CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:"

Transkript

1 Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande, även i Ax Ungdomsråd samt är ordförande för Ideell kulturallians valberedning. Till vardags arbetar Charly på Riksteatern som projektledare och har sitt lokala ATR-medlemskap i amatörteaterföreningen SAT i Solna. CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: har varit två otroligt händelserika år. Som vanligt skulle jag kunna säga, eftersom ATRs kongressperioder alltid är otroligt händelserika, på olika sätt. Under dessa två år har exempelvis kultursamverkansmodellen införts i alla Sveriges län/regioner (utom Stockholms län), det har varit internationell amatörteaterfestival och kongress i Monaco och ATRs Ungdomsförbund (ATR Ung) har bildats. Politiska beslut, internationella utbyten och ett ungdomsförbund för amatörteatern påverkar och berör såklart ATR på olika sätt. Detta får illustrera hur spännande, utmanande och inte minst händelserik en kongressperiod inom Sveriges största amatörteaterorganisation kan te sig. Under de två år som gått har vi spelat teater för en publik på över Det gör mig stolt eftersom det säger mig att vårt gemensamma intresse och idéburna verksamhet är relevant för ännu fler än de över 8500 medlemmar som våra medlemsföreningar har runt om i landet. Amatörteatern är värd att engagera sig i för den berör många och skapar mötesplatser för både demokrati, folkbildning och konstnärlig utveckling. En förutsättning för att mycket av detta överhuvudtaget ska vara möjligt är ATRs Förlag. Inte nog med att över 860 uppföranderätter har förmedlats under dessa två år, ATRs Förlag har också varit en viktig förutsättning för exempelvis LÄNK-projektet (ett samarbete tillsammans med Riksteatern med fokus på ny dramatik för unga ensembler) och i utgivningen av metodmaterialet för normkritisk gestaltning som togs fram genom Scenusprojektet under föregående kongressperiod. Att amatörteatern är unik i sin generationsövergripande verksamhet är fantastiskt att se år efter år. Samtidigt som ett tredje Seniorteaterforum planerades så var arbetet med Ungdomsförbundets första årsmöte i full gång. Barnteatergrupper, seniorteatergrupper och åldersintegrerade grupper är alla en naturlig del i vår breda verksamhet. Lika naturlig som att det spelas både fars, nycirkus och improvisationsföreställningar i alla dessa grupper. Att det är supervalår 2014 har säkerligen inte undgått någon. Detta gör att de politiska diskussionerna är många både vid de mindre lokala plattformarna och i de större nationella massmediala forumen. Att sätta kulturpolitiken på agendan i dessa sammanhang är en gemensam utmaning för oss i kultursektorn. Jag ser fram emot den utmaningen. Att prata kultursamverkansmodell, lokala föreningsstöd, forskning om amatörkultur, institutionernas roll och kultur- och utbildningsdepartementets gemensamma ansvar för den ideella kulturen är utmanande, men absolut nödvändigt. Under kongressen och festivalen 2014 är jag övertygad om att vikten av ATRs kulturpolitiska arbete kommer att få sig en betydelsefull påfyllning. Som vanligt. Jag ser fram emot att träffa er alla i Östersund

2 ATRs FÖRBUNDSSTYRELSE Ordförande/AU ChARLY WASSBERg BoRBoS Stockholm Vice ordförande/au CAThERiNE PARmENT Luleå Ledamot/AU ingegerd SvEDNELL Hallstahammar Ledamot RoD CANSBY Hallsberg Ledamot ThomAS DAhLBERg Östersund Ledamot Emmi henriksson Jönköping Ledamot ChRiSToFFER SEDERSTRÖm Södertälje Ledamot ToRBEN SUNDqviST Östersund Ledamot ANNA-kARiN WALDEmARSoN Göteborg AmATÖRTEATERNS RikSFÖRBUND OCH MEDLEMMARNA ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation. Medlemmar är ideella amatörteaterföreningar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det är stora föreningar med flera hundra medlemmar och små med endast ett tiotal. Förutsättningar, liksom inriktningen för verksamheten, kan se mycket olika ut från förening till förening. De flesta går med i ATR för att ta del av de medlemsförmåner som finns, andra ansluter sig för att stödja organisationen. Fler än hälften av ATRs medlemmarna är under 26 år. Förbundets målsättning är att stärka amatörteatern i Sverige och att erbjuda ett alternativ till den kommersiella kulturen. Amatörteater är rättvisemärkt! Öppen för människor i alla åldrar, för alla som spelar amatörteater fritt och frivilligt - för att de älskar att spela teater. ATR är det självklara valet för ATRs medlemsföreningar, teaterlinjer på gymnasier och folkhögskolor och för kulturskolor och studieförbund med teater på programmet. medlemmar Vid förra kongressen var medlemmar inne i medlemssystemet, siffran idag är och genomsnittsåldern 35 år. Antalet registrerade föreningar vid förra kongressen var 267 stycken, idag har ATR 261 medlemsföreningar. ATR har följande riksorganisationer som medlemmar: Bygdegårdarnas IOGT-NTOs juniorförbund Studieförbund som är medlemmar i ATR: Studiefrämjandet NBV organisationer som ATR är medlem i: Ax, Amatörkulturens Samrådsgrupp Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter Folkrörelsernas Samarbetsorganisation för Lotterifrågor (FSL). ATR har ett samarbetsavtal med Svensk Scenkonst som är arbetsgivarorganisation på teaterområdet. Svensk Scenkonst har hjälpt oss med fackliga och övriga juridiska frågor under de gångna åren. kansli OCH PERSONAL När ATR bildades 1977 etablerades ett förbundskansli i Fagersta med en deltidsanställd kontorist och en ideellt arbetande förbundssekreterare. När ATR inrättade sin förlagsverksamhet och började bygga upp ett manusbibliotek i början av 1980, blev källarlokalen för trång och behovet av fler anställda större. Kansliet flyttade till det gamla apotekshuset på von Rosens väg och blev kvar där till 2007 då flyttlasset gick vidare till Slottsgatan 17 i centrala Västerås. På kansliet hanterar vi Sveriges största manusbibliotek för utlåning, vi har ett förlag som sköter pjäsrättigheter gentemot amatörteater och skolor, vi säljer teatersmink, arrangerar kurser och festivaler samt ger ut tidskriften Teaterforum. Vi erbjuder våra medlemmar ett smart medlemssystem med flera inbyggda tjänster som listor, rapporter och automatisk fakturering av medlemföreningens medlemmar för de som vill. Vi som jobbar på kansliet har vårt hjärta i amatörteatern. Flera av oss står själva på scen och har stor erfarenhet av att vara engagerade i en amatörteaterförening. Gemensamt har vi breda kunskaper om allt från pjäsmanus och uppföranderätter till teatersmink och hur man bildar en förening. PERSoNAL : Per Lithammer. Generalsekreterare. Delvis tjänstledig mats Wenlöf. Chef ATRs förlag. T.f. generalsekreterare hösten malin Tuuvas. Verksamhetsutvecklare. Delvis tjänstledig Lotta Andersson. Kanslist ATRs förlag. Lena Lindstedt. Redaktör tidskrift/hemsida. Nitja Ekström. Medlemsärenden/ekonomi. Föräldraledig hela Johanna Ström. Vikarie medlemsärenden/ ekonomi under 2013 mona Lundin. Extra resurs på ATRs förlag. Med början i maj

3 AmATÖRTEATER I SVERIGE Amatörteaterns ATRs ORGANISATION Amatörteaterns är en ideell organisation med kongressen som högsta beslutande organ. Kongressen hålls vartannat år och bestämmer förbundets inriktning för de två kommande åren samt granskar de två gångna årens verksamhet. ATR organiseras i 17 distrikt varav 8 är vilande. Med anledning av distriktsfrågan har en extern konsult gjort en organisationsöversyn i syfte att komma fram med förslag på framtida strategier för organisationens struktur. I uppdraget har också den pågående regionaliseringen i landet vägts in med frågan om hur vi snabbt och effektivt skall kunna ställa om vår organisation på lämpligt sätt

4 AmATÖRTEATER UTAN GRÄNSER Svensk amatörteater är en del av ett internationellt nätverk främst genom International Amateur Theatre Association, IATA, som bland annat arrangerar en världsfestival för amatörteater vart annat år; traditionellt vart fjärde år i Monaco och däremellan i något annat land i världen. Svenskt Amatörteaterråd (SAR) bildas av ATR, ATF (Arbetarteatrarnas förbund) och SFAT (Sverigefinska amatörteaterföreningen) och representerar svensk amatörteater nordiskt och internationellt. Nordiskt Amatörteaterråd (NAR) är ett nätverk för de rikstäckande amatörteaterorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. North European Amateur Theatre Alliance (NEATA) är en regional sammanslutning inom IATA bestående av de nationella organisationerna i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. NEATA Youth (f.d. NUTU) är en kommitté inom NEATA som riktar sig till teater- och scenkonstintresserade ungdomar i de Nordiska och Baltiska länderna. international Amateur Theatre Association (AiTA/iATA) är en intresseorganisation för den internationella amatörteatern. Levande kraft i Samhället PÅvERkANSTORG Nytt på ATRs kongress 2012 var metoden Påverkanstorg, en metod för kongresser/möten med fokus på dialog. Tanken är att beslut blir bättre om fler deltar i diskussionerna, att fler kan göra sin röst hörd. En av anledningarna till påverkanstorgets popularitet är att den bygger vidare på själva grundstommen i folkrörelserna: Att många ska delta; att jämlikhet ska råda; att även nya medlemmar och unga medlemmar och medlemmar utan föreningsvana ska få uttrycka sin åsikt; och att årsmöten, dialog och demokrati är roligt och fantastiskt. Processen med att införa påverkanstorg har ofta klara demokratiska vinster i sig. UNgDomSiNFLYTANDE NU! Ungdomsinflytande NU! Är ett projekt som drivs av Ax Ungdomsråd med stöd från Ungdomsstyrelsen* (*nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). ATRs förbundsstyrelse har deltagit i projektet under och med utgångspunkt i de 10 tips för ungdomsinflytande som Ax Ungdomsråd tagit fram, har ATR under en årslång process tagit fram en handlingsplan för hur vi kan jobba bättre med dessa frågor. I Handlingsplanen ingår bl.a att testa former för ökad insyn i styrelsearbetet, en översikt av hur vi använder våra kommunikationskanaler och att utveckla kongressformen påverkanstorg så att den på bästa sätt anpassas till våra gemensamma behov. Handlingsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt och arbetet fortsätter under 2014 och framåt. Under arbetar Ax ungdomsråd vidare med fokus på lokalföreningar inom medlemsorganisationerna. AmATÖRkULTUR FÖR ALLA ATR är medlem i Amatörkulturens samrådsgrupp, Ax. Inom Ax samarbetar 17 rikstäckande kulturorganisationer med cirka medlemmar; amatörkulturutövare och kulturella eldsjälar inom amatörteater, revy, körsång, folkmusik & dans, musikarrangörer, slöjdare, orkestrar och musikkårer. Ax företräder svensk amatörkulturverksamhet

5 AXARBETET ax har 19 medlemsorganisationer ax verkar på ett nationellt plan för att synligöra och stärka amatörkulturen bland politiker, tjänstemän och utövare, bl.a. genom att uppvakta politiker inom Riksdagens kulturutskott, Kulturrådet, delta i seminarier och debatter samt svara på remisser inom kulturområdet. Genom ax ungdomsråd har projektet Ungdomsinflytande nu! genomförts i syfte att arbeta för ett stärkt ungdomsinflytande inom föreningslivet. ATRs förbundsstyrelse och lokala ATR-föreningar har deltagit i detta projekt. ax är medlem i Ideell Kulturallians (IKA), som arbetar med att stärka amatörkulturens inflytande i arbetet med regionala kulturplaner, Civilsamhället i samverkan (CIVOS) och Samverkansnätverket för amatörkultur, som under 2013 har bildats för att ersätta den tidigare Amatörkulturakademin. internationellt arbete ATR deltar i Svenskt Amatörteaterråd (SAR), North European Amateur Theatre Alliance (NEATA), som utgör en nordisk-baltiskregion (och) inom International Amatuer Theatre Association (IATA). Inom NEATA har det under pågått ett arbete för att i samverkan med de två övriga europeiska regionerna CEC och CIFTA bilda ett europeiskt center för amatörteater i Berlin. info ATR Tidskrift, nyhetsbrev, hemsida, digitalt manusbibliotek, webshop och sociala medier. Via ATR kan du komma i kontakt med en amatörteaterförening på din ort och med ditt lokala ATRdistrikt. På vår hemsida finns information om det mesta som rör ATR. På sidan finns även en länk in i Teaterbutiken där den som vill kan söka och låna manus från pjäsbiblioteket, köpa teatersmink och böcker. ATR ger ut Sveriges enda tidskrift om amatörteater, en medlemstidning som handlar om amatörteater och folklig kultur. ATRs tidskrift Teaterforum har under kongressperioden kommit ut med fem nummer per år. ATRs KOMMITTÉER ATR har sedan länge olika kommittéer som gör ålders- och intressespecifik verksamhet. Kommittéer som varit igång under kongressperioden är seniorteater-, internationella- och utbildningskommittén. En kommitté för funktionsnedsatta inom amatörteatern har bildats under perioden. Barnteaterkommittén har varit vilande. ATR UNG På kongressen i Västerås 2012 beslutades det att ungdomsverksamheten inom ATR skulle få en helt egen organisation beroende på den höga andelen barn och ungdomar i förbundet. Därför bildades ATR UNG i december 2012 på initiativ av Amatörteaterns för att vara ett forum för unga amatörteaterutövare i Sverige och en egen barn- och ungdomsorganisation. I samband med ATRs verksamhetskonferens 2013 på Folkkulturcentrum i Stockholm, höll ATR UNG sitt första årsmöte. ATR Ung ska vara en plattform för att stödja, tillvarata och utveckla amatörteater för, med och av unga. ATR och ATR Ung ska samarrangera och samverka i så stor uträckning som möjligt. ATRs ARRANGEMANG Amatörteaterns ATR-festivalen och kongressen 2012 i västerås maj Åtta medlemsföreningar samt en dansteater från Litauen medverkade på festivalen. Samtalsledare 2012 var Gustav Tegby, frilansande dramatiker och dramaturg på Riksteatern och Carina Ehrenholm, konstnärlig ledare på Turteatern i Stockholm. I samband med festivalen hölls ATRs kongress där representanter från ATRs föreningar, distrikt och medlems organisationer samlades för att tillsammans utvärdera de två år som gått och bestämma den framtida färdriktningen. Nytt på kongressen var metoden Påverkanstorg med tanken att förändra formerna för diskussion med hänvisning till att beslut blir bättre när fler deltar i samtalen. The vii official NEATA Festival 2012 Norrsundets Arbetarteater (ATF) representerade SAR med America Vera-Zavalas specialskrivna pjäs Vita Pumps på NE- ATA-festivalen i Sönderborg, Danmark. Arrangör var NEATA, Danmarks amatörteaterorganisation DATS och Sönderborgs kommun NEATA Youth workshop 2012 Under ett åtta dagar långt workshop i anslutning till NEATA-festivalen, skapades en föreställning utifrån temat Culture crossing borders, theatre crossing borders. Ett 20-tal ungdomar år från Norden och Baltikum medverkade. The DigiDeLight Network 2012 Ett NEATA-projekt med inriktning på digital design och scenljus ägde rum i samband med NEATA-festivalen 2012 i Sönderborg, Danmark. Tre personer från Sverige medverkade i DigiDeLight, två från ATR och en från ATF. Nordisk konferens 2012 för amatörteaterns administratörer och styrelseledamöter Svenskt Amatörteaterråd (SAR) som bildas av Amatörteaterns (ATR), Arbetarteaterförbundet (ATF) och Sverigefinska amatörteaterförbundet var i november 2012 värdar för en nordisk konferens i Uppsala. På plats var administratörer och styrelseledamöter från amatörteaterns organisationer i Sverige, Norge, Finland, Island och Färöarna. På programmet fanns diverse diskussionspunkter som digitalisering av pjäsmanus, ekonomi, samarbetsprojekt samt ett besök på Gottsunda Dans & Teater. ATRs medverkan på Teaterdagarna på Riksteatern 2013 ATRs seminarium på Riksteaterns teaterdagar 2013 handlade om lokala scenkonstsamarbeten. Om varför ATR-föreningar, riksteaterföreningar och andra kulturföreningar borde samarbeta utifrån ett lokalt föreningsperspektiv. Medverkade gjorde ATRs ordförande Charly Wassberg Borbos, ATRs vice ordförande och länsregissören i Norrbotten Catherine Parment samt Peter Krantz, regissör, teaterpedagog, producent och skådespelare, anställd inom Karlskoga kommun där han också har i uppdrag att regissera och producera teateruppsättningar inom amatörteaterföreningen Lyset

6 Litauens föreställning på iata-festivalen Foto mats Wenlöf Workshop på Seniorteaterforum Foto kjell Elenius - 8 -

7 iatas världsfestival och kongress i monaco 2013 Föreställningarna representerade 24 länder. Något svenskt bidrag fanns inte med, men såväl Danmark som Finland var representerade. På plats var Teaterälskare från hela världen samt representanter från ATRs kansli och styrelse. ATRs Seniorteaterforum 2013 i Stockholm ATRs Seniorteaterkommitté tillsammans med föreningen Höstprimörerna i bjöd in till ett evenemang för inspiration, ny kunskap och gemenskap. På programmet stod workshops, uppspel och föredrag. ATRs seminarium på teaterdagarna 2013: Framgångsrika lokala scenkonstsamarbeten. Hur kan ATR-föreningar, riksteaterföreningar och andra kulturföreningar samarbeta och varför borde vi? Amatörteaterns riksförbund presenterade hur samverkan mellan amatörer och proffs kan fungera. Arr: ATR och Riksteatern ÅRSmÖTE FÖR ATR UNg 2013 I samband med verksamhetskonferensen på Folkkulturcentrum i Stockholm höll ATR UNG sitt första konstituerande årsmöte. NoRDiSk BARNTEATERFESTivAL 2013 Teater för, med och av barn i åldern år. Barnteatergrupper från hela Norden var inbjudna till den nordiska barnteaterfestivalen i Östersund Odjuret i saga och myt var ett ATR-arrangemang i samarbete med Nordiskt Amatörteaterråd NAR, Svenskt Amatörteaterråd SAR och Östersunds Teaterverkstad. Med stöd från Nordens Kulturfond. SENioRTEATERFoRUm 2013 I STOCKHOLM I september träffades teateramatörer från hela landet i Stockholm för workshops, föreläsningar och för att dela erfarenheter och projekt. Seniorteaterforum 2013 ägde rum för tredje gången. Bakgrund: Seniorteater har funnits länge i Sverige, men fick sin benämning av Maj-Britt Ahlin, under hennes tid som ordförande i seniorteaterkommittén inom ATR. Efter Maj- Britt Ahlin togs seniorteaterkommittén över av Knut Svartz och Olle Månsson och senare Charly Wassberg Borbos. På Seniorteaterforum 2013 valdes Margita Lundman till ny ordförande för seniorteaterkommitténs. ATR MEDARRANGÖR ATR har under perioden gett stöd/varit medarrangör till: Teaterfestivalen Draken i hedemora Festivalen för alla funktioner. En helg full av föreställningar, kurser, möten och samtal. Med deltagare från olika delar av Norden med och utan funktionsnedsättning. Arr: Amatörteaterföreningen Humus/Teaterfolket i Hedemora i samarbete med ATR, m.fl. Det funkar ett informations- och teaterprojekt om funktionsnedsättning med start Målgrupp personer i alla åldrar som genom projektet vill dela med sig av sina erfarenheter samt teatergrupper som vill använda sig av det material som tagits fram. Kulturens Bildningsverksamhet driver projektet i samarbete med ATR. Projekttid 28 månader. Projektledare Johan Seige. UTBiLDNiNg genomförda WoRkShoPS/kURSER 2012/2013: Skriva dramatik - Eva Brise, februari 2012 Regi - att förbereda leken - Olof Hanson april 2012 Ledarskap - Liv Elf Karlén, 9-11 november Lokal arrangör Studio 32 Smink - Anna Fredrikson, november Lokal arrangör Hammarteatern Andning - tankekänsla - gestaltning - andas du rätt blir allting rätt. En helgkurs 5-6 oktober 2013 med Catherine Parment. Lokal arrangör Östersunds Teaterverkstad WoRkShoPS/kURSER UNDER ATR-FESTivALEN 2012: Röst - Eva Lagerheim Studio Westmannia Skriva - Isa Schöier Växhuset Akrobatik - Erik Klinga/Jeanette Höög Västerås Teater Lek till du stupar - Lotta Andersson & Nitja Ekholm Samt Flash mob med A Touch of Soul, västerås WoRkShoPS/kURSER UNDER SENioRTEATERFoRUm 2013: Röstworkshop - Karin Sax Granlöf Dansen som resurs i seniorteater - Andrea Larsdotter improvisationsteater - Robert Weitz WoRkShoPS/kURSER UNDER ATRS verksamhetskonferens 2013: mask - Augusto Cabrera. Arr. ATR-Stockholm Revy/musikal - Stefan Moberg, m.fl. Arr. ATR-Stockholm impro - Arr. ATR-Stockholm - 9 -

8 Växt och verksamhetsutveckling ATRs VERKSAMHETSKONFERENS var det premiär för ATRs verksamhetskonferens som kommer att ersätta Distriktsledar- konferensen som hållits vart annat år i ATRs regi. Verksamhetskonferensen kommer att genomföras på olika platser de år som det inte är kongress och till innehållet vara bredare och öppnare upplagd än Distriktsledarkonferensen års konferens hölls på Folkkulturcentrum i Stockholm, arrangörer var ATR tillsammans med ATR-Stockholm och Folkkulturcentrum. Ett 60-tal personer från hela landet kom för att vara med på den första verksamhetskonferensen någonsin. På programmet stod framtidsfrågor och diskussion samt workshops och föreställningar. info ATR ATR har under kongressperioden jobbat aktivt med att förbättra informationen från förbundet via tidskrift, nyhetsbrev, hemsida, webshop och sociala medier som Facebook och Twitter. Det är enkelt att via hemsidan komma i kontakt med en amatörteaterförening på sin egen ort och med det lokala ATR-distriktet. På sidan finns även en länk in i Teaterbutiken där den som vill kan söka och låna manus från pjäsbiblioteket, köpa teatersmink och böcker. ATR ger ut Sveriges enda tidskrift om amatörteater, en medlemstidning som handlar om amatörteater och folklig tur. ATRs tidskrift Teaterforum har under kon- gressperioden kommit ut med fem nummer kulper år. Under 2013 producerades ett specialnummer av tidningen med inriktning på basinformation om ATR och med information om alla förmåner som följer med ett medlemskap. kivprojektet Personalen på ATRs kansli har under deltagit i Kompetensutveckling för individ och verksamhet (KIV) med Trygghetsrådet (TRR) som stöd och processledare. I KIV-processen har personalgruppen arbetat fram en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling. Syftet med KIV är att skapa en gemensam inriktning och att förbättra kompetensen i organisationen för att möta framtida behov. Efter KIV-processen är tanken att personalen ska fortsätta att gemensamt arbeta med verksamhets- och kompetensplanering. STYRELSEENgAgEmANg I ATR SYD Förbundet har efter förfrågan från ATR Syd ingått med en representant i distriktets styrelse. ATR Syds verksamhet de senaste åren har varit på sparlåga. Dock har ett antal personer från några föreningar tillsammans gjort en aktiv omstart vilket bland annat resulterat i att en festival i Helsingborg arrangerats. Vidare har avdelningen arbetat med planer för framtiden för fortlevnad på lång sikt. Medlemsmässigt är det också ett av förbundets största distrikt men eftersom den gemensamma aktiviteten har avstannat har förbundet sett det som viktigt att stödja ATR Syd

9 God natt! Att skiljas är så ljuv tortyr Så jag kan hålla på tills dagen gryr. Juliet akt 1, scen 24 Ur Romeo och Juliet av William Shakespeare Översättning Göran O Eriksson

10 Ett förlag i tiden ATRs FÖRLAG ATR har bedrivit förlagsverksamhet sedan 1978 och är idag en integrerad del av ATRs verksamhet. Förlaget arbetar på flera områden men sysslar främst med hantering av uppföranderätter och manusbiblioteket samt med försäljning av teatersmink och teaterböcker, men driver även flera samarbetsprojekt både inom och utanför förbundet. Förlaget är öppet för alla, även för de som inte är medlemmar. Förutsättningen är dock att uppföranderätten gäller amatörteater eller skolteater. Vi producerar tjänster till organisationer och studieförbunden samt till skolor över hela Sverige. ATRs FÖRLAg ÄR i huvudsak UPPDELAD i TRE verksamhetsgrenar: 1. ATRs manusbibliotek. I manusbiblioteket bedrivs utlåning av en mängd olika manus, noter och annat material som kan vara kopplat till ett dramatiskt verk. Det fanns i december manus inskrivna i manusbiblioteket. Utöver detta har ATR ett stort antal äldre pjäser och pjäser på originalspråk. Katalogen för ATRs manusbibliotek finns på Internet och där går det att söka efter material i en sökfunktion. Under verksamhetsåret har vi arbetat med att utöka och bättra på innehållet i manusbiblioteket och flera pjäspresentationer har lagts ut. 2. Uppföranderättsverksamhet. ATRs Förlag ansvarar för uppföranderätten för all amatörteater och skolteater i Sverige. Detta betyder att ATRs Förlag sköter avtalsskrivning, fakturering och avräkning till rättighetsinnehavare, det vill säga dramatiker och teaterförlag. Verksamheten regleras genom avtal med Sveriges Dramatikerförbund och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen. Under kongressperioden har 860 kontrakt förmedlats och redovisats genom ATRs Förlag. Omsättningen på uppföranderätterna har varit ca 6 miljoner. Uppföranderätterna representerar spelade föreställningar för en publik på personer. 3. Bok- och teatersminkförsäljning. ATRs Förlag säljer böcker med inriktning på teater och scenkonst, som till exempel regiböcker, böcker om skådespeleri och pjäsböcker. ATR är återförsäljare av teatersminket GRIMAS. Under kongressperioden har vi öppnat en butiksdel på ATRs kansli där vi saluför böcker och teatersmink. Försäljningen ökar stadigt. ATRs förlag 2012: Bok med normkritiska gestaltningsövningar En ny bok gavs ut på ATRs förlag 2012 med titeln Metodmaterial för normkritisk gestaltning Scenus. En introduktion till normkritisk gestaltning av Lotta Björkman & Frida Sandegård Boken är ett praktiskt metodmaterial framtaget utifrån ATRs Scenusprojekt PJÄSPROJEKT LÄNk. Riksteatern är initiativtagare till projektet LÄNK som innebär att ny dramatik skrivs för unga teaterutövare (16-20 år) på skolor och inom ATR. Sex nya pjäser har skrivits och under 2012 spelades pjäserna, ett flertal festivaler inträffade och en bok med pjäserna publicerades. ATR är samarbetspartners i projektet. Under 2013 påbörjades ett nytt projekt LÄNK 2014 med ungefär samma innehåll. Länkfestivalen Ägde rum maj på Riksteatern i Stockholm

11 RESULTATRÄkNiNg Förbundets intäkter Medlemsavgifter Bidrag Förlagsintäkter Övriga intäkter Summa Förbundets kostnader Varor och andra externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader Resultat finansiella poster Årets resultat BALANSRÄkNiNg Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående saldo från f.g. år Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder kortfristiga skulder Intresseorganisationer och projekt Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

12 TiLLgÅNgAR Anläggningstilgångar materiella anläggningstillgångar Inventarier Webbaserat medlemssystem Summa anläggningstillgångar varulager Smink, böcker mm Summa varulager kortfristiga fodringar Kundfodringar Skattefodran Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fodringar kassa och bank Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar ATRs HEDERSMEDLEMMAR Förbundets högsta utmärkelse är ett hedersmedlemskap i ATR 1980 Carl Cramér, Gunnar Ollén, Ralph Uddman Arne Hagström, Paul Patera, Bengt Påhlsson, Ingemar Öhman Arne Andersson, Eric Carlsson, Hans Ullberg Einar Bergvin, Lennart Engström Maj-Britt Ahlin, Maud Backéus, Clara Lindhberg, Georg Malvius Claes Englund, Örjan Herlitz Ecke Olsson Ann-Christin Grahn Ingvar Larsson, Gunnar Wennerberg, Erik Flodin Svea Hallin, Christine Larsson Jan Wennergren, Sture Andersson Anders Kilström, Lars Farago, Ronny Danielsson Nilla Ekström, Björn Ibohm Margaretha Sundström, Knut Svartz, Rune Wendel Christer Dahlberg Hilding Lindbäck 2012 Ulla Lyttkens

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer