Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning (20)

2 Kallelse till Årsstämma kl HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Godkännande av dagordning 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 7. Val av minst två rösträknare 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 10. Genomgång av revisorernas berättelse 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman. 15. Beslut om antal styrelseledamöter 16. Val av styrelseledamöter 17. Beslut om antalet revisorer 18. Val av revisorer 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. 22. Föreningsstämmans avslutande Lätt måltid! Vi hälsar samtliga bostadsrättshavare med respektive maka/make/sambo Välkomna! Styrelsen 2 (20)

3 Innehåll Inbjudan årsstämma 2 Valberedningens förslag 3 Skvaltan i korthet 4 Året i korthet 5 Vår ordförande summerar 6 Vice ordförande ser framåt 7 Styrelsens mål och arbetsfördelning 8 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 9 Förslag till resultatdisposition 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys 16 Tilläggsupplysningar 17 Revisionsberättelse 20 Bilaga 1 Brf Skvaltans information Valberedningens förslag Valberedningen Nuvarande styrelse sitter kvar samt utökas med en ny medlem med särskild kompetens inom Internetområdet. Girma Wedajeneh har förklarat sig villig att kandidera. Valberedningen har inga förslag på ändring av nu gällande principer för arvodering av styrelseledamöter och revisorer. Margareta Reimer, Girma Wedajeneh, Alf Nilsson genom Alf Nilsson 3 (20)

4 Skvaltan i korthet Skvaltan är en bostadsrättsförening i Hässleholm med 54 radhus i 6 huskroppar. Våra bostäder är bra alternativ för såväl barnfamiljer som seniorboende. I vårt lugna och lummiga område finns det goda möjligheter till lek, rekreation och parkering. Föreningens mål är att vara ett hållbart boendealternativ där miljön sätts i centrum. Vårt arv från skvaltkvarnen, att vara självförsörjande av förnybar energi, är vår vision. Styrelsens mål är att genom en effektiv förvaltning med komponenthantering utifrån en förnyelse- och underhållsplan genomföra långsiktiga hållbara investeringar och underhållsåtgärder där energisparande och säkerhet prioriteras Våra fokusområden är Hög kvalitet i boendet Hög säkerhet i boendet Hög kvalitet i underhållet Effektiv kostnadsstruktur Energisparande Under de närmaste åren kommer våra byggnader genomgå en omfattande förnyelse, som kommer att skapa många nya funktioner som vinterträdgård men framför allt kunna ge ett bra boendeklimat med låga energikostnader. Vår solcellsanläggning kommer att producera den förnybara energi som föreningen använder. Genom denna uppgradering av våra bostäder har vi säkerställt ett bra hållbart boende de närmaste 50 åren. 4 (20)

5 Året i korthet Efter att i början av året ha lämnat HSB har styrelsen kunna genomföra ett effektivt arbete i lugn och ro blev året då vi avslutade elrenoveringen, utökade IMD (Individuell Mätning och Debitering) med el, telefon och tvättstuga samt planerade för nästa steg i föreningens utveckling. Vårt framtidsprojekt för förnyelse av våra bostäder har jobbat intensivt för att få fram ett alternativ till traditionell renovering. Målet är ett energisnålt och bra boende de närmaste kommande 50 åren! Ett gemensamt elabonnemang för hela föreningen Ett gemensamt elabonnemang gör att bostadsrätterna slipper den fasta avgiften och får ett lägre elpris samt förbereder för egen elproduktion genom en solcellsanläggning. Länsstyrelsen har beviljat oss ett bidrag på kr till solceller. Skvaltnet Genom vårt fibernät har vi säkerställt ett effektivt informationssystem. Våra medlemmar har nu tillgång till 100 Mb bredband, webtelefoni utan fast kostnad och mycket låga samtalskostnader. Våra medlemmar kan via vår hemsida följa sina kostnader för boendet. Här kan även bokning av tvättstugan ske. På hemsidan har vårt framtidsprojekt redovisats och här kan alla följa vårt genomförandeprojekt ecoskvaltan. Tvättstugan I tvättstugan kan medlemmarna direkt följa sin förbrukning via en skärm. Kostnaderna debiteras sedan på månadsavin tillsammans med el, telefoni, kallt och varmt vatten. Framtidsprojektet Det mesta arbetet under året har fokuserats på planeringsarbetet i framtidsprojektet. Dess ca femton specialister har arbetat hårt men ändå kunnat behålla den fria tanken för att ta fram en optimal lösning för Skvaltans förnyelse. ecoskal ger mycket låg energianvändning, ett mycket bra boendeklimat och flera nya funktioner som vinterträdgård till en mycket låg kostnad. 5 (20)

6 Vår ordförande summerar Nu avslutar vi en fantastisk femårsperiod för att starta upp en ny med nya mål och metoder var uppvaknandets, planerandets och målsättningarnas år. Det var då som vi la fast inriktningen för den kommande femårsperioden. Målsättningen blev att med en moderniserad ekonomi och ett effektivt underhåll höja säkerheten och åtgärda det mest akuta utan höjd avgift startade med ett mycket tungt arbete i att försök rädda vårt medlemskap i HSB. Tråkigt nog så hade våra påpekanden om misskött fastighetsförvaltning och vår vilja att modernisera vår ekonomi satt så djupa sår hos HSB Skåne att de inte kunde föra en positiv diskussion. De sände istället representanter till våra medlemsmöten med uppgiften att anklaga styrelsen för manipulerande av siffror, lögner och att föra medlemmarna bakom ljuset. Man bemödade sig inte ens om att kontrollera med vår styrelse eller med sin egen jurist Carl Henrik Stenmarker, som har hjälpt oss på ett förtjänstfullt sätt. Ett internmail inom HSB Skånes styrelse sändes av misstag till oss. Dess innehåll klargjorde att vi inte var värda att lägga någon tid på. Mailet blev helt avgörande för vårt beslut att lämna HSB. Det var det enda sättet som vi skulle kunna få arbetsro på och kunna arbeta effektivt med vår fastighetsförvaltning. Våra medlemmars enorma stöd i denna situation var otroligt värmande. Tack! Visst känns det tillfredställande se att HSB Skåne nu något år senare har börja jobba med både kvalitetssystem och moderna redovisningsmetoder. Mest positiv är nog ändå att ingå i Bostadsrätterna. En organisation som sätter medlemmarna före sina egna vinstintressen. Vi har under resten av året fått arbetsro och med glädje kunnat avsluta vår femårsperiod av akut underhåll och säkerhetsarbete för att genom vårt framtidsprojekt skapa förutsättningar för en ny femårsperiod av förnyelsearbete. Elrenoveringen har inte bara gett oss ett säkrare elsystem utan även höjt säkerheten avsevärt i bostäderna genom konceptet brandsäkert hem samtidig som vi har förberett oss för egen elproduktion. Vi har likaså kunnat knyta ihop säcken för flera andra delprojekt. Vårt fibernät, Skvaltnet, som är en del av Internet med officiella IP-adresser i varje bostad är på plats och upplyst av TDC. Genom Skvaltnet kan föreningen erbjuda medlemmara ett kraftfullt bredband och fast telefoni till lågt pris. Det har även gett oss möjligheter att knyta ihop och automatisera vårt system för individuell mätning och debitering, IMD. IMD-projektet avslutas med ett bokningssystem för och debitering av tvättstugan samtidigt som våra medlemmar kan följa sin användning av el, vatten, telefoni och tvättstuga på vår hemsida. Det är inte bara de rent tekniska bitarna som har fallit på plats. Vi har även kunnat avsluta projekten rent ekonomiskt. Det har varit ett stort arbete att planlägga och hålla ihop ekonomin samtidigt som det varit mycket stimulerande att tillsammans med våra medlemmar hitta lösningar för utlägg mm i samband med elrenoveringen i bostäderna. Allt tyder på att även detta år blir en ekonomisk framgång för föreningen. Vår budget håller och vi kommer att få ett lite större överskott än vad vi räknat med. Här bidrar vårt varma väder en del. Vi har under denna femårsperiod sänkt de reella boendekostnaderna samtidigt som fonden för yttre underhåll har nått 3 miljonersnivån och det balanserade resultatets nedgång har vänts till ett samlat resultat på över 1 miljon. Det högsta under föreningens 50 år. Jag måste erkänna att jag är imponerad över hur låga kostnaderna blivit för våra omfattande insatser under den gångna femårsperioden har även varit ett år med mycket planerande för framtiden. Vårt framtidsprojekt har arbetat snabbt och effektivt. Jag ser fram emot att få leda föreningen i uppstarten av en ny femårsperiod av renovering och förnyelsearbete. Astrid Martinsson 6 (20)

7 Vice ordförande ser framåt Även för en bostadsrättsförening kan det vara en fördel med att vara gammal. Våra byggnader uppfördes strax före starten av miljonprogrammet, som står inför en enorm renovering. Våra myndigheter, främst energimyndigheten, söker nu kunskap om metoder för en energieffektiv renovering och är beredda att ge oss som är först ett stort stöd om vi är energismarta i vårt förnyelsearbete. Miljonprogrammet Pensionsreformen 1959 ledde till att ett betydande kapital byggdes upp i AP-fonderna. Med detta kapital i ryggen debatterade riksdagen den 7 april 1965 regeringens förslag att bygga lägenheter per år under 10 års tid. Förslaget, miljonprogrammet, bifölls. Miljonprogrammets bostäder har byggts med samma teknik och material som våra. Programmet avslutades samtidigt som vi fick vår första energikris Före den var det ingen som direkt tänkte på energisparande. Det enorma renoveringsbehovet visar sig allt mer samtidigt som kravet på energisparande ständigt växer. Energisparande Nu 50 år senare är kraven från hela vårt samhälle stora på energisparande och på övergång till förnybara energikällor. Om våra bostäder ska kunna konkurrera med i dag nybyggda bostäder under kommande 50 år måste vi närma oss deras prestanda. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram kraven på morgondagens bostäder. Kraven har benämningen Nära noll. Skvaltans sänkning av energi- och vattenanvändningen med över 30% resp. 40% genom ett kvalificerat underhåll, medvetna medlemmar och god ekonomisk planering har gett genklang. (Kr) Månadsavgiften beroende av renoveringsalternativ Större ingrepp i bostaden Lappa och laga UH-plan Satsa efter hand Energismart renovering Framtidsprojektets förslag (År) Renoveringsmetod Skvaltan valde Framtidsprojektets förslag om förnyelse med ecoskal. I diagrammet ovan presenteras avgiftshöjningen under de kommande 15 åren för de fem olika renoveringsalternativen. Det var endast lappa och laga som gav en lägre avgiftshöjning än alternativet ecoskal. Föreningen har redan erfarenhet av att Lappa och laga blir mycket dyrt i längden. Detta är inget hållbart alternativ. Alternativet slutar med en ekonomisk kollaps. Med statliga stöd ger förnyelse genom eco- SKAL den lägsta avgiftshöjningen och de flesta plusvärdena! Genomförande Styrelsen räknar med att de 10 radhusen på Dämmevägen ska förnyas under Dessa hus kommer genom stöd från Energimyndigheten att noggrant kontrolleras vad avser klimat och energianvändning. Förnyelsen av övriga tvåplanshus kommer att ske så fort vi har underlag att våra klimat- och energimodeller håller. Går allt bra bör det klaras under och Skvaltevägen under Styrelsen kommer att få en arbetssam men stimulerande byggperiod under kommande år. Johnny Svenzon 7 (20)

8 Styrelsens mål och arbetsfördelning Mål Styrelsen ska genom en effektiv fastighetsförvaltning med komponenthantering utifrån en förnyelseoch underhållsplan, som kontinuerligt uppdateras, genomföra långsiktiga hållbara investeringar och underhållsåtgärder där energisparande och säkerhet ska prioriteras. Arbetsfördelning För tredje året i rad har vi 2014 genomfört fastighetsförvaltningen i egen regi. När vi 2011 tog beslutet var planen att under detta tredje år söka en förvaltare att lämna över uppdraget till. Underförstått var att styrelsen under den egna förvaltningen skulle skaffa sig så djupa kunskaper att man i en relation med HSB Skåne skulle kunna ställa rätta krav på dess förvaltning. Det hastiga utträdet ur HSB medförde att styrelsen beslöt att förlänga perioden med egen förvaltning i ytterligare två år. Detta beslut innebar även att vi tog bort tjänsten som vicevärd. Samarbetet inom styrelsen är avgörande för resultatet samtidigt som en inriktning av den enskilde ledamotens arbete ger effektivitet åt styrelsen. Arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsemedlemmarna är viktigt för ett lyckat resultat. Utöver styrelsebefattningen har styrelsen inom sig gjort följande arbetsfördelning: Astrid Martinsson (Ordförande) Representation, ledning och ekonomi Samtidigt som Astrid under året har fortsatt vårda våra relationer med våra leverantörer, grannar och framför allt med våra medlemmar genom bl.a. god information har hon hållit ihop vår verksamhet. Under året har Astrid, som deltidsanställd, skött föreningens administration. Astrid tillsammans med Bosse och Ove känner ett speciellt ansvar för våra gårdsfester mm. Johnny Svenzon (V. ordförande) Projektledning, energi och ekonomi Johnny har fått ansvar för att hålla ihop projekten från planering till genomförande och efterkontroll. Långsiktig planering och uppföljning av föreningens ekonomi är ett annat ansvarsområde som Johnny arbetar med. Han tar åt styrelsen fram prognoser, förslag till budget, bearbetar förnyelse- och underhållsplanen samt skapar underlag för uppföljning av ekonomin. Monica Birgersson (Sekreterare) Information och arkiv Monica arbetar hårt på att komma in i vår verksamhet. I rollen som sekreterare skriver hon föreningens protokoll och tar allt mer över informationshanteringen och vårt arkiv. Bo Gustavsson (Ledamot) Yttre underhåll - drift Bosse har fortsatt som föreningens gårdskarl. Han har tagit på sig ansvaret för att, allt från snöröjning till sophantering, ska fungera. Tillsammans med Ove utför han ett mycket kostnadseffektivt yttre underhållsarbete. Bosse har även fått ansvaret för allt som rör våra garage och carportar. Ove Ramnerup (Ledamot) Medlemskontakter Ove har ansvaret för kontakten med medlemmarna angående felanmälan och renovering av bostadsrätterna. Du är alltid välkommen att ställa frågor till Ove. Kan han inte svara direkt så försöker han få fram svar. Kontakta Ove om Du får problem i din lägenhet eller när Du planerar större förändringar. Oves fackkunskaper och Bosses uthållighet är ovärderliga i vårt underhållsarbete! Föreningskontoret har varit öppet Måndagar Ove Ramnerup / Johnny Svenzon Boendefrågor och teknik Onsdagar Astrid Martinsson Administration och ekonomi Fredag Bo Gustavsson Garage och uthyrning 8 (20)

9 Förvaltningsberättelse Ordinarie stämma hölls vari 22 av 54 bostadsrätter var representerade. Föreningen hade vid årets slut 67 medlemmar. Medlemsantalet är högre än antalet bostadsrätter beroende av att flera medlemmar kan dela på en bostadsrätt. Vid stämman har dock bostadsrätten endast en röst. Under stämman behandlades ärende enligt stadgarna och styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Astrid Martinsson Johnny Svenzon Monica Birgersson Bo Gustavsson Ove Ramnerup På konstituerande styrelsemötet utsågs Astrid Martinsson, Johnny Svenzon, Bo Gustavsson och Ove Ramnerup att två i förening teckna föreningens firma. Till revisorer valdes Christer Cederblad och Lars Möller. Stämman valde Alf Nilsson (sammankallande), Margareta Reimer och Girma Wedajeneh till valberedning fram till och med stämman Styrelsen har genomfört 19 protokollförda sammanträden och kallat medlemmarna till två informationsmöten och fyra extra stämmor under året. Informationsmöte den 17 september Grillafton med Framtidsprojektet Mötet inleddes med information om våra byggnaders kondition varefter kostnaderna för olika renoveringsmetoder redovisades. Framtidsprojektet redovisade ett alternativ, ecoskal, till förnyelse av våra byggnader. Informationsmöte den 5 november Diskussion med arkitekt Zoltan Kiss om kommande exteriör. Medlemmarna tankar gav Zoltan och styrelsen mycket att tänka på. Extra stämma den 9 januari Utträde ut HSB med erforderliga stadgeändringar Stämman beslöt med mycket stor majoritet att föreningen ska utträda ur HSB. Stämman beslöt även att föreningens namn ska vara Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm och att anta styrelsens förslag till stadgeändringar. Extra stämma den 28 januari Utträde ut HSB med erforderliga stadgeändringar Stämman fastställde med 83 % majoritet tidigare beslut om utträde ur HSB, stadgeändringar samt namnändring av vår förening. Stämman antog även styrelsens förslag till byggande av ett nytt varumärke. Extra stämma den 15 oktober Beslut om genomförande av framtidsprojektets förslag om ecoskal Stämman beslöt med 81 % att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en förnyelse av våra bostäder enligt de principer, som föreslås i framtidsprojektets folder. Medgivande för förändring av bostadsrätten har inhämtats från samtliga bostadsrättshavare. Extra stämma den 8 december Beslut om byggnation av en gemensam paviljong Mötet inleddes med luciatåg och information om budgeten för 2015, varefter extra stämman gav styrelsen i uppgift att genomföra byggnation av den gemensamma paviljongen med två tvättstugor, föreningskontor, aktivitetslokal med pentry, handikapptoalett och ev. bastu. Om det endast behövs en tvättstuga så kan det andra rummet komma att inredas som vilo- och övernattningsrum. 9 (20)

10 Förvaltning Under året har Astrid Martinsson och Ove Ramnerup varit anställda som administratörer. I fastighetsförvaltningen har föreningen haft stöd enligt avtal av Hässleholms Bevakningsskydd. Övriga tjänster som föreningen utnyttjar enligt avtal är Länsförsäkringar ComHem TDC E-on Mellanskånes Kraft Teletek Fastighetsförsäkring med olycksfallsförsäkring och bostadsrättstillägg för medlemmarna Kabel-TV, bredband mm Bredband Elavtal, nät Elavtal, elkraft Telefoni Inför ecoprojektet har våra byggnader mätts upp och olika areor har fastställts. Av föreningens 54 radhus är 18 stycken enplans med boarean 83 m² fördelade på 3 rum med kök och 36 stycken tvåplans med boarean 105 m² fördelade på 4 rum med kök. Den totala boarean (BOA) är m², uppvärmd area (A temp )är m² och byggnadsarea (BYA) m². Under året har sju bostadsrättsöverlåtelser skett. Föreningen har 8 carportar, varav en används av föreningen, och 32 garage till uthyrning. Alla är uthyrda och en mindre kö finns. Under året har ett femårigt underhåll av akuta och säkerhetsbetingade åtgärder avslutats. Genom färdigställandet av elrenoveringen har projekt som gemensamt elabonnemang, fibernät, IMD, telefoni och informationshantering kunnat avslutas. Styrelsen har under året lagt ner ett omfattande arbete för att hitta de mest effektiva renoveringsmetoderna för våra byggnader. Medlemmarna i vårt framtidsprojekt respektive parallellprojekt har arbetat mycket effektivt med framtagning av ett alternativt förslag till förnyelse av våra bostäder. Dessa förslag ligger nu till grund för genomförande av förnyelsen av våra bostäder, ecoprojektet. Genomförande Med erfarenhet från tidigare år har föreningen inom projektet En effektivare fastighetsförvaltning genomfört fastighetsförvaltningen i egen regi på ett kostnadseffektivt sätt. Även i år har Bo Gustavsson lagt ner hela sin själ i vårt löpande underhåll. Styrelsen känner i dag en trygghet i att ha kontroll över underhållsbehoven. Under tiden som följande projekt har genomförts har styrelsen kunnat planera för framtiden: Byte av plank Detta femåriga projekt har under året avslutats. Innergården Även om projektet Återta innergården har nått ett mycket bra resultat kommer styrelsen att se det som ett kontinuerligt projekt. Elrenovering Projektet har under året avslutats. Nya stadgar Föreningen har antagit nya stadgar som är anpassade till vårt utträde ur HSB. Skvaltnet Vårt intranet Skvaltnet ger oss i dag 100 Mb bredband, mycket billig telefoni, informationsspridning genom vår hemsida, elektronisk bokning av tvättstuga och ett nytt sätt att själv sätta ihop TV-tablåer, SmartTV. 10 (20)

11 Kommande investeringar och underhåll Föreningen och dess byggnader kommer genom ett omfattande femårigt förnyelsearbete omdanas till ett av Hässleholms och kanske Sveriges mest moderna boende. Vid årsskiftet 2015/16 upphör ComHems tjänster. Informationssystemet Utvecklingen av TV-användningen går mycket snabbt. Föreningen kommer under 2015 genomföra informations-/utbildningskvällar för att möta ett nytt sätt att använda TV:n (SmartTV) inför att vi vid årsskiftet 2015/16 lämna dagens Com Hem-lösning som bygger på ett omodernt analogt system, ej anpassat till dagens tjänster. ecoskvaltan med ecoskal från Zoltan Framtidsprojektet och parallellprojektet övergår i genomförandeprojektet ecoprojektet. Tidsplan Projektgruppen arbetar efter styrelsens tidsplan, som är mycket snäv men anpassad till de krav som ställs av våra olika bidragsgivare. Målet är att under första halvåret 2015 påbörja byggandet av ecoskalet över Dämmevägen 13 samt byggnation av paviljongen Start av mätningsprojektet Ansökan byggnadslov Dämmevägen Upphandlingsunderlaget klart kv. Upphandling kv Byggstart kv Utvärdering av mätvärden mm Justeringar Kompletterande bygglov kv Upphandling Rågången 2017 Slutförande av förnyelsen Rågången. Upphandling förnyelse av Skvaltevägen 2018 Slutförande förnyelse av Skvaltevägen. Avgifter och hyror Styrelsens strävan har under det genomförda femårsprojektet varit att genom god ekonomisk planering hålla ner avgifter och hyror. Vårt motto har varit sparande ger utrymme för satsningar för nya besparingar. Under 2015 går vi in i en ny fas med nya mål som starkt kommer att påverka vår ekonomi. Styrelsen har beslutat att renodla avgiften så lång det är möjligt till att endast omfatta kostnader för fastighetsförvaltning och distribution av tjänster. Kostnader, som bostadsrättshavaren direkt kan påverka, ska inte ingå. Detta innebär att bostädernas förbrukningskostnader debiteras separat. Vid årsskiftet 2014/15 skildes kostnaderna för kallt och varmt vatten från avgiften. VVC (VarmVatten- Cirkulation), som vi anser vara en distributionskostnad, ingår även i fortsättningen i avgiften. Detta ger en avgiftssänkning på 5,5 %. Avgiften höjs därefter med ca 14,3 % för att möta kostnaderna/utgifterna kring förnyelsen av våra bostäder. Denna höjning motsvarar en genomsnittslig höjning på 500 kronor. Styrelsen planerar för en motsvarande höjning årligen under de kommande fyra åren. Årsavgifterna uppgår efter förändringarna till i genomsnitt 490 kronor per kvadratmeter och år. Kostnaden för elenergi inkl. nätavgift, kallt och varmt vatten har under året varit 1,50kr/kWh, 19 kr/m³ respektive 60 kr/m³. Elavgiften beräknas kunna behållas under Vattenavgifterna höjs med 1 kr/m³ för att möta Hässleholms Vatten ABs avgiftshöjningar. 11 (20)

12 Ekonomi Årsavgifter och hyror Årsavgift per m 2 bostadsyta under de senaste 9 åren samt enligt beslut för 2015 (gröna staplar). Fr.o.m innehåller årsavgiften endast kostnader för förvaltning och distribution av tjänster enligt de lägre staplarna för 2013 till Justering har gjort på grund av nya boareor. Flerårsöversikt Nettoomsättning, sek Rörelseresultat, sek Resultat efter finansiella poster, sek Balansomslutning, sek Fond för yttre underhåll, sek Bankskuld, kr/m Värme, kwh/a temp * Vatten, m 3 /lgh * A temp = uppvärmd yta, m 2 (Boverkets referensvärde för liknande fastigheter är kwh/a temp ). Justeringar har gjorts efter uppmätning av våra byggnaders olika ytor. Fördelning av kostnader Driftkostnader Löpande underhåll Underhåll enl plan Avskrivingar Utrangering Driftkostnaderna består till största delen av kostnader för konsumtion och fastighetsförvaltning. 12 (20)

13 Konsumtionskostnader Fjärrvärme Vatten Renhållning Kommunikation El Försäkring 1,4 0 Fjärrvärmekostnadernas utveckling i % , % 0,8 0,6 0,4 0,2 Gapet 2014 motsvarar kr / år Detta motsvarar 11,2 % avgiftshöjning 1-plan avgiftshöjning kr/år 2-plan avgiftshöjning kr/år 39 % Pris Kostn Förb Energikostnader Utgående balanserat resultat Förslag till resultatdisposition Föreningens ekonomiska ställning samt resultat för verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat Årets resultat inklusive fondförändringar enligt sidan Utgående balanserat resultat Styrelsen föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 13 (20)

14 Resultaträkning Jan-dec Jan-dec SEK Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsekostnader Driftkostnader Löpande underhåll Underhåll enligt plan Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat (före reglering av fond för yttre underhåll, se nedan) Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader mm Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 0 0 Årets resultat Resultat efter disposition av underhåll Årets resultat Reservering till fond för yttre underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Resultat efter disposition av underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader för planerat underhåll. Reservering till fond för yttre underhåll baseras på föreningens förnyelse- och underhållsplan. 14 (20)

15 Balansräkning SEK Not Tillgångar Pågående arbeten, fastigheter Byggnader och mark Maskiner och inventarier Lån i samband med elrenovering Andelar i HSB Skåne Summa anläggningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Skattefordran Bankkonto Lån i samband med elrenovering Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder 9 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserade resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Fond för inre underhåll Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Pantbrev i fastighet Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga 15 (20)

16 Kassaflödesanalys Jan-dec Jan-dec SEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning (+) / Ökning (-) av fordringar Minskning (-) / Ökning (+) av leverantörsskulder Minskning (-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark 4, Förvärv av maskiner och inventarier Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ny utlåning för elrenovering Återbetalning av finansiella andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändringar av likvida medel Likvida medel vi årets början Likvida medel vid årets slut (20)

17 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker stadgeenligt utifrån föreningens förnyelse- och underhållsplan. En bostadsrättsförening inkomstbeskattas normalt inte. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är bostadsrättsföreningens ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Kapitalintäkter och andra inkomster som inte hänförs till fastigheten beskattas. Efter avräkning för eventuella underskott sker beskattning med 22 %. Noter 1. Nettoomsättning Redovisade intäkter fördelade sig på följande sätt Jan-dec Jan-dec SEK Månadsavgift bostadsrätter Avsättning till inre fond Hyresintäkter garage/carport Intäkter, panter och överlåtelser IMD Övriga intäkter Summa Underhåll enligt plan Redovisade kostnader för underhåll enligt förnyelseoch underhållsplanen fördelar sig enligt följande Jan-dec Jan-dec SEK Bostäder Gemensamt Markytor, hårdgjorda Summa Pågående arbeten, fastigheter ecoprojektet, projektet för förnyelse av föreningens byggnader. SEK Elrenovering Fibernät ecoprojektet Summa Driftkostnader Driftkostnaderna fördelade sig enligt följande. Jan-dec Jan-dec SEK El-energi Fjärrvärme Vatten och avlopp Renhållning Bevakning Informationsteknik Fastighetsförsäkringspremier Fastighetsskatt/ -avgift Förvaltning teknik Förvaltning administration Övriga förvaltningskostnader Bankkostnader Övriga främmande tjänster Medlemsavgifter Förtroendevalda och personal Löner för anställda Övriga löner Arvode styrelsen Arvode förtroendevalda Övriga ersättningar och förmåner Pensionskostnader Sociala avgifter Utbildning Avgår förnyelse/underhåll enligt plan, inkl. sociala avgifter Summa Medelantal anställda 3 3 Varav kvinnor 1 1 Varav män (20)

18 5 Byggnader och mark Fastighetsbeteckning: Skvaltan 1 Värdet utgörs av produktionskostnaden (anskaffningskostnaden). Ursprungliga byggnaderna blir helt avskrivna Värdeår enligt taxeringsbeslut är Byggnaderna är brandförsäkrade till fullvärde. Taxeringsvärde är för 2014 (2013) för mark ( ) kronor och för byggnader ( ) kronor. Typ: R = rak avskrivning Anskaffnings- Ingående ack Årets Typ Avskrivnings- Bokfört SEK Värde avskrivning avskrivning period värde Ursprunglig byggnad R Utrangering elanläggning Ursprunglig mark Standardförbättring R * Garage R ** Totalt * Avskrivningstid: Skvaltnet, fönster och lekplats 20 år, termostater, ventiler och fjärrvärmecentral 25 år, skärmplank, kulvertar och elanläggning 50 år ** Avskrivningstider: Carportar 20 år, garage 50 år Ackumulerade anskaffningsvärden SEK Anskaffningsvärde byggnader Anskaffningsvärde mark Utrangeringar Årets investeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan SEK Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivning enl. plan Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier Värdet utgörs av anskaffningskostnaden. Typ: R = rak avskrivning Anskaffnings- Ingående ack Årets Typ Avskrivnings- Bokfört SEK Värde avskrivning avskrivning period värde Bilsläp R Traktor med gräsklipp och snöskär R Datautrustning R Trädgårdsmaskiner R Slagborrmaskin R Kylskåp R Varmluftspistol R Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärde SEK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Ackumulerade avskrivningar enligt plan SEK Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående bokfört värde (20)

19 9. Eget kapital Inbetalda Fond yttre Balanserat Årets SEK insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets början Disposition enligt stämmobeslut Ianspråktagande av fond för yttre underhåll, årets Reservering till fond för yttre underhåll enl. plan Årets resultat Belopp vid årets slut Fordran el-utlägg Utlägg för bostadsrätten vid elrenovering SEK Lån elrenovering, kort del Lån elrenovering, lång del Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kostnader för nästa år som vi har betalt under året och intäkter som tillhör detta år men inte har kommit in. SEK Kundfordran Försäkring Kabel-TV Internet Summa Skulder till kreditinstitut Rörliga lån med 3 månaders räntebindningstid. SEK SE Sparbanken Banken Bolån Sparbanken Skåne Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kostnader för detta år som vi ännu ej har betalt och intäkter tillhörande nästa år som redan har betalts. SEK El Vatten, värme, renhållning Förutbet månadsavg/hyror Arvode förtroendevalda Ber kostn extern revision Sociala avgifter Statliga bidrag Övrigt Upparbetat ecoprojektet Ränta Summa Fond för inre underhåll SEK Belopp vid årets början Årets avsättningar Uttag under året Utgående värde Hässleholm Astrid Martinsson Monica Birgersson Bo Gustavsson Ordförande Ove Ramnerup Johnny Svenzon Revisorpåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits Christer Cederblad Auktoriserad revisor FAR Lars Möller Föreningsvald revisor 19 (20)

20 Mars 2015 K R I S T I A N S T A D M A L M Ö Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm för år Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 27 februari 2015 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för Christer Cederblad Auktoriserad revisor FAR Lars Möller Föreningsvald revisor Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm Rågången 10, Bostadsrättsförening Hässleholm Skvaltan i Hässleholm, Org. Nr (20)

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer