Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 24 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 24 september 2014"

Transkript

1 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 24 september 2014

2

3 Sidan 3 av 148 Ärende 1

4 Sidan 4 av 148

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Huttunen, Dnr Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på yta vid utgång från parkeringsdäck, Kungsängens infartsparkering Förslag till beslut Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar 1. Den lokala trafikföreskriften om parkeringsförbud på yta vid utgången från parkeringsdäcket, Kungsängens infartsparkering, antas 2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 1 oktober 2014 Sammanfattning På parkeringsdäcket vid Kungsängens infartsparkering finns en yta som leder till trapporna som går ner från parkeringsdäcket. Ytan används av kollektivtrafikresenärer som parkerar på parkeringsdäcket och som ska gå ner till tåget. En del av ytan används också som snöupplag vintertid. För att göra det möjligt för resenärerna att ta sig från parkeringsdäcket till pendeltågsstationen samt underlätta drift och underhåll är det därför viktigt att ytan inte blockeras av parkerade fordon. På platsen sitter idag en skylt om parkeringsförbud, som sattes upp på parkeringsdäcket byggdes. Ytan är dessutom spärrmålad för att uppmärksamma om att den inte är lämplig att parkera på. Däremot har det vid den pågående översynen av lokala trafikföreskrifter framkommit att en lokal trafikföreskrift gällande detta saknas. Tillväxtkontoret föreslår därför att den lokala trafikföreskriften om parkeringsförbud på ytan vid utgången från parkeringsdäcket antas, samt att den träder i kraft den 1 oktober Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2014 Barnperspektiv Parkeringsförbudet gör det lättare att ta sig till och från parkeringsdäcket till fots samt underlättar drift och underhåll av parkeringsdäcket. Detta är till fördel

6 2(2) Sidan 6 av 148 för alla kollektivtrafikresenärer som använder infartsparkeringen, även barn och ungdomar. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Ida Mattfolk Teknisk chef Susanna Huttunen Trafikingenjör Bilagor: 1. Förslag till Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon yta vid utgång från parkeringsdäck, Kungsängens infartsparkering

7 Sidan 7 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Kungsängens infartsparkering Datum: :55 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på yta vid utgång från parkeringsdäck, Kungsängens infartsparkering; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På ytan vid utgången från parkeringsdäcket vid Kungsängens infartsparkering, på markerat område enligt kartbild, får fordon inte parkeras. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Kungsängens infartsparkering

8 Sidan 8 av 148 Kontrolldatum: Kungsängens infartsparkering

9 Sidan 9 av 148 Ärende 2

10 Sidan 10 av 148

11 Tillväxtkontoret Sidan 11 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Huttunen, Dnr Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ny gräns för tättbebyggt område samt nya hastigheter i Upplands-Bro kommun Förslag till beslut 1. Den föreslagna lokala trafikföreskriften om tättbebyggt område antas. 2. Den föreslagna lokala trafikföreskriften om generell hastighet 40 km/h inom tättbebyggt område antas. 3. De föreslagna lokala trafikföreskrifterna om nya hastigheter i Upplands-Bro kommun antas. 4. Tekniska chefen får delegation till och med 31 december 2015 på att besluta om ikraftträdandedatum allt eftersom hastighetsskyltarna kan bytas ut. 5. Tillväxtkontoret får uppdraget att ansöka hos Länsstyrelsen om anpassning av hastighetsbegränsningen på väg 902. Sammanfattning Tillväxtkontoret har tagit fram förslag om en ny gräns för tättbebyggt område, ett förslag om en ny generell hastighetsbegränsning på 40 km/h samt förslag om nya hastighetsbegränsningar på övriga kommunala vägar. Hastighetsplanen, Rätt fart i Upplands-Bro, har utgjort ett av underlagen vid framtagandet av hastigheterna, men eftersom vägsträckor tillkommit och byggts om, kommunen fått tillgång till ny olycksstatistik, genomfört nya hastighetsmätningar samt fått in synpunkter från bland annat Trafikverket, Polisen, Räddningstjänsten och allmänheten, har hastighetsgränserna omarbetats och reviderats. Grundtanken är att i första hand arbeta med hastighetsgränserna 30 km/h vid förskolor, skolor, i bostadsområden samt på lokalgator i centrumområdena, 40 km/h på huvudgator genom centrumområdena samt i industriområdena samt 60 km/h på huvudgator mellan tätorterna. Samtidigt har hastighetsgränserna anpassats efter vägutformning samt med tanke på tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. Varje vägs karaktär och funktion har utretts och målet är att ta fram hastighetsgränser som ger god tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik och samtidigt hög standard vad gäller trafiksäkerhet och buller. Vad gäller trafiksäkerhet har bland annat hänsyn tagits till vägens utformning, korsningspunkter och separeringsgrad för oskyddade trafikanter. En sänkning av hastigheten vid exempelvis en skola eller en bostadsgata, där många oskyddade trafikanter och motorfordon blandas, medför lägre risk för olyckor och personskador. På samma sätt har hänsyn tagits till bullerutsatta områden. På sträckor med bullerstörda fastigheter föreslås lägre hastighetsbegränsning, eftersom lägre hastigheter ger minskade störningar.

12 2(4) Sidan 12 av 148 Förslagen har under sommaren varit ute på remiss hos Trafikverket och Polisen. Synpunkter har inkommit från Trafikverket, som är positivt inställda till de jämna hastighetsstegen och den generella hastighetsbegränsningen på 40 km/h inom tättbebyggt område. Tillväxtkontoret har tagit del av synpunkterna och omarbetat förslagen. Tillväxtkontoret föreslår att de nya hastighetsbegränsningarna införs och att tekniska chefen får delegation på att besluta om de lokala trafikföreskrifternas ikraftträdandedatum allt eftersom hastighetsskyltarna kan bytas ut. Kontoret föreslås också få uppdraget att ansöka om en anpassning av hastighetsbegränsningen på väg 902. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2014 Yttrande från Trafikverket, som inkom den 17 juli 2014 Yttrande från Trafikverket, som inkom den 6 mars 2014 Yttrande från Polismyndigheten, som inkom den 28 januari 2014 Rätt fart i Upplands-Bro, hastighetsplan framtagen av konsultföretaget Trivector Ärendet Konsultföretaget Trivector tog år 2010 fram en hastighetsplan, Rätt fart i Upplands-Bro, baserat på riktlinjer i Rätt fart i staden, som tagits fram av Trafikverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Denna hastighetsplan beslutades att utgöra ett underlag i det fortsatta arbetet med hastighetsöversynen på de kommunala vägarna. I samband med hastighetsöversynen finns också ett behov att se över gränsen för tättbebyggt område. Ett förslag om en ny gräns för tättbebyggt område, samt ett förslag om 40 km/h som generell hastighet inom tättbebyggt område var under våren 2012 ute på remiss hos Trafikverket, Polisen, SL (nuvarande Trafikförvaltningen) och Brandkåren Attunda för inhämtande av synpunkter. Förslaget lyftes därefter till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott den 3 oktober 2012, men återremitterades för att konsekvensutredas ytterligare. En konsekvensutredning togs fram och ärendet lyftes åter till Samhällsbyggnadsutskottet i november Även denna gång återremitterades ärendet för att skickas ut på en ny remissrunda. Gränsen för tättbebyggt område samt förslaget om den generella hastighetsgränsen skickades ut på en ny remissrunda under våren Svar inkom från Polismyndigheten, som inte hade några synpunkter på förslagen och Trafikverket, som i första hand hänvisade till sitt yttrande vid remissrundan Trafikverket påpekade också att nya hastighetsgränser för resterande kommunala vägar bör tas fram och införas i samband med gränsen för tättbebyggt område och den generella hastighetsgränsen, för att undvika olämpliga skillnader i hastighetsbegränsning mellan olika områden och vägavsnitt. Tillväxtkontoret instämmer i denna synpunkt och har under våren 2014 arbetat med att ta fram förslag till nya hastighetsgränser på de kommunala vägarna. Hastighetsplanen, Rätt fart i Upplands-Bro, har varit ett av underlagen vid framtagandet av de nya hastigheterna. Vägsträckor har emellertid tillkommit och byggts om sedan hastighetsplanen togs fram. Tillväxtkontoret har

13 Sidan 13 av 148 3(4) dessutom fått tillgång till ny olycksstatistik, hastighetsmätningar samt fått in synpunkter från bland annat Trafikverket, Polisen, Räddningstjänsten och allmänheten. Därför har hastighetsgränserna omarbetats och reviderats. Grundtanken är att i första hand arbeta med hastighetsgränserna 30 km/h vid förskolor, skolor, i bostadsområden samt på lokalgator i centrumområdena, 40 km/h på huvudgator genom centrumområdena samt i industriområdena samt 60 km/h på huvudgator mellan tätorterna. Samtidigt har hastighetsgränserna anpassats efter vägutformning samt med tanke på tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. Varje vägs karaktär och funktion har utretts, och hastigheter som ger god tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik och samtidigt hög standard vad gäller trafiksäkerhet och buller, har tagits fram. Vad gäller trafiksäkerhet har bland annat hänsyn tagits till vägens utformning, korsningspunkter och separeringsgrad för oskyddade trafikanter. En sänkning av hastigheten vid exempelvis en skola eller en bostadsgata, där många oskyddade trafikanter och motorfordon blandas, medför lägre risk för olyckor och personskador. I en kommunövergripande bullerutredning som genomfördes år 2005 konstateras bland annat att några bostadsområden längs med Bygdegårdsvägen, Enköpingsvägen och Granhammarsvägen störs av buller. Detta har också påvisats i bullerutredningar som genomfördes 2013 på ett antal fastigheter längs med Enköpingsvägen, E18 och Mälarbanan. På dessa sträckor föreslås lägre hastighetsbegränsning, vilket medför att störningarna minskar. De föreslagna nya hastighetsbegränsningarna skickades före sommaren ut på remiss till Trafikverket och Polisen. Synpunkter har inkommit från Trafikverket, som är positivt inställda till de jämna hastighetsstegen och den generella hastighetsbegränsningen på 40 km/h inom tättbebyggt område. Trafikverket anser att hastighetsbegränsningen 30 km/h främst bör användas där många oskyddade trafikanter färdas utmed vägen, exempelvis vid skolor. Vidare framhåller Trafikverket att Upplands-Bro kommun bör ansöka hos Länsstyrelsen om anpassning av hastigheten på de statliga vägar som påverkas av de föreslagna hastighetsförändringarna. Detta gäller främst väg 902 och väg 840. Tillväxtkontoret har redan på uppdrag av Samhällsbyggnadsutskottet ansökt om ändrad hastighetsbegränsning på väg 840. Kontoret föreslås nu också få uppdraget att ansöka om en anpassning av hastighetsbegränsningen på väg 902. Tillväxtkontoret föreslår att de nya hastighetsbegränsningarna införs och att tekniska chefen får delegation på att besluta om de lokala trafikföreskrifternas ikraftträdandedatum allt eftersom hastighetsskyltarna kan bytas ut. För att öka trafiksäkerheten och acceptansen för de nya hastighetsgränserna krävs på vissa vägsträckor fysiska åtgärder. Tillväxtkontoret föreslår att sådana åtgärder utförs inom ramen för kommunens trafiksäkerhetsarbete, som årligen presenteras i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet och som beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Barnperspektiv De nya hastighetsbegränsningarna har stor betydelse ur ett barnperspektiv. Bättre anpassade hastighetsgränser kommer att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter, i synnerhet oskyddade trafikanter som ofta är barn och ungdomar. Särskild eftertanke har ägnats hastighetsbegränsningarna i bullerutsatta områden. Detta kommer att minska bullerstörningar, vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv.

14 4(4) Sidan 14 av 148 TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bilagor: Ida Mattfolk Teknisk chef Susanna Huttunen Trafikingenjör 1. Föreslagna lokala trafikföreskrifter med ny gräns för tättbebyggt område, ny generell hastighet på 40 km/h samt nya hastigheter på övriga kommunala vägar 2. Yttrande från Trafikverket, som inkom den 17 juli Yttrande från Trafikverket, som inkom den 6 mars Yttrande från Polismyndigheten, som inkom den 28 januari Översikt, nuvarande hastighetsgränser, hämtad från NVDB 6. Översikt, föreslagna nya hastigheter

15 Sidan 15 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Begoniaslingan, Bro Datum: :27 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom Begoniaslingans område, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor enligt kartbild inom Begoniaslingans område får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Begoniaslingan, Bro

16 Sidan 16 av 148 Kontrolldatum: Begoniaslingan, Bro

17 Sidan 17 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Kungsängen Datum: :24 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom centrala Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor inom centrala Kungsängen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00021) om hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen på Ekhammarsvägen och ( : 00096) om hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen på Gamla Landsvägen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Kungsängen

18 Sidan 18 av 148 Kontrolldatum: Kungsängen

19 Sidan 19 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Finnstabergsvägen, Bro Datum: :29 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom Finnstabergsvägens område, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor enligt kartbild inom Finnstabergsvägens område får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Finnstabergsvägen, Bro

20 Sidan 20 av 148 Kontrolldatum: Finnstabergsvägen, Bro

21 Sidan 21 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Målerivägen Datum: :50 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom Målerivägens område, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor enligt kartbild inom Målerivägens område får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Målerivägen

22 Sidan 22 av 148 Kontrolldatum: Målerivägen

23 Sidan 23 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Norrbodavägen, Kungsängen Datum: :39 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom Norrbodavägens område, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor enligt kartbild inom Norrbodavägens område får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Norrbodavägen, Kungsängen

24 Sidan 24 av 148 Kontrolldatum: Norrbodavägen, Kungsängen

25 Sidan 25 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Höganäsvägen Datum: :37 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom området Sylta; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor enligt kartbild, inom området Sylta, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Höganäsvägen

26 Sidan 26 av 148

27 Sidan 27 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Skogsblomsvägen Datum: :30 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom Skogsblomsvägens område, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor inom Skogsblomsvägens område får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Skogsblomsvägen

28 Sidan 28 av 148 Kontrolldatum: Skogsblomsvägen

29 Sidan 29 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Dagsverkarvägen, Bro Datum: :26 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim inom Österhagens område, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade sträckor enligt kartbild inom Österhagens område får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Dagsverkarvägen, Bro

30 Sidan 30 av 148 Kontrolldatum: Dagsverkarvägen, Bro

31 Sidan 31 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Artistvägen, Kungsängen Datum: :48 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Artistvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Artistvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00268) om hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen på Artistvägen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Artistvägen, Kungsängen

32 Sidan 32 av 148 Kontrolldatum: Artistvägen, Kungsängen

33 Sidan 33 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Beckasinvägen, Bro Datum: :31 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Vadarvägen och Beckasinvägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Vadarvägen och Beckasinvägen i Bro får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Beckasinvägen, Bro

34 Sidan 34 av 148 Kontrolldatum: Beckasinvägen, Bro

35 Sidan 35 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Blåsarvägen Datum: :47 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Blåsarvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Blåsarvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Blåsarvägen

36 Sidan 36 av 148 Kontrolldatum: Blåsarvägen

37 Sidan 37 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Brushanevägen, Bro Datum: :36 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Rödbenevägen och Brushanevägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Rödbenevägen och Brushanevägen, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Brushanevägen, Bro

38 Sidan 38 av 148 Kontrolldatum: Brushanevägen, Bro

39 Sidan 39 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Enbärsvägen, Kungsängen Datum: :45 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Enbärsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Enbärsvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Enbärsvägen, Kungsängen

40 Sidan 40 av 148 Kontrolldatum: Enbärsvägen, Kungsängen

41 Sidan 41 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Gammeldansvägen, Kungsängen Datum: :53 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Gammeldansvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Gammeldansvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Gammeldansvägen, Kungsängen

42 Sidan 42 av 148 Kontrolldatum: Gammeldansvägen, Kungsängen

43 Sidan 43 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Grafikvägen Datum: :49 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Grafikvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Grafikvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Grafikvägen

44 Sidan 44 av 148 Kontrolldatum: Grafikvägen

45 Sidan 45 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Hallonvägen, Kungsängen Datum: :42 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Hallonvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Hallonvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Hallonvägen, Kungsängen

46 Sidan 46 av 148 Kontrolldatum: Hallonvägen, Kungsängen

47 Sidan 47 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Kyrkvägen, Kungsängen Datum: :46 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Kyrkvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kyrkvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Kyrkvägen, Kungsängen

48 Sidan 48 av 148 Kontrolldatum: Kyrkvägen, Kungsängen

49 Sidan 49 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Norrgrindsvägen, Bro Datum: :28 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Norrgrindsvägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Norrgrindsvägen, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Norrgrindsvägen, Bro

50 Sidan 50 av 148 Kontrolldatum: Norrgrindsvägen, Bro

51 Sidan 51 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Rönnbärsvägen, Kungsängen Datum: :41 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Rönnbärsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Rönnbärsvägen, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Rönnbärsvägen, Kungsängen

52 Sidan 52 av 148 Kontrolldatum: Rönnbärsvägen, Kungsängen

53 Sidan 53 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Sandgrindsvägen, Kungsängen Datum: :43 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Sandgrindsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Sandgrindsvägen, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Sandgrindsvägen, Kungsängen

54 Sidan 54 av 148 Kontrolldatum: Sandgrindsvägen, Kungsängen

55 Sidan 55 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Skarphagsvägen, Kungsängen Datum: :38 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Skarphagsvägen och Gripens backe, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Skarphagsvägen och Gripens backe, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Skarphagsvägen, Kungsängen

56 Sidan 56 av 148 Kontrolldatum: Skarphagsvägen, Kungsängen

57 Sidan 57 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Slånbärsvägen Datum: :44 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Slånbärsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Slånbärsvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Slånbärsvägen

58 Sidan 58 av 148 Kontrolldatum: Slånbärsvägen

59 Sidan 59 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Spireavägen, Bro Datum: :35 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Spireavägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Spireavägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Spireavägen, Bro

60 Sidan 60 av 148 Kontrolldatum: Spireavägen, Bro

61 Sidan 61 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Textilvägen Datum: :51 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Textilvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Textilvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Textilvägen

62 Sidan 62 av 148 Kontrolldatum: Textilvägen

63 Sidan 63 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Vävnadsvägen, Kungsängen Datum: :52 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Vävnadsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Vävnadsvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Vävnadsvägen, Kungsängen

64 Sidan 64 av 148 Kontrolldatum: Vävnadsvägen, Kungsängen

65 Sidan 65 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Assurs väg, Bro Datum: :16 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 40 km/tim på Assurs väg, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 15 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Assurs väg, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00053) om hastighetsbegränsning 50 kilometer i timmen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Assurs väg, Bro

66 Sidan 66 av 148 Kontrolldatum: Assurs väg, Bro

67 Sidan 67 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Enköpingsvägen, Bro Datum: :32 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 40 km/tim på Enköpingsvägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 15 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Enköpingsvägen, på markerade sträckor enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Bro

68 Sidan 68 av 148 Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Bro

69 Sidan 69 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Lejondalsvägen, Bro Datum: :23 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 40 km/tim på Lejondalsvägen och Hällkanavägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 15 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Lejondalsvägen och Hällkanavägen, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00280) om hastighetsbegränsning 50 kilometer i timmen på Dragelundsvägen och Lejondalsvägen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Lejondalsvägen, Bro

70 Sidan 70 av 148 Kontrolldatum: Lejondalsvägen, Bro

71 Sidan 71 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Enköpingsvägen, Bro Datum: :33 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Enköpingsvägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 15 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Enköpingsvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Bro

72 Sidan 72 av 148 Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Bro

73 Sidan 73 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Enköpingsvägen, Kungsängen Datum: :17 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Enköpingsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 15 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Enköpingsvägen, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00253) om hastighetsbegränsning 70 kilometer i timmen på Enköpingsvägen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Kungsängen

74 Sidan 74 av 148 Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Kungsängen

75 Sidan 75 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Kockbackavägen Datum: :34 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Kockbackavägen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kockbackavägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Kockbackavägen

76 Sidan 76 av 148 Kontrolldatum: Kockbackavägen

77 Sidan 77 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Upplands-Bro kommun Datum: :18 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Upplands-Bro kommun; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Följande område i Upplands-Bro kommun, enligt kartbild, ska vara tättbebyggt område med undantag för E18 inklusive ramper. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 0326) om tättbebyggt område i Kungsängen, Brunna och Bro ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Upplands-Bro kommun

78 Sidan 78 av 148 Kontrolldatum: Upplands-Bro kommun

79 Sidan 79 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Upplands-Bro kommun Datum: :19 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 40 km/tim inom tättbebyggt område i Upplands-Bro kommun; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom tättbebyggt område i Upplands-Bro kommun får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Upplands-Bro kommun

80 Sidan 80 av 148 Kontrolldatum: Upplands-Bro kommun

81 Sidan 81 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Enköpingsvägen, Bro Datum: :21 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Enköpingsvägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Enköpingsvägen, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00259) om hastighetsbegränsning 70 kilometer i timmen på Enköpingsvägen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Bro

82 Sidan 82 av 148 Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Bro

83 Sidan 83 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Enköpingsvägen, Kungsängen Datum: :20 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Enköpingsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Enköpingsvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon, med avvikelse från kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 19) om hastighet 40 kilometer i timmen inom tättbebyggt område, inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00258) om hastighetsbegränsning 70 kilometer i timmen på Enköpingsvägen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Kungsängen

84 Sidan 84 av 148 Kontrolldatum: Enköpingsvägen, Kungsängen

85 Sidan 85 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Ginnlögs väg, Bro Datum: :22 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Ginnlögs väg, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Ginnlögs väg, på markerade sträckor enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 00264) om hastighetsbegränsning 70 kilometer i timmen på Ginnlögs väg ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Ginnlögs väg, Bro

86 Sidan 86 av 148 Kontrolldatum: Ginnlögs väg, Bro

87 Sidan 87 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Granhammarsvägen, Kungsängen Datum: :25 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 30 km/tim på Granhammarsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Granhammarsvägen i Kungsängen på markerade sträckor enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den då kommunens lokala trafikföreskrifter ( : 11) om hastighetsbegränsning 70 kilometer i timmen på Granhammarsvägen ska upphöra att gälla. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Granhammarsvägen, Kungsängen

88 Sidan 88 av 148 Kontrolldatum: Granhammarsvägen, Kungsängen

89 Sidan 89 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Lennartsnäsvägen, Kungsängen Datum: :40 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Lennartsnäsvägen, Kungsängen; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 15 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Lennartsnäsvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Lennartsnäsvägen, Kungsängen

90 Sidan 90 av 148 Kontrolldatum: Lennartsnäsvägen, Kungsängen

91 Sidan 91 av 148 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Jurstabergsvägen Datum: :56 Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 60 km/tim på Jurstabergsvägen, Bro; beslutade den. Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 15 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Jurstabergsvägen, på markerad sträcka enligt kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Yvonne Stein, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Marianne Hagman, tillväxtschef Kontrolldatum: Jurstabergsvägen

92 Sidan 92 av 148 Kontrolldatum: Jurstabergsvägen

93 Sidan 93 av 148

94 Sidan 94 av 148

95 Sidan 95 av 148

96 Sidan 96 av 148

97 Sidan 97 av 148

98 Sidan 98 av 148

99 Sidan 99 av 148

100 Sidan 100 av 148

101 Sidan 101 av 148

102 Sidan 102 av 148

103 Sidan 103 av 148 Susanna Huttunen Från: Skickat: den 28 januari :49 Till: Susanna Huttunen Undertecknad har inga synpunkter på planer om tätbebyggt område inom Upplands-Bro kommun med hastighetsbegränsning 40 km/h. Mvh Anders Agnevik TF Gruppchef 5OTR

104 Sidan 104 av 148 Bilaga 5. Råby Bro centrum Bro station Österhagen Rättarboda Översikt, nuvarande hastigheter Hastighet

105 Sidan 105 av 148 Bilaga 5. Brunna Norrboda Tibble Sylta Kungsängen Översikt, nuvarande hastigheter Hastighet

106 Sidan 106 av 148 Bilaga 6. Råby Bro centrum Bro station Österhagen Rättarboda Översikt, föreslagna hastigheter Föreslagen gräns för tättbebyggt område

107 Sidan 107 av 148 Bilaga 6. Brunna Norrboda Tibble Sylta Kungsängen Översikt, föreslagna hastigheter Föreslagen gräns för tättbebyggt område

108 Sidan 108 av 148

109 Sidan 109 av 148 Ärende 3

110 Sidan 110 av 148

111 Tillväxtkontoret Sidan 111 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Henric Carlson, Dnr Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott Detaljplan för Ekhammars gård - Programuppdrag Förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge tillväxtchefen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Ekhammars gård. 2. Programmet åsätts prioritet två Sammanfattning Ägaren av Ekhammars gård har uttryckt intresse för att förtäta området kring gården med bostadsbebyggelse. Efter att ha diskuterat frågan med Tillväxtkontoret har ett skissförslag tagits fram där en tät men låg bostadsbebyggelse har förlagts i området norr om kyrkan samt öster om Gröna dalen. Även kommunägd mark har ianspråktagits för bostäder. Tillväxtkontoret föreslår att man fortsätter studera möjligheten av en sådan exploatering i ett planprogram. Det föreslagna programområdet ligger norr om Kungsängens kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter, i väster av Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen. Alldeles intill det föreslagna programområdet ligger flera av Kungsängens kulturhistoriskt intressantaste miljöer. Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den anledningen passa bra för en tät exploatering. Samtidigt måste en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Det är självklart att frågan om kulturhistorisk anpassning kommer att vara viktig under programarbetet. Förutom frågor om kulturmiljö bör man i ett program studera frågor som rör Gröna dalens roll som rekreativt område och hur man skulle kunna få gångoch cykelvägar till och genom området att kännas trygga. I samband med att den frågan studeras är det även möjligt att resonera kring Hjortronvägens utformning. Gröna dalen har också en stor potential att jämna ut dagvattenflöden. Området är inte utpekat i ÖP 2010 men i den allmänna planeringsinriktningen för Kungsängen anges bland annat ett antal punkter som handlar om att knyta ihop Kungsängens olika delar och stärka gång- och cykelnätet i Kungsängen. Dessa punkter går att utveckla i det området som föreslås studeras i ett planprogram.

112 2(3) Sidan 112 av 148 Beslutsunderlag ÖP 2010 Skissförslag Wennerström Ark, Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den Ärendet Ägaren av Ekhammars gård har uttryckt intresse för att förtäta området kring gården med bostadsbebyggelse. Efter att ha diskuterat frågan med Tillväxtkontoret har ett skissförslag tagits fram där en tät men låg bostadsbebyggelse har förlagts i området norr om kyrkan samt öster om Gröna dalen. Även kommunägd mark har ianspråktagits för bostäder. Tillväxtkontoret föreslår att man fortsätter studera möjligheten av en sådan exploatering i ett planprogram. Det föreslagna programområdet ligger norr om Kungsängens kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter, i väster av Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen. Alldeles intill det föreslagna programområdet ligger flera av Kungsängens kulturhistoriskt intressantaste miljöer. Kyrkan har anor från medeltiden och Ekhammars gård är en rest av den bebyggelse som är kvar från tiden innan tätortsexpansionen av Kungsängen tog fart runt sextio- och sjuttiotalen. Andra kulturhistoriskt intressanta spår i omgivningen är en allé som vittnar om en väg som inte längre används. Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den anledningen passa bra för en tät exploatering. Samtidigt måste en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Inriktningen i den framtagna skissen är att utveckla området till ett område med småhus men ändå många bostäder. Detta skulle kunna åstadkommas genom att man utforskar olika möjligheten att bebygga området med olika typer av småhus, exempelvis med radhus, parhus och stadsvillor. Vid ett tidigare försök till planering upphävdes delar av detaljplanen med hänvisning till att hänsyn till den kulturhistoriska miljön inte hade tagits. Det är självklart att frågan om kulturhistorisk anpassning kommer att vara viktig under programarbetet. Även om det finns gott om intressanta byggnader i närheten av programområdet är det ändå ett område som i dagsläget präglas av ovårdade grönytor och otrygga miljöer. Förutom frågor om kulturmiljö bör man i ett program studera frågor som rör Gröna dalens roll som rekreativt område och hur man skulle kunna få gång- och cykelvägar till och genom området att kännas trygga. Det finns planer på att bredda Bygdegårdsvägen med en cykelväg. Tillgängligheten för både bil men också gång- och cykeltrafik kommer att bli viktig att studera i ett program. I samband med att den frågan studeras är det även möjligt att resonera kring Hjortronvägens utformning. Gröna dalen har också en stor potential att jämna ut dagvattenflöden som idag är problematiska, särskilt längre norrut vid Kungsängens IP. Söder om det föreslagna programområdet ligger Korsängen där ett planprogram finns framtaget. Inriktningen i det planprogrammet är att bebygga området för den gamla idrottsplatsen med bostäder i blandade bostadsformer.

113 Sidan 113 av 148 3(3) Strax väster ligger Tibbleängen där det finns planuppdrag för att planera för bostadsbebyggelse. Planeringen där har inte påbörjats. Området är inte utpekat i ÖP 2010 men i den allmänna planeringsinriktningen för Kungsängen anges bland annat dessa punkter: Gör Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden. Ta vara på ortens natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk. Tillskapa ett väl definierat cykelnät för effektiva cykelresor. Värna Gröna Dalen som grönstråk och jobba medvetet med att ge dalen en förbindande funktion. Alla dessa punkter går att utveckla i det området som föreslås studeras i ett planprogram. Barnperspektiv I området finns goda förutsättningar för att skapa bostäder med god tillgång till grönområden, lekplatser och offentlig service i form av förskola, skola och idrottsplats. Platsen har stor potential att bli en bra boendemiljö för barn. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef David Lanthén chef för Plan- och exploateringsavdelning Bilagor: Skissförslag, Wennerström Ark,

114 Sidan 114 av 148

115 Sidan 115 av 148 Ärende 4

116 Sidan 116 av 148

117 Tillväxtkontoret Sidan 117 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Henric Carlson, Dnr Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott Detaljplan för gamla brandstationen i Bro (Härnevi 1:17 m.fl.) Beslut om samråd Förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplaneförslaget för gamla brandstationen i Bro (Härnevi 1:17 m.fl.) sänds ut på samråd enligt reglerna om normalt planförfarande. Sammanfattning På den plats i Bro där den gamla brandstationen en gång låg planeras nu för ett flerbostadshus. Det nya bostadshuset planeras för fyra våningar och är tänkt att bestå av många smålägenheter. Området för planen är i den gamla delen av Bro. Planområdet gränsar i öster och väster åt villatomter, i norr en verkstadsbyggnad som socialkontoret använder för olika verksamheter samt i söder åt spårområdet. I närheten ligger också Härneviskolan och genom planområdet går Härnevi skolväg. Syftet med detaljplanen är att skapa riktlinjer för ny bostadsbebyggelse med tillhörande förrådsbyggnader. Den reglerar även parkering och dagvattenhantering som blir en nödvändig förutsättning för bostadshuset. De frågor om risker och buller som uppstår för ett hus som byggs så nära spåren är hanterade i planen. Vidare ska planen säkerställa tillgång till en underjordisk ledning i planområdet. Ambitionen är att använda en plats som idag uppfattas som otillgänglig och skräpig, till bostadsbebyggelse. Målet med bostadshuset är att skapa en attraktiv boendemiljö med god tillgång till kollektivtrafik. Inriktningen är att bygga många små lägenheter, något som bland annat kan passa som en första bostad för ungdomar. Parkeringsnormen är lägre för detta hus än för andra hus i kommunen. Anledningen är att det är små lägenheter som är tänkta att byggas och för mindre hushåll är inte behovet av bil lika stort. Det är även mycket när pendeltågsstationen så tillgången till kollektivtrafik är utomordentlig. Planeringen är i linje både med det som anges i RUFS 2010 och i ÖP Beslutsunderlag ÖP 2010, Kf Beslut om planuppdrag, KS SBU 15,

118 2(3) Sidan 118 av 148 Plankarta, Planbeskrivning, Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den Ärendet På den plats i Bro där den gamla brandstationen en gång låg planeras nu för ett flerbostadshus. Det nya bostadshuset planeras för fyra våningar och är tänkt att bestå av många smålägenheter. Området för planen är i den gamla delen av Bro. Planområdet gränsar i öster och väster åt villatomter, i norr en verkstadsbyggnad som socialkontoret använder för olika verksamheter samt i söder åt spårområdet. I närheten ligger också Härneviskolan och genom planområdet går Härnevi skolväg. Den gamla brandstationen uppfördes Byggnaden är uppförd i 1,5 plan och efter att brandstationen flyttade till nya lokaler i början av 90-talet har verksamheten varit verkstad och lager. Planen är liten i sin omfattning. Planområdet är ca 0,45 ha och består av fastigheten Härnevi 1:17, den fastighet där bostadshuset är tänkt att byggas. I planområdet ingår också del av den kommunägda fastigheten Härnevi 1:71. En del av den kommunägda fastigheten används idag till infartsparkering. Fastigheten Härnevi 1:17 är inhägnad av ett plank som sträcker sig över kommunens fastighet, ändå ner till spåret, vilket gör att den är oåtkomlig för allmänheten. Syftet med detaljplanen är att skapa riktlinjer för ny bostadsbebyggelse med tillhörande förrådsbyggnader. Den reglerar även parkering och dagvattenhantering som blir en nödvändig förutsättning för bostadshuset. De frågor om risker och buller som uppstår för ett hus som byggs så nära spåren är hanterade i planen. Vidare ska planen säkerställa tillgång till en underjordisk ledning i planområdet. Ambitionen är att använda en plats som idag uppfattas som otillgänglig och skräpig, till bostadsbebyggelse. Målet med bostadshuset är att skapa en attraktiv boendemiljö med god tillgång till kollektivtrafik. Inriktningen är att bygga många små lägenheter, något som bland annat kan passa som en första bostad för ungdomar. Placeringen av huset ger en tydlig sida åt Härnevi skolväg. Detta skapar ett samspel mellan huset och gaturummet i ett område där de övriga husen är tillbakadragna från gatan. Planen medger också att man ordnar lokaler i gatuvåningen. I dagsläget föreslås förråd i bottenvåningen. För att få en flexibel användning av dessa lokaler ska man förbereda för fönster mot gatan. De förråd som skulle försvinna om de omvandlades till lokaler kan man kompensera för utomhus. Det område som ligger mellan bostadshuset och spåret planeras för användningen parkering på kvartersmark. Detta möjliggör för kommunen att hyra ut marken för parkering för bostäderna. På detta sätt möjliggörs för parkeringsplatser som är avsedda att användas av boende i huset samtidigt som kommunen har kvar ägandet av marken. Den mark det rör sig om kan komma att bli viktig vid en eventuell framtid spår utbyggnad. Även den del som idag används som infartsparkering får användningen parkering vilket också är fallet i dag. Parkeringsnormen är lägre för detta hus än för andra hus i kommunen, ca 0,3 platser per lägenhet. Anledningen är att det är små lägenheter som är tänkta

119 Sidan 119 av 148 3(3) att byggas och för mindre hushåll är inte behovet av bil lika stort. Det är även mycket när pendeltågsstationen så tillgången till kollektivtrafik är utomordentlig. Planeringen är i linje både med det som anges i RUFS 2010 och i ÖP Barnperspektiv Det nya huset kommer att ha en lägenhetssammansättning som idag är ovanlig i Bro. Detta kan ge skapa möjlighet till ett första boende som även kan vara aktuellt för unga vuxna och ungdomar under 18. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtkontorschef David Lanthén chef för Plan- och exploateringsavdelning Bilagor: Plankarta Planbeskrivning

120 Sidan 120 av 148

121 Sidan 121 av 148 Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Gamla brandstationen i Bro (Härnevi 1:17) nr 1404 Bro Upplands-Bro kommun Normalt planförfarande Planbeskrivning Översiktskarta med planområdet markerat i mitten Gamla brandstationen i Bro (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

122 Sidan 122 av 148 Sida 2 av 13 Handlingar. Plankarta med planbestämmelser i skala 1:500 Denna planbeskrivning Övriga handlingar: Trafikbullerutredning , ACAD Acoustics Riskanalys , Brandskyddslaget Dagvattenutredning , WRS Uppsala Markundersökning Härnevi 1: , Sweco Environment AB Planens syfte, bakgrund och huvuddrag. Syftet med detaljplanen är att skapa riktlinjer för ny bostadsbebyggelse med tillhörande förrådsbyggnader och för parkering och dagvattenhantering som blir en nödvändig förutsättning för bostadshuset. De frågor om risker och buller som uppstår för ett hus som byggs så nära spåren är hanterade i planen. Vidare ska planen säkerställa tillgång till en underjordisk ledning i planområdet. Området för planen är i den gamla delen av Bro. På platsen finns i dag en byggnad som uppfördes Byggnaden användes då som brandstation. På senare tid har verksamheten varit verkstad och lager. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan. Planområdet avgränsas av villatomter, spårområde, infartsparkering och en verkstadsbyggnad som socialkontoret använder för olika verksamheter. I närheten ligger också Härneviskolan. Ambitionen är att använda en plats som idag uppfattas som otillgänglig och skräpig, till bostadsbebyggelse. Målet med bostadshuset är att skapa en attraktiv boendemiljö med god tillgång till kollektivtrafik. Inriktningen är att bygga många små lägenheter, något som bland annat kan passa som en första bostad för ungdomar. Placeringen av huset ger en tydlig sida åt Härnevi skolväg. Detta skapar ett samspel mellan huset och gaturummet i ett område där de övriga husen är tillbakadragna från gatan. Planen medger också att man ordnar lokaler i gatuvåningen. I dagsläget föreslås förråd i bottenvåningen. För att få en flexibel användning av dessa lokaler ska man förbereda för fönster mot gatan. De förråd som skulle försvinna om de omvandlades till lokaler kan man kompensera för utomhus. Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

123 Sidan 123 av 148 Sida 3 av 13 Fotomontage med förslagen bebyggelse sedd från Härnevi skolväg Planprocessen Planuppdrag Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott (SBU) gav 5 mars , tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Härnevi 1:17 genom normalt planförfarande. Handläggning Detaljplanearbetet inleddes 2014 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande. Då det område som planen omfattar är litet och tydligt avgränsat har kommunen gjort bedömningen att de frågor som ska behandlas i planprocessen lyfts fram tillräckligt väl även utan planprogram. SBU SBU SBU KF (Kommunfullmäktige) Det aktuella planskedet är plansamråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag upprättas. Preliminär tidplan Samrådsbeslut (SBU) 24 september Samrådstid Oktober- November 2014 Beslut om granskning (SBU) Februari 2015 Granskningstid Mars- April 2015 Antagande (KF) Maj- Juni 2015 Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

124 Sidan 124 av 148 Sida 4 av 13 Förenligt med 3,4 och 5 kap. miljöbalken Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 4 kapitlet berörs inte. Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och ekologiskt känsliga områden. Utomhusluft Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum. Vatten Broviken ingår i vattenförekomsten Mälaren Görväln. Bedömningen av den kemiska statusen har enligt preliminära bedömningar under hösten 2013 förändrats från god status till att den inte uppnår god kemisk status. Bedömningen av den ekologiska statusen baseras på kvalitetsfaktorerna bottenfauna, växtplankton och vattenkemi och allmänna förhållanden. (VISS, 2013) Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på den ekologiska statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. Det leds sedan vidare i ett öppet dike. Se vidare under avsnitt "dagvatten". Ekologiskt känsliga områden På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Behovsbedömning Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Härnevi 1:17 inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. Planområdet är idag anspråkstaget för verksamheter och det har inget miljövärde varken ur landskaps- eller stadsbildssynpunkt. Inget sällsynt djur- eller växtliv hotas heller av att planen genomförs. Planområdet ligger nära Mälarbanan och på grund av detta kan man förutse att det planerade bostadshuset kommer att utsättas för buller och vibrationer. Att ligga i närheten av järnvägen innebär också att man är exponerad för en risk då det går transporter av farligt gods med tåg intill området. Till bostadshuset kommer man att utöka antalet parkeringsplatser i området vilket innebär att det finns en risk för att föroreningar kommer att öka i dagvattnet. Dessa faktorer har undersökt i särskilda utredningar och slutsatserna från dessa har inarbetats i planen. Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

125 Sidan 125 av 148 Sida 5 av 13 Plandata Läge och areal Planområdet är ca 0,45 ha stort och ligger i Bro längs Härnevi skolväg. Det avgränsas i nordväst och sydöst av villatomter, i nordöst av en verkstadsbyggnad och i sydväst av järnvägsspår. Orthofoto med planområdet markerat. Markägoförhållande Planområdet omfattar fastigheten Härnevi 1:17 som ägs av Härnevi Fastighets AB som är dotterbolag till Flexhouse AB samt del av fastigheten Härnevi 1:71 som ägs av Upplands Bro kommun. Gällande planer och tidigare ställningstaganden. Riksintresse Detaljplanen ligger intill Mälarbanan som är riksintresse för kommunikation. Översiktsplan Planområdet ligger inom Bro tätort. I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) anges den allmänna planeringsinriktningen för Bro i ett antal olika punkter. Där står bland annat: Bibehåll Bros måttliga skala där flertalet byggnader inte är mer än fyra våningar höga. Förtäta och förädla tätortens markanvändning så att intrycket av Bro förändras i riktning mot småstad. Utnyttja därvidlag såväl grönska som kompletteringsbebyggelse. Bygg tätt nära stationen och öka tillgängligheten till stationen för cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer. Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

126 Sidan 126 av 148 Sida 6 av 13 Gällande detaljplaner För planområdet och den intilliggande infartsparkeringen gäller detaljplan 19 för del av Härnevi (Ga brandstation) Nr Användningen är i denna plan småindustri och/eller kontor samt personbilsparkering. För området mellan gamla brandstationen och spåret gäller detaljplan För detta område anges användningen park, plantering Plankarta från gällande detaljplan Nr 9006 Härnevi (Ga brandstation) Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

127 Sidan 127 av 148 Sida 7 av 13 Förutsättningar, planförslag och konsekvenser Natur Mark och vegetation Planområdet avgränsas av gator i nordöst och nordväst. Vid den nordvästra gatan ligger även ett trettiotal parkeringsplatser. I sydväst avgränsas planområdet av järnvägen. Marken består till största delen av grus. Invid järnvägsspåren finns en remsa av gräsvegetation. Planområdet innehåller ej några träd. I dagsläget innebär platsen inget mervärde för omgivningen eftersom tomten är omgärdad av ett högt plank. Geologi/Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk undersökning har utförts. Med hänsyn till den kunskap som finns om intilliggande områden finns det skäl att anta att marken består av lera. Rekreation och friluftsliv I närområdet finns en kommunal park och några andra mindre grönområden. Ett par kilometer bort, på södra sidan om järnvägen, ligger bland annat Broängarnas naturreservat. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom området. Bebyggelseområden Landskaps- och stadsbild Området domineras av småhus och parhus men den småskaliga bebyggelsen bryts ibland upp av större volymer som Härnevi skola. På den tomt där bostadshuset planeras ligger i dags en byggnad i en och en halv våning. Byggnaden användes förut som brandstation men har sedan början av nittiotalet inrymt verkstäder och lättare industri. Den blandande och något brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent. Mitt emot planområdet ligger en byggnad med fasaden längs gatan, denna byggnad ger stadga åt gaturummet i detta avsnitt. En byggnad som på motsvarande sätt har sin fasad längs gatan kan här ge ett tydligare definierat gaturum. Ett fyra våningar högt hus blir något högre än omgivande bebyggelse. På andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Ny bebyggelse Planen medger ett flerbostadshus i en hästskoform med öppningen mot spåren. I denna öppning finns en gemensam gård för de boende. Friliggande lägenhetsförråd fungerar dels som bullerskydd, dels som avgränsning för gården. Entréer ligger mot Härnevi skolväg. Huset förslås blir fyra våningar högt. Varje lägenhet har balkong. Lägenheterna är organiserade på var sida om en korridor. Gestaltning Huset är utformat som ett stadskvarter med slutenhet mot gaturummet. I bottenvåningen inryms lokaler, förrådsytor samt tvättstuga. Samtliga av dessa ytor blir uppglasade mot gatan. Fasaderna får balkonger med glasräcken. Takfot utformas med minimalt takutsprång. Huset får en ljus kulör. Fasaderna får utskjutande balkonger och större fönsterpartier i hörnen. Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

128 Sidan 128 av 148 Sida 8 av 13 Illustration av huset sett från järnvägsspåren Material och byggteknik Fasaderna blir putsade i ljus kulör. Bottenvåningen får en mörkare putskulör. Taket utförs i bandplåt eller tegel. Lägenheterna levereras som färdiga moduler, så kallat volymbygge. Ytor vid förråd, lokaler och trapphus blir platsbyggda. Huset har ingen källarvåning. Balkongräcken utförs i aluminium och glas. Tillgänglighet. Huset och gården tillgänglighetsanpassas. Från entrédörrarna vid gatan går ramper upp till den nivå trapphusen ligger på. Från trapphusen går även ramper ner till gårdsnivån. Gården får svag lutning men blir tillgänglig. En stödmur anordnas för att ta upp nivåskillnader mellan parkeringen och gården. Sektion genom kvarteret, gatan och intilliggande hus Offentlig och kommersiell service I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman, Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor. Broskolan har undervisning för årskurs 6-9. Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum, ca 600 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär, Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

129 Sidan 129 av 148 Sida 9 av 13 optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall, sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang, tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att utveckla den kommersiella servicen i närområdet. I gatuvåningen av det planerade bostadshuset är det möjligt att ha butiks eller verksamhetslokaler. Trafik och kommunikationer Gatunät och parkering Planen innehåller inte några nya gator. Härnevi skolväg får i denna plan en trottoar framför föreslaget hus. Körbanan behåller sin nuvarande bredd. Sydväst om planområdet, närmast spårområdet, planeras en parkeringsyta med plats för ca 40 bilar. Marken kommer att ägas av kommunen men hyras ut som parkeringsplatser ämnade för bostadshuset. Parkeringsnormen blir låg, ca 0,3 parkeringsplatser per lägenhet. Detta motiveras av att det är små lägenheter som är tänkta att byggas och för mindre hushåll är inte behovet av bil lika stort. Det är även mycket när pendeltågsstationen så tillgången till kollektivtrafik är mycket god. Den befintliga infartsparkering som ligger nordväst om planområdet behålls men ytskikten planeras att rustas upp. Vid husets sydöstra sida anordnas cykelparkering för de boende. Angöring och handikapparkering förläggs väster om huset, närmast entréerna. Illustrationsplan ny bebyggelse och parkering Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

130 Sidan 130 av 148 Sida 10 av 13 Gång- och cykeltrafik Vid det nya bostadshuset planeras för cykelparkering med plats för en cykel per lägenhet. På den norra sidan av huset kompletteras gatan med trottoar i ett läge där det saknas i dagsläget. Kollektivtrafik Planområdet ligger knappt 200 meter från pendeltågsstationen. Därifrån går också de flesta av Bros busslinjer. Störningar och risker Buller och vibrationer En Trafikbullerutredning har tagit fram av ACAD Accoustic Consulting and Design AB. Nedan redovisas slutsatser från trafikbullerutredningen. Se vidare, ACAD Bullerutredning Härnevi "Ekvivalenta ljudnivån från väg- och spårtrafik vid fasad är lägre än 55 dba. Den maximala ljudnivån från vägtrafik på balkonger och uteplatser är 70 dba eller lägre. Den maximala ljudnivån från spårtrafik på balkonger överskrider 70 dba. Rekommenderad åtgärd är att utföra en skärm mellan huskroppen och förrådet för att iordningställa en gemensam uteplats bakom den. Den gemensamma uteplatsen får en ekvivalent ljudnivå under 55 dba och en maximal ljudnivå under 70 dba. En vibrationsutredning från spårtrafiken bör utföras. Den höga maximala ljudnivån från spårtrafiken ställer höga krav på fasadisoleringen mot spårtrafiken för att uppfylla krav på buller inomhus." Radon Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Risk i samband med närhet till järnvägsspåren Brandskyddslaget har tagit fram en riskutredning. Nedan redovisas slutsatser från Riskutredningen. Se vidare Riskanalys , Brandskyddslaget "Det aktuella planområdet Härnevi 1:17 i Bro ligger i ett utsatt läge med hänsyn till olycksrisker förknippade med järnvägstrafiken på Mälarbanan och den aktuella bebyggelsestrukturen inom planområdet uppfyller inte de rekommenderade skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram. På järnvägen går person- och godstrafik samt även transporter av farligt gods. Osäkerheten i vad som transporteras på järnvägen är stor men de kartläggningar som finns för den specifika sträckan visar på att antalet transporter med farligt gods är begränsat samt att det endast är vissa typer av ämnen som transporteras. Eftersom det är möjligt att transportera alla typer av ämnen på järnvägen har detta beaktats i analysen. Riskanalysen visar på en hög individrisknivå i direkt anslutning till järnvägen vilket i princip uteslutande beror på risken för urspårning. På ett avstånd av ca 20 meter från järnvägen är individrisknivån acceptabel. Samhällsrisken i området ligger inom det så kallade ALARP-området (ALARP = as low as reasonably possible) där åtgärder ska vidtas så länge de bedöms vara rimliga ur ett kostnads-/ nyttoperspektiv. När det gäller samhällsrisken för området förutsätter den en utbyggnad av Bro Trädgårdsstad, en exploatering av ca 900 bostäder på motsatt sida järnvägen vilket markant ökar persontätheten i det i dag obebyggda området. Skulle inte denna utbyggnad ske ligger samhällsrisken på en betydligt lägre nivå och det kan då finnas möjlighet att ompröva föreslagna åtgärder. För att hantera och sänka risknivån för det aktuella planområdet inom Härnevi 1:17 föreslås följande åtgärder: Avstånd från närmaste spår till byggnader med stadigvarande vistelse ska vara minst 25 meter. Utrymmen utomhus inom 25 meter från närmaste spår ska utföras så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Fasader, inklusive fönster, på byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot järnvägen ska inom ett avstånd av 30 meter från närmaste spår utföras så att brandspridning in i byggnaden hindras under den tid det tar att utrymma lokalerna. Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

131 Sidan 131 av 148 Sida 11 av 13 Byggnader inom 50 meter från järnvägen ska utföras med minst en utrymningsväg som vetter bort från järnvägen. Kravet gäller även innergård med föreslagen bebyggelsestruktur. Byggnader inom 50 meter från järnvägen ska förses med friskluftsintag som är placerade mot trygg sida och ventilationssystem ska förses med möjlighet till enkel avstängning. Genomförs dessa åtgärder bedöms att tillräcklig hänsyn till risker förknippade med närheten till järnvägen har tagits." Markföroreningar En markundersökning har gjorts 2010 på fastigheten Härnevi 1:17 för att se om marken var förorenad. Vid det tillfället påträffades inga föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. Bygg- och miljönämnden har gett exploatören Flexhouse AB ett föreläggande om att genomföra en kompletterande markundersökning, dels för a för att söka efter ämnen som inte har provtagits för tidigare och dels för att utöka antalet provpunkter. Denna process löper parallellt med planprocessen. På plankartan anges att bygglov inte medges förrän eventuella markföroreningar är sanerade. Teknisk försörjning Dagvatten WRS har tagit fram en dagvattenutredning. Nedan redovisas slutsatser från PM dagvattenhantering. Se vidare PM Dagvattenhantering DP Härnevi 1:17 "Föreslagna genomsläppliga markbeläggningar och gräsytor ger en bra dagvattenhantering för markytorna i form av både avskiljning/rening och flödesminskning/utjämning. Endast en mycket liten andel av markytan sluts med asfalt, betongplattor eller dyl. Takytorna utgör en stor del av planområdets yta och kommer utan åtgärder att bidra med en stor andel av dagvattenflödet från detsamma. Takvattnet föreslås i första hand hanteras i markförlagda magasin på gårdens gräsytor. Trots begränsade gräsytor finns utrymme för långtgående flödesutjämning. Med en takvattenhantering som bidrar till ett lokalt omhändertagande av dagvattnet enligt ovan bedöms den planerade dagvattenhanteringen ge en långtgående fördröjning och rening och bör således tillfredsställa kommunens krav." Vatten- och avlopp En VA-ledning går i dagsläget över fastigheten. Denna ledning flyttas och läggs längs med fastigheten Härnevi 1:17s sydöstra sida. Ledningsrätten för ledningen säkras med ett u-område. Värme Exploatören för samtal med E-ON om möjligheten att ansluta huset till fjärrvärmenätet. Ett annat uppvärmningsalternativ är bergvärme. El, tele, bredband Samtal förs mellan exploatören och de aktörer som levererar el, tele och bredband. Vid arbeten i gata ska man förbereda för framdragning av bredband. Avfall Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska dimensioneras så att s.k. fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system för insamling av matavfall. Konsekvenser av planens genomförande Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

132 Sidan 132 av 148 Sida 12 av 13 En exploatering i det aktuella området kommer att innebära stora positiva konsekvenser för möjligheten att skaffa en liten bostad i Bro. Utbudet av mindre lägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre bebyggelse än vad som är fallet i dag. Genomförande Organisatoriska frågor Anvsvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark samt VA och dagvattenledningar inom allmän platsmark och u-områden. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av gator och för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar inom allmän platsmark. För VA-ledningar utanför u- områden inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten inom planområdet som krävs för planens genomförande. Exploatörerna ansvarar och står för avtal med ledningsägare i området, och bekostar alla erforderliga åtgärder (där så krävs) som är nödvändiga för planens genomförande, t.ex. flytt av ledningar. Kostnadsansvar för gator och ledningar inklusive anslutningar till befintlig infrastruktur ligger på exploatören och regleras i kommande exploateringsavtal Avtal Mellan Upplands-Bro kommun och Härnevi Fastighets AB finns ett överenskommet planavtal, som reglerar kostnader och ansvarsfördelning i samband med upprättande av detaljplan. Exploateringsavtal ska upprättas mellan parterna senast innan detaljplanen antas. Fastighetsrättsliga frågor Ägoförhållanden Kommunen äger parkeringen på kvartersmark inom planområdet. I planområdet ingår fastigheten Härnevi 1:17 som ägs av Härnevi Fastighets AB. Fastighetsbildning Inga fastighetsbildningar tillkommer efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. I detaljplanen finns kommunägd mark som ska hållas tillgänglig för parkeringsändamål för planerade bostäder. Servitut bildas genom avtalsservitut eller i lantmäteriförrättning. Tekniska frågor Tekniska utredningar Inför bygglovskedet ska exploatören utföra och redovisa geoteknisk utredning och radonundersökning. En geoteknisk undersökning ska ligga till grund för att visa att det inte kommer att uppstå problem med vibrationer i huset. Ekonomiska frågor Bygglov, bygganmälan Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Lantmäteriförättning Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. Administrativa frågor Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

133 Sidan 133 av 148 Sida 13 av 13 Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Medverkande Henric Carlson - Upplands-Bro kommun Ylva Rathsman - Upplands-Bro kommun Charlotta Ahlstrand - Upplands-Bro kommun Tomas Högberg - Upplands-Bro kommun Susanna Huttunen - Upplands-Bro kommun Michael Andersson - Upplands-Bro kommun Therese Eriksson - Upplands-Bro kommun Katrin Karlsdottir - Upplands-Bro kommun Mikael Rosenberg - Flexhouse AB Lars Kristiansson - Flexhouse AB Roger Jakobsson - ZIN Arkitektur Joel Johansson - ACAD Accoustics Lisa Åkesson - Brandskyddslaget Daniel Stråe - WRS Uppsala Gamla brandstationen i Bro. (Härnevi 1:17 m.fl.), nr 1404 Planbeskrivning

134 Sidan 134 av 148

135 Sidan 135 av 148 Ärende 5

136 Sidan 136 av 148

137 Tillväxtkontoret Sidan 137 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Cecilia Narström, Dnr Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Planuppdrag för ny detaljplan för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269 Förslag till beslut Tillväxtchefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269 med normalt planförfarande. Planuppdraget föreslås prioritet tre. Sammanfattning Upplands-Bro kommuns invånare blir fler och kommunen strävar efter att kunna erbjuda medborgarna närhet och valfrihet vid val av skola och undervisningsmetoder. Fastigheten Ekhammar 4:405 ägs av Specialboende i Stockholm AB och ingår i Stadsplan 24 för del av Ekhammar. Området ligger knappt 1 km norr om Kungsängen centrum. Fastigheten är ca 900 kvm stor och ligger bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om fastigheten ligger allmän platsmark planlagd som park. Upplands-Bro kommun äger parkmarken. Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör 2017 men föreningen kan söka ytterligare tillfälligt bygglov till Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av kommunens parkmark för barnens utelek. Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. För att göra detta möjligt behöver en ny detaljplan tas fram som tillåter ändrad användning av fastigheten från endast bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Fastighetsägaren önskar även köpa parkmark från kommunen som föreningen idag redan nyttjar för utelek. Beslutsunderlag Plankarta Stadsplan 24 del av Ekhammar fastställd den 17 september 1984 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP antagen den 15 december i Kommunfullmäktige 2011 Avsiktsförklaring förändring av detaljplan för fastigheten 4:405 - inkom den 10 mars 2014 Fastighetskarta, Avsiktsförklaring - förändring av detaljplan för fastigheten Ekhammar 4:405 - inkom den 8 augusti 2014 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2014

138 3(3) Sidan 138 av 148 Orienteringskarta den 12 september 2014 Ärendet Upplands-Bro kommuns invånare blir fler och kommunen strävar efter att kunna erbjuda medborgarna närhet samt valfrihet vid val av skola och undervisningsmetoder. Fastigheten Ekhammar 4:405 ägs av Specialboende i Stockholm AB och ingår i stadsplan 24 för del av Ekhammar. Området ligger knappt 1 km norr om Kungsängen centrum och ingår i Ekhammarområdet. Fastigheten är ca 900 kvm stor och ligger bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om fastigheten ligger allmän plats mark planlagd som park. Upplands-Bro kommun äger parkmarken. Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori förskoleverksamhet för en avdelning i den befintliga byggnaden på fastigheten efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet sedan 2007 som förlängts och upphör De lagändringar i Plan och bygglagen som trädde i kraft den första juli 2014 innebär att det är möjligt att söka ytterligare ett tillfälligt bygglov på fem år till Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en cirka 900 kvm stor del av kommunens parkmark för barnens utelek. Kommunfastigheter AB som äger kommunens förskolefastigheter vill inte äga små förskolor av storleken en till två avdelningar. Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. För att göra detta möjligt och svara upp mot framtida samhällsbehov behöver en ny detaljplan tas fram som tillåter ändrad användning av fastigheten från endast bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Fastighetsägaren önskar även köpa parkmark från kommunen som föreningen idag redan använder för utelek. Plan- och exploateringsavdelningen bedömer att i planförslaget för området ska hänsyn tas till allmänhetens möjlighet att genom släpp i bebyggelsen nå och använda naturmarken söder om planområdet planlagd som park. Hänsyn ska även tas till behoven för den kommunala skötseln av naturmarken. Planförslaget för ny detaljplan bör även utreda lämplig exploatering för framtida skolverksamhet och utformning av området. Trafiksituationen med bilar som väntar när föräldrar hämtar och lämnar sina barn bör ses över så att annan trafik på Skyttensväg kan köra förbi utan att hindras. För att svara upp mot framtida behov av förskoleverksamhet kan det finnas behov av att kunna utvidga verksamheten och öka byggrätten. Förslaget bör utreda att det finns tillräckligt med ytor för utevistelse för skolbarnen inom den egna fastigheten men att inte för stor del av parkmarken läggs till fastigheten så att allmänhetens behov av rekreationsutrymme inte längre tillgodoses. Eftersom allmän platsmark planlagd som park i ett bostadsområde kommer att tas i anspråk ska ett normalt planförfarande användas. Tillväxtchefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:408 genom normalt planförfarande. Planuppdraget föreslås prioritet tre.

139 Sidan 139 av 148 3(3) Barnperspektiv Planförslaget ger goda möjligheter att skapa en trygg skolmiljö i en naturnära miljö. Omgivningen inom planområdet uppmuntrar till lek, rörelse, lärande och upptäckande. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Cecilia Narström Planarkitekt Bilagor: 1. Orienteringskarta den 12 september Plankarta Stadsplan 24 del av Ekhammar - fastställd den 17 september Avsiktsförklaring förändring av detaljplan för fastigheten 4:405 - inkom den 10 mars Fastighetskarta, Avsiktsförklaring - förändring av detaljplan för fastigheten Ekhammar 4:405 - inkom den 8 augusti 2014 Kopia av beslut till: Kungsängens intresseförening för Montessori e-post:

140 Orienteringskarta Sidan 140 av 148

141 Sidan 141 av 148

142 Sidan 142 av 148

143 Sidan 143 av 148

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Conny Thiman (S) Christina Brofalk (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Conny Thiman (S) Christina Brofalk (C) Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 2012-11-28 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP) ordf Catharina Andersson (S) Irène Seth

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Ärende 1 UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Charlotte Ahlstrand Tillväxtkontoret/TA charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se Datum Vår

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Program trafiksäkerhetsåtgärder

Program trafiksäkerhetsåtgärder Program 2012 trafiksäkerhetsåtgärder Innehåll Trafiken blir allt intensivare 3 Karta med trafiksäkerhetsåtgärder 4 Åtgärder genomförda under 2011 5 Genomförande av hastighetsrevision 6 Inventering av busshållplatser

Läs mer

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2014

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2014 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2014 Fastställt av Samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-05 2013-11-07 Reviderad 1: 2014-01-08 Reviderad 2: 2014-02-12 Susanna Huttunen Tillväxtkontoret Sida 1 av 22 Innehåll

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell 08-581

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/44550 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/53913 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun 2016-04-18 KS 15/0024 Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för TIBBLEÄNGEN Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt planförfarande ÄPBL 1987:10 Planområdet Genomförandebeskrivning Sida 3 av 5 Innehåll

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 11 april 2016

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 11 april 2016 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 11 april 2016 Ärende 1 3 av 37 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Charlotte Ahlstrand Tillväxtkontoret/TA charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning

Läs mer

Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun

Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun Sammanställning av remissvar med kommentarer Tenhult Tenhults Vägförening Synpunkter om förändrad trafiksituationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2016

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2016 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2016 Beslutad av Tekniska nämnden 2016-02-22 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 www.upplands-bro.se Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste

Läs mer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-09-01, kl.08:30-11:15 Plats: Regionens hus sal A 12 Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län TRV

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

... Olle Nykvist. ... Catharina Andersson (S) ... Marcus Sköld (M)

... Olle Nykvist. ... Catharina Andersson (S) ... Marcus Sköld (M) PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Gemaket,, 15:30 16:30 Ajournering ande Övriga deltagare Ledamöter Catharina Andersson (S), ordförande Tilman D. Thulesius (MP), 1:e vice ordförande Marcus Sköld (M), 2:e

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman, Kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-09-30 Dnr TN 2013/65 Dnr KS 2013/7 Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Bakgrund I motion till kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid KALLELSE 2012-04-02 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2016-11-29 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 6 december 2016 Plats och tid Stadshuset A394, 08:15 Ledamöter Ordförande Jazmin

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 2015

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 2015 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 2015 Ärende 1 3 av 100 Medborgarförslag Kattens Park Förslag till beslut 1 Som yttrande över medborgarförslaget om kattpark överlämna Tillväxtkontorets

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. Astrid Nyström BUN

KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. Astrid Nyström BUN Uppsala 6uK xoft-o[-xi Arew^c \>\0 "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-12-19 BUN-2012-1482.60 Barn- och ungdomsnämnden Detaljplan för

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-29 Diarienummer TE/2016:928 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/86131

Ärendenr: TRV 2012/86131 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-11-30 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt 010-1235940 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron.

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron. Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-320-02133 Sida 1 (12) Handläggare Daniel Firth 08-508 261 24 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-11-19 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27 november 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27 november 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27 november 2013 Ärende 1 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Cecilia Narström, 08-581

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM FRAMSTÄLLAN Solna 2012-11-07 Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ärendenr: TRV 2012/79648 Trafikverket Ärendemottagningen Enhet Trafikmiljö Box 810 781

Läs mer

Bilaga 2 - Projektlista Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2016

Bilaga 2 - Projektlista Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2016 Bilaga - Projektlista Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 06 Innehållsförteckning Projektnummer 4 5 6 7 4 6 7 8 9 4 5 6 Namn PROJEKT MED PRIORITET (EJ INBÖRDES ORDNING) Regional gång- och cykelväg genom

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1 (2) Johan Hellgren Östergarn Skags 277 623 68 Katthammarsvik Stig Hellgren Östergarn Skags 281 623 68 Katthammarsvik Trafikverket Region Stockholm Gotlandskontoret (ärendenr:

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 24--3 Ärendenr: TRV 23/6846 Trafikverket Region Väst Joakim Bergman Samhälle Trafikmiljö Telefon: 77-92 92 www.trafikverket.se joakim.bergman@trafikverket.se

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på.09 samt på påfartsväg till och avfartsväg från i trafikplats Vasa,

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 Rev. 2014-01-23 Rev. 2014-01-28 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset,

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län Dnr 17 059 Sammanfattning Trafikverket genomför nationellt ett arbete med anpassningar

Läs mer

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg 1 [7] 53-34 Referens Olof Karlsson Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg Syfte Syftet med detta är att motivera val av planerat läge för återvinningsstation (ÅVS) vid

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Ärende 6 Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Tjänsteskrivelse 2013-03-28 MHN 2012.0039 Handläggare: Kristin Södergren Myndighetsnämnden Svar på motion om hastighetsbegränsning på

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Planbesked för Elefanten 19

Planbesked för Elefanten 19 1 (3) Ärende 25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-05-16 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Planbesked för Elefanten 19 Diarienummer: SBN-2016-02355 Fastighet: Elefanten 19 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/33545

Ärendenr: TRV 2012/33545 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010 123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer