Allmänna intressen och ställningstaganden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna intressen och ställningstaganden"

Transkript

1 Allmänna intressen och ställningstaganden

2 Befolkning och boende 70 Bebyggelse 78 Kulturmiljö 84 Samhällsservice 92 Näringsliv 96 Handel 100 Kommunikationer 106 Större opåverkade områden 116 Jord- och skogsbruk 118 Friluftsliv, rekreation och landsbygdsturism 122 Hästhållning 128 Naturmiljö 132 Vatten och strandskydd 138 Kretslopp och teknisk försörjning 142 Energi 146 Grus- och stentäkter 150 Hälsa, säkerhet och riskhänsyn 154 Totalförsvar 162 Riksintressen och tätortsutbyggnad 164 Mellankommunala intressen 174

3 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 70

4 Befolkning och boende Lunds kommun är rikets tolfte största i storleksordning, fjärde störst i Öresundsregionen och näst störst i SSSVområdet. Sedan år 1960 har Lunds befolkning ökat med i genomsnitt nästan personer, eller en procent per år. Idag har kommunen drygt invånare. En fortsatt befolkningstillväxt väntas i regionen. Den fysiska planeringen styrs av en ambition att människor ska kunna bosätta sig där arbetstillfällena finns. Kommunens senaste befolkningsprognos räknar med en årlig ökning med ca en procent till ca personer år Det inrikes flyttnettot, det vill säga skillnaden mellan inoch utflyttning, från respektive till övriga delar av landet, har betytt mest för folkökningen de år som bostadsbyggandet i kommunen varit högt. De som flyttar är framförallt unga vuxna åringarna är flest bland inflyttarna och åringarna dominerar bland utflyttarna. Universitetets roll förklarar detta mönster. BEFOLKNING OCH BOENDE Den nya översiktsplanen ska ge förutsättningar för såväl en omflyttning inom kommunen, som en inflyttning till kommunen. Sammantaget ska översiktsplanen ge utrymme för en fortsatt befolkningstillväxt om minst 900 bostäder per år till I det talet ingår en del av den ökade efterfrågan på bostäder som väntas följa av en lokalisering av ESS till Lund. Denna efterfrågeökning har bedömts uppgå till mellan 150 och 250 bostäder per år fram till 2040 för Lunds kommuns vidkommande (Region Skåne 2009). Människorna i Lund Lund avviker från de flesta andra kommuner i Sverige, genom en väldigt hög andel människor i åldern år. Tillsammans med Malmö skiljer sig Lund från andra kommuner i sydvästra Skåne genom lägst andel barn. Lund har lägre andel i åldrarna 65 år och äldre än andra kommuner. Folkökning och bostadsbyggande i Lunds kommun Befolkningen i årsklasser, nuläge (grön linje) och 2025 (röd linje) personer/ bostäder antal personer färdiga bostäder folkökning år ålder åringar 71

5 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Folkhälsa i Lunds kommun Lunds kommuns policy för folkhälsoarbetet (2003) innehåller strategier för att utveckla ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle med god livsmiljö, där jämlika förutsättningar för en god hälsa främjas. Den kommunala verksamheten står i fokus för policyns inriktning. Elva nationella målområden anges med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och en reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak och alkohol, narkotika, dopning och spel Folkhälsa och fysisk planering Att ta hänsyn till olika gruppers behov, underlätta vardagslivet, främja social samvaro samt skapa en säker och trygg miljö, ingår i den fysiska planeringen. God planering av bostäder och miljöer ger förutsättningar för integration, trygghet och säkerhet samt tillgänglighet. Eftersom effekterna av en åtgärd kan variera mycket mellan kvinnor och män, barn och vuxna, oskyddade trafikanter och andra, är det viktigt att definiera målgrupper och analysera hur beslut och åtgärder påverkar dessa. Därför är det viktigt att beakta de variationer i folkhälsa som upptäckts mellan olika målgrupper samt mellan stadsdelar och tätorter. Genom särskilt fokus på barn i ekonomiskt utsatta familjer, ekonomiskt utsatta vuxna, 65-åringar och äldre samt kvinnor-män, kan planeringen nå målen även för befolkningen i stort. 72 Grönområden och parker Kommunens mål enligt grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är bland annat att tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer. Det innebär bland annat att erbjuda god tillgång till parker och naturmiljöer för alla, och då särskilt beakta barnens behov, samt att skapa gröna stråk i tätorterna ut på landsbygden. Med hänsyn till den ökande befolkningen, är det angeläget att i den fortsatta planeringen av områdena längs Lundalänkens sträckning i östra delen av staden pröva förutsättningarna att reservera mark för en park med samma funktion som Stadsparken. Parker och grönområden i boendemiljön har också stor betydelse för folkhälsan och även miljön. Därför är det viktigt att grönstrukturen är klar när de första invånarna flyttar in i nya bostadsområden. Livslängd, ohälsotal och olyckor Lunds kommun hade jämfört med länet och riket år 2005 högre medellivslängd för både män (80 år) och kvinnor (83 år) och lägre ohälsotal för både kvinnor och män (markant lägre jämfört med övriga större städer). Ohälsotalet skiljer sig dock mellan stadsdelar och är dubbelt så högt för kvinnor som för män. Skador av olycksfall är lägre än i länet, men i trafikmiljön är de högre i Lund än i länet för personer i åldern 65 år och äldre. Fler åringar känner sig osäkra i egna bostadsområdet än personer i andra åldrar. Barn och unga Kommunfullmäktige beslutade 2002 att barnkonventionen och dess grundläggande principer ska gälla i Lunds kommun. Konventionen innebär i korthet att barn ska respekteras, med en bärande formulering i barnets bästa skall alltid komma i första rummet. För den fysiska planeringen är hänsynen till barnens rättigheter, skyddsaspekterna och möjlighet till inflytande de mest relevanta. Lunds kommun har högt barnhälsoindex, nästan bland de tio bästa kommunerna i Sverige. Kommunen har flera gånger uppmärksammats som framgångsrik skolkommun. Skolornas fysiska miljö, med bra skolgårdar samt trafiksäkra och trygga skolvägar har stor betydelse för barns och ungdomars välbefinnande och kräver uppmärksamhet redan på den översiktliga nivån. Den lösare bindning mellan bostad och skola, som blir följden av ett fritt skolval, kan behöva observeras särskilt. För barns och ungas uppväxtmiljö är också kultur- och fritidslokaler, ytor för lek och spontanidrott nära bostäderna samt ett lokalt föreningsliv, värdefulla inslag. Genusperspektiv De nationella jämställdhetsmålen är också Skånes: Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Olika människors olika förutsättningar att använda den gemensamma fysiska miljön ska lyftas fram. De dokumenterade skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller att vistas på vissa platser på olika tider, rörelsemönster samt användandet av kollektivtrafik ska ges genomslag i planeringen. Det handlar om att möjliggöra lokalisering av handel, service, skola och förskola så att vardagen underlättas för såväl män som kvinnor. Översiktsplanens strategi med att öka inslaget av blandad stad ska ge liv och rörelse i fler områden under större del av dygnet än idag. På så sätt skapas en stad som känns tryggare för både män och kvinnor. Detta synsätt ska åtfölja den fysiska planeringen på stadsdels- och områdesnivå.

6 BEFOLKNING OCH BOENDE Deltagande och inflytande Detaljplan- och bygglovprocesserna ger möjlighet till delaktighet, engagemang och insyn, liksom kommande arbete med stadsdelsprogram. Naturliga mötesplatser i stadsdelarna underlättar människors delaktighet i vardagen. Valdeltagandet i kommunal- och riksdagsval är ett mått på deltagande och det ligger generellt högt för Lund i kommunal- och riksdagsval. För Lunds kommun, liksom för riket i stort, har det dock fallit över tiden och låg i valet 2006 på 83 procent (1976 var motsvarande siffra 92 procent). Påtagliga skillnader uppträder såväl inom som mellan stadsdelar. Tillgänglighet Krav på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning ger god tillgänglighet för alla. En basutformning av bostäder ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad. En utformning av bostaden efter funktionsnedsattas behov redan när husen byggs, gör att dyrare framtida insatser kan undvikas. Det bör uppmärksammas att krav på hiss inte har stöd i lagen för hus lägre än tre våningsplan. Version 3 av programmet Bättre för alla antogs av kommunfullmäktige Det är en sammanställning av de tekniska och funktionella åtgärder som krävs för att en basutformning ska uppnås. Programmet åtföljer kommunala markanvisningar och lägger grund för önskemål vid förhandlingar om exploateringsavtal. Trygghet Trygghetsfrågorna ska beaktas i all stadsplanering. Mycket handlar om att öka tryggheten i närområdet, genom att ge förutsättningar för att offentliga stråk och miljöer befolkas under större delen av dygnet. Orientering, överblickbarhet samt beaktande av människors rörelsemönster mellan olika punkter, är olika exempel på viktiga aspekter som den fysiska planeringen måste beakta för att öka känslan av trygghet. Mer finns att läsa i kommunens idéskrift Tryggare Lund (2008). Mötesplatser Gemensamma mötesplatser är bra för den sociala sammanhållningen. En stad behöver tyngdpunkter som kan utvecklas till platser, där människor med olika bakgrund och intressen på ett naturligt sätt kan se och möta varandra. Exempel på mötesplatser är gator och torg, parker, bibliotek, fritidsgårdar och idrottsplatser. Områden med möjlighet att utvecklas till stadsrum som centra för service, kultur, upplevelser och andra verksamheter bör identifieras i stadsdelarna. Också skolan är en mötesplats för människor med olika bakgrund, särskilt i områden med variation i bostadsbeståndet. Fysisk aktivitet Goda gång- och cykelvägar, särskilt till skolan, samt bra belägna idrotts- och rekreationsområden uppmuntrar till fysisk aktivitet. Avstånd till parkeringsplatser respektive hållplats för kollektivtrafik har inverkan på valet av transportmedel men kan även ha betydelse för den fysiska aktiviteten. Tillgång till arbete Antalet arbetsplatser har ökat markant i kommunen, särskilt under de senaste tio åren. Idag är de nästan och det går nästan nio arbetsplatser på tio invånare i åldern år. Möjligheterna till arbete både i och utanför kommunen är betydande, vilket kommer till uttryck i höga pendlingstal. Det är nästan personer som pendlar in till Lund, medan drygt personer pendlar ut. Något fler män än kvinnor är inpendlare, medan betydligt fler män än kvinnor pendlar ut ur kommunen. 73

7 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Bostäder och boende I Lunds kommun finns idag (2008) drygt bostäder, varav knappt utgörs av så kallade specialbostäder, mest studentrum i korridor. Knappt bostäder finns utanför tätorterna. Hur många bostäder som ska byggas i olika delar av kommunen beror på orternas förutsättningar. Ett minsta tillskott av bostäder krävs för att ge en långsiktigt hållbar demografisk utveckling. Det öppnar för en inflyttning av yngre hushåll med barn, vilket ger förutsättningar för att antalet personer i åldrarna år förblir minst lika stort som antalet yngre och äldre tillsammans. Det är i åldrarna mellan 25 och 64 år som de flesta yrkesverksamma finns liksom de flesta barnaföderskorna. För att behålla antalet åringar oförändrat till 2030, behövs ytterligare ca nya bostäder i kommunen. Det innebär en årlig utbyggnadstakt på ca 175 bostäder i Lund, 20 i Södra Sandby och Dalby, samt 15 i Veberöd och fem i Genarp. Stångby, Revingeby och Hällestad behöver ett årligt tillskott med mindre än fem bostäder. Hur stor utbyggnad orterna tål kan bedömas mot bakgrund av deras tidigare tillväxt. På kort tid - från slutet av 1960-talet och tio år framåt - växte orterna i öster till nära sin nuvarande storlek. Det var det så kallade miljonprogrammet som i hög grad låg bakom denna tillväxt. Under denna period mer än fördubblades bostadsbeståndet i Veberöd och Södra Sandby, medan Dalby och Genarp växte med ca 60 procent. Tätorterna har idag ca 95 procent av kommunens befolkning. Landsbygdsbefolkningen har sedan 1970 legat på runt sex tusen personer och antalet bostäder under samma period på cirka två tusen. Bostadsbestånd i balans I Lunds kommun utgörs drygt 35 procent av bostäderna av småhus, medan andelen i staden är drygt 20 procent. UTBYGGNADSTAKT Lund Stångby Södra Sandby Revingeby Dalby T Hällestad Veberöd Genarp bostäder/år 354 0, I kommunen som helhet råder det balans mellan små och stora bostäder. Däremot råder det stora skillnader mellan staden Lund och tätorterna - små lägenheter är i övervikt i staden, medan stora lägenheter dominerar i övriga tätorter. Fördelningen mellan upplåtelseformer är relativt jämn på kommunnivå, med drygt 40 procent hyresrätter och ca 30 procent vardera bostadsrätter och äganderätter. Av hyresrätterna ägs knappt 40 procent av allmännyttan (LKF). I Lund är hälften av bostäderna hyresrätt, medan den största andelen bostäder i tätorterna är äganderätt. Utanför Lund har Dalby högst andel hyresrätter. Inom staden finns betydande skillnader i hustyp, storlek och upplåtelseform mellan stadsdelarna. De stadsdelar som byggdes senast har mest varierat bostadsbestånd BOSTÄDER I TÄTORTERNA Gunnesbo, Nöbbelöv och Östra Torn-Mårtens Fälad. Av de bostäder som färdigställts den senaste tioårsperioden är nästan hälften i hyresrätt och de övriga relativt jämnt fördelade mellan äganderätt och bostadsrätt. I SSSV-området intar Lund en position mellan Malmö med sitt mer storskaliga bestånd och flertalet av de mindre kommunerna med övervägande småhus i äganderätt. Med andra ord kan många olika hushållstyper förväntas rikta sitt intresse mot Lunds kommun. Vilket slags bostäder som i framtiden kommer att behövas och efterfrågas kommer att bero på befolkningens åldersfördelning och hushållsbildning, liksom inkomstnivå och preferenser i övrigt. De närmaste 20 åren väntas det växande antalet i åldrarna år samt 65 år och äldre, kräva störst uppmärksam- Tätort Lund Stångby Dalby Torna Hällestad Södra Sandby Revingeby Veberöd Genarp

8 BEFOLKNING OCH BOENDE het. Den stora generationen som föddes decenniet efter andra världskriget bor till två tredjedelar i villa eller radhus. Inom de närmaste fem-femton åren kan de förväntas vilja byta till en mindre, mer tillgänglig och lättskött bostad. En bit in på 2020-talet när den gruppen når 80- årsåldern ökar den med i genomsnitt 300 personer varje år. Detta ställer krav på kommunen såväl ur ett vård- som ett boendeperspektiv. Vidare har det stora barnafödandet under slutet av 80-talet gett en idag stor grupp gymnasieungdomar, som snart vill flytta hemifrån. Andelen små hushåll väntas fortsatt vara hög, särskilt i storstadsregionerna. I staden Lund bedöms uppemot hälften av hushållen vara enpersonshushåll. Utanför staden är hushållen större och en stor del av bostäderna utgörs av stora lägenheter i villor och radhus Även här bebos dessa idag till betydande del av hushåll tillhörande 40-talsgenerationen, vilka snart väntas önska en annan bostad. Mycket talar för att många som lämnar en större bostad önskar bo kvar på orten. Därför finns det sammantaget anledning att vänta en stor efterfrågan på små lägenheter, särskilt i staden, men också i de övriga tätorterna. Samtidigt kommer många småhus ut på marknaden och kan möta efterfrågan från yngre hushåll med barn. Detta gör att bostadsbyggandet, åtminstone den första tjugoårsperioden, kan inriktas mer på små bostäder, oavsett hustyp, än på småhus med stora lägenheter. Efterfrågan på små bostäder och i hyresrätt kan också förstärkas av den förväntade ökningen av unga hushåll, vilka i betydande utsträckning tros vara mer lättrörliga än traditionellt. Även Lunds karaktär av internationellt känd 100% forskarmiljö ger anledning att tro på inflyttare utan anspråk på långvarigt boende. För att kunna uppfylla ambitioner om variation i bostadsbeståndet även lokalt i stadsdelar och tätorter, är det viktigt att i den fortsatta planeringen utgå ifrån den aktuella fördelningen. Det kan exempelvis innebära försök att planera för inblandning av småhus i stadsdelar med stor dominans av flerbostadshus. Bostad för alla Med en bostadsmarknad som fungerar och ett bostadsbestånd med god tillgänglighet, kan många äldre bo kvar hemma längre, eller byta till en mer tillgänglig bostad. Därmed skjuts behovet fram av tyngre insatser från kommunen. Många bostäder i Lund med äldre boende har brister i tillgängligheten genom avsaknad av hiss eller genom att entréer ligger en halvtrappa upp % bostäder Årsgenomsnitt 40 år, % % SÖDRA SANDBY DALBY VEBERÖD GENARP % LUND Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt KOM - MUNEN flerbostadshus småhus 75

9 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Kommunen har ett särskilt ansvar för särskilda boendeformer för personer med behov av särskilt stöd, äldre, personer som behöver förtur till en bostad liksom vad avser olika former av kategoriboende för äldre. Det är viktigt att dessa intressen tillvaratas i den fortsatta planeringen, så att tomter säkras i lägen med god kollektivtrafik och nära till handel och service. En lokalisering av bostäderna till platser där det händer något, kan ge plusvärden i vardagen för de människor som tvingas vistas mycket hemma. En god gårdsmiljö och tillgång till grönområde är viktigt. När det gäller ungdomar och studenter, är kommunens ansvar inte lika uttalat men kräver uppmärksamhet i den fortsatta detaljplaneringen. Små lägenheter i hyresrätt är sannolikt det bästa sättet att underlätta deras inträde på bostadsmarknaden. Kommunens planering syftar till att möta alla bostadsbehov. Hemlöshet och behov av tillfälliga bostäder vid efterfrågetoppar kräver särskild uppmärksamhet. Det understryker behovet av flexibilitet i bostadsförsörjningen, men utan att kvalitetskraven åsidosätts Meter Läge S e S o Ö S storlekar el stora bostäder (mer än 45% med 4 rum el små bostäder (mer än 45% med 1 2 rum 76

10 BEFOLKNING OCH BOENDE STÄLLNINGSTAGANDEN Ny bebyggelse ska bidra till att öka bostadsbeståndets variation i hustyper och storlekar, inom stadsdelar och tätorter, samt områden där så är möjligt. Kommunen ska (främst genom eget markägande) söka styra nybebyggelsen så att en lokal variation i upplåtelseformer uppnås. Bostadsbyggandet ska stödja en balanserad befolkningsutveckling i de större tätorterna. Möjligheterna till påverkan på de generella hälsofrämjande och förebyggande faktorerna i den bebyggda miljön, ska tas tillvara i den fysiska planeringen. I den fortsatta planeringen av områdena längs Lundalänkens sträckning i östra delen av staden, bör man pröva möjligheterna att reservera mark för en park med samma funktion som Stadsparken. Parker och grönområden i planerade bostadsområden ska vara färdigställda innan inflyttning sker. I all planering ska tillgängligheten beaktas och det av kommunfullmäktige antagna programmet Bättre för alla tillämpas. Genusperspektivet ska beaktas i planeringen. 77

11 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Bebyggelse Översiktsplanen ska ange hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Därför är frågor hur bebyggelsen ska utformas och lokaliseras i staden, tätorterna och på landsbygden lika viktiga att behandla som att peka ut reservat för nya utbyggnadsområden. Tillbakablick Under 1900-talets andra hälft har Lund, liksom de flesta andra städer, vuxit utåt genom att nya bostadsområden har lagts till som nya enklaver i utkanten av staden. Bostadsbyggandet har varierat under åren, men har under perioden i genomsnitt legat på 585 lägenheter per år. Sedan den förra översiktsplanen antogs 1998 har antalet arbetstillfällen i Lund ökat markant i förhållande till bostadsutbyggnaden. Under tioårsperioden har det byggts cirka bostäder och det har tillkommit cirka arbetstillfällen. Huvuddelen av dessa arbetsplatser har tillkommit i närheten av det så kallade Kunskapsstråket (universitetet-sjukhusområdet-brunnshög). En stor andel nya kontorsbyggnader har även lokaliserats till områden som egentligen har varit avsedda för mer störande verksamheter, såsom Gastelyckan. Ökningen av arbetstillfällen har lett till att efterfrågan på bostäder i Lund ökat mycket, liksom inpendlingen både med kollektivtrafik och med bil. Av de cirka uppförda bostäderna har omkring tillkommit genom förtätning av staden Lund. Det motsvarar hela den potential till förtätning som den tidigare översiktsplanen bedömde kunna finnas under en 40-årsperiod. En av förklaringarna till det oväntat stora intresset för bostadsprojekt inne i staden är en stigande efterfrågan på bostäder i allmänhet och kanske i centrala lägen i synnerhet. Exempel på förtätningsprojekt under perioden är BEBYGGELSENS ÅLDER Bebyggelse 1920 Bebyggelse Bebyggelse Bebyggelse Bebyggelse Bebyggelse Bebyggelse Aktuell

12 BEBYGGELSE kvarteret Landsdomaren på Möllevången, Margretedalsområdet vid Södra vägen, Samhalls verkstäder vid Fjelievägen och flerbostadshus vid Bredgatan. Inriktningen för Brunnshögsområdet i nordöstra Lund har, sedan den förra översiktsplanen antogs, förändrats från ett renodlat verksamhetsområde till en blandad stad med inslag av parker, skolor och publika rum. Utmaningar Bebyggelsen i Lund är en av stadens största tillgångar. Det medeltida gatunätet med sina vindlande gator och små, uttrycksfulla hus, lockar både turister och Lundabor att flanera i staden. Promenerar man vidare ut från centrum finns goda exempel på tätare kvartersstad, tilltalande så kallade grannskapsenheter från efterkrigstiden och radhus- och villaområden med höga arkitektoniska kvaliteter. Även tätorterna präglas av samma mönster, med en tätare kärna och däromkring mindre bostadsområden med höga kvaliteter. I de yttre delarna av staden återfinns i regel bebyggelse från 1960-talet och framåt. De hyser inte i alla avseenden samma kvaliteter, men är likväl typiska för sin tid. Dessa områden är ofta präglade av den så kallade SCAFT-principen, som i korthet innebar en separering av olika trafikslag (bil, cykel och gång) för att åstadkomma en trygg och trafiksäker boendemiljö. Denna princip, i förening med en ambition att hålla isär stadens olika funktioner (bostäder, centrum, verksamheter, rekreation och trafik), har fått flera negativa konsekvenser. Bostadsområden upplevs som livlösa dagtid, medan verksamhetsområden är ödsliga på kvällen. De som rör sig genom området kanaliseras till olika stråk beroende på om de går, cyklar eller åker bil. Genom en separering av olika funktioner och tilltagna trafik- och parkeringsanläggningar glesas staden ut, och behovet av bilen ökar. De större vägarna fungerar samtidigt som barriärer och motverkar snarare än främjar rörelser på tvären. Under det senaste decenniet har insikten ökat om dessa principers tillkortakommanden, till förmån för en traditionell uppfattning om vad staden är. En av de viktigaste utmaningarna för denna översiktsplan är därför att ge förutsättningar för framväxten av en stad och tätorter som utgår ifrån effektiv markanvändning, utveckling längs kollektivtrafikstråk och kring stadsdels- och tätortscentrum, tydlighet mellan offentligt och privat, integrering av funktioner samt förutsättningslösa offentliga rum dit alla har tillträde. Den täta småskaliga staden och tätorten uppnås genom sammanhållna gatunät, blandade funktioner och en finmaskig fastighetsindelning. I centrala och stationsnära lägen kommer man oundvikligen i konflikt med buller från väg- och tågtrafik. Det blir en fråga för den efterföljande planläggningen att visa hur man trots bullerutsatta miljöer kan skapa goda boendemiljöer. Det är viktigt att hålla fast vid att det i första hand är i centrala lägen och i lägen med god kollektivtrafik som staden och orterna ska växa. Bebyggelse i staden och tätorterna Att bygga på ett hållbart sätt Det ska vara lätt för lundaborna att välja en livsstil som ger låg miljöbelastning. Nya bostäder ska vara lätta att nå med kollektivtrafik och cykel och vara energieffektiva. Det ska gå att handla i närheten där man bor och att källsortera med god komfort. Man ska kunna ha inflytande på och känna sig trygg och delaktig i sin boendemiljö. Utbyggnaden bör ske enligt principen först förtäta och omvandla, sedan nyexploatera. Genom att bygga nytt med en hög täthet eller att förtäta redan befintliga bebyggelseområden kan anspråken på ny mark minska. Ny bebyggelse ska lokaliseras till existerande eller framtida hållplatslägen och cykelleder. Buller från vägtrafiken kan minskas med sänkt hastighet och tyst asfalt samt genom att bygga hus med tysta sidor så att uteplatserna skyddas från buller. På lång sikt kan behovet av nya bostäder minskas, om de största bostäderna byggs så att de i ett senare skede lätt kan omvandlas till mindre. Enskilda villor över 150 m 2 bör därför byggas med flexibla planlösningar och vara förberedda för delning. Sektorn för bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning och en icke oansenlig materialanvändning. Nya byggnader kan utformas med en betydligt minskad resursanvändning samt klimat- och miljöpåverkan. Lunds kommun och Malmö stad har därför tagit fram ett gemensamt miljöbyggprogram i samarbete med byggbolagen och universitetet. Programmet finns på Utöver dagens krav i Boverkets byggregler föreslås två nivåer till för energisnål bebyggelse, miljöklass A (passivhus) och B (minienergihus). Användning av solenergi kan vara en viktig del av lösningen. Miljöbyggprogrammet ska gälla vid köpeavtal och markanvisningar, med målsättningen att programmet används även på icke kommunal mark. Då krävs emellertid frivilliga överenskommelser. 79

13 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Även aspekter som inte kan kopplas till energi och miljö, har en tydlig koppling till hållbar stadsutveckling. Befolkningens hälsa, delaktighet som medborgare, trygghet och jämställdhet hör hit. En blandad bebyggelse ger möjligheter att skapa ett folkliv på gatorna under en stor del av dygnet. Genom att skapa gemensamma parkeringar och personalrestauranger som vänder sig även till allmänheten uppnås en ökad trygghet och ett effektivare markutnyttjande. Kommunens riktlinjer Bättre för alla, ska gälla för att säkra tillgängligheten för funktionshindrade. Blandad stad Begreppet blandad stad används för att beskriva en bebyggelse med flera funktioner och med en social och arkitektonisk blandning. I den blandade staden minskar behovet av transporter, bebyggelseområden har ett folkliv under stora delar av dygnet och möjligheterna för samutnyttjade av parkeringar, parkytor och andra allmänna ytor ökar. En blandstad är en blandad, urban miljö där just blandning är nyckelordet. Det räcker inte att enbart bygga funktionsblandat för att uppnå blandstad - alla typer av blandning behövs. Stadens och ortens funktioner (bostäder, handel, kontor, verksamheter, fritid och kultur) är inte åtskilda utan kan finnas sida vid sida i samma byggnad eller kvarter. För att möjliggöra en blandning av funktioner krävs att hänsyn tas till olika behov redan på planeringsstadiet. För att butiker och andra verksamheter ska klara sig krävs vanligtvis en hög genomströmning av potentiella kunder - både boende i området men också kunder utifrån. För att uppnå funktionsblandning är således en hög täthet och en god trafikplanering avgörande. Genom en variation i hustyper och upplåtelseformer blir staden och orten tillgänglig för alla. Det innebär också en större chans att kunna bo kvar i området, även när livssituationen förändras. Gemensamma ytor för lek kan möjliggöra en minskning av den egna tomtytan och skapa kontaktytor för barn från olika boendeformer. När nya områden byggs är det angeläget att variera bebyggelsen både stil-, höjd- och materialmässigt. Ett kvarter med många hus och olika arkitekter och byggbolag ger oftast en större arkitektonisk blandning och upplevs mer spännande och attraktivt än kvarter där bebyggelsen är mer ensartad. Det finns många exempel på att man genom att dela in ett kvarter i många fastigheter med olika byggherrar, kan åstadkomma en stad som bjuder på många olika arkitektoniska uttryck och som uppskattas av både invånare och besökare. Byggemenskap och fria byggrupper är koncept som är vanliga i Tyskland och ger goda möjligheter att uppnå en blandad bebyggelse i kvarteren. Olika områden kan ge olika upplevelse av täthet. Exempelvis kan höga hus i park ha samma exploateringstal och samma befolkningsantal som en lägre kvartersbebyggelse. Småskaliga blandade kvarter med tydliga gaturum ger oftast ett tätare och mer levande intryck än funktionsseparerade områden. Verksamheter Verksamheter kan vara av skiftande karaktär. Icke störande verksamhet som handel, kontor och institution kan och bör integreras i den blandade staden i centrala lägen. Det är främst verksamheter som kräver skyddsavstånd på grund av risk för olyckor eller störningar, eller som genererar stora mängder transporter av gods, som bör ligga i renodlade verksamhetsområden. Verksamhetsbebyggelse är traditionellt sett låg och gles, men kan med fördel uppföras i flera plan för att minska markåtgången och därmed minska de ytor där skyddsavstånd behöver tilläm- 80

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter 06 Stadens innehåll 06 STADENS INNEHÅLL Befolkningen Mål och utgångspunkter Nuläge Antalet boende i staden Alingsås var vid årsskiftet 2006-07 ca 25 400. Befolkningsutvecklingen har, sett utifrån genomsnittlig

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer