genomfördes som ett samverkansprojekt

Läs mer

Energibokslut 2011 Fastighet

Energibokslut 2011 Fastighet Energibokslut 2011 Fastighet Teknisk förvaltning Omslagsfoto: Infobyrån Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat boksluten

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets

Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets Sandra Hedlund Oktober 2012 Examensarbete, 15hp, nivå: B Energisystemingenjörprogrammet Handledare: Peter Hansson, Sweco Examinator:

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Förord Johan Menkus Niklas Marberg

Förord Johan Menkus Niklas Marberg Förord Detta har varit ett examensarbete i ständig förändring, från att inledningsvis börjat som en ren energikartläggning har detta utvecklats under arbetets gång till en djupdykning i operationsventilation.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-01 Fastighetsbeteckning: Utvälinge 10:32 Adress/ort: Lovartsvägen 28, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Drifterfarenheter från en energieffektiv skola

Drifterfarenheter från en energieffektiv skola Fakulteten för teknik- och natuevetenskap Energi-, miljö- och byggteknik Jens Beiron Drifterfarenheter från en energieffektiv skola Vargbroskolan i Storfors Arbetsrapport Januari 2010 Jens Beiron Drifterfarenheter

Läs mer

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGAN Rapport maj 2013 Per Wickman Eje Sandberg www.laganbygg.se 2 Förord Denna studie är genomförd på mätdata som inhämtats under perioden dec

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/7-2015 Fastighetsbeteckning: Höjar 1:20 Adress/ort: Höjar Byaväg 124, Mjöhult Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Satsa en krona och få fyra tillbaka! Om du satsar pengar i åtgärder inom VVS och kyla så spar

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar

Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar Utarbetad av Per Levin, Projektengagemang Energi och klimatanalys Danderyd, februari, 2008 1(68) Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig

Läs mer