ÅRSREDOVISNING Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Skattepengar... 5 Fem år i sammandrag... 6 Mandatfördelning i kommunfullmäktige... 6 Hörby Förvaltningsberättelse... 9 Årets händelser i korthet Politisk plattform Övergripand mål och mål för god ekonomisk hushållning Ekonomisk analys Personalredovisning Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen IT-avdelningen Revisionen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden VA Miljönämnden Koncernen Finansiella rapporter Kommunen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Driftsredovisning Finansiering Investeringar Koncernern - sammanställd redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Revisionsberättelse Revisionsberättelse Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Noter Ordlista

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet mål som brukar sättas upp för kommunerna, 2 %. Strävan är att försöka förbättra och utveckla kommunens verksamheter. För det har fullmäktige satt upp mål för både ekonomi och verksamhet. I årsredovisningen redovisas vilka mål vi lyckats nå, och även de mål vi inte lyckats nå. Jag vill på kommunens vägnar tacka alla som medverkat i att leverera all den verksamhet som Hörby kommun bedrivit under Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande I årsredovisningen summerar vi det som hänt i Hörby kommun under Kommunen har en bred verksamhet som ger stöd och hjälp till medborgarna i många olika situationer i livet. Infrastruktur och kommunikationer finns med bland ansvarsområdena, liksom utbilning, kultur och fritid. Parker och grönytor ska skötas, liksom de olika byggnader kommunen äger eller ansvarar för. För att klara de ansvarsområdena kommunen har hand om tas kommunalskatten ut. Hörby är av tradition en kommun som ligger på en låg skattenivå jämfört med andra kommuner i Sverige. För 2013 redovisar kommunen ett överskott på 12,2 miljoner, eller 1,8 % av nettokostnaderna. Det positiva utfallet är mycket nära det 3

4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 % 4

5 Kommunens intäkter och fördelning Kommunens intäkter 60,1 % kommer från skatter 19,8 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 20,1 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder Statsbidrag och utjämning 19,8% 20,1% Avgifter 60,1% Skatter Hur fördelades skattepengarna? Hörby kommuns verksamheter kostade 667,5 mkr under Kommunens intäkter kommer från kommunalskatten, statsbidrag och olika taxor och avgifter. Intäkterna ska finansiera de olika tjänster som kommunen tillhandahåller invånarna. 100 kr i skatt till kommunen fördelades under 2013 såhär: 40:03 kr Hälsa, vård och omsorg 33:73 kr Förskola, grundskola och särskola 10:86 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 4:83 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 4:65 kr Kommunövergripande verksamhet 2:86 kr Teknisk verksamhet 1:78 kr Räddningstjänst 0:85 kr Plan och byggverksamhet 0:42 kr Miljö- och hälsoskydd 5

6 Fem år i sammandrag Antal invånare 31 december Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,98 20,48 20,48 Total skattesats exkl. kyrkoavgift, kr 30,57 30,57 30,77 31,27 31,27 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 587,5 618,2 641,1 641,3 667,5 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 595,8 619,5 641,2 662,5 681,5 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 98,6 99,8 100,0 96,8 97,9 Investeringar Nettoinvesteringar, tkr Årets avskrivningar, tkr Självfinansieringsgrad 1 nettoinvesteringar, % 26,3 53,4 54,2 177,8 235,5 Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl. pensionsskuld, % Soliditet inkl. pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Summa mandat Självfinansieringsgrad beräknas som årets resultat och avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar. 6

7 Hörby 2013 Landshövdingen besökte Hörby Skånes landshövding Margareta Pålsson besökte Hörby den 25 januari. Bland annat presenterades och diskuterades Hörby kommuns näringslivsutveckling, planfrågor samt avtal kring flyktingmottagande. Uppåt för Hörbys skolor! Årets mätning visar att Hörbys skolor återigen gör en rejäl klättring i SKL:s ranking bland landets alla skolor. Från plats 166 till plats 92 bland alla Sveriges 290 kommuner. I rankingen för behörigheten till gymnasieskolan ligger Hörby på plats 26 i hela riket. Succé för kulturkalaset! Hörby KulturKalas firade 10 år med ett sprakande kalas den 21 maj. Över 50 olika artister och band uppträdde på de sex scenerna. Nationaldagsfirande Nationaldagen firades den 6 juni vid hembygdsstugan med konferencier och allsångsledare Henrick Solera, Hörby Blåsorkester och Folkdansarna. 7

8 Askeröds brandkår 100 år Askeröds frivilliga brandkår firade 100-årsjubileum med öppet hus den 21 september. Besökarna fick titta och känna på räddningsutrustningen och brandmännen berättade om stationens verksamhet och historia. 1,1 miljon till unikt Hörbyprojekt Projektet Mithras är en insats för att hjälpa människor som utsatts för våld i nära relationer. Vi jobbar förebyggande, har ett aktivt kvinnofridsteam och nu genom Mithras erbjuder vi även hjälp att gå vidare och kunna stå på egna ben och skapa sin egen framtid, säger Bahareh M Andersson. Mittskåne Vatten Den 7 november undertecknade Hörbys kommunalråd Lars Ahlkvist och Höörs kommunalråd Anna Palm ett samverkansavtal i vilket Hörby och Höör bildar Mittskåne Vatten. Verksamheten startar den 1 januari Hörby kommuns Miljöpris Miljöpristagare Helena N Olofsson prisades för sitt arbetet med Högalids Kulturvandring i Skäpperöd. Björnligans förskola erhöll ett miljöstipendie för att kunna köpa in lådcyklar som ska används för transport av barnen vid utflykter i omgivningen. 8

9 Förvaltningsberättelse Verksamheten Socialnämnden redovisar ett större underskott 2013 än föregående år. Under 2012 kunde ett trendbrott konstateras då nettokostnaderna endast ökade med 0,9 % och underskottet minskade till 20,8 mkr från att ha varit 31,0 mkr Under 2013 ökade nettokostnaderna med hela 6,9 % vilket medförde att underskottet återigen ökade till 30,8 mkr. Underkottet har analyserats och de områden som uppvisar störst underskott jämfört med budget är kostnader för placeringar av barn, ungdomar och vuxna, försörjningsstöd samt hemtjänsten. Kommunstyrelsen har, efter underskottets storlek blivit känt, omgående tillsatt en arbetsgrupp bestående av kommunchef, ekonomichef samt socialchef med uppdrag att tillsammans med berörda tjänstemän arbeta fram förslag och idéer med syfte att minska kostnadsnivån inom socialnämndens verksamheter. Arbetet har högsta prioritet och är officiellt en kommunfråga med syfte att bringa verksamheternas kostnader i balans utifrån tillgängliga medel. Arbetsgruppen har kontaktat PwC i Stockholm för en oberoende kostnadsanalys av Hörbys kostnadsnivå i jämförelse med kommuner i riket som har motsvarande förutsättningar (demografiskt, socioekonomiskt m m). Utifrån analysen kommer en handlingsplan att tas fram innehållande åtgärder för att bringa ner kostnadsnivån inom de områden som redovisar en alltför hög nivå jämfört med andra jämförbara kommuner. Socialnämndens verksamheter kostade 258,1 mkr års nettokostnad uppgår till 274,2 mkr vilket är 30,8 mkr mer än fastställd budgetram. Även för byggnadsnämnden har året präglats av ekonomisk obalans. Underskottet uppgår till 1,2 mkr. I kronor räknat är inte underskottet stort men i relation till nämndens kommunbidragsram motsvarar underskottet 26,1 %. De ökade kostnaderna avser konsult- och advokatkostnader främst för arbetet med översiktlig planering, men även bostadsanpassningsbidrag har bidragit till underskottet. Befolkning Under 2013 har Hörby kommun haft en vikande befolkningsutveckling. Antalet invånare uppgick till personer den 31 december 2013, vilket är en minskning med 41 invånare sedan Under 2013 föddes 179 barn och antal avlidna uppgick till 175 personer. Det innebär ett födelseöverskott för kommunen med 4 personer. Den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste 10 åren har uppgått till 0,6 %, vilket motsvarar 87 personer per år. Antalet födda har i genomsnitt uppgått till 156 barn de senaste 10 åren, lägst födelsetal var 129 barn under Antal döda har i genomsnitt varit 160 personer per år de senaste 10 åren. Kommunfullmäktige har fastställt ett övergripande mål att befolkningen ska öka med 1 % per år. Målet har inte uppnåtts Näringsliv och sysselsättning Hörby kommun är en utpendlarkommun, då 50 % (3 710 personer) av den förvärvsarbe- 9

10 tande befolkningen arbetar utanför kommunen personer pendlar in till kommunen. Antal arbetstillfällen i kommunen uppgår till ca Störst arbetsgivare är Hörby kommun med ca anställda, därefter kommer Atos Medical AB och Nolato Meditec AB med vardera drygt 100 anställda. Arbetslösheten i åldersgruppen år uppgick till 6,8 % i december Motsvarande siffra för Skåne län var 10,8 % och för Riket 8,6 %. I åldergruppen år var 134 ungdomar arbetslösa. Det motsvarar 14,7 % av kommunens ungdomar, jämfört med Skåne 21,2 % och Riket 17,2 %. den 1 januari Samverkansnämnden består av ledamöter från respektive kommunstyrelse. Årets händelser i korthet Översiktsplanering Arbetet med en ny översiktsplan har pågått under Översiktsplanen kommer att fastställas under 2014 enligt redovisad tidsplan. Bostäder och planering Kommunen har detaljplanerade och färdigställda tomter för både bostäder och industriändamål. Hörbybostäder AB, som är kommunens helägda bostadsbolag, har undersökt möjligheten till nyproduktion i Ludvigsborg. Utvärdering och eventuellt beslut kommer att ske under Återbetalning premier för AGS AFA försäkring beslutade att återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS- KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för 2005 och Återbetalningen uppgick till tkr. MittskåneVatten MittskåneVatten är en gemensam samverkansnämnd mellan Hörby och Höör. Nämnden ansvarar för de båda kommunernas VAverksamhet. Syftet är i första hand att säkerställa drift och kompetens inom verksamhetsområdet. Samarbetet påbörjas formellt 10

11 Politisk plattform Majoriteten har antagit en politisk plattform som är en plan för mandatperioden Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas Måluppfyllelse Arbetet med översiktsplan har fortsatt under 2013 och beräknas avslutas under 2014, liksom arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft. Barnbokslut har införts. Ökad medborgardialog genom kontinuerligt visionsarbete för Hörby kommun Fullmäktige har inrättat två beredningsgrupper för att kunna genomföra ett kontinuerligt arbete med att utveckla Hörby Kommuns vision. Beredningsgruppernas mandat förlängdes 2013 ut och utvärderas därefter. Vi vågar -projektet syftar också till att utveckla och förankra visionen. Ökad samverkan över kommungränserna Förstärka företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade Hörby diskuterar flera samverkansprojekt inom Skåne Nordost och med grannkommunerna. Bl.a. lönehantering, utvidgning av UNIKOM och samarbete besöks- och turismnäring m.m. Gemensam telefonväxel och samarbete inom VA-verksamheten har införts under året. Kommunens näringslivsprogram har omarbetats och förtydligats och är nu föremål för årliga revisioner. Närheten till ESS/Max IV-projektet och samarbete inom besöks- och turismnäringen är viktiga inslag i näringslivsstrategin. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter och bostäder för alla åldrar Ett levande centrum med ökad torghandel med lokala produkter för en levande landsbygd Under året har två detaljplaner antagits, arbete och förberedelser pågår med ytterligare ett antal planområden. Försök med att utvidga torghandeln och aktiviteterna på Nya Torg genomförs löpande. Förbättrad arbetsmiljö i skolan och övrig kommunal verksamhet genom arbetsro och nolltolerans mot mobbing Olika projekt mot mobbing drivs inom Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningens ansvarsområde. Höja kunskapsnivån i grundskolan för att bli en av landets bästa skolkommuner Barn- och Utbildningsnämnden har detta som ett av sina prioriterade områden. Under 2013 förbättrades kunskapsresultaten generellt. Arbetet med Förstelärare och Matematiklyft har pågått under 2013 och fortsätter under

12 Mål Fler vuxna och pedagoger i skolan och möjlighet till frukost för elever i grundskolan Måluppfyllelse Möjlighet för frukost i grundskolan infördes på prov, men upphörde då försöket inte föll väl ut. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t.ex. genom utbyggt vårdnadsbidrag Hörby kommun har infört vårdnadsbidrag. Bra förutsättningar för fritids- och kulturaktiviteter Genom den satsning som genomförts under flera år på olika fritidsanläggningar har förutsättningarna förbättrats. Under 2012 påbörjades en upprustning av Metropol, och en förändring av bidragssystemet för kulturföreningar genomfördes. Förberedelser för ett s.k. Kulturkvarter har också påbörjats. Idrottsplatsens lokalbehov ses över och ombyggnation har påbörjats. Fortsätta kulturhusutredningen och lösa lokalfrågan för Kulturskolan Kulturskolan har beretts ytterligare lokalytor i Bollerup-huset. Arbetet med kulturhusutredningen fortsätter i form av diskussioner kring ett kulturkvarter, för vilket en styr- och en arbetsgrupp har inrättats. Gruppen har arbetet under 2013 och beräknas lämna sin slutrapport under Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation En öppen polisstation finns nu i kommunen, vilket enligt polisens trygghetsmätning har bidragit till att förbättra den upplevda tryggheten. Ambitionen är att genom bl.a. arbete med det kommunala Trygghetsrådet fortsätta förbättra den upplevda tryggheten. Resultatet 2013 visar att så skett. Fördjupat samarbete Barn- och utbildningsnämnd/ Socialnämnd Samarbetet mellan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd har fortsatt under året. Införa Lagen om Valfrihet i äldrevård och äldreomsorg Arbete med införande av Lagen om Valfrihet pågår i Socialförvaltningen på uppdrag av socialnämnden. Utveckling av stöd till anhörigvård En kartläggning av hur många anhörigvårdare vi har idag samt vilket stöd som de önskar är gjord och slutredovisades under Det stöd som kan erbjudas är information om vad kommunen kan erbjuda, stödsamtal och avlösning i hemmet. Möjlighet finns också att får vägledning av vår anhörigkonsulent. Hemtjänstinsatser, dagverksamhet och avlastning är också insatser som beviljas för att stödja anhöriga. 12

13 Mål Utveckla Källhaga som demenscentrum, med ökat socialt innehåll och Sinnenas trädgård Måluppfyllelse Källhaga har under året arbetat med att förbättra den inre miljön med diverse målningsarbetet. Utvecklingen med Sinnenas trädgård har p.g.a. ekonomiska skäl utvecklats i mindre omfattning. Ett lusthus har däremot byggts efter önskemål från de boende. Nöjd Kund Index (NKI) har inte genomförts 2013, planeras till Handlingsplaner är klara och som implementerades under 2013 är i funktion och förändras löpande. Samverkan har skett med vuxenskolan kring projektets läskraft. Insatser har även skett med Röda Korset. Parboendegaranti inom äldrevården Beslut har fattats och möjlighet till parboende kan när behov uppkommer beredas i vissa delar av verksamheten. Fler platser i äldreboende, t.ex. servicelägenheter och trygghetsboende Ändrade kriterier under 2011inom ett bostadsområde på Byggmästaregatan gällande inflyttning vilket innebär att hyresgästerna ska ha daglig personlig omvårdnad eller daglig hemsjukvårdsinsats fortgår. Detta innebär att servicen med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård blir koncentrerad inom ett begränsat geografiskt område. Det har visat sig under året att behovet av ovan nämnda insatser har ökat och att de nya kriterierna för uthyrning har varit tillfredsställande, dock har klagomål inkommit vad avser olika grupper. Trygghetsboende kan vi för närvarande inte erbjuda. Under mandatperioden fullfölja den handikappolitiska planen för lätt avhjälpta hinder Driva arbetsmarknadsprojekt för att få arbetslösa i arbete i stället för bidragsberoende Ökad miljömedvetenhet och låg klimatbelastning för kommunens verksamheter Anpassning av övergångsställen och nersänkning av kantsten i vägkorsningar är åtgärder som genomförts. Ytterligare planering för tillgänglighetshöjande åtgärder sker. Förslag om att uppdatera tillgänglighetsplanen har väckts i fullmäktige. Ett EU-projekt, RESA, har beviljats och pågår I arbetet med Socialförvaltningens organisation ingick också ett uppdrag att se över hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Ett övergripande organ med representanter ur Kommunstyrelse, Socialnämnd och Barnoch utbildningsnämnd har bildats. Arbetet har slutförts under 2013 och förslag lämnats. Under 2013 intensifierades förebyggande arbete med projekten HESTIA och Mithra, det sistnämnda med FINSAM-medel. Arbetsförmedlingen startade ODEN-projektet med FINSAM-medel, för ungdomar i åldern år. Under året förbereddes en uppföljning av DELTA-projektet. Tjänsten som miljöstrateg har förlängts, för att arbeta med energieffektivisering och hållbarhet. En hög andel närproducerad och ekologisk mat i kostverksamheten Socialnämnden har fastställt mål för andelen närproducerad och ekologiskt mat i kostverksamheten. Som resultat har andelen närproducerad och ekologiskt mat höjts väsentligt i verksamheterna, i skolan till 30 % och i äldreomsorgen till 25 %. 13

14 Mål Noga undersöka möjligheterna att etablera en Biogas-anläggning Måluppfyllelse Frågan drivs genom kontakter med olika energiföretag, samt inom ramen för landsbygdsutveckling. Frågan om etablering av tankställe för fordonsgas är också under diskussion med olika aktörer. Verka för ökad jämställdhet i kommunens nämnder och styrelser Frågan beaktades vid nomineringsprocessen och kommer att aktualiseras vid större fyllnadsval och i arbetet med den politiska organisationen efter 2014 års val. Fortsatt arbete för järnvägsdiagonalen. E22 som motorväg i hela sin sträckning Bevakas vid remissyttranden och i olika samverkansprojekt, bl. a. inom Skåne Nordost. Kommunikationsfrågorna har tagits upp i Regions Skånes arbete med Trafikinfrastrukturplan, och även i aktuella diskussioner kring investeringar på kort och lång sikt. Återuppta förberedelsearbetet för Sydostleden Frågan är aktualiserad i översiktsplanearbetet. Se över och utveckla kommunikationer och infrastruktur, bl.a. fler och tätare turer i kollektivtrafiken även mellan Hörby tätort och byarna och se över möjligheterna till ringlinjebuss Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, i hela kommunen Färdigställa Å-promenaden från Flustret till Rv13 Kvalitetssäkra den kommunala administrationen Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Ekonomi i balans Fler turer har tillkommit i närtrafiken och kompletteringstrafiken till Önneköp är ersatt med busslinje. Kommunen driver frågan om helgtrafik efter Skånetrafikens nedrustning, liksom frågan om kommungränsöverskridande kompletteringstrafik. Under 2013 har.0,3 km gång- och cykelväg anlagts. Arbete pågår. Arbete pågår kontinuerligt. I kommunen är utmaningsrätt införd. Balanskravet återställdes i bokslut För 2013 ligger resultatet nära målet för god ekonomisk hushållning, d.v.s. 2 % i överskott, trots socialnämndens stora underskott. 14

15 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Styrelsen och nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för Måluppfyllelsen värderas med indikatorer, grönt målet är uppfyllt, gult delvis uppfyllt, rött ej uppfyllts, grå mätning har ej kunnat göras. Uppföljning av övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Av de övergripande målen och mål för god ekonomisk hushållning har 54 % uppfyllts, 12 % delvis uppfyllts, 31 % ej uppfyllts och 4 % har inte kunnat genomföras/mätas. Sammanfattningsvis är helhetsbedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning för Prioriterat område Medborgare Beträffande målet Goda utbildningsresultat konstateras att 94 % av eleverna i åk nio har behöriget för gymnasiestudier. Resultatet ligger klart över snittet för riket (87,5 %). Arbetet med framtagande av ny översiktsplan 2013 har pågått under året. Översiktsplanen kommer att fastställas under Tio e-tjänster har avropats och kommer i drift under Ungdomsstyrelsen har haft uppstartsmöte med nya medlemmar, och möten/skriftliga överläggningar har hållits med politiska företrädare. God folkhälsa mätt i antal ohälsodagar, ligger Hörby något över snittet för Skånes kommuner. Enkät om kundbemötande har inte genomförts, undersökningen planeras ske under Prioriterat område - Utveckling Två av målen inom utveckling har uppfyllts. Det ena målet avser åtgärder som underlättar för pendlare och det andra avser lägre arbetslöshet med särskilt fokus på åldern år. Målet om en befolkningsökning med 1 % per år har inte uppnåtts. Under året har befolkningen minskat med 41 personer. Vad gäller målet om antagna detaljplaner har inga detaljplaner antagits och målet är därmed inte uppfyllt nådde Hörby sin hittills bästa placering i Svenskt Näringslivs ranking och hamnade på plats 35. I årets ranking backade kommunen till plats 62. I den sammanlagda bedömningen om kommunens företagsklimat ger kommunens företag Hörby kommun betyget godkänt. Gång- och cykelväg har anlagts vid Parkgatan och målet är till viss del uppfyllt. Antal hushåll som är i behov av försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att allt fler individer faller utanför reglerna för ersättning från försäkringskassan respektive arbetslöshetskassan. En särskild analys kommer att genomföras för att undersöka utbetalningar av försörjningsstödet inom myndighetsenheten. Prioriterat område Medarbetare Uppföljning av ofrivillig deltidsarbetslöshet sker kontinuerligt via arbetsledare istället för via enkät. Sjukfrånvaron har ökat och uppgick till 5,31 % (5,22 %). Målet är en sjukfrånvaro lägre än 4.5 %. Kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling bl.a. i chefsgruppen (30-gruppen) och, genom deltagande i Framtidens ledare; SKNO. Information och uppföljning av värdegrunden samt hälsoundersökningar har genomförts enligt plan. 15

16 Prioriterat område - Ekonomi Fem av sju mål har uppnåtts för perioden. Dessa avser budget ska hållas, avkastning på finansiella tillgångar, avsättning för pensionsskuld, minskning av låneskulden, samt minskad energiförbrukning. Nya lokala miljömål kommer inte att fastställas förrän Översiktplanen är klar, vilket beräknas ske Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd och stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation och utveckla kommunikationer (vägar/gcvägar/kollektivtrafik) i hela kommunen Arbete pågår med översiktsplan 2013, beräknas fastställas 2014 Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för gymnasiestudier Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet - nationell statistik Hörby ca 94 % Rikssnitt 87,5 % Utveckla medborgar-dialogen, ungdomsdialogen och kundbemötandet Tre nya e-tjänster per år Dialog mellan ungdomsstyrelsen och den politiska ledningen minst 4 ggr/år Arbete pågår. 10 e-tjänster har avropats. Uppstartsmöte med nya ungdomsstyrelsen och fyra möten/skriftliga överläggningar med politiska företrädare Enkät om kundbemötande (medborgare/förvaltning) Har ej genomförts Nöjda och trygga medborgare Trygghetsmätningar upplevd trygghet ska öka I polisens trygghetsmätning har oron att utsättas för brott minskat, otryggheten i stort är oförändrad God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Kvinnor 40 (38) Skåne 34 (35) Män 27 (27) Skåne 23 (25) Inom () fg år 16

17 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet invånare, en minskning med 41 personer sedan årsskiftet Inga detaljplaner har antagits Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet Placering 62 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden ( ) i samverkan med vägverket 0,3 km GC-väg har anlagts Beakta åtgärder som underlättar för pendlare (ex snabbussar) Nya busskurer vid hållplatser utmed E22. Ombyggd busstation med fler pendlarparkeringar Förbättrad arbetsmarknad och aktivt arbete för att minska arbetslösheten Lägre arbetslöshet med särskilt fokus på ålder år Färre personer i behov av försörjningsstöd Minskat med 0,9 procentenheter jmf med dec 2012 Ökning med 28 hushåll i genomsnitt/månad jämfört med

18 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Sex deltagare i Framtidens ledare, Chefsgruppen (30- gruppen) utveckling ledarskapet Utveckling ledarskap Värdegrunden information och uppföljning Genomfört på bl.a. arbetsplats- och avdelningsmöten God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Uppgår till 5,31 % Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år 150 hälsoundersökningar har gjorts Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Kontinuerlig uppföljning sker via arbetsledare Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Budget ska hållas (minst nollresultat) Årets överskott uppgår till 1,8 % Avvikelse 12,2 mkr Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt 363 tkr har erhållits i utdelning, motsvarar 4,7 % i avkastning Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5,5 mkr) Avsatt 8,0 mkr Kommunens låneskuld bör minska till ca 200 mkr under planperioden 34,8 mkr har amorterats, låneskuld uppgår till 195 tkr 18

19 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Ekonomi Forts. Lokala miljömål som bygger på de nationella och regionala målen Nya aktuella lokala miljömål ska fastställas av fullmäktige Arbete pågår, beslutas 2014 i avvaktan ÖP Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Förbrukningen har minskat 19

20 Ekonomisk analys Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och nationens ekonomiska tillväxt är därför i hög grad beroende av den globala tillväxten. För Sverige är de Nordiska länderna tillsammans med Tyskland, USA och Storbritannien de viktigaste handelspartnerna. Länderna i Asien, Sydamerika och Afrika bedöms öka i betydelse de kommande åren. Den pågående skuldkrisen i Europa, sedan 2008, påverkar de svenska kommunernas ekonomi indirekt. Sveriges exportinkomster är beroende på hur tillväxten och efterfrågan utvecklas i Europa/världen. Ju mer Sverige kan exportera desto bättre utvecklas svensk industri och antalet arbetade timmar ökar. Med ökat antal arbetade timmar ökar de kommunala skatteintäkterna och arbetslösheten bedöms/bör då minska. För Sveriges del har det hittills gått bra jämfört med många andra länder inom EU och det beror till stor del på Sveriges exponering mot de Nordeuropeiska länderna som klarat skuldkrisen bättre. Två problemområden har under året uppmärksammats av nationalekonomer. Det ena problemet är Sveriges höga arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Över människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Samhällets kostnad med så många människor utanför den reguljära arbetsmarknaden är mycket hög. Arbetsförmedlingen pekar bl.a. på att matchningen mellan lediga arbeten och kompetensen hos arbetssökanden inte fungerar tillfredsställande. En lösning som uppmärksammats av både regering, opposition och media är bedömningen att ett stort antal ungdomar kan komma in på arbetsmarknaden genom t.ex. lärlingsplatser. Det andra problemet är de Svenska hushållens låneskuld som är en av de högsta i världen. I samband med den ekonomiska krisen har räntan varit mycket låg. Detta har medfört att alltfler hushåll skuldsatt sig för bostadsköp och konsumtion. Hushållens sparande har dock de senaste åren ökat vilket till viss del balanserar den höga skuldsättningen. I likhet med 2012 har Hörby kommun kämpat med ett stort underskott 2013 inom Socialnämnden. Året har präglats av förslag till besparingar, genomförande av sparåtgärder och ett stort antal möten med både politiker och tjänstemän. Kommunstyrelsen och kommunledningen konstaterar att underskottet är en kommunangelägenhet och har getts högsta prioritet att komma tillrätta med. Kostnadsnivån behöver minska inte bara för nämndens ekonomiska balans utan för kommunen som helhet då underskottets storlek påverkar kommunens samtliga verksamheter. Årets resultat Kommunen redovisar ett resultat på 12,2 mkr, vilket är 6,0 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår återbetalning av inbetalda premier för åren 2005 och 2006 avseende AFA-försäkringar med 11,0 mkr. Realisationsvinst har under året uppgått till 1,1 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i april om kommunbidragsförstärkning till barn- och utbildningsnämnden på 2,5 mkr, vilket minskade årets budgeterade resultat till 6,2 mkr. Årets resultat i Hörby kommun Budgetavvikelser Nämndernas kommunbidragsramar har justerats under året för löneöversyn 2013, kapitalkostnadskompensation samt beslutade till- 20

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer