CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:"

Transkript

1 Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande, även i Ax Ungdomsråd samt är ordförande för Ideell kulturallians valberedning. Till vardags arbetar Charly på Riksteatern som projektledare och har sitt lokala ATR-medlemskap i amatörteaterföreningen SAT i Solna. CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: har varit två otroligt händelserika år. Som vanligt skulle jag kunna säga, eftersom ATRs kongressperioder alltid är otroligt händelserika, på olika sätt. Under dessa två år har exempelvis kultursamverkansmodellen införts i alla Sveriges län/regioner (utom Stockholms län), det har varit internationell amatörteaterfestival och kongress i Monaco och ATRs Ungdomsförbund (ATR Ung) har bildats. Politiska beslut, internationella utbyten och ett ungdomsförbund för amatörteatern påverkar och berör såklart ATR på olika sätt. Detta får illustrera hur spännande, utmanande och inte minst händelserik en kongressperiod inom Sveriges största amatörteaterorganisation kan te sig. Under de två år som gått har vi spelat teater för en publik på över Det gör mig stolt eftersom det säger mig att vårt gemensamma intresse och idéburna verksamhet är relevant för ännu fler än de över 8500 medlemmar som våra medlemsföreningar har runt om i landet. Amatörteatern är värd att engagera sig i för den berör många och skapar mötesplatser för både demokrati, folkbildning och konstnärlig utveckling. En förutsättning för att mycket av detta överhuvudtaget ska vara möjligt är ATRs Förlag. Inte nog med att över 860 uppföranderätter har förmedlats under dessa två år, ATRs Förlag har också varit en viktig förutsättning för exempelvis LÄNK-projektet (ett samarbete tillsammans med Riksteatern med fokus på ny dramatik för unga ensembler) och i utgivningen av metodmaterialet för normkritisk gestaltning som togs fram genom Scenusprojektet under föregående kongressperiod. Att amatörteatern är unik i sin generationsövergripande verksamhet är fantastiskt att se år efter år. Samtidigt som ett tredje Seniorteaterforum planerades så var arbetet med Ungdomsförbundets första årsmöte i full gång. Barnteatergrupper, seniorteatergrupper och åldersintegrerade grupper är alla en naturlig del i vår breda verksamhet. Lika naturlig som att det spelas både fars, nycirkus och improvisationsföreställningar i alla dessa grupper. Att det är supervalår 2014 har säkerligen inte undgått någon. Detta gör att de politiska diskussionerna är många både vid de mindre lokala plattformarna och i de större nationella massmediala forumen. Att sätta kulturpolitiken på agendan i dessa sammanhang är en gemensam utmaning för oss i kultursektorn. Jag ser fram emot den utmaningen. Att prata kultursamverkansmodell, lokala föreningsstöd, forskning om amatörkultur, institutionernas roll och kultur- och utbildningsdepartementets gemensamma ansvar för den ideella kulturen är utmanande, men absolut nödvändigt. Under kongressen och festivalen 2014 är jag övertygad om att vikten av ATRs kulturpolitiska arbete kommer att få sig en betydelsefull påfyllning. Som vanligt. Jag ser fram emot att träffa er alla i Östersund

2 ATRs FÖRBUNDSSTYRELSE Ordförande/AU ChARLY WASSBERg BoRBoS Stockholm Vice ordförande/au CAThERiNE PARmENT Luleå Ledamot/AU ingegerd SvEDNELL Hallstahammar Ledamot RoD CANSBY Hallsberg Ledamot ThomAS DAhLBERg Östersund Ledamot Emmi henriksson Jönköping Ledamot ChRiSToFFER SEDERSTRÖm Södertälje Ledamot ToRBEN SUNDqviST Östersund Ledamot ANNA-kARiN WALDEmARSoN Göteborg AmATÖRTEATERNS RikSFÖRBUND OCH MEDLEMMARNA ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation. Medlemmar är ideella amatörteaterföreningar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det är stora föreningar med flera hundra medlemmar och små med endast ett tiotal. Förutsättningar, liksom inriktningen för verksamheten, kan se mycket olika ut från förening till förening. De flesta går med i ATR för att ta del av de medlemsförmåner som finns, andra ansluter sig för att stödja organisationen. Fler än hälften av ATRs medlemmarna är under 26 år. Förbundets målsättning är att stärka amatörteatern i Sverige och att erbjuda ett alternativ till den kommersiella kulturen. Amatörteater är rättvisemärkt! Öppen för människor i alla åldrar, för alla som spelar amatörteater fritt och frivilligt - för att de älskar att spela teater. ATR är det självklara valet för ATRs medlemsföreningar, teaterlinjer på gymnasier och folkhögskolor och för kulturskolor och studieförbund med teater på programmet. medlemmar Vid förra kongressen var medlemmar inne i medlemssystemet, siffran idag är och genomsnittsåldern 35 år. Antalet registrerade föreningar vid förra kongressen var 267 stycken, idag har ATR 261 medlemsföreningar. ATR har följande riksorganisationer som medlemmar: Bygdegårdarnas IOGT-NTOs juniorförbund Studieförbund som är medlemmar i ATR: Studiefrämjandet NBV organisationer som ATR är medlem i: Ax, Amatörkulturens Samrådsgrupp Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter Folkrörelsernas Samarbetsorganisation för Lotterifrågor (FSL). ATR har ett samarbetsavtal med Svensk Scenkonst som är arbetsgivarorganisation på teaterområdet. Svensk Scenkonst har hjälpt oss med fackliga och övriga juridiska frågor under de gångna åren. kansli OCH PERSONAL När ATR bildades 1977 etablerades ett förbundskansli i Fagersta med en deltidsanställd kontorist och en ideellt arbetande förbundssekreterare. När ATR inrättade sin förlagsverksamhet och började bygga upp ett manusbibliotek i början av 1980, blev källarlokalen för trång och behovet av fler anställda större. Kansliet flyttade till det gamla apotekshuset på von Rosens väg och blev kvar där till 2007 då flyttlasset gick vidare till Slottsgatan 17 i centrala Västerås. På kansliet hanterar vi Sveriges största manusbibliotek för utlåning, vi har ett förlag som sköter pjäsrättigheter gentemot amatörteater och skolor, vi säljer teatersmink, arrangerar kurser och festivaler samt ger ut tidskriften Teaterforum. Vi erbjuder våra medlemmar ett smart medlemssystem med flera inbyggda tjänster som listor, rapporter och automatisk fakturering av medlemföreningens medlemmar för de som vill. Vi som jobbar på kansliet har vårt hjärta i amatörteatern. Flera av oss står själva på scen och har stor erfarenhet av att vara engagerade i en amatörteaterförening. Gemensamt har vi breda kunskaper om allt från pjäsmanus och uppföranderätter till teatersmink och hur man bildar en förening. PERSoNAL : Per Lithammer. Generalsekreterare. Delvis tjänstledig mats Wenlöf. Chef ATRs förlag. T.f. generalsekreterare hösten malin Tuuvas. Verksamhetsutvecklare. Delvis tjänstledig Lotta Andersson. Kanslist ATRs förlag. Lena Lindstedt. Redaktör tidskrift/hemsida. Nitja Ekström. Medlemsärenden/ekonomi. Föräldraledig hela Johanna Ström. Vikarie medlemsärenden/ ekonomi under 2013 mona Lundin. Extra resurs på ATRs förlag. Med början i maj

3 AmATÖRTEATER I SVERIGE Amatörteaterns ATRs ORGANISATION Amatörteaterns är en ideell organisation med kongressen som högsta beslutande organ. Kongressen hålls vartannat år och bestämmer förbundets inriktning för de två kommande åren samt granskar de två gångna årens verksamhet. ATR organiseras i 17 distrikt varav 8 är vilande. Med anledning av distriktsfrågan har en extern konsult gjort en organisationsöversyn i syfte att komma fram med förslag på framtida strategier för organisationens struktur. I uppdraget har också den pågående regionaliseringen i landet vägts in med frågan om hur vi snabbt och effektivt skall kunna ställa om vår organisation på lämpligt sätt

4 AmATÖRTEATER UTAN GRÄNSER Svensk amatörteater är en del av ett internationellt nätverk främst genom International Amateur Theatre Association, IATA, som bland annat arrangerar en världsfestival för amatörteater vart annat år; traditionellt vart fjärde år i Monaco och däremellan i något annat land i världen. Svenskt Amatörteaterråd (SAR) bildas av ATR, ATF (Arbetarteatrarnas förbund) och SFAT (Sverigefinska amatörteaterföreningen) och representerar svensk amatörteater nordiskt och internationellt. Nordiskt Amatörteaterråd (NAR) är ett nätverk för de rikstäckande amatörteaterorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. North European Amateur Theatre Alliance (NEATA) är en regional sammanslutning inom IATA bestående av de nationella organisationerna i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. NEATA Youth (f.d. NUTU) är en kommitté inom NEATA som riktar sig till teater- och scenkonstintresserade ungdomar i de Nordiska och Baltiska länderna. international Amateur Theatre Association (AiTA/iATA) är en intresseorganisation för den internationella amatörteatern. Levande kraft i Samhället PÅvERkANSTORG Nytt på ATRs kongress 2012 var metoden Påverkanstorg, en metod för kongresser/möten med fokus på dialog. Tanken är att beslut blir bättre om fler deltar i diskussionerna, att fler kan göra sin röst hörd. En av anledningarna till påverkanstorgets popularitet är att den bygger vidare på själva grundstommen i folkrörelserna: Att många ska delta; att jämlikhet ska råda; att även nya medlemmar och unga medlemmar och medlemmar utan föreningsvana ska få uttrycka sin åsikt; och att årsmöten, dialog och demokrati är roligt och fantastiskt. Processen med att införa påverkanstorg har ofta klara demokratiska vinster i sig. UNgDomSiNFLYTANDE NU! Ungdomsinflytande NU! Är ett projekt som drivs av Ax Ungdomsråd med stöd från Ungdomsstyrelsen* (*nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). ATRs förbundsstyrelse har deltagit i projektet under och med utgångspunkt i de 10 tips för ungdomsinflytande som Ax Ungdomsråd tagit fram, har ATR under en årslång process tagit fram en handlingsplan för hur vi kan jobba bättre med dessa frågor. I Handlingsplanen ingår bl.a att testa former för ökad insyn i styrelsearbetet, en översikt av hur vi använder våra kommunikationskanaler och att utveckla kongressformen påverkanstorg så att den på bästa sätt anpassas till våra gemensamma behov. Handlingsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt och arbetet fortsätter under 2014 och framåt. Under arbetar Ax ungdomsråd vidare med fokus på lokalföreningar inom medlemsorganisationerna. AmATÖRkULTUR FÖR ALLA ATR är medlem i Amatörkulturens samrådsgrupp, Ax. Inom Ax samarbetar 17 rikstäckande kulturorganisationer med cirka medlemmar; amatörkulturutövare och kulturella eldsjälar inom amatörteater, revy, körsång, folkmusik & dans, musikarrangörer, slöjdare, orkestrar och musikkårer. Ax företräder svensk amatörkulturverksamhet

5 AXARBETET ax har 19 medlemsorganisationer ax verkar på ett nationellt plan för att synligöra och stärka amatörkulturen bland politiker, tjänstemän och utövare, bl.a. genom att uppvakta politiker inom Riksdagens kulturutskott, Kulturrådet, delta i seminarier och debatter samt svara på remisser inom kulturområdet. Genom ax ungdomsråd har projektet Ungdomsinflytande nu! genomförts i syfte att arbeta för ett stärkt ungdomsinflytande inom föreningslivet. ATRs förbundsstyrelse och lokala ATR-föreningar har deltagit i detta projekt. ax är medlem i Ideell Kulturallians (IKA), som arbetar med att stärka amatörkulturens inflytande i arbetet med regionala kulturplaner, Civilsamhället i samverkan (CIVOS) och Samverkansnätverket för amatörkultur, som under 2013 har bildats för att ersätta den tidigare Amatörkulturakademin. internationellt arbete ATR deltar i Svenskt Amatörteaterråd (SAR), North European Amateur Theatre Alliance (NEATA), som utgör en nordisk-baltiskregion (och) inom International Amatuer Theatre Association (IATA). Inom NEATA har det under pågått ett arbete för att i samverkan med de två övriga europeiska regionerna CEC och CIFTA bilda ett europeiskt center för amatörteater i Berlin. info ATR Tidskrift, nyhetsbrev, hemsida, digitalt manusbibliotek, webshop och sociala medier. Via ATR kan du komma i kontakt med en amatörteaterförening på din ort och med ditt lokala ATRdistrikt. På vår hemsida finns information om det mesta som rör ATR. På sidan finns även en länk in i Teaterbutiken där den som vill kan söka och låna manus från pjäsbiblioteket, köpa teatersmink och böcker. ATR ger ut Sveriges enda tidskrift om amatörteater, en medlemstidning som handlar om amatörteater och folklig kultur. ATRs tidskrift Teaterforum har under kongressperioden kommit ut med fem nummer per år. ATRs KOMMITTÉER ATR har sedan länge olika kommittéer som gör ålders- och intressespecifik verksamhet. Kommittéer som varit igång under kongressperioden är seniorteater-, internationella- och utbildningskommittén. En kommitté för funktionsnedsatta inom amatörteatern har bildats under perioden. Barnteaterkommittén har varit vilande. ATR UNG På kongressen i Västerås 2012 beslutades det att ungdomsverksamheten inom ATR skulle få en helt egen organisation beroende på den höga andelen barn och ungdomar i förbundet. Därför bildades ATR UNG i december 2012 på initiativ av Amatörteaterns för att vara ett forum för unga amatörteaterutövare i Sverige och en egen barn- och ungdomsorganisation. I samband med ATRs verksamhetskonferens 2013 på Folkkulturcentrum i Stockholm, höll ATR UNG sitt första årsmöte. ATR Ung ska vara en plattform för att stödja, tillvarata och utveckla amatörteater för, med och av unga. ATR och ATR Ung ska samarrangera och samverka i så stor uträckning som möjligt. ATRs ARRANGEMANG Amatörteaterns ATR-festivalen och kongressen 2012 i västerås maj Åtta medlemsföreningar samt en dansteater från Litauen medverkade på festivalen. Samtalsledare 2012 var Gustav Tegby, frilansande dramatiker och dramaturg på Riksteatern och Carina Ehrenholm, konstnärlig ledare på Turteatern i Stockholm. I samband med festivalen hölls ATRs kongress där representanter från ATRs föreningar, distrikt och medlems organisationer samlades för att tillsammans utvärdera de två år som gått och bestämma den framtida färdriktningen. Nytt på kongressen var metoden Påverkanstorg med tanken att förändra formerna för diskussion med hänvisning till att beslut blir bättre när fler deltar i samtalen. The vii official NEATA Festival 2012 Norrsundets Arbetarteater (ATF) representerade SAR med America Vera-Zavalas specialskrivna pjäs Vita Pumps på NE- ATA-festivalen i Sönderborg, Danmark. Arrangör var NEATA, Danmarks amatörteaterorganisation DATS och Sönderborgs kommun NEATA Youth workshop 2012 Under ett åtta dagar långt workshop i anslutning till NEATA-festivalen, skapades en föreställning utifrån temat Culture crossing borders, theatre crossing borders. Ett 20-tal ungdomar år från Norden och Baltikum medverkade. The DigiDeLight Network 2012 Ett NEATA-projekt med inriktning på digital design och scenljus ägde rum i samband med NEATA-festivalen 2012 i Sönderborg, Danmark. Tre personer från Sverige medverkade i DigiDeLight, två från ATR och en från ATF. Nordisk konferens 2012 för amatörteaterns administratörer och styrelseledamöter Svenskt Amatörteaterråd (SAR) som bildas av Amatörteaterns (ATR), Arbetarteaterförbundet (ATF) och Sverigefinska amatörteaterförbundet var i november 2012 värdar för en nordisk konferens i Uppsala. På plats var administratörer och styrelseledamöter från amatörteaterns organisationer i Sverige, Norge, Finland, Island och Färöarna. På programmet fanns diverse diskussionspunkter som digitalisering av pjäsmanus, ekonomi, samarbetsprojekt samt ett besök på Gottsunda Dans & Teater. ATRs medverkan på Teaterdagarna på Riksteatern 2013 ATRs seminarium på Riksteaterns teaterdagar 2013 handlade om lokala scenkonstsamarbeten. Om varför ATR-föreningar, riksteaterföreningar och andra kulturföreningar borde samarbeta utifrån ett lokalt föreningsperspektiv. Medverkade gjorde ATRs ordförande Charly Wassberg Borbos, ATRs vice ordförande och länsregissören i Norrbotten Catherine Parment samt Peter Krantz, regissör, teaterpedagog, producent och skådespelare, anställd inom Karlskoga kommun där han också har i uppdrag att regissera och producera teateruppsättningar inom amatörteaterföreningen Lyset

6 Litauens föreställning på iata-festivalen Foto mats Wenlöf Workshop på Seniorteaterforum Foto kjell Elenius - 8 -

7 iatas världsfestival och kongress i monaco 2013 Föreställningarna representerade 24 länder. Något svenskt bidrag fanns inte med, men såväl Danmark som Finland var representerade. På plats var Teaterälskare från hela världen samt representanter från ATRs kansli och styrelse. ATRs Seniorteaterforum 2013 i Stockholm ATRs Seniorteaterkommitté tillsammans med föreningen Höstprimörerna i bjöd in till ett evenemang för inspiration, ny kunskap och gemenskap. På programmet stod workshops, uppspel och föredrag. ATRs seminarium på teaterdagarna 2013: Framgångsrika lokala scenkonstsamarbeten. Hur kan ATR-föreningar, riksteaterföreningar och andra kulturföreningar samarbeta och varför borde vi? Amatörteaterns riksförbund presenterade hur samverkan mellan amatörer och proffs kan fungera. Arr: ATR och Riksteatern ÅRSmÖTE FÖR ATR UNg 2013 I samband med verksamhetskonferensen på Folkkulturcentrum i Stockholm höll ATR UNG sitt första konstituerande årsmöte. NoRDiSk BARNTEATERFESTivAL 2013 Teater för, med och av barn i åldern år. Barnteatergrupper från hela Norden var inbjudna till den nordiska barnteaterfestivalen i Östersund Odjuret i saga och myt var ett ATR-arrangemang i samarbete med Nordiskt Amatörteaterråd NAR, Svenskt Amatörteaterråd SAR och Östersunds Teaterverkstad. Med stöd från Nordens Kulturfond. SENioRTEATERFoRUm 2013 I STOCKHOLM I september träffades teateramatörer från hela landet i Stockholm för workshops, föreläsningar och för att dela erfarenheter och projekt. Seniorteaterforum 2013 ägde rum för tredje gången. Bakgrund: Seniorteater har funnits länge i Sverige, men fick sin benämning av Maj-Britt Ahlin, under hennes tid som ordförande i seniorteaterkommittén inom ATR. Efter Maj- Britt Ahlin togs seniorteaterkommittén över av Knut Svartz och Olle Månsson och senare Charly Wassberg Borbos. På Seniorteaterforum 2013 valdes Margita Lundman till ny ordförande för seniorteaterkommitténs. ATR MEDARRANGÖR ATR har under perioden gett stöd/varit medarrangör till: Teaterfestivalen Draken i hedemora Festivalen för alla funktioner. En helg full av föreställningar, kurser, möten och samtal. Med deltagare från olika delar av Norden med och utan funktionsnedsättning. Arr: Amatörteaterföreningen Humus/Teaterfolket i Hedemora i samarbete med ATR, m.fl. Det funkar ett informations- och teaterprojekt om funktionsnedsättning med start Målgrupp personer i alla åldrar som genom projektet vill dela med sig av sina erfarenheter samt teatergrupper som vill använda sig av det material som tagits fram. Kulturens Bildningsverksamhet driver projektet i samarbete med ATR. Projekttid 28 månader. Projektledare Johan Seige. UTBiLDNiNg genomförda WoRkShoPS/kURSER 2012/2013: Skriva dramatik - Eva Brise, februari 2012 Regi - att förbereda leken - Olof Hanson april 2012 Ledarskap - Liv Elf Karlén, 9-11 november Lokal arrangör Studio 32 Smink - Anna Fredrikson, november Lokal arrangör Hammarteatern Andning - tankekänsla - gestaltning - andas du rätt blir allting rätt. En helgkurs 5-6 oktober 2013 med Catherine Parment. Lokal arrangör Östersunds Teaterverkstad WoRkShoPS/kURSER UNDER ATR-FESTivALEN 2012: Röst - Eva Lagerheim Studio Westmannia Skriva - Isa Schöier Växhuset Akrobatik - Erik Klinga/Jeanette Höög Västerås Teater Lek till du stupar - Lotta Andersson & Nitja Ekholm Samt Flash mob med A Touch of Soul, västerås WoRkShoPS/kURSER UNDER SENioRTEATERFoRUm 2013: Röstworkshop - Karin Sax Granlöf Dansen som resurs i seniorteater - Andrea Larsdotter improvisationsteater - Robert Weitz WoRkShoPS/kURSER UNDER ATRS verksamhetskonferens 2013: mask - Augusto Cabrera. Arr. ATR-Stockholm Revy/musikal - Stefan Moberg, m.fl. Arr. ATR-Stockholm impro - Arr. ATR-Stockholm - 9 -

8 Växt och verksamhetsutveckling ATRs VERKSAMHETSKONFERENS var det premiär för ATRs verksamhetskonferens som kommer att ersätta Distriktsledar- konferensen som hållits vart annat år i ATRs regi. Verksamhetskonferensen kommer att genomföras på olika platser de år som det inte är kongress och till innehållet vara bredare och öppnare upplagd än Distriktsledarkonferensen års konferens hölls på Folkkulturcentrum i Stockholm, arrangörer var ATR tillsammans med ATR-Stockholm och Folkkulturcentrum. Ett 60-tal personer från hela landet kom för att vara med på den första verksamhetskonferensen någonsin. På programmet stod framtidsfrågor och diskussion samt workshops och föreställningar. info ATR ATR har under kongressperioden jobbat aktivt med att förbättra informationen från förbundet via tidskrift, nyhetsbrev, hemsida, webshop och sociala medier som Facebook och Twitter. Det är enkelt att via hemsidan komma i kontakt med en amatörteaterförening på sin egen ort och med det lokala ATR-distriktet. På sidan finns även en länk in i Teaterbutiken där den som vill kan söka och låna manus från pjäsbiblioteket, köpa teatersmink och böcker. ATR ger ut Sveriges enda tidskrift om amatörteater, en medlemstidning som handlar om amatörteater och folklig tur. ATRs tidskrift Teaterforum har under kon- gressperioden kommit ut med fem nummer kulper år. Under 2013 producerades ett specialnummer av tidningen med inriktning på basinformation om ATR och med information om alla förmåner som följer med ett medlemskap. kivprojektet Personalen på ATRs kansli har under deltagit i Kompetensutveckling för individ och verksamhet (KIV) med Trygghetsrådet (TRR) som stöd och processledare. I KIV-processen har personalgruppen arbetat fram en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling. Syftet med KIV är att skapa en gemensam inriktning och att förbättra kompetensen i organisationen för att möta framtida behov. Efter KIV-processen är tanken att personalen ska fortsätta att gemensamt arbeta med verksamhets- och kompetensplanering. STYRELSEENgAgEmANg I ATR SYD Förbundet har efter förfrågan från ATR Syd ingått med en representant i distriktets styrelse. ATR Syds verksamhet de senaste åren har varit på sparlåga. Dock har ett antal personer från några föreningar tillsammans gjort en aktiv omstart vilket bland annat resulterat i att en festival i Helsingborg arrangerats. Vidare har avdelningen arbetat med planer för framtiden för fortlevnad på lång sikt. Medlemsmässigt är det också ett av förbundets största distrikt men eftersom den gemensamma aktiviteten har avstannat har förbundet sett det som viktigt att stödja ATR Syd

9 God natt! Att skiljas är så ljuv tortyr Så jag kan hålla på tills dagen gryr. Juliet akt 1, scen 24 Ur Romeo och Juliet av William Shakespeare Översättning Göran O Eriksson

10 Ett förlag i tiden ATRs FÖRLAG ATR har bedrivit förlagsverksamhet sedan 1978 och är idag en integrerad del av ATRs verksamhet. Förlaget arbetar på flera områden men sysslar främst med hantering av uppföranderätter och manusbiblioteket samt med försäljning av teatersmink och teaterböcker, men driver även flera samarbetsprojekt både inom och utanför förbundet. Förlaget är öppet för alla, även för de som inte är medlemmar. Förutsättningen är dock att uppföranderätten gäller amatörteater eller skolteater. Vi producerar tjänster till organisationer och studieförbunden samt till skolor över hela Sverige. ATRs FÖRLAg ÄR i huvudsak UPPDELAD i TRE verksamhetsgrenar: 1. ATRs manusbibliotek. I manusbiblioteket bedrivs utlåning av en mängd olika manus, noter och annat material som kan vara kopplat till ett dramatiskt verk. Det fanns i december manus inskrivna i manusbiblioteket. Utöver detta har ATR ett stort antal äldre pjäser och pjäser på originalspråk. Katalogen för ATRs manusbibliotek finns på Internet och där går det att söka efter material i en sökfunktion. Under verksamhetsåret har vi arbetat med att utöka och bättra på innehållet i manusbiblioteket och flera pjäspresentationer har lagts ut. 2. Uppföranderättsverksamhet. ATRs Förlag ansvarar för uppföranderätten för all amatörteater och skolteater i Sverige. Detta betyder att ATRs Förlag sköter avtalsskrivning, fakturering och avräkning till rättighetsinnehavare, det vill säga dramatiker och teaterförlag. Verksamheten regleras genom avtal med Sveriges Dramatikerförbund och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen. Under kongressperioden har 860 kontrakt förmedlats och redovisats genom ATRs Förlag. Omsättningen på uppföranderätterna har varit ca 6 miljoner. Uppföranderätterna representerar spelade föreställningar för en publik på personer. 3. Bok- och teatersminkförsäljning. ATRs Förlag säljer böcker med inriktning på teater och scenkonst, som till exempel regiböcker, böcker om skådespeleri och pjäsböcker. ATR är återförsäljare av teatersminket GRIMAS. Under kongressperioden har vi öppnat en butiksdel på ATRs kansli där vi saluför böcker och teatersmink. Försäljningen ökar stadigt. ATRs förlag 2012: Bok med normkritiska gestaltningsövningar En ny bok gavs ut på ATRs förlag 2012 med titeln Metodmaterial för normkritisk gestaltning Scenus. En introduktion till normkritisk gestaltning av Lotta Björkman & Frida Sandegård Boken är ett praktiskt metodmaterial framtaget utifrån ATRs Scenusprojekt PJÄSPROJEKT LÄNk. Riksteatern är initiativtagare till projektet LÄNK som innebär att ny dramatik skrivs för unga teaterutövare (16-20 år) på skolor och inom ATR. Sex nya pjäser har skrivits och under 2012 spelades pjäserna, ett flertal festivaler inträffade och en bok med pjäserna publicerades. ATR är samarbetspartners i projektet. Under 2013 påbörjades ett nytt projekt LÄNK 2014 med ungefär samma innehåll. Länkfestivalen Ägde rum maj på Riksteatern i Stockholm

11 RESULTATRÄkNiNg Förbundets intäkter Medlemsavgifter Bidrag Förlagsintäkter Övriga intäkter Summa Förbundets kostnader Varor och andra externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader Resultat finansiella poster Årets resultat BALANSRÄkNiNg Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående saldo från f.g. år Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder kortfristiga skulder Intresseorganisationer och projekt Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

12 TiLLgÅNgAR Anläggningstilgångar materiella anläggningstillgångar Inventarier Webbaserat medlemssystem Summa anläggningstillgångar varulager Smink, böcker mm Summa varulager kortfristiga fodringar Kundfodringar Skattefodran Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fodringar kassa och bank Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar ATRs HEDERSMEDLEMMAR Förbundets högsta utmärkelse är ett hedersmedlemskap i ATR 1980 Carl Cramér, Gunnar Ollén, Ralph Uddman Arne Hagström, Paul Patera, Bengt Påhlsson, Ingemar Öhman Arne Andersson, Eric Carlsson, Hans Ullberg Einar Bergvin, Lennart Engström Maj-Britt Ahlin, Maud Backéus, Clara Lindhberg, Georg Malvius Claes Englund, Örjan Herlitz Ecke Olsson Ann-Christin Grahn Ingvar Larsson, Gunnar Wennerberg, Erik Flodin Svea Hallin, Christine Larsson Jan Wennergren, Sture Andersson Anders Kilström, Lars Farago, Ronny Danielsson Nilla Ekström, Björn Ibohm Margaretha Sundström, Knut Svartz, Rune Wendel Christer Dahlberg Hilding Lindbäck 2012 Ulla Lyttkens

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Årsredovisning för Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Underskrifter 8 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006

Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006 Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006 Inledning Amatörteaterkonsulenttjänsten inrättades vid Örebro läns landstings kulturavdelning 1983. 1988 tillträdde nuvarande befattningshavare, Per Skjöldebrand,

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5)

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) Kulturdepartementet Ulrika Lindblad 103 33 Stockholm Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, överlämnar härmed yttrande över Barnkulturutredningens slutbetänkande Tänka

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Speed-dating för samverkan Träffa kollegor och ideella kulturorganisationer du tidigare bara hört talas om eller inte ens visste fanns. Så stod det

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsemöte nr. 14 för Sverok Stockholm den 8/9-2014

Styrelsemöte nr. 14 för Sverok Stockholm den 8/9-2014 Styrelsemöte nr. 14 för den 8/9-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani, ordförande Sebastian Krantz, vice ordförande Hedvig Lindström, ledamot Zishan Ahmad, kassör Kajsa Harnesk, ledamot Erland Nylund, ledamot

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer