Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle"

Transkript

1 Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

2 ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH JOHNNY ANDERSSON ILLUSTRATIONER: HANS SANDQVIST, NIBE OCH ETC FOTO: PER WESTERGÅRD, HANS SANDQVIST, SCANPIX OCH PRESSENS BILD

3 Energieffektiv teknik för värme och kyla Värmepumpar spelar en allt viktigare roll i det svenska energisystemet, inte minst för uppvärmning av småhus. Värmepumpar står i dag för cirka 15 av de totalt 100 TWh energi som används i Sverige för uppvärmning och varmvatten. Värmepumpar är en beprövad och numera helt accepterad teknik som har utvecklats i Sverige under flera årtionden. Den svenska marknaden står för en fjärdedel av de värmepumpar för uppvärmning som säljs i hela världen. Vad många inte vet är att det är samma grundprincip som driver villavärmepumpar, vanliga kylskåp och frysar och de stora kylanläggningar som behövs för att skapa ett behagligt inomhusklimat på kontor och i köpcentrum. Om systemets väsentliga funktion är att hålla något kallt, till exempel maten i ett kylskåp, är det ett kylsystem. Om systemet istället används för att värma ett hus är det en värmepump. Men ofta kan man ha samtidig nytta av kyla på ett ställe och värme på ett annat. Därför brukar man använda samlingsbegreppet värmepumpande tekniker. Värmepumpens största fördel är att den hämtar energi från värmekällor med låg temperatur som uteluft, mark, berg, floder och sjöar eller spillvärme från industrin. Värmepumpen höjer sedan temperaturen till en Figur 1. En del el blir tre delar värme och två delar kyla. En värmepump är så finurlig att man för 1 kwh köpt el får 3-5 kwh värme och 2-4 kwh kyla. 3

4 InfraCity är ett modernt kontorsoch konferenskomplex i Upplands Väsby som använder avancerad värmepumpsteknik för att uppnå hög komfort och energieffektivitet. 4

5 användbar nivå, det kan röra sig om 50 grader i en radiator eller 35 grader i ett golvvärmessystem. För detta krävs elektrisk energi till den motor som driver kompressorn. Drivenergin blir sedan tillsammans med den energi som fångats upp i förångaren via köldmediesystemet till nyttig värmeenergi. Värmepumpen kan också användas för att utjämna termiska över- och underskott. Detta sker i olika stora nät inom en byggnad, en industri eller ett samhälle. Energin kan sparas och användas vid den tid på dygnet eller året då den behövs. Ett exempel på detta är en bergvärmepump som på vintern använder den värme som solen tillfört berget på sommaren. Hålet i berget som värmen tas ur kallas energibrunn. Radiator Cirkulationspump för värmesystemet 1. KOMPRESSOR 2. KONDENSOR 3. EXPANSIONS- VENTIL 4. FÖRÅNGARE Köldbärarpump Varmvattenberedare Elpatron för spetsvärme Växlingsventil mellan uppvärmning och varmvatten Köldbärarpump Lågtemperatur, t ex jord, berg eller sjövatten Cirkulationspump för värmesystemet Figur. 2. Om man värmer en vätska börjar den koka och blir till ånga. Om man dessutom höjer ångans tryck med hjälp av en kompressor (1) så kommer den att kondensera vid en högre temperatur än annars, och man kan på så vis pumpa värme från en källa med låg temperatur, i förångaren (4), till en med högre temperatur, i kondensorn, (2). För att få trycket normalt igen används en expansionsventil (3). För att få systemet att fungera behövs el till kompressor och cirkulationspumpar. 5

6 Forskning som burit frukt Värmepumpar är en sedan länge beprövad teknik i Sverige. Den forskning och utveckling som bedrivits sedan 30 år har lett till framgångsrika företag med dominerande positioner på marknaden, även internationellt. I början var drivkraften att minska oljeberoendet Utvecklingen av värmepumpar började på allvar i slutet av 1970-talet. Som en följd av oljekrisen fick forskningen ett kraftigt statligt stöd. Målet var att stötta användningen av inhemsk energi för att minska användningen av olja till uppvärmning. Många idéer testades och entusiasmen var stor bland dem som deltog. Staten gav bland annat stöd till utveckling och demonstration av olika typer av stora värmepumpar för fjärrvärmenät. Dit hörde världens största uteluftsvärmepumpar och stora sjövattenvärmepumpar. En mängd olika tekniker för villavärmepumpar testades, exempelvis olika utformningar av bergvärmehål. Eftersom borrning är dyrt undersökte man om det gick att minska borrdjupet med hjälp av återladdning med värme från solfångare. Miljöfrågor viktiga i forskningen Man studerade också miljöfrågor, som bullerspridning från stora värmepumpsanläggningar byggda i anslutning till befintliga oljeeldade värmecentraler. Om målet med att ersätta olja med värmepumpar skulle nås var det viktigt att man fick acceptans hos de boende. Den primära orsaken till att forskningen och utvecklingen av värmepumpar blev så framgångsrik i Sverige var att det fanns ett antal statliga intressenter som Byggforskningsrådet och Vattenfall som vågade satsa på utveckling av ny teknik. Användningen av värmepumpar i villor och fjärrvärmesystem tog fart i slutet av 70-talet. Men i mitten av 1980-talet drogs det statliga investeringsstödet in samtidigt som oljepriset sjönk. Då blev det inte längre lika lönsamt att sätta in värmepump. Luften gick delvis ur marknaden och flera företag lämnade området. 6 Teknikupphandling drev på utvecklingen 1994 initierade NUTEK en teknikupphandling för villavärmepumpar. Tävlingen väckte stort intresse och många företag deltog. Men under tävlingsperioden beslutades det om ett förbud mot klorerade köldmedier, till exempel freoner. Tävlingsbestämmelserna ändrades, så att systemen skulle innehålla

7 Forskare vid IUC (Installatörernas utbildningscentrum) i Katrineholm. Vid IUC finns sedan 2005 ett nytt laboratorium för experiment på och provning av kylmaskiner. Laboratoriet är ett samarbete mellan utbildningscentrumet, avdelningen för Energiteknik vid KTH samt värmepump- och kylteknikbranscherna. klorfria köldmedier. Men komponenterna i de system som slog igenom med hjälp av tävlingen, främst kompressorer och oljor, var inte anpassade till de nya köldmedierna. Det ledde till driftproblem, haverier och många försäkringsärenden. Trots de tekniska problemen medförde tävlingen ett nytt intresse för värmepumpar samtidigt som energipriserna åter ökade. Forskningsprogram i samarbete har gett resultat Kyl- och värmepumpsbranschen kännetecknas av en stor spridning i företagsstorlek och verksamhet. Därför var det extra lyckosamt att få med ett större antal tillverkare och användare när det första sammanhållna forskningsprogrammet, Alternativa köldmedier, startade Ett projekt handlade om utformning och smörjning av kompressorlager. Det löste ett av de problem som uppkom vid bytet till klorfria köldmedier. Det problemlösande och kunskapsuppbyggande samarbetet mellan branschen och forskarna var 7

8 mycket framgångsrikt. Detta första program kom att följas av ytterligare två, Klimat 21 och eff-sys. De finansierades av Energimyndigheten tillsammans med ett femtiotal industrier och organisationer. Resultaten från dessa program har redan minskat energianvändningen i kyl- och värmepumpsanläggningar, och kommer i framtiden att spara ännu mer energi. Konkreta resultat spänner över breda fält. Det handlar om alltifrån datormodeller för villavärmepumpar och kyldiskar i butiker, till värmeöverföring såväl i små kylskåp som i stora värmepumpar i fjärrvärmesystemet. Inom eff-sys och dess föregångare har kunskap om värmepumpande tekniker byggts upp hos med den årliga besparingen på cirka 13 miljarder kr/år kan all värmepumpsforskning sedan 1975 återbetalas på fyra dagar. EFF-SYS, SLUTRAPPORT, MARS 2005 både forskare och industrier. Samarbetet har bildat en bas för en framgångsrik industriell utveckling. En mogen marknad har vuxit fram utan direkta stöd sedan mitten av 80-talet. En indikation på att svenskt värmepumpskunnande också hör till det absoluta internationella toppskiktet är att International Energy Agency s informationscenter för värmepumpande teknologi, Heat Pump Centre, ligger hos SP i Sverige. 8 Värmepumpsforskning en lönsam affär De samhällsekonomiska, miljömässiga och företagsekonomiska vinsterna av den svenska värmepumpsforskningen har varit stora sedan 1970-talet. Den har bland annat ökat energieffektiviseringen och hjälpt till att minska oljeanvändningen. Värmepumpstekniken har också bidragit till att Sverige har världens mest miljövänliga komfortkyla i kontor och lokaler genom fjärrkyla. Utan värmepumpar hade det inte heller funnits förutsättningar för att pröva frikylatekniken. Samtidigt har de värmepumpar som används i Sverige bidragit till att vår energianvändning minskat. En beräkning från 2005 kan belysa hur mycket värmepumpsforskningen kostat i relation till de uppnådda resultaten: Alla installerade värmepumpar i Sverige bidrar med gratisenergi som kan beräknas motsvara 13 miljarder kwh per år. Om besparingen värderas till 1 kr/kwh motsvarar det 13 miljarder kronor per år. Det innebär att kostnaden för all värmepumpsforskning sedan 1975 återbetalas på fyra dagar.

9 Värmepumpar spelar en viktig roll i samhället Under 70- och 80-tal utvecklades stora demonstrationsanläggningar, delvis finansierades av offentliga medel. De följdes av ett stort antal värmepumpar anslutna till fjärrvärmesystemen. Dessa pumpar hade en oftast en effekt på 10 MW, vilket blev en standardstorlek. De byggdes sedan samman till större anläggningar. Dessa system använde värmekällor som tidigare inte använts, som renat avloppsvatten, värme från sopförbränning och överskottsvärme från fjärrkylningssystem. Denna energi användes till att både kyla och värma byggnader genom att omvandla överskottenergin till nyttig energi i ett annat system. Fjärrvärme från avloppsvatten, spillvärme och havsvatten I Stockholms fjärrvärmesystem finns två stora anläggningar med värmepumpar som använder helt olika tekniker för att utvinna energi. Värtaverket, med en värmekapacitet på 260 MW och en kylkapacitet på 48 MW, använder bräckt vatten från Östersjön som värmekälla. Saltet i vatt- Värmepumpen vid Värtan är unik, den är byggd på en flotte ovanpå vattenintaget. 9

10 Hammarbyverket har en värmeeffekt på 225 MW och en kyleffekt på 40 MW och använder renat avloppsvatten som värmekälla. 10

11 net ställer extra krav på att värmepumpen är beständig mot korrosion. I forskningsprogrammet Klimat-21 studerades denna teknik. Dessutom gav forskningen resultat om hur värmepumpars förångare kunde anpassas till de nya klorfria köldmedierna. Verket i Värtan levererar också fjärrkyla via ett separat nät. Kylan återför värme från anslutna kontorsbyggnader som sedan återvinns i värmeverket. Det kylda vattnet kan sedan gå tillbaka och hämta mer värme till systemet. I Hammarbyverket används renat avloppsvatten från det närbelägna reningsverket, dit vattnet skickas tillbaka efter att ha kylts av i värmepumparnas förångare. Trots att Hammarbyverket ligger vid kajkanten är det bättre att använda avloppsvattnet som alltid är varmare än sjövattnet. Fjärrvärmesystem kan ge kylning på sommaren Avfall används som bränsle i kraftvärmeverk. Det är ett effektivt sätt att använda restprodukter som inte kan ingå i retursystem. Men det kräver en mycket effektiv avgasrening och underhåll. Värmen från kraftvärmeverket används i fjärrvärmenäten och elektriciteten kan användas för att driva värmepumpar utanför fjärrvärmeområdet. På sommaren, när värmen enbart behövs för tappvarmvatten, kan fjärrvärmenäten istället användas för att distribuera värmedriven fjärrkyla. Det ger möjlighet att producera el även på sommaren, vilket ger bättre verkningsgrad och ekonomi. Svenska forskare har tagit fram värmedrivna kylsystem som arbetar med de temperaturer, grader, som fungerar just med fjärrvärmenät. Fjärrkyla används för att kyla lokaler och bostäder genom att pumpa runt kallt vatten i ett rörsystem, ett fjärrkylanät. Värmedriven fjärrkyla innebär att man använder fjärrvärmenätets värme för att driva den kylmaskin som producerar fjärrkylan. Frikyla betyder att man hämtar tillräckligt kallt vattnen från en sjö eller älv, och pumpar runt det för att få den önskade kylningen. Man kan även använda utomhusluft för kylning, om utetemperaturen är tillräckligt låg. 11

12 Bilden visar ett vattenintag från Stockholms ström byggt på 1700-talet. Huset med grönt tak är Utrikesdepartementet. Det lägre huset är Sagerska Palatset, statsministerns tjänstebostad. Några exempel på anläggningar med frikyla i Stockholm KARDUANSMAKAR- JAKOBSGATAN FREDSGATAN DROTTNINGGATAN -GATAN MALMTORGSGATAN KYLAN- LÄGGNING VÄRME- VÄXLARE GUSTAV ADOLFS TORG STRÖMGATAN Figur 3. Idag används intaget till ett frikylasystem. Kallt sjövatten pumpas till en värmeväxlare i UDs källare där det kyler vattnet i ett kylsystem. Kylsystemets vatten pumpas sedan runt till andra regeringsbyggnader i Klarakvarteren. När sjövattnet blir varmt under sommaren sätts kylmaskiner in. 12

13 Regalskeppet Vasa bärgades efter 300 år på havsbotten. För att skeppet ska hålla i ytterligare 300 år krävs en klimatanläggning som klarar att hålla museiklimatet konstant trots värmen och fukten från alla besökare. Därför använder museet frikyla från Saltsjön. Inomhustemperaturen korrigeras med värmepumpar om det behövs. 13

14 Värmepumpar en standardlösning i svenska villor I dag är värmepumpar en standardlösning för villavärme utanför områden med fjärrvärme. Hälften av alla installerade villavärmepumpar i Europa, undantaget luft-luftvärmepumpar, sitter i svenska villor. Nu expanderar även marknaden för värmepumpar i lokaler. Dessutom ökar försäljningen kraftigt i flera andra europeiska länder. Frånluftsvärmepumpar började installeras i Sverige redan på 1970-talet Figur 4. Marknaden för värmepumpar har ökat när energipriserna stigit 14 Källa: Svenska Värmepumpföreningen, Svenska Petroleum Institutet

15 Figur 5. Villavärme En femtedel av de svenska småhusen har i dag någon form av värmepump. Ungefär hälften av dem har värmepumpsystem som täcker så gott som hela uppvärmningsbehovet. i samband med den första oljekrisen. Då infördes krav på att nya byggnader skulle byggas med värmeåtervinning som utvann värmen från den varma frånluften och förde tillbaka energin till huset. I hus med balanserad ventilation växlades värmen från den utgående varma frånluften och den kalla intagsluften. Hus med enbart frånluftssystem, vilket var den vanligaste lösningen för bostadshus, fick frånluftsvärmepumpar som värmde radiatorer och tappvarmvatten. Den tekniken har hela tiden utvecklas och idag förses 90 procent av alla nyproducerade villor i Sverige med frånluftvärmepumpar. En annan standardlösning i svenska hus är bergvärmepumpar, främst för villor men även i större byggnader. Fördelen med det systemet är att berget, som är värmekällan, har en relativt konstant temperatur. Ett skäl till att allt fler väljer värmepumpar är att tekniken har utvecklats och pumparna blir allt driftsäkrare och håller längre. Problem som orsakades av nya köldmedier är sedan länge avhjälpta. I dag är driftproblemen mycket små med tanke på hur många pumpar som finns i bruk. De problem som finns gäller oftast importerade luft-luftvärmepumpar som inte är dimensionerade för det svenska klimatet och inte fackmannamässigt installerade. 15

16 Akvifär KYLNING AV VENTILATIONSLUFT Akvifär VARM ENERGIBRUNN KALL ENERGIBRUNN KYLNING AV VENTILATIONSLUFT FÖRVÄRMNING AV VENTILATIONSLUFT Akvifär Akvifär VARM ENERGIBRUNN KALL ENERGIBRUNN VARM ENERGIBRUNN KALL ENERGIBRUNN Figur. 6. Akvifären i Frösundavik I ett akvifärsystem ändrar vattenflödet riktning mellan årstiderna. Vattnet går från en kall brunn till en varm på sommaren FÖRVÄRMNING och tvärt om AVpå vintern. Detta akvifärsystem ger den värme och kyla som behövs på SAS huvudkontor VENTILATIONSLUFT i Frösundavik, Solna. 16

17 Att kyla mat Kylning av livsmedel är det som drivit fram kyltekniken. Först användes naturis och isskåp. På 1940-talet kom de mekaniska kylskåpen. Behovet av att kyla livsmedel är minst lika stort i dag, så att maten inte förstörs och att de som äter den inte ska bli sjuka. Av det skälet är det också viktigt att kylkedjan är obruten från producent till konsument. Livsmedelsbutikernas kyl- och frysdiskar är en mycket viktig länk i denna kedja. Här ska maten hålla en låg temperatur samtidigt som kunderna ska kunna se och plocka maten ur diskarna. Därför är det viktigt att personalen i butikerna vet hur de ska packa kyldiskarna. Svensk forskning har skapat energieffektiva butiker såväl som bra butiksutrustning. Den energieffektiva kyldisken är ett exempel på genomförda doktorandprojekt. I ett internationellt samarbetsprojekt har användning av koldioxid som köldmedium utvecklats och utvärderats. Med hjälp av en speciell sorts kopplingar, kaskadkopplingar, ökar verkningsgraden och därmed minskar driftskostnaden. Koldioxid används i det lägsta temperatursteget och andra köldmedier i det högre temperaturområdet. 14,4 C 11,4 C Varutemperaturen i en öppen kyldisk kan variera kraftigt. Blir maten för varm, förstörs den snabbt. Om man fotograferar kyldiskar med en infraröd kamera, kan man mäta temperaturen på varorna i olika positioner, och på så sätt lära sig hur kyldiskar bäst ska konstrueras och livsmedlen förvaras. 7,4 C 8,1 C 17

18 Komfortkyla Många undrar varför vi här uppe i kalla Norden måste ha komfortkyla på våra arbetsplatser. Men det finns många skäl till det. Till att börja med är våra hus ofta mycket välisolerade för att minska behovet av uppvärmning på vintern. Värme från datorer och annan kontorsutrustning har också ökat. Frikyla Oftast utformas byggnader och system så att man kan ta tillvara på den kyla som finns i kall uteluft nattetid, men också i marken och vatten. Det kallas för frikyla eftersom ingen värmepump behöver användas. Ibland räcker frikyla för att skapa ett bra inneklimat, men den kan också fungera som en bas där ett annat kylsystem kan komplettera vid behov. Ventilations- och kylsystem kan också hjälpa till att utjämna temperaturskillnader mellan fasad och inre delar av en byggnad. Aggregatrum för klimatisering av luft kräver stora utrymmen. InfraCity i Upplands Väsby har en anläggning för sorptiv kyla på vinden. Sorptiv kyla En speciell typ av kylanläggning, så kallad sorptiv kylning, har utvecklats i Sverige. Det bygger på ett torkmedel som applicerats på ett roterande hjul i ett luftbehandlingsaggregat. Systemet kan under gynnsamma omständigheter ensamt försörja en byggnad med tillräcklig kyla. Fördelen med sorptiv kyla är att 18

19 Spjäll Fläkt + Värmebatteri Befuktare Filter T Frånluft T Lokal T Tilluft Spjäll Filter Torkrotor Fläktposition 2 Roterande värmeväxlare Fläktposition 1 Figur 7. InfraCitys anläggning för sorptiv kyla. Inkommande utomhusluft torkas i torkrotorn vilket höjer temperaturen. I den roterande värmeväxlaren kyls luften ned igen. Därefter kyls luften ännu mer med hjälp av en befuktare till önskad temperatur, och tilluften blåses in i lokalen. Den rumstempererade frånluften kyls ner i en annan befuktare. Den passerar därefter den roterande värmeväxlaren, och tar upp värmen från tilluften. Frånluften värmes ytterligare i värmebatteriet som kan drivas med fjärrvärme. Den heta luften tar sedan med sig fukten från tork-rotorn och blåses ut från byggnaden. det är tämligen billigt att använda höga luftflöden vilket ger bra inomhusluft. En nackdel är den kräver billig drivenergi, som returvatten från fjärrvärmenät sommartid eller solvärmt vatten. Men när förutsättningarna är de rätta är det ett mycket intressant alternativ. Mobil kyla har gjorts bättre Luftkonditionering är i dag standardutrustning i bilar och lastbilar. Läckage från dessa system står för en ökande andel av de utsläpp som hotar ozonskiktet och utsläpp av växthusgaser. I Sverige utvecklas nu ett alternativ till traditionell luftkonditionering genom att man använder koldioxid som köldmedium. Fortsatt utveckling av detta system kan ge lägre bränsleförbrukning och minskad miljöpåverkan från både lätta och tunga fordon. 19

20 Figur 8. Värmepumpsteknologi som en del av ett tänkbart energisystem för uppvärmning och kylning i samhället ÅTERVINNING TILL DEPONI FASTBRÄNSLE UPPVÄRMNING KYLA FJÄRRVÄRME VÄRMEDRIVEN KYLANLÄGGNING FILTER ÅNGA TURBIN VÄRMEVÄXLARE BIOBRÄNSLE 20 Biobränsle och sopor används i en ångpanna i ett kraftvärmeverk. Ångan driver en turbin och en generator som skapar elektricitet.

21 ELEKTRICITET FJÄRRVÄRME VÄRMEPUMP GENERATOR VÄRMEPUMP På väg tillbaka till pannan går vattnet via en värmeväxlare som utvinner värme till ett fjärrvärmesystem. Det kylda vattnet får sedan ge kyla till kontor och butiker. Dit fjärrvärmenäten inte når värms och kyls hus av värmepumpar som drivs av elektriciteten från systemet. 21

22 Värmepumpar i uthålliga energisystem Värmepumpar passar mycket väl in i ett framtida uthålligt energisystem. De fungerar utmärkt i områden där bebyggelsen inte är tät nog för att motivera fjärrvärmenät, samtidigt som biobränslen inte är lämpliga eller tillräckligt kostnadseffektiva. Som visas i Figur 8 kan ett framtida svenskt energisystem bygga på fjärrvärmenät med kombinerad värme- och elproduktion för tättbebyggda områden. Biobränslepannor kan användas där det går, med värmepumpar drivna av el från kraftvärmeverket som ett komplement i de områden som inte nås av fjärrvärme eller där biobränslepannor inte fungerar. Energisystem skapade för att utnyttja värmepumparnas möjlighet att både ge värme till fjärrvärmenät och att kylt vatten till fjärrkylnät kommer att ha låg energiförbrukning och hög kostnadseffektivitet. Framtidens värmepump har många funktioner Idag kompletteras ofta en villas värmebehov under de kallaste vinterdagarna med direktverkande el. Morgondagens utvecklade värmepumpar kommer att klara husets hela värmebehov och därmed minskar belastningen på elnätet. De är också behovsstyrda och fullt integrerade med byggnadens övriga system. Målet är att skapa högeffektiva värmepumpssystem, snarare än supervärmepumpar. Små frånluftvärmepumpar fungerar utmärkt i byggnader med låg energiåtgång, där de kan ge varmvatten och spetsvärme. I många fall kan ett system med små värmepumpar vara mer kostnadseffektivt än ett värmeglest fjärrvärmenät eller en biobränslepanna. Små effektiva luft-luftvärmepumpar är också ett intressant alternativ när det gäller att konvertera hus med direktverkande elvärme utan möjlighet till vattenburen värme. 22 Framtidens värmepumpar kanske drivs med biobränsle Ett intressant framtidsperspektiv är en värmepump som drivs med biobränsle. Även om effektiviteten blir lägre än en eldriven värmepump, kan energiåtgången från exempelvis pellets eller biogas bli lägre än i en konventionell värmepanna. Ett hinder för systemet är kostnaden för en extra enhet, värmepumpen. Värmepumpar har en lovande framtid som en viktig teknik för ett uthålligt energisystem.

23 Värmepumpsforskning i samarbete med näringslivet har bildat bas för en framgångsrik industriell utveckling. En mogen marknad har vuxit fram... 23

24 Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Box Eskilstuna Tel: Fax: Energimyndigheten verkar för ett hållbart energisystem i Sverige och internationellt. En viktig del av arbetet är att stödja forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet. Denna kunskapsöversikt beskriver utvecklingen inom värmepumpsteknologin under de senaste 30 åren. Den visar hur teknologin fungerar i olika värme- och kraftsystem och tecknar en bild av forskningen bakom dagens moderna lösningar. Den stora fördelen med värmepumpar är att de utvinner energi från förnybara källor och spillvärme med låg temperatur. Via värmepumpen höjs temperaturen så att den blir användbar. Värmepumpar används ofta för att balansera termiska överskott och underskott. Ett exempel är bergvärmepumpen som på vintern använder den värmeenergi som skapats av sommarens solinstrålning. Men värmepumpar används också för att ge kyla, ett behov som blir allt större i dagens kontorsmiljöer. Men det stora användningsområdet för kyla är förstås fortfarande kylskåp och frysboxar. Värmepumpar är i dag en standardlösning i svenska hem. Marknaden växer starkt och hälften av alla värmepumpar i Europa, undantaget luft-luftvärmepumpar, finns i Sverige. Värmepumpar har en lovande framtid som en viktig bidragsgivare till ett uthålligt energisystem.

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Olika sätt att ta till vara på energin

Olika sätt att ta till vara på energin 24 Olika sätt att ta till vara på energin För att vi ska kunna tillgodogöra oss energin krävs inte bara att det finns tillräckligt mycket av den, utan den ska även vara i rätt form, på rätt plats och i

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319 Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av presentation av frikyletekniker Vad är frikyla? Det finns många olika sorters frikyla, men en sak har de gemensamt miljöpåverkan och energianvändning är liten jämfört med traditionella kompressorkylanläggningar.

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16 Utgåva 1:1 2012-05-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Håvra 6:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5 Utgåva 1:1 2012-06-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Riddaretorp 1:5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

MP2211 Enskild motion

MP2211 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1301 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med

Läs mer