GRANSKNINGSRAPPORT. Ekonomisk styrning och kontroll. Fredrik Edler. Beslutad av revisorskollegiet Malmö stad Revisionskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNINGSRAPPORT. Ekonomisk styrning och kontroll. Fredrik Edler. Beslutad av revisorskollegiet Malmö stad Revisionskontoret"

Transkript

1 Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGSRAPPORT Ekonomisk styrning och kontroll Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet EKONOMISK STYRNING OCH KONTROLL Telefon (exp): Hemsida:

2 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Malmö granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet och de sakkunniga revisorerna på revisionskontoret. I Kommunallag (1991:900) 6 kap 7 anges att nämndernas ansvar för verksamheten är att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I Kommunallag (1991:900) 9 kap 9 anges att revisorernas uppgifter är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. I revisionskontorets årsrapport sammanfattar den sakkunniga revisorn det gångna årets granskning av respektive nämnd vilket ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin prövning utifrån kommunallagen. Fördjupade granskningar som görs under året rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida 2 (23)

3 SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 6 SYFTE, REVISIONSFRÅGOR OCH AVGRÄNSNING... 7 Syfte... 7 Revisionsfrågor... 7 Avgränsning... 7 REVISIONSKRITERIER... 8 GRANSKNINGSANSVARIGA... 8 METOD... 8 RESULTAT AV GRANSKNINGEN... 9 Låneskuld... 9 Räntebärande nettolåneskuld Plan Bedömning Räntekostnader Bedömning Skatteunderlagsprognos Bedömning Finansiella föreskrifter och finanspolicy Finansiella föreskrifter Finanspolicy Bedömning Malmö stads finansiella mål Bedömning SLUTSATS KÄLLOR Skriftliga källor Uppgiftslämnare (23)

4 Sammanfattning De övergripande målsättningarna för finansverksamheten inom staden är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att bland annat säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital samt genom internbanken utnyttja stordriftsfördelar i kommunkoncernen genom upplåning och utlåning. Kommunfullmäktiges Finansiella föreskrifter samt kommunstyrelsens Finanspolicy är viktiga regelverk för verksamheten. Granskningen visar att Malmö stad sammantaget bedöms ha en tillräcklig ekonomisk styrning och kontroll gällande stadens långsiktiga finansiella planering. Vid granskning av Malmö stads låneskuld kan det konstateras att staden har en plan över hur skulden beräknas öka mellan åren 2018 till Planen visar att Malmö stads nettolåneskuld planeras öka till drygt 10,6 miljarder kr vid årsskiftet Vad gäller Malmö stads vidareutlåning till stadens företag planeras denna upplåning att öka till drygt 20 miljarder kr vid slutet av samma planperiod. Vid granskning av Malmö stads räntekostnader kan det konstateras att staden har en plan över hur dessa kostnader beräknas öka mellan åren 2018 till Planen visar att stadens negativa räntenetto förväntas öka till drygt 284 miljoner kr vid årsskiftet Enligt stadskontoret förekommer riskhantering gällande stigande räntor inom Malmö stad då det i planen budgeterats för en höjd räntenivå med en halv procent per år. Granskningen visar vidare att Malmö stad har flertalet omfattande styrdokument som samverkar inom stadens finansverksamhet. Stadens finanspolicy med tillhörande bilagor bedöms vara ett särskilt betydelsefullt dokument. De olika styrdokumenten innefattar bl.a. beskrivningar och rutiner inom kommunkoncernens finansiella verksamheter och utgörs av följande dokument. Malmö stads budget Finansiella föreskrifter Finanspolicy Ramar för upplåning och utlåning och borgen Strategier för riskhantering Motparter vid placeringar Delegationsförteckning för Malmö stads internbank 4 (23)

5 Det vore dock lämpligt att Malmö stad tar fram en handlingsplan gällande stadens låneskuld och räntekostnader som på en detaljerad nivå beskriver hur en förändring av låneskulden respektive ökade räntekostnader konkret bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter på kort och lång sikt. Sedan tidigare har Malmö stad i samarbete med konsultföretaget PwC tagit fram en långsiktig ekonomisk analys. Analysen kommer enligt stadskontoret att fortsätta utvecklas i egen regi och resultera i handlingsplaner och strategier för bland annat investeringsnivåer, skuldsättning och räntekostnader. En handlingsplan som beskriver hur en förändring av låneskulden och ökade räntekostnader bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter överensstämmer väl med Malmö stads pågående arbete inom långsiktig finansiell planering och kan med fördel integreras i stadens kommande handlingsplan gällande skuldsättning och räntekostnader. Vid granskning av Malmö stads prognoser för skatteunderlag kan det konstateras att staden använder SKLs skatteunderlagsprognoser vid beräkning av skatter och statsbidrag. Prognoserna sträcker sig fram till år 2020 och bedöms vara relativt långsiktiga. Malmö stads prognos för skatteunderlag har stämts av mot SKLs skatteunderlagsprognos och visar att prognoserna överensstämmer för respektive år, enligt följande. Skatteunderlagsprognos Malmö stad och SKL oktober Totalt ,5 % 3,9 % 3,8 % 3,9 % 17,1 % Granskning av Malmö stads finansiella föreskrifter och finanspolicy visar sammantaget att uppföljning och rapportering avseende stadens finansverksamhet sker i enlighet med finanspolicyn med undantag för den årliga rapporteringen som ska ske till stadsrevisionen. Enligt finanspolicyn ska rapportering till stadsrevisionen ske årligen genom en av finanschefen upprättad rapport - Finansverksamheten och riskhantering i Malmö stads kommunkoncern. Sådan rapportering sker inte. Framöver bör säkerställas att rapportering sker i enlighet med finanspolicyn och då till Revisorskollegiet. Vid granskning av Malmö stads finansiella mål - Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling kan det konstateras att uppföljning av målet sker i stadens delårsrapporter och årsredovisning. I Malmö stads delårsrapport januari-april 2016 och januariaugusti 2016 görs bedömningen att Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar. Viktigt att notera är dock att Malmö stad för år 2021 prognostiserar med en lånekvot om 36,8 %. Denna prognos innebär att Malmö stads lånekvot planeras överstiga den av kommunfullmäktige beslutade högstanivån om 30 % under det aktuella året. 5 (23)

6 Bakgrund I Malmö stads budget för 2017 med plan för refereras i planeringsförutsättningarna till Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) ekonomirapport från oktober 2016 avseende kommunernas och landstingens framtida ekonomi. Av utdraget från SKLs rapport framgår att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar såsom kostnader som ökar snabbare än intäkterna, svåra finansieringsproblem samt behov av avsevärda effektiviseringar av verksamheten. Under tidsperioden planerar Malmö stad att öka sin externa upplåning för investeringsverksamhet från netto 3,9 miljarder kr till netto 10,6 miljarder kr vilket innebär att nettoräntekostnaden planeras att öka från 4 miljoner kr år 2017 till 284 miljoner kr år För att möta ovanstående förutsättningar är det av avgörande betydelse att Malmö stads ekonomiska styrning och kontroll bedrivs med god framförhållning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Malmö stads externa upplåning och långsiktiga finansiella planering påverkar stadens handlingsutrymme vad gäller bl.a. resurser till verksamheterna och samtidigt ökar beroendet av långivarna på kreditmarknaderna. Då marknadsräntorna är historiskt låga och så småningom, enligt riksbankens prognoser, kommer att återgå till ett högre normalläge riskerar detta att påverka stadens ekonomi avsevärt särskilt då låneskulden ökar. Dessutom är Malmö stad som låntagare direkt beroende av kreditvärderingsinstitutets Standard & Poor s kreditbetyg och en sänkning av betyget kan i förlängningen leda till högre räntor och upplåningskostnader för staden. De övergripande målsättningarna för finansverksamheten inom staden är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att bland annat säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital samt genom internbanken utnyttja stordriftsfördelar i kommunkoncernen genom upplåning och utlåning. Kommunfullmäktiges Finansiella föreskrifter samt kommunstyrelsens Finanspolicy är viktiga regelverk för verksamheten. 6 (23)

7 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma om Malmö stads ekonomiska styrning och kontroll är tillräcklig gällande långsiktig finansiell planering. Revisionsfrågor De frågeställningar som granskningen ska besvara är följande: 1. Vilka handlingsplaner finns för Malmö stads ökande låneskuld och hur kommer detta att påverka stadens ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt? Vilken uppföljning sker av handlingsplaner för stadens ökande låneskuld och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? 2. Vilken långsiktig riskhantering och vilka handlingsplaner finns inom Malmö stad för stigande räntor och sänkt kreditbetyg? Vilken uppföljning sker av stadens riskhantering och handlingsplaner för stigande räntor och sänkt kreditbetyg och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? 3. Vilka långsiktiga prognoser finns inom Malmö stad för skatter och statsbidrag? Vilken uppföljning sker av stadens prognoser för skatter och statsbidrag och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? 4. Vilken uppföljning sker av att Malmö stads finansiella föreskrifter och finanspolicy efterlevs och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? 5. Vilken uppföljning sker av Malmö stads finansiella mål som gör gällande att staden ska ha en hållbar ekonomisk utveckling och kommer målet att uppnås? Avgränsning Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen och omfattar tidsmässigt år Granskningen har vidare avgränsats till stadskontoret och finansverksamheten som bedrivs inom internbanken. 7 (23)

8 Revisionskriterier Revisionskriterierna utgörs av: Malmö stads årsredovisning 2015 Malmö stads budget 2016 och 2017 Malmö stads delårsrapport januari - april 2016 Malmö stads delårsrapport januari - augusti 2016 SKL Cirkulär 16:51 Finansiella föreskrifter för Malmö stads kommunkoncern (KF ) Finanspolicy Malmö stad (KS reviderad ) Finansrapporter 2016 Finansverksamheten och riskhantering i Malmö stads kommunkoncern Enligt beslut i revisorskollegiet ska revisionskontoret i granskningsarbetet särskilt beakta jämställdhetsintegrering. Kriterier för jämställdhetsintegrering har beaktats vid upprättandet av denna rapport och relevanta kriterier som visar på ojämställdhet bedöms inte vara tillämpliga i granskningen. Granskningsansvariga Styrgruppen ur revisorskollegiet: KS Projektledare från revisionskontoret: Fredrik Edler, sakkunnig revisor Biträder från revisionskontoret: Fia Lindher, sakkunnig revisor Kvalitetsgranskare: George Smidlund, revisionsdirektör, certifierad kommunal yrkesrevisor Sakkunniga revisorer har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med SKYREV:s rekommendation 2 och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. Metod Granskningen har genomförts dels genom dokumentanalys och dels genom intervjuer. De dokument som har analyseras är bl.a. Malmö stads årsredovisning, delårsrapporter, budget, finansiella föreskrifter, finanspolicy, finansrapporter (månads och kvartalsrapporter samt årlig rapport), cirkulär från SKL, relevanta protokoll från kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott I och II samt dokumentation från beredningsgrupper och internbank. Personer som har intervjuas är bl.a. Malmö stads finanschef, budgetchef samt strateg på stadskontoret. Dessutom har nödvändiga analyser genomförts för att uppfylla syftet med granskningen. 8 (23)

9 Resultat av granskningen Låneskuld Revisionsfråga 1 Vilka handlingsplaner finns för Malmö stads ökande låneskuld och hur kommer detta att påverka stadens ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt? Vilken uppföljning sker av handlingsplaner för stadens ökande låneskuld och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? Kommunkoncernens totala externa upplåning uppgick vid årsskiftet 2015 till ca 10,9 miljarder kr. Föregående år var låneskulden för koncernen ca 10,1 miljarder kr och ökade därmed med drygt 800 miljoner kr mellan åren. Malmö stads andel av upplåningen (långfristiga skulder) uppgick vid årsskiftet 2015 till ca 9,7 miljarder kr. Föregående år var upplåningen ca 7,9 miljarder kr och ökade således med ca 1,8 miljarder kr. Ökningen berodde till stor del på vidareutlåning om drygt 1,6 miljarder kr till stadens företag. Av Malmö stads låneskuld avser ca 1,8 miljarder kr upplåning genom kommunens certifikatprogram och ca 7,7 miljarder kr avser obligationsupplåning. Malmö stad har även beslutade borgensåtaganden som vid årsskiftet 2015 uppgick till ca 3,2 miljarder kr, vara 845 miljoner kr var utnyttjade. (Belopp i Mkr) MALMÖ STAD KOMMUNKONCERNEN Upptagna lån Avgår nästa års amortering Förutbetalda intäkter Skuld till VA kollektivet Summa långfristiga skulder Källa: Malmö stads årsredovisning 2015 s (23)

10 Räntebärande nettolåneskuld Nettolåneskuldens storlek är skillnaden mellan räntebärande långfristiga skulder och räntebärande långfristiga tillgångar samt kassa och bank. Malmö stads räntebärande nettolåneskuld kan beskrivas som skillnaden mellan stadens långfristigt upptagna lån och långfristigt utlämnade lån (fordringar) samt likvida medel, dvs. den låneskuld som kvarstår i kommunen efter vidareutlåning till kommunens företag. Nedan redogörs för kommunens totala låneskuld, nettolåneskuld och vilka företag som kommunen vidareutlånar till samt räntebindningen för respektive företag per augusti Totalt Malmö netto MKB P Malmö mån år år år år > 5 år VASYD Visab Malmö Live Övriga mån år år år år > 5 år Källa: Qlikview Finansrapporter Räntebindning koncernen Vid ingången av år 2017 beräknas kommunens räntebärande nettolåneskuld uppgå till drygt 2,4 miljarder kr inklusive pensionsskulden. Under 2017 beräknas nettolåneskulden öka med 1,8 miljarder kr till följd av en fortsatt hög investeringsnivå i kombination med en låg självfinansieringsgrad. Den negativa utvecklingen av nettolåneskulden fortsätter enligt stadens prognos att öka under planperioden till följd av en allt större upplåning. Nettolåneskulden beräknas i genomsnitt öka med 1,3 miljarder kr per år och bedöms uppgå till drygt 10 miljarder kr år (23)

11 Malmö stads räntebärande nettolåneskuld består av följande komponenter och uppgår inklusive pensionsavsättningar till drygt 2,4 miljarder kr per augusti 2016: Komponenter i Malmö stads räntebärande nettolåneskuld per augusti IB Redovisat UB aug 2016 Bank och PG Placeringar Bolagens lån på checkkontot Skattekonto Twinkonto Räntebärande kundfordran Valuta, gåvor mm Likviditet Kortfristiga utlämnade lån, externa Långfristiga utlämnade lån, externa Räntebärande tillgångar Lån från bolagen på checkkonto Kortfristiga upptagna lån, externa Långfristiga upptagna lån, externa Räntebärande skulder Räntebärande netto exkl pensionsavs Pensionsavsättning Räntebärande netto Källa: QlikView Finansrapporter Räntebärande nettotillgång Plan Malmö stad har i budget 2017 tagit fram en plan över hur stadens långfristiga skulder förväntas utvecklas under perioden 2018 till Budgeten innehåller även en plan över hur stadens finansiella anläggningstillgångar förväntas utvecklas. Vad gäller kommunens finansiella anläggningstillgångar består dessa huvudsakligen av långfristiga fordringar på stadens företag som använder Malmö stads internbank vid upplåning. Den höga investeringsnivån under planperioden innebär att andelen lånefinansierade investeringar kommer att öka. Investeringsplanen för år 2017 beräknas uppgå till 3,3 miljarder kr och för hela planperioden beräknas den genomsnittliga årliga investeringsnivån uppgå till 3 miljarder kr. Vad gäller finansiering av investeringsverksamheten har denna under 2016 finansierats till 55 procent av skattemedel, 10 procent med försäljningar och 35 procent med nyupplåning. 11 (23)

12 Nyupplåningen kommer således att vara betydande under planperioden och i genomsnitt beräknas den räntebärande nettolåneskulden öka med 1,3 miljarder kr per år och enligt planen uppgå ca 10,6 miljarder kr vid utgången av år Nedan åskådliggörs Malmö stads planerade upplåning (långfristiga skulder) och vidareutlåning (finansiella anläggningstillgångar) till stadens företag samt hur nettolåneskulden enligt planen kommer att utvecklas. Stadskontoret har redogjort för att budgeten och planen i denna för åren är en framskrivning utifrån nu kända planer och beslut samt äskanden från respektive nämnd. Det framgår av budgetdokumentet att det finns behov av att sänka investeringsnivån från och med 2021 alternativt öka resultatet eller ökade försäljningar. Detta är inte inarbetat i planen då inga beslut har fattats ännu. Uppdraget att ta fram en ny metod för investeringsstyrning och investeringsstrategi är dock ett resultat av att den långsiktiga planen visar att investeringsnivåerna enligt nuvarande planering är för höga. På samma sätt är uppdraget att se över strategierna när det gäller ägande i förhållande till att hyra ett resultat av det som syns i den långsiktiga planen. 12 (23)

13 Bedömning Vid granskning av Malmö stads låneskuld kan det konstateras att staden har en plan över hur skulden beräknas öka mellan åren 2018 till Planen visar att Malmö stads nettolåneskuld planeras öka till drygt 10,6 miljarder kr vid årsskiftet Vad gäller Malmö stads vidareutlåning till stadens företag planeras denna upplåning att öka till drygt 20 miljarder kr vid slutet av samma planperiod. Granskningen visar vidare att Malmö stad har flertalet omfattande styrdokument som samverkar inom stadens finansverksamhet. Stadens finanspolicy med tillhörande bilagor bedöms vara ett särskilt betydelsefullt dokument. De olika styrdokumenten innefattar bl.a. beskrivningar och rutiner inom kommunkoncernens finansiella verksamheter och utgörs av följande dokument. Malmö stads budget Finansiella föreskrifter Finanspolicy Ramar för upplåning och utlåning och borgen Strategier för riskhantering Motparter vid placeringar Delegationsförteckning för Malmö stads internbank Det vore dock lämpligt att Malmö stad tar fram en handlingsplan gällande stadens låneskuld som på en detaljerad nivå beskriver hur en förändring av låneskulden konkret bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter på kort och lång sikt. Sedan tidigare har Malmö stad i samarbete med konsultföretaget PwC tagit fram en långsiktig ekonomisk analys. Analysen kommer enligt stadskontoret att fortsätta utvecklas i egen regi och resultera i handlingsplaner och strategier för bland annat investeringsnivåer, skuldsättning och räntekostnader. En handlingsplan som beskriver hur en förändring av låneskulden bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter överensstämmer väl med Malmö stads pågående arbete inom långsiktig finansiell planering och kan med fördel integreras i stadens kommande handlingsplan gällande skuldsättning. 13 (23)

14 Räntekostnader Revisionsfråga 2 Vilken långsiktig riskhantering och vilka handlingsplaner finns inom Malmö stad för stigande räntor och sänkt kreditbetyg? Vilken uppföljning sker av stadens riskhantering och handlingsplaner för stigande räntor och sänkt kreditbetyg och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? Malmö stads låneskuld ökar och med den stadens räntekostnader. Med stora lån minskar stadens handlingsutrymme vad gäller bl.a. resurser till verksamheterna och samtidigt ökar beroendet av långivarna på kreditmarknaderna. Då marknadsräntorna är historiskt låga och så småningom, enligt riksbankens prognoser, kommer att återgå till ett högre normalläge riskerar detta av påverka stadens finanser avsevärt, särskilt då låneskulden ökar. Dessutom är staden som låntagare direkt beroende av kreditvärderingsinstitutets Standard & Poor s kreditbetyg och en sänkning av betyget kan i förlängningen leda till högre räntor och upplåningskostnader för staden. Malmö stad har i budget 2017 tagit fram en plan över hur stadens finansiella intäkter och kostnader förväntas utvecklas under planperioden 2018 till Stadens finansiella intäkter består till största del av räntor på utlåning till koncernbolag och finansiella kostnader består huvudsakligen av räntor på långfristig upplåning. Malmö stads finansiella intäkter beräknas under planperioden öka från 321 miljoner kr till 870 miljoner kr och finansiella kostnader från 361 miljoner kr till miljoner kr. Under planperioden 2018 till 2022 beräknas således Malmö stads finansiella nettokostnader, som huvudsakligen består av räntor på långfristig upplåning och utlåning dvs. negativt räntenetto, öka från 40 miljoner kr till 284 miljoner kr. 14 (23)

15 Bedömning Vid granskning av Malmö stads räntekostnader kan det konstateras att staden har en plan över hur dessa kostnader beräknas öka mellan åren 2018 till Planen visar att stadens negativa räntenetto förväntas öka till drygt 284 miljoner kr vid årsskiftet Enligt stadskontoret förekommer riskhantering gällande stigande räntor inom Malmö stad då det i planen budgeterats för en höjd räntenivå med en halv procent per år. Riskhantering gällande stadens kreditbetyg bedöms inte förekomma. Granskningen visar vidare att Malmö stad har flertalet omfattande styrdokument som samverkar inom stadens finansverksamhet. Stadens finanspolicy med tillhörande bilagor bedöms vara ett särskilt betydelsefullt dokument. De olika styrdokumenten innefattar bl.a. beskrivningar och rutiner inom kommunkoncernens finansiella verksamheter och utgörs av följande dokument. Malmö stads budget Finansiella föreskrifter Finanspolicy Ramar för upplåning och utlåning och borgen Strategier för riskhantering Motparter vid placeringar Delegationsförteckning för Malmö stads internbank Det vore dock lämpligt att Malmö stad tar fram en handlingsplan gällande stadens räntekostnader som i detalj beskriver hur ökade räntekostnader konkret bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter på kort och lång sikt. Sedan tidigare har Malmö stad i samarbete med konsultföretaget PwC tagit fram en långsiktig ekonomisk analys. Analysen kommer enligt stadskontoret att fortsätta utvecklas i egen regi och resultera i handlingsplaner och strategier för bland annat investeringsnivåer, skuldsättning och räntekostnader. En handlingsplan som beskriver hur ökade räntekostnader bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter överensstämmer väl med Malmö stads pågående arbete inom långsiktig finansiell planering och kan med fördel integreras i stadens kommande handlingsplan gällande räntekostnader. 15 (23)

16 Skatteunderlagsprognos Revisionsfråga 3 Vilka långsiktiga prognoser finns inom Malmö stad för skatter och statsbidrag? Vilken uppföljning sker av stadens prognoser för skatter och statsbidrag och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? Malmö stad långsiktiga prognoser för skatter och statsbidrag bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognoser. Av Malmö stads budget 2017 framgår att de budgeterade intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2017 har baserats på SKLs skatteunderlagsprognos från oktober Även regeringens budgetproposition för 2017 har beaktats. Enligt prognosen förväntas skatteunderlaget utvecklas enligt följande: Skatteunderlagsprognos* Totalt ,5 % 3,9 % 3,8 % 3,9 % 17,1 % * SKL, prognos oktober 2016, procentuell förändring Av Malmö stads budget framgår vidare att om skatteunderlagsförändringen 2017 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna med 160 miljoner kr. Bedömning Vid granskning av Malmö stads prognoser för skatteunderlag kan det konstateras att staden använder SKLs skatteunderlagsprognoser vid beräkning av skatter och statsbidrag (intäkter). Prognoserna sträcker sig fram till år 2020 och bedöms vara relativt långsiktiga. Malmö stads prognos för skatteunderlag har stämts av mot SKLs skatteunderlagsprognos utan anmärkning enligt nedan. Avstämningen visar att stadens prognos överensstämmer med SKLs prognos för respektive år. 16 (23)

17 Värt att notera är att både Regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) har en positivare syn på skatteunderlagets utveckling än vad SKL har i sin skatteunderlagsprognos. Finansiella föreskrifter och finanspolicy Revisionsfråga 4 Vilken uppföljning sker av att Malmö stads finansiella föreskrifter och finanspolicy efterlevs och vilken dokumentation finns kring uppföljningen? Finansiella föreskrifter De finansiella föreskrifterna som beslutats av kommunfullmäktige omfattar finansverksamheten i kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses Malmö stad med helägda bolag samt företag och organisationer som anslutits till internbanken efter kommunstyrelsens godkännande. Som ett komplement till de finansiella föreskrifterna har kommunstyrelsen till uppgift att besluta om en finanspolicy för Malmö stad och en placeringspolicy för Malmö stads samförvaltade stiftelser. Vidare har respektive styrelse i helägda bolag och kommunalförbund till uppgift att inom ramen för de finansiella föreskrifterna besluta om en finanspolicy för bolaget och kommunalförbundet. Av de finansiella föreskrifterna framgår att kommunstyrelsen beslutar om regler för rapportering avseende internbankens verksamhet samt att det ankommer på kommunstyrelsen att bedöma i vad mån det finns anledning till särskilda rapporter eller beslut i fullmäktige beträffande den finansiella verksamheten. 17 (23)

18 Finanspolicy Av finanspolicyn framgår att den uppföljande rapporteringen upprättas med syfte att dels utgöra underlag för planering och beslut och dels vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella föreskrifter och finanspolicyn. Månadsrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott varje månad med undantag för juni. För rapporterna april, augusti samt december ska månadsrapporterna även tillställas kommunstyrelsen. Månadsrapporteringen ska enligt finanspolicyn innehålla basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering, valutaexponering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de riktlinjer och riskmandat som är specificerade i finanspolicyn. Vidare framgår att rapporteringen på en aggregerad nivå ska visa bokförda värden och förändringen av dessa avseende all upplåning, utlåning och placeringar i staden. I samband med månadsrapporteringen för december ska finanschefen till kommunstyrelsen och stadsrevisionen avge en årlig rapport innehållande utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen i koncernen. Vidare ska internbanken rapportera verksamheten till finansberedningen. Rapporteringen ska baseras på senaste månadsrapporteringen till kommunstyrelsens arbetsutskott samt innehålla en sammanställning av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för koncernen. Av finanspolicyn framgår att kommunstyrelsens finansberedning utgör forum för fördjupad dialog och rapportering kring hanteringen av kommunens finansverksamhet. Finansberedningen har enligt de finansiella föreskrifterna och finanspolicyn inte något formellt ansvar att utöva kontroll över och följa upp finansverksamheten, detta ansvar ligger på kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Enligt finanspolicyn ska eventuella avvikelser mot policyn utan dröjsmål rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 18 (23)

19 Bedömning Granskningen visar att uppföljning och rapportering avseende finanspolicyn sker enligt följande: Kommunstyrelsen Rapportering till kommunstyrelsen sker i finansrapporter varje tertial, dvs. april, augusti och december. Vidare sker rapportering till kommunstyrelsen årligen genom en av finanschefen upprättad rapport, Finansverksamheten och riskhantering i Malmö stads kommunkoncern. Rapporteringen överensstämmer med finanspolicyn. Vid genomgång av rapporterna kan konstateras att dessa innehåller samtliga delar enligt finanspolicyn. Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott sker varje månad i finansrapport med undantag för juni, vilket överensstämmer med finanspolicyn. Vid genomgång av rapporterna kan konstateras att dessa innehåller samtliga delar enligt finanspolicyn. Finansberedningen Rapportering till finansberedningen har hittills under 2016 skett avseende januari, april och augusti. Av finanspolicyn framgår inte hur ofta rapportering till finansberedningen ska ske utan endast att rapporteringen som sker ska baseras på den senaste månadsrapporteringen. Uppföljningsfrekvensen bör specificeras med åtminstone ett minsta antal rapporteringstillfällen per år. Stadsrevisionen Enligt finanspolicyn ska rapportering till stadsrevisionen ske årligen genom en av finanschefen upprättad rapport, Finansverksamheten och riskhantering i Malmö stads kommunkoncern. Sådan rapportering sker inte. Framöver bör säkerställas att rapportering sker i enlighet med finanspolicyn och då till Revisorskollegiet. Sammantaget visar granskningen att den uppföljande rapporteringen avseende finansverksamheten sker i enlighet med finanspolicyn med undantag för den årliga rapporteringen som ska ske till revisorskollegiet. 19 (23)

20 Malmö stads finansiella mål Revisionsfråga 5 Vilken uppföljning sker av Malmö stads finansiella mål som gör gällande att staden ska ha en hållbar ekonomisk utveckling och kommer målet att uppnås? Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt. Kommunens skuldsättning måste beaktas om utvecklingen ska vara ekonomiskt hållbar. En hög skuldsättning innebär att ett långsiktigt ekonomiskt åtagande överlämnas till nästföljande generation vilket begränsar dess möjligheter att forma den verksamhet som den generationen anser lämpligast. Om en alltför stor del av budgeten är intecknad av fasta kostnader minskar möjligheterna att på kortsikt vidta korrigerande åtgärder vid plötsliga förändringar i förutsättningarna. På längre sikt kan rörelseutrymmet begränsas av att en allt större del av budgeten utgörs av avskrivingar på gjorda investeringar samt räntekostnader på upptagna lån. Kommunfullmäktiges finansiella mål, från budget 2016, lyder enligt följande: Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom följande tre indikatorer: Årets resultat ska senast år 2019 uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas. 20 (23)

21 Bedömning Uppföljning av Malmö stads finansiella mål sker i Malmö stads delårsrapporter och årsredovisning. I Malmö stads delårsrapport januari-april 2016 och januari-augusti 2016 görs följande bedömning: Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar. Resultatet ska, utöver målet om 1 % av skatter och generella statsbidrag år 2019, uppgå till en nivå som motsvarar årets investeringar i långtidsplanerat underhåll. För 2016 uppgår det budgeterade resultatet till 1,4 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen per delårsrapport januari-april anger att resultatet kommer att uppgå till 3,8 % och till 2,5 % om engångsposter exkluderas och per delårsrapport januari-augusti är motsvarande siffror 3,1 % respektive 2,4 %. Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. För 2016 uppgår budgeterad lånekvot till 15,1 %. Prognostiserad nivå uppgår per delårsrapport januari-april till 2,5 % och per delårsrapport januari-augusti till 4,1 %. Viktigt att notera är att Malmö stad för år 2021 prognostiserar med en lånekvot (räntebärande nettolån i förhållande till skatter och generella bidrag) om 36,8 %. Denna prognos innebär att Malmö stads lånekvot planeras överstiga den av kommunfullmäktige beslutade högstanivån om 30 % under det aktuella året. Källa: Malmö stads budget 2017 s. 36 Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas. Den budgeterade kapitalkostnadsnivån för 2016 uppgår till 5,3 %. Prognosen pekar både per delårsrapport januari-april och per delårsrapport januari-augusti mot att nivån kommer att uppgå till 5,2 %. 21 (23)

22 Slutsats Granskningen visar att Malmö stad sammantaget bedöms ha en tillräcklig ekonomisk styrning och kontroll gällande stadens långsiktiga finansiella planering. Det vore dock lämpligt att Malmö stad tar fram en handlingsplan gällande stadens låneskuld och räntekostnader som på en detaljerad nivå beskriver hur en förändring av låneskulden respektive ökade räntekostnader konkret bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter på kort och lång sikt. Sedan tidigare har Malmö stad i samarbete med konsultföretaget PwC tagit fram en långsiktig ekonomisk analys. Analysen kommer enligt stadskontoret att fortsätta utvecklas i egen regi och resultera i handlingsplaner och strategier för bland annat investeringsnivåer, skuldsättning och räntekostnader. En handlingsplan som beskriver hur en förändring av låneskulden och ökade räntekostnader bedöms påverka stadens ekonomi och verksamheter överensstämmer väl med Malmö stads pågående arbete inom långsiktig finansiell planering och kan med fördel integreras i stadens kommande handlingsplan gällande skuldsättning och räntekostnader. Vid granskning av Malmö stads prognoser för skatteunderlag kan det konstateras att staden använder SKLs skatteunderlagsprognoser vid beräkning av skatter och statsbidrag. Prognoserna sträcker sig fram till år 2020 och bedöms vara relativt långsiktiga. Malmö stads prognos för skatteunderlag har stämts av mot SKLs skatteunderlagsprognos och visar att prognoserna överensstämmer för respektive år. Granskning av Malmö stads finansiella föreskrifter och finanspolicy visar sammantaget att uppföljning och rapportering avseende stadens finansverksamhet sker i enlighet med finanspolicyn med undantag för den årliga rapporteringen som ska ske till stadsrevisionen. Enligt finanspolicyn ska rapportering till stadsrevisionen ske årligen genom en av finanschefen upprättad rapport - Finansverksamheten och riskhantering i Malmö stads kommunkoncern. Sådan rapportering sker inte. Framöver bör säkerställas att rapportering sker i enlighet med finanspolicyn och då till Revisorskollegiet. Vid granskning av Malmö stads finansiella mål - Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling kan det konstateras att uppföljning av målet sker i stadens delårsrapporter och årsredovisning. I Malmö stads delårsrapport januari-april 2016 och januariaugusti 2016 görs bedömningen att Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar. Viktigt att notera är dock att Malmö stad för år 2021 prognostiserar med en lånekvot om 36,8 %. Denna prognos innebär att Malmö stads lånekvot planeras överstiga den av kommunfullmäktige beslutade högstanivån om 30 % under det aktuella året. 22 (23)

23 Källor Skriftliga källor Finansiella föreskrifter för Malmö stads kommunkoncern (KF ) Finanspolicy Malmö stad (KS reviderad ) Finansrapporter 2016 Finansverksamheten och riskhantering i Malmö stads kommunkoncern Kommunallagen (1990:900) Malmö stads budget 2016 och 2017 Malmö stads delårsrapport januari - april 2016 Malmö stads delårsrapport januari - augusti 2016 Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning (KF ) Malmö stads reglemente för intern kontroll (KF ) Malmö stads tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll (KF ) Malmö stads årsredovisning 2015 SKL Cirkulär 16:51 Uppgiftslämnare Ola Nyberg, finanschef Anna Westerling, budgetchef Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör Mats Hansson, strateg 23 (23)

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2014-05-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-05-28 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2014 med likviditetsprognos STK-2014-657 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer