C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot."

Transkript

1 w PARTILLE KOMMUN Kommunrevisiot. Revisionsberättelse 2014 Till fullmäktige i Partille kommun Org nr: Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse och nämnder samt genom utsedd lekrnannarevisor i verksamheten i kommunens företag. 2O15O IJZ Kommunstyrelsen och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och C. omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 1 kommunens årsredovisning redovisas för varje nämnd tre gemensamma mål för år 2014 med en jämförelse mot nämndernas redogörelser i årsredovisningen saknas analyser av det ekonomiska resultatet. Utförligare beskrivning av nämndernas resultat och måluppfyllelse presenteras i respektive nämnds bokslutsrapport. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och samtliga nämnder ansvarsfrihet för år Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns. Partille X4/iL 7/ Hakan Söderberg Bengt Rundberg \ Lars Landrö C. 0 t)cr -/ Eva Kristenssen /

2

3 Partille kommun revisorerna Granskningsrapport årsbokslut KPMG AB 30 mars 2015 Antal sidor: KPMG AS a Swedish limited liability company and a mernber fira, of the

4 Innehåll Finansiella placeringar Bokslutsdokumentation 5 7. Bokslutsrutiner Övergripande mål 5 6. Avstämning mot kommunfullmäktiges mål Sammanställd redovisning Verifiering av materiella anläggningstillgångar Upplupna kostnader Kassa och bank Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Finansiella anläggningstillgångar Aktieägartillskott Partillebo Avsättningar Avsättningar för pension och garantipension Exploateringsfastigheter Materiella anläggningstillgångar 3 5. Balansräkningen Redovisning av nämnderna 2 4. Årsredovisning 2 3. Resultatutfall 2. Sammanfattning Rapportutformning Utförd granskning 1 ( 1.1 Uppdraget 1 1. Inledning 1 Granskningsrapport årsbokslut 2014 Parilhle koinnuin revisorerna

5 Prnlille koinnuin revisorerna Granskningsrapport årsbokslut Inledning 1.1 Uppdraget Vi har på uppdrag av Partille kommuns revisorer granskat kommunens årsbokslut för Syftet med vår granskning är att kommunens revisorer skall erhålla underlag för sin bedömning av årsredovisningen och sin bedömning och rapportering till kommunfullmäktige om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat. 1.2 Ufförd granskning Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det korrektur till årsredovisning som förelåg i vecka årsredovisningen redovisas ett resultat på 25,6 mkr för kommunen och 62,4 mkr för koncernen. Eget kapital uppgår till 973,9 mkr för kommunen och 1 898,8 mkr för koncernen. C C Granskningen har inriktats på bokslutet som återges i årsredovisningen. Granskningen av bokslutet har i allt väsentligt utförts i enlighet med god revisionssed, bl. a. innefattande bedömning av tillämpade redovisningsprinciper, analytisk granskning, stickprovsvis granskning av väsentliga poster mot underlag i form av bekräftelser, avstämningar, beräkningsunderlag och liknande. Granskningen av övriga delar i årsredovisningen har framförallt inriktats på att verifiera att årsredovisningen uppf ller kraven enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 1.3 Rapportutformning I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser från granskningen. Syftet med rapporten är att den skall utgöra underlag för kommunrevisorernas bedömning av och slutliga ställningstaganden till kommunens årsredovisning. Dessutom är avsikten att rapporten skall sammanfatta våra väsentligaste förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av redovisningsprinciper och bokslutsarbetet. Rapporten skrivs i avvikelseform, vilket innebär att i huvudsak förhållanden som vi anser bör uppmärksammas eller bli föremål för åtgärder redovisas. Våra iakttagelser har kommunicerats med ekonornikontoret inom kommunstyrelsens förvaltning. När denna rapport upprättas har årsredovisningen inte behandlats och beslutats av kommunstyrelsen. VPft1( Ii,,.d I;hI,,,,.. ek..

6 nettokostnader, kommunbidrag och årets resultat (budgetavvikelse) samt tre vaifria nyckeltal. 1 kommunens årsredovisning redovisas för valje nämnd tre gemensamma nyckeltal; verksamhetens 2. Sammanfattning gemensamma nyckeltal; verksamhetens nettokostnader, kommunbidrag och årets resultat ekonomiska resultatet som framgår av driftsredovisningen. För varje nämnd redovisas tre 1 kommunens årsredovisning finns en redogörelser för respektive nämnds verksamhet utöver det 4.1 Redovisning av nämnderna 4. Årsredovisning delbelopp kan inte enkelt kopplas till den resultaträkning som återges i årsredovisningen. Summa driftsredovisning för år 2014 ör 1 711,0 mkr jämfört med budget 1 721,1 mkr. Dessa än budgeterat). Enligt uppstäl Iningen i driftsredovisningen uppgår nämndernas sammanlagda budgetavvikelse till överskott på 9,4 mkr inom samhälisbyggnadskontoret medan vård- och omsorgsnämnden och redovisad budgetavvikelse för mark- och exploateringsenheten uppgår till -9,7 mkr (lägre överskott social- och arbetsnämnden redovisar underskott mot budget med 11,3 mkr respektive 3,3 mkr. -1,0 mkr. Där i ryms ett överskott inom kommunstyrelsens förvaltning med 12,2 mkr och ett svår att förutspå. enhetens verksamhet redovisas främst försäljningar av tomter. Tidpunkten för försäljningen anses förklaras enligt ekonomiavdelningen med att i förvaltningsberättelsen borträknas mark- och Enligt förvaltningsberättelsen redovisar nämnderna ett totalt överskott mot budget med 8,7 mkr. Driftsredovisningen är dock inte uppställd så att motsvarande belopp går att utläsa där. 1 drifisredovisningen redovisas på raden summa nämnder en budgetavvikelse med -1,0 mkr. Detta exploateringsenhetens budgetavvikelse med -9,7 mkr. Förklaringen till detta som anges är att inom med 18,7 mkr. 1 resultat ingår en engångsintäkt på 31,7 mkr avseende realisationsvinster vid Årets redovisade resultat uppgår till 25,6 (36,3) mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget försäljning av värdepapper, denna reavinst ingår inte i det budgeterade resultatet på 6,9 mkr. 3. Resultatutfall Nåraväsentlia felaktiaheter har inte noterats i bokslutet som rnåluppilleise kan utvecklas. utvecklas, analyserna över avvikelser kan förtydligas och utvecklas. Även beskrivning av såväl mål nämndernas resultat och rnålupp llelse presenteras i respektive närnnds bokslutsrapport. Som redovisas i denna rapport anser vi att strukturen i framförallt redovisningen av nämnderna kan årsredovisningen saknas analyser av det ekonomiska resultatet. Utförligare beskrivning av Måtten redovisas för år 2014 och jämförelse finns för nämndernas redogörelser i Granskn tngsrapport årsbokslut 2014 Partille kotnnwiz revisorerna

7 Utförligare beskrivning av nämndernas resultat och målupp Ile1se redovisas respektive i nämnds bokslutsrapport. Redovisningama av nämnderna är inte så utfonnade att det enkelt kan utläsas hur Partille konunun revisorerna Granskningsrapport årsbokslut c med komponentindelning att fortsätta med investeringar gjorde mellan Kommunens investeringar gjorda under 2014 har fördelats på olika komponenter i bokföringen. Under avsnittet redovisningsprinciper i årsredovisningen framgår att under 2015 kommer arbetet Enligt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar, som gäller från 2014, skall en materiell anläggningstillgång delas upp i väsentliga komponenter i de fall skillnader i nyttjandeperiod är väsentlig. 5.1 Materiella anläggningstillgångar 5. Balansräkningen avvikelserna utvecklas och ange såväl volymberoende som kostriadsberoende avvikelser. Enligt vår bedömning bör nämndernas redovisningar kunna förbättras och analyserna över Våra rekommendationer volyrnavvikelser respektive kostnadsförändringar. stor del av budgetavvikelserna (det redovisade ekonomiska resultatet) som beror på nämndernas redogörelser i årsredovisningen saknas analyser av det ekonomiska resultatet. SI 2015 KPWG AS. a Swedish irnited IjabiljIv comsenv and a rr,arnhnr Cr,,, nf ha 3 samt ett årligt investeringsbidrag på 10 mkr år 2012, 2013 och Under 2014 har kommunen gett dotterbolaget Partillebo AB ett aktieägartillskott på 10 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att ge bolaget ett investeringsbidrag på 50 mkr Aktieägartillskott Partillebo 5.2 Finansiella anläggningstillgångar tillgångar genomföras. För att säkerställa att upptagna anläggningar fortfarande existerar bör en genomgång av befintliga Våra rekommendationer görs det inga regelbundna genomgångar och bedömningar av huruvida anläggningstillgångarna Verifiering av materiella anläggningstillgångar För anläggningar inom samhälisbyggnadskontorets verksamheter har det under 2014 gjorts en genomgång för att säkerställa anläggningstillgångarnas existens. Inom resterande förvaltningar fortfarande finns i kommunens ägo. (budgetavvikelse) samt tre vaifria nyckeltal. Måtten redovisas för år 2014 och jämförelse finns för

8 aktieägartillskott med 10 mkr till Partillebo AB. Det kan således konstateras att det är två helt olika benämningar som används i kommunfullmäktiges protokoll jämfört med dokumentet som utväxlats mellan kommunen och Partillebo AB. Det finns ett dokument benämnt ovillkorligt aktieägartillskott som är undertecknat av kommunchef och VD:n för Partillebo AB , enligt vilket kommunen lämnar ett ovillkorligt post avser en avsättning för arbetet med att förena fysisk planering med perspektivet social hållbart Bland övriga kortfristiga skulder ingår struktureringsreserv med 1,6 (2,2) mkr från Denna 5.7 Kortfristiga skulder går det därför inte att utläsa vilka fakturor som är obetalda. leverantörsregistret och någon matchning sker inte av vilka fakturor som är betalade. 1 reskontran När betalfilen avseende Ieverantörsbetalningar skickas från banken återläses inte denna i samt betalningsfiler som skickats iväg gällande 2014 under Någon specifikation som visar leverantörsskuldens fördelning per leverantör och faktura ingår således inte i bokslutsdokurnentationen. Vi noterar även i år att någon leverantörsreskontra inte har körts ut per Som underlag till leverantörsskulden finns listor över vad banken har registrerat för betalning per Leverantörsskulder Beräkning av avsättning för pensioner grundas sig på uppgifter från KPA. Avsättning för Avsättningar för pension och garantipension visstidspension ingår i uppgifter från KPA. 5.5 Avsättningar med i kommunens bokföring. (151) tkr förefaller avse en av kommunen förvaltad stiftelse. Dessa medel redovisas dock inte i Kommunen har två konton i SE-banken med en behållning om 64 (37) tkr enligt bokföringen. På årsbesked från banken framgår att kommunens totala behållning i banken är 158 (187) tkr varav 94 kommunens balansräkning. Vi noterar att även på engagemangsbesked från Nordea framgår ett sparkonto med en behållning på 165 tkr och en donationsmedelsfond om 663 tkr som inte finns 5.4 Kassa och bank nedskrivningsbehov av exploateringsfastighetema. 1 boks lutsdokumentationen för exploateringsfastigheter finns inte någon bedömning av eventuella 5.3 Exploateringsfastigheter C) Granskningsrapport årsbokslut 2014 Partille konznzun revisorerna

9 Partille konzinun revisorerna Granskningsrapport årsbokslzit samhälisbyggande i översiktsplan Såvitt vi har kunnat få fram motsvaras inte denna reservering av några hittills utförda prestationer. Någon skuld borde således inte redovisas. 5.8 Upplupna kostnader Bland upplupna kostnader redovisas en skuld till VA-kollektivet motsvarande VA-verksamhetens ackumulerade överskott på 5,4 mkr och en skuld till renhållningskollektivet motsvarande renhållningsverksamhetens överskott på 2,1 mkr. 5.9 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsrnetoden med proportionell konsolidering. 1 den sammanställda redovisningen ingår det helägda bolaget Partillebo AB samt Partifle Energi AB som ägs till 50 % av Partille kommun och till 50 % av Göteborgs Energi AB. 6. Avstämning mot kommunfullmäktiges mål 6.1 Övergripande ml 1 budget för 2014 presenteras ett antal övergripande mål fördelade på områdena; brukarmål, personalpolitiska mål samt ekonomiska mål. De övergripande målen har sedan brutits ner i delmål inom respektive nämnd. Nämnderna gör i sina bokslutsrapporter en avstämning av målen. 1 kommunens årsredovisning lämnas en redovisningen av måluppfyllelsen och arbete kring de flesta av nämndernas mål. Målen är i många fall generella och av kvalitativ karaktär. Med utgångspunkt för hur målen är formulerade, antalet mål och den redovisning som lämnas, är det svårt att överblicka hur stor del av målen som uppnåtts under Bokslutsrutiner 7.1 Bokslutsdokumentation Bokslutsspecifikationer fhr konton och ansvar har samlats in till ekonomikontoret. Samtliga bokslutsspecifikationer är undertecknade av ansvarig på respektive förvaltning. Flertalet av specifikationerna innehåller kommentarer till innehållet i balansposten. Dokumentationen skulle enligt vår mening kunna bli tydligare om den även innehöll analyser av innehåll och förändring mellan åren. Som brygga mellan färvaltningarnas balansspecifikationer och kommunens huvudbok har sammanställning upprättats av ekonornikontoret. 5

10 En sådan reskontra kan vara i form av excelblad. Fördelen med ett sådant försysteni är att de Som vi tidigare påtalat anser vi att kommunen behöver ha någon form av värdepappersreskontra som visar anskaffningsvärde. antal/nominellt värde samt köp och försäljning för varje värdepapper. 7.2 Finansiella placeringar 6 0 Och kommunal yrkesrevisor Sofie Tauson KPMG AB Göteborg som ovan fondplaceringar. Vi anser också att det i bokslutsunderlag tydligt bör framgå vad som är bankkonton respektive Utan en sådan reskontra finns risken att resultatet vid delförsäljning inte blir rätt beräknat. C) Dessutom försvåras avstämningarna mot underlag från banker/förvaltare, vilket i sig försvagar den interna kontrollen. för kvarvarande värdepapper. säkerställer en rätt redovisning av sålda värdepappers anskaffningskostnad och anskaffnirigsvärde Gi-anskuingsrapport årsbokslut Partille kommun revisorerna

11 ur PARTILLE KOMMUN $) Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Hand läg gare Katarina Heglind Till Diarienummer Kommunfullmäktige KSI2O1 4:264 Årsredovisning 2014 med nämndernas bokslut samt ombudgetering av investeringsmedel Sammanfattning Kommunkontoret har upprättat Årsredovisning för 2014 avseende såväl Partille kommun som kommunkoncernen. Årsredovisningen innehåller bland annat: - Resultaträkning, balansräkning och finansiella nyckeltal - Redovisning utifrån Partille kommuns värdegrund; ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. - Personalredovisning - Revisionsberättelse Fullmäktige, kommunstyrelsen samt samtliga nämnder har upprättat bokslut inom sina verksamhetsområden. 1 ärendet ingår Årsredovisning 2014, årsredovisning för Vatten och Avlopp, fullmäktiges, kommunstyrelsens och dess förvaltningar samt samtliga nämnders bokslut ärendet ingår också en sammanställning av föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Nämndernas bokslut finns på kommunens Framsidan på följande länk: se/ekonomilbudget--bokslut/arsredovisning/namndemas bokslut! Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner nämndernas bokslut, årsredovisning för Vatten och Avlopp samt kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ombudgeteringar av investeringsmedel. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning Maria Standar Ekonomichef

12 C; 0 0 c

13 Vi PARTILLE KOMMUN

14 IL Den mig glad och stolt ser i kommunen gör framtidstro som jag framåtanda och arbet planering Totalt 51 Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna 2 Kristdemokraterna 2 Centerpartiet Vänsterpartiet Miljäpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Parti Mandatfördelning 2014

15 Så här fördelas 1,7 mfljarder kronor 29 Barnomsorg 15% Vård och omsorg om äldre 16% Insatser funktionsnedsättning 12% Färdtjänst, kollektivtrafik och räddningstjänst 2% Insatser för barn ungdomar och vuxna 5% Ekonomiskt bistånd 2 % lnfrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö 3% Fritidsverksamhet för ungdomar 2% Grundskola 27% Gymnasieutbildning, vuxenutbildning 9% Bibliotek och kulturverksamhet 2% Kommungemensamma kostnader och politisk verksamhet 5 Den goda 1 arbetp[atsen 26 fr - 4 *, - Revision s be rätte 1 se 42 Nyckeltal/ekonomisk hushållning , , ,45 19, ,g ,88 19, ,13 30,84 11,13 Kommunens uppdrag 6 Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning medan några är frivilliga. Organisationen och sättet som valts för att bedriva verksamheten varierar från kommun till kommun. Kommunen har enligt lag ansvar för Barnomsorg och försko)e verksamhet Biblioteksverksamhet offentliga skolväsendet för barn och ungdom Socialtjänst Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade Hälso- och miljöskydd Plan- och byggfrågor Ftenhållning och avfal)s hantering Vatten och avlopp Räddningstjänsten Kommunstyrelsen 31/ Stefan Svensson IM) Margareta Lewander IM) Marith Hesse (M) Linda Fröberg (Ml Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (KD) Eva Carlsson (5) Arne Ohlsson (S) Susanne Arvidsson (SI Jenny Svanergren IMP) Lasse Selander IV) Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna samt Centerpartiet bildartill sammans den politiska Ordning och säkerhet majoriteten.

16 L 1 i,; _4_

17 vi Med ena benet i framtiden Det är dags att summera 2014 och jag ser tillbaka på ett år där Partille fortsätter att växa och visa framfätterna inom flera områden. Det finns exempel inom varje förvaltning som gör mig stolt och samtidigt finns det delar vi måste jobba vidare med. Självklart är jag tacksam över att ha fått förtroendet att leda kommunen i ytterligare en mandatperiod har en fantastiskt spännande tid framför oss. Under året som kommer öppnar vårt nya Kultur- och utbildningscentrum och vi välkomnar nya ungdomar till Partille Gymnasium. Och vi kommer att få se Partille Arena och Partille Port ta form samtidigt som hela centrum ut vecklas i riktningen mot att vara en förstad att räkna med. Ett fint minne är när flera hundra förskole barn från kommunen var med och tog det första spadtaget. Den energi, det engagemang och den entusiasm som förskolebarnen hade i sin upp gift blev ett fint startskott för vår arena. Och en bra symbol för det faktum att Partille Arena kommer att vara en öppen arena en mötesplats där alla får plats, där små och stora evenemang varvas och blir till glädje för många, varje dag. 1 skrivande stund skiner solen och jag kan börja ana våren runt hörnet. Snart börjar det spira i Jonsereds Trädgårdar som invigdes och sattes på kartan som ett intres sant besöksmål för många Under kommande år kommer området att fortsätta blomstra och det som gör mig extra stolt är att utvecklingen sker med hjälp av grön rehabilitering. Vår tanke med trädgården är att alla kan vara med och vår förhoppning är att fler ska upptäcka området och den fantas tiska naturen vid Aspens strand och Bokedalens naturreservat. Min förhoppning är också att den välkomnande inställning som blivit ett signum för Partille i många av våra verksamheter ska hjälpa oss att hitta rum för de nya medborgare som kommer till vår kommun De oroligheter och de konflikter som drivit många människor i vår omvärld på flykt gör att antalet ensamkommande barn och ungdomar ökar. Trycket kommer att öka ytterligare och att hitta familjehem åt ensamkommande barn är därför högt prioriterat. När Partille växer och fler flyttar hit ökar också kraven på att bygga fler förskolor, skolor, äldre boenden med mera. Vi måste hänga med i utveck lingen för att ständigt kunna ge en bra service till alla som bor här. Skolan är viktig och där har vi satt in stora resurser under 2014, nu fortsätter arbetet. Även inom äldreomsorgen går utvecklingen åt rätt håll samtidigt som det finns mer att göra fattade vi också beslut om att bygga ut fibernätet så att alla Partillebor har tillgång till fiber innan 2016 är slut. Och inom flera andra områden ser vi över verksamheten för att passa en mer digital tillvaro. Webbkameror inom vård och omsorg för ökad trygghet och ett hyllat arbete med IT i skolan är ett par exempel på detta. Under året som kommer ser vi också över våra kanaler in till kommunen för att kunna erbjuda våra medborgare och andra som vill komma i kontakt med kommunen bättre service. 1januari 2016 kommer vi att inviga ett kundcenter i kommunen för att snabbt och enkelt kunna ge svar, stöd och hjälp oavsett hur du väljer att ta kontakt med oss. Under året som gick har Partille kommun åter igen toppat listor inom alltifrån naturvård, företagsklimat och elevers skolresultat till hur vi tar hand om våra äldre i livets slutskede. Det engagemang för våra medborgare som jag ser i vår verksamhet är fantastiskt. Vår kommuns vision Mitt i det goda livet betyder att det ska vara gott att leva, bo och verka här och det är min övertygelse att det stämmer överens med verkligheten för de allra flesta. Det faktum att bostäderna är attraktiva och att fler väljer att flytta till och stanna kvar i kommunen visar att vi är på rätt väg. Partille växer och utvecklas och kommer att fortsätta göra det, men aldrig på bekostnad av det som fått oss att välja Partille från början en välskött kommun med närhet till stadens puls och alla bekvämligheter i kombination med de vackra omgivningarna, naturen och lugnet. Den positiva utvecklingen med allt som händer i kommunen och den framåtanda och framtidstro som jag ser i kommunen gör mig glad och stolt. Partille kommun är en förebild för många och vi är samtidigt aldrig sena att ta tag i de utmaningar vi möts av. Vi bjuder in till dialog, vi lyssnar, utvärderar och förbättrar. Vår ambition är att hitta lösningar som är kostnadsellektiva och långsiktigt hållbara med ett socialt ansvarstagande tycker jag att vi lyckats med detta på ett bra sätt, samtidigt ser jag fram emot ett ännu bättre Stefan Svensson (M) kommunstyrelsens ordförande

18 - Kommunens uppdrag Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning medan några är frivilliga. Organisationen och sättet som valts för att bedriva verksamheten varierar från kommun fil) kommun. Kommunens juridiska ansvar: Barnomsorg och förskole verksamhet Biblioteksverksamhet Offentliga skolväsendet för barn och ungdom Socialtjänst Vård- och omsorg för äldre och funktionshindrade Hälso- och miljöskydd Plan- och byggfrågor Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänsten Ordning och säkerhet Så drivs kommunen Den största delen av Partille kommuns verksamhet bedrivs via de kommunala nämnderna och förvaltningarna. En mindre del av kommunens verksamhet bedrivs av kommunala koncernföretag och kommunala uppdragsföretag. Ett kommunalt koncernföretag är ett företag som kommunen har ett varaktigt bestämmande i, till exempel Partillebo AB som kommunen äger till 100 procent. Ett kommunalt uppdragsföretag är ett före tag till vilket kommunen har överlämnat skötseln av en kummunal uppgift, exempelvis Renova AB för att sköta avfallshanteringen. Koncernföretag Partillebo AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som helt ägs av Partille kommun. 1 bolagskoncernen ingår ägande och förvaltning av bostäder samt kommunala och kommersiella fastigheter. Partillebo AB äger och förvaltar en väsentlig del av kommunens verksamhetslokaler. Partille Energi AB, som bildades i december 1999, ägs till 50 procent vardera av Partille kommun och Göteborg Energi AB. Partille Energi sköter produk tion och distribution av ljärrvärme och gas i Partille kommun. Elnätet ägs av Partille Energi Nät AB som är ett helägt dotterbolag till Partille Energi AB. Kommunala uppdragsföretag Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Grefab, är ett bolag som bildades 1973 med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare. Grefab ska verka för att tillgodose behovet av fritids båtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Gryaab AB svarar för reningen av avloppsvattnet i Göteborgs regionen. Bolaget ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Renova AB är ett miljöföretag inom avfall och återvinning. Bolaget ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Räddningstjänsten i Storgöteborg är ett kommunalförbund (rädd ningstjänstförbund) bestående av Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är ett kommunalför bund i Västsverige, bildat GR består av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. GR:s uppgift är att verka för sam arbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfaren hetsutbyte inom regionen. Räddeiegstjansten Storgoteborg GRAAR GREFAB Revisorer Partille Eeergi AB valberedelegen lpkommunfullmäktige ---- (KF) Partillebo AB utbildnings förvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritids farvaltniegen Bygg och miljönämnden utbildningsnämnden Kommunstyrelsen -fl- samhälishseadskontoret_j -! Kommun ktt Social- och arbetsnämnden Social- och arbets- Vård-och omsorgsnämnden Vård- och omsorgs valnamnd Overför myndarnämnd förvaltningen förvalteisgee - - Organisationsschema 2014

19 Värdegrund Styrning och uppföljning i Värdegrunden innebär att vii allt utvecklingsarbete har ett syn sätt som ska säkerställa att den nuvarande generationens behov kan uppfyllas utan att kommande generationers möjligheter att till godose sina behov äventyras. Det globala perspektivet innebär att vi tar ansvar för hur våra handlingar påverkar världen utanför kommu nens geografiska gränser, samt hur vi påverkas av omvärlden. Ekonomisk hållbar kommun 1 ett hållbart samhälle erbjuder kommunen på kort och lång sikt en bra och likvärdig service till invånarna i kommunen. Dagens kommuninvänare finansierar sin egen kommunala välfärd och varken förbrukar vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuter upp betalningen till framtida gene rationer. En stabil och sund ekonomi möjliggör genomförandet av övriga mål. Ett hållbart samhälle bygger på ett starkt och utvecklat näringsliv och en positiv ekonomisk tillväxt som ger partilleborna ekonomisk trygghet. En växande ekonomi innebär att det blir mer att fördela. Ekologisk hållbar kommun Partille kommun tar ansvar för att bevara och förbättra en god livsmiljö för människan och annat levande, nu och för kommande Partille kommun görs utifrån tre perspektiv: brukare, personal och ekonomi. Fullmäktige har för samtliga perspektiv fattat beslut om vision, kommunövergripande mål samt verksamhetsidé. För samtliga perspektiv finns en gemensam värdeg rund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. De tre perspektiven symboliseras utav tre blommor med vardera fem blomblad som utgör de kommunövergripande målen. generationer. Vi förvaltar naturen och dess resurser väl samt begrän sar vår påverkan på klimatet. Social hållbar kommun Ledorden för vad som utmärker ett hållbart samhälle ur ett socialt per spektiv kan vara många. Utifrån en demokratisk värdegrund där social och ekonomisk trygghet, delaktig het och hälsa är ledstjärnor kan ett socialt hållbart samhälle byggas. Utbildning och arbete är exempel på helt nödvändiga faktorer för att delaktighet och ekonomisk trygg het ska kunna säkerställas. Partille strävar efter ett samhälle där alla människor, oavsett kön, ålder, eko nomiska förutsättningar, kulturell och etnisk tillhörighet har samma möjligheter till det goda livet. Vision Partille kommuns vision, som an togs 17juni 2008, definieras genom uttrycket Partille mitt i det goda livet. Visionen utgår från ett kom muninvånarperspektiv och innebär att man i Partille lever mitt i Göte borgsregionen, med närhet till både storstad och natur. Eftersom kom munen är liten till ytan, har man också nära till både kommersiell och offentlig service, som bidrar till bra förutsättningar för ett gott liv, liksom närheten till naturen och en bra boendemiljö. Mål För att nå visionen har Partilles kommunfullmäktige gett nämn derna fem övergripande mål: med veten samhällsplanering, livslångt lärande, god omsorg och livskvali tet, stimulerande kultur och fritid samt uppmuntrande företagsklimat. Målen är övergripande för hela kommunen och för att kunna för verkliga dem arbetar nämnderna fram delmål som redovisas på nästa uppslag.

20 Mitt i det goda livet Mitt i det goda livet är visionen för brukarperspektivet. Kopplat till de fem övergripande målen finns delmål som nämnderna jobbar med. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen och arbetet kring de allra flesta av nämndernas mål. Livslångt lärande Kommunen jobbar för en stärkt värdegrund så att alla barn och elever känner sig trygga, trivs i verksamheten och upplever sig involverade i sitt eget lärande. Målsättningen följs upp genom gemensamma elevenkäter inom GR där frågor ställs inom områden som trivsel, trygghet och delaktighet. Inom området trivsel och trygghet har resultatet för Partilles elever i årskurs två förbättrats avsevärt medan resultaten för årskurs åtta försämrats från ett jämfö relsevis högt resultat till ett genomsnittligt resultat. Förbättrade resultat återfinns även inom området delaktighet och inflytande. Årskurs fem har för bättrade resultat och här har även årskurs två klart höjda resultat. Inom samma område återfinns en generell försämring när det gäller årskurs åtta. All bedömning av elever ska ske på ett kvalitets- och rättssäkert sätt. För att kvalitetssäkra pedagogers bedömning av elever pågår sedan flera år ett arbete i Partilles grundskolor. Gemensamma utbildningstillfällen med fokus på till exempel formativ bedömning, professionellt språk och bedömningspraktik är en del i detta arbete. Jämfört med öv riga GR-kommuner har Partille ett genomsnittligt resultat utifrån en jämförelse mellan betyg på nationella prov och slutbetyg. Alla elever ska erbjudas innovativa, moderna och flexibla lärmiljöer som stimulerar utveckling och lärande. Idag är tillgången till datorer och surfplattor för Partilles elever mycket god. Alla elever från årskurs sex till gymnasiet har en egen dator till förfogande. Inom grundsko lans lägre årskurser finns en dator per två elever och även i förskolan finns god tillgång till datorer och surfplattor. 1 en GR-enkät uppger ungefär 90 procent av eleverna i årskurserna fem och åtta att de har förändrat sitt sätt att arbeta sedan de fick tillgång till datorer.

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer