Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo"

Transkript

1 Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända som freoner. Dessa substanser har ett välförtjänt rykte om sig att vara allt annat än miljövänliga. Finska ABB:s forsknings- och utvecklingsarbete visar att båda dessa nackdelar kan elimineras med fjärrkyla, en teknik som bygger på att kyla genereras av freonfria absorptionskylaggregat istället för av konventionella kompressorer. Kort sagt kan kyla genereras med hjälp av värme. M ed dagens fjärrvärmesystem (FV), vilka typiskt bygger på kombinerad produktion av elkraft och värme, kan hela värmeeffekten användas för uppvärmningsändamål under vintermånaderna, medan bara en liten del kommer till nytta sommartid. Samma sak gäller för många industrianläggningar, vars överskottsvärme går till spillo, trots att den istället skulle kunna användas för kyländamål. Ofta kan den värme som genereras av processer endast utnyttjas delvis, medan istället värdefull elektrisk energi måste tas i anspråk för att generera kyla. Genom att använda absorptionskylaggregat kan kyla genereras med hjälp av överskottsvärme. Detta innebär att värme Sibeliushallen ett nyligen färdigbyggt kongress- och konsertcentrum i finska Lahtis. ABB har ansvarat för den övergripande tekniska lösningen för byggnadssystem, inklusive fjärrkyla. för uppvärmning och varmvatten levereras istället för elektrisk energi, inga köldmedier av freontyp, buller och vibrationer eli- via FV-nätet och att erforderlig kyla genereras lokalt för en eller flera byggnader mineras. Icke desto mindre har tekniken med hjälp av den termiska energin i hittills inte fått något större genomslag för FV-returvattnet. att kyla byggnader. Ett av huvudskälen till detta är att planeringen för produktion och distribution Från separat planering av enskilda system... av kyla och för luftkonditionering oftast Absorptionskyltekniken i sig är inte någon inte är integrerad med övrig byggnadsplanering. Detta innebär att resultaten kan bli nyhet och dess miljömässiga fördelar är väl kända överskottsvärme kan användas långt ifrån optimala. Denna separata pla- ABB tidning 1/21 39

2 Demonstration av tekniken för fjärrkyla Jämförelse mellan en konventionell luftbehandlingsenhet (a) med separata kretsar för uppvärmning, kylning och värmeåtervinning etc., och Thermo- Net (b), som utnyttjar moduler av typ Econet, vilka kombinerar alla dessa funktioner i en enda krets. Temperaturnivåerna är låga och energieffektiviteten utmärkt som följd av detta. a b DEMLOCS-projektet har tydligt visat den potential som fjärrvärme erbjuder för kylning, uppvärmning och luftkonditionering av byggnader, liksom de stora möjligheterna till energibesparing när fjärrvärme kombineras med ThermoNet-system i byggnader (se fig.) Bland deltagarna i projektet en del av EU:s program Thermie kan nämnas ABB Finland, som även ansvarar för koordineringen, Helsingfors Energi samt danska Herning Kommunale Vaerker. Två kylanläggningar, en i Helsingfors och en i Herning, konstruerades och byggdes för nya och renoverade byggnader som en del av projektet, vilket löpte från oktober 1995 till oktober Kylenergin produceras med hjälp av absorptionskylaggregat i Helsingforsanläggningen, respektive med ejektorkylare i Herning. Båda systemen är totalt fria från HFC/HCFC och utnyttjar returvatten från fjärrvärmesystemet, med temperaturen 8 C, vilket är mycket lägre än den temperatur som normalt behövs för denna typ av kylning. Returvattnet från fjärrvärmesystemet används även för att värma byggnaderna. Herning-anläggningen började producera kylenergi för några kontorsbyggnader redan sommaren Fullskaliga mätningar genomfördes under efterföljande sommar (2). Kylanläggningen i Helsingfors driftsattes i god tid före sommaren 1998, med fullskalig kylenergiproduktion planerad att sammanfalla med färdigställandet av Tellus-byggnaden i Helsingfors sommaren Resultaten uppfyllde förväntningarna med god marginal, trots att sommaren 1999 i Finland var ovanligt långvarig och varm. nering har gjort det svårt och oekonomiskt att använda termisk energi med låg temperatur, som returvatten från fjärrvärmenät, för absorptionskylning. Detta gäller framför allt under sommarmånaderna när temperaturerna i fjärrvärmenäten är som lägst. ABB Finland har stor erfarenhet av att använda termisk energi med låg temperatur för att värma byggnader. Under senare år har företaget intensivt studerat möjligheterna till energieffektiv och miljövänlig kylning. Genom att kombinera absorptionskylprincipen med modern byggnadsteknik har man kommit fram till mycket intressanta lösningar på området. Forsknings- och utvecklingsarbete inom ABB i Finland har nu gjort det möjligt att på ett ekonomiskt sätt använda återstående fjärrvärmeenergi för kyländamål under sommarmånaderna. Ett exempel är den ABB-konstruerade fjärrkylanläggningen i Helsingfors en del av DEMLOCSprojektet (se faktaruta). Här används returvatten från fjärrvärmenätet med en temperatur på 8 C för absorptionskylning.... till en helt integrerad konstruktionsplattform Nyckeln till ABB:s angreppssätt är parallell konstruktion för att optimera de lokala energi- och byggnadssystemen, som t.ex. luftkonditionering. Detta förbättrar driftekonomin för systemet som helhet. Kylbehovet för de byggnader som är 4 ABB tidning 1/21

3 1 Temperaturerna för vatten (framledningsvatten: rött, returvatten: blått) och uteluft (grön) under en vintervecka (DEMLOCS-projektet) : 8:45 17:3 2:15 11: 19:45 4:3 13:15 22: 6:45 15:3 :15 9: 17:45 2:3 11:15 2: 4:45 13:3 22:15 7: anslutna till den nämnda anläggningen i Detta beror på den integrerade lösningen Helsingfors motsvarar totalt 1,8 MW. Detta för produktion och förbrukning av energi i behov uppfylls med lätthet av absorptionskylaggregatets kapacitet på,9 ABB:s byggnadssystem. MW. Uppvärmningssäsongen Användning av termisk energi med låg temperatur DEMLOCS-projektet visar hur termisk energi med låg temperatur kan användas såväl för att värma som för att kyla byggnader. 1 visar, som ett exempel, varmvatten- och uteluftstemperaturerna under loppet av en vintervecka. Utomhustemperaturen är till en början 25 C men stiger gradvis till C mot slutet av veckan. Under denna period sjunker temperaturen i returvattnet från fjärrvärmenätet från 5 C till 3 C, och temperaturen för det vatten som returneras från ThermoNet - enheterna 2 till FV-nätet ökar från 15 C till 18 C. Med denna metod kan hela fabriksbyggnaden värmas effektivt, även vid en utomhustemperatur på minus 25 C och med en enda energikälla returvatttnet från FV-nätet. 2 Funktionen för ThermoNet/Econet-enheter Kylning (a): Den låga temperaturskillnaden ( T) mellan luft och vatten gör det möjligt att använda höga temperaturer i köldmediet, med stor temperaturskillnad ( T) mellan framledning och returledning. Uppvärmning (b): Den låga temperaturskillnaden ( T) mellan luft och vatten gör det möjligt att använda låga temperaturer i köldmediet, med stor temperaturskillnad ( T) mellan framledning och returledning. Return 15 C...2 C Supply 7 C 1 C Return 15 C...2 C Supply 25 C 4 C a b ABB tidning 1/21 41

4 3 Kylvattentemperatur (framledning: blå, returledning: röd) till och från ThermoNetenheter, samt energiförbrukningskurvan för en fabriksbyggnad (DEMLOCS-projektet) 25 6 Fördelar över hela linjen 2 Absorptionskylning erbjuder avse P[kW] värda fördelar för såväl miljön som byggnadsägaren. Allmänna fördelar: Elenergi ersätts med "överskotts- 5 8:55 9:24 9:53 1:22 1:51 11:2 11:49 12:18 12:47 13:16 13:45 14:14 14:43 15:12 15:41 16:1 16:39 17:8 17:37 18:6 värme" Minskade utsläpp, exempelvis av CO 2 Kylning utan HFC/HCFC Tillförlitligt energisystem 4 Hur "köldåtervinning" fungerar vid växlande omgivningstemperatur Ökad energiverkningsgrad E Entalpi i uteluft Fördelar för byggnadsägare: T Uteluftstemperatur Mindre direkta investerings- och P Behov (blå), förbrukning (röd), köldåtervinning (grön) 8 6 driftskostnader för egna byggnadssystem Inga kylaggregat Mindre underhållsbehov Lägre elenergiförbrukning Bättre utrymmesanvändning Ökad tillförlitlighet Miljövänligare system Inga buller- eller vibrationsproblem P[kW] E[kJ/kg] som ofta uppstår vid konventionell kompressorkylning : 7:45 8:3 9:15 1: 1:45 11:3 12:15 13: 13:45 14:3 15:15 16: 16:45 17:3 18:15 19: 19:45 2:3 21:15 22: 22:45 23:3 24:15 Demonstration av den låga ningssäsongerna och energiförbrukningen Kolumnerna märkta Behov visar värmeenergin som tas från fjärrvärmesystemet, Tabellen på sidan 43 visar den specifika värmeförbrukningen för fabriksbyggnaden plus den värme som återvinns i Thermoi DEMLOCS-projektet under uppvärm- Net -enheterna, medan kolumnerna Förbrukning bara visar just värmen från FV-nätet. De totala förbrukningssiffrorna på 6,2 och 6,3 kwh/m 3 är enastående låga. Exempelvis är de lägsta värdena i den statistik som publiceras av MOTIVA mer än dubbelt så höga. Medelvärdet här är hela 46 kwh/m 3. (MOTIVA är en organisation som skapats av det finska handelsoch industriministeriet, i syfte att främja 42 ABB tidning 1/21

5 Tabell: Specifik värmeförbrukning för en fabriksbyggnad under uppvärmningssäsongerna och (inkluderar ej tappvarmvatten). Enheten är i samtliga fall kwh/m 3. Värmeindex Värmeindex Värmeindex Värmeindex Månad Behov Behov Förbrukning Förbrukning September.1 October November December Januari Februari Mars April Maj Totalt rationell energianvändning. MOTIVAstatistiken täcker tusentals byggnader i Finland.) Kylsäsong Användning av termisk energi med låg temperatur 3 visar framlednings- och returtemperaturerna för kylvatten till respektive från ThermoNet -enheterna liksom energiförbrukningskurvan för fabriksbyggnaden. Medelvärdet för framledningsvattnets temperatur är 1 C (912 C), medan returvattentemperaturen ökar från 17,5 C till 22 C när förbrukningen av kylenergi ökar från 1 kw till 5 kw. Kylvattentemperaturen är avsevärt högre än vad som är vanligt inom industrin och temperaturskillnaden nästan dubbelt så hög. Reduktion av toppbelastning genom köldåtervinning 4 visar hur köldåtervinning fungerar vid växlande uteluftsförhållanden. Här kan vi se att återvinningen står för mer än 45 % av det totala behovet (3 kw av 7 kw). Så som framgår minskar återvinningen när utetemperaturen och därmed det totala kylbehovet sjunker. Resultatet är att kylenergiförbrukningen förblir praktiskt taget konstant och varierar mellan 38 och 27 kw, oberoende av variationer i utelufttemperaturen (och därmed i kylbehovet). Sammanfattning Fjärrkyla enligt absorptionskylprincipen, så som den har demonstrerats i Finland och Danmark (se faktaruta på sidan 4) bygger på användning av termisk energi med låg temperatur, i dessa fall temperaturer kring 758 C. Principen kan tillämpas i alla sammanhang där det finns tillgång till överskottsvärme. Även om konceptet i första hand kommer att tillämpas i kombination med fjärrvärmesystem har det potentialen att kunna användas med alla typer av energikällor. Författare Ilkka Salo ABB Installaatiot Oy P.O. Box 181 SF-381 Helsingfors Finland Fax: ABB tidning 1/21 43

Energipålar ger energieffektiva byggnader

Energipålar ger energieffektiva byggnader WHITE PAPER Energipålar ger energieffektiva byggnader www.ruukki.com Ruukkis energipålar kombinerar grundläggning av byggnader med utvinning av jordvärme. Energipålarna lämpar sig särskilt väl för kontor

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Uttalande 3 maj 2010 Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Summering Att se in i framtiden och ställa prognoser om energianvändningen

Läs mer

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM FJÄRRVÄRME FVF 2000:03 AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM DEL 1 FÖRORD

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund

Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund Oktober 2002 RAPPOR T FVF02 11 51 Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service

Läs mer

Exergi- & energiomsättningen. Göteborgs kommun

Exergi- & energiomsättningen. Göteborgs kommun Exergi- & energiomsättningen i Göteborgs kommun 1991 Köpt el 4075 Leverans till Göteborg 3739 Köpt el 4075 Leverans till Göteborg 3739 262 69 143 Förlust Leverans till Göteborg 262 69 143 Förlust Leverans

Läs mer

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE LÅGAN Rapport december 2014 Göran Frenning & Anders Ljungberg Förord Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet tillsammans med SBUF (byggbranschens

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer