(11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson"

Transkript

1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare Marlene Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Yoomi Renström (S) Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson Övriga närvarande Mona Persson, personalchef Maria Kihlström, personalsekreterare Kristoffer Baas, kommunsekreterare Annette Forsblom, socialchef 16 Urban Sundström, verksamhetschef 16 Utses att justera Björn Mårtensson Justeringens Kommunkontoret, , plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kristoffer Baas Ordförande Håkan Englund Justerande Björn Mårtensson

2 (11) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 21 november Protokollet har justerats d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 10 december 2013 och tas ned den 2 januari Mellan den 10 december och 31 december har du möjlighet att överklaga besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person. Kristoffer Baas

3 (11) Pu 13 Godkännande av dagordningen s beslut godkänner dagordningen med förändringarna nedan. Medarbetarundersökning chefer är ny punkt 4 Antagande av AKAP-KL som lokalt kollektivavtal är ny punkt 5 Information från socialförvaltningen beträffande vidtagna åtgärder utifrån resultat i medarbetarundersökningen är ny punkt 6. Fördelning av löneöversynsutrymme är ny punkt 7.

4 (11) Pu 14 Dnr Medarbetarundersökning chefer s beslut tackar för informationen och uppdrar till 1. Personalavdelningen att utforma utbildningar i arbetsrätt och personliga ledarskapet. 2. Ekonomiavdelningen att anordna utbildning i ekonomifrågor 3. Respektive nämnd att arbeta vidare med den egna nämndens svar. Kommunen genomför sedan år 2007 medarbetarundersökning vartannat år. Chefer och arbetsledare har sedan 2009 omfattats av en egen undersökning. År 2011 genomfördes den som personliga samtal med företagshälsovården. I år 2013 har den genomförts som en Web enkät. Av 44 chefer/arbetsledare har 43 valt att svara. I och med att det är 43 chefer med olika förutsättningar är det svårt att dra några generella slutsatser. På frågan om man trivs med sina arbetsuppgifter som chef/ledare uppger 40 att det stämmer mycket väl eller väl. Det kan dock konstateras att 28 av 42 som svarat på frågan arbetar mer än 40 tim/vecka och av dessa arbetar 7 mellan 46 och 50 timmar per vecka. Frågorna som rör den politiska styrningen är de frågor som i svaren varierar mest mellan stämmer mycket väl och stämmer inte alls. Dessa frågor rör tydliga mål, hur det går att skapa konkreta handlingsplaner utifrån målen och om man har en bra kommunikation med nämnden. När det gäller vilken typ av stöd/utbildningar man behöver för att klara uppdraget är det framförallt utvecklandet av det personliga ledarskapet som efterfrågas av 11, 7 svarar arbetsrätt/ personalfrågor, 6 ekonomi, behov av administrativt stöd uppger 5 personer att de behöver. Beslutsunderlag Resultat på total nivå Resultat för kommunstyrelseförvaltningen Resultat för Barn och utbildningsförvaltningen Resultat för socialförvaltningen Resultat för samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse Mona Persson, Skickas till Personalavdelningen, ekonomiavdelningen och respektive nämnd

5 (11) Pu 15 Dnr Antagande av AKAP-KL som lokalt kollektivavtal s beslut 1. att anta AKAP-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 4 oktober träffat överenskommelse med OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ett helt avgiftsbestämt pensions-avtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) som träder i kraft den 1 januari Överenskommelse om ändringar i kollektivavtalet AKAP-KL har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ändringarna kompletterar den överenskommelse som träffades den 19 juni I och med dessa ändringar gäller från den 1 januari 2014 ett likalydande AKAP-KL med samtliga arbetstagarorganisationer inom kommunal sektor. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet ska gälla för arbetstagare som är född 1986 och senare. Samtidigt har överenskommelse träffats om att KAP- KL ska gälla för arbetstagare som är född 1985 eller tidigare. I AKAP-KL är pensionsavgiften 4,5 av den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Utbetalning av ålderspension kommer enligt AKAP-KL att kunna ske från samma tidpunkt som allmän pension utges, vilket innebär en flexibel pensionsålder. Pensionsavgiften inbetalas årsvis av arbetsgivaren. SKL rekommenderar alla sina medlemmar att anta AKAP-KL som lokalt kollektivavtal. Beslutsunderlag Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtald Pension (AKAP- KL) Tjänsteskrivelse Maria Kihlström, Skickas till Personalavdelningen, Ekonomikontoret, Kommunal

6 (11) Pu 16 Information från socialförvaltningen beträffande vidtagna åtgärder utifrån resultat i medarbetarundersökningen s beslut tackar Anette Forsblom och Urban Sundström för informationen. beslutade 10, , att representant för socialnämnden inbjuds till nästkommande sammanträde för att redogöra vilka åtgärder som är planerade att genomföras gällande problem som påvisats i medarbetarundersökningen från hemtjänstpersonalen. Utifrån denna inbjudan deltog Anette Forsblom och Urban Sundström under sammanträdet och redogjorde för vilka åtgärder som genomförts. Hemtjänsten i Alfta har sedan den stora förändringsprocessen drog igång 2011 påvisat ökande missnöje i medarbetarundersökningarna. Efter sommaren tog förvaltningen tag i frågan och har bland annat anordnat en tvådagarsträff för att hitta lösningar i problemen. Deltagande i dessa dagar var bland annat hemtjänstpersonalen i Alfta, cheferna i Alfta, kommunal, Gävle-Dala företagshälsa, Christian Olars och Urban Sundström. Dessa dagar har upplevts som positiva.

7 (11) Pu 17 Dnr Fördelning av löneöversynsutrymme s beslut 1. beslutar att starta löneöversyn 2014 med följande fördelning av löneutrymmet: o Kommunal, enligt avtal 550 kr per tillsvidareanställd o Pedagogisk personal 3,4 %, av dessa är 0,2 % extra riktade till förskollärare, förskolechefer och fritidspedagoger. o Övriga 2,2 % De 0,2 % som är riktade till förskollärare, fritidspedagoger och förskolechefer motiveras med att dessa i jämförelse med övriga befattningar i samma befattningsvärderingsgrupper har de lägsta medianlönerna. Fördelningen utgår från kommunens totala ekonomi och innebär en tydlig satsning på pedagogisk personal. 2. beslutar att följande nivåer utgör riktlinjer för en bra prestation på individnivå: o Kommunal 500 kr o Pedagogisk personal 2,8 % o Övriga 1,8 % Förslag till beslut under sammanträdet Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande. Pedagogisk personal förändras från 3,2% till 3,4% i löneöversynsutrymme varav 0,2 % är riktade mot förskolechefer, förskollärare och fritidspedagoger. Beslutsgång s ordförande frågar om personalutskottet antar eller avslår ändringsyrkandet och finner att personalutskottet antar det. Arbetsgivaren har utifrån de centrala avtalen ett stort ansvar för lönebildningen. Utvecklingen går mot avtal utan central fastställd nivå för det garanterade utfallet, vilket verkar för en ökad lokal lönebildning. Detta innebär att kommunen som arbetsgivare själv avgör vilket ekonomiskt utrymme som finns för löneökningar och hur utrymmet sedan ska fördelas. forts Skickas till Lönesättande chefer

8 (11) Pu 17 forts Avtalen innehåller inga individgarantier. April 2014 April 2015 April 2016 Kommunal 550 kr 600 kr - AKV 2,2% * * Vårdförbundet/LSR * * - Lärarnas samverkansråd * *(upps.bart) - Akademikeralliansen *(upps.bart) *(upps.bart) *(upps.bart) - Omfattas inte av nu gällande avtal * Ej central fastställd nivå för garanterat utfall Utgångspunkten för Ovanåkers kommuns lönepolitik är att lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla medarbetarens bidrag till resultat och måluppfyllese. Målsättningen är att stimulera till goda arbetsinsatser, främja medarbetarens utveckling i arbetet samt att verksamheterna utvecklas effektivt. Under överläggningen till löneöversyn 2013 gjordes en överenskommelse med Kommunal att vi i löneöversyn 2014 ska tillämpa individuell lönesättning även inom Kommunals avtalsområde. Detta innebär en stor förändring i arbetssätt för både chefer och medarbetare framförallt inom vård och omsorg där de största grupperna av personal återfinns. Inför årets löneöversyn har analyser genomförts inom alla förvaltningar och sedan diskuterats i KL-gruppen utifrån ett flertal frågeställningar för att se om det är några särskilda individer, grupp eller grupper som bör prioriteras eller beaktas särskilt inför löneöversynen förutom den tydliga satsningen pedagogisk personal utifrån läraravtalet. Diskussionerna har inte utmynnat i behov av prioritering av några särskilda grupper och när det gäller enskilda individer så hanteras detta inom utrymmet i den individuella lönesättningen. Ett värde ses dock i att gå ut med en gemensam riktlinje kring vad som utgör nivån vid lönesättningen för en bra prestation på individnivå. Följande förslag har arbetats fram för riktlinjer för en bra prestation: Kommunal 500 kr Pedagogisk personal 2,8 % Övriga 1,8 % I och med att det är första årets som individuell lönesättning kommer att användas inom Kommunals område är det ett rimligt och hanterbart första steg att riktlinjen för normalnivån är satt högt. De stora volymerna personal inom avtalsområdet gör också att det finns pengar att fördela på de som presterar mycket bra. Inom övriga grupper arbetar man redan med individuell lönesättning och har därmed en annan vana och trygghet i detta. forts

9 (11) Pu 17 forts Diskrimineringslagen kräver att en lönekartläggning genomförs vart tredje år med åtgärdsplan för att åtgärda eventuella löneskillnader. Kartläggning och analys genomfördes 2011 i samverkan med facken. Årligen genomförs en analys av kommunledningsgruppen. Beslutsunderlag Lönekartläggning 2013, 3 eller fler Tjänsteskrivelse Maria Kihlström,

10 (11) Pu 18 Dnr Ändringar i personalpolicyn s beslut antar föreslagen till ändring i personalpolicyn. I samband med löneutbildning av politiker i personalutskottet och kommunens ledningsgrupp den 11 oktober sågs behovet att förtydliga personalpolicyn avseende delen som rör lön och lönesättning under rubriken Lönen är ett instrument för att uppnå de politiskt satta målen. Tre förtydliganden har gjorts. I det första stycket har meningen Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. lagts in för att förtydliga koppling mellan lönesättning och verksamhetsutveckling. Samma formulering återfinns i 1 i alla löneavtal i de Huvudöverenskommelser (HÖK) som SKL tecknar. I tredje stycket förtydligas att lönesättning endast ska ske vid anställning och vid löneöversyn. I samma stycke förtydligas även att tjänstlediga, föräldralediga samt långtidssjukskrivna ska ingå i den årliga löneöversynen. Beslutsunderlag Personalpolicy med förslag till ändringar, Tjänsteskrivelse Maria Kihlström, Skickas till Lönesättande chefer

11 (11) Pu 19 Information: Nytt regelverk för förtroendevaldas pensioner s beslut tackar Maria Kihlström för informationen och beslutar att ärendet ska vara med för beslut på kommunfullmäktige i november SKL har haft uppdrag att se över förtroendesvaldas pensioner, vilket resulterat i ett förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåners som i tidigare PBF. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2(10) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 3 Förutsättningar... 3 3.1 Kommunens värdegrund... 3 3.2 Avsiktsförklaring Lönepolitik i Hällefors

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN. SKYDDET

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer