Innehållsförteckning. VD - kommentar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. VD - kommentar"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Uppgifter om banken 10 Not 2 Redovisningsprinciper 10 Not 3 Finansiella risker 19 Not 4 Räntenetto 31 Not 5 Provisionsintäkter 32 Not 6 Provisionskostnader 32 Not 7 Nettoresultat av finansiella transaktioner 32 Not 8 Övriga rörelseintäkter 32 Not 9 Allmänna administrationskostnader 33 Not 10 Övriga rörelsekostnader 35 Not 11 Kreditförluster, netto 35 Not 12 Bokslutsdispositioner 35 Not 13 Skatter 36 Not 14 Utlåning till kreditinstitut 36 Not 15 Utlåning till allmänheten 37 Not 16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 37 Not 17 Aktier och andelar 37 Not 18 Aktier andelar i intresseföretag 38 Not 19 Immateriella anläggningstillgångar 38 Not 20 Materiella tillgångar 39 Not 21 Övriga tillgångar 40 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 Not 23 Skulder till kreditinstitut 40 Not 24 Inlåning från allmänheten 40 Not 25 Övriga skulder 40 Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 Not 27 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 41 Not 28 Efterställda skulder 41 Not 29 Obeskattade reserver 42 Not 30 Ansvarsförbindelser 42 Not 31 Åtaganden 42 Not 32 Närstående 42 Not 33 Finansiella tillgångar och skulder 43 Not 34 Händelser efter balansdagen 45 Not 35 Viktiga uppskattningar och bedömningar 45 Not 36 Kapitaltäckning 46 Not 37 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen 48 Styrelsen 49 Företagsstyrning Revisionsberättelse

3 Året var ett lyckat år för Sparbanken Rekarne. Bankens resultat är bättre än någonsin tidigare, vi har en stark balansräkning och god likviditet samtidigt som våra kundundersökningar visar på ett fantastiskt betyg från våra kunder. För att säkerställa att banken fortsätter vara en stark lokal sparbank är, förutom ovan nämnda, compliance, risk och kompetensutveckling områden med hög prioritet. Om vi börjar med att titta närmare på vårt resultat kan jag konstatera att 2013 var ett mycket bra år och att banken står stark inför Som VD i en sparbank är det väldigt roligt att se att våra kunder fortsätter att öka sitt sparande. Utlåningen växer inte i samma takt som sparandet men vi fortsätter att ha en hög marknadsandel. Banken har även fortsatt bra intäkter i form av provisioner för förmedlade tjänster så som självbetjäningstjänster samt sparande och utlåning till andra andra institut. Kunder, det viktigaste vi har. Vi kan se i våra kundundersökningar att våra kunder tycker om oss som bank. Vi arbetar strikt med att prioritera kundnyttan och ställer oss ofta frågan Varför ska någon välja att vara kund hos oss? Våra ombyggda kontor kombinerat med vårt nya arbetssätt verkar uppskattas av våra kunder. Det ser vi i hur kunderna, nu efter 18 månader med nytt arbetssätt i Eskilstuna, utnyttjar vår allexpedition. Trycket på kunddatorerna ökar ständigt och de ärenden som kunderna önskar hjälp med blir mer komplicerade. Samtidigt finns efterfrågan på kontanter över disk kvar. Våra kontor i Strängnäs och Mariefred är nu, under 2013, ombyggda efter samma koncept som i Eskilstuna. Under 2014 kommer vi att fräscha upp Kungsgatan 4, vårt kontantkontor, samt se över den del av Kungsgatan 5 där privatrådgivarna sitter. Här ser vi en utmaning i att försöka förändra både vårt sätt att genomföra ett traditionellt bokat möte samt i hur själva mötesplatsen skall se ut. De stora utmaningar jag ser 2014 är att fortsätta bankens utveckling som den bank som bryter ny mark, det vill säga att modernisera sättet att bedriva bank på. Vi behöver flytta fram positionerna så att vi mer motsvarar den moderna bankkundens förväntningar samtidigt som vi står trygga i traditionen. Vårt varumärke är en annan utmaning. Idag är vi ett kärt barn med många namn. De kommande åren kommer vi att öka tempot i vår marknadskommunikation för att bli tydligare i regionen. Vi har starka verktyg i att vi är en lokal bank med ett stort samhällsengagemang, vilket bland annat syns i vår sponsring samt i våra jobbprojekt för unga såväl som nya svenskar. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne försöker vi göra skillnad. Jag tror att 2014 kommer att bli ett år bra år. Vi skall tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne ta ett stort ansvar för utvecklingen av vår region och våra kunders ekonomi, privata såväl som företag. Vi skall fortsätta göra skillnad. Mats Bengtsson VD Sparbanken Rekarne

4 Förvaltningsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Sparbanken Rekarne AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret Banken har anor sedan 1827 och ombildades 1996 till aktiebolag. Banken ägs till 50 % av Sparbanksstiftelsen Rekarne och till 50 % av Swedbank AB. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 5, Eskilstuna Allmänt om verksamheten Sparbanken Rekarnes verksamhetsområdet omfattar Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Banken erbjuder banktjänster till hushåll, företag, lantbruk samt organisationer och kommuner. Verksamheten bedrivs via tre kontor. Dessutom möter banken sina kunder via andra kanaler så som internet och egen telefonbank. Vi arbetar aktivt med att förbättra mötet mellan bank och kund t.ex med vårat egna café. Ränteutveckling Riksbanken förändrade reporäntan vid ett tillfälle under 2013 från 1,00 % till 0,75 %. Det låga ränteläget har inneburit en något försämrad räntemarginal för banken. Kontorsnät Under 2009 utökades verksamhetsområdet genom förvärv av kontor i Strängnäs och Mariefred. Sedan förvärvet och under 2013 har dessa kontor utvecklats väl, både volym- och resultatmässigt. Banken blev färdig med ombyggnaden av kontoret i Strängnäs och flytten till ett nytt kontor i Mariefred Strängnäs kontoret invigdes i maj och Mariefreds kontoret i december. Börsen Börsen utvecklades positivt under året och ökade med 21,6 % (12,3 %). Uppgången under 2013 har inneburit att marknadsvärdet på de volymer som banken förmedlat till Swedbank Robur Fond samt Swedbank Försäkring ligger på en högre nivå än senaste årsskiftet, vilket också återspeglas i ökade provisionsintäkter. Personal Banken sysselsatte i medeltal 100 (105) medarbetare och medelåldern var 43,1 (41,9) år. Under 2013 lämnade 1 (5) st medarbetare banken med avtalspension. Kompetensutveckling och nyrekrytering sker kontinuerligt för att stärka banken inom strategiskt viktiga områden samt långsiktigt förändra personalsammansättningen och åldersstruktur. Miljöpolicy - bankens hållbarhetsarbete Sedan 2009 har banken ett eget miljöcertifikat enligt ISO Syftet med certifieringen är att genom ett strukturerat miljöarbete minska bankens direkta och indirekta miljöpåverkan. Banken har en miljöpolicy som anger riktlinjer och mål med miljöarbetet. Innebörden av att vara miljöcertifierad är att ständigt driva ett förbättringsarbete. Att tänka miljövänligt ska vara en del av bankens dagliga affärsverksamhet. Alla företag påverkar miljön - både direkt och indirekt. Bankens verksamhet kräver exempelvis transporter och banken förbrukar både energi och andra resurser. Den största möjligheten att påverka har banken indirekt genom hur bankens kunder väljer att nyttja banken och dess tjänster. Samarbetspartners Banken har ett långvarigt samarbete med Swedbank AB och dess dotterbolag. Samarbetet omfattar framförallt - köp av IT-tjänster - förmedling av hypotekskrediter - förmedling av fond- och försäkringsprodukter - förmedling av aktier - förmedling av utlandstjänster - finansbolagsprodukter Utveckling av bankens verksamhet, resultat och ställning Bankens resultat Rörelseresultatet för Sparbanken Rekarne AB uppgick till tkr ( tkr). De totala rörelseintäkterna minskade med tkr till tkr ( tkr). Räntenettot uppgick till tkr ( tkr). En minskning med tkr beroende på lägre räntemarginaler. Det totala provisionsnettot uppgick till tkr ( tkr), en ökning med tkr jämfört med föregående år. 1

5 De allmänna administrativa kostnaderna minskade under 2013 och uppgick till tkr ( tkr). En minskning med tkr. Kreditförlusterna uppgick till tkr, en minskning med tkr jämfört med föregående år ( tkr). Inlåning från allmänheten och övrigt sparande Inlåningen från allmänheten ökade under året med tkr och uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Marknadsvärdet på de förmedlade volymerna till Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring uppgick till tkr ( tkr), en ökning med tkr jämfört med föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på den positiva börsutvecklingen. Utlåning och förmedlade volymer Utlåningen till allmänheten ökade under året med tkr och vid årsskiftet uppgick utlåningen i egen portfölj till tkr ( tkr). Volymökningen kommer både från privat- och företagsmarknad. Den förmedlade kreditvolymen till Swedbank Hypotek minskade under året med tkr till tkr ( tkr). Dessutom förmedlade banken även krediter till Swedbank Finans till ett totalt värde om tkr ( tkr). Affärsvolym Bankens totala affärsvolym inklusive PPM uppgick vid årets slut till tkr ( tkr), en ökning med 7,1 %. Förhållanden som inte redovisats i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömning av företagets resultat och ställning Banken har av Finansinspektionen godkänts att använda schablonmetoden för operativa risker samt den interna riskklassificeringsmetoden för kreditrisker. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Sparbanken Rekarna AB förvärvade den 2/ Nya Eskilstuna Mäklarteam AB, , vilken i sin tur äger Eskilstuna Mäklarteam AB, som innehar fastighetsbyråns franchise avtal i Eskilstuna. Syftet med förvärvet är att utveckla bankens verksamhet inom fastighetsförmedling. Sparbanken Rekarna AB har även skrivit avtal om att förvärva Portfolio i Eskilstuna AB, med tillträde Syftet med förvärvet är att utveckla bankens verksamhet inom försäkringsförmedling och därtill liknande finansiella tjänster. Finansiella instrument och riskhantering Risk innefattar osäkerhet i någon form och är ett naturligt inslag för alla typer av verksamheter. Banken är i sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker såsom kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för att hantera dessa risker. Banken gör kontinuerligt en bedömning av bankens kapitalbehov i relation till bankens kapitalbas. Processen kallas Intern Kapitalutvärdering (IKU). Inlåningsvolymerna i banken överstiger bankens utlåningsvolymer. Överskottet har banken placerat dels på konto hos Swedbank och dels i räntebärande värdepapper. Enligt bankens likviditets- och finanspolicy ska viss del av bankens inlåning finnas tillgänglig på kort sikt i likviditetsreserven medan överskottet kan placeras på längre löptider. Beslut om placering fattas av bankens finanskommitté. I likviditets- och finanspolicyn finns fastställda limiter och motparter för likviditets- och finanshantering. Där finns även regelverk om ränterisker och duration att hålla sig till. Trots att kreditrisken utgör bankens största riskexponering är bankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små. Bankens riskhantering framgår av Not 3. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Se Not 9 Allmänna administrationskostnader. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Banken ser fortsatta möjligheter till en positiv utveckling 2014 då vi verkar i en tillväxtregion. Trycket på räntemarginalen väntas öka och för att bibehålla räntenettot måste vi attrahera ökade in- och utlåningsvolymer. Banken satsar även på att öka försäljningen av produkter och tjänster som får genomslag på t.ex försäkringar, koncept och sparande i fonder. 2

6 Bankens långsiktiga satsning på att utvecklas som regionens starkaste och mest aktiva bank har fortsatt under året och fortsätter under Banken prioriterar arbetet med att utveckla kundrelationerna, erbjuda bra tillgänglighet, hög kompetens och konkurrenskraftiga kunderbjudanden. Tillväxten i affärsvolymen förväntas fortsätta under Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mdr förändring under året, % 9,8 4,7-0,8 8,5 41,1 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 6,5 6,2 5,9 5,7 5,8 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 2,4 2,1 1,9 1,8 1,8 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 Resultat Placeringsmarginal Räntenettoi % av MO 2,1 2,4 2,3 1,9 1,7 Rörelseintäkter/affärsvol ym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 Rörelseresultat/affärsvol ym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 17,4 15,6 15,9 13,0 10,2 0,58 0,58 0,66 0,75 0,75 0,62 0,69 0,68 0,72 0,79 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå ,1 0,2 0,1 0,1 0,1 3

7 Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,2 0,5 0,1 0,1-0,2 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Resultat- och balansräkning mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader [1] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Efterställda skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital [1] inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 4

8 Förslag till vinstdisposition för sparbanksaktiebolag Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Till årsstämmans förfogande står: - balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas - - anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål - - i ny räkning balanseras varav överkursfond - varav fond för verkligt värde - Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,4 (föregående års kapitaltäckningskvot 2,1). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 581 mkr (494 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 241 mkr (235 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 5

9 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat , Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Årets resultat Årets totalresultat

10 Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar - Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar 13, Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Övriga Åtaganden inga inga

11 Rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Reserv- fond Uppskrivnings- fond Över-kursfond Fond för verkligt värde Verkligt värde reserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Totalt eget kapital 2012 Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital Aktiekapital Bundet eget kapital Bundet eget kapital Reserv- fond Säkringsreserv Uppskrivnings- fond Över-kursfond Fond för verkligt värde Säkringsreserv Fritt eget kapital Fritt eget kapital Verkligt värde reserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Totalt eget kapital 2013 Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital

12 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Betald inkomstskatt (-) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut avgår fasträntekonto Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel. -De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta

13 Noter till de finansiella rapporterna, tkr 1 Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Sparbanken Rekarne AB med säte i Eskilstuna. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 5 i Eskilstuna. 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11, och FFFS 2011:54 och FFFS 2013:2 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 24 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Bankledningen utvärderar löpande dessa bedömningar och uppskattningar inklusive det som berör avsättningar av osäkra fordringar och nedskrivningar av immateriella tillgångar. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Ändrade redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. (Presentation av övrigt totalresultat). Ändringen innebär att poster inom "Övrigt totalresultat" har delats upp i två kategorier; dels poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat dels poster som inte kan omföras till årets resultat. Poster som har omförts eller kan omföras är omräkningsdifferenser och vinster/förluster på kassaflödessäkringar. Poster som inte kan omföras är omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner och omvärderingar enligt omvärderingsmetoden för immateriella och materiella tillgångar. Jämförelsesiffrorna har rubricerats om enligt den nya uppställningen. Ändrad IAS 19 Ersättningar till anställda. Ändringen innebär att den s k "korridormetoden" ej är tillåten längre. Då banken redovisar pensioner enligt Tryggandelagen har dessa förändringar inte någon påverkan på resultaträkningen och balansräkningen för banken. Ändrad IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Ändringen avser nya upplysningskrav för kvittning av finansiella tillgångar och skulder. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare med retroaktiv tillämpning. IFRS 13 Värdering till verkligt värde. En ny enhetlig standard för mätning av verkligt värde samt förbättrade upplysningskrav. Ändringen ska tillämpas framåtriktat på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare. 10

14 Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m.kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka bankens finansiella rapporter. IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument : Redovisning och värdering. Datum för obligatorisk första tillämpning har inte beslutats, men IASB har beslutat att detta inte kommer att bli innan den 1 januari IASB har publicerat de tre första delarna av vad som kommer att utgöra den slutliga IFRS 9. Den första delen behandlar klassificering och värdering av finansiella tillgångar. De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts i IFRS 9 av två kategorier, där värdering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella kassaflödena; vilka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde och möjligheten att tillämpa fair value option som i IAS 39 behålls. Förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet, med undantag för värdeförändringar på egetkapitalinstrument som inte innehas för handel och för vilka initialt val görs att redovisa värdeförändringar i övrigt totalresultat. Värdeförändringar på derivat i säkringsredovisning påverkas inte av denna del av IFRS 9, utan redovisas tillsvidare i enlighet med IAS 39. Banken bedömer att förändringen inte får några väsentliga effekter på bankens resultat och ställning. IASB publicerade i oktober 2010 även de delar av IFRS 9 som berör klassificering och värdering av finansiella skulder. Merparten av principerna för klassificering och utvärdering av finansiella skulder enligt IFRS 9 överensstämmer med principerna i IAS 39 förutom när det gäller hur förändringar i verkligt värde på finansiella skulder som frivilligt värderas till verkligt värde enligt den sk "Fair Value Option" ska redovisas. För dessa skulder ska värdeförändringen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen kreditvärdighet respektiver på förändringar i referensränta. Företaget har ännu inte gjort någon utvärdering av effekterna av IFRS 9 och har inte heller kunnat besluta om de nya principerna ska börja tillämpas i förtid eftersom IFRS 9 ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. IASB publicerade i november 2013 principerna och reglerna i IFRS 9 som hanterar förutsättningarna för säkringsredovisning. Det nya regelverket syftar till att redovisningen ska återspegla resultatet av företagets riskhantering. I jämförelse med dagens regelverks så införs bl a förenklingar av effektivitetstester, utökningar av vad som är tillåtna säkringsinstrument och säkrade poster samt att kostnader för säkring (tidsvärden i förvärvade optioner, räntekomponenten i terminer samt valutabasis spread i valutaräntederivat) med avseende på orealiserade vinster och förluster ska redovisas i övrigt totalresultat. Ändrad IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. Ändringen avser förtydliganden avseende reglerna för när kvittning av finansiella tillgångar och skulder är tillåten. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. Tidigare tillämpning tillåten om även de nya upplysningskraven i IFRS 7, se ovan, lämnas. Ändringen förväntas godkännas av EU under fjärde kvartalet Ändrad IAS 36 Nedskrivningar. Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets. Ändringen innebär att upplysningskravet om återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter till vilka goodwill har allokerats tas bort. Vidare samordnas upplysningskraven avseende verkligt värde minus försäljningskostnader samt nyttjandevärde. Se även kommentar under "Nya och ändrade IFRS utgivna av IASB". Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. Tidigare tillämpning tillåten. Ändringen godkänd av EU under fjärde kvartalet Ändrad IAS 39 Finansiella instrument. Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting. Ändringen innebär att företag kan fortsätta med säkringsredovisning trots att motparten i derivatkontraktet har ändrats på grund av lagstiftning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. Tidigare tillämpning tillåten. Ändringen godkänd av EU under fjärde kvartalet IFRIC 21 Levies. Tolkningsuttalandet innehåller regler över hur olika former av avgifter som myndigheter påför företag och vid vilken tidpunkt en förpliktande händelse uppstår som föranleder skuldredovisning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. Tidigare tillämpning tillåten. Tolkningsuttalandet förväntas godkännas av EU under första kvartalet Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Bankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för att uppta lån. 11

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015

Sparbanken Rekarne 0L4. ,D r. , J. t. ;sl Þ' t t;. Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 Sparbanken Rekarne,D r, J. t 0L4 ;sl Þ' t t;. t : Bilden: Graffiti av Adam Augustsson i automathallen i Eskilstuna februari 2015 lnnehållsförteckning VD - kommentar Förvaltnin gsberättelse Fem år isammandrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013. rustdagen

Årsredovisning 2013. rustdagen Årsredovisning 2013 rustdagen Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan 17.45 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan 17.45 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2010 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan 17.45 i Sparbankens hörsal Innehållsförteckning VD:s kommentar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag...

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2012 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer