ÅRSREDOVISNING De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Skidskytteförbundet har under det gångna verksamhetsåret bedrivit såväl sedvanlig tävlings- och landslagsverksamhet samt riktade insatser mot föreningar och distrikt i syfte att utveckla skidskyttesporten i Sverige. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. Den sportsliga höjdpunkten för året, och slutpunkten på den gångna fyraårsperioden, var självfallet OS i Ryssland. Flera starka lopp av de svenska genomfördes utan att lyckas knipa den efterlängtade OS-medaljen. Efter OS avslutade Björn Ferry sin framgångsrika karriär med att rada upp pallplatser i de avslutande världscuptävlingarna. Arrangörsmässigt har Sverige stått värd för dels en IBU-cup i Idre och den sedvanliga premiären för Världscupen i Östersund, båda arrangemangen med goda betyg från deltagare och det internationella förbundet. Den ekonomiska utvecklingen av förbundet har detta år stannat av något efter en många år lång utvecklingsfas där omsättning och eget kapital stärkts år efter år. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till ÅRL 7:3. Omsättning, resultat och ställning 2013/ / / /2011 Summa rörelseintäkter Peronalkostnad/tot. rörelse kostnader 35% 34% 32% 34% Rörelsemarginal -1% 6% 5% -1% Soliditet 60% 57% 52% 39% Förslag till vinstdisposition Balanserad vinst Årets resultat Till årsstämmans förfogande Styrelsen föreslår att förbundets vinst disponeras enligt följande: I ny räkning överförs Förbundets resultat under räkenskapsåret samt dess ekonomiska ställning framgår av följande resultat- och balansräkning. Sida 1 (8)

2 RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter m m Rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter m m Rörelsens kostnader Materialkostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Not Avskrivningar av anläggningstillgångar Not Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter m m Räntekostnader m m Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 2 (8)

3 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m Råvaror och förnödenheter Not Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbet.kostn & Uppl. intäkter Not Kassa & Bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 3 (8)

4 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 8 Balanserad vinst Årets resultat KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 0 0 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. & Förutbet. intäkter Not SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 4 (8)

5 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Denna årsredovisning är upprättad i enlighet med BFNAR 2008:1 och årsredovisningslagen. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Not 1 Rörelseintäkter Bidrag och ersättningar har tagits upp i den period som som bidraget/ersättningen avser. 2013/ /2013 Bidrag RF Bidrag och ersättningar IBU Bidrag och ersättningar SOK Sponsorer Försäkringsersättning Årsavgifter Övriga intäkter Entréer WC Försäljning till dotterbolaget Biathlon Events i Sverige AB har under räkenskapsåret uppgått till kr och inköpen till kr. Not 2 Personalkostnader Medelantalet anställda i förbundet har under året varit tretton personer varav tre kvinnor. Årets och föregående års lönekostnader framgår av nedanstående sammanställning. 2013/ /2013 Löner och idrottsersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa löner, sociala avgifter m.m Inga avgångsvederlag har utbetalats under året. Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa löner, sociala avgifter m.m Inga avgångsvederlag har utbetalats under året. Sida 5 (8)

6 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Not 3 Värdering av anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivning Restvärde enligt plan Planenliga avskrivningar har gjorts med 20% på anskaffningsvärde. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivning Restvärde enligt plan Planenliga avskrivningar har gjorts med 20% på anskaffningsvärde. Not 4 Andelar i koncernbolag Firmanamn Säte Org.nummer Antal aktier Kap.andelBokfört värde Biathlon Events i Sverige AB Östersund % Summa Biathlon Events i Sverige AB redovisar per ett eget kapital på kr. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till ÅRL 7:3 Sida 6 (8)

7 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Not 5 Lager råvaror & förnödenheter Lager består, förutom vallor för 70 tkr som är värderat till samma belopp som f.å, av skidskytteluftgevär. Dessa är värderade till inköpspris och kommer i syfte att utveckla medlemsföreningar att säljas vidare utan påslag. Not 6 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader Upplupen sponsorersättning Upplupen försäkringsersättning Upplupen intäkt IBU Upplupet bidrag RF Övriga poster Summa Not 7 Beviljad kredit Förbundet har en beviljad kredit om kr ( ), i syfte att garantera kreditkortsköp i. Vid bokslutsdatum var krediten belastad med 0 kr. Not 8 Eget kapital Balanserad Årets vinst resultat Belopp vid årets ingång Disp. enligt årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Upplupna kostn. & Förutbet. intäkter Förutbetalda intäkter Upplupen lön Upplupna sociala avgifter Upplupen löneskatt Övriga poster Sida 7 (8)

8 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Östersund den / 2014 Ingemar Arwidson Generalsekreterare Olle Dahlin Pär Wikström Mikael Jansson Styrelsens ordförande Helena Ekholm Britt Bohlin Per-Eric Karlsson Stefan Söderblom Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2014 Lars Magnusson, Deloitte AB Auktoriserad revisor Sida 8 (8)

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer