Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015"

Transkript

1 Sparbanken Rekarne,D r, J. t 0L4 ;sl Þ' t t;. t : Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015

2 lnnehållsförteckning VD - kommentar Förvaltnin gsberättelse Fem år isammandrag Förslag till vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändring i eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de fìnansiella rapporterna Not I Uppgifter om banken Not 2 Redovisningsprinciper Not 3 Finansiella risker Not 4 Räntenetto Not 5 Provisionsintäkter Not 6 Provisionskostnader Not 7 Nettoresultat av finansiella transaktioner Not 8 Övriga rörelseintäkter Not 9 Allmänna administrationskostnader Not 10 Övriga rörelsekostnader Not 11 Kreditförluster, netto Not12 Bokslutsdispositioner Not 13 Skatter Not 14 Utlåning till kreditinstitut Not 15 Utlåning till allmänheten Not 16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not 17 Aktier och andelar Not 18 Aktier andelar i intresseföretag Not 19 Aktier och andelar i koncernföretag Not20 lmmateriellaanläggningstillgångar Not 21 Materiella tillgångar Not 22 Övriga tillgångar Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 24 Skulder till kreditinstitut Not 25 lnlåning från allmänheten Not 26 Övriga skulder Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 28 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not 29 Efterställda skulder Not 30 Obeskattade reserver Not 31 Ansvarsförbindelser Not 32 Ataganden Not 33 Närstående Not 34 Finansiella tillgångar och skulder Not 35 Förvärv av koncernföretag Not 36 Händelser efter balansdagen Not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar Not 38 Kapitaltäckning Not 39 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen Styrelsen I Företagsstyrning Revisionsberättelse

3 Aret På vilket sätt kan det bli bättre för kunden? Det är vår ingång i varje fråga, diskussion och förändring. När jag summerar 2014 kanjag med glädje konstatera att banken levererar sitt bästa resultat sen bildandet Vi har en stark tillväxt i hela vår region och tillsammans med våra kunder växer vi i samtliga segment var dessutom året då banken blev en koncern. Den 1 januari tog vi, som första sparbank i Sverige, över som ägare av Fastighetsbyrån i Eskilstuna. I mars var det dags för nästa förvärv då vi köpte Portfolio, ett försäkringsförmedlingsföretag. Finansiellt står banken stabilt och vi har en god efterlevnad av de regelverk som Finansinspektionen löpande rullar ut. Vi gick ini 2014 med inställningen att vi detta år skulle börja byggandet av ett starkare varumärke med en stark positiv och lokal image. Sparbanken Rekarne har marknadens bästa totalerbjudande avseende kompetens, produkter och service. Det är dags att våga berätta det för våra befintliga och blivande kunder. Kampanjen "Jämför din gamla bank" handlar om att tydliggöra skillnaden mellan Sparbanken Rekarne och övriga banker. Resultatet 2014, i kronor, volymtillväxt och marknadsandelar, visar på en mycket stark utveckling. Vi ökar inom samtliga kundsegment i vårt verksamhetområde. Analysen visar att vi våxer mest i segmenten stora företag, placeringsaffären samt den breda privataffåiren. Sett till kommunerna går Strängnäs något bättre in Eskilstuna, vilket är naturligt då vi utgår från en lägre marknadsandel i Strängnäs kommun. Fastighetsbyrån, en viktig del i serviceerbjudandet till våra kunder. Fastighetsaffären är ofta en av de största affärerna som en privatkund gör samtidigt som bolåneaffären är av största vikt för banken. Med detta förvärv vill vi höja kvalitetsupplevelsen för kunderna samtidigt som vi breddar bankens affär. Vår affärsidé är att attrahera de bästa mäklarna och erbjuda köparen flest och de mest attraktiva objekten. Närheten till banken ska säkerställa snabb service med hög kvalitet för säljare såväl som köpare. Portfolio, ett komplement till vår traditionella bankaffär. Med Portfolio har vi möjlighet att erbjuda tjänstepensionsspararen en komplett lösning då vi nu kan erbjuda marknadens totala utbud av tjänstepensionsprodukter tillsammans med den bästa kompetensen på området. Utmaningar 2015 Vi har stora utmaningar i att förbättra tillgängligheten. Våra kunder, främst privat, upplever inte bankens tillgänglighet som tillräcklig trots att vi faktiskt har förbättrat öppettiderna samtidigt som kötiderna på kontor och i telefonbanken nu är klart konkurrenskraftiga. För att ta nästa steg i tillgänglighet kommer vi att förbåttra kundmötena så att de blir effektivare och sker mer utifrån våra kunders förväntningar. Vi byter teknisk plattform för telefonbanken så att vi kan erbjuda längre Öppettider från halvårsskiftet Kontanter kommer att fortsätta vara en del av bankens serviceutbud. Vi ska fortsätta erbjuda våra kunder marknadens bästa sparkonton kombinerat med marknadens bästa placeringsprodukter. Vi vill vinna fler affärer och alltid erbjuda konkurrenskraftiga lösningar. Vi ska tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne fortsätta ta ett stort ansvar för utvecklingen av vår region och våra kunders ekonomi. Vi tror på och planerar för en fortsatt spännande utveckling i Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred och för vår bank, Sparbanken Rekarne. Kort sagt: Vi ska fortsätta göra skillnad. Mats Bengtsson VD Sparbanken Rekarne

4 Förvaltningsberättelse Arcredovisning för verksamhetsåret Styrelsen för Sparbanken Rekarne AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret Banken har anor sedan 1827 och ombildades 1996 till akt ebolag. Banken ägs till 50 % av Sparbanksstiftelsen Rekarne och t ll 50 % av Swedbank AB. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 5, Eskilstuna Allmänt om verksamheten Sparbanken Rekarnes verksamhetsområde omfattar Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Banken erbjuder banktjänster till hushåll, företag, lantbruk samt organisationer och kommuner. Verksamheten bedrivs via tre kontor. Dessutom möter banken s na kunder v a andra kanaler så som internet och egen telefonbank Vi arbetar aktivt med att förbättra mötet mellan bank och kund. Rånteutveckling Riksbanken förändrade reporäntan vid två tillfällen under 2014 från 0,75 % lll 0 Vo. Det låga rånteläget har inneburit en försämrad räntemarg nal för banken. Kontorsnät lnga större investeringar i kontorsnäten har skett under Vi har flyttat telefonbanken till gatuplanet och närmare den dagliga kundverksamheten så att de skan stötta varandra. Bölsen och provisionsintäkter Börsen utvecklades positivt under året och ökade med I % (21 %). Uppgången under 2014 har inneburit att marknadsvärdet på de volymer som banken förmedlat till Swedbank Robur Fond samt Swedbank Försäkring ligger på en högre n vå än senaste årsskiftet, vilket också återspeglas i ökade provis ons ntäkter för detta. Utförsäljningen av ATM minskar samt digt betalningspriv sionerna vilket innebär att vi på totalnivå har något lägre provisionsnetto än föregående år. Personal Banken sysselsatte medeltal 94 (100) medarbetare och medelåldernvat 43,7 (43,1) år. Undet 2014 lämnade 2 (1) st medarbetare banken med avtalspension. Kompetensutveckling och nyrekrytering sker kontinuerl gt för att stärka banken inom strategiskt v ktiga områden samt långsiktigt förändra personalsammansättn ngen och åldersstruktur. Miljöpolicy - bankens hå!lbarhetsarbete Sparbanken Rekarne arbetar aktivt för ett hållbart samhälle. Hållbarhet handlar om att ekonomi-, m ljö-, och samhällsfrågor samverkar en helhet. Det betyder att ta ansvar för sin verksamhet utifrån dessa tre delar i hållbarhetsbegreppet. Banken strävar efter att minska negativ miljöpåverkan, skapa långsiktiga kundrelat oner och att vårna om s na anställda. Men också att verka för bra arbetsm ljö och god affärsetik. SamarbetspaÉners Banken har ett långvarigt samarbete med Swedbank AB och dess dotterbolag. Samarbetet omfattar framförallt - köp av ltljänster - förmedl ng av hypotekskrediter - förmedling av aktier - förmedling av utlandstjänster - fìnansbolagsprodukter Utveckling av bankens verksamhet, resultat och ståillning Bankens resultat Rörelseresultatet för Sparbanken Rekarne AB uppgick till ( ). De totala rörelseintäkterna ökade med I 100 till ( ). Räntenettot uppgick till ( ). En ökning med 4 61 I trots lägre räntemarg naler. Det totala provisionsnettot uppgick till I ( ), en minskning med jâmfört med föregående år. De allmänna adm nistrativa kostnaderna ökade under 2014 och uppgick till ( ). En ökning med Kreditförlusterna uppg ck till -895, en minskning med jämfört med föregående år ( ). ù v \J4

5 lnlåning från allmänheten och övr gt sparande lnlåningen från allmänheten ökade under året med och uppgick vid årsskiflet till ( ). Marknadsvårdet på de förmedlade volymerna till Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring uppg ck till ( ), en ökning med jämfört med föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på den positiva börsutvecklingen. Utlåning och förmedlade volymer Utlåningen till allmänheten ökade under året med och vid årsskifret uppgick utlåningen i egen portfölj till ( ). Volymökningen kommer både från privat och företagsmarknad. Den förmedlade kreditvolymen till Swedbank Hypotek minskade under året med till ( ). Dessutom förmedlade banken åven krediter till Swedbank Finans till ett totalt värde om'l' ( ). Affärsvolym Bankens totala affärsvolym inklusive PPM uppgick vid årets slut till ( ), en ökning med 9,3 %. Förhållanden som nte redovisats i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som år viktiga för bedömning av företagets resultat och ställning Banken har av Finansinspektionen godkänts att använda schablonmetoden för operativa risker samt den nterna riskklassifi ceringsmetoden för kreditr sker. Hände ser av väsentlig betydelse som inträffat under råkenskapsåret eller efter dess slut Sparbanken Rekarne AB förvärvade den Nya Eskilstuna Mäklarteam AB, , vilken i sin tur äger Eskilstuna Mäklarteam AB, som innehar fastighetsbyråns franch se avtal i Eskilstuna. Syftet med förvärvet är att utveckla bankens verksamhet inom fastighetsförmedling Sparbanken Rekarne AB har även förvärvat Portfol o i Eskilstuna AB, med tillträde Syftet med förvärvet är att utveckla bankens verksamhet inom försäkr ngsförmedling och därtill liknande fi nansiella tjänster. Riksbanken förändrade reporäntan den I I februari 2015 till -0,1 % gällande från den 18 februari. Finansiella instrument och riskhantering Risk innefattar osäkerhet i någon form och är ett naturligt inslag för alla typer av verksamheter. Banken är i sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker såsom kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsr sker och operativa r sker. I syfte att begrånsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för riskhanteringen och den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för att hantera dessa risker. Banken gör kontinuerligt en bedömning av bankenskapitalbehov i relation till bankens kapitalbas. Processen kallas lntern Kapitalutvärdering (lku). lnlåningsvolymerna i banken överstiger bankens utlåningsvolymer. Överskottet har banken placerat dels på konto hos Swedbank och dels i räntebärande värdepapper. Enligt bankens likviditets- och finanspolicy ska v ss del av bankens inlåning finnas tillgänglig på kort sikt i likviditetsreserven medan överskottet kan placeras på längre löptider. Beslut om placering fattas av bankens finanskommitté. I likviditets- och f nanspolicyn finns fastställda limiter och motparter för l kv ditets- och finanshantering. Där finns även regelverk om rånterisker och duration att hålla sig till. Trots att kred trisken utgör bankens största riskexponering år bankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små. Bankens riskhantering framgår av Not 3. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Banken ser fortsatta möjligheter till en positiv utveckling 2015 dâ v verkar en tillväxtreg on. Trycket på räntemarginalen väntas öka och för att bibehålla räntenettot måste v attrahera ökade in- och utlån ngsvolymer. Banken satsar även på att öka försäljningen av produkter och tjänster som får genomslag på t.ex försäkringar, koncept och sparande i fonder. 2 s ð ff)

6 Fem år isammandrag ilyckeltal Volym Affärcvolym ultimo, lulkr 't ',l förändring under året, % Av sparbanken fdrualtade och förmedlede kundvolymer 8,6 9,8 4,7-0,8 8,5 Kapital riskvilgt exponeringsbelopp Kämprimårkapitalrelatio n (ej år 2-s) (Kämpr mårkâpitel i % ev riskêxponêringsbelopp) Primärkapitalrelation*'* Pr mårkap tal % av r skvågda placeringar Total kap talrelation (Totâlt kapital i o/o av riskexponeringsbelopp) ,3 19,3 13,0 16,8 11,3 15, Resultat Placeringsmarginal Råntenêttoi o/o av MO Rörelse ntå kter/affärsvol ym Råntenetto + rörglsê nlåktgr % av genomsnittlig affårsvolym 'I I l0 2,1 1,0 2,4 1,'l 2,3 1, Rörelserss u ltauaffårcvol ym Rörelserêsultet % av genomsn ttl g effårsvolym Avkastn ng på totala tillgångar Arets nettoresultat 0/6 av genomsnittlig balånsomslutn ng 0,3 0,8 0,4 0,8 03 0,7 0,3 0,9 0,3 0,8 Räntabilitet på êget kapital Aretsresultal %av genomsnittl gt eget kapital K/l-tal före kreditförluster 15,2 17,4 15,6 15,9 13,0 Summâ kostnâder exkl kred tförluster och vàrdeföràndringar på Övsrtagen egendom rslat on t ll råntenetto + rörelseint lktor K/l-tal efter kred tförluster kostnader inkl kred tförluster æh vårdeföràndr n9ar på Övgrtagsn egendom rêlat on lill räntenetto + rörelseintäktgr 0,61 0,58 0,58 0,66 0,62 0,62 0,69 0,68 0,75 o,72 3 v q\ \Û

7 Osåkra fordrlngar och kreditförluster Reseruerlngsgrad för osäkra fordr ngar Nedskrivning f0r sânnoliks förluster % av osåkrâ fordr ngar brutto Andel osäkra fordringar Osåkra fordr ngar notto i % av total utlåning t ll âllmånhstsn och kredlt nstltut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kroditförluster i % av ingåenda balans för utlån ng till allmånhetên, kredltinstltut (exkl banker) 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 o,2 0,5 0,1 0,1 0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor ' 'Enligt lagbegránsad IFRS *Enligt legbegränsad IFRS med undantag för las39 och IFRST beråknade enligt ds nya kâpitaltåckningsreglêmâ och de Övriga ârsn enligt do lid garo kapitaltåckn ngsregl rna 4 ù(\ Nß

8 Resultat- och balansräkning mkr Resultaträkning Ränteneüo Provisioner, netto Nettoresultat av fìnansiella transaktioner Övriga intäkter intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnadelll Kred tförluster kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresu tat Bokslutsdispositioner Skatter Arets resultat 'l 'l t 't0 116 ll3 102 I f r58 0 6l Balansråkn ng Kassa 5 Utlåning till kred tinstitut 505 Utlåning till allmänheten 7 2og Räntebärande 995 värdepapper Aktier och andelar 13 Materiella tillgångar 33 Övriga tillgångar 168 tillgångar 8927 Skulder till kreditinstitut 353 ln- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper 0 Övriga skulder 161 Efterst illda skulder 0 Avsättningarför pensioner 0 mm skulder och avsättn ngar Obeskattade reserver 79 Eget kapital 550 skulder, 8927 avsättn ngar och eget kapital 'Enligt lagbegrànsad IFRS *Enl gt lâgbsgränsad IFRS med undantag för las39 och IFRST I I t f I r Æ & inkl av- och nedskrivningar på materiella och mmater ella anläggningstillgångar 5 $ q( ü',3

9 Förslag till vinstdisposition för sparbanksaktiebolag Arets resultat enligt balansräkningen utgör, Till årsstämmans förfogande står: - balanserad vinst - årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - ny räkn ng balanseras Gällande regelverk för kapitaltåckning och stora exponeringar nnebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identif erade r sker verksamheten i enl ghet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitalrelation efter föreslagen vinstdispos tion uppgår till 16,3 o/o (19,3 o/o). Kärnprimärkapital tillgángligt att använda som buffert är 8,3olo Kapitalbasen uppgår efrer föreslagen vinstd spos tion till 534 mkr (581 mkr) och slutligt minimikapitalkrav t ll 344 mkr (317 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckn ng Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning ån att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort iförhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställn ng övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 6 $ + \fr

10 Resultaträkning I anuari - 3l december Nof 20't Ränteintäkter Räntekostnader Räntênetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter rörelseintäkter Allmänna administrationskoslnader I I 't ' Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader kostnader förc kred tförluster 20, 't't 5't Resultat före krcd tförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsd spositioner Skatt på årets resultat Arets rssultat 'n , Rapport över totalresultat 1 anuar - 3l december Arets resultat Arcts totalresultat g* \If5

11 Balansräkning Per den 31 december Nof t Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning t ll kreditinstitut Utlåning till allmånheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Derivat lmmater ella anläggningstillgångar - Goodwill - Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar - lnventarier - Byggnader och mark Övriga tillgångar U ppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut ln- och upplåning från allmånheten - lnlåning Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Efterstållda skulder skulder och avsättningar Obeskattade eserver Bundet eget kap tal Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 100 kr) ReseMond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Arets resultat eget kapital skulder, avsättningar och eget kapital Poster nom l njen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser - Garantier Ataganden - Övriga Ataganden , I 401 7',t ô I I ',t 't6 261, I ',t I 'l 5' I ô ô 't I I rnga rnga 't20 g {$' \l'í5

12 Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kap tal Fritt eget kapital Totalt eget kapital 20't3 Tkr lngående eget kapital Arets resultat Arets övrigt totalresultat Arets totalresultat Aktiekap tal/grund- ReseN-fond fond Uppskrivninge fond Fond för verkligt värde Sákrrgs- Verkligtvërde reseru resery Balanserad v nst ells födust Arets resultat õ3 152 Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital 't4 Tkr lngående eget kapital Arets resultat Arets övrigt totalresultat Arets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital 2014-'12-3'l )00 3s Bundet eget kapital över-kuslond Al<tiekap ta Grund- ReseN-fond fond Uppskrivn ngs- fond Fond för verkligt värde Fritt eget kapital Över-kurs- Sákrhgs- verkl gtvärde fond resery resen Balanserad v nst eller Årets resullat förlust Totalt eget kad tal ls v $ \I0

13 Kassafl ödesanalys (indirekt metod) I januari - 31 december lkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Juster ng för poster som inte ingår kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under per oden, netto (+/-) Oreal serad del av neltoresultat av f nansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före föëndr ngar av rörelsekapital 2014-'t '13-' ' ',t1 't't Kassaflöde från förändr ngar rörelsekap tal Ökn ng/m nskning av utlåning till allmänheten (+^) Ökn ng/minskning av värdepapper (+/-) Ökn ng/minskn ng av in- och upplåning från allmänheten (+Ê) Okning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändr ng av övriga tillgångar (+/-) Förändr ng av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten I nvestef ingsverksamheten Avyttr ng/inlösen av finansiella tillgångar (+) lnvester ng i fìnansiella tillgångar (-) Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella t llgångar C) Kassaflöde flån investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten lnlösen av räntebärande vårdepapper (-) Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde L kv da medel vid årets början Likvida medel vid årets slut -'t ô 't Följande delkomponenter ingàr i lil<vida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning t ll kreditinstitut - avgår fasträntekonto S u mma enl igt balan sräkningen Su mm a enl igt kassaflödesanalysen s09 69r ô Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig r sk för värdefluktuationer -De kan lätt omvandlas t ll kassamedel. -De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta 't0 g*

14 Noter till de fìnansiella rapportema I Uppg frer om sparbanken Arsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser Sparbanken Rekame AB med säte i Eskilstuna. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 5 i Esk lstuna. 2 Redov sn ngsprincipor överensståmmelse med normgivning och lag Bankens årsredov sning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kred tinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om,ärsredovisning i kredit nstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) inklus ve ändringsföreskrifter, samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendat on RFR 2 Redovisning för juridiska personer Banken tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses ståndarder som har antêgits för tillämpn ng med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning Ârsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 februari och kommer att behandlas på årsstämman den 20 apr l 2015 De nedan ang vna redovisningsprincipema har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Koncernförhållanden Sparbanken Rekarne är moderföretag i en koncem där de helägda dotterbolagen Portfolio i Eskilstuna AB, org nr sâmt Eskilstune Mäklarteam AB, org nr 5565ô ingår. Med hänvisning till RFR I och lättnadsreglema i ARKL 7 kap 6 S upprättas ingen koncernredovisning. värderingsgrunder v d upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redov sade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffn ngsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkn ngen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras svenska kronor Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattn ngar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finans ella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antåganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprincipema och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader Uppskattningama och antagendena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga Resultâtet av dessa uppskattningar och antjaganden envänds sedan för att bedöma de redovisade värdena på t llgångar och skulder som inte annars framgår Çdligt från andra källor. Verkliga utfall kan awika från dessa uppskattningar och bedömningar. Bankledeningen utvärderar löpande dessa bedömningar och uppskattningar inklusive det som berdr avsättningar av osäkra fordringar och nedskrivningar av immateriella tillgångar Ändraringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder /indrade redov sningsprinc per Åndrade ædovisningspñnciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinc per som företaget tillämpar från och med 1 janueñ 2O14. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januañ 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning Ändringar i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering Ändringen avser förtydliganden avseende reglema för när kv ttning av fìnansiella t llgångar och skulder är tillåten Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 iaruai 2014 eller senare med rekoaktiv tillämpning. T digare tillämpning är tillåten om även de nya upplysn ngskraven i IFRS 7, se nedan, lämnas. Ändringen är godkänd av EU. 11 I R\ \\ß

15 lfrsl2upplysningaromandelariandraföretag Nystandardförupplysningarförinvesteringaridotterföretag,samarbetsarrangemang, intresseföretag och icke-konsol derade strukturerade företag Standarden ska enligt EU tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. IFRS 12 är god-känd av EU. Ett företag som bl r ett investmentföretag ska lämna upplysningar om den effekten på de finensiella rapportema enligt IFRS 12.9 B Ändrad IAS 36 Nedskrivningar. Upplysningar om återvinningsvärde för icke-finansiella tillgångar Ändringen innebär att upplysningskravet om återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter till vilka goodwill har allokerats tas bort Vidare samordnas upplysningskraven avseende verkligt vàrde minus försäljningskostnader samt nyttjande-värde. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den I januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringen är godkänd av EU Ändrad IAS 39 Finansiella instrument Novat on av der vat och fortlöpande tillämpning av säkringsredovisning Ändringen innebär att företag kan fortsätta med säkringsredov sning trots att motparten i derivatkontraktet har ändrats på grund av lagstittning Ândringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv lillämpning Ändringen är godkänd av EU Nya IFRS som ännu nte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats v d upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr o m kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillàmpas Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapportema som tillämpningen avnedanståendenyaellerändradelfrsväntasfåpåbankensfìnansiellarapporter Utöverdessabedömsintedeövriganyhetema påverka bankens f nansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella instrument avses ersätta IAS 39 Finansiella nstrument: Redovisning och värdering. IASB har nu färd gställt ett helt "paket" ev förändringar avseende redovisn ng av finansiella instrument. Paketet innehåller nya utgångspunkter för klass ficering och värdering av f nansiella instrument, en framåtblickande ("expected loss") nedskrivningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning lfrsglräderikraftl/1 20lSochtidigaretillämpn ngärtillåtengivetatteuantarstandarden.euförväntas godkänna standarden under De kategorier för f nansiella t llgångar som finns i IAS 39 ersätts av tre kategorier; där värdering ant ngen sker till upplupet anskaffningsvàrde, verkligt värde via övr gt totalresultat eller verkligt värde via resultatet. lndelningen i de tre kategorierna görs utifrån företagets affärsmodell för de olika innehaven respektive egenskaperna på de kassaflöden som tillgångama ger upphov t ll. Fa r value option är möjlig att tillämpa för skuldinstrument i de fall detta el minerar eller väsentligen reducerar en mismatch i redov sningen. För eget kapitalinstrument är utgångpunkten att värdering ska ske l ll verkligt värde via resultatet med en valmöjl ghet att istället redovisa värdeförändringar som inte innehas för handel i övrigt totalresultat. Vad gäller de delar som berör finans ella skulder överensstämmer merparten med de tidigare reglema i IAS 39 förutom vad avser finans ella skulder som frivilligt värderas till verkligt vårde enligt den s.k. "Fair Value Option" För dessa skulder ska värdeförändr ngen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen kred tvärdighet respektive på förändringar i referensränta Den nya nedskrivningsmodellen kommer kräva en redovisning av ett års förväntad förlust redan vid den nitiala redovisn ngen och vid en väsentlig ökn ng av kreditrisken så ska nedskrivningsbeloppet motsvara de kred tförluster som förväntas uppkomma under den återstående löptiden De nya reglerna kring säkr ngsredovisn ng innebär bl a förenklingar av effektiv tetstester samt utökning av vad som är tillåtna säkrings nstrument och säkrade poster - IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - Ändrad IAS 16 och IAS 38: Clarif cation of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisat on - Ändrad IAS 27 Separata finansiella rapporter: Equity Method in Separate Financial Statements - IFRIC 21 Avgifter - Arliga förbättringar av IFRS (2O1O-2O12), (2O ), (2O12-2O14) Koncernföretag Förvärv av aktier i koncemföretag värderas t ll anskaffningsvärde Detla nnebär att transakt onsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i koncernföretag. Som ntäkt redov sas samtliga erhållna utdelningar En erlìållen utdelning är dock en möjlig indikation på ett behov av nedskr vningsprövning Utdelning redovisa som erhållna utdelninger lntresseföretag Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden Deüa nnebär att transaktionsutgifter inkluderas det redovisade värdet för innehav i intresseföretag Som intäkt redovisas samtliga erhållna utdelningar En erhållen utdelning ärdock en möjlig indikation på ett behov av nedskr vningspkivning 12 $$,\ú

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer