Hearing Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hearing Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet"

Transkript

1 Hearing Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet

2 Välkommen till hearing 8 maj Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet Wallenbergsalen, IVA

3 Välkommen och inledning Maria Sandqvist Kanslichef Forum för smarta elnät

4 Välkommen och inledning Catarina Nauclér Ordförande arbetsgruppen för ökad flexibilitet, Forsknings- och utvecklingschef Fortum

5 Dagens program Välkommen och inledning En strategi för smarta elnät i Sverige Ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Utveckla marknaden för systemtjänster Kaffepaus rösta på rekommendationerna Åtgärder avseende IT-säkerhet och integritet samt information och kunskapshöjande åtgärder Övriga åtgärder Sammanfattning och avslutning Moderator: Bo Normark

6 En strategi för smarta elnät i Sverige Nils Vikmång Statssekreterare Miljö- och energidepartementet Ordförande Forum för smarta elnät

7 Ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Alf Larsen, E.ON Catarina Nauclér, Fortum

8 Rekommendation 1 Se över balansansvarsrollen för aggregatorstjänster. Underlätta aggregering och tydliggör aggregatorrollens balansansvar.

9 Rekommendation 2 Skapa ekonomiska incitament för efterfrågeflexibilitet genom tydligare prissignaler genom dynamiska nättariffer.

10 Rekommendation 3 Mätarfunktionalitet För att kunna utveckla mer flexibla el- och nätpriser behöver mätarfunktionaliteter som timvis mätning, som stödjer även 15 min avläsning, finnas på plats.

11 Rekommendation 4 Säkerställ enklare dataåtkomst genom att en nationell datahubb etableras samt funktionalitetskrav för öppet, standardiserat gränssnitt för elmätare.

12 Rekommendation 5 Se över beskattningsmodellen för energilager och möjligheten för progressiva skatter (t ex elskatt samt moms).

13 Rekommendation 6 Förtydliga roller och ansvar för flexibilitet genom lager, laststyrning, aggregering och avkopplingsbar el i en elhandlarcentrisk modell.

14 Rekommendation 7 Utred och föreslå incitament för nätbolagen att upphandla flexibilitetstjänster. Följande delar bör ingå i utredningen: Se över intäktsregleringens fokus på Capex Ge nätbolagen möjlighet till riskavlyft för investeringar i oprövad teknik.

15 Rekommendation 8 Utred förutsättningarna för ett flexiblare regelverk Ge myndigheterna utökade befogenheter att göra undantag i regelverk.

16 Reflektion Johan Öhnell, Oberoende Elhandlare Kenneth Ahlström, Kopparstaden

17 Hearing om Rekommendationer för en ökad flexibilitet i elsystemet den 8 maj 2017 Oberoende Elhandlare Johan Öhnell ordförande

18 Förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Övergripande Timvis mätning och avräkning grundläggande infrastruktur för att skapa efterfrågeflexibilitet Måste införas senast 2020 Första steg är att införa det för kunder som väljer timvisa avtal Dagens modell med schablonkompensation tar bort möjligheten för elhandlare att ta fram nya elavtal

19 Förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Aggregatorsrollen Otydligt vilket behov den skulle tillföra Viktigt att utreda utifrån dagens balansansvarsmodell Kan de balansansvariga utveckla sin roll för att fylla samma syfte

20 Förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Nättariffernas utformning Bra att Energimarknadsinspektionen får utforma föreskrifter om utformning Standardisering av nättariffens struktur behövs för efterfrågeflex och elhandlarcentrisk modell Välj timpriser på nätavgiften istället för effekt för privatkunder och mindre företag Timpriser för både nät och el förenklar automatiserad styrning Full frihet för nätföretagen att bestämma timpriser Underlättar kundernas medverkan

21 Förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Mätarfunktionalitet Äntligen nya krav på mätarfunktionalitet 2017! Bra med 15 min avläsning Viktigt med lokal dataåtkomst för kunderna Öppnar marknad för tredjepartsaktörer

22 Förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Beskattning av energilager och progressiva skatter Viktigt med översyn av beskattning av energilager Oberoende Elhandlare stödjer helt en utredning av en procentuell energiskatt

23 Förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Frihet att utveckla elavtal Elhandlarnas möjligheter att utveckla olika elavtal viktig, undvik detaljreglering Sverige har extremt bra förutsättningar för efterfrågeflex - stor andel aktiva kunder - aktiva elhandelsbolag som vill göra mer affärer

24 Affärsmodeller för flexibla tjänster Fastigheter och bostäder What s in it for me? Fastighetsägarna är kunder, men deras hyresgäster är också elkunder 1. Nättariffer/Säkringsabonnemang 2. Elhandel Två olika frågor men allt kokar ner till att undvika effektbrist vintertid Kenneth Ahlström Kopparstaden

25 Affärsmodeller för flexibla tjänster Fastigheter och bostäder Nättarriffer/Säkringsabonnemang En stor andel hyresfastigheter har säkringsabonnemang idag. En övergång till effektabonnemang kan ge incitament till effektivisering och bättre styrning. Potential beroende av prissättning. Laddning av elbilar, låg effekt nattetid har stor potential. Hyresgäst med säkringsabonnemang har ingen vinning av att styra uttag trots relativt stor effektpåverkan. Kräver effektabonnemang. Att tvätta nattetid blir ändå inte populärt bland grannarna

26 Affärsmodeller för flexibla tjänster Fastigheter och bostäder Elhandel Efterfrågeflexibilitet kräver rörliga elpriser vilket ger större riskexponering för fastighetsbolagen. Hyresgästen har liten elanvändning och mindre risk. Kostnaden för timavläsning 145 kr/år enligt Ei, hyresgästens vinning troligen lägre

27 Diskussion

28 Utveckla marknaden för systemtjänster Alf Larsen, E.ON

29 Rekommendation 9 Möjliggör att reservmarknaderna är öppna för nya typer av resurser genom att göra regelverket teknikneutralt. Utvidga Energimarknadsinspektionens åtgärdsförslag från rapporten Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet.

30 Rekommendation 10 Utred hur hanteringen av obalanser kan behandlas så att det främjar flexibilitet, t ex genom att se över prissättningen för obalanser.

31 Rekommendation 11 Utred publicering av priser på reglerkraftsmarknaden i realtid.

32 Rekommendation 12 Utred behov/möjlighet att införa nya marknader för systemtjänster.

33 Reflektion Björn Hagman, Hagman Energy Göran Hult, Fortum

34 Utveckla marknaden för systemtjänster Några reflektioner Forum för smarta elnät Hearing 8 maj 2017 Björn Hagman

35 Energikommissionen om marknadsdesign för framtidens elsystem Kapacitetsmarknad bör inte nu införas finns betydande potential för en ökad efterfrågeflexibilitet Angeläget skapa förutsättningar för en väl fungerande efterfrågeflexibilitet, dvs att kunderna fullt ut ska kunna delta på elmarknaden (bl a timdebitering) Nätägarrollen kan behöva ges ett vidgat innehåll för att fullt ut ta till vara de nyttor som smarta nät, efterfrågeflexibilitet och energilagring kan ge Nätföretagens roll som delsystemoperatörer inom ramen för Svenska Kraftnäts systemansvar bör klargöras Ökat och förändrat behov av systemtjänster för att säkerställa driftsäkerheten 35

36 Systemtjänster Val mellan nya krav, eget innehav och inköp av systemtjänster Behövs inte bara för driftsäkert stamnät Behövs också för driftsäkert distributionsnät särskilt om distributionsoptimering (smarta nät i stället för maximal utbyggnad) Efterfrågeflexibilitet och energilager kan ge multipla nyttor för både elmarknad och elnät Dagens lagstiftning behandlar inte DSOs behov av systemtjänster och förbjuder DSO att sälja systemtjänster till stamnätet Samhällsekonomiskt effektivt om resurser för lokal effektstyrning också kan utnyttjas för regional och nationell effektstyrning Lokal effektstyrning mycket rationellare än roterande bortkoppling 36

37 Diskussion

38 Kaffepaus Vi ses kl 15.10!

39 Dagens program Välkommen och inledning En strategi för smarta elnät i Sverige Ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster Utveckla marknaden för systemtjänster Kaffepaus rösta på rekommendationerna Åtgärder avseende IT-säkerhet och integritet samt information och kunskapshöjande åtgärder Övriga åtgärder Sammanfattning och avslutning Moderator: Bo Normark

40 Åtgärder för IT-säkerhet och integritet Information och kunskapshöjande åtgärder Magnus Lindén, Sweco

41 Rekommendation 13 Initiera kunskapshöjande åtgärder för ITsäkerhet via kunskapsplattformen. Ta fram och sprid goda exempel.

42 Rekommendation 14 Utred hur kundens integritet skyddas i samband med den ökade mängden genererad och tillgänglig data.

43 Rekommendation 15 Arbeta långsiktigt med normförändrande åtgärder inom energianvändning. Säkerställ att informationskampanjen också tar hänsyn till andra än ekonomiska drivkrafter och synliggör samhällsnyttan.

44 Reflektion Henrik Bergstöm, Ellevio Kenneth Ahlström, Kopparstaden

45 Ellevios syn på rekommendationer för en strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet Hearing forum för smarta elnät Henrik Bergström, ansvarig samhällskontakter Vi tar elen hem till dig. Sidfot Sida 45

46 Ellevios upphandling på över nya smarta elmätare blir vår plattform för att möjliggöra ökad flexibilitet & utveckling av smarta elnät Bidra till en ökad integration av lokal elproduktion. Möjliggöra nya energitjänster för kunderna Lättare tillgång till mätuppgifter Möjliggöra att agera på marknadens- och elnätets prissignaler Mer pålitligt elnät med bättre möjlighet att agera på information och styra elnätet Möjliggöra att styra både sin egen elproduktion och elanvändning Viktigt med transparens avseende måldatum och utformning av funktionskrav. Kostnadsdrivande funktionskrav måste ställas i relation till nyttan för kunden eller systemet. Förutsägbarhet och utrymme för bredare tolkning av funktionskraven. Nya funktionskraven är en stor teknikförändring mot tidigare utrullning vilket måste speglas i kompensationsmodellen. Vi tar elen hem till dig. Sidfot Sida 46

47 Ellevio anser att ökad flexibilitet blir en viktig pusselbit i framtida elsystemet Vi vill vara en aktiv del i utvecklingen mot aktivare, flexiblare kunder för att möjliggöra omställningen av energisystemet, effektivare underhåll och drift av elnäten och mer samhällsekonomiskt effektiva investeringar Nuvarande intäktsreglering skapar bra incitament för den investeringspuckel branschen går in i nu, men regleringen behöver utvecklas med mer incitament för innovation Ø Energiöverenskommelsens förslag om att möjliggöra demo/piloter bör utredas vidare Vi tror på utveckling mot mer kapacitetsriktiga tariffer där kunderna får möjlighet att automatisera sitt hem utifrån ett optimalt effektbehov Utred om energiskatten leder till minskade incitament för flexibilitet Vi ser att elnätsbolagen kan använda egna batterilager för att skapa nätstabilitet i områden med kapacitetsbegränsningar Vi tar elen hem till dig. Sidfot Sida 47

48 IT-säkerhet, integritet, information och kunskapshöjande åtgärder Ökad IT-säkerhet mot nya typer av angrepp mot elnätsinfrastrukturen är ett prioriterat område behöver utredas vidare inom ramen för nationella säkerhetsstrategin Viktigt med ökad samverkan mellan SvK, elnätsbolagen och MSB för ökat kunskapsutbyte och förbättrad säkerhet och beredskap PUL ersätts av GDPR Allmänna Dataskyddsförordningen, EU-förordning maj 2018 GDPR driver fram ökade krav på IT-säkerhet och ökat integritetsskydd för fysiska personer GDPR innebär att PUL-lagstiftningen skärps. Elnätsbolagen kommer att behöva ställa högre krav på avtal med leverantörer med personuppgiftshantering (specifika funktionskrav krävs inte på mätning) Vi tror inte på ett låst kundgränssnitt utan ett öppet gränssnitt för att möjliggöra utveckling av en marknad för nya tjänsteleverantörer där kunden eller kundens tjänsteleverantör säkerställer en krypterad lösning på kundens begäran. Vi anser, i linje med branschrekommendationen, att kunderna ska ha ett fysiskt gränssnitt från mätaren vilket innebär att kunden får möjlighet att själv säkerställa ett bra skalskydd Vi tar elen hem till dig. Sidfot Sida 48

49 IT-säkerhet, integritet samt information Fastigheter och bostäder Erfarenhetsmässigt lågt intresse för integritesfrågor, rutiner finns oftast för att anonymisera personuppgifter. Ny lagstiftning från maj 2018 stärker skyddet för den enskilde och ersätter nuvarande PuL. Kenneth Ahlström Kopparstaden

50 IT-säkerhet, integritet samt information Fastigheter och bostäder Informationsinsatser är färskvara, ger ibland bara tillfälliga beteendeförändringar. Påverkan på den egna plånboken är oftast effektivast. Exempel: Vid införande av individuell elmätning/debitering i ett bostadsområde minskade totala elanvändningen med 30 %

51 Diskussion

52 Övriga åtgärder Alf Larsen, E.ON Catarina Nauclér, Fortum

53 Rekommendation 16 Utred nya former för ökat samarbete mellan nätägarna och stamnätsoperatören.

54 Rekommendation 17 Nätreglering: utred och föreslå incitament för service och underhåll av befintlig utrustning.

55 Rekommendation 18 Utred hur incitament till större samspel mellan el och andra energibärare kan öka flexibiliteten i elsystemet.

56 Rekommendation 19 Utred om ersättning för nätnytta även kan ges till andra aktörer än producenter såsom förbrukningsanläggningar.

57 Rekommendation 20 Skapa förutsättningar för och beskriv nyttorna med lokala energisystem. Öppna för piloter med lokala energisystem Utred hur drift och ägande av små lokalnät kan hanteras Tydliga regelverk för lokala energisystem.

58 Rekommendation 21 Genomför en analys av hur mycket flexibilitet som kommer att behövas i framtiden samt att förstå hur behovet ser ut över ett år, med utgångspunkt i Energiöverenskommelsens betänkande.

59 Reflektion Bo Lindörn, Oberoende elhandlare Björn Hagman, Hagman Energy

60 Hearing om Rekommendationer för en ökad flexibilitet i elsystemet den 8 maj 2017 Oberoende Elhandlare Bo Lindörn kanslichef

61 Övriga åtgärder Nya samverkansformer mellan nätägare och stamnätsoperatör Lokal lagring och lokal produktion kan innebära nya förutsättningar för det lokala elnätsbolaget Analys av hur mycket flexibilitet som krävs på timbasis Krävs för att säkerställa tillräckliga åtgärder Tidigare EI utredning för övergripande

62 Övriga åtgärder Utvecklad reglerkraftmarknad Ökad intermittent elproduktion medför ett ökat behov av reglerkraft. Behövs flera aktörer på denna marknad. Utreda hur reglerkraftmarknaden kan utvecklas för att skapa incitament för fler större förbrukare att vara aktiva och därmed öka efterfrågeelasticiteten. Första steg för att locka fler aktörer till denna marknad kan vara att publicera priserna på reglerkraftmarknaden för alla

63 Övriga åtgärder Ersättning till förbrukare för nätnytta Bra att utreda hur energianvändare kan ges incitament att bidra till nätnyttan Beakta hur styrmedlen för effektreserven har utformats.

64 Övriga åtgärder Några reflektioner Forum för smarta elnät Hearing 8 maj 2017 Björn Hagman

65 Våga analysera vidgad nätägarroll (1) Nätägarrollen sågs i elmarknadsreformen vara begränsad till anslutningsplikt och effektiv nätöverföring (behovet av nätutbyggnader såg som litet efter 70- och 80-talens utbyggnad) Inte säkert att dagens marknadsmodell och dagens definition av roller bör vara oförändrad på längre sikt Vidgad nätägarroll stöder utvecklingen av smarta nät och smarta nät möjliggör på flera sätt en vidgad nätägarroll Spännande diskussion pågår inom EU kring hur DSO-rollen kan utvecklas från nätansvarig till systemansvarig för smart distributionssystem De fem partierna bakom energiöverenskommelsen vågade beställa en analys av alternativa marknadsdesigner 65

66 Våga analysera vidgad nätägarroll (2) Analysen bör beakta interaktionen mellan smarta nät och nätägarrollen Viktigt analysera målkonflikter mellan operativ effektivitet, marknadseffektivitet, neutralitet och främjande av konkurrens Viktigt identifiera och klarlägga gråzoner för fördjupad analys och eventuell försöksverksamhet Identifiera möjlig verktygslåda för hantering av målkonflikter Olika rollmodeller för nätföretag med olika förutsättningar? 66

67 Diskussion

68 Sammanfattning och avslutning Bo Normark

69 Tack för ert engagemang!

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Ellevios kommentarer på Energikommissionens rapport Kraftsamling för framtiden

Ellevios kommentarer på Energikommissionens rapport Kraftsamling för framtiden 2017-04-19 1 (7) Ellevios kommentarer på Energikommissionens rapport Kraftsamling för framtiden Inledning Ellevio är ett av landets största elnätsföretag och driver regionala och lokala elnät och distribuerar

Läs mer

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Datum: 2017-04-20 Kontakt: Cecilia Hellner

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet?

Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet? Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet? Karin Widegren, Widegren Energy Presentation vid Skånes Energiting 2017, Malmö 13 juni 2017 Disposition Utgångspunkter ett förändrat elsystem

Läs mer

Vilka restriktioner finns för energilager i elnäten utgångspunkter och möjligheter

Vilka restriktioner finns för energilager i elnäten utgångspunkter och möjligheter Vilka restriktioner finns för energilager i elnäten utgångspunkter och möjligheter Karin Widegren, Energimarknadsinspektionen Energikommissionens och Forum för smarta elnäts seminarium om energilager,

Läs mer

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Stockholm 2017-10-24 Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarkandsinspektionen Att. Karin Alvehag Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-04-18 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail: Peter.Takacs@vattenfall.com

Läs mer

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar Rémy Kolessar Avdelningschef Långsiktig vision för elsystemet Sveriges elsystem möjliggör 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet

Läs mer

Agendan för hearingen den 4 april

Agendan för hearingen den 4 april Agendan för hearingen den 4 april 14.30 15.30 Presentation av vårt urval av åtgärder som vi valt att analysera ytterligare inom respektive område: - Kund - Skatter & stödsystem - Elmarknad Frågor och synpunkter

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Smartgridkonferansen 2014, Fornebu 10 september 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet PM - Ei PM2015:02 Ei R2013:02 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell

Elhandlarcentrisk modell Elhandlarcentrisk modell morgondagens svenska elmarknad Johan Öhnell Senior advisor EG Utility Agenda Den svenska elmarknaden imorgon En faktura till kunden Tillsvidarepriserna försvinner Egenproduktion

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete NordREG; Slutkundsmarknaden och flexibilitet Vad gör vi i NordREG och varför 1. Slutkundsmarknad Marknadsdesign Nyckel processer Möjliggörare 2. Flexibilitet och grossist- samt balansmarknad

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Reglering av ett framtida kraftsystem

Reglering av ett framtida kraftsystem Reglering av ett framtida kraftsystem ett seminarium om utmaningarna med en ökad andel vind- och solkraft och hur de kan hanteras 17 mars 2016, Norra Latin, Stockholm Professor Lennart Söder Effektfrågan

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Ei R2012:12 Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2012:12 Författare: Jens Lundgren, Therese

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät Svenskt Näringsliv - SKGS Elmarknadsgrupp 2013-01-16 Kommittédirektivet och samordningsrådets arbete så här långt Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem

Läs mer

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers 2017-05-17 2 Elsystemets utveckling > Elsystemet är inne i en mycket stor omställningsprocess > Planerbar produktion

Läs mer

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar.

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar. SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet Energienheten 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se 2017-01-03 2016/2123 REMISSVAR Förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Sammanfattning systemansvar > Ett kollektivt ansvar > Elnätsägare har ett långtgående ansvar > Svk utsedd samordnare > Det handlar

Läs mer

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken Starta Malmö Seminarium 2006-05-17 Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken 1 Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Chef för Beredskapsstaben Svenska Kraftnät

Läs mer

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige

Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilka lösningar kan bidra till framtidens elmarknad? Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vilken utveckling kommer vi att se? 2 Det krävs en ny marknadsdesign Transformeringen av energisystemet skapar

Läs mer

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt 2014-06-10 Energimarknadsinspektionen Anne Vadazs Nilsson Daniel Norstedt Synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät

Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens elnät Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Referat med inlägg från dialogforum 7 maj 2013 Elnätsföretagens roll och framtidens

Läs mer

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät?

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria Khorsand, SP Vice ordförande Bo Normark, Power Circle Jonas Abrahamsson,

Läs mer

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader? Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Energikommissionen - Tekniska museet 27 oktober 2015 Lennart

Läs mer

Tjänstehubb informationsmodell

Tjänstehubb informationsmodell SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb informationsmodell 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Elinorrs aktuella och prioriterade internationella energifrågor

Elinorrs aktuella och prioriterade internationella energifrågor Elinorrs aktuella och prioriterade internationella energifrågor Björn ter Bruggen, Elinorr 2015-12-09 1 Om Elinorr 2 Elinorr företagens nätområde 3 Organisation Elinorr Beslutsmöte Styrelsen Vd-möte Verksamhetsledare

Läs mer

Energiföretagen Sveriges synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Energiföretagen Sveriges synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet SVE1000, v3.2, 2016-12-02 YTTRANDE 1 (9) Datum 2017-04-20 Energisystem Catherine Lillo 08-677 26 81, 0709-88 51 21 catherine.lillo@energiforetagen.se Miljö- och energidepartementet Dnr M2016/03035/Ee m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet kan generera en viss nytta till både systemet och marknadsaktörer

Efterfrågeflexibilitet kan generera en viss nytta till både systemet och marknadsaktörer 1 Efterfrågeflexibilitet kan generera en viss nytta till både systemet och marknadsaktörer Efterfrågeflexibiliteten kan öka leveranssäkerheten i elsystemet både utifrån ett nät- och ett produktionsperspektiv,

Läs mer

Detta kan marknaden klara!

Detta kan marknaden klara! Försörjningstryggheten i det nordiska elsystemet Thomas P. Tangerås www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi Energikommissionen den 27 oktober 2015 Ekonomisk teori kring energy-only marknader

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Nordisk marknad Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Presentation av Rejlers Energitjänster AB samt Rejlers förslag till lösning med certifierade Service Providers Till er tjänst Nordisk kunskapskoncern

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Energimarknadsrådet, 2016-01-19 Inlägg från Ellevio, Lowina Lundström 2016-03-14 Sida 1 hem till mer än 908 000 kunder i Sverige Kunder Elnät 908 000 i södra Norrland,

Läs mer

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, GD, Caroline Törnqvist, avdelningschef och Lena Jaakonantti, analytiker Ei:s uppdrag och vision Att skapa förutsägbarhet

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM44. EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM44. EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 861 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Urval av åtgärder inom Kund

Urval av åtgärder inom Kund 2016-04-19 Synpunkter till Ei om urval av åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Urval av åtgärder inom Kund 1. Inkludera uppskattad flexibilitetspotential i fastighetens energideklaration SKGS

Läs mer

Handlingsplanens rekommendationer och förslag

Handlingsplanens rekommendationer och förslag Avslutningsseminarium december 2014 Handlingsplanens rekommendationer och förslag Läs hela rådets betänkande på www.swedishsmartgrid.se Kort om handlingsplanen Samordningsrådets handlingsplan för smarta

Läs mer

Remissyttrande från SKGS om Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Remissyttrande från SKGS om Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet 2017-03-23 Miljö- och energidepartementet Remiss M2016/03035/Ee 103 33 Stockholm Remissyttrande från SKGS om Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Förändrade roller på elmarknaden

Förändrade roller på elmarknaden 1 Förändrade roller på elmarknaden Traditionellt: Produktionen i hög grad styrbar Förbrukningen styr produktionen Efterfrågeflexibilitet finns, men spelar en relativt t sett liten roll Tidsdifferentierade

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Styrgruppsmöte 3 - Forum för smarta elnät den 26 oktober 2016

Styrgruppsmöte 3 - Forum för smarta elnät den 26 oktober 2016 Styrgruppsmöte 3 - Forum för smarta elnät den 26 oktober 2016 Närvarande Nils Vikmång, Ordförande Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen Rémy Kolessar, Statens Energimyndighet Catarina Nauclér, Fortum

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning?

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? Bo Diczfalusy Kanslichef 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?:

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Hur gör vi för att säkerställa en fungerande framtida elmarknad med stor andel variabel elproduktion? Norra Latin Stockholm 7 april 2016 Lennart

Läs mer

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad nr 1 2010 årgång 38 Den svenska elmarknaden omreglerades 1996. Produktion av och handel med el konkurrensutsattes

Läs mer

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Presentation Bakgrund Behov och möjligheter Erfarenheter Framtida utveckling Bakgrund Krav

Läs mer

18 juni 2014 2014-06-19 1

18 juni 2014 2014-06-19 1 18 juni 2014 2014-06-19 1 Syntes av Market Design etapp IV Syntesarbete under våren 2014 Slutsatser i mer lättillgänglig form Tomas Wall och Lars Magnell har arbetet fram och tillbaka Monika Adsten, Stefan

Läs mer

Elmarknad med effektiv konkurrens. Nordisk slutkundsmarknad och elområden

Elmarknad med effektiv konkurrens. Nordisk slutkundsmarknad och elområden Elmarknad med effektiv konkurrens Nordisk slutkundsmarknad och elområden Det har nu gått sjutton år sedan omregleringen av den svenska elmarknaden genomfördes. Den nordiska elmarknaden är idag en av de

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot www.swedishsmartgrid.se IVA seminarium, Stockholm, 1 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Källa http://www.oe.energy.gov/documentsandmedia/smartgrid_diagram.pdf arför

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Beslutet Aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan debiteras

Läs mer

Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager principiella utgångspunkter och möjligheter

Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager principiella utgångspunkter och möjligheter EI1000, W-4.0, 2014-01-31 PM 1 (13) Datum Verksledningen Karin Widegren Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager principiella utgångspunkter och möjligheter Bakgrund och syfte Oavsett uppbyggnad

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2017:09 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen (Ei) är

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 13 maj 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Finansiella risker på dagens elmarknad

Finansiella risker på dagens elmarknad Finansiella risker på dagens elmarknad Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm Anförande vid Riskkollegiet den 18 mars 2016 Något om kraftsystemet Kraftsystemet har en vertikal struktur med fyra delsektorer:

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer