ÅRSREDOVISNING Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Skattepengar... 5 Fem år i sammandrag... 6 Mandatfördelning i kommunfullmäktige... 6 Hörby Förvaltningsberättelse... 9 Årets händelser i korthet Politisk plattform Övergripand mål och mål för god ekonomisk hushållning Ekonomisk analys Personalredovisning Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen IT-avdelningen Revisionen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden VA Miljönämnden Koncernen Finansiella rapporter Kommunen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Driftsredovisning Finansiering Investeringar Koncernern - sammanställd redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Revisionsberättelse Revisionsberättelse Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Noter Ordlista

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet mål som brukar sättas upp för kommunerna, 2 %. Strävan är att försöka förbättra och utveckla kommunens verksamheter. För det har fullmäktige satt upp mål för både ekonomi och verksamhet. I årsredovisningen redovisas vilka mål vi lyckats nå, och även de mål vi inte lyckats nå. Jag vill på kommunens vägnar tacka alla som medverkat i att leverera all den verksamhet som Hörby kommun bedrivit under Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande I årsredovisningen summerar vi det som hänt i Hörby kommun under Kommunen har en bred verksamhet som ger stöd och hjälp till medborgarna i många olika situationer i livet. Infrastruktur och kommunikationer finns med bland ansvarsområdena, liksom utbilning, kultur och fritid. Parker och grönytor ska skötas, liksom de olika byggnader kommunen äger eller ansvarar för. För att klara de ansvarsområdena kommunen har hand om tas kommunalskatten ut. Hörby är av tradition en kommun som ligger på en låg skattenivå jämfört med andra kommuner i Sverige. För 2013 redovisar kommunen ett överskott på 12,2 miljoner, eller 1,8 % av nettokostnaderna. Det positiva utfallet är mycket nära det 3

4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 % 4

5 Kommunens intäkter och fördelning Kommunens intäkter 60,1 % kommer från skatter 19,8 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 20,1 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder Statsbidrag och utjämning 19,8% 20,1% Avgifter 60,1% Skatter Hur fördelades skattepengarna? Hörby kommuns verksamheter kostade 667,5 mkr under Kommunens intäkter kommer från kommunalskatten, statsbidrag och olika taxor och avgifter. Intäkterna ska finansiera de olika tjänster som kommunen tillhandahåller invånarna. 100 kr i skatt till kommunen fördelades under 2013 såhär: 40:03 kr Hälsa, vård och omsorg 33:73 kr Förskola, grundskola och särskola 10:86 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 4:83 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 4:65 kr Kommunövergripande verksamhet 2:86 kr Teknisk verksamhet 1:78 kr Räddningstjänst 0:85 kr Plan och byggverksamhet 0:42 kr Miljö- och hälsoskydd 5

6 Fem år i sammandrag Antal invånare 31 december Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,98 20,48 20,48 Total skattesats exkl. kyrkoavgift, kr 30,57 30,57 30,77 31,27 31,27 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 587,5 618,2 641,1 641,3 667,5 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 595,8 619,5 641,2 662,5 681,5 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 98,6 99,8 100,0 96,8 97,9 Investeringar Nettoinvesteringar, tkr Årets avskrivningar, tkr Självfinansieringsgrad 1 nettoinvesteringar, % 26,3 53,4 54,2 177,8 235,5 Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl. pensionsskuld, % Soliditet inkl. pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Summa mandat Självfinansieringsgrad beräknas som årets resultat och avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar. 6

7 Hörby 2013 Landshövdingen besökte Hörby Skånes landshövding Margareta Pålsson besökte Hörby den 25 januari. Bland annat presenterades och diskuterades Hörby kommuns näringslivsutveckling, planfrågor samt avtal kring flyktingmottagande. Uppåt för Hörbys skolor! Årets mätning visar att Hörbys skolor återigen gör en rejäl klättring i SKL:s ranking bland landets alla skolor. Från plats 166 till plats 92 bland alla Sveriges 290 kommuner. I rankingen för behörigheten till gymnasieskolan ligger Hörby på plats 26 i hela riket. Succé för kulturkalaset! Hörby KulturKalas firade 10 år med ett sprakande kalas den 21 maj. Över 50 olika artister och band uppträdde på de sex scenerna. Nationaldagsfirande Nationaldagen firades den 6 juni vid hembygdsstugan med konferencier och allsångsledare Henrick Solera, Hörby Blåsorkester och Folkdansarna. 7

8 Askeröds brandkår 100 år Askeröds frivilliga brandkår firade 100-årsjubileum med öppet hus den 21 september. Besökarna fick titta och känna på räddningsutrustningen och brandmännen berättade om stationens verksamhet och historia. 1,1 miljon till unikt Hörbyprojekt Projektet Mithras är en insats för att hjälpa människor som utsatts för våld i nära relationer. Vi jobbar förebyggande, har ett aktivt kvinnofridsteam och nu genom Mithras erbjuder vi även hjälp att gå vidare och kunna stå på egna ben och skapa sin egen framtid, säger Bahareh M Andersson. Mittskåne Vatten Den 7 november undertecknade Hörbys kommunalråd Lars Ahlkvist och Höörs kommunalråd Anna Palm ett samverkansavtal i vilket Hörby och Höör bildar Mittskåne Vatten. Verksamheten startar den 1 januari Hörby kommuns Miljöpris Miljöpristagare Helena N Olofsson prisades för sitt arbetet med Högalids Kulturvandring i Skäpperöd. Björnligans förskola erhöll ett miljöstipendie för att kunna köpa in lådcyklar som ska används för transport av barnen vid utflykter i omgivningen. 8

9 Förvaltningsberättelse Verksamheten Socialnämnden redovisar ett större underskott 2013 än föregående år. Under 2012 kunde ett trendbrott konstateras då nettokostnaderna endast ökade med 0,9 % och underskottet minskade till 20,8 mkr från att ha varit 31,0 mkr Under 2013 ökade nettokostnaderna med hela 6,9 % vilket medförde att underskottet återigen ökade till 30,8 mkr. Underkottet har analyserats och de områden som uppvisar störst underskott jämfört med budget är kostnader för placeringar av barn, ungdomar och vuxna, försörjningsstöd samt hemtjänsten. Kommunstyrelsen har, efter underskottets storlek blivit känt, omgående tillsatt en arbetsgrupp bestående av kommunchef, ekonomichef samt socialchef med uppdrag att tillsammans med berörda tjänstemän arbeta fram förslag och idéer med syfte att minska kostnadsnivån inom socialnämndens verksamheter. Arbetet har högsta prioritet och är officiellt en kommunfråga med syfte att bringa verksamheternas kostnader i balans utifrån tillgängliga medel. Arbetsgruppen har kontaktat PwC i Stockholm för en oberoende kostnadsanalys av Hörbys kostnadsnivå i jämförelse med kommuner i riket som har motsvarande förutsättningar (demografiskt, socioekonomiskt m m). Utifrån analysen kommer en handlingsplan att tas fram innehållande åtgärder för att bringa ner kostnadsnivån inom de områden som redovisar en alltför hög nivå jämfört med andra jämförbara kommuner. Socialnämndens verksamheter kostade 258,1 mkr års nettokostnad uppgår till 274,2 mkr vilket är 30,8 mkr mer än fastställd budgetram. Även för byggnadsnämnden har året präglats av ekonomisk obalans. Underskottet uppgår till 1,2 mkr. I kronor räknat är inte underskottet stort men i relation till nämndens kommunbidragsram motsvarar underskottet 26,1 %. De ökade kostnaderna avser konsult- och advokatkostnader främst för arbetet med översiktlig planering, men även bostadsanpassningsbidrag har bidragit till underskottet. Befolkning Under 2013 har Hörby kommun haft en vikande befolkningsutveckling. Antalet invånare uppgick till personer den 31 december 2013, vilket är en minskning med 41 invånare sedan Under 2013 föddes 179 barn och antal avlidna uppgick till 175 personer. Det innebär ett födelseöverskott för kommunen med 4 personer. Den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste 10 åren har uppgått till 0,6 %, vilket motsvarar 87 personer per år. Antalet födda har i genomsnitt uppgått till 156 barn de senaste 10 åren, lägst födelsetal var 129 barn under Antal döda har i genomsnitt varit 160 personer per år de senaste 10 åren. Kommunfullmäktige har fastställt ett övergripande mål att befolkningen ska öka med 1 % per år. Målet har inte uppnåtts Näringsliv och sysselsättning Hörby kommun är en utpendlarkommun, då 50 % (3 710 personer) av den förvärvsarbe- 9

10 tande befolkningen arbetar utanför kommunen personer pendlar in till kommunen. Antal arbetstillfällen i kommunen uppgår till ca Störst arbetsgivare är Hörby kommun med ca anställda, därefter kommer Atos Medical AB och Nolato Meditec AB med vardera drygt 100 anställda. Arbetslösheten i åldersgruppen år uppgick till 6,8 % i december Motsvarande siffra för Skåne län var 10,8 % och för Riket 8,6 %. I åldergruppen år var 134 ungdomar arbetslösa. Det motsvarar 14,7 % av kommunens ungdomar, jämfört med Skåne 21,2 % och Riket 17,2 %. den 1 januari Samverkansnämnden består av ledamöter från respektive kommunstyrelse. Årets händelser i korthet Översiktsplanering Arbetet med en ny översiktsplan har pågått under Översiktsplanen kommer att fastställas under 2014 enligt redovisad tidsplan. Bostäder och planering Kommunen har detaljplanerade och färdigställda tomter för både bostäder och industriändamål. Hörbybostäder AB, som är kommunens helägda bostadsbolag, har undersökt möjligheten till nyproduktion i Ludvigsborg. Utvärdering och eventuellt beslut kommer att ske under Återbetalning premier för AGS AFA försäkring beslutade att återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS- KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för 2005 och Återbetalningen uppgick till tkr. MittskåneVatten MittskåneVatten är en gemensam samverkansnämnd mellan Hörby och Höör. Nämnden ansvarar för de båda kommunernas VAverksamhet. Syftet är i första hand att säkerställa drift och kompetens inom verksamhetsområdet. Samarbetet påbörjas formellt 10

11 Politisk plattform Majoriteten har antagit en politisk plattform som är en plan för mandatperioden Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas Måluppfyllelse Arbetet med översiktsplan har fortsatt under 2013 och beräknas avslutas under 2014, liksom arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft. Barnbokslut har införts. Ökad medborgardialog genom kontinuerligt visionsarbete för Hörby kommun Fullmäktige har inrättat två beredningsgrupper för att kunna genomföra ett kontinuerligt arbete med att utveckla Hörby Kommuns vision. Beredningsgruppernas mandat förlängdes 2013 ut och utvärderas därefter. Vi vågar -projektet syftar också till att utveckla och förankra visionen. Ökad samverkan över kommungränserna Förstärka företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade Hörby diskuterar flera samverkansprojekt inom Skåne Nordost och med grannkommunerna. Bl.a. lönehantering, utvidgning av UNIKOM och samarbete besöks- och turismnäring m.m. Gemensam telefonväxel och samarbete inom VA-verksamheten har införts under året. Kommunens näringslivsprogram har omarbetats och förtydligats och är nu föremål för årliga revisioner. Närheten till ESS/Max IV-projektet och samarbete inom besöks- och turismnäringen är viktiga inslag i näringslivsstrategin. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter och bostäder för alla åldrar Ett levande centrum med ökad torghandel med lokala produkter för en levande landsbygd Under året har två detaljplaner antagits, arbete och förberedelser pågår med ytterligare ett antal planområden. Försök med att utvidga torghandeln och aktiviteterna på Nya Torg genomförs löpande. Förbättrad arbetsmiljö i skolan och övrig kommunal verksamhet genom arbetsro och nolltolerans mot mobbing Olika projekt mot mobbing drivs inom Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningens ansvarsområde. Höja kunskapsnivån i grundskolan för att bli en av landets bästa skolkommuner Barn- och Utbildningsnämnden har detta som ett av sina prioriterade områden. Under 2013 förbättrades kunskapsresultaten generellt. Arbetet med Förstelärare och Matematiklyft har pågått under 2013 och fortsätter under

12 Mål Fler vuxna och pedagoger i skolan och möjlighet till frukost för elever i grundskolan Måluppfyllelse Möjlighet för frukost i grundskolan infördes på prov, men upphörde då försöket inte föll väl ut. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t.ex. genom utbyggt vårdnadsbidrag Hörby kommun har infört vårdnadsbidrag. Bra förutsättningar för fritids- och kulturaktiviteter Genom den satsning som genomförts under flera år på olika fritidsanläggningar har förutsättningarna förbättrats. Under 2012 påbörjades en upprustning av Metropol, och en förändring av bidragssystemet för kulturföreningar genomfördes. Förberedelser för ett s.k. Kulturkvarter har också påbörjats. Idrottsplatsens lokalbehov ses över och ombyggnation har påbörjats. Fortsätta kulturhusutredningen och lösa lokalfrågan för Kulturskolan Kulturskolan har beretts ytterligare lokalytor i Bollerup-huset. Arbetet med kulturhusutredningen fortsätter i form av diskussioner kring ett kulturkvarter, för vilket en styr- och en arbetsgrupp har inrättats. Gruppen har arbetet under 2013 och beräknas lämna sin slutrapport under Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation En öppen polisstation finns nu i kommunen, vilket enligt polisens trygghetsmätning har bidragit till att förbättra den upplevda tryggheten. Ambitionen är att genom bl.a. arbete med det kommunala Trygghetsrådet fortsätta förbättra den upplevda tryggheten. Resultatet 2013 visar att så skett. Fördjupat samarbete Barn- och utbildningsnämnd/ Socialnämnd Samarbetet mellan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd har fortsatt under året. Införa Lagen om Valfrihet i äldrevård och äldreomsorg Arbete med införande av Lagen om Valfrihet pågår i Socialförvaltningen på uppdrag av socialnämnden. Utveckling av stöd till anhörigvård En kartläggning av hur många anhörigvårdare vi har idag samt vilket stöd som de önskar är gjord och slutredovisades under Det stöd som kan erbjudas är information om vad kommunen kan erbjuda, stödsamtal och avlösning i hemmet. Möjlighet finns också att får vägledning av vår anhörigkonsulent. Hemtjänstinsatser, dagverksamhet och avlastning är också insatser som beviljas för att stödja anhöriga. 12

13 Mål Utveckla Källhaga som demenscentrum, med ökat socialt innehåll och Sinnenas trädgård Måluppfyllelse Källhaga har under året arbetat med att förbättra den inre miljön med diverse målningsarbetet. Utvecklingen med Sinnenas trädgård har p.g.a. ekonomiska skäl utvecklats i mindre omfattning. Ett lusthus har däremot byggts efter önskemål från de boende. Nöjd Kund Index (NKI) har inte genomförts 2013, planeras till Handlingsplaner är klara och som implementerades under 2013 är i funktion och förändras löpande. Samverkan har skett med vuxenskolan kring projektets läskraft. Insatser har även skett med Röda Korset. Parboendegaranti inom äldrevården Beslut har fattats och möjlighet till parboende kan när behov uppkommer beredas i vissa delar av verksamheten. Fler platser i äldreboende, t.ex. servicelägenheter och trygghetsboende Ändrade kriterier under 2011inom ett bostadsområde på Byggmästaregatan gällande inflyttning vilket innebär att hyresgästerna ska ha daglig personlig omvårdnad eller daglig hemsjukvårdsinsats fortgår. Detta innebär att servicen med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård blir koncentrerad inom ett begränsat geografiskt område. Det har visat sig under året att behovet av ovan nämnda insatser har ökat och att de nya kriterierna för uthyrning har varit tillfredsställande, dock har klagomål inkommit vad avser olika grupper. Trygghetsboende kan vi för närvarande inte erbjuda. Under mandatperioden fullfölja den handikappolitiska planen för lätt avhjälpta hinder Driva arbetsmarknadsprojekt för att få arbetslösa i arbete i stället för bidragsberoende Ökad miljömedvetenhet och låg klimatbelastning för kommunens verksamheter Anpassning av övergångsställen och nersänkning av kantsten i vägkorsningar är åtgärder som genomförts. Ytterligare planering för tillgänglighetshöjande åtgärder sker. Förslag om att uppdatera tillgänglighetsplanen har väckts i fullmäktige. Ett EU-projekt, RESA, har beviljats och pågår I arbetet med Socialförvaltningens organisation ingick också ett uppdrag att se över hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Ett övergripande organ med representanter ur Kommunstyrelse, Socialnämnd och Barnoch utbildningsnämnd har bildats. Arbetet har slutförts under 2013 och förslag lämnats. Under 2013 intensifierades förebyggande arbete med projekten HESTIA och Mithra, det sistnämnda med FINSAM-medel. Arbetsförmedlingen startade ODEN-projektet med FINSAM-medel, för ungdomar i åldern år. Under året förbereddes en uppföljning av DELTA-projektet. Tjänsten som miljöstrateg har förlängts, för att arbeta med energieffektivisering och hållbarhet. En hög andel närproducerad och ekologisk mat i kostverksamheten Socialnämnden har fastställt mål för andelen närproducerad och ekologiskt mat i kostverksamheten. Som resultat har andelen närproducerad och ekologiskt mat höjts väsentligt i verksamheterna, i skolan till 30 % och i äldreomsorgen till 25 %. 13

14 Mål Noga undersöka möjligheterna att etablera en Biogas-anläggning Måluppfyllelse Frågan drivs genom kontakter med olika energiföretag, samt inom ramen för landsbygdsutveckling. Frågan om etablering av tankställe för fordonsgas är också under diskussion med olika aktörer. Verka för ökad jämställdhet i kommunens nämnder och styrelser Frågan beaktades vid nomineringsprocessen och kommer att aktualiseras vid större fyllnadsval och i arbetet med den politiska organisationen efter 2014 års val. Fortsatt arbete för järnvägsdiagonalen. E22 som motorväg i hela sin sträckning Bevakas vid remissyttranden och i olika samverkansprojekt, bl. a. inom Skåne Nordost. Kommunikationsfrågorna har tagits upp i Regions Skånes arbete med Trafikinfrastrukturplan, och även i aktuella diskussioner kring investeringar på kort och lång sikt. Återuppta förberedelsearbetet för Sydostleden Frågan är aktualiserad i översiktsplanearbetet. Se över och utveckla kommunikationer och infrastruktur, bl.a. fler och tätare turer i kollektivtrafiken även mellan Hörby tätort och byarna och se över möjligheterna till ringlinjebuss Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, i hela kommunen Färdigställa Å-promenaden från Flustret till Rv13 Kvalitetssäkra den kommunala administrationen Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Ekonomi i balans Fler turer har tillkommit i närtrafiken och kompletteringstrafiken till Önneköp är ersatt med busslinje. Kommunen driver frågan om helgtrafik efter Skånetrafikens nedrustning, liksom frågan om kommungränsöverskridande kompletteringstrafik. Under 2013 har.0,3 km gång- och cykelväg anlagts. Arbete pågår. Arbete pågår kontinuerligt. I kommunen är utmaningsrätt införd. Balanskravet återställdes i bokslut För 2013 ligger resultatet nära målet för god ekonomisk hushållning, d.v.s. 2 % i överskott, trots socialnämndens stora underskott. 14

15 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Styrelsen och nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för Måluppfyllelsen värderas med indikatorer, grönt målet är uppfyllt, gult delvis uppfyllt, rött ej uppfyllts, grå mätning har ej kunnat göras. Uppföljning av övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Av de övergripande målen och mål för god ekonomisk hushållning har 54 % uppfyllts, 12 % delvis uppfyllts, 31 % ej uppfyllts och 4 % har inte kunnat genomföras/mätas. Sammanfattningsvis är helhetsbedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning för Prioriterat område Medborgare Beträffande målet Goda utbildningsresultat konstateras att 94 % av eleverna i åk nio har behöriget för gymnasiestudier. Resultatet ligger klart över snittet för riket (87,5 %). Arbetet med framtagande av ny översiktsplan 2013 har pågått under året. Översiktsplanen kommer att fastställas under Tio e-tjänster har avropats och kommer i drift under Ungdomsstyrelsen har haft uppstartsmöte med nya medlemmar, och möten/skriftliga överläggningar har hållits med politiska företrädare. God folkhälsa mätt i antal ohälsodagar, ligger Hörby något över snittet för Skånes kommuner. Enkät om kundbemötande har inte genomförts, undersökningen planeras ske under Prioriterat område - Utveckling Två av målen inom utveckling har uppfyllts. Det ena målet avser åtgärder som underlättar för pendlare och det andra avser lägre arbetslöshet med särskilt fokus på åldern år. Målet om en befolkningsökning med 1 % per år har inte uppnåtts. Under året har befolkningen minskat med 41 personer. Vad gäller målet om antagna detaljplaner har inga detaljplaner antagits och målet är därmed inte uppfyllt nådde Hörby sin hittills bästa placering i Svenskt Näringslivs ranking och hamnade på plats 35. I årets ranking backade kommunen till plats 62. I den sammanlagda bedömningen om kommunens företagsklimat ger kommunens företag Hörby kommun betyget godkänt. Gång- och cykelväg har anlagts vid Parkgatan och målet är till viss del uppfyllt. Antal hushåll som är i behov av försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att allt fler individer faller utanför reglerna för ersättning från försäkringskassan respektive arbetslöshetskassan. En särskild analys kommer att genomföras för att undersöka utbetalningar av försörjningsstödet inom myndighetsenheten. Prioriterat område Medarbetare Uppföljning av ofrivillig deltidsarbetslöshet sker kontinuerligt via arbetsledare istället för via enkät. Sjukfrånvaron har ökat och uppgick till 5,31 % (5,22 %). Målet är en sjukfrånvaro lägre än 4.5 %. Kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling bl.a. i chefsgruppen (30-gruppen) och, genom deltagande i Framtidens ledare; SKNO. Information och uppföljning av värdegrunden samt hälsoundersökningar har genomförts enligt plan. 15

16 Prioriterat område - Ekonomi Fem av sju mål har uppnåtts för perioden. Dessa avser budget ska hållas, avkastning på finansiella tillgångar, avsättning för pensionsskuld, minskning av låneskulden, samt minskad energiförbrukning. Nya lokala miljömål kommer inte att fastställas förrän Översiktplanen är klar, vilket beräknas ske Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd och stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation och utveckla kommunikationer (vägar/gcvägar/kollektivtrafik) i hela kommunen Arbete pågår med översiktsplan 2013, beräknas fastställas 2014 Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för gymnasiestudier Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet - nationell statistik Hörby ca 94 % Rikssnitt 87,5 % Utveckla medborgar-dialogen, ungdomsdialogen och kundbemötandet Tre nya e-tjänster per år Dialog mellan ungdomsstyrelsen och den politiska ledningen minst 4 ggr/år Arbete pågår. 10 e-tjänster har avropats. Uppstartsmöte med nya ungdomsstyrelsen och fyra möten/skriftliga överläggningar med politiska företrädare Enkät om kundbemötande (medborgare/förvaltning) Har ej genomförts Nöjda och trygga medborgare Trygghetsmätningar upplevd trygghet ska öka I polisens trygghetsmätning har oron att utsättas för brott minskat, otryggheten i stort är oförändrad God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Kvinnor 40 (38) Skåne 34 (35) Män 27 (27) Skåne 23 (25) Inom () fg år 16

17 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet invånare, en minskning med 41 personer sedan årsskiftet Inga detaljplaner har antagits Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet Placering 62 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden ( ) i samverkan med vägverket 0,3 km GC-väg har anlagts Beakta åtgärder som underlättar för pendlare (ex snabbussar) Nya busskurer vid hållplatser utmed E22. Ombyggd busstation med fler pendlarparkeringar Förbättrad arbetsmarknad och aktivt arbete för att minska arbetslösheten Lägre arbetslöshet med särskilt fokus på ålder år Färre personer i behov av försörjningsstöd Minskat med 0,9 procentenheter jmf med dec 2012 Ökning med 28 hushåll i genomsnitt/månad jämfört med

18 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Sex deltagare i Framtidens ledare, Chefsgruppen (30- gruppen) utveckling ledarskapet Utveckling ledarskap Värdegrunden information och uppföljning Genomfört på bl.a. arbetsplats- och avdelningsmöten God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Uppgår till 5,31 % Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år 150 hälsoundersökningar har gjorts Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Kontinuerlig uppföljning sker via arbetsledare Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Budget ska hållas (minst nollresultat) Årets överskott uppgår till 1,8 % Avvikelse 12,2 mkr Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt 363 tkr har erhållits i utdelning, motsvarar 4,7 % i avkastning Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5,5 mkr) Avsatt 8,0 mkr Kommunens låneskuld bör minska till ca 200 mkr under planperioden 34,8 mkr har amorterats, låneskuld uppgår till 195 tkr 18

19 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Ekonomi Forts. Lokala miljömål som bygger på de nationella och regionala målen Nya aktuella lokala miljömål ska fastställas av fullmäktige Arbete pågår, beslutas 2014 i avvaktan ÖP Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Förbrukningen har minskat 19

20 Ekonomisk analys Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och nationens ekonomiska tillväxt är därför i hög grad beroende av den globala tillväxten. För Sverige är de Nordiska länderna tillsammans med Tyskland, USA och Storbritannien de viktigaste handelspartnerna. Länderna i Asien, Sydamerika och Afrika bedöms öka i betydelse de kommande åren. Den pågående skuldkrisen i Europa, sedan 2008, påverkar de svenska kommunernas ekonomi indirekt. Sveriges exportinkomster är beroende på hur tillväxten och efterfrågan utvecklas i Europa/världen. Ju mer Sverige kan exportera desto bättre utvecklas svensk industri och antalet arbetade timmar ökar. Med ökat antal arbetade timmar ökar de kommunala skatteintäkterna och arbetslösheten bedöms/bör då minska. För Sveriges del har det hittills gått bra jämfört med många andra länder inom EU och det beror till stor del på Sveriges exponering mot de Nordeuropeiska länderna som klarat skuldkrisen bättre. Två problemområden har under året uppmärksammats av nationalekonomer. Det ena problemet är Sveriges höga arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Över människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Samhällets kostnad med så många människor utanför den reguljära arbetsmarknaden är mycket hög. Arbetsförmedlingen pekar bl.a. på att matchningen mellan lediga arbeten och kompetensen hos arbetssökanden inte fungerar tillfredsställande. En lösning som uppmärksammats av både regering, opposition och media är bedömningen att ett stort antal ungdomar kan komma in på arbetsmarknaden genom t.ex. lärlingsplatser. Det andra problemet är de Svenska hushållens låneskuld som är en av de högsta i världen. I samband med den ekonomiska krisen har räntan varit mycket låg. Detta har medfört att alltfler hushåll skuldsatt sig för bostadsköp och konsumtion. Hushållens sparande har dock de senaste åren ökat vilket till viss del balanserar den höga skuldsättningen. I likhet med 2012 har Hörby kommun kämpat med ett stort underskott 2013 inom Socialnämnden. Året har präglats av förslag till besparingar, genomförande av sparåtgärder och ett stort antal möten med både politiker och tjänstemän. Kommunstyrelsen och kommunledningen konstaterar att underskottet är en kommunangelägenhet och har getts högsta prioritet att komma tillrätta med. Kostnadsnivån behöver minska inte bara för nämndens ekonomiska balans utan för kommunen som helhet då underskottets storlek påverkar kommunens samtliga verksamheter. Årets resultat Kommunen redovisar ett resultat på 12,2 mkr, vilket är 6,0 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår återbetalning av inbetalda premier för åren 2005 och 2006 avseende AFA-försäkringar med 11,0 mkr. Realisationsvinst har under året uppgått till 1,1 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i april om kommunbidragsförstärkning till barn- och utbildningsnämnden på 2,5 mkr, vilket minskade årets budgeterade resultat till 6,2 mkr. Årets resultat i Hörby kommun Budgetavvikelser Nämndernas kommunbidragsramar har justerats under året för löneöversyn 2013, kapitalkostnadskompensation samt beslutade till- 20

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2014. Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2014 Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens intäkter och fördelning... 4 Skattepengar... 5 Fem

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Torghandel på Nya Torg. Kommunfullmäktige 2012-04-23

ÅRSREDOVISNING 2011. Torghandel på Nya Torg. Kommunfullmäktige 2012-04-23 ÅRSREDOVISNING 2011 Torghandel på Nya Torg Kommunfullmäktige 2012-04-23 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Skattepengar... 5 Fem år i

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Fulltofta trädpromenad invigd november 2012 Foto: Jonas Larsson. Kommunfullmäktige

Fulltofta trädpromenad invigd november 2012 Foto: Jonas Larsson. Kommunfullmäktige Fulltofta trädpromenad invigd november 2012 Foto: Jonas Larsson Kommunfullmäktige 2013-04-29 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Skattepengar... 5 Fem år i sammandrag...

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer