IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från Sigill Kvalitetssystem AB. IP slakttransport. Standard för kvalitetssäkrad slakttransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB. IP slakttransport. Standard för kvalitetssäkrad slakttransport"

Transkript

1 IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från Sigill Kvalitetssystem AB IP slakttransport Standard för kvalitetssäkrad slakttransport

2 Grafisk form och produktion Condesign Communications AB Tryck Rydheims Tryckeri Kontaktpersoner Kvalitetschef Katarina Ahlmén Tel Regelhandboken, checklistan och övrigt material kan laddas ner från Svenskt Sigills webbplats, Papper Munken Polar, 130 g foto Hans Jonsson, Magnus Rydström Sigill Kvalitetssystem AB STOCKHOLM Regelutveckling slakttransport Alisa Toivonen Tel Anslutning, fakturaärenden Irene Eriksson Tel

3 Innehåll IP Slakttransport Standard för kvalitetssäkring 4 Utvecklingen av IP Slakttransport 4 Reglerna och tillämpningen av dem 4 Egenrevision 4 Extern revision av företaget 5 Vad krävs för en godkänd revision? 5 Överklagan 5 Öppenhet 5 Stöd och hjälp 5 Slakttransportregler Tillvägagångssätt vid transport av levande djur 6 Transporttid och körning 7 Rengöring och desinfektion 8 Transportfordonet 9 Kunskapskrav 10

4 ip slakttransport Standard för kvalitetssäkrad slakttransport Utgåva 1:2010 Giltig från IP slakttransport Standard för kvalitetssäkring IP SIGILL är en standard som erbjuds av Sigill Kvalitetssystem AB. IP SIGILL omfattar idag primärproduktion av lantbruksoch trädgårdsprodukter och livsmedelsförädling men utökas nu med slakttransport och slakt. IP Slakttransport är en ny inriktning i IP SIGILL- standarden. Standarden revideras av certifieringsorgan som är ackrediterade av myndigheten SWEDAC. En godkänd revision innebär att en oberoende kontroll av produktionen har genomförts och att standardens krav är uppfyllda. Reglerna och tillämpningen av dem Reglerna har sin grund i den svenska lagstiftningen (föreskrifterna L5 och L22) samt i EU förordningen EG 1/2005 och syftar till att säkra efterlevnaden av den svenska lagstiftningen, när det gäller djuromsorg och smittskydd. I enstaka fall, där lagstiftningen saknar detaljkrav, går regelkraven högre än vad som krävs i den svenska lagstiftningen. Syftet med reglerna har varit att skapa ett praktiskt tillämpbart regelverk. IP Slakttransport innehåller 5 avsnitt: Tillvägagångssätt vid transport av levande djur, Transporttid och körning, Rengöring och desinfektion, Transportfordonet, Kunskapskrav. Reglerna är allmänt hållna och standarden kan användas av både stora och små företag. Det kan finnas regler som inte är tillämpbara på alla företag och det totala antalet regler kan därför variera mellan enskilda företag. Reglerna gäller för all slakttransport av nöt och gris som utförs av det certifierade företaget (obs! internationella transporter över 8 h innefattas inte av certifieringen). Egenrevision Varje företag ska genomföra en årlig egenrevision utifrån checklistan för IP Slakttransport. Efter egenrevisionen ska den ifyllda checklistan skickas till certifieringsorganet. 4 (12)

5 Utgåva 1:2010 Giltig från Standard för kvalitetssäkrad slakttransport ip slakttransport Extern revision av företaget Revisionen är viktig eftersom den visar att reglerna följs och att förtroendet för IP Slakttransport kan upprätthållas. Revisionen avgör om företaget lever upp till kraven i standarden. Vartannat år genomförs en föranmäld revision på plats. Revisorn går då tillsammans med företaget igenom dokumentationen, kontrollerar transportfordonen, intervjuar både ägare och anställda samt är med på ett gårds/slakteribesök för att observera påeller avlastning medan den pågår. Efterlevnaden av alla produktionsregler kontrolleras och eventuella avvikelser noteras. Under året mellan de ordinarie revisionerna revideras dessutom 10 % slumpmässigt utvalda företag, även dessa är föranmälda. Vid revisionstillfället ska tillräckligt många chaufförer vara i tjänst och tillräckligt många transportfordon vara i bruk för att revisionen ska kunna genomföras. Antalet beror på företagets storlek, se tabell. Ägaren av transportföretaget räknas som en chaufför om han/hon själv transporterar djur till slakt. Antal anställda chafförer Chaufförer som intervjuas eller fler ant. anställda* ant. anställda* ant. anställda* * vid ojämnt tal, avrunda till närmaste heltal Transportfordon som kontrolleras Av- eller pålastningar som kontrolleras Vad krävs för en godkänd revision? För godkänd revision krävs: - Att alla kritiska punkter som är tillämpliga på verksamheten är uppfyllda. - Att minst 90% av övriga punkter är uppfyllda. Vid godkänd revision får det alltså finnas kvar ett antal avvikelser, men max 10%. Dessa ska åtgärdas så snart som möjligt. Om det finns avvikelser som måste åtgärdas har företaget 28 kalenderdagar på sig att korrigera dessa. Om avvikelserna inte kan åtgärdas, kan det leda till att certifikatet inte utfärdas på utsatt tid, alternativt måste dras tillbaka under kortare eller längre tid. I vissa fall krävs då en ny revision för att åter bli godkänd. Överklagan Revisionsresultatet kan överklagas. Begäran om prövning av certifieringsorganets beslut behandlas av en certifieringskommitté. Den som genomför revisionen är skyldig att informera om denna möjlighet. Öppenhet De godkända företagens namn- och adressuppgifter publiceras på Svenskt Sigills hemsida Uppgifter kan även komma att användas av Sigill Kvalitetssystem som underlag för statistik och marknadsföring men avidentifieras givetvis. Stöd och hjälp Till hjälp vid införandet av IP Slakttransport och för att underlätta arbetet med certifieringen finns en pärm med hjälpmedel, mallar samt med extra information. Innehållet i IP slaktransportpärmen kan laddas ned från eller beställas. En fotnot med texten Se IP slakttransportpärm berättar att mer material finns i pärmen eller på hemsidan. IP Report är ett digitalt hjälpmedel på Internet som innehåller regler och checklistor samt material från slakttransportpärmen. Man arbetar i IP Report direkt på Internet. Ifyllda checklistor kan sparas digitalt och skrivas ut. KRITISKA PUNKTER är markerade med en röd oval. Det är krav som är avgörande för trovärdigheten och som därför måste uppfyllas för att revisionen ska bli godkänd. Avvikelse från de kritiska punkterna kan leda till avstängning eller uteslutning. 5 (12)

6 ip slakttransport Standard för kvalitetssäkrad slakttransport Utgåva 1:2010 Giltig från IP SLAKTTRANSPORT 1 Tillvägagångssätt vid transport av levande djur De tre största problemområdena inom djurtransporter är djurskydd, smittskydd och köttkvalitet. Detta bör man ta hänsyn till i all hantering av djur under transport. Djuren ska transporteras på sådant sätt att de inte riskerar att skadas eller orsakas onödigt lidande eller stress och endast friska djur får transporteras. Vid all hantering bör djurens flockinstinkt och naturliga beteende utnyttjas. Djuren ska hanteras lugnt. Så långt som möjligt bör etablerade djurgrupper hållas samman och inte blandas med främmande djur. Hur slaktdjur transporteras och sköts under transporten är viktigt även för köttkvalitén. Felaktig hantering kan leda till att köttet klassas som PSE eller DFD, vilket begränsar köttets användningsområden och leder till sämre ekonomi. Under transporten är det föraren som ansvarar för djuren från det att lastningen har påbörjats till dess att sista djuret har lastats ut. Regel kontrollpunkt 1.1 Djuren ska alltid vara märkta enligt de krav som ställs av den ansvariga myndigheten. Vad ska uppfyllas verifieringskrav 1.2 Dokumentation som ska medfölja djuren till slakteriet ska innehålla: ursprung och ägare, avsändningsort, datum och tid för avsändning, avsedd bestämmelseort, förväntad transporttid. Djurägarförsäkran ska dessutom innehålla information från livsmedelskedjan (EG 853/2004).* 1.3 Djuren ska okulärbesiktigas före lastning och endast djur som av föraren bedöms som friska får transporteras. a) Djur som inte kan gå in i transportbilen av egen kraft eller stödja på samtliga ben eller i övrigt kan orsakas ytterligare lidande av transporten får inte transporteras. Chauffören ska kunna redogöra för hur besiktningen görs, vilka sjukdomstecken man tittar på och vilka åtgärder som vidtas om ett sjukt eller skadat djur påträffas.* 1.4 Om slakteriet påpekar att antalet besiktningsfynd som med stor sannolikhet kan kopplas till transporter, överskrider slakteriets medeltal ska en åtgärdsplan utarbetas tillsammans med en veterinär eller rådgivare. Utförda åtgärder ska dokumenteras. 1.5 Dräktiga djur får inte transporteras en kort tid före beräknad förlossning eller direkt efter förlossning. a) Dräktiga suggor får inte transporteras senare än 3 veckor före beräknad förlossning och tidigast 1 vecka efter förlossning. b) Dräktiga nötkreatur får inte transporteras senare än 4 veckor före beräknad förlossning och tidigast 3 veckor efter förlossning. 1.6 Vid drivning ska djuren hanteras lugnt. a) Djurens flockinstinkt ska utnyttjas. b) Djuren ska tydligt kunna uppfatta drivvägen och får inte utsättas för vägval. c) Djuren får inte hanteras på ett sätt som kan orsaka smärta eller onödigt lidande. d) Drivskivor och andra hjälpmedel ska endast användas för att leda, flytta och för att uppmana djuren. Hjälpmedlen får inte orsaka skador och får inte användas för att slå djuren. * Se IP SLAKTTRANSPORTPÄRM. 6 (12)

7 Utgåva 1:2010 Giltig från Standard för kvalitetssäkrad slakttransport ip slakttransport 1.7 Elektriska pådrivare får endast i undantagsfall användas på vuxna nötkreatur och större grisar. Företaget ska aktivt arbeta för att minska användningen av elektriska pådrivare. 1.8 Djuren ska under transporten ha minst de utrymmen som framgår av bilaga Rutiner för särhållning av olika djur under transporten ska finnas Endast djur som tidigare varit uppbundna får bindas upp vid transport. Användning är tillåten endast om djuret befinner sig i främsta ledet vid i- eller urlastning. Endast enstaka impulser av högst en sekunds varaktighet får ges. Stiften på den elektriska pådrivaren ska vara avrundade och den får endast ansättas över bakbensmuskulaturen. Om en pådrivare används ska djuret ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig. a) Det ska finnas dokumentation i transportbilen där den högsta tillåtna beläggningsgraden framgår. b) I transportmedlet ska det finnas utrymme för samtliga djur att ligga ned samtidigt (gäller endast grisar). c) Slaktgrisar ska transporteras i ett lastutrymme som är indelat i avdelningar med högst 20 grisar i varje. a) Hornbärande och hornlösa djur ska hållas åtskilda om de inte tidigare hållits i samma grupp. b) Vid transport av djur av olika arter i samma transportmedel ska de hållas åtskilda artvis utom i de fall djuren är vana vid att leva tillsammans. c) Vuxna tjurar och galtar ska transporteras åtskilda från hondjur. Vuxna avelsgaltar ska transporteras åtskilda från andra könsmogna galtar. d) Djur som visar aggressiva beteenden ska hållas åtskilda. a) Djur får inte bindas i hornen eller nosringen. b) Vid transport av bundna djur ska samtliga djur stå vända så att de inte kan skada varandra. 2 Transporttid och körning Transport av djur innebär att djuren utsätts för stress, buller, rörelse och normalt får djuren varken foder eller vatten. Därför är det särskilt viktigt att den tillåtna transporttiden inte överskrids. Med ökad transporttid ökar risken för djurvälfärdsproblem under transporten. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förhindra varje fördröjning av transporten. Chauffören ska i sin körning ta hänsyn till att han har en rörlig och levande last för att undvika att djur skadar sig under transporten. För säker transport är det också viktigt att trafiklagstiftningen beträffande förarens kör/vilotid, fordonets tillåtna last samt hastighet följs. Regel kontrollpunkt 2.1 Den totala transporttiden, inklusive vila under transporten, får inte överskrida 8 timmar. Transporttiden räknas från att första djuret lastas på tills att sista djuret lastats av transportfordonet. Vad ska uppfyllas verifieringskrav 2.2 Chauffören ska ha ett lugnt körsätt. Plötsliga inbromsningar ska undvikas och långsam kurvtagning ska tillämpas. 7 (12)

8 ip slakttransport Standard för kvalitetssäkrad slakttransport Utgåva 1:2010 Giltig från Under transporten ska djurens tillstånd kontrolleras så ofta som krävs för att säkerställa djurskyddet och djurhälsan, dock minst varannan timme. 2.4 En skriftlig plan för oförutsedda situationer som har betydelse för djurvälfärden under transport ska finnas tillgänglig i alla transportbilar. De anställda ska ha kunskap om den*. a) I planen ska ingå hantering av sjuka och skadade djur, fordonshaveri, olyckor samt en telefonlista med de viktigaste kontakterna vid en olycka. b) Det ska finnas godtagbara möjligheter att rädda djuren ur transportmedlet vid brand eller annan olycka. 3 Rengöring och desinfektion Djurtransporter är en viktig faktor i spridning av olika djursjukdomar och försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra smittspridning. Det är mycket viktigt att transportbilarna hålls rena och desinfekteras regelbundet. För att få ett bra desinfektionsresultat är det viktigt att man gör en grundlig mekanisk rengöring först. Vid pålastning på gården ska det helst inte ske någon direkt kontakt mellan transportbilen och besättningen. Utlastningsutrymmet ska fungera som en smittskyddsspärr och utlastningen ska ske på ett sätt som säkerställer smittskyddet, genom utslussning/utlastningsrum. Transportören ska inte gå in i stallet och djurägaren får inte gå upp i transportbilen. Om så måste ske ska skyddskläder bäras. Regel kontrollpunkt 3.1 Ett transportmedel ska vara grundligt rengjort och vid behov desinfekterat innan ilastning sker. Vad ska uppfyllas verifieringskrav a) Rutin ska finnas för att rengöra transportfordonet. b) Transportmedlet ska vara lätt att rengöra. c) Godkända desinfektionsmedel ska användas. Desinfektion ska göras med natriumhydroxid, aldehyder (formaldehyd eller glutaraldehyd), monopersulfater, Iobac.P eller desinfektionsmedel med motsvarande effekt. 3.2 Vid misstanke om att djuren bär på en smitta som kan orsaka sjukdom hos djur eller människor ska detta omedelbart anmälas till distriktsveterinären eller annan veterinär. Därefter ska myndigheternas riktlinjer följas. 3.3 Golvet ska vara täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial. Materialet ska vara av god hygienisk kvalitet. Spillning, förorenat strö och annan förorening ska avlägsnas så snart som möjligt. * Se IP SLAKTTRANSPORTPÄRM. 8 (12)

9 Utgåva 1:2010 Giltig från Standard för kvalitetssäkrad slakttransport ip slakttransport 4 Transportfordonet Under transporten utsätts djur för många stressfaktorer så som buller, vibrationer, värme och kyla. I värsta fall leder brister i transportförhållanden till att djur dör under transporten. Det är därför viktigt att transportfordonet är byggt och används på ett sätt som minimerar risken att djur skadas eller utsätts för onödigt lidande under transporten. Även av trafiksäkerhetsskäl och av arbetsmiljöskäl är det viktigt att transportfordonet är godkänt för djurtransport samt att det används och underhålls på ett sätt som minimerar risken för personskador. Regel kontrollpunkt 4.1 Fordonet ska vara godkänt för djurtransport av ansvarig myndighet, kopia av transporttillståndet ska kunna uppvisas. 4.2 Vid i- och urlastning ska lämplig utrustning såsom bryggor, ramper eller landgångar användas. Denna utrustning ska vid behov vara försedd med räcken. 4.3 Transportmedel ska vara tillräckligt hållfasta och säkra för det djurslag som transporteras. 4.4 Golvet ska vara halkfritt, slätt och tillräckligt starkt för att kunna bära de transporterade djurens vikt. 4.5 I transportmedlet ska det finnas så mycket utrymme att djuren tillförsäkras en god ventilation. Djuren ska ha ett klimat som är anpassat till djurslaget (termisk komfort). 4.6 Transportmedlet ska vara utformat på ett sådant sätt att djuren kan stå upp i naturlig ställning och det ska vid behov kunna förses med skiljeväggar. 4.7 Ett lastutrymme ska möjliggöra tillsyn och skötsel av djuren. Vad ska uppfyllas verifieringskrav a) Underlaget ska vara halkfritt och vid behov vara försett med tvärgående ribbor. b) Lutningsvinkeln på lastningsrampen ska inte bli högre än 20 grader. c) Utrustningen ska väl ansluta till lastutrymmet så att djuren inte kan skadas vid i- och urlastning. a) Om transportmedlet är indelat i olika plan ska planen vara säkert förankrade. b) Lås och grindar ska vara tillräckligt hållfasta för det djurslag som transporteras. c) Väggarna i transportmedlet ska vara släta och tillräckligt hållfasta för det djurslag som transporteras så att djuren inte kan skadas. a) Golvet i ett lastutrymme ska vara bullerdämpande. b) Springor eller hål får inte vara så stora att djuren kan fastna eller på annat sätt skadas. c) Om golv samtidigt utgör tak för djur på en annan våning, ska golvet vara tätt så att dessa djur inte förorenas. a) Transportmedel ska ha reglerbara ventiler i det antal som krävs för att hålla god ventilation. b) I lastutrymmet ska det finnas temperaturmätare som ska avläsas med lämpliga intervaller. a) Ett lastutrymme som inte har fast inredning med spiltor, fack, boxar eller liknande, ska kunna delas upp i mindre avdelningar med flyttbara grindar. b) Fästanordningar ska finnas i lastutrymmen som används för transport av stora djur som normalt ska hållas bundna. c) Nötkreatur som har hållits i lösdrift eller som utegångsdjur och som tidigare har hållits i samma grupp får transporteras i ett odelat lastutrymme. Samtliga delar av ett lastutrymme ska även vara lättillgängliga för inspektion av djuren. 4.8 Det ska finnas tillräcklig belysning för att djuren ska kunna inspekteras. 4.9 På fordon och släpfordon som innehåller levande djur ska det finnas skyltar. På skyltarna ska det framgå att fordonet innehåller levande djur. Skyltarna ska ha gul botten och svart text och ska kunna läsas på avstånd. 9 (12)

10 ip slakttransport Standard för kvalitetssäkrad slakttransport Utgåva 1:2010 Giltig från Kunskapskrav Regel kontrollpunkt 5.1 Transportören ska vara registrerad som djurtransportör hos den ansvariga myndigheten och inneha ett transportörstillstånd. Vad ska uppfyllas verifieringskrav 5.2 Den som kör transportfordonet ska ha ett kompetensbevis. Om chauffören ej kan svara för skötseln, ska en skötare följa med och han/hon ska då också ha ett kompetensbevis. Kompetensbeviset får man efter att man slutfört en utbildning och genomgått en examination som godkänts av en ansvarig myndighet. Följande moment ska ingå i utbildningen: Lagstiftningen på området, Djurfysiologi - fysiologiska behov och beteenden, t.ex. tecken på stress, Djurhantering under transport, Hur körsättet påverkar djurens välbefinnande, Akutvård för djur, Säkerhet för dem som handhar djuren. Bilaga 1 Transport Nötkreatur Minsta utrymme per djur vid transport på väg DFS 2006:9 Saknr L5:3 Gris Minsta utrymme per djur vid transport på väg DFS 2006:9 Saknr L5:3 Kategori Vikt i kg Yta i m 2 per djur Kategori Vikt i kg Yta i m 2 per djur Små kalvar 50 0,40 Medelstora kalvar 110 0,70 Tunga kalvar 200 0,95 Medelstor boskap 325 1,30 Tung boskap 550 1,60 Mycket tung boskap 700 2, ,70 Gris 25 0,15 Gris 100 0,43 (dock högst 235 kg per m 2 ) Sugga eller galt 0,7 För mycket tunga suggor och galtar ska golvytan vara större. 10 (12)

11 anteckna här

12 Utgåva 1:2010 Giltig från Standard för kvalitetssäkrad slakttransport ip slakttransport Sigill Kvalitetssystem AB Stockholm Tel Fax (12)

IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från Sigill Kvalitetssystem AB. IP slakttransport. Standard för kvalitetssäkrad slakttransport

IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från Sigill Kvalitetssystem AB. IP slakttransport. Standard för kvalitetssäkrad slakttransport IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP slakttransport Standard för kvalitetssäkrad slakttransport Grafisk form och produktion Condesign Communications AB 2957.5

Läs mer

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Sigill Kvalitetssystem AB Foto Hans Jonsson Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Specialist inom djurtransport & slakt

Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Specialist inom djurtransport & slakt Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Länsstyrelsen i Skåne Specialist inom djurtransport & slakt Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Specialist inom djurtransport & slakt https://www.animalrights.nl/animal-rights-filmt-mishandeling-van-varkens-slachthuis-tielt

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING. Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion.

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING. Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL MJÖLK Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet.

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet. DJURSKYDDSINSPEKTION DJURTRANSPORT Inspektion enligt 29 i lagen om transport av djur (1429/2006) om att följa minimikraven för skydd av djur vid transport som ingår i rådets förordning (EG) 1/2005*. Datum

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL Grundcertifiering Standard för kvalitetssäkrad livsmedelshantering, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL FRUKT & GRÖNT Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Läs mer

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(14) Län Koordinat X Koordinat Y Fastighetsbeteckning Djurslag enligt kontroll Antal Djurkategori

Läs mer

En officiell veterinär som kontrollerar djurtransporter vid in- eller utförsel ur landet. Gränskontrollveterinären är vanligen en distriktsveterinär

En officiell veterinär som kontrollerar djurtransporter vid in- eller utförsel ur landet. Gränskontrollveterinären är vanligen en distriktsveterinär 1.1 Aktörer Arbetsmiljöverket, AV Huvudmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning. Ger ut arbetsmiljöverkets författningssamlingar, AFS. Huvudkontor Tel: 08-730 90 00, Hemsida: www.av.se Jordbruksverket,

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN IP ARBETSVILLKOR. Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor

IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN IP ARBETSVILLKOR. Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN 2017-01-01 IP ARBETSVILLKOR Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor ARBETSMILJÖ ARBETSVILLKOR SOCIALT ANSVAR Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker. LIVSMEDELSSÄKERHET Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

spannmål & oljeväxter

spannmål & oljeväxter IP SIGILL Standard Utgåva 2011:1 Giltig från 2011-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill spannmål & oljeväxter Standard för kvalitetssäkrad spannmåls- & oljeväxtproduktion med tillval klimatcertifiering

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:2)

Läs mer

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för:

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för: Flik 10, Djuromsorg Bakom denna flik finns information om och plats för: - Skriftliga skötselrutiner för djuren (exempel) - Avtal för inhyrd djurskötare (mall) - Dokumentation av klövverkning - Informationsblad

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning

DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning Fotograf: Lotta Berg, SLU DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning En presentation av utbildningsmaterialet DISA Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Sveriges lantbruksuniversitet DISA

Läs mer

IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER

IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER IP STANDARD VERSION 2017:1 GILTIG FRÅN 2017-01-01 IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER Standard för kvalitetssäkrad spannmåls- & oljeväxtproduktion med tillval klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus. Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(65) Dnr 31-2401/09 2009-03-31 Version 1.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Djurtransporter inklusive djurslagsspecifika bestämmelser Fastställd: den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 17 december 2003 PRELIMINÄR VERSION 2003/0171(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Renen och djurskyddet

Renen och djurskyddet Renen och djurskyddet Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hur djurhållare i länet uppfyller villkoren i djurskyddslagen. Genom den här broschyren vill vi informera dig som äger eller håller renar

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

DJURSKYDDSINSPEKTIONER I SAMBAND MED KOMMERSIELL TRANSPORT AV DJUR

DJURSKYDDSINSPEKTIONER I SAMBAND MED KOMMERSIELL TRANSPORT AV DJUR Föredragande Riikka Lahdenperä Sida/sidor 1 / 18 EVIRAS ANVISNING DJURSKYDDSINSPEKTIONER I SAMBAND MED KOMMERSIELL TRANSPORT AV DJUR Föredragande Riikka Lahdenperä Sida/sidor 2 / 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Regelförslag Bilaga 1

Regelförslag Bilaga 1 Regelförslag Bilaga 1 Ekokött:s och Ekologiska Lantbrukarnas remissvar 2002-10-31 KRAVs regler 2003 KAPITEL 10: SLAKT Allmänt 10.1.1 All hantering inklusive transport i samband med slakt skall utföras

Läs mer

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Tvärvillkor Djurskydd Kerstin Edeen Mirjam Håkansson OBS! Bedömningsförslagen utgjorde diskussionsunderlag på kursen, ska inte betraktas som normerande.

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Slakt och avlivning. Viktigt med rätt kunskaper. Bultpistol eller annat skjutvapen

Slakt och avlivning. Viktigt med rätt kunskaper. Bultpistol eller annat skjutvapen Slakt och avlivning Viktigt med rätt kunskaper När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas

Läs mer

Tidigare dokument: Fakta-PM Jordbruksdepartementet 2003/2004. Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Tidigare dokument: Fakta-PM Jordbruksdepartementet 2003/2004. Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Bilaga 1 Rådspromemoria 2004-11-11 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruk) den 22 23 november 2004 Dagordningspunkt x Rubrik: Förslag till rådets förordning om skydd av

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(10) Koordinat X Koordinat Y Län Kommun Församling Fastighetsbeteckning Djurslag enligt PLATS Djurslag

Läs mer

LAGAR ANGÅENDE TRANSPORT AV HÄST

LAGAR ANGÅENDE TRANSPORT AV HÄST LAGAR ANGÅENDE TRANSPORT AV HÄST Av: Hanna Pettersson I dagens samhälle så transporteras våra hästar en hel del och framförallt då våra tävlingshästar. Jag tänkte fördjupa mig om vad de exakta reglerna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

Sveriges bönder om djur och etik.

Sveriges bönder om djur och etik. Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får en god djurhälsovård, sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda, möjlighet att bete sig naturligt, skydd mot smärta, lidande

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(32) Dnr 31-298/11 2016-06-27 VERSION 2.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Djurskyddskontroll på slakteri Fastställd 27 juni 2016 Jordbruksverket 551 82 Jönköping

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Epizootihandboken Del I 19 Transporter20100326

Epizootihandboken Del I 19 Transporter20100326 1 DEL I KAPITEL 19 TRANSPORTER... 3 A. Allmänt... 3 B. Transportfordon och behållare... 4 C. På- och avlastning... 5 D. Försegling m.m.... 7 E. Skyddskläder och smittrening... 7 F. Journalföring och rapportering...

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Ange den yrkeskategori du tillhör Veterinär Husdjurstekniker Djurtransportör Rådgivare Inspektör Annan Om annan, ange vilken:

Ange den yrkeskategori du tillhör Veterinär Husdjurstekniker Djurtransportör Rådgivare Inspektör Annan Om annan, ange vilken: Ange den yrkeskategori du tillhör Veterinär Husdjurstekniker Djurtransportör Rådgivare Inspektör Annan Om annan, ange vilken: Hur gammal är du? Ange vilket åldersintervall (siffror i år) du befinner dig

Läs mer

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor En hjälp för dig som söker ersättningen En hjälp gällande dokumentationskrav För att underlätta för dig att uppfylla åtagandets villkor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 13 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 Granskning av transport av kylda/frysta livsmedel samt varmhållen mat hos livsmedelsproducenter i Stockholm stad En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION KALV OCH NÖTKREATUR ÖVER 6 MÅN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven

Läs mer

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534)

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) 1 (26) CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) Datum Diarienummer Cirkusens namn Plats för kontroll Cirkusens adress i hemlandet Cirkusens adress under föreställningssäsong i Sverige Kontaktperson

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren.

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Kapitel 10 Slakt

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

IP Standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01. grundcertifiering Gris

IP Standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01. grundcertifiering Gris IP Standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 grundcertifiering Gris Grafisk form och produktion Condesign Infocom AB 2012 Tryck Exaktaprinting Papper Multioffset, 120g KONTAKT Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning...

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning... Innehåll Sammanfattning...5 Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)...7 Förslag till Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)...10 1 Inledning...11

Läs mer

SIGILL BIODLING ALLMÄNNA VILLKOR

SIGILL BIODLING ALLMÄNNA VILLKOR SIGILL Biodling I Utgåva 2011:1 I Giltig från 2011-10-05 SIGILL BIODLING ALLMÄNNA VILLKOR CERTIFIERINGSSYSTEM FÖR KVALITETSSÄKRAD BIODLING OCH HONUNGSHANTERING Livsmedelssäkerhet I Djuromsorg I Miljö Innehållsförteckning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

4 Rättslig reglering kring djurtransporter

4 Rättslig reglering kring djurtransporter 4 Rättslig reglering kring djurtransporter Utredningens bedömning I revideringsarbetet med Europarådets konvention om skydd av djur vid internationell transport har flera viktiga aspekter avseende djurskyddet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning

Läs mer

Djurhållning inom lantbruket

Djurhållning inom lantbruket Djurhållning inom lantbruket Enkla råd och tips inom arbetsmiljö & livsmedelsäkerhet Framtagen av JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

GRUNDCERTIFIERING GRIS

GRUNDCERTIFIERING GRIS IP Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 GRUNDCERTIFIERING GRIS Grafisk form och produktion Sigill Kvalitetssystem AB 2012 Tryck LRF Media/Elanders AB Falköping Papper Maxioffset, 120 g KONTAKT

Läs mer

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

11-03-13 Arbetsmiljöverket Distriktet i Linköping Stefan Wistrand. Ny föreskrift

11-03-13 Arbetsmiljöverket Distriktet i Linköping Stefan Wistrand. Ny föreskrift 1 Ny föreskrift AFS 2008:17 Arbete med djur Trädde i kraft 1 juli 2009 Gäller alla som har anställd personal Gäller även för egenföretagare när teknisk anordning används samt när ex. veterinär, semin,

Läs mer

Kontroll av slakttransporter

Kontroll av slakttransporter Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Miljö- och hälsoskydd, 180 hp Examensarbete, 15 hp Kontroll av slakttransporter en jämförande studie mellan Sverige och Danmark Sunita Forsberg Frida

Läs mer

Minsta utrymme (fria innermått) per djur vid transport på väg eller järnväg. Fullvuxna hästar 1,75 m² (0,7 2,5 m) Ponnyer 1 m² (0,6 1,8 m)

Minsta utrymme (fria innermått) per djur vid transport på väg eller järnväg. Fullvuxna hästar 1,75 m² (0,7 2,5 m) Ponnyer 1 m² (0,6 1,8 m) Bilaga 1.1 TAMA HÄSTDJUR Minsta utrymme (fria innermått) per djur vid transport på väg eller järnväg Fullvuxna hästar 1,75 m² (0,7 2,5 m) Unghästar (6-24 månader) vid mindre än 48 timmars transport Unghästar

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Förebygg hälsoproblem i din mjölk- eller nötbesättning

Förebygg hälsoproblem i din mjölk- eller nötbesättning Förebygg hälsoproblem i din mjölk- eller nötbesättning Här är en mall du kan använda! En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga problem så långt det går!

Läs mer

Transport av ha'star (detta stycke galler alia, men ytterligare regler finns for naringsverksamhet, t.ex. A-tranare, se langre ner)

Transport av ha'star (detta stycke galler alia, men ytterligare regler finns for naringsverksamhet, t.ex. A-tranare, se langre ner) Transport av ha'star (detta stycke galler alia, men ytterligare regler finns for naringsverksamhet, t.ex. A-tranare, se langre ner) Transport nara garden Dessa bestammelser ga'ller nar du transporterar

Läs mer

Förebygg hälsoproblem i din grisbesättning

Förebygg hälsoproblem i din grisbesättning Förebygg hälsoproblem i din grisbesättning Här är en mall du kan använda! En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga problem så långt det går! Du ska kunna

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

Du kan göra skillnad - bli en av oss.

Du kan göra skillnad - bli en av oss. Du kan göra skillnad - bli en av oss. Vi värnar om den svenska ängen Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att fler bönder ska producera och fler konsumenter ska köpa, certifierat

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Beskrivning av Jordbruksverkets verksamhet med klassificering av slaktkroppar

Beskrivning av Jordbruksverkets verksamhet med klassificering av slaktkroppar 2003-10-01 Dnr Kontrollavdelningen Beskrivning av Jordbruksverkets verksamhet med klassificering av slaktkroppar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 2 Organisation för köttklassningsverksamheten i Sverige

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(6) Katt Allmän Katt 27 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Katt 28 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Katt 29 Tillsyn sker av katterna

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 KIWAS KOMMENTARER Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna 2013, ny text är understruken

Läs mer