Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010"

Transkript

1 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010

2 Positivt resultat på alla fronter Även år 2010 har Partille kommun gjort ett fint ekonomiskt resultat. Förklaringarna är goda resultat i nämnderna och vissa engångsintäkter, men även att vårt interna kulturarbete nu börjar bära frukt. Genom helhetssyn i organisationen och fokus på vår kärnverksamhet har kulturen lett till goda resultat såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Trots att vi även under 2010 har känt av effekterna av lågkonjunkturen, har vi klarat oss igenom året utan nedskärningar eller besparingar. Istället har vi haft möjlighet att satsa extra pengar inom utsatta delar som till exempel social- och arbetsmarknadsområdet. En stor del av året som gått har givetvis präglats av det allmänna valet. Valresultatet i Partille innebar en fortsatt stabil majoritet för allianspartierna. I Partille centrum fortsatte planeringen för utbyggnad av både handel och bostäder. I kommunen har planer innehållande 250 nya bostäder vunnit laga kraft under året. Antalet invånare ökar procentuellt sett mest i göteborgsregionen och var vid årsskiftet Utbyggnaden av kollektivtrafiken har fortsattunder året och bussarna kör nu i kvartstrafik morgon och eftermiddag på samtliga linjer. Flera nya företagsetableringar har gjorts under 2010, trots kommunens brist på industrimark. Partille fick även utmärkelsen Årets raket av Svensk Handel som ett kvitto på den bästa handelsutvecklingen i göteborgsregionen. Lågkonjunkturen har lett till högre arbetslöshet, inte minst bland kommunens ungdomar. Därför gjordes en särskild satsning kallad Ung kraft för att skapa jobb för ungdomar. Satsningen ledde till att 65 ungdomar fick jobb, och i slutet av året var den negativa trenden bruten och arbetslösheten började minska. Inom skolan har satsningen på IT Lärmiljö fortsatt, bland annat genom att ytterligare drygt elever har fått personliga datorer. Under de kommande åren kommer cirka datorer per år att delas ut på skolorna. Kommunen har även byggt nya förskolor, bland annat i Hallenområdet och planerar för fler. Porthälla gymnasium har blivit en modellskola och fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. Utmärkelsen innebär att skolan jobbar för att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor och att göra ungdomarna delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden. Vid Vallhamraskolan har den första generationsparken invigts. Parken erbjuder plats för aktiviteter för alla åldrar och är en del i en serie projekt kring vår yttre miljö i Partille. Näst på tur är Björndammen, och sedan ska fler delar av Partille utvecklas inom detta område. På Öjersjö idrottsplats har det lagts nytt konstgräs, och i Partille Kulturum har installerats en digital bioanläggning, som bland annat ska erbjuda högkvalitativ kultur, till exempel i form av direktsänd opera från Metropolitan. Utvecklingen av området kring Kåsjön har tagit fart, och under året har den befintliga badplatsen rustats upp. Nu planeras för ytterligare en badplats. Inom äldreomsorgen har antalet äldreboendeplatser byggts ut, bland annat i Furulund. Kundval inom hemtjänsten har införts vilket innebär att man själv kan välja vem som ska utföra de tjänster man har rätt till. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla anställda i kommunen! Det är tack vare allas goda insatser som vi tillsammans har kunnat prestera ett så bra resultat. Början till ett förändrat tankesätt, som är en viktig hörnsten i vårt kulturarbete, innebär nu även stora möjligheter inför framtiden. Stefan Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande Årets resultat 2010 Mnkr ,3 45, ,3 30, ,

3 Så här användes skattepengarna kr som betalades i skatt till Partille kommun under 2010 användes så här: Verksamhet Bokslut 2010 Grundskola 24,56 Barnomsorg 16,50 Gymnasieutbildning 12,16 Vuxenutbildning 0,90 Vård och omsorg för äldre 18,01 Verksamhet för funktionshindrade 8,19 Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,97 Ekonomiskt bistånd 1,74 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa 0,56 Infrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö 0,45 Kollektivtrafiken 1,20 Räddningstjänsten 1,15 Fritidsverksamhet för ungdomar 2,66 Bibliotek och kulturverksamhet 2,00 Gemensamma kostnader och politisk verksamhet 3,97 Så här finansierar kommunen sin verksamhet 77 % 1 % 6 % 6 % 8 % 2 % Skatteintäkter och utjämningsbidrag Finansiella intäkter Avgifter, t ex barnomsorg, vård, vatten och avlopp Bidrag, t ex driftbidrag från staten och EU-bidrag Försäljning, t ex utbildning av elever från andra kommuner Övriga intäkter, t ex hyror

4 Vision och mål Medveten samhällsplanering Livslångt lärande Uppmuntrande företagsklimat Vision Partille mitt i det goda livet God omsorg och livskvalitet Stimulerande kultur och fritid Verksamhetsidé Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk Ekologisk Social Ekonomi i balans Effektivt resursutnyttjande Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Vision God ekonomisk hushållning Rättvisande ekonomisk bild Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Vision Den goda arbetsplatsen Hållbar kompetensförsörjning God betalningsberedskap Hälsa i arbetet Verksamhetsidé Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. Verksamhetsidé Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens. Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk Ekologisk Social Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk Ekologisk Social Styrning och uppföljning i Partille kommun görs utifrån tre perspektiv; brukare, personal och ekonomi. Fullmäktige har för samtliga perspektiv fattat beslut om vision, kommunövergripande mål samt verksamhetsidé. Brukarperspektivets vision innebär att man i Partille lever mitt i Göteborgsregionen, med närhet till både storstad och natur. Då kommunen är liten till ytan, har man också nära till både kommersiell och offentlig service, som bidrar till bra förutsättningar för ett gott liv, liksom närheten till naturen och en bra boendemiljö. Kommunens nämnder har i uppdrag att besluta om delmål inom de olika perspektiven för att kommunens övergripande mål ska nås. För samtliga perspektiv finns en gemensam värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv.

5 Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk hållbar kommun Ekonomiskt gick det bra för Partille kommun under Det tillfälliga statliga konjunkturstödet tillsammans med skatteintäkter som översteg budget tack vare den oväntat snabba återhämtningen i konjunkturen, bidrog till ett kraftigt överskott. En del av överskottet avsattes till en konjunkturbalansfond, en trygghet inför framtiden. Avsättningen var på 60 mnkr och kommunens slutliga resultat blev 30,4 mnkr. Till det goda resultatet bidrog även ett konsekvent och medvetet effektiviseringsarbete. För framtiden kan en balanserad ekonomi tryggas med samverkan och helhetssyn i samhällsplaneringen och ökad samverkan med ett tydligare och fördjupat koncernfokus. Inför framtiden ser vi en fortsatt växande kommun. Avgörande för tillväxten i kommunen är att det är attraktivt att leva och bo i Partille och fördelaktigt för företag att etablera sig och växa här. Ekologisk hållbar kommun Utsläppen från bilismen utgör en stor del av miljöproblematiken. Därför är det positivt att mer än 90 % av kommunens tjänstefordon nu är miljöklassade. Lättillgänglig kollektivtrafik är också viktigt. Målet är att minst 90 % av de boende i Partille har en hållplats, de flesta redan med 15-minuterstrafik i högtrafik, inom 400 meter från bostaden. Arbetet med en energiplan inleddes under året och blir klart under Porthälla gymnasiums nya roll som modellskola för hållbar utveckling bidrar till att öka ungdomens medvetenhet om dessa frågor. Vattenfrågan är en viktig strategisk fråga för framtiden. Här har vi inlett samarbete med grannkommunerna. Många projekt handlar om energisnål teknik och förnyelsebar energi. Social hållbar kommun Att öka möjligheterna för arbetslösa unga att få försörjning är en stor utmaning. Satsningen på Ung kraft med medverkan från såväl näringslivet som offentliga aktörer är en viktig pusselbit i denna strävan. Under året har insatser gjorts med satsning på en IT-baserad lärmiljö och när det gäller förebyggande arbete bland barn och unga. För de äldre arbetar man förebyggande med hembesök och med tryggare och tillgängligare boende. Möjligheterna till fritidsaktiviteter både inom naturoch kulturområdet har ökat under året. En trygg och säker miljö för människor i bostadsområden är en annan central fråga. Allt detta bidrar till att Partille även fortsättningsvis är en attraktiv kommun att bo i. Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet

6 Så här utvecklas Partille Partilles utveckling och framtid Partille är idag en förstad till Göteborg. I takt med att avstånden krymper genom förbättrade kommunikationer, förtätning och utbyggnad kommer Partille på sikt att uppfattas som en del av storstaden Göteborg. Inom storstadsområdet bygger Partille kommuns attraktionskraft bland annat på kommunens välbevarade naturområden, ett aktivt kultur- och fritidsutbud och en god service. Kommunen har ett stort bebyggelsetryck och bereder för upp till invånare kring år Partille kommun samverkar med övriga Göteborgsregionen i en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Det regionala samarbetet ska fördjupas ytterligare, inte minst genom gemensamma mål ur ett hållbarhetsperspektiv. De gemensamma målen innebär fortsatt befolkningstillväxt, stärkt kvalitet för att bo, leva och verka i Göteborgsregionen samt utvecklingen av en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med kollektivtrafikprogrammet K2020. Bostäder Cirka 230 bostäder färdigställdes under 2010 och detaljplaner innehållande 250 bostäder vann laga kraft under året. Under kommande år sker en kraftig utbyggnad av bostäder i olika former. Möjlighet finns till planering av mellan 200 och 300 bostäder per år under resten av decenniet. Arbete och pendling De flesta arbetstillfällena i Partille finns inom vård, omsorg, utbildning och handel. Det finns nära företag i Partille och dessa finns inom cirka 400 olika branscher. Företagsstrukturen i Partille kännetecknas av många små företag, cirka 85 % är företag utan anställda. Den största arbetsgivaren är Partille kommun med nästan anställda. Cirka invånare lämnar varje dag Partille för att arbeta i en annan kommun och cirka personer kommer hit för att arbeta. Befolkningsutveckling i Partille De senaste två åren har invånarantalet i kommunen ökat kraftigt. Hela Göteborgsregionen ökar men under 2010 hade Partille kommun den procentuellt sett största ökningen. Vid årsskiftet 2010/2011 bodde personer i Partille vilket är en ökning med 702 personer jämfört med föregående år. Den senaste befolkningsprognosen visar på en ökning i Partille på cirka ytterligare personer fram till år Skattesats Partille 20,49 20,49 Mölndal 20,84 20,84 Öckerö 21,19 21,19 Lerum 21,08 21,08 Härryda 21,05 21,05 Kungsbacka 21,53 21,53 Göteborg 21,30 21,55 Kungälv 21,87 21,87 Medel i Västra Götaland 21,48 21,58

7 Kommunens uppdrag Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen medan andra är frivilliga. Organisationen och sättet som valts för att bedriva verksamheten varierar från kommun till kommun. Kommunen har enligt lag ansvar för: Barnomsorg och förskoleverksamhet Det offentliga skolväsendet för barn och ungdom Socialtjänsten Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade Hälso- och miljöskydd Plan- och byggfrågor Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänsten Ordning och säkerhet Biblioteksverksamhet Partille i siffror Årets resultat 45,2 30,4 Årets investeringar 38,3 57,3 Antal anställda Antal invånare Medelålder invånare 39,2 39,2 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Den politiska majoriteten består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Parti Fördelning Gruppledare Moderaterna 15 Lars-Inge Stomberg Socialdemokraterna 15 Arne Ohlsson Folkpartiet 6 Pia Karlsson Kristdemokraterna 4 Börje Lund Miljöpartiet 4 Jenny Svanergren Vänsterpartiet 3 Lasse Selander Centerpartiet 2 Anna Strand Sveriges Sveriges Pensionärers Pensionärers intresseparti intresseparti 2 Margareta Björner Totalt 51

8 Lägg till oss som Favorit... Hur ofta går du in på Här hittar du det mesta du som Partillebo behöver veta och en hel del annat som man kan ha glädje av! Lägg till partille.se som en Favorit, för att få ut ännu mer av ditt Partille... och gilla oss på Facebook! På Partille kommuns sida på Facebook får du snabbt veta aktuell och viktig information från våra verksamheter. Gilla oss! Hela årsredovisningen finns att läsa på Du kan också beställa den från Partille kommun, telefon Informationsenheten Partille kommun. Bilder: Peter Bartholdsson. WM-tryck Partille kommun, Gamla Kronvägen 34, Partille

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot.

C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot. w PARTILLE KOMMUN Kommunrevisiot. Revisionsberättelse 2014 Till fullmäktige i Partille kommun Org nr: 212000-1272 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer