Resultatrapport Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2015"

Transkript

1 Resultatrapport Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2015

2 2(18) Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Inledning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika mått för att beskriva och jämföra de deltagande kommunernas kvalitet och effektivitet. en har tagits fram utifrån följande fem perspektiv: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Effektivitet Samhällsutveckling Under 2007 genomfördes den första KKiK-undersökningen tillsammans med 41 kommuner. Under 2015 har 240 kommuner deltagit i KKiK. Denna rapport beskriver Hammarö kommuns för 2015, dels i jämförelse med andra deltagande kommuner, och dels jämfört med tidigare i KKiK. Jämförelsen med andra kommuner görs genom en indelning i fyra grupper; de 25 % bästa kommunerna, de 25 % näst bästa kommunerna, de 25 % näst sämsta kommunerna och de 25 % sämsta kommunerna i undersökningen. Vilken grupp Hammarö tillhör av de fyra grupperna kan man se genom den färgmarkering som anges. Färgmarkeringarna följer följande färgnyckel:

3 3(18) Tillgänglighet 1.Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 98% 84% 91% 2014 Analys För andra året i rad förbättrar Hammarö sitt för detta mått, och Hammarö tillhör den bästa gruppen i undersökningen. Förbättringen bedöms bero på att kommunens kontaktcenter, som öppnade 2014, kan ge snabba svar på enkla frågor via e-post utan att behöva vidarebefordra e-posten till handläggare på förvaltning. 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 74% 46% 73% Analys Hammarö har ungefär samma som vid 2014 års mätning med endast en marginell förbättring. Hammarö placerar sig som tredje bästa kommun i undersökningen. Av de 74 % som fick svar på frågan besvarades hela 93 % direkt av svarande person i kontaktcenter (motsvarande siffra för 2014 var 82 %). Undersökningen visar således att kommunens kontaktcenter ökar andelen frågor som besvaras direkt utan att koppla vidare. 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 99% 94% 92% Analys Hammarö förbättrar sitt 2015 till 99 % som uppfattar att de fått ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (2014: 92 %). Trots denna ökning och mycket goda, tillhör Hammarö inte längre den bästa gruppen i undersökningen, vilket man gjorde Utifrån det et kan man dra slutsatsen att bemötandefrågan ligger högt upp på dagordningen hos många kommuner, och att andra kommuner arbetat mycket med att förbättra sitt bemötande. I Hammarö kommuns kontaktcenter har man arbetat aktivt med bemötandefrågorna bl a genom coachning.

4 4(18) 4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstatione n öppet utöver tiden på vardagar? Analys et är en sammanvägning av tre delmått. Vad gäller återvinningscentralens öppettider så tillhör Hammarö den näst bästa gruppen i undersökningen, och bibliotekets öppettider ger ett genomsnittligt i jämförelse. Vad gäller simhallens öppettider tillhör Hammarö den sämsta gruppen i undersökningen, och det drar således ner det sammanvägda et för de tre delmåtten. Badhusets öppettider är är svåra att utöka eftersom reningsanläggningen inte klarar ett utökat öppethållande. 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamhet en har fått plats på önskat placeringsdatum? 69% 65% 64% Analys Det önskade placeringsdatumet läggs ibland under mellandagarna mellan jul/nyår, nyår/trettonhelgen eller under personalens fortbildningsdag i början av året. Verksamheten är då starkt reducerad, många avdelningar är sammanslagna och ordinarie personal finns inte alltid på plats. Familjerna startar då hellre introduktionen lite senare, trots att den ursprungliga önskan kan ha varit några, eller någon dag tidigare. Den första önskan finns dock fortfarande kvar i statistiken och är en av orsakerna till detta. En annan orsak kan vara att familjen önskar få en placering för sitt barn samma dag som kommunen fått vetskap om att familjen finns i vår kommun. Handläggningen och förberedelser för väl sammansatta grupper tar några dagar och bidrar till et. 5 bör därför alltid läsas i relation till mått 6, där antalet väntande dagar mäts. 6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamhet en på önskat placeringsdatum? 6 dagar 23 dagar 3 dagar Analys Som vårdnadshavare i Hammarö kommun är den genomsnittliga väntetiden endast sex dagar (i förhållande till önskat placeringsdatum). Med det et placerar sig Hammarö kommun högt i jämförelse i riket.

5 5(18) 7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? dagar 57 dagar 104 dagar Analys Ett svårt mått där Hammarö har lämnat förslag till SKL att dela upp måttet i 4 delar. Ett som visar handläggningstiden, ett som visar väntetiden, ett som visar inflyttningstiden och det som finns nu som visar tiden för hela processen. Det är glädjande att et har förbättrats så mycket, men det är viktigt att påtala att hur lång väntetiden blir är något som kommunen har svårt att påverka då det styrs av tillgång och efterfrågan. Vad gäller tillgången på platser skulle ett nytt särskilt boende innebära ytterligare 24 platser. 8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 18 dagar 16 dagar 12 dagar Analys Här har et försämrats något jämfört med föregående år, men med tanke på det extrema tryck som har varit på socialtjänsten i hela landet under 2015 är det inte oväntat. Här jobbar vi också för att under 2016 digitalisera stora delar av ansökningsprocessen, vilket kan komma att förbättra våra avsevärt.

6 6(18) Trygghet 9. Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? Analys Resultatet är ett index (0-100) som är framtaget ur medborgarundersökningen, en enkätundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört i Hammarö kommun under hösten Hammarö genomför undersökningen vartannat år, och 2013 låg index för trygghet på 77. Känslan av hur trygg och säker man är i kommunen har alltså försämrats, även om et fortfarande är mycket gott i jämförelse med andra kommuner som också genomfört medborgarundersökningen. Enligt undersökningen "Öppna Jämförelser (ÖJ) - Trygghet och säkerhet 2015" placerar sig Hammarö som fjärde tryggaste kommun i landet (2014: plats 5). Den ökade känslan av otrygghet som framkommer i medborgarundersökningen kan således inte förklaras av objektiva data i ÖJ:s undersökning. Nedgången skulle kunna förklaras av en allmän känsla av otrygghet i samhället under hösten 2015 med anledning av terrordåd och flyktingkris. 10. Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 12 st 15 st 14 st Analys Ett mycket glädjande eftersom förvaltningen sedan 2013 har jobbat aktivt för att försöka förbättra detta. Utmaningen ligger i att effektivitet och kontinuitet inte riktigt går ihop. Om man utnyttjar personalen effektivt och har stor flexibilitet tenderar kontinuiteten att sjukna. Därför är det extra roligt att höstens mätning visar att förvaltningen är på rätt väg och att måttet har sjunkit till 12 personer i snitt, vilket är en motsatt utveckling gentemot övriga riket. 11a. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Planerad) 5,5 st 5,4 st 5,4 st Analys På Hammarö kommuns förskolor finns det i genomsnitt något fler planerade barn/personal än övrigt i riket (5,5). Antalet barn/personal varierar mellan 3,9 och 7,7, med ett snitt på 5,4. När vi tittar på 11b ser vi att det faktiska antalet barn väldigt sällan stämmer överens med antalet planerade barn i någon av Sveriges kommuner.

7 7(18) 11b. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Faktisk) 4,2 st 4,3 st 4,5 st 2014 Analys Det faktiska antalet barn var under mätperiodsveckorna 4,2 barn/vuxen. Där placerar sig Hammarö kommun i gruppen strax över medel. Mätningen genomförs under två veckor i oktober. Om det här är en bild som stämmer överens med verkligheten hela året, finns det skäl att fundera över hur man ska få det planerade antalet att stämma med det faktiska utfallet och därmed planera resurserna på ett mer ändamålsenligt sätt.

8 8(18) Delaktighet och information 12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? Analys Inget eftersom det inte genomfördes något val Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (Andel av maxpoäng) ,9% 86% 80% 84% Analys Hammarö har förbättrat sitt jämfört med 2014, då 84 % av de kriterier som används i undersökningen uppfylldes. Hammarö tillhör nu bästa gruppen i undersökningen års webbundersökning gav relativt låga poäng vad gäller hemsidans sökfunktion, och där ser man en markant förbättring Inom övriga områden i undersökningen har Hammarö ungefär samma som 2014, förutom handikappomsorg och gymnasieskola. Inom dessa två områden har en e-tjänst för att söka parkeringstillstånd och en e-tjänst för att få betygskopior förbättrat et (e-tjänsten för att få betygskopior återfinns på Karlstad kommuns hemsida, men eftersom Karlstad och Hammarö har gemensam gymnasieförvaltning kan denna e-tjänst tillgodoräknas även i Hammarö kommun). I undersökningen får man poäng om man via hemsidan kan göra jämförelser av mellan enheter inom skola, förskola, gymnasieskola, äldreomsorg mm, vilket Hammarö valt att inte ha tillgängligt på kommunens hemsida. Vidare får man poäng för e-petitioner, teckenspråk och webb-tv, vilka är funktioner som Hammarö inte heller valt att ha. Så länge kommunen väljer att avstå från att införa dessa funktioner är det inte möjligt att nå full poäng. Däremot har Hammarö inte fått poäng för några funktioner som man faktiskt har på hemsidan; detta gäller funktionerna lättläst och anpassning för synskadade. Det kan handla om att funktionerna är svåra att hitta, och kommunikationsavdelningen ska se över om man kan förbättra tillgängligheten för dessa funktioner. Förbättringar vad gäller sökfunktionen kommer även fortsättningsvis att göras kontinuerligt. 14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Andel av maxpoäng) 72% 55% 70%

9 9(18) 2014 Analys Hammarö förbättrar sitt ytterligare något jämfört med 2014, och tillhör den bästa gruppen i undersökningen. Förklaringen till det goda et ligger i att den nya hemsidan ger möjligheter att uppfylla många kriterier i undersökningen, samt att Hammarö har en struktur och organisation för arbetet med medborgardialog. 15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Analys Resultatet är ett index (0-100) som är framtaget ur medborgarundersökningen, en enkätundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört i Hammarö kommun under hösten Hammarö genomför undersökningen vartannat år, och 2013 låg Nöjd- Inflytande-Index (NII) på 47, dvs samma som vid 2015 års undersökning. Resultatet är mycket lågt i jämförelse med övriga index från undersökningen, som även mäter nöjdhet med kommunens verksamheter samt hur nöjda invånarna är med kommunen som en plats att bo på. Samma trend, att betyget för inflytande och insyn är betydligt lägre än övriga saker man frågar om, kan man se hos samtliga kommuner i undersökningen. Resultatet kan tolkas som att det är ett svårt område att arbeta med för samtliga kommuner, trots att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan några år tillbaka bedriver ett arbete kring medborgardialog och medborgarinflytande, där många av landets kommuner deltar, och så även Hammarö. för NII tillhör den bästa gruppen i undersökningen.

10 10(18) Effektivitet 16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? tkr 131 tkr 132 tkr Analys Orsaken till att Hammarö kommun har något lägre kostnader än genomsnittet är att barngrupperna är större i Hammarö kommun än genomsnittet i landet. Enligt Skolverkets statistik har Hammarö ett barn mer per avdelning än i genomsnittet. Hammarö kommuns från tidigare år bygger på ett inrapporteringsfel som nu är tillrättat. I kommunens rapporter till SCB har barnen på de fristående verksamheterna förut rapporterats in på fel sätt, vilket medfört ett statistikfel. 16 beräknas nu på samma sätt i Hammarö kommu, som i övriga kommuner och placerar Hammarö i den grupp som har lägre kostnader/inskrivet barn än medelkommunen i Sverige. 17 A. Vilket når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? 99% 93% 98% Analys et visar ett genomsnitt av andelen elever som uppnått minst betyget E i de nationella proven i engelska, matematik och svenska i år 6. kommer på en delad 4:e plats i undersökningen, tillsammans med sju andra kommuner. Analys av måttet visar att Hammarö har stabila och goda över tid. Orsakerna till de goda en handlar till stor del om att bildningsnämnden har formulerat mål för uppföljningen av skolornas, vilka tar sin utgångspunkt i de nationella målen och riktlinjerna. Genom huvudmannens organisation för kvalitetsarbetet, vilken bygger på dialog och delaktighet, är målen också väl förankrade på samtliga nivåer i organisationen. De framtagna målen för huvudmannen bygger till stor del på uppgifter från skolornas kvalitetsarbete. Förvaltningen följer vidare på ett systematiskt sätt upp skolornas kunskaps. Skolorna i sin tur använder ett kommungemensamt kartläggningsmaterial från och med förskoleklass. Analyserna av en ligger sedan som grund för att utveckla undervisningen. Anpassningar och stöd utformas för att ge goda möjligheter till utveckling och lärande tidigt under skoltiden. Skolorna har tillgång till kommungemensamma resurser för handledning av lärare i språk och matematik. Rektor på enheten ansvarar för elevhälsoarbetet och förfogar över centrala resurser så att elevhälsoarbetet kan stödja det inre arbetet på enheten. En annan viktig orsak till goda är att bildningsnämnden tar ansvar för det kompensatoriska uppdraget genom att fördela ett socioekonomiskt index till våra förskolor och skolor. För att förstå elevernas är det viktigt att ta hänsyn till olika elevers förutsättningar. Vidare i analysen är det viktigt att nämna att skolornas olika sätt att

11 11(18) 2014 organisera och bedriva sin verksamhet, arbetssätt och lärarinsatser har stor betydelse för et. I Hammarö kommu har vi även arbetat i flera år med medvetna och kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser för stora grupper av pedagoger, inom framförallt matematik, men även i andra ämnen som naturvetenskap och teknik samt språk. I analysen vill vi även föra fram dessa utbildningsinsatser som viktiga bidrag till de positiva en. Kompetensutvecklingsinsatserna är inriktade på ämnesdidaktik och kollegialt arbete för att utveckla undervisningen. 17 B. Vilket når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 87% 70% 80% Analys et visar ett genomsnitt av andelen elever som fått godtagbara kunskaper i svenska och matematik i de nationella proven, dvs procentuell andel elever som uppnått kravnivån för år 3. I årets undersökning befinner sig Hammarö på en delad 6:e plats. Orsakerna till de goda en handlar till stor del om att bildningsnämnden har formulerat mål för uppföljningen av skolornas, vilka tar sin utgångspunkt i de nationella målen och riktlinjerna. Genom huvudmannens organisation för kvalitetsarbetet, vilken bygger på dialog och delaktighet, är målen också väl förankrade på samtliga nivåer i organisationen. De framtagna målen för huvudmannen bygger till stor del på uppgifter från skolornas kvalitetsarbete. Förvaltningen följer vidare på ett systematiskt sätt upp skolornas kunskaps. Skolorna i sin tur använder ett kommungemensamt kartläggningsmaterial från och med förskoleklass. Analyserna av en ligger sedan som grund för att utveckla undervisningen. Anpassningar och stöd utformas för att ge goda möjligheter till utveckling och lärande tidigt under skoltiden. Skolorna har tillgång till kommungemensamma resurser för handledning av lärare i språk och matematik. Rektor på enheten ansvarar för elevhälsoarbetet och förfogar över centrala resurser så att elevhälsoarbetet kan stödja det inre arbetet på enheten. En annan viktig orsak till goda är att bildningsnämnden tar ansvar för det kompensatoriska uppdraget genom att fördela ett socioekonomiskt index till våra förskolor och skolor. För att förstå elevernas är det viktigt att ta hänsyn till olika elevers förutsättningar. Vidare i analysen är det viktigt att nämna att skolornas olika sätt att organisera och bedriva sin verksamhet, arbetssätt och lärarinsatser har stor betydelse för det goda et. Förskolans medvetna arbete i kommunen ger eleverna i förskoleklass och lågstadiet goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. I Hammarö kommu har vi även arbetat i flera år med medvetna och kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser för stora grupper av pedagoger, inom framförallt matematik, men även i andra ämnen som naturvetenskap och teknik samt språk. I analysen vill vi även

12 12(18) 2014 föra fram dessa utbildningsinsatser som viktiga bidrag till de positiva en. Kompetensutvecklingsinsatserna är inriktade på ämnesdidaktik och kollegialt arbete för att utveckla undervisningen. 18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet 95,2% 85,2% 95,4% Analys I det här måttet redovisas behöriga till yrkesförberedande program. Resultatet baseras på antal elever som har avslutat årskurs 9, dvs elever med godkända slutbetyg i svenska, matematik och engelska samt betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt 8 ämnen. Undersökningar visar att det ibland finns betydande skillnader mellan kommuner och skolor vad gäller andelen elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. I Hammarö kommun skiljer sig et mellan kommunens två högstadieskolor. I Hammarö kommun tar vi ansvar för att kompensera för skillnader mellan elever för att uppnå målen för utbildningen genom att vi fördelar resuser genom ett socioekonomiskt index. För att förstå skolornas behöver vi i analysen ta hänsyn till många olika faktorer, t ex. skolans sätt att organisera och bedriva sin verksamhet, arbetssätt och lärarinsatser. Hammarö kommun har med, jämförelsevis knappa resurser, omvandlat resurserna till en jämförelsevis hög lärartäthet. Lärarna, och läranas möjligheter att ta ansvar för alla elever i undervisningen är avgörande för elevernas. Orsaken till att Hammarö har en hög andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram handlar framförallt om ett framgångsrikt kvalitetsarbete som genomsyrar alla nivåer i förvaltningen, att bildningsnämnden tar ansvar för kompensatoriska skillnader samt skolornas sätt att organisera och bedriva verksamheterna i samklang med betydande lärarinsatser. 19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Analys Skolinspektionen har förändrat sitt arbetssätt och genomför från och med 2015 skolenkäter på samtliga skolor. Hammarö använder sig därför av detta material i sin analys och sitt förbättringsarbete. Enkäten riktar sig till elever, vårdnadshavare och personal och handlar om synen på skolan och undervisningen. Eleverna tillfrågas i år 5 och år 9. Årets elevenkät visar att eleverna i åk 9 ser mer positivt på sin skola och undervisning än andra deltagande skolenheter. Detta gäller för alla 14 frågeområderna utom stimulans och delaktighet där vi ligger marginellt lägre i jämförelse med andra skolor. 20. Kostnad per betygspoäng 297 kr 375 kr 284 kr

13 13(18) 2014 Analys et kostnad per betygspoäng ger en indikation på kommunens kostnadseffektivitet inom skolan. et är beräknat på genomsnittligt meritvärde i 16 ämnen i åk 9 samt verksamhetens kostnader. Hammarö har en hög måluppfyllelse i grundskolan och låga kostnader. Om vi ser till själva måttet kostnad per betygspoäng så hamnar Hammarö på en 4:e plats av landets kommuner som är med i undersökningen. Orsaken till att Hammarö har en relativt låg kosnad per elev speglar en medveten resursfördelning och resursanvändning. Hela styrkedjan har kunskap om hur resurserna fördelas generellt och det finns även en modell för en socioekonomisk fördelning som utgår från givna kriterier. Vidare är det i analysen viktigt att nämna att skolornas olika sätt att organisera och bedriva sin verksamhet har stor betydelse för kostnadseffektiviteten. Inte minst med tanke på de tidiga stödinsatser som ges till elever, vilket är kostnadseffektivt. För övrigt kan även nämnas att Hammarö har relativt låga kostnader när det gäller personal, elevhälsa, läromedel och utrustning. Kommunens rektorer leder stora enheter på många håll och skolorna har stora elevgrupper från förskoleklass upp till år Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning en i kommunen. 89,8% 78,6% 90,5% Analys I Hammarö kommun är eleverna berättigade att söka den utbildning de önskar. Att elever har möjlighet att välja den utbildning de önskar ger goda chanser att också fullfölja sin utbildning. Det här måttet anger andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning i kommunen.vid jämförelse med övriga kommuner i undersökningen kommer Hammarö på första plats när det gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet. Hammarö har gemensam gymansienämnd med Karlstads kommun, och har inte någon egen gymnasieskola inom kommunens geografiska område. Hammarö kommun äger således inte förvaltningen av gymnasieskolan i egen regi. Det positiva et kan dock ses i ljuset av grundskolans medvetna arbete med kvalitetsarbete på alla nivåer som skapar goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse och en god kvalitet i undervisningen. Eleverna får goda förutsättningar att gå vidare i sitt lärande efter avslutad grundskola i Hammarö kommun. 22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram 11tkr 25,8tkr 9,9tkr Analys et utgår från två enheter; dels kostnad per elev i gymnasiet och dels antalet elever som inte fullföljer gymnasiet inom fyra år inkl. IV-program. För att få ett bra ska man alltså eftersträva låg kostnad med ett litet antal avhopp. et kan beskrivas som en kvalitetsbristkostnad, där Hammarö för andra året i rad har bäst bland alla kommuner i undersökningen. Hammarö är också i topp vad gäller andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen, vilket har ett samband med detta effektivitetsmått. Hammarö har gemensam gymansienämnd med Karlstads kommun, och har inte någon egen gymnasieskola inom kommunens geografiska område. Hammarö kommun äger således inte förvaltningen av gymnasieskolan i egen regi.

14 14(18) 23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 81% 66% 72% 2014 Analys et anger andel av maxpoäng för 15 olika delmått. Hammarö placerar sig i år i den bästa gruppen i undersökningen. Kraven på utbudet inom särskilt boende höjs successivt för varje år; t ex är en ny kvalitetsaspekt tillgång till internet i alla rum. 24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 795 tkr 808 tkr 684 tkr Analys Utifrån spannet mellan lägsta pris 484 tkr/år och plats till högsta 2341 tkr/år och plats förstår man att här är det väldigt olika saker man jämför. Vi vet sedan tidigare att det finns kommuner som anger lägenheter i gamla servicehus (där de boende endast har hjälp av hemtjänsten) som platser i särskilt boende. Den kostnaden är inte jämförbar med platser i ett gruppboende för personer med demenssjukdom som uppfyller krav på viss bemanning och tillsyn dygnet runt. 25. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 95% 83% 83% Analys Hammarö är tredje bästa kommun i undersökningen. Vi är mycket glada och stolta över utvecklingen som har skett med en i särskilt boende ända sedan Den stora förbättringen är ett av ett målmedvetet arbete med kvalitets-, bemötande- och värdegrundsfrågor. 26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? 58% 65% 61% Analys et anger andel av maxpoäng för 17 olika delmått. Hammarö har försämrat sitt jämfört med 2014, och et ligger fortfarande under medelvärdet för samtliga kommuner. Visst serviceutbud som finns med bland delmåtten är det ingen efterfrågan på än hos hemtjänsttagarna i Hammarö kommun, t ex personal som talar olika språk. Kvalitet i hemtjänsten är ett fokusområde, och ett projekt har startats upp under 2015 och kommer att fortsätta under hela Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 355 tkr 264 tkr 340 tkr

15 15(18) kommunen? 2014 Analys Inom hemtjänsten är innehållet i vad som redovisas som en hemtjänsttimme olika i stort sett i varenda kommun. Det är inte förän alla kommuner mäter och jämför den verkliga utfördas tiden som en jämförelse kan göras överhuvudtaget. Hammarö kommer att kunna mäta utförd tid från Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 88 % 91 % 90 % Analys En del i en tråkig trend där nöjdheten med hemtjänsten har minskat något från år till år sedan toppnoteringen Med anledning av det och andra saker är kvalitet i hemtjänsten ett fokusområde. Projekt har startats upp under 2015 och kommer att fortsätta under hela Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? 86 % 82 % 82 % Analys et anger andel av maxpoäng för 10 olika delmått. Hammarö har förbättrat sitt något jämfört med 2014, och et tillhör näst bästa gruppen i undersökningen. 30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning 94% 78% 88% Analys Hammarö har starkt förbättrat et ända sedan 2013 och tillhör nu de bästa kommunerna i undersökningen. Andelen ungdomar som inte återaktualiseras (kommer tillbaka på något sätt till individ- och familjeomsorgen) ett år efter avslutad insats/utredning är ett bra mått på att både utredningar och insatser håller en hög kvalitet. Det är dessutom glädjande eftersom det också ger en bild av att barn och ungdomar på Hammarö som är i behov av stöd och insatser får bra hjälp och blir hjälpta.

16 16(18) Samhällsutveckling 31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen 82,3% 78,5% 81,6% 2014 Analys tillhör den bästa gruppen i undersökningen, och har förbättrats något sedan föregående år då siffran för andelen förvärvsarbetande i kommunen var 81,6 %. Årets siffra avser Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 2,3 % 4,2 % 2,4 % Analys tillhör den bästa gruppen i undersökningen, men et bör kunna förbättras ytterligare med tanke på den socioekonomiska strukturen i kommunen. 33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 3,4 st 4,9 st 2,8 st Analys Hammarö tillhör den sämsta gruppen i undersökningen. Mätningen avser antal nyregistrerade företag från Bolagsverket första halvåret Mätt på helåret 2015 är antal nystartade företag 87 st på Hammarö, enligt företagsregistret Forreg. Det blir 5,7 nya företag per 1000 invånare för helåret Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? (Index 1-100) Analys Insikt är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagarna. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är företag som kommunen varit i kontakt med som ingår i studien. Företagen har fått svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index" (NKI). Hammarö kommuns NKI är 78, vilket placerar Hammarö på en fjärde plats av totalt 193 kommuner som deltagit i undersökningen. Bygglov har ett index på 83 och miljö- och hälsoskydd 73. Det är en klar förbättring inom samtliga områden jämfört med mätningen 2013, då det totala NKI var 67 (96:e plats). Bygglov hade ett index på 74, och miljö- och hälsoskydd 60. Miljö- och byggförvaltningen har långsiktigt arbetat för att skapa ett bra företagsklimat genom engagerade medarbetare, brukarfokus och

17 17(18) 2014 bemötandefrågor. Vidare har man under de senaste tre åren bland annat erbjudit kostnadsfria utbildningar och föreläsningar för företagen inom livsmedel, miljöskydd- och byggsidan. Nyhetsmejl skickas ut till kommunens livsmedelsföretagare 3-4 gånger per år. Förvaltningen har också ett bra internt samarbete med bland annat kommunens kontaktcenter, vilket gör att man snabbt kan besvara inkommande frågor. 35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens innvånare? 7,9 dagar 10,5 dagar 6,4 dagar Analys Hammarö har ett högre sjukpenningtal än föregående år, som då var 6,4 (avser år 2013, och årets siffra avser 2014). Hela landet har en ökande trend vad gäller sjukskrivningar, och Hammarö följer den trenden. Jämfört med övriga kommuner i riket har dock Hammarö ett lågt sjukpenningtal och placerar sig i den bästa gruppen i undersökningen. 36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 23% 39% 23% Analys Hammarö kommuns tillhör den sämsta gruppen i undersökningen, och det beror till stor del på att matavfall inte sorteras ut för biologisk behandling. Hammarö kommun arbetar dock för att införa utsortering av matavfall. I arbetet med att införa utsortering av matavfall utreder Hammarö kommun möjligheten att erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper till materialåtervinning. Återvinningscentralen arbetar för att öka andelen avfall som går till återanvändning. Detta är bra ur miljösynpunkt, men kommer inte att påverka detta nyckeltal positivt, eftersom nyckeltalet endast mäter avfall till materialåtervinning. 37. Hur stor är kommunorganisatio nens andel miljöbilar av totala antal bilar? 29% 33% 25% Analys et avser personbilar och lätta lastbilar. Andelen miljöbilar har ökat med 4 % jämfört med år Ökningen beror på att kommunen tillsatt en fordonssamordnare som säkerställer att kommunen köper in miljöfordon enligt lagen om befrielse av fordonsskatt från andel miljöfordon är dock lägre än genomsnittet i undersökningen, och kommunen kommer att fortsätta arbeta för att öka andelen genom att göra ett nytt ramavtal för upphandling av fordon som utgår från ovan nämnda lag. 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska 36% 25% 28%

18 18(18) livsmedel? 2014 Analys Kostenheten har inför 2015 vidtagit en rad åtgärder för att nå det ekologiska målet. Kostenhetens ledning har skrivit fram en s.k varukorg som innehåller ekologiska råvaror/produkter som är ekonomiskt fördelaktigt att avropa. Personalen har fått utbildning i att inhandla och tillaga råvaror efter säsong, vilket har gett ekonomiskt utrymme att öka andelen ekologiska produkter. I maj 2015 ingick Hammarö kommun tillsammans med Karlstads kommun ett nytt anbudsavtal som innehåller fler ekologiska produkter att välja mellan än det tidigare avtalet. Allt detta sammantaget har lett till ökat inköp av ekologiska produkter. 39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? (Index 1-100) Analys Resultatet är ett index (0-100) som är framtaget ur medborgarundersökningen, en enkätundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört i Hammarö kommun under hösten Hammarö genomför undersökningen vartannat år, och 2013 låg Nöjd-Region- Index (NRI) på 72. höga NRI bekräftar att Hammarö är en attraktiv boendekommun och et placerar Hammarö bland de absolut bästa kommunerna i undersökningen.

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

KKiK och resultatmått

KKiK och resultatmått PM 2015-03-31 Ekonomi och styrning Lars Strid KKiK och resultatmått Stor och liten påverkansmöjlighet Man kan dela upp gruppen av mått inom KKiK på flera olika sätt. Exempelvis mått där kommunen har stor

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. För varje mått redovisas; 1 Resultatet för sämsta kommunen 2 Genomsnitt för deltagande kommuner 3 Resultatet för Ronneby Kommun 4 Resultatet

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) projektet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%)

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) www.sollentuna.se Inledning För att mäta en kommuns resultat ur ett kvalitetsperspektiv används en stor mängd nyckeltal. Nyckeltalen möjliggör jämförelser

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat och kommentarer 28 Tillgänglighet Trygghet Delaktighet & information Effektivitet Samhällsutveckling Innehåll 1 2 5 7 9 14 Inledning Tillgänlighet Trygghet Delaktighet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013 1(5) Kommunstyrelsen Kommunens kvalitet i korthet 2013 Ärendet I ärendet redovisas Danderyds resultat i SKL:s jämförelseprojekt, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I projektet jämförs cirka 40 mått inom

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2014 KKiK 2014 1 Öckerö SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner.

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer