C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot."

Transkript

1 w PARTILLE KOMMUN Kommunrevisiot. Revisionsberättelse 2014 Till fullmäktige i Partille kommun Org nr: Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse och nämnder samt genom utsedd lekrnannarevisor i verksamheten i kommunens företag. 2O15O IJZ Kommunstyrelsen och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och C. omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 1 kommunens årsredovisning redovisas för varje nämnd tre gemensamma mål för år 2014 med en jämförelse mot nämndernas redogörelser i årsredovisningen saknas analyser av det ekonomiska resultatet. Utförligare beskrivning av nämndernas resultat och måluppfyllelse presenteras i respektive nämnds bokslutsrapport. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och samtliga nämnder ansvarsfrihet för år Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns. Partille X4/iL 7/ Hakan Söderberg Bengt Rundberg \ Lars Landrö C. 0 t)cr -/ Eva Kristenssen /

2

3 Partille kommun revisorerna Granskningsrapport årsbokslut KPMG AB 30 mars 2015 Antal sidor: KPMG AS a Swedish limited liability company and a mernber fira, of the

4 Innehåll Finansiella placeringar Bokslutsdokumentation 5 7. Bokslutsrutiner Övergripande mål 5 6. Avstämning mot kommunfullmäktiges mål Sammanställd redovisning Verifiering av materiella anläggningstillgångar Upplupna kostnader Kassa och bank Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Finansiella anläggningstillgångar Aktieägartillskott Partillebo Avsättningar Avsättningar för pension och garantipension Exploateringsfastigheter Materiella anläggningstillgångar 3 5. Balansräkningen Redovisning av nämnderna 2 4. Årsredovisning 2 3. Resultatutfall 2. Sammanfattning Rapportutformning Utförd granskning 1 ( 1.1 Uppdraget 1 1. Inledning 1 Granskningsrapport årsbokslut 2014 Parilhle koinnuin revisorerna

5 Prnlille koinnuin revisorerna Granskningsrapport årsbokslut Inledning 1.1 Uppdraget Vi har på uppdrag av Partille kommuns revisorer granskat kommunens årsbokslut för Syftet med vår granskning är att kommunens revisorer skall erhålla underlag för sin bedömning av årsredovisningen och sin bedömning och rapportering till kommunfullmäktige om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat. 1.2 Ufförd granskning Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det korrektur till årsredovisning som förelåg i vecka årsredovisningen redovisas ett resultat på 25,6 mkr för kommunen och 62,4 mkr för koncernen. Eget kapital uppgår till 973,9 mkr för kommunen och 1 898,8 mkr för koncernen. C C Granskningen har inriktats på bokslutet som återges i årsredovisningen. Granskningen av bokslutet har i allt väsentligt utförts i enlighet med god revisionssed, bl. a. innefattande bedömning av tillämpade redovisningsprinciper, analytisk granskning, stickprovsvis granskning av väsentliga poster mot underlag i form av bekräftelser, avstämningar, beräkningsunderlag och liknande. Granskningen av övriga delar i årsredovisningen har framförallt inriktats på att verifiera att årsredovisningen uppf ller kraven enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 1.3 Rapportutformning I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser från granskningen. Syftet med rapporten är att den skall utgöra underlag för kommunrevisorernas bedömning av och slutliga ställningstaganden till kommunens årsredovisning. Dessutom är avsikten att rapporten skall sammanfatta våra väsentligaste förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av redovisningsprinciper och bokslutsarbetet. Rapporten skrivs i avvikelseform, vilket innebär att i huvudsak förhållanden som vi anser bör uppmärksammas eller bli föremål för åtgärder redovisas. Våra iakttagelser har kommunicerats med ekonornikontoret inom kommunstyrelsens förvaltning. När denna rapport upprättas har årsredovisningen inte behandlats och beslutats av kommunstyrelsen. VPft1( Ii,,.d I;hI,,,,.. ek..

6 nettokostnader, kommunbidrag och årets resultat (budgetavvikelse) samt tre vaifria nyckeltal. 1 kommunens årsredovisning redovisas för valje nämnd tre gemensamma nyckeltal; verksamhetens 2. Sammanfattning gemensamma nyckeltal; verksamhetens nettokostnader, kommunbidrag och årets resultat ekonomiska resultatet som framgår av driftsredovisningen. För varje nämnd redovisas tre 1 kommunens årsredovisning finns en redogörelser för respektive nämnds verksamhet utöver det 4.1 Redovisning av nämnderna 4. Årsredovisning delbelopp kan inte enkelt kopplas till den resultaträkning som återges i årsredovisningen. Summa driftsredovisning för år 2014 ör 1 711,0 mkr jämfört med budget 1 721,1 mkr. Dessa än budgeterat). Enligt uppstäl Iningen i driftsredovisningen uppgår nämndernas sammanlagda budgetavvikelse till överskott på 9,4 mkr inom samhälisbyggnadskontoret medan vård- och omsorgsnämnden och redovisad budgetavvikelse för mark- och exploateringsenheten uppgår till -9,7 mkr (lägre överskott social- och arbetsnämnden redovisar underskott mot budget med 11,3 mkr respektive 3,3 mkr. -1,0 mkr. Där i ryms ett överskott inom kommunstyrelsens förvaltning med 12,2 mkr och ett svår att förutspå. enhetens verksamhet redovisas främst försäljningar av tomter. Tidpunkten för försäljningen anses förklaras enligt ekonomiavdelningen med att i förvaltningsberättelsen borträknas mark- och Enligt förvaltningsberättelsen redovisar nämnderna ett totalt överskott mot budget med 8,7 mkr. Driftsredovisningen är dock inte uppställd så att motsvarande belopp går att utläsa där. 1 drifisredovisningen redovisas på raden summa nämnder en budgetavvikelse med -1,0 mkr. Detta exploateringsenhetens budgetavvikelse med -9,7 mkr. Förklaringen till detta som anges är att inom med 18,7 mkr. 1 resultat ingår en engångsintäkt på 31,7 mkr avseende realisationsvinster vid Årets redovisade resultat uppgår till 25,6 (36,3) mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget försäljning av värdepapper, denna reavinst ingår inte i det budgeterade resultatet på 6,9 mkr. 3. Resultatutfall Nåraväsentlia felaktiaheter har inte noterats i bokslutet som rnåluppilleise kan utvecklas. utvecklas, analyserna över avvikelser kan förtydligas och utvecklas. Även beskrivning av såväl mål nämndernas resultat och rnålupp llelse presenteras i respektive närnnds bokslutsrapport. Som redovisas i denna rapport anser vi att strukturen i framförallt redovisningen av nämnderna kan årsredovisningen saknas analyser av det ekonomiska resultatet. Utförligare beskrivning av Måtten redovisas för år 2014 och jämförelse finns för nämndernas redogörelser i Granskn tngsrapport årsbokslut 2014 Partille kotnnwiz revisorerna

7 Utförligare beskrivning av nämndernas resultat och målupp Ile1se redovisas respektive i nämnds bokslutsrapport. Redovisningama av nämnderna är inte så utfonnade att det enkelt kan utläsas hur Partille konunun revisorerna Granskningsrapport årsbokslut c med komponentindelning att fortsätta med investeringar gjorde mellan Kommunens investeringar gjorda under 2014 har fördelats på olika komponenter i bokföringen. Under avsnittet redovisningsprinciper i årsredovisningen framgår att under 2015 kommer arbetet Enligt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar, som gäller från 2014, skall en materiell anläggningstillgång delas upp i väsentliga komponenter i de fall skillnader i nyttjandeperiod är väsentlig. 5.1 Materiella anläggningstillgångar 5. Balansräkningen avvikelserna utvecklas och ange såväl volymberoende som kostriadsberoende avvikelser. Enligt vår bedömning bör nämndernas redovisningar kunna förbättras och analyserna över Våra rekommendationer volyrnavvikelser respektive kostnadsförändringar. stor del av budgetavvikelserna (det redovisade ekonomiska resultatet) som beror på nämndernas redogörelser i årsredovisningen saknas analyser av det ekonomiska resultatet. SI 2015 KPWG AS. a Swedish irnited IjabiljIv comsenv and a rr,arnhnr Cr,,, nf ha 3 samt ett årligt investeringsbidrag på 10 mkr år 2012, 2013 och Under 2014 har kommunen gett dotterbolaget Partillebo AB ett aktieägartillskott på 10 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att ge bolaget ett investeringsbidrag på 50 mkr Aktieägartillskott Partillebo 5.2 Finansiella anläggningstillgångar tillgångar genomföras. För att säkerställa att upptagna anläggningar fortfarande existerar bör en genomgång av befintliga Våra rekommendationer görs det inga regelbundna genomgångar och bedömningar av huruvida anläggningstillgångarna Verifiering av materiella anläggningstillgångar För anläggningar inom samhälisbyggnadskontorets verksamheter har det under 2014 gjorts en genomgång för att säkerställa anläggningstillgångarnas existens. Inom resterande förvaltningar fortfarande finns i kommunens ägo. (budgetavvikelse) samt tre vaifria nyckeltal. Måtten redovisas för år 2014 och jämförelse finns för

8 aktieägartillskott med 10 mkr till Partillebo AB. Det kan således konstateras att det är två helt olika benämningar som används i kommunfullmäktiges protokoll jämfört med dokumentet som utväxlats mellan kommunen och Partillebo AB. Det finns ett dokument benämnt ovillkorligt aktieägartillskott som är undertecknat av kommunchef och VD:n för Partillebo AB , enligt vilket kommunen lämnar ett ovillkorligt post avser en avsättning för arbetet med att förena fysisk planering med perspektivet social hållbart Bland övriga kortfristiga skulder ingår struktureringsreserv med 1,6 (2,2) mkr från Denna 5.7 Kortfristiga skulder går det därför inte att utläsa vilka fakturor som är obetalda. leverantörsregistret och någon matchning sker inte av vilka fakturor som är betalade. 1 reskontran När betalfilen avseende Ieverantörsbetalningar skickas från banken återläses inte denna i samt betalningsfiler som skickats iväg gällande 2014 under Någon specifikation som visar leverantörsskuldens fördelning per leverantör och faktura ingår således inte i bokslutsdokurnentationen. Vi noterar även i år att någon leverantörsreskontra inte har körts ut per Som underlag till leverantörsskulden finns listor över vad banken har registrerat för betalning per Leverantörsskulder Beräkning av avsättning för pensioner grundas sig på uppgifter från KPA. Avsättning för Avsättningar för pension och garantipension visstidspension ingår i uppgifter från KPA. 5.5 Avsättningar med i kommunens bokföring. (151) tkr förefaller avse en av kommunen förvaltad stiftelse. Dessa medel redovisas dock inte i Kommunen har två konton i SE-banken med en behållning om 64 (37) tkr enligt bokföringen. På årsbesked från banken framgår att kommunens totala behållning i banken är 158 (187) tkr varav 94 kommunens balansräkning. Vi noterar att även på engagemangsbesked från Nordea framgår ett sparkonto med en behållning på 165 tkr och en donationsmedelsfond om 663 tkr som inte finns 5.4 Kassa och bank nedskrivningsbehov av exploateringsfastighetema. 1 boks lutsdokumentationen för exploateringsfastigheter finns inte någon bedömning av eventuella 5.3 Exploateringsfastigheter C) Granskningsrapport årsbokslut 2014 Partille konznzun revisorerna

9 Partille konzinun revisorerna Granskningsrapport årsbokslzit samhälisbyggande i översiktsplan Såvitt vi har kunnat få fram motsvaras inte denna reservering av några hittills utförda prestationer. Någon skuld borde således inte redovisas. 5.8 Upplupna kostnader Bland upplupna kostnader redovisas en skuld till VA-kollektivet motsvarande VA-verksamhetens ackumulerade överskott på 5,4 mkr och en skuld till renhållningskollektivet motsvarande renhållningsverksamhetens överskott på 2,1 mkr. 5.9 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsrnetoden med proportionell konsolidering. 1 den sammanställda redovisningen ingår det helägda bolaget Partillebo AB samt Partifle Energi AB som ägs till 50 % av Partille kommun och till 50 % av Göteborgs Energi AB. 6. Avstämning mot kommunfullmäktiges mål 6.1 Övergripande ml 1 budget för 2014 presenteras ett antal övergripande mål fördelade på områdena; brukarmål, personalpolitiska mål samt ekonomiska mål. De övergripande målen har sedan brutits ner i delmål inom respektive nämnd. Nämnderna gör i sina bokslutsrapporter en avstämning av målen. 1 kommunens årsredovisning lämnas en redovisningen av måluppfyllelsen och arbete kring de flesta av nämndernas mål. Målen är i många fall generella och av kvalitativ karaktär. Med utgångspunkt för hur målen är formulerade, antalet mål och den redovisning som lämnas, är det svårt att överblicka hur stor del av målen som uppnåtts under Bokslutsrutiner 7.1 Bokslutsdokumentation Bokslutsspecifikationer fhr konton och ansvar har samlats in till ekonomikontoret. Samtliga bokslutsspecifikationer är undertecknade av ansvarig på respektive förvaltning. Flertalet av specifikationerna innehåller kommentarer till innehållet i balansposten. Dokumentationen skulle enligt vår mening kunna bli tydligare om den även innehöll analyser av innehåll och förändring mellan åren. Som brygga mellan färvaltningarnas balansspecifikationer och kommunens huvudbok har sammanställning upprättats av ekonornikontoret. 5

10 En sådan reskontra kan vara i form av excelblad. Fördelen med ett sådant försysteni är att de Som vi tidigare påtalat anser vi att kommunen behöver ha någon form av värdepappersreskontra som visar anskaffningsvärde. antal/nominellt värde samt köp och försäljning för varje värdepapper. 7.2 Finansiella placeringar 6 0 Och kommunal yrkesrevisor Sofie Tauson KPMG AB Göteborg som ovan fondplaceringar. Vi anser också att det i bokslutsunderlag tydligt bör framgå vad som är bankkonton respektive Utan en sådan reskontra finns risken att resultatet vid delförsäljning inte blir rätt beräknat. C) Dessutom försvåras avstämningarna mot underlag från banker/förvaltare, vilket i sig försvagar den interna kontrollen. för kvarvarande värdepapper. säkerställer en rätt redovisning av sålda värdepappers anskaffningskostnad och anskaffnirigsvärde Gi-anskuingsrapport årsbokslut Partille kommun revisorerna

11 ur PARTILLE KOMMUN $) Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Hand läg gare Katarina Heglind Till Diarienummer Kommunfullmäktige KSI2O1 4:264 Årsredovisning 2014 med nämndernas bokslut samt ombudgetering av investeringsmedel Sammanfattning Kommunkontoret har upprättat Årsredovisning för 2014 avseende såväl Partille kommun som kommunkoncernen. Årsredovisningen innehåller bland annat: - Resultaträkning, balansräkning och finansiella nyckeltal - Redovisning utifrån Partille kommuns värdegrund; ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. - Personalredovisning - Revisionsberättelse Fullmäktige, kommunstyrelsen samt samtliga nämnder har upprättat bokslut inom sina verksamhetsområden. 1 ärendet ingår Årsredovisning 2014, årsredovisning för Vatten och Avlopp, fullmäktiges, kommunstyrelsens och dess förvaltningar samt samtliga nämnders bokslut ärendet ingår också en sammanställning av föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Nämndernas bokslut finns på kommunens Framsidan på följande länk: se/ekonomilbudget--bokslut/arsredovisning/namndemas bokslut! Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Avlopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning Maria Standar Ekonomichef

12 C; 0 0 c

13 Vi PARTILLE KOMMUN

14 IL Den mig glad och stolt ser i kommunen gör framtidstro som jag framåtanda och arbet planering Totalt 51 Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna 2 Kristdemokraterna 2 Centerpartiet Vänsterpartiet Miljäpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Parti Mandatfördelning 2014

15 Så här fördelas 1,7 mfljarder kronor 29 Barnomsorg 15% Vård och omsorg om äldre 16% Insatser funktionsnedsättning 12% Färdtjänst, kollektivtrafik och räddningstjänst 2% Insatser för barn ungdomar och vuxna 5% Ekonomiskt bistånd 2 % lnfrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö 3% Fritidsverksamhet för ungdomar 2% Grundskola 27% Gymnasieutbildning, vuxenutbildning 9% Bibliotek och kulturverksamhet 2% Kommungemensamma kostnader och politisk verksamhet 5 Den goda 1 arbetp[atsen 26 fr - 4 *, - Revision s be rätte 1 se 42 Nyckeltal/ekonomisk hushållning , , ,45 19, ,g ,88 19, ,13 30,84 11,13 Kommunens uppdrag 6 Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning medan några är frivilliga. Organisationen och sättet som valts för att bedriva verksamheten varierar från kommun till kommun. Kommunen har enligt lag ansvar för Barnomsorg och försko)e verksamhet Biblioteksverksamhet offentliga skolväsendet för barn och ungdom Socialtjänst Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade Hälso- och miljöskydd Plan- och byggfrågor Ftenhållning och avfal)s hantering Vatten och avlopp Räddningstjänsten Kommunstyrelsen 31/ Stefan Svensson IM) Margareta Lewander IM) Marith Hesse (M) Linda Fröberg (Ml Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (KD) Eva Carlsson (5) Arne Ohlsson (S) Susanne Arvidsson (SI Jenny Svanergren IMP) Lasse Selander IV) Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna samt Centerpartiet bildartill sammans den politiska Ordning och säkerhet majoriteten.

16 L 1 i,; _4_

17 vi Med ena benet i framtiden Det är dags att summera 2014 och jag ser tillbaka på ett år där Partille fortsätter att växa och visa framfätterna inom flera områden. Det finns exempel inom varje förvaltning som gör mig stolt och samtidigt finns det delar vi måste jobba vidare med. Självklart är jag tacksam över att ha fått förtroendet att leda kommunen i ytterligare en mandatperiod har en fantastiskt spännande tid framför oss. Under året som kommer öppnar vårt nya Kultur- och utbildningscentrum och vi välkomnar nya ungdomar till Partille Gymnasium. Och vi kommer att få se Partille Arena och Partille Port ta form samtidigt som hela centrum ut vecklas i riktningen mot att vara en förstad att räkna med. Ett fint minne är när flera hundra förskole barn från kommunen var med och tog det första spadtaget. Den energi, det engagemang och den entusiasm som förskolebarnen hade i sin upp gift blev ett fint startskott för vår arena. Och en bra symbol för det faktum att Partille Arena kommer att vara en öppen arena en mötesplats där alla får plats, där små och stora evenemang varvas och blir till glädje för många, varje dag. 1 skrivande stund skiner solen och jag kan börja ana våren runt hörnet. Snart börjar det spira i Jonsereds Trädgårdar som invigdes och sattes på kartan som ett intres sant besöksmål för många Under kommande år kommer området att fortsätta blomstra och det som gör mig extra stolt är att utvecklingen sker med hjälp av grön rehabilitering. Vår tanke med trädgården är att alla kan vara med och vår förhoppning är att fler ska upptäcka området och den fantas tiska naturen vid Aspens strand och Bokedalens naturreservat. Min förhoppning är också att den välkomnande inställning som blivit ett signum för Partille i många av våra verksamheter ska hjälpa oss att hitta rum för de nya medborgare som kommer till vår kommun De oroligheter och de konflikter som drivit många människor i vår omvärld på flykt gör att antalet ensamkommande barn och ungdomar ökar. Trycket kommer att öka ytterligare och att hitta familjehem åt ensamkommande barn är därför högt prioriterat. När Partille växer och fler flyttar hit ökar också kraven på att bygga fler förskolor, skolor, äldre boenden med mera. Vi måste hänga med i utveck lingen för att ständigt kunna ge en bra service till alla som bor här. Skolan är viktig och där har vi satt in stora resurser under 2014, nu fortsätter arbetet. Även inom äldreomsorgen går utvecklingen åt rätt håll samtidigt som det finns mer att göra fattade vi också beslut om att bygga ut fibernätet så att alla Partillebor har tillgång till fiber innan 2016 är slut. Och inom flera andra områden ser vi över verksamheten för att passa en mer digital tillvaro. Webbkameror inom vård och omsorg för ökad trygghet och ett hyllat arbete med IT i skolan är ett par exempel på detta. Under året som kommer ser vi också över våra kanaler in till kommunen för att kunna erbjuda våra medborgare och andra som vill komma i kontakt med kommunen bättre service. 1januari 2016 kommer vi att inviga ett kundcenter i kommunen för att snabbt och enkelt kunna ge svar, stöd och hjälp oavsett hur du väljer att ta kontakt med oss. Under året som gick har Partille kommun åter igen toppat listor inom alltifrån naturvård, företagsklimat och elevers skolresultat till hur vi tar hand om våra äldre i livets slutskede. Det engagemang för våra medborgare som jag ser i vår verksamhet är fantastiskt. Vår kommuns vision Mitt i det goda livet betyder att det ska vara gott att leva, bo och verka här och det är min övertygelse att det stämmer överens med verkligheten för de allra flesta. Det faktum att bostäderna är attraktiva och att fler väljer att flytta till och stanna kvar i kommunen visar att vi är på rätt väg. Partille växer och utvecklas och kommer att fortsätta göra det, men aldrig på bekostnad av det som fått oss att välja Partille från början en välskött kommun med närhet till stadens puls och alla bekvämligheter i kombination med de vackra omgivningarna, naturen och lugnet. Den positiva utvecklingen med allt som händer i kommunen och den framåtanda och framtidstro som jag ser i kommunen gör mig glad och stolt. Partille kommun är en förebild för många och vi är samtidigt aldrig sena att ta tag i de utmaningar vi möts av. Vi bjuder in till dialog, vi lyssnar, utvärderar och förbättrar. Vår ambition är att hitta lösningar som är kostnadsellektiva och långsiktigt hållbara med ett socialt ansvarstagande tycker jag att vi lyckats med detta på ett bra sätt, samtidigt ser jag fram emot ett ännu bättre Stefan Svensson (M) kommunstyrelsens ordförande

18 - Kommunens uppdrag Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning medan några är frivilliga. Organisationen och sättet som valts för att bedriva verksamheten varierar från kommun fil) kommun. Kommunens juridiska ansvar: Barnomsorg och förskole verksamhet Biblioteksverksamhet Offentliga skolväsendet för barn och ungdom Socialtjänst Vård- och omsorg för äldre och funktionshindrade Hälso- och miljöskydd Plan- och byggfrågor Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänsten Ordning och säkerhet Så drivs kommunen Den största delen av Partille kommuns verksamhet bedrivs via de kommunala nämnderna och förvaltningarna. En mindre del av kommunens verksamhet bedrivs av kommunala koncernföretag och kommunala uppdragsföretag. Ett kommunalt koncernföretag är ett företag som kommunen har ett varaktigt bestämmande i, till exempel Partillebo AB som kommunen äger till 100 procent. Ett kommunalt uppdragsföretag är ett före tag till vilket kommunen har överlämnat skötseln av en kummunal uppgift, exempelvis Renova AB för att sköta avfallshanteringen. Koncernföretag Partillebo AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som helt ägs av Partille kommun. 1 bolagskoncernen ingår ägande och förvaltning av bostäder samt kommunala och kommersiella fastigheter. Partillebo AB äger och förvaltar en väsentlig del av kommunens verksamhetslokaler. Partille Energi AB, som bildades i december 1999, ägs till 50 procent vardera av Partille kommun och Göteborg Energi AB. Partille Energi sköter produk tion och distribution av ljärrvärme och gas i Partille kommun. Elnätet ägs av Partille Energi Nät AB som är ett helägt dotterbolag till Partille Energi AB. Kommunala uppdragsföretag Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Grefab, är ett bolag som bildades 1973 med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare. Grefab ska verka för att tillgodose behovet av fritids båtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Gryaab AB svarar för reningen av avloppsvattnet i Göteborgs regionen. Bolaget ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Renova AB är ett miljöföretag inom avfall och återvinning. Bolaget ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Räddningstjänsten i Storgöteborg är ett kommunalförbund (rädd ningstjänstförbund) bestående av Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är ett kommunalför bund i Västsverige, bildat GR består av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. GR:s uppgift är att verka för sam arbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfaren hetsutbyte inom regionen. Räddeiegstjansten Storgoteborg GRAAR GREFAB Revisorer Partille Eeergi AB valberedelegen lpkommunfullmäktige ---- (KF) Partillebo AB utbildnings förvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritids farvaltniegen Bygg och miljönämnden utbildningsnämnden Kommunstyrelsen -fl- samhälishseadskontoret_j -! Kommun ktt Social- och arbetsnämnden Social- och arbets- Vård-och omsorgsnämnden Vård- och omsorgs valnamnd Overför myndarnämnd förvaltningen förvalteisgee - - Organisationsschema 2014

19 Värdegrund Styrning och uppföljning i Värdegrunden innebär att vii allt utvecklingsarbete har ett syn sätt som ska säkerställa att den nuvarande generationens behov kan uppfyllas utan att kommande generationers möjligheter att till godose sina behov äventyras. Det globala perspektivet innebär att vi tar ansvar för hur våra handlingar påverkar världen utanför kommu nens geografiska gränser, samt hur vi påverkas av omvärlden. Ekonomisk hållbar kommun 1 ett hållbart samhälle erbjuder kommunen på kort och lång sikt en bra och likvärdig service till invånarna i kommunen. Dagens kommuninvänare finansierar sin egen kommunala välfärd och varken förbrukar vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuter upp betalningen till framtida gene rationer. En stabil och sund ekonomi möjliggör genomförandet av övriga mål. Ett hållbart samhälle bygger på ett starkt och utvecklat näringsliv och en positiv ekonomisk tillväxt som ger partilleborna ekonomisk trygghet. En växande ekonomi innebär att det blir mer att fördela. Ekologisk hållbar kommun Partille kommun tar ansvar för att bevara och förbättra en god livsmiljö för människan och annat levande, nu och för kommande Partille kommun görs utifrån tre perspektiv: brukare, personal och ekonomi. Fullmäktige har för samtliga perspektiv fattat beslut om vision, kommunövergripande mål samt verksamhetsidé. För samtliga perspektiv finns en gemensam värdeg rund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. De tre perspektiven symboliseras utav tre blommor med vardera fem blomblad som utgör de kommunövergripande målen. generationer. Vi förvaltar naturen och dess resurser väl samt begrän sar vår påverkan på klimatet. Social hållbar kommun Ledorden för vad som utmärker ett hållbart samhälle ur ett socialt per spektiv kan vara många. Utifrån en demokratisk värdegrund där social och ekonomisk trygghet, delaktig het och hälsa är ledstjärnor kan ett socialt hållbart samhälle byggas. Utbildning och arbete är exempel på helt nödvändiga faktorer för att delaktighet och ekonomisk trygg het ska kunna säkerställas. Partille strävar efter ett samhälle där alla människor, oavsett kön, ålder, eko nomiska förutsättningar, kulturell och etnisk tillhörighet har samma möjligheter till det goda livet. Vision Partille kommuns vision, som an togs 17juni 2008, definieras genom uttrycket Partille mitt i det goda livet. Visionen utgår från ett kom muninvånarperspektiv och innebär att man i Partille lever mitt i Göte borgsregionen, med närhet till både storstad och natur. Eftersom kom munen är liten till ytan, har man också nära till både kommersiell och offentlig service, som bidrar till bra förutsättningar för ett gott liv, liksom närheten till naturen och en bra boendemiljö. Mål För att nå visionen har Partilles kommunfullmäktige gett nämn derna fem övergripande mål: med veten samhällsplanering, livslångt lärande, god omsorg och livskvali tet, stimulerande kultur och fritid samt uppmuntrande företagsklimat. Målen är övergripande för hela kommunen och för att kunna för verkliga dem arbetar nämnderna fram delmål som redovisas på nästa uppslag.

20 Mitt i det goda livet Mitt i det goda livet är visionen för brukarperspektivet. Kopplat till de fem övergripande målen finns delmål som nämnderna jobbar med. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen och arbetet kring de allra flesta av nämndernas mål. Livslångt lärande Kommunen jobbar för en stärkt värdegrund så att alla barn och elever känner sig trygga, trivs i verksamheten och upplever sig involverade i sitt eget lärande. Målsättningen följs upp genom gemensamma elevenkäter inom GR där frågor ställs inom områden som trivsel, trygghet och delaktighet. Inom området trivsel och trygghet har resultatet för Partilles elever i årskurs två förbättrats avsevärt medan resultaten för årskurs åtta försämrats från ett jämfö relsevis högt resultat till ett genomsnittligt resultat. Förbättrade resultat återfinns även inom området delaktighet och inflytande. Årskurs fem har för bättrade resultat och här har även årskurs två klart höjda resultat. Inom samma område återfinns en generell försämring när det gäller årskurs åtta. All bedömning av elever ska ske på ett kvalitets- och rättssäkert sätt. För att kvalitetssäkra pedagogers bedömning av elever pågår sedan flera år ett arbete i Partilles grundskolor. Gemensamma utbildningstillfällen med fokus på till exempel formativ bedömning, professionellt språk och bedömningspraktik är en del i detta arbete. Jämfört med öv riga GR-kommuner har Partille ett genomsnittligt resultat utifrån en jämförelse mellan betyg på nationella prov och slutbetyg. Alla elever ska erbjudas innovativa, moderna och flexibla lärmiljöer som stimulerar utveckling och lärande. Idag är tillgången till datorer och surfplattor för Partilles elever mycket god. Alla elever från årskurs sex till gymnasiet har en egen dator till förfogande. Inom grundsko lans lägre årskurser finns en dator per två elever och även i förskolan finns god tillgång till datorer och surfplattor. 1 en GR-enkät uppger ungefär 90 procent av eleverna i årskurserna fem och åtta att de har förändrat sitt sätt att arbeta sedan de fick tillgång till datorer.

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2013 Partille bygger för framtiden Att växa i en konjunktur som inte är på topp är

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010 Positivt resultat på alla fronter Även år 2010 har Partille kommun gjort ett fint ekonomiskt resultat. Förklaringarna är goda resultat i nämnderna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2010

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2010 GRANSKNINGSRAPPORT 2011-04-28 Kommunledningskontoret Revisorkollegiet fk Sid 1 (6) Dnr 11REK9 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Per Mårsell Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2010 A. Har årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer