Innehållsförteckning. VD - kommentar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. VD - kommentar"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Uppgifter om banken 10 Not 2 Redovisningsprinciper 10 Not 3 Finansiella risker 18 Not 4 Räntenetto 28 Not 5 Provisionsintäkter 29 Not 6 Provisionskostnader 29 Not 7 Nettoresultat av finansiella transaktioner 29 Not 8 Övriga rörelseintäkter 29 Not 9 Allmänna administrationskostnader 29 Not 10 Övriga rörelsekostnader 31 Not 11 Kreditförluster, netto 32 Not 12 Bokslutsdispositioner 32 Not 13 Skatter 32 Not 14 Utlåning till kreditinstitut 33 Not 15 Utlåning till allmänheten 33 Not 16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 33 Not 17 Aktier och andelar 34 Not 18 Aktier andelar i intresseföretag 34 Not 19 Immateriella anläggningstillgångar 34 Not 20 Materiella tillgångar 35 Not 21 Övriga tillgångar 35 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 Not 23 Skulder till kreditinstitut 36 Not 24 Inlåning från allmänheten 36 Not 25 Övriga skulder 36 Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 Not 27 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 36 Not 28 Efterställda skulder 37 Not 29 Obeskattade reserver 37 Not 30 Ansvarsförbindelser 37 Not 31 Åtaganden 37 Not 32 Närstående 38 Not 33 Finansiella tillgångar och skulder 39 Not 34 Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde 40 Not 35 Viktiga uppskattningar och bedömningar 41 Not 36 Kapitaltäckning 42 Not 37 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen 44 Styrelsen 45 Företagsstyrning Revisionsberättelse

3 Året var ett händelserikt år. Bankens gjorde sitt bästa resultat någonsin samtidigt som vi gjorde en hel del intressanta förändringar för att öka tillgängligheten för våra kunder i Eskilstuna. Kunderna i Strängnäs och Mariefred får del av dessa förändringar under Första september efterträdde jag Mats Hammarbäck som VD. Lönsamheten, vad kommer den ur? Tar vi för mycket betalt som mediedebatten hävdar? Vi kan konstatera att vi växer både genom att vinna nya kunder samtidigt som befintliga kunder använder oss mer. Analysen av intäkterna visar att räntemarginalen, skillnaden mellan inlånings- och utlåningsräntan, faktiskt har sjunkit under året. Räntenettot ökade däremot, tack vare att volymerna ökat samtidigt som vi placerat vår överlikviditet på ett framgångsrikt sätt. Provisionsnettot har utvecklats positivt, vilket främst kommer ur att våra kunder använder bankens tjänster mer än någonsin. Koncepten, Nyckelkund och Bättre affärer, är väldigt uppskattade. Dessutom har våra placeringskunder, nya såväl som gamla, gjort fler och större affärer med oss än tidigare år, vilket även det syns i provisionsnettot. Vilka är förändringarna och vad är syftet med dem? Banken har investerat i en egen telefonbank samtidigt som vi byggt om och utökat kontorsytan i centrala Eskilstuna. Syftet med dessa förändringar, samt de som kommer i Strängnäs och Mariefred under 2013, är att öka tillgängligheten för våra kunder. Med en egen telefonbank hoppas vi kunna erbjuda dig som kund en personlig bankrelation via telefon, där du enkelt väljer tid och plats för en rådgivning, kanske hemma eller på lunchen på arbetet? Det hoppas vi förenklar för dig och kanske sparar restid, underlättar parkeringsproblem mm. Vill du träffa oss personligen finns vi som vanligt på kontoret. Den fysiska förändringen av kontoren har som huvudsyfte att bättre möta våra kunders förväntan på en modern bank. Enkla frågor skall lösas snabbt och mer komplicerade ärenden får ta något längre tid. De ombyggda kontoren ger oss nu möjlighet att bättre sortera ärenden i långa och korta vilket förhoppningsvis gör att du som kund upplever bankbesöket som lite trevligare. Kontanternas vara eller icke vara? Hos Sparbanken Rekarne finns och kommer det att finnas kontanter. På alla kontor finns full kontantservice via automater med stöd av personalen. I Eskilstuna har vi dessutom ett nyöppnat kontor på Kungsgatan 4, där vi erbjuder kontanthantering över disk. Om du som kund av någon anledning tillfälligt har svårt att utnyttja våra automater, hjälper vi dig självklart att lösa kontantfrågan ändå. Bankens balansräkning är stark och vår likviditet är mycket god. I vår strategi ligger att fortsätta utveckla banken mot att vara den starka regionala banken för alla bankkunder i vårt område. Vi ska fortsätta utmana det traditionella på ett klokt sätt, ständiga förbättringar är viktiga ledord i vår vardag. Mats Bengtsson VD Sparbanken Rekarne

4 Förvaltningsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Sparbanken Rekarne AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret Banken har anor sedan 1827 och ombildades 1996 till aktiebolag. Banken ägs till 50 % av Sparbanksstiftelsen Rekarne och till 50 % av Swedbank AB. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 5, Eskilstuna. Allmänt om verksamheten Sparbanken Rekarnes verksamhetsområdet omfattar Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Banken erbjuder banktjänster till hushåll, företag, lantbruk samt organisationer och kommuner. Verksamheten bedrivs via fyra kontor. Dessutom möter banken sina kunder via andra kanaler så som internet och egen telefonbank. Vi arbetar aktivt med att förbättra mötet mellan bank och kund t.ex med vårat egna café. Ränteutveckling Riksbanken förändrade reporäntan vid tre tillfällen under 2012, från 1,75 % till 1,00 %. Förändringen har inneburit en något försämrad räntemarginal för banken. Kontorsnät Under 2009 utökades verksamhetsområdet genom förvärv av kontor i Strängnäs och Mariefred. Sedan förvärvet och under 2012 har dessa kontor utvecklats väl, både volym- och resultatmässigt. Banken blev färdig med ombyggnaden av kontoret i Eskilstuna 2012 som invigdes under sommaren. Ombyggnaden av Strängnäskontoret påbörjades och flytten av kontoret i Mariefred beslutades. Under året har vi etablerat en egen telefonbank i vår verksamhet. Med den nya kontorsstrukturen har vi sjösatt ett nytt arbetssätt, syftet med förändringen är att öka tillgängligheten. Kunden har nu möjlighet att möta oss på kontoret, i telefon eller via internet helt efter behov och önskemål. Börsen Börsen utvecklades positivt under året och ökade med 12,0 % (-16,7 %). Uppgången under 2012 har inneburit att marknadsvärdet på de volymer som banken förmedlat till Swedbank Robur Fond samt Swedbank Försäkring ligger på en högre nivå än senaste årsskiftet, vilket också återspeglas i ökade provisionsintäkter. Personal Banken sysselsatte i medeltal 105 (109) medarbetare och medelåldern var 41,9 (42) år. Under 2012 lämnade 5 (8) st medarbetare banken med avtalspension. Kompetensutveckling och nyrekrytering sker kontinuerligt för att stärka banken inom strategiskt viktiga områden samt långsiktigt förändra personalsammansättningen och åldersstruktur. Miljöpolicy - bankens hållbarhetsarbete Sedan 2009 har banken ett eget miljöcertifikat enligt ISO Syftet med certifieringen är att genom ett strukturerat miljöarbete minska bankens direkta och indirekta miljöpåverkan. Banken har en miljöpolicy som anger riktlinjer och mål med miljöarbetet. Innebörden av att vara miljöcertifierad är att ständigt driva ett förbättringsarbete. Att tänka miljövänligt ska vara en del av bankens dagliga affärsverksamhet. Alla företag påverkar miljön - både direkt och indirekt. Bankens verksamhet kräver exempelvis transporter och banken förbrukar både energi och andra resurser. Den största möjligheten att påverka har banken indirekt genom hur bankens kunder väljer att nyttja banken och dess tjänster. Samarbetspartners Banken har ett långvarigt samarbete med Swedbank AB och dess dotterbolag. Samarbetet omfattar framförallt - köp av IT-tjänster - förmedling av hypotekskrediter - förmedling av fond- och försäkringsprodukter - förmedling av aktier - förmedling av utlandstjänster 1

5 Utveckling av bankens verksamhet, resultat och ställning Bankens resultat Rörelseresultatet för Sparbanken Rekarne AB uppgick till tkr ( tkr). De totala rörelseintäkterna ökade med tkr till tkr ( tkr). Räntenettot uppgick till tkr ( tkr). En ökning med tkr. Det totala provisionsnettot uppgick till tkr ( tkr), en ökning med tkr jämfört med föregående år. De allmänna administrativa kostnaderna minskade under 2012 och uppgick till tkr ( tkr). En minskning med tkr. Kreditförlusterna uppgick till tkr, en ökning med tkr jämfört med föregående år ( tkr). Inlåning från allmänheten och övrigt sparande Inlåningen från allmänheten ökade under året med tkr och uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Marknadsvärdet på de förmedlade volymerna till Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring uppgick till tkr ( tkr), en ökning med tkr jämfört med föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på den positiva börsutvecklingen. Utlåning och förmedlade volymer Utlåningen till allmänheten ökade under året med tkr och vid årsskiftet uppgick utlåningen i egen portfölj till tkr ( tkr). Volymökningen kommer både från privat- och företagsmarknad. Den förmedlade kreditvolymen till Swedbank Hypotek ökade under året med tkr till tkr ( tkr). Dessutom förmedlade banken även krediter till Swedbank Finans till ett totalt värde om tkr ( tkr). Affärsvolym Bankens totala affärsvolym uppgick vid årets slut till tkr ( tkr), en ökning med 4,7 %. Förhållanden som inte redovisats i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömning av företagets resultat och ställning Banken har av Finansinspektionen godkänts att använda schablonmetoden för operativa risker samt den interna riskklassificeringsmetoden för kreditrisker. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Finansiella instrument och riskhantering Risk innefattar osäkerhet i någon form och är ett naturligt inslag för alla typer av verksamheter. Banken är i sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker såsom kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för att hantera dessa risker. Banken gör kontinuerligt en bedömning av risknivån i förhållande till det egna kapitalet i den process som kallas Intern Kapitalutvärdering (IKU). Inlåningsvolymerna i banken överstiger bankens utlåningsvolymer. Överskottet har banken placerat dels på konto hos Swedbank och dels i räntebärande värdepapper. Enligt bankens likviditets- och finanspolicy ska viss del av bankens inlåning finnas tillgänglig på kort sikt i likviditetsreserven medan överskottet kan placeras på längre löptider. Beslut om placering fattas av bankens finanskommitté. I likviditets- och finanspolicyn finns fastställda limiter och motparter för likviditets- och finanshantering. Där finns även regelverk om ränterisker och duration att hålla sig till. Trots att kreditrisken utgör bankens största riskexponering är bankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små. Bankens riskhantering framgår av not 3. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Se not 9 Allmänna administrationskostnader. 2

6 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Banken ser fortsatta möjligheter till en positiv utveckling 2013 då vi verkar i en tillväxtregion. Trycket på räntemarginalen väntas öka och för att bibehålla räntenettot måste vi attrahera ökade in- och utlåningsvolymer. Banken satsar även på att öka försäljningen av produkter och tjänster som får genomslag på provisionsnettot t.ex försäkringar, koncept och sparande i fonder. Bankens långsiktiga satsning på att utvecklas som regionens starkaste och mest aktiva bank har fortsatt under året och fortsätter under Banken prioriterar arbetet med att utveckla kundrelationerna, erbjuda bra tillgänglighet, hög kompetens och konkurrenskraftiga kunderbjudanden. Tillväxten i affärsvolymen förväntas fortsätta under Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 4,7-0,7 8,6 41,1-2,2 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7 % av 6,2 5,9 5,7 5,8 7,3 obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot (Kapitaltäckningsgrad) Kapitalbas/Kapitalkrav 2,1 1,9 1,8 1,8 1,6 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 1,7 1,5 1,4 1,2 1,6 Resultat Placeringsmarginal Räntenettoi % av MO 2,4 2,3 1,9 1,7 2,5 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 15,6 15,9 13,0 10,2 12,1 0,58 0,66 0,75 0,75 0,71 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,69 0,68 0,72 0,79 0,71 3

7 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) ,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1-0,2 0,0 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Resultat- och balansräkning mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader [1] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Efterställda skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital [1] inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 4

8 Förslag till vinstdisposition för sparbanksaktiebolag Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Till bolagsstämmans förfogande står: - balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas i ny räkning balanseras Förslaget till utdelning, som utgör 2,3 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,1 ( 1,9). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 494 mkr (447 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 235 mkr (232 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 5

9 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat , Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december Årets resultat Årets totalresultat

10 Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar - Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Övriga Åtaganden

11 Rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Totalt eget kapital 2011 Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 2012 Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital

12 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten (not 33) Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (Not tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara (Avgår skuld på checkräkningskredit) Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel. -De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Erhållen utdelning - - Erhållen ränta Erlagd ränta

13 Noter till de finansiella rapporterna, tkr 1 Uppgifter om banken Årsredovisningen avges per 31 december 2012 och avser Sparbanken Rekarne AB med säte i Eskilstuna. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 5 i Eskilstuna. 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 och 2011:54 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att tillämpas så samtliga av EU godkända IFRS långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 25 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen eller tillgångar som kan säljas består av derivatinstrument eller finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar och finansiella skulder. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt t från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Bankledningen utvärderar löpande dessa bedömningar och uppskattningar inklusive det som berör avsättningar av osäkra fordringar och nedskrivningar av immateriella tillgångar. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 10

14 Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m.kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka bankens finansiella rapporter. IFRS 7 som avser de utökade upplysningskraven omfattar kvantitativ information om finansiella instrument som nettoredovisas i balansräkningen godkändes under 2012 av EU kommissionen. Sparbanken Rekarne AB börjar tillämpa denna föreskrift från 1 Januari IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, senast från och med IASB har publicerat de två första av vad som kommer att utgöra den slutliga IFRS 9. Den första delen behandlar klassificering och värdering av finansiella tillgångar. De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts i IFRS 9 av två kategorier, där värdering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella kassaflödena; vilka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde och möjligheten att tillämpa fair value option som i IAS 39 behålls. Förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet, med undantag för värdeförändringar på egetkapitalinstrument som inte innehas för handel och för vilka initialt val görs att redovisa värdeförändringar i övrigt totalresultat. Värdeförändringar på derivat i säkringsredovisning påverkas inte av denna del av IFRS 9, utan redovisas tillsvidare i enlighet med IAS 39. IFRS 13 avser en standard som behandlar värdering och upplysningskrav för verkligt värde. Den godkändes under 2012 av EU kommissionen. Sparbanken Rekarne AB börjar tillämpa denna föreskrift från 1 Januari IFRS13 är slutprodukten av ett projekt där IASB och FASB samarbetat för att skapa en större samstämmighet mellan IFRS och US GAAP vad gäller synen på vad ett verkligt värde är. Den nya standarden reglerar inte vilka tillgångar och skulder som ska värderas till verkligt värde utan det hanteras inom respektive standard för tillgången/skulden. IFRS13 bestämmer dock hur det verkliga värdet ska fastställas samt vilka upplysningskrav som följer utöver de krav som redan finns i övriga standarder. IASB publicerade i oktober 2010 även de delar av IFRS 9 som berör klassificering och värdering av finansiella skulder. Merparten överensstämmer med principerna i IAS 39 förutom när det gäller hur förändringar i verkligt värde på finansiella skulder som frivilligt värderas till verkligt värde enligt den sk "Fair Value Option" ska redovisas. För dessa skulder ska värdeförändringen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen kreditvärdighet respektiver på förändringar i referensränta. Företaget har ännu inte gjort någon utvärdering av effekterna av IFRS 9 och har inte heller kunnat besluta om de nya principerna ska börja tillämpas i förtid eftersom IFRS 9 ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Bankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter täkt och räntekostnader, t samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, eventuella transaktionskostnader och rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för att uppta lån. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar. - Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. - Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt och för räntederivat som säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner (se nedan). Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 11

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 Sparbanken Rekarne,D r, J. t 0L4 ;sl Þ' t t;. t : Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 lnnehållsförteckning VD - kommentar Förvaltnin gsberättelse Fem år isammandrag

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer