TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2"

Transkript

1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Ändrad 9 oktober Inledning Allt vad som står i detta dokument gäller för Tomelilla kommun, Österlenhem AB och Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB). Begreppet koncernen i dokumentet avser då kommunen, Österlenhem och TIAB. 2. Mål och riktlinjer Finanspolicyns syfte är att vara ett övergripande ramverk för riktlinjer, regler och målsättning för finansverksamheten som ska bedrivas i kommunen. Finansverksamheten ska kännetecknas av affärsmässighet med utnyttjande av konkurrensen på finansmarkanden, en snabb och smidig beslutsgång samt fortlöpande uppföljning. Kommunen, Österlenhem och TIAB ansvarar var för sig för planering och förvaltning av sin likviditet och lånestock. Målet med koncernens finansiella hantering är att med beaktande av kommunallagens krav på betryggande säkerhet, innehållet i denna policy, koncernnyttan samt sunt affärsomdöme åstadkomma bästa möjliga finansnetto. Detta uppnås genom en effektiv och affärsmässig finansförvaltning som strävar efter att: Minimera kostnaden för kapitalet med beaktande av risknivå I största utsträckning eliminera finansiellt risktagande. A 02:2 Finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag 1 (10)

2 Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering. Samordna koncernens behov av finansiella tjänster och därigenom minimera finansiella kostnader. Detta ska ske under säkra och kontrollerade former. Speciellt med tanke på en kommunal koncerns speciella ställning i samhället, vilket ställer särskilda krav på riskhantering vid upplåning, placering eller annan finansiell verksamhet. Visst risktagande är dock ofrånkomligt på finansmarknaden och måste också accepteras i kommunal verksamhet. Tomelilla kommuns finanspolicy karaktäriseras av en låg riskprofil. Följande finansiella risker är mest framträdande: Finansieringsrisk, d.v.s. att likvida medel inte kan erhållas i rätt tid, alternativt leder i upplåningen till en påtaglig kostnadsökning. Refinansieringsrisk, d.v.s. att det i vissa situationer kan vara svårt att till fördelaktiga villkor placera om lån. Ränterisk, d.v.s. risk för högre räntekostnader och försämrat resultat p.g.a. högre marknadsräntor. Likviditetsrisk, d.v.s. att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig kostnadsökning eller att kommunen vid visst tillfälle inte kan fullgöra åtaganden som förväntas vid normal betalningsberedskap. Valutarisker, d.v.s. oväntade förändringar av olika valutors motvärden. Kreditrisk, d.v.s. att man inte får tillbaka utlånat kapital på grund av låntagarens insolvens. Hanteringsrisk, d.v.s. oegentligheter eller misstag som får ekonomiska konsekvenser för kommunen. 3. Likviditetsplanering Kommunkoncernen ska alltid ha en god betalningsberedskap. Med betalningsberedskap avses egen likviditet, goda lånemöjligheter och avtalade kreditlöften. Det innebär bland annat att koncernen i sitt agerande även ska ta hänsyn till kreditgivarnas bedömning av de åtgärder som vidtas inom koncernen. Styrelserna för Österlenhem och TIAB beslutar om respektive företags likviditetsreserv. Kommunkoncernens betalningsströmmar samordnas via ett koncernkonto som administreras av gemensam administration. Inom ramen för koncernkontot ska kommunen ha avtalade kreditlöften i händelse av likviditetsbrist. Samtliga enheter som ingår i koncernkontot skall upprätta likviditetsplaner som ska delges gemensam administration. 2 (10)

3 Avtal om koncernkontosystem innehåller speciella överenskommelser om in- och utlåningsränta, valutering, kvittning samt checkräkningskredit. Kommunförvaltningen samt helägda bolag i kommunkoncernen ska ingå i koncernkontosystemet och får inte utan kommunstyrelsens tillstånd öppna andra konton. Utlåning till de i koncernkontosystemet anslutna parterna får ske inom de ramar som överenskommes. Tillfälliga höjningar utöver ram kan ske till 50 procent över beviljat rambelopp. Dessa beslutas av i bilaga Behöriga personer angivna personer. Vid icke överenskomna övertrasseringar uttas övertrasseringsränta. Respektive bolag gottgöres eller belastas med ränta utifrån aktuell saldoavräkning i koncernkontosystemet. Kommunen ska arbeta efter principen att fakturering ska ske i så nära anslutning som möjligt till tjänstens utförande eller varans leverans. Leverantörsfakturor och övriga utbetalningar ska snarast möjligt registreras i ekonomisystemet. Betalningsvillkor för leverantörsfakturor ska i normalfallet vara minst 30 dagar räknat från en dag före fakturans ankomstdag. 4. Upplåning Vid upplåning ska låneformer väljas så att kravet på låg risk tillgodoses och att en så låg finansieringskostnad som möjligt eftersträvas. Upplåningen baseras på den årliga respektive löpande likviditetsplaneringen. Nya lån tas upp i enlighet med den låneram som fullmäktige beslutar om för att finansiera årets budget. Om långivare kräver borgen ska beslut om lån och borgen tas i enlighet med kommunens särskilda borgenspolicy. Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas därför av reglerna för upplåning i denna policy. 4.1 Tillåtna motparter Upplåning får ske endast i svenska kronor och genom: 1. Svenska staten 2. Bank eller bankägt finansbolag 3. Svenska försäkringsbolag 4. Svenska kommuner och landsting 5. Kommuninvest i Sverige AB 3 (10)

4 4.2 Finansierings- och refinansieringsrisk För att i möjligaste mån begränsa finansierings- och refinansieringsrisken ska följande riktlinjer tillämpas: Antalet enskilda krediter ska begränsas till två till fyra per 100 mnkr. Det ska eftersträvas att de olika krediterna uppgår till ungefär lika stora belopp. Hålla en spridd förfallostruktur på upplånade medel, högst 50 procent av lånen bör förfalla inom ett år. Genomsnittlig kapitalbindningstid för aktuell låneskuld inom Tomelilla kommun, Österlenhem respektive TIAB ska om möjligt uppgå till två år eller längre. Kommunkoncernen bör ha två till fyra leverantörer av finansiering. Ingen särskild långivare, undantaget Kommuninvest, bör långsiktigt ha mer än 50 procent av kommunkoncernens totala lånevolym Kreditlöften ska vara förlängda eller upphandlade senast tre månader innan kreditlöftesavtalets utgång. Undvika låneförfall vid årsskiften. Hålla tillgängliga medel och kredituttrymmen på en sådan nivå att kommunkoncernen tillförsäkras en god betalningsberedskap. Följa utvecklingen på finansmarknaden och hålla löpande kontakt och informationsutbyte med de aktörer som sitter nära penningmarknaden. Med kreditlöften avses checkkredit och kreditlöften med avtalad marginal. 4.3 Ränteriskhantering Med ränterisk avses risken för högre kostnader på grund av högre marknadsräntor. Detta kan ge betydande resultatförsämringar. Dock kan det även innebära risk för kommunen att välja allt för hög andel fast räntebindning och därmed riskera för höga räntekostnader i ett scenario med uthålligt låga rörliga räntor. För att hantera ovanstående riskfaktorer ska kommunen välja en strategi för ränteriskhantering i form av den kombination av fast och rörlig ränta samt derivatinstrument som bäst gynnar kommunen/bolag utifrån dess specifika förutsättningar. Ränterisken bör i första hand hanteras med hjälp av derivatinstrument (se avsnitt 6) i kombination med en rörlig underliggande finansiering. Styrelserna för Österlenhem och TIAB beslutar om respektive företags ränteriskstrategi. Kommunens strategi för hantering av ränterisk uttrycks som en exakt förfallostruktur för räntebindningen kombinerat med derivatinstrument. Kombinationen av räntebindning och räntederivat bildar en hypotetisk portfölj, normportfölj. Normportföljens utseende beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och ska vara en avvägning av kort 4 (10)

5 räntebindning för långsiktigt låg räntekostnad och lång räntebindning för ökad stabilitet i räntekostnader. Denna avvägning bestäms av räntemarknadens förutsättningar, kommunens förmåga att klara perioder med höga räntor och av kommunstyrelsens arbetsutskotts uppfattning om önskad risknivå. Handlingsfriheten för ekonomichefen avseende den verkliga portföljen i förhållande till normportföljen ska anges genom en maximal avvikelse (en limit) från normportföljens förfallostruktur. Kommunens normportfölj och ränteriskmandat beskrivs i bilaga 2. Ekonomichefen ska löpande utvärdera om förutsättningarna har förändras på så sätt att normportföljen bör omprövas. 5. Placering Vid placering av koncernens likvida medel ska sådana placeringsformer väljas så att kraven på lågt risktagande tillgodoses och att, med beaktande av detta, bästa möjliga förräntning och likviditet eftersträvas. Eventuella överskottslikviditet ska först och främst användas för att amortera skulder. Endast placeringar i svensk valuta får förekomma. För placeringar relaterade till medel för framtida pensionsåtagande se separata placeringsföreskrifter. 5.1 Riskhantering vid placering För att begränsa kreditrisken får koncernens medel enbart placeras på nedanstående sätt. För placering på annat sätt, ska beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 1. Medel i bank. 2. Utlåning till kommunens helägda företag som ingår i Tomelilla kommuns koncernkonto. 3. Placeringar för vilka svenska staten, svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar. 4. Placeringar i värdepapper utställda av svenska banker och godkända kreditmarknadsbolag. Utlåning får inte ske till privatpersoner. 5 (10)

6 6. Riskbegränsande instrument För att minska riskerna i förvaltningen av skuldportföljen inom den finansiella verksamheten finns olika instrument på marknaden. Instrumenten får inte användas fristående från underliggande lån. Följande instrument är tillåtna med syfte att begränsa ränterisken: Ränteswap (räntebyte) Räntetermin Cap (räntetak), floor (räntegolv), collar (räntekorridor) Ränteswap får användas för att avtala om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats eller tvärtom. Ränteterminer får användas för att binda en viss förväntad framtida räntenivå på kommunens placeringar eller upplåning. För att minska riskerna av oväntade ränterörelser får avtal om högsta ränta (cap-avtal) tecknas vid lån och lägsta ränta (floor-avtal). Även avtal som innebär att räntan rör sig inom en korridor (collar) får användas. 7. Finansverksamhetens organisation Kommunfullmäktige beslutar i policyfrågor och andra principiellt viktiga frågor av övergripande natur. Fullmäktige beslutar om ramar för upp- och utlåning samt övriga finansiella mål. Kommunstyrelsen har inom av fullmäktige anvisade ramar ansvaret för kommunens medelshantering och ska därvid ange befogenhetsfördelningen i låne- och placeringsärenden. Kommunstyrelsen ska vid behov ompröva policyn och informera kommunfullmäktige om det finns behov av att göra ändringar i befintlig policy. Gemensam administration är kommunstyrelsens organ för att sköta kommunens ekonomi. Avdelningen utgör därmed kommunens centrala finansfunktion. Finansfunktionen innebär anslutning till kommunens koncernkonto och hanterar såväl placeringar av kortfristiga medel som tillhandahållande av likviditet (checkräkningskredit). Finansfunktionen kan erbjuda sig att arbeta på självkostnadsbasis mot kommunens företag. Ekonomichefen kan besluta om tillfälliga avvikelser från finanspolicyn p.g.a. risker som inte förutsetts eller omfattas av finanspolicyn samt snarast rapportera varje avvikelse från finanspolicyn till kommunstyrelsens arbetsutskott. Alla beslut om placeringar och upplåning delegeras till i bilaga 1 "Behöriga personer" angivna personer. Beslut om att utse behöriga personer delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott för kommunens del. I respektive företag fattas behörighetsbesluten i styrelserna. 6 (10)

7 I de fall extern förvaltning förekommer, ska avtal upprättas mellan kommunen/kommunkoncernen och förvaltaren. Avtalet ska utformas så att förvaltarens uppdrag inte tillåter denne att placera pengar i strid med finanspolicyn. 7.1 Rapportering till kommunstyrelsen I samband med årsbokslut och delårsbokslut lämnas en sammanställning till kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen. Den ska innehålla uppgifter om aktuell likviditetsställning, lånestock, räntesituation och kapitalbindningstid. Samtliga beslut som fattas i delegation ska snarast anmälas till kommunstyrelsen. För de helägda bolagen sker anmälan till respektive styrelse. 7.2 Intern kontroll För att åstadkomma god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att handläggar- respektive internkontrollfunktionerna hålls åtskilda. För Tomelilla kommun utför ekonomiassistent kassa, här kallad kassaansvarig, internkontrollen i finansarbetet. Alla avier och avräkningsnotor avseende finansdispositioner skickas direkt till kassaansvarig. Alla affärsavslut/beslut ska omedelbart dokumenteras och överlämnas till kassaansvarig. För Österlenhem och TIAB ska respektive styrelse klargöra hur den interna kontrollen skall gå till. I samtliga fall av upplåning eller likviditetsförvaltning ska ett internt beslutsunderlag upprättas innehållande samtliga överenskomna villkor. Detta beslutsunderlag ska undertecknas av behörig person som beslutat om och utfört affären samt ytterligare en i bilaga "Behöriga personer" angiven person. Beslutsunderlaget ska upprättas och undertecknas i två exemplar, varav ett förvaras hos den som har utfört affären. Det andra exemplaret överlämnas till gemensam administration, kassa- och redovisningsfunktion för kontroll mot från affärens motpart översända underlag (kvitton, noter eller dylikt). Kassa- och redovisningsfunktionen ska ansvara för upprättande av korrekta redovisningsunderlag med kontering och beslutsattestant. Enskilda lånebeslut fattas i enlighet med i bilaga Behöriga personer angivna personer. Låneavier (räntor och amorteringar) konteras och noteras i lånereskontran av redovisningsassistenten eller dennes ersättare. Utbetalningarna av låneavierna verkställs av kassaansvarig eller dennes ersättare. 7 (10)

8 Registreringarna i ekonomisystemet utförs av ansvarig befattningshavare eller dennes ersättare. Motsvarande rutiner fastställs av respektive företags styrelse. Beslut om likviditetsförvaltning fattas i enlighet med i bilaga "Behöriga personer" angivna personer. In- och utbetalningar verkställs av kassaansvarig eller dennes ersättare. Betalningstransaktioner skrivs under av de personer som utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Registreringarna i ekonomisystemet utförs av ansvarig befattningshavare eller dennes ersättare. Motsvarande rutiner fastställs av respektive företags styrelse. 8 (10)

9 Ordlista Cap: Ett avtal som används tillsammans med t.ex. ett rörligt lån för att reglera den maximala räntenivån som lånet kan komma upp till vid en allmän ränteuppgång. Certifikat: Värdepapper som utges av företag eller banker och som är förknippat med säkerheter av olika slag. Collar: En kombination av cap och floor och innebär att räntan på ett lån eller placering rör sig inom ett intervall vid förändringar i den allmänna räntenivån. Floor: Ett avtal som används tillsammans med t.ex. en placering till rörlig ränta för att reglera den minsta ränta som placeraren kommer i åtnjutande av oavsett om den allmänna räntenivån sjunker under denna nivå. Hanteringsrisk: Risken för oegentligheter eller misstag som får ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kommunkoncern: Kommunen och dess helägda bolag. Koncernkonto: Koncernkonto innebär att samtliga av koncernens transaktioner (in- och utbetalningar) går via ett enda konto, där saldo och ränteberäkning sker. Kommunen och dess helägda bolag som ingår i koncernkontosystemet har minst ett underkonto var där transaktioner och saldon beräknas. Kreditlimitbelopp: Kreditlimit sätts för koncernkontot som helhet gentemot banken och reglerar koncernens checkräkningskredit. Varje del i koncernen har sin beslutade del av denna checkräkningkredit. Denna kallas kreditlimit. Kreditrisk: Risken att man inte får tillbaka utlånat kapital p.g.a. av låntagarens insolvens. Likviditetsrisk: Risken att inte ha tillgång till likvida medel när betalningar skall göras. Löptid: Den tid som återstår innan ett avtal om lån eller placering förfaller till betalning. Rating: En bedömning gjord av kreditvärderingsföretag över sannolikheten att en skuld kommer att regleras på den överenskomna tidpunkten. Erkända kreditvärderingsföretag är Standard & Poors och Moodys. Ränterisk: Risken för förändringar i koncernens upplåningskostnader eller ränteintäkter till följd av ränteförändringar i marknaden. Räntetermin: Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om en viss ränta vid en bestämd framtida tidpunkt. Ränteswap: Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats eller tvärtom. 9 (10)

10 Bilaga 2 Ränteriskhantering i upplåningen: Den av kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagna normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna utryckt i procentenheten följer nedan. Intervall < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år Normportfölj (%) Maximal andel förfall (%) Minimal andel förfall (%) Normportföljen samt avvikelserna beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 september 2009 under förutsättning att finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige. 10 (10)

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer