ÅRSREDOVISNING Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Skattepengar... 5 Fem år i sammandrag... 6 Mandatfördelning i kommunfullmäktige... 6 Hörby Förvaltningsberättelse... 9 Årets händelser i korthet Politisk plattform Övergripand mål och mål för god ekonomisk hushållning Ekonomisk analys Personalredovisning Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen IT-avdelningen Revisionen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden VA Miljönämnden Koncernen Finansiella rapporter Kommunen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Driftsredovisning Finansiering Investeringar Koncernern - sammanställd redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Revisionsberättelse Revisionsberättelse Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Noter Ordlista

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet mål som brukar sättas upp för kommunerna, 2 %. Strävan är att försöka förbättra och utveckla kommunens verksamheter. För det har fullmäktige satt upp mål för både ekonomi och verksamhet. I årsredovisningen redovisas vilka mål vi lyckats nå, och även de mål vi inte lyckats nå. Jag vill på kommunens vägnar tacka alla som medverkat i att leverera all den verksamhet som Hörby kommun bedrivit under Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande I årsredovisningen summerar vi det som hänt i Hörby kommun under Kommunen har en bred verksamhet som ger stöd och hjälp till medborgarna i många olika situationer i livet. Infrastruktur och kommunikationer finns med bland ansvarsområdena, liksom utbilning, kultur och fritid. Parker och grönytor ska skötas, liksom de olika byggnader kommunen äger eller ansvarar för. För att klara de ansvarsområdena kommunen har hand om tas kommunalskatten ut. Hörby är av tradition en kommun som ligger på en låg skattenivå jämfört med andra kommuner i Sverige. För 2013 redovisar kommunen ett överskott på 12,2 miljoner, eller 1,8 % av nettokostnaderna. Det positiva utfallet är mycket nära det 3

4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 % 4

5 Kommunens intäkter och fördelning Kommunens intäkter 60,1 % kommer från skatter 19,8 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 20,1 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder Statsbidrag och utjämning 19,8% 20,1% Avgifter 60,1% Skatter Hur fördelades skattepengarna? Hörby kommuns verksamheter kostade 667,5 mkr under Kommunens intäkter kommer från kommunalskatten, statsbidrag och olika taxor och avgifter. Intäkterna ska finansiera de olika tjänster som kommunen tillhandahåller invånarna. 100 kr i skatt till kommunen fördelades under 2013 såhär: 40:03 kr Hälsa, vård och omsorg 33:73 kr Förskola, grundskola och särskola 10:86 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 4:83 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 4:65 kr Kommunövergripande verksamhet 2:86 kr Teknisk verksamhet 1:78 kr Räddningstjänst 0:85 kr Plan och byggverksamhet 0:42 kr Miljö- och hälsoskydd 5

6 Fem år i sammandrag Antal invånare 31 december Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,98 20,48 20,48 Total skattesats exkl. kyrkoavgift, kr 30,57 30,57 30,77 31,27 31,27 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 587,5 618,2 641,1 641,3 667,5 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 595,8 619,5 641,2 662,5 681,5 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 98,6 99,8 100,0 96,8 97,9 Investeringar Nettoinvesteringar, tkr Årets avskrivningar, tkr Självfinansieringsgrad 1 nettoinvesteringar, % 26,3 53,4 54,2 177,8 235,5 Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl. pensionsskuld, % Soliditet inkl. pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Summa mandat Självfinansieringsgrad beräknas som årets resultat och avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar. 6

7 Hörby 2013 Landshövdingen besökte Hörby Skånes landshövding Margareta Pålsson besökte Hörby den 25 januari. Bland annat presenterades och diskuterades Hörby kommuns näringslivsutveckling, planfrågor samt avtal kring flyktingmottagande. Uppåt för Hörbys skolor! Årets mätning visar att Hörbys skolor återigen gör en rejäl klättring i SKL:s ranking bland landets alla skolor. Från plats 166 till plats 92 bland alla Sveriges 290 kommuner. I rankingen för behörigheten till gymnasieskolan ligger Hörby på plats 26 i hela riket. Succé för kulturkalaset! Hörby KulturKalas firade 10 år med ett sprakande kalas den 21 maj. Över 50 olika artister och band uppträdde på de sex scenerna. Nationaldagsfirande Nationaldagen firades den 6 juni vid hembygdsstugan med konferencier och allsångsledare Henrick Solera, Hörby Blåsorkester och Folkdansarna. 7

8 Askeröds brandkår 100 år Askeröds frivilliga brandkår firade 100-årsjubileum med öppet hus den 21 september. Besökarna fick titta och känna på räddningsutrustningen och brandmännen berättade om stationens verksamhet och historia. 1,1 miljon till unikt Hörbyprojekt Projektet Mithras är en insats för att hjälpa människor som utsatts för våld i nära relationer. Vi jobbar förebyggande, har ett aktivt kvinnofridsteam och nu genom Mithras erbjuder vi även hjälp att gå vidare och kunna stå på egna ben och skapa sin egen framtid, säger Bahareh M Andersson. Mittskåne Vatten Den 7 november undertecknade Hörbys kommunalråd Lars Ahlkvist och Höörs kommunalråd Anna Palm ett samverkansavtal i vilket Hörby och Höör bildar Mittskåne Vatten. Verksamheten startar den 1 januari Hörby kommuns Miljöpris Miljöpristagare Helena N Olofsson prisades för sitt arbetet med Högalids Kulturvandring i Skäpperöd. Björnligans förskola erhöll ett miljöstipendie för att kunna köpa in lådcyklar som ska används för transport av barnen vid utflykter i omgivningen. 8

9 Förvaltningsberättelse Verksamheten Socialnämnden redovisar ett större underskott 2013 än föregående år. Under 2012 kunde ett trendbrott konstateras då nettokostnaderna endast ökade med 0,9 % och underskottet minskade till 20,8 mkr från att ha varit 31,0 mkr Under 2013 ökade nettokostnaderna med hela 6,9 % vilket medförde att underskottet återigen ökade till 30,8 mkr. Underkottet har analyserats och de områden som uppvisar störst underskott jämfört med budget är kostnader för placeringar av barn, ungdomar och vuxna, försörjningsstöd samt hemtjänsten. Kommunstyrelsen har, efter underskottets storlek blivit känt, omgående tillsatt en arbetsgrupp bestående av kommunchef, ekonomichef samt socialchef med uppdrag att tillsammans med berörda tjänstemän arbeta fram förslag och idéer med syfte att minska kostnadsnivån inom socialnämndens verksamheter. Arbetet har högsta prioritet och är officiellt en kommunfråga med syfte att bringa verksamheternas kostnader i balans utifrån tillgängliga medel. Arbetsgruppen har kontaktat PwC i Stockholm för en oberoende kostnadsanalys av Hörbys kostnadsnivå i jämförelse med kommuner i riket som har motsvarande förutsättningar (demografiskt, socioekonomiskt m m). Utifrån analysen kommer en handlingsplan att tas fram innehållande åtgärder för att bringa ner kostnadsnivån inom de områden som redovisar en alltför hög nivå jämfört med andra jämförbara kommuner. Socialnämndens verksamheter kostade 258,1 mkr års nettokostnad uppgår till 274,2 mkr vilket är 30,8 mkr mer än fastställd budgetram. Även för byggnadsnämnden har året präglats av ekonomisk obalans. Underskottet uppgår till 1,2 mkr. I kronor räknat är inte underskottet stort men i relation till nämndens kommunbidragsram motsvarar underskottet 26,1 %. De ökade kostnaderna avser konsult- och advokatkostnader främst för arbetet med översiktlig planering, men även bostadsanpassningsbidrag har bidragit till underskottet. Befolkning Under 2013 har Hörby kommun haft en vikande befolkningsutveckling. Antalet invånare uppgick till personer den 31 december 2013, vilket är en minskning med 41 invånare sedan Under 2013 föddes 179 barn och antal avlidna uppgick till 175 personer. Det innebär ett födelseöverskott för kommunen med 4 personer. Den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste 10 åren har uppgått till 0,6 %, vilket motsvarar 87 personer per år. Antalet födda har i genomsnitt uppgått till 156 barn de senaste 10 åren, lägst födelsetal var 129 barn under Antal döda har i genomsnitt varit 160 personer per år de senaste 10 åren. Kommunfullmäktige har fastställt ett övergripande mål att befolkningen ska öka med 1 % per år. Målet har inte uppnåtts Näringsliv och sysselsättning Hörby kommun är en utpendlarkommun, då 50 % (3 710 personer) av den förvärvsarbe- 9

10 tande befolkningen arbetar utanför kommunen personer pendlar in till kommunen. Antal arbetstillfällen i kommunen uppgår till ca Störst arbetsgivare är Hörby kommun med ca anställda, därefter kommer Atos Medical AB och Nolato Meditec AB med vardera drygt 100 anställda. Arbetslösheten i åldersgruppen år uppgick till 6,8 % i december Motsvarande siffra för Skåne län var 10,8 % och för Riket 8,6 %. I åldergruppen år var 134 ungdomar arbetslösa. Det motsvarar 14,7 % av kommunens ungdomar, jämfört med Skåne 21,2 % och Riket 17,2 %. den 1 januari Samverkansnämnden består av ledamöter från respektive kommunstyrelse. Årets händelser i korthet Översiktsplanering Arbetet med en ny översiktsplan har pågått under Översiktsplanen kommer att fastställas under 2014 enligt redovisad tidsplan. Bostäder och planering Kommunen har detaljplanerade och färdigställda tomter för både bostäder och industriändamål. Hörbybostäder AB, som är kommunens helägda bostadsbolag, har undersökt möjligheten till nyproduktion i Ludvigsborg. Utvärdering och eventuellt beslut kommer att ske under Återbetalning premier för AGS AFA försäkring beslutade att återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS- KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för 2005 och Återbetalningen uppgick till tkr. MittskåneVatten MittskåneVatten är en gemensam samverkansnämnd mellan Hörby och Höör. Nämnden ansvarar för de båda kommunernas VAverksamhet. Syftet är i första hand att säkerställa drift och kompetens inom verksamhetsområdet. Samarbetet påbörjas formellt 10

11 Politisk plattform Majoriteten har antagit en politisk plattform som är en plan för mandatperioden Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas Måluppfyllelse Arbetet med översiktsplan har fortsatt under 2013 och beräknas avslutas under 2014, liksom arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft. Barnbokslut har införts. Ökad medborgardialog genom kontinuerligt visionsarbete för Hörby kommun Fullmäktige har inrättat två beredningsgrupper för att kunna genomföra ett kontinuerligt arbete med att utveckla Hörby Kommuns vision. Beredningsgruppernas mandat förlängdes 2013 ut och utvärderas därefter. Vi vågar -projektet syftar också till att utveckla och förankra visionen. Ökad samverkan över kommungränserna Förstärka företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade Hörby diskuterar flera samverkansprojekt inom Skåne Nordost och med grannkommunerna. Bl.a. lönehantering, utvidgning av UNIKOM och samarbete besöks- och turismnäring m.m. Gemensam telefonväxel och samarbete inom VA-verksamheten har införts under året. Kommunens näringslivsprogram har omarbetats och förtydligats och är nu föremål för årliga revisioner. Närheten till ESS/Max IV-projektet och samarbete inom besöks- och turismnäringen är viktiga inslag i näringslivsstrategin. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter och bostäder för alla åldrar Ett levande centrum med ökad torghandel med lokala produkter för en levande landsbygd Under året har två detaljplaner antagits, arbete och förberedelser pågår med ytterligare ett antal planområden. Försök med att utvidga torghandeln och aktiviteterna på Nya Torg genomförs löpande. Förbättrad arbetsmiljö i skolan och övrig kommunal verksamhet genom arbetsro och nolltolerans mot mobbing Olika projekt mot mobbing drivs inom Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningens ansvarsområde. Höja kunskapsnivån i grundskolan för att bli en av landets bästa skolkommuner Barn- och Utbildningsnämnden har detta som ett av sina prioriterade områden. Under 2013 förbättrades kunskapsresultaten generellt. Arbetet med Förstelärare och Matematiklyft har pågått under 2013 och fortsätter under

12 Mål Fler vuxna och pedagoger i skolan och möjlighet till frukost för elever i grundskolan Måluppfyllelse Möjlighet för frukost i grundskolan infördes på prov, men upphörde då försöket inte föll väl ut. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t.ex. genom utbyggt vårdnadsbidrag Hörby kommun har infört vårdnadsbidrag. Bra förutsättningar för fritids- och kulturaktiviteter Genom den satsning som genomförts under flera år på olika fritidsanläggningar har förutsättningarna förbättrats. Under 2012 påbörjades en upprustning av Metropol, och en förändring av bidragssystemet för kulturföreningar genomfördes. Förberedelser för ett s.k. Kulturkvarter har också påbörjats. Idrottsplatsens lokalbehov ses över och ombyggnation har påbörjats. Fortsätta kulturhusutredningen och lösa lokalfrågan för Kulturskolan Kulturskolan har beretts ytterligare lokalytor i Bollerup-huset. Arbetet med kulturhusutredningen fortsätter i form av diskussioner kring ett kulturkvarter, för vilket en styr- och en arbetsgrupp har inrättats. Gruppen har arbetet under 2013 och beräknas lämna sin slutrapport under Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation En öppen polisstation finns nu i kommunen, vilket enligt polisens trygghetsmätning har bidragit till att förbättra den upplevda tryggheten. Ambitionen är att genom bl.a. arbete med det kommunala Trygghetsrådet fortsätta förbättra den upplevda tryggheten. Resultatet 2013 visar att så skett. Fördjupat samarbete Barn- och utbildningsnämnd/ Socialnämnd Samarbetet mellan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd har fortsatt under året. Införa Lagen om Valfrihet i äldrevård och äldreomsorg Arbete med införande av Lagen om Valfrihet pågår i Socialförvaltningen på uppdrag av socialnämnden. Utveckling av stöd till anhörigvård En kartläggning av hur många anhörigvårdare vi har idag samt vilket stöd som de önskar är gjord och slutredovisades under Det stöd som kan erbjudas är information om vad kommunen kan erbjuda, stödsamtal och avlösning i hemmet. Möjlighet finns också att får vägledning av vår anhörigkonsulent. Hemtjänstinsatser, dagverksamhet och avlastning är också insatser som beviljas för att stödja anhöriga. 12

13 Mål Utveckla Källhaga som demenscentrum, med ökat socialt innehåll och Sinnenas trädgård Måluppfyllelse Källhaga har under året arbetat med att förbättra den inre miljön med diverse målningsarbetet. Utvecklingen med Sinnenas trädgård har p.g.a. ekonomiska skäl utvecklats i mindre omfattning. Ett lusthus har däremot byggts efter önskemål från de boende. Nöjd Kund Index (NKI) har inte genomförts 2013, planeras till Handlingsplaner är klara och som implementerades under 2013 är i funktion och förändras löpande. Samverkan har skett med vuxenskolan kring projektets läskraft. Insatser har även skett med Röda Korset. Parboendegaranti inom äldrevården Beslut har fattats och möjlighet till parboende kan när behov uppkommer beredas i vissa delar av verksamheten. Fler platser i äldreboende, t.ex. servicelägenheter och trygghetsboende Ändrade kriterier under 2011inom ett bostadsområde på Byggmästaregatan gällande inflyttning vilket innebär att hyresgästerna ska ha daglig personlig omvårdnad eller daglig hemsjukvårdsinsats fortgår. Detta innebär att servicen med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård blir koncentrerad inom ett begränsat geografiskt område. Det har visat sig under året att behovet av ovan nämnda insatser har ökat och att de nya kriterierna för uthyrning har varit tillfredsställande, dock har klagomål inkommit vad avser olika grupper. Trygghetsboende kan vi för närvarande inte erbjuda. Under mandatperioden fullfölja den handikappolitiska planen för lätt avhjälpta hinder Driva arbetsmarknadsprojekt för att få arbetslösa i arbete i stället för bidragsberoende Ökad miljömedvetenhet och låg klimatbelastning för kommunens verksamheter Anpassning av övergångsställen och nersänkning av kantsten i vägkorsningar är åtgärder som genomförts. Ytterligare planering för tillgänglighetshöjande åtgärder sker. Förslag om att uppdatera tillgänglighetsplanen har väckts i fullmäktige. Ett EU-projekt, RESA, har beviljats och pågår I arbetet med Socialförvaltningens organisation ingick också ett uppdrag att se över hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Ett övergripande organ med representanter ur Kommunstyrelse, Socialnämnd och Barnoch utbildningsnämnd har bildats. Arbetet har slutförts under 2013 och förslag lämnats. Under 2013 intensifierades förebyggande arbete med projekten HESTIA och Mithra, det sistnämnda med FINSAM-medel. Arbetsförmedlingen startade ODEN-projektet med FINSAM-medel, för ungdomar i åldern år. Under året förbereddes en uppföljning av DELTA-projektet. Tjänsten som miljöstrateg har förlängts, för att arbeta med energieffektivisering och hållbarhet. En hög andel närproducerad och ekologisk mat i kostverksamheten Socialnämnden har fastställt mål för andelen närproducerad och ekologiskt mat i kostverksamheten. Som resultat har andelen närproducerad och ekologiskt mat höjts väsentligt i verksamheterna, i skolan till 30 % och i äldreomsorgen till 25 %. 13

14 Mål Noga undersöka möjligheterna att etablera en Biogas-anläggning Måluppfyllelse Frågan drivs genom kontakter med olika energiföretag, samt inom ramen för landsbygdsutveckling. Frågan om etablering av tankställe för fordonsgas är också under diskussion med olika aktörer. Verka för ökad jämställdhet i kommunens nämnder och styrelser Frågan beaktades vid nomineringsprocessen och kommer att aktualiseras vid större fyllnadsval och i arbetet med den politiska organisationen efter 2014 års val. Fortsatt arbete för järnvägsdiagonalen. E22 som motorväg i hela sin sträckning Bevakas vid remissyttranden och i olika samverkansprojekt, bl. a. inom Skåne Nordost. Kommunikationsfrågorna har tagits upp i Regions Skånes arbete med Trafikinfrastrukturplan, och även i aktuella diskussioner kring investeringar på kort och lång sikt. Återuppta förberedelsearbetet för Sydostleden Frågan är aktualiserad i översiktsplanearbetet. Se över och utveckla kommunikationer och infrastruktur, bl.a. fler och tätare turer i kollektivtrafiken även mellan Hörby tätort och byarna och se över möjligheterna till ringlinjebuss Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, i hela kommunen Färdigställa Å-promenaden från Flustret till Rv13 Kvalitetssäkra den kommunala administrationen Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Ekonomi i balans Fler turer har tillkommit i närtrafiken och kompletteringstrafiken till Önneköp är ersatt med busslinje. Kommunen driver frågan om helgtrafik efter Skånetrafikens nedrustning, liksom frågan om kommungränsöverskridande kompletteringstrafik. Under 2013 har.0,3 km gång- och cykelväg anlagts. Arbete pågår. Arbete pågår kontinuerligt. I kommunen är utmaningsrätt införd. Balanskravet återställdes i bokslut För 2013 ligger resultatet nära målet för god ekonomisk hushållning, d.v.s. 2 % i överskott, trots socialnämndens stora underskott. 14

15 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Styrelsen och nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för Måluppfyllelsen värderas med indikatorer, grönt målet är uppfyllt, gult delvis uppfyllt, rött ej uppfyllts, grå mätning har ej kunnat göras. Uppföljning av övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Av de övergripande målen och mål för god ekonomisk hushållning har 54 % uppfyllts, 12 % delvis uppfyllts, 31 % ej uppfyllts och 4 % har inte kunnat genomföras/mätas. Sammanfattningsvis är helhetsbedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning för Prioriterat område Medborgare Beträffande målet Goda utbildningsresultat konstateras att 94 % av eleverna i åk nio har behöriget för gymnasiestudier. Resultatet ligger klart över snittet för riket (87,5 %). Arbetet med framtagande av ny översiktsplan 2013 har pågått under året. Översiktsplanen kommer att fastställas under Tio e-tjänster har avropats och kommer i drift under Ungdomsstyrelsen har haft uppstartsmöte med nya medlemmar, och möten/skriftliga överläggningar har hållits med politiska företrädare. God folkhälsa mätt i antal ohälsodagar, ligger Hörby något över snittet för Skånes kommuner. Enkät om kundbemötande har inte genomförts, undersökningen planeras ske under Prioriterat område - Utveckling Två av målen inom utveckling har uppfyllts. Det ena målet avser åtgärder som underlättar för pendlare och det andra avser lägre arbetslöshet med särskilt fokus på åldern år. Målet om en befolkningsökning med 1 % per år har inte uppnåtts. Under året har befolkningen minskat med 41 personer. Vad gäller målet om antagna detaljplaner har inga detaljplaner antagits och målet är därmed inte uppfyllt nådde Hörby sin hittills bästa placering i Svenskt Näringslivs ranking och hamnade på plats 35. I årets ranking backade kommunen till plats 62. I den sammanlagda bedömningen om kommunens företagsklimat ger kommunens företag Hörby kommun betyget godkänt. Gång- och cykelväg har anlagts vid Parkgatan och målet är till viss del uppfyllt. Antal hushåll som är i behov av försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att allt fler individer faller utanför reglerna för ersättning från försäkringskassan respektive arbetslöshetskassan. En särskild analys kommer att genomföras för att undersöka utbetalningar av försörjningsstödet inom myndighetsenheten. Prioriterat område Medarbetare Uppföljning av ofrivillig deltidsarbetslöshet sker kontinuerligt via arbetsledare istället för via enkät. Sjukfrånvaron har ökat och uppgick till 5,31 % (5,22 %). Målet är en sjukfrånvaro lägre än 4.5 %. Kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling bl.a. i chefsgruppen (30-gruppen) och, genom deltagande i Framtidens ledare; SKNO. Information och uppföljning av värdegrunden samt hälsoundersökningar har genomförts enligt plan. 15

16 Prioriterat område - Ekonomi Fem av sju mål har uppnåtts för perioden. Dessa avser budget ska hållas, avkastning på finansiella tillgångar, avsättning för pensionsskuld, minskning av låneskulden, samt minskad energiförbrukning. Nya lokala miljömål kommer inte att fastställas förrän Översiktplanen är klar, vilket beräknas ske Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd och stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation och utveckla kommunikationer (vägar/gcvägar/kollektivtrafik) i hela kommunen Arbete pågår med översiktsplan 2013, beräknas fastställas 2014 Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för gymnasiestudier Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet - nationell statistik Hörby ca 94 % Rikssnitt 87,5 % Utveckla medborgar-dialogen, ungdomsdialogen och kundbemötandet Tre nya e-tjänster per år Dialog mellan ungdomsstyrelsen och den politiska ledningen minst 4 ggr/år Arbete pågår. 10 e-tjänster har avropats. Uppstartsmöte med nya ungdomsstyrelsen och fyra möten/skriftliga överläggningar med politiska företrädare Enkät om kundbemötande (medborgare/förvaltning) Har ej genomförts Nöjda och trygga medborgare Trygghetsmätningar upplevd trygghet ska öka I polisens trygghetsmätning har oron att utsättas för brott minskat, otryggheten i stort är oförändrad God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Kvinnor 40 (38) Skåne 34 (35) Män 27 (27) Skåne 23 (25) Inom () fg år 16

17 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet invånare, en minskning med 41 personer sedan årsskiftet Inga detaljplaner har antagits Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet Placering 62 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden ( ) i samverkan med vägverket 0,3 km GC-väg har anlagts Beakta åtgärder som underlättar för pendlare (ex snabbussar) Nya busskurer vid hållplatser utmed E22. Ombyggd busstation med fler pendlarparkeringar Förbättrad arbetsmarknad och aktivt arbete för att minska arbetslösheten Lägre arbetslöshet med särskilt fokus på ålder år Färre personer i behov av försörjningsstöd Minskat med 0,9 procentenheter jmf med dec 2012 Ökning med 28 hushåll i genomsnitt/månad jämfört med

18 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Sex deltagare i Framtidens ledare, Chefsgruppen (30- gruppen) utveckling ledarskapet Utveckling ledarskap Värdegrunden information och uppföljning Genomfört på bl.a. arbetsplats- och avdelningsmöten God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Uppgår till 5,31 % Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år 150 hälsoundersökningar har gjorts Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Kontinuerlig uppföljning sker via arbetsledare Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Budget ska hållas (minst nollresultat) Årets överskott uppgår till 1,8 % Avvikelse 12,2 mkr Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt 363 tkr har erhållits i utdelning, motsvarar 4,7 % i avkastning Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5,5 mkr) Avsatt 8,0 mkr Kommunens låneskuld bör minska till ca 200 mkr under planperioden 34,8 mkr har amorterats, låneskuld uppgår till 195 tkr 18

19 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Ekonomi Forts. Lokala miljömål som bygger på de nationella och regionala målen Nya aktuella lokala miljömål ska fastställas av fullmäktige Arbete pågår, beslutas 2014 i avvaktan ÖP Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Förbrukningen har minskat 19

20 Ekonomisk analys Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och nationens ekonomiska tillväxt är därför i hög grad beroende av den globala tillväxten. För Sverige är de Nordiska länderna tillsammans med Tyskland, USA och Storbritannien de viktigaste handelspartnerna. Länderna i Asien, Sydamerika och Afrika bedöms öka i betydelse de kommande åren. Den pågående skuldkrisen i Europa, sedan 2008, påverkar de svenska kommunernas ekonomi indirekt. Sveriges exportinkomster är beroende på hur tillväxten och efterfrågan utvecklas i Europa/världen. Ju mer Sverige kan exportera desto bättre utvecklas svensk industri och antalet arbetade timmar ökar. Med ökat antal arbetade timmar ökar de kommunala skatteintäkterna och arbetslösheten bedöms/bör då minska. För Sveriges del har det hittills gått bra jämfört med många andra länder inom EU och det beror till stor del på Sveriges exponering mot de Nordeuropeiska länderna som klarat skuldkrisen bättre. Två problemområden har under året uppmärksammats av nationalekonomer. Det ena problemet är Sveriges höga arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Över människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Samhällets kostnad med så många människor utanför den reguljära arbetsmarknaden är mycket hög. Arbetsförmedlingen pekar bl.a. på att matchningen mellan lediga arbeten och kompetensen hos arbetssökanden inte fungerar tillfredsställande. En lösning som uppmärksammats av både regering, opposition och media är bedömningen att ett stort antal ungdomar kan komma in på arbetsmarknaden genom t.ex. lärlingsplatser. Det andra problemet är de Svenska hushållens låneskuld som är en av de högsta i världen. I samband med den ekonomiska krisen har räntan varit mycket låg. Detta har medfört att alltfler hushåll skuldsatt sig för bostadsköp och konsumtion. Hushållens sparande har dock de senaste åren ökat vilket till viss del balanserar den höga skuldsättningen. I likhet med 2012 har Hörby kommun kämpat med ett stort underskott 2013 inom Socialnämnden. Året har präglats av förslag till besparingar, genomförande av sparåtgärder och ett stort antal möten med både politiker och tjänstemän. Kommunstyrelsen och kommunledningen konstaterar att underskottet är en kommunangelägenhet och har getts högsta prioritet att komma tillrätta med. Kostnadsnivån behöver minska inte bara för nämndens ekonomiska balans utan för kommunen som helhet då underskottets storlek påverkar kommunens samtliga verksamheter. Årets resultat Kommunen redovisar ett resultat på 12,2 mkr, vilket är 6,0 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår återbetalning av inbetalda premier för åren 2005 och 2006 avseende AFA-försäkringar med 11,0 mkr. Realisationsvinst har under året uppgått till 1,1 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i april om kommunbidragsförstärkning till barn- och utbildningsnämnden på 2,5 mkr, vilket minskade årets budgeterade resultat till 6,2 mkr. Årets resultat i Hörby kommun Budgetavvikelser Nämndernas kommunbidragsramar har justerats under året för löneöversyn 2013, kapitalkostnadskompensation samt beslutade till- 20

ÅRSREDOVISNING 2014. Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2014. Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2014 Ringsjöstrand Foto: Jonas Larsson www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens intäkter och fördelning... 4 Skattepengar... 5 Fem

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Ekonomiavdelningen 2013-10-08 DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-134 77 ekonomi@horby.se www.horby.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer