Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)"

Transkript

1 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

2 DETTA TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN ÄR VIKTIGT OCH ERFORDRAR OMEDELBAR UPPMÄRKSAMHET Detta dokument ( Tillägget ), daterat den 12 januari 2017, är ett tillägg till erbjudandehandlingen ( Erbjudandehandlingen ) som har upprättats av NNB Intressenter AB (org nr ) ( NNB Intressenter ), med anledning av NNB Intressenters erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) (org. nr ) ( Nordnet eller Bolaget ), att överlåta samtliga aktier i Nordnet till NNB Intressenter ( Erbjudandet ). Tillägget är en del av, och ska läsas tillsammans med, Erbjudandehandlingen som har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen den 2 december 2016 (FI Dnr ). Utöver de justeringar som framgår av Tillägget kvarstår de villkor för Erbjudandet som framgår av Erbjudandehandlingen oförändrade. Definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även för Tillägget. Tillägget har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 a kap. 11 med hänvisning till 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i TIllägget är riktiga eller fullständiga. Informationen i Tillägget avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Tillägget. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Tillägget lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Tillägget innehåller viktig information. Tillägget och Erbjudandehandlingen, inklusive den tillhörande anmälningssedeln, bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande Erbjudandet. Erbjudandet, Tillägget, och de avtal som ingås mellan NNB Intressenter och Nordnets aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt och Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Nasdaq Stockholms Takeover-regler ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. NNB Intressenter har, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-lagen ), den 24 oktober 2016 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa nämnda regler, avgöranden och besked, samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga NNB Intressenter vid överträdelse av Takeover-reglerna. NNB Intressenter har den 25 oktober 2016 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovanstående åtaganden gentemot Nasdaq Stockholm. Framtidsinriktad information Information i Tillägget som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom bedöms, förväntas eller tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom NNB Intressenters kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och NNB Intressenter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering. Information till aktieägare i Nordnet utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen och Tillägget, riktar sig inte till personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och vars deltagande i Erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling eller tillägg upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Oaktat det föregående förbehåller sig NNB Intressenter rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om NNB Intressenter, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. För detaljerad information för aktieägare utanför Sverige, se Erbjudandehandlingen på

3 Innehåll Tillägg till Erbjudandehandlingen 2 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommedera NNB Intressenters reviderade erbjudande. 3 Pressmeddelande, 9 januari 2017: Uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande. 10 Kontaktuppgifter 15 Erbjudandet i sammandrag Vederlag: 38 kr för varje aktie i Nordnet 1) Acceptperiod, om inte förlängning sker: 5 december januari 2017 Beräknad likviddag: 30 januari ) Om Nordnet, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minskas i motsvarande mån. Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 1

4 Tillägg till Erbjudandehandling Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen 1) och Nordic Capital Fund VIII 2), genom NNB Intressenter AB, ( NNB Intressenter ), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) ( Nordnet eller Bolaget ) att överlåta samtliga aktier i Nordnet till NNB Intressenter för 37 kr per aktie ( Erbjudandet ). Detta dokument ( Tillägget ) är ett tillägg till erbjudandehandlingen ( Erbjudandehandlingen ) som har upprättats av NNB Intressenter med anledning av Erbjudandet och som offentliggjordes den 2 december 2016 (FI Dnr ). Detta Tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Erbjudandehandlingen. Detta Tillägg har upprättats med anledning av informationen i: (a) NNB Intressenters pressmeddelande, daterat den 9 januari 2017, om att NNB Intressenter höjer vederlaget i Erbjudandet till 38 kr för varje aktie, att NNB Intressenter förklarar att det höjda vederlaget i Erbjudandet om 38 kr för varje aktie i Nordnet är slutgiltigt, samt att NNB Intressenter frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i Erbjudandet, och (b) Nordnets pressmeddelande daterat den 9 januari 2017, om att Nordnets styrelse 3) enhälligt har beslutat att rekommendera Erbjudandet. Texten i avsnittet NNB Intressenters aktieägande i Nordnet om den kompensation som Öhmangruppen kan komma att erhålla och det priset som Nordic Capital ska skjuta till sina aktier till NNB Intressenter för på sidan 2 och 3 i Erbjudandehandlingen ändras enligt följande: den överenskomna kompensationen kan dock aldrig medföra att Öhmangruppen sammanlagt erhåller ett större värde per Nordnetaktie än vad Öhmangruppen skulle ha erhållit om den hade tillskjutit sina aktier till NNB Intressenter värderade till priset i det höjda Erbjudandet (38 kr), och Nordic Capital har ingått avtal med med Öhmangruppen om att, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, i utbyte mot aktier i NNB Intressenter, tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB Intressenter, värderade till ett pris motsvarande priset i det höjda Erbjudandet (38 kr). De ovan nämnda pressmeddelandena är inkluderade på sidorna 3 14 i Tillägget. Aktieägare i Nordnet som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av detta Tillägg har rätt att återkalla sina accepter, förutsatt att en skriftlig återkallelse har kommit Carnegie Investment Bank tillhanda (adress: Carnegie Investment Bank AB (publ), Transaction Support, Stockholm) före (i) utgången av den femte arbetsdagen efter offentliggörandet av detta Tillägg (enligt lagen om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms Takeover-regler), (ii) NNB Intressenter offentliggör att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller (iii) om sådant offentliggörande inte sker under den initiala acceptperioden, senast klockan den sista dagen i acceptperioden (den 23 januari 2017). Kvarstår villkor för Erbjudandet, som NNB Intressenter fortsatt förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla under en förlängning av Erbjudandet, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Utöver de justeringar som framgår av Tillägget kvarstår de villkor för Erbjudandet, som framgår av Erbjudandehandlingen, oförändrade. Erbjudandehandlingen och Tillägget är tillgängliga på NNB Intressenters hemsida och Carnegie Investment Banks hemsida 1) Öhmangruppen är en särskild samlingsterm som används i samband med Erbjudandet och som avser dels bolagen E. Öhman J:or AB, org.nr , Premiefinans K. Bolin AB, org.nr , och Gummesson Gruppen AB, org.nr , (samtliga med säte i Stockholm) vilka kontrolleras av medlemmar av familjen Dinkelspiel, dels 17 medlemmar i familjen Dinkelspiel. Inget av de tre nämnda bolagen utgör moderbolag till Nordnet. Inget av dem och ingen av de nämnda familjemedlemmarna utövar, ensam eller i förening med annan, kontroll över Nordnet i konkurrensrättslig mening. Inte heller föreligger bland de nämnda bolagen och familjemedlemmarna någon överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Nordnets förvaltning. Ettvart av bolagen och envar av familjemedlemmarna agerar självständigt, även inom ramen för det avtal som de och Nordic Capital har ingått rörande Erbjudandet. 2) Nordic Capital Fund VIII avser Nordic Capital VIII Limited som agerar general partner för Nordic Capital VIII Alpha, LP och Nordic Capital VIII Beta, LP, tillsammans med närstående investeringsbolag. Nordic Capital VIII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på 26 Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3QA. Med Nordic Capital avses, beroende på sammanhanget, Nordic Capital Fund VIII och/eller fonder som föregått Nordic Capital Fund VIII. 3) Nordnets styrelseledamöter Claes Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel deltar i Erbjudandet på budgivarsidan. Enligt närståendereglerna i avsnitt III i Takeover-reglerna får dessa styrelseledamöter därmed inte delta i styrelsens handläggning av frågor rörande Erbjudandet. Styrelsen i Nordnet är dock beslutför även utan dessa två jäviga styrelseledamöter, då fem av de sammanlagt sju styrelseledamöterna i Nordnet är behöriga att delta i styrelsens överväganden och beslut rörande Erbjudandet. 2 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

5 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen 1) och Nordic Capital Fund VIII 2), genom NNB Intressenter AB ( NNB Intressenter ), ett erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) ( Nordnet ) att förvärva samtliga aktier i Nordnet ( Erbjudandet ). NNB Intressenter höjer nu vederlaget i Erbjudandet till 38 kr kontant för varje aktie i Nordnet och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå. NNB Intressenter förklarar att ingen ytterligare höjning kommer att ske och att vederlaget i Erbjudandet om 38 kronor för varje aktie i Nordnet därmed är slutgiltigt. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Nordnets aktieägare att acceptera det reviderade Erbjudandet. Det reviderade Erbjudandet i sammandrag NNB Intressenter höjer vederlaget i Erbjudandet från 37 kr till 38 kr kontant för varje aktie i Nordnet. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Nordnet till Mkr. 3) Vederlaget om 38 kr för varje aktie i Nordnet är slutgiltigt och NNB Intressenter kommer inte att höja vederlaget i Erbjudande ytterligare. Det höjda Erbjudandet motsvarar en premie om: 29 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 29,5 kr, 32 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 28,8 kr, och 41 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet om 27,0 kr. Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 3

6 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. 2 NNB Intressenter frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå så att fullföljande av Erbjudandet inte längre är villkorat av att Erbjudandet accepteras i någon viss utsträckning. Öhmangruppen, som är Nordnets huvudägare sedan grundandet, och Nordic Capital äger och kontrollerar tillsammans cirka 72,3 procent av samtliga aktier i Nordnet (dessa aktier kontrollerades och ägdes innan acceptperioden inleddes). Nordnets styrelse 4) har enhälligt beslutat att rekommendera Nordnets aktieägare att acceptera det reviderade Erbjudandet samt offentliggjort ett värderingsutlåtande (en s.k. fairness opinion) från Lenner & Partners Corporate Finance AB ( Lenner & Partners ) i vilket det uttalas att det reviderade Erbjudandet är skäligt från en finansiell utgångspunkt för aktieägarna, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet. Det reviderade Erbjudandet NNB Intressenter höjer vederlaget i Erbjudandet från 37 kr till 38 kr kontant för varje aktie i Nordnet. Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Det sammanlagda värdet för det höjda Erbjudandet uppgår till Mkr. 5) NNB Intressenter förklarar att ingen ytterligare höjning kommer att ske och att det erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 38 kr för varje aktie i Nordnet därmed är slutgiltigt. Det höjda erbjudandet motsvarar en premie om: 29 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 29,5 kr, 32 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 28,8 kr, och 41 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet om 27,0 kr. Aktieägare som redan lämnat in sina Nordnetaktier för 37 kr kontant för varje aktie i Nordnet kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget i Erbjudandet om 38 kr kontant för varje aktie i Nordnet utan vidare åtgärd. Reviderade villkor för fullföljande av Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet var ursprungligen villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att NNB Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Nordnet, efter full utspädning. NNB Intressenter frånfaller nu villkoret för lägsta acceptnivå så att fullföljande av Erbjudandet inte längre är villkorat av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i någon viss utsträckning. 4 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

7 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. 3 De villkor för Erbjudandet som framgår av erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet som offentliggjordes den 2 december 2016 ( Erbjudandehandlingen ) kvarstår i övrigt oförändrade. NNB Intressenter förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet, liksom att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera av villkoren för fullföljande av Erbjudandet som inte har uppfyllts, i enlighet med vad som framgår av Erbjudandehandlingen. NNB Intressenters aktieägande i Nordnet NNB Intressenter äger idag inga aktier i Nordnet. Öhmangruppen, som är Nordnets huvudägare sedan grundandet, och Nordic Capital äger och kontrollerar tillsammans cirka 72,3 procent av samtliga aktier i Nordnet per dagen för detta pressmeddelande (dessa aktier kontrollerades och ägdes innan acceptperioden inleddes). Öhmangruppen äger aktier i Nordnet, sammanlagt motsvarande ca 62,7 procent av totalt antal aktier och röster i Nordnet. Öhmangruppen har ingått avtal med Nordic Capital om att, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB Intressenter i utbyte mot aktier i NNB Intressenter. De tillskjutna aktierna kommer att värderas till 35 kronor per aktie. Genom att tillskjuta sina Nordnetaktier till NNB Intressenter värderade till 35 kr per aktie, erhåller Öhmangruppen ett lägre värde per Nordnetaktie än de aktieägare som accepterar Erbjudandet. Nordic Capital och Öhmangruppen har dock överenskommit att Öhmangruppen, beroende på utfallet av NNB Intressenters investering, helt eller delvis i efterhand ska kunna kompenseras för denna skillnad. Den överenskomna kompensationen kan dock aldrig medföra att Öhmangruppen sammanlagt erhåller ett större värde per Nordnetaktie än vad Öhmangruppen skulle ha erhållit om den hade tillskjutit sina aktier till NNB Intressenter värderade till priset i det höjda Erbjudandet (38 kr). Nordic Capital äger aktier i Nordnet, motsvarande sammanlagt ca 9,6 procent av totalt antal aktier och röster i Nordnet. Av dessa har Nordic Capital förvärvat aktier, motsvarande ca 4,8 procent av aktierna i Nordnet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, enligt förvärvsavtal daterat den 24 oktober Vidare har Nordic Capital den 25 oktober 2016 förvärvat aktier, motsvarande ca 4,7 procent av aktierna i Nordnet, till ett pris högst motsvarande priset i Erbjudandet. Nordic Capital har åtagit sig att kompensera vissa av de tidigare aktieägare i Nordnet som sålt aktier till Nordic Capital om NNB Intressenter höjer priset i Erbjudandet. Kompensationen kommer att motsvara höjningen om en (1) kr för varje aktie. Nordic Capital har ingått avtal med Öhmangruppen om att, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, i utbyte mot aktier i NNB Intressenter, tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB Intressenter, värderade till ett pris motsvarande priset i det höjda Erbjudandet (38 kr). NNB Intressenter, Öhmangruppen och Nordic Capital har med undantag för ovanstående inte förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Nordnet under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. NNB Intressenter, Öhmangruppen och/eller Nordic Capital kan under acceptperioden komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Nordnet. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med tillämpliga svenska lagar och regler. NNB Intressenter, Öhmangruppen och Nordic Capital innehar inte några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Nordnetaktier. Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 5

8 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. 4 Rekommendation från Nordnets styrelse Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Nordnets aktieägare att acceptera det reviderade Erbjudandet. Styrelsen har även inhämtat en fairness opinion från Lenner & Partners. Enligt detta utlåtande är det reviderade Erbjudandet skäligt för Nordnets aktieägare, från en finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Nordnet per dagen för utlåtandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet. För det fullständiga innehållet i styrelsens rekommendation samt fairness opinion från Lenner & Partners, se separat pressmeddelande från Nordnet som finns tillgängligt på Tillägg till Erbjudandehandlingen NNB Intressenter kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till Erbjudandehandlingen. Accept av Erbjudandet, tidplan m.m. Sista dagen att acceptera Erbjudandet är den 23 januari Erbjudandet accepteras genom att underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel i enlighet med instruktionerna i Erbjudandehandlingen. Anmälningssedeln måste skickas i god tid för att kunna vara Carnegie tillhanda senast klockan 15:00 den 23 januari Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 2 december 2016 på NNB Intressenters hemsida och Carnegie Investment Banks hemsida När tilläggserbjudandehandlingen godkänts och registrerats av Finansinspektionen kommer även tilläggserbjudandehandlingen finnas tillgänglig på dessa hemsidor. Nödvändiga tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter erhölls den 28 november Finansinspektionens och Finanstilsynets handläggning rörande nödvändiga tillstånd pågår. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart NNB Intressenter offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att NNB Intressenter i annat fall beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 25 januari 2017 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 30 januari NNB Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet och att senarelägga redovisningen av likvid. Meddelanden om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av NNB Intressenter genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler. 6 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

9 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. 5 Rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till NNB Intressenter i samband med Erbjudandet. Kontaktinformation: NNB Intressenter Tom Dinkelspiel, styrelseordförande E. Öhman J:or AB, tel.: Christian Frick, Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder, tel.: Information finns också tillgänglig på NNB Intressenters hemsida Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2017 kl (CET). VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde. Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet NNB Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e- post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. NNB Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet). Framtidsinriktad information Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 7

10 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. 6 framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom NNB Intressenters kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och NNB Intressenter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs lagstiftning och annan reglering. 8 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

11 Pressmeddelande, 9 januari 2017: NNB Intressenter höjer budpriset och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet. Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera NNB Intressenters reviderade erbjudande. 7 1) Öhmangruppen är en särskild samlingsterm som används i samband med Erbjudandet och som avser dels bolagen E. Öhman J:or AB, org.nr , Premiefinans K. Bolin AB, org.nr , och Gummesson Gruppen AB, org.nr , vilka kontrolleras av medlemmar av familjen Dinkelspiel, dels 17 medlemmar i familjen Dinkelspiel. Inget av de tre nämnda bolagen utgör moderbolag till Nordnet. Inget av dem och ingen av de nämnda familjemedlemmarna utövar, ensam eller i förening med annan, kontroll över Nordnet i konkurrensrättslig mening. Inte heller föreligger bland de nämnda bolagen och familjemedlemmarna någon överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om Nordnets förvaltning. Ettvart av bolagen och envar av familjemedlemmarna agerar självständigt, även inom ramen för det avtal som de och Nordic Capital har ingått rörande Erbjudandet. 2) Nordic Capital Fund VIII avser Nordic Capital VIII Limited som agerar general partner för Nordic Capital VIII Alpha, LP och Nordic Capital VIII Beta, LP, tillsammans med närstående investeringsbolag. Nordic Capital VIII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på 26 Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3QA. Med Nordic Capital avses, beroende på sammanhanget, Nordic Capital Fund VIII och/eller fonder som föregått Nordic Capital Fund VIII. 3) Baserat på utestående aktier, varav aktier innehas av Nordnet (vid Erbjudandets offentliggörande ägde Nordnet egna aktier. Minskningen har skett till följd av att Nordnet den 25 oktober 2016 överlät aktier till deltagarna i bolagets långsiktiga incitamentsprogram). Om Nordnet, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minskas i motsvarande mån. 4) Nordnets styrelseledamöter Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel deltar i Erbjudandet på budgivarsidan. Enligt närståendereglerna i avsnitt III i Takeover-reglerna får dessa styrelseledamöter därmed inte delta i styrelsens handläggning av frågor rörande Erbjudandet. Styrelsen i Nordnet är dock beslutför även utan dessa tre jäviga styrelseledamöter, då fem av de sammanlagt åtta styrelseledamöterna i Nordnet är behöriga att delta i styrelsens överväganden och beslut rörande Erbjudandet. 5) Se fotnot 3 ovan. Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 9

12 Pressmeddelande, 9 januari 2017: uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande. Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 Uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för Nordnet rekommenderar enhälligt aktieägarna i Nordnet att acceptera NNB Intressenters erbjudande om 38 kronor kontant. Detta uttalande görs av styrelsen för Nordnet AB (publ) ( Nordnet ) i enlighet med punkten II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler ( takeover-reglerna ). Bakgrund Nordic Capital Fund VIII ( Nordic Capital ) och Öhmangruppen lämnade den 25 oktober 2016, genom det gemensamt ägda bolaget NNB Intressenter AB ( NNB Intressenter ), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet att överlåta samtliga aktier i Nordnet till NNB Intressenter ( Erbjudandet ). NNB Intressenter erbjöd initialt 37 kronor kontant för varje aktie i Nordnet, men har idag den 9 januari 2017 offentliggjort att Erbjudandet höjs till 38 kronor per aktie. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 23 januari Tillsammans ägde och kontrollerade Öhmangruppen och Nordic Capital sammanlagt 67,5 procent av samtliga aktier i Nordnet vid offentliggörandet av Erbjudandet. Den 26 oktober 2016 offentliggjorde NNB Intressenter att Nordic Capital hade förvärvat ytterligare aktier i Nordnet, motsvarande 4,7 procent av aktierna. Tillsammans äger och kontrollerar Öhmangruppen och Nordic Capital per den 9 januari 2017 sammanlagt cirka 72,3 procent av samtliga Nordnet-aktier. Öhmangruppen och Nordic Capital kommer, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, att tillskjuta samtliga sina Nordnet-aktier till NNB Intressenter. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Nordnet till miljoner kronor, baserat på utstående aktier varav aktier innehas av Nordnet. Erbjudandet innebär en premie om cirka: 29 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 29,5 kronor; 32 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 28,8 kronor; och 41 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet om 27,0 kronor. Fullföljandet av Erbjudandet var ursprungligen villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att NNB Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Nordnet, efter full utspädning. NNB Intressenter har nu frånfallit det villkoret så att fullföljande av Erbjudandet inte längre är villkorat av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i någon viss Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på eller 10 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

13 Pressmeddelande, 9 januari 2017: uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande. utsträckning. De villkor för Erbjudandet som framgår av erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 2 december 2016 kvarstår i övrigt oförändrade. Aktieägare som redan lämnat in sina Nordnet-aktier för 37 kronor kontant för varje aktie kommer automatiskt att få del av det höjda vederlaget i Erbjudandet om 38 kronor kontant för varje aktie i Nordnet utan vidare åtgärd. NNB Intressenter har i sitt pressmeddelande vidare förklarat att ingen ytterligare höjning kommer att ske och att det erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 38 kronor för varje aktie i Nordnet därmed är slutgiltigt. För ytterligare information om Erbjudandet, se Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit och kommer inte att delta i Nordnets styrelses handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Den övriga styrelsen, som utgörs av Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Jaana Rosendahl och Anna Settman, har för Erbjudandet utsett Kjell Hedman till ordförande. Efter skriftlig begäran från Öhmangruppen och Nordic Capital har styrelsen funnit det motiverat att medge Öhmangruppen och Nordic Capital att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Öhmangruppen och Nordic Capital erhöll inom ramen för denna undersökning inte någon icke offentliggjord information som rimligen kan förväntas påverka priset på Nordnet-aktien. Styrelsens rekommendation Styrelsen grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Nordnets nuvarande ställning, Nordnets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har utvärderat Erbjudandet i ljuset av Nordnets långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden, Nordnets värde i relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på Nasdaq Stockholm, analytikers och aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Nordnets aktiekurs och lönsamhet, med mera. Styrelsen har vidare beaktat att Öhmangruppen och Nordic Capital tillsammans äger 72,3 procent av aktierna i Nordnet. Under de senaste åren har Nordnet stärkt sina verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet är marknadsledande i Norge, Danmark och Finland, och i Sverige har Nordnet en stark ställning som en av två ledande aktörer som arbetar för att ge sparare kontrollen över sina pengar och investeringar. Nordnet har lanserat en mängd nya produkter inom sparande och lån och hade per 31 december 2016 totalt kunder och 235 miljarder kronor i sparkapital. Nordnet är verksamt på en marknad med stark underliggande tillväxtpotential. Behovet av att ta eget ansvar för sparande, investeringar, pension, med mera, har ökat och Nordnet har varit en ledande aktör i att utmana gamla avgiftsstrukturer och pressa priser. Nordnet har även gjort betydande nödvändiga investeringar under de senaste åren, bland annat inom utveckling av CRM-system, mobilapplikationen och Shareville. Styrelsen bedömer att Nordnets starka position på de fyra hemmamarknaderna, tillsammans med den starka underliggande efterfrågan på självständigt sparande och investeringar till låga priser, skapar goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och gör att Nordnet är väl positionerat för framtiden. 2 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 11

14 Pressmeddelande, 9 januari 2017: uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande. För att bedöma Erbjudandet har styrelsen även beaktat de risker som är förknippade med att lyckas bibehålla tillväxt, lönsamhet och marknadsposition. Trots den starka utvecklingen historiskt står Nordnet och finansindustrin som helhet inför stora förändringar. Nordnet har på det hela taget begränsade resurser men behöver hantera flera operationella och strategiska utmaningar, bland annat regelverksförändringar, ändrade kundbeteenden, konkurrenssituationen och den tekniska utveckling som pågår som bland annat leder till ökad digitalisering och automatisering. För att kunna växa och vara lönsamt i denna miljö är det nödvändigt för Nordnet att kontinuerligt investera i bolagets skalbara operativa plattform och andra operativa automatiseringsprocesser, investera i bolagets personal, i förbättrade kundupplevelser och utveckla nya produkter. Det ihållande låga ränteläget har också satt press på Nordnets lönsamhet. Styrelsen har med anledning av NNB Intressenters erbjudande anlitat Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare. Styrelsen har även uppdragit åt Lenner & Partners att avge en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet. Av Lenner & Partners fairness opinion, som bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att Lenner & Partners anser att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Nordnet ur ett finansiellt perspektiv. Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen enhälligt Nordnets aktieägare att acceptera Erbjudandet om 38 kronor per aktie. Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Nordnet, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om NNB Intressenters strategiska planer för Nordnet och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Nordnet bedriver sin verksamhet. NNB Intressenter har i erbjudandehandlingen daterad den 2 december 2016 uttalat följande: Öhmangruppen och Nordic Capital anser att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för Nordnets aktieägare och att det innebär en attraktiv, långsiktig lösning för såväl Bolaget som dess anställda. Öhmangruppen och Nordic Capital har för avsikt att stödja Nordnets ledning i arbetet med att genomföra ovan nämnda investeringar, men ser inte framför sig några väsentliga förändringar vad gäller Nordnets organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Bolaget bedriver verksamhet. Styrelsen utgår från att uttalandena är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning. Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Stockholm den 9 januari 2017 Nordnet AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Kjell Hedman, styrelseledamot i Nordnet AB (publ) Telefon Denna information är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

15 Pressmeddelande, 9 januari 2017: uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande. Till styrelsen för Nordnet AB (publ) Styrelsen för Nordnet AB (publ) ( Nordnet eller Bolaget ) har uppdragit åt Lenner & Partners Corporate Finance AB ( Lenner & Partners ) att vara finansiell rådgivare till styrelsen i anledning av det av NNB Intressenter AB ( NNB Intressenter eller Budgivaren ) offentliggjorda kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet om att överlåta samtliga utestående aktier i Nordnet mot ett kontant vederlag om 38 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Nordic Capital Fund VIII tillsammans med Öhmangruppen lämnade Erbjudandet genom NNB Intressenter den 25 oktober Villkoren för Erbjudandet har redovisats mer fullständigt i en av NNB Intressenter offentliggjord erbjudandehandling per den 2 december I pressmeddelande från NNB Intressenter per dagens datum har NNB Intressenter höjt vederlaget i Erbjudandet från 37 kronor per Nordnetaktie till 38 kronor per Nordnetaktie. Per dagens datum äger Budgivaren och dess närstående parter (tillsammans Budgivarens närstående parter ) sammanlagt cirka 72,3 procent av Nordnets aktiekapital och röster. En del i Lenner & Partners uppdrag innefattar att avge ett utlåtande till styrelsen, en så kallad fairness opinion, om skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv för Nordnets aktieägare ( Utlåtandet ). I samband med Utlåtandet har Lenner & Partners bland annat: a) granskat villkor och anvisningar för Erbjudandet i pressmeddelande per 25 oktober 2016 och erbjudandehandling per 2 december 2016 samt utkast till pressmeddelande avseende det höjda erbjudandet; b) granskat viss offentliggjord finansiell och annan information som vi bedömt vara relevant avseende Nordnet, däribland årsredovisningar för Bolaget, samt delårsrapporter; c) granskat viss intern finansiell information avseende Bolagets affärsområden och för Nordnet som helhet, samt interna presentationer; d) granskat styrelseprotokoll och finansiella månadsrapporter till styrelsen för de senaste åren; e) diskuterat Bolagets historiska och nuvarande verksamhet, finansiella ställning och resultat med Nordnets finansdirektör och andra ledande befattningshavare; f) granskat analytikerrapporter avseende Nordnet utgivna under de senaste åren; g) granskat aktiekurser och omsättning för Nordnet-aktien; h) jämfört den finansiella utvecklingen för Nordnet och statistik avseende aktiekurser för Nordnet-aktien med vissa andra noterade företag som är jämförbara med Nordnet; i) granskat budpremier och de finansiella villkoren, i den mån de varit offentliga, för vissa jämförbara transaktioner; samt j) gjort sådana andra analyser, granskat sådan annan tillgänglig information såsom analyser, värderingar och utredningar, och beaktat sådana övriga faktorer som Lenner & Partners bedömt vara relevanta för detta Utlåtande. Lenner & Partners har, utan att göra en oberoende verifiering, förlitat sig på att offentliggjord information och att information som tillhandahållits av Nordnet är korrekt och att ingen information av väsentlig karaktär har utelämnats. Lenner & Partners har kritiskt granskat de uppgifter som vi bedömt vara av materiell betydelse för detta Utlåtande, men tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den erhållna informationen. Med avseende på offentligt tillgängliga finansiella prognoser har vi förlitat oss på bekräftelse från ledande befattningshavare i Nordnet att sådana prognoser är rimliga. Utlåtandet är baserat på de förhållanden och den information som varit tillgänglig för oss per dagen för detta Utlåtande. Händelser som inträffar härefter kan komma att påverka Utlåtandet och de antaganden på vilket det grundas. Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller ånyo bekräfta detta utlåtande. Lenner & Partners har ej gjort någon bedömning av de kursnivåer på vilka Nordnet-aktien kan komma att handlas i framtiden. Lenner & Partners Utlåtande baseras på ett going concern-förhållande innebärande att Bolagets verksamhet fortsätter i nuvarande omfattning och att inget oförutsett inträffar avseende verksamheten eller i omvärlden. 4 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 13

16 Pressmeddelande, 9 januari 2017: uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande. För att kunna avge Utlåtandet har Lenner & Partners använt ett flertal allmänt accepterade värderingsmetoder som vanligtvis används för denna typ av analyser. Analyserna har tagits fram enbart i syfte att möjliggöra för Lenner & Partners att tillhandahålla styrelsen detta Utlåtande om skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv för Nordnets aktieägare. Med beaktande av ovanstående förutsättningar och reservationer och sådana övriga omständigheter som Lenner & Partners har bedömt vara relevanta, är det Lenner & Partners uppfattning per denna dag att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för de aktieägare i Nordnet som överlåter sina aktier i enlighet med Erbjudandet. Lenner & Partners är finansiella rådgivare till styrelsen i samband med Erbjudandet och kommer att erhålla ersättning för sitt arbete, varav en fast del är relaterad till detta Utlåtande. Lenner & Partners ersättning är inte beroende av storleken på vederlaget i Erbjudandet, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras, eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej. Lenner & Partners Utlåtande är ställt till styrelsen som information till och underlag vid dess bedömning av Erbjudandet. Utlåtandet berör inte Erbjudandets värde i förhållande till andra affärsmöjligheter tillgängliga för Bolaget och det är inte en rekommendation huruvida aktieägarna i Nordnet skall acceptera Erbjudandet. Utlåtandet får endast användas i sin helhet av styrelsen i sin kommunikation med Bolagets aktieägare i anledning av Erbjudandet. Stockholm den 9 januari 2017 Lenner & Partners Corporate Finance AB Lars Lenner Patrik Tillman 5 14 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende NNB Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017 Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC PRESSMEDDELANDE 10 maj 2017 UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC Den oberoende budkommittén för Dignita

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:35 2016-10-21 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 oktober 2016 en framställning från Advokatfirman Cederquist som ombud för NNB Intressenter AB ("Budgivaren").

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Uttalande från det oberoende styrelseutskottet för Agellis Group AB med anledning av Agellis Group Intressenter AB:s budpliktsbud

Uttalande från det oberoende styrelseutskottet för Agellis Group AB med anledning av Agellis Group Intressenter AB:s budpliktsbud Pressmeddelande Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller något annat land där distribution av detta pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling. avseende

Tillägg till erbjudandehandling. avseende Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice Randstad Holding nv P.O. Box 12600 NL-1100 AP Amsterdam z.o. T +31 (0)20 569 59 11 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien,

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-09-18 TRIBONA AB (PUBL): TRIBONA AB (PUBL): Uttalande från Budkommittén i Tribona AB:s styrelse med anledning av Corem Property Group AB:s offentliga uppköpserbjudande Budkommittén

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Oktober 2009 Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ)

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

NNB Intressenter AB:s Erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ)

NNB Intressenter AB:s Erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) NNB Intressenter AB:s Erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) VIKTIG INFORMATION Allmänt NNB Intressenter AB (org nr 559073-6681) ( NNB Intressenter ), har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:31 2016-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-10-17.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 14 november 2017

PRESSMEDDELANDE 14 november 2017 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Xenella Holding AB. Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ)

Xenella Holding AB. Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) Xenella Holding AB Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna

Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ). Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ)

Läs mer

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande

Läs mer

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud.

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

PRESS RELEASE DEN

PRESS RELEASE DEN PRESS RELEASE DEN 2014-03-21 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Läs mer

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande

Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Uttalande från styrelsen för Sanitec med anledning av Geberits offentliga uppköpserbjudande, inklusive offentliggörande av viss information

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet

Läs mer

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Budpliktsbudet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB (publ) Innehåll Tillägg till Erbjudandehandlingen... 1 Pressmeddelande från Galderma den 10 februari 2011... 2 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer