Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014"

Transkript

1 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? % Kommentar mått 1: Hammarö har starkt förbättrat sitt jämfört med Förbättringen bedöms bero på att kommunens nyöppnade kontaktcenter gett medborgarna bättre möjligheter att snabbt få svar på sina frågor utan att behöva vidarebefordra e-posten till handläggare på förvaltning. 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? % Kommentar mått 2: Hammarö har starkt förbättrat sitt jämfört med Anledningen till detta är att det kontaktcenter som invigdes i februari besvarat merparten av frågorna i undersökningen utan att behöva koppla samtalet vidare till handläggare på förvaltning. Enligt undersökningen besvarades 82 % av frågorna direkt av svarande person i kontaktcenter. 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? % Kommentar mått 3: Andelen som upplever ett gott bemötande har försämrats något jämfört med 2013, men Hammarö tillhör fortfarande den bästa gruppen i undersökningen. Det bemötande som inte bedömts som gott har bedömts som medelgott. Således är det inget bemötande som bedömts som dåligt. 4. Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? Antal timmar/ vecka Kommentar mått 4: Måttet är en sammanvägning av tre delmått. Vad gäller återvinningscentralens öppettider så tillhör Hammarö den näst bästa gruppen av alla kommuner, och bibliotekets öppettider ger ett genomsnittligt i jämförelse. Vad gäller simhallens öppettider tillhör Hammarö den sämsta gruppen i undersökningen och det drar således ner det sammanvägda et för de tre delmåtten. Badhusets öppettider är svåra att utöka eftersom reningsanläggningen inte klarar ett utökat öppethållande.

2 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 6. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? % Antal dagar Kommentar mått 5-6: I förskolan är både barn- och personalgrupp kraftigt reducerad under perioden från jul till och med trettondagen. Förutsättningarna för en god introduktion i förskolan är därför försämrade denna period och förskolestart erbjuds i stället först efter julhelgerna. Fyra dagar per år har verksamheten beviljats ett reducerat öppethållande för att möjliggöra uppdraget med uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten och förskolans personal. En av dessa dagar förläggs i anslutning till julhelgerna för att göra så få avbrott som möjligt i pågående introduktion och verksamhet. I år inföll denna dag den 7/1, vilket innebar att de som önskat sin förskolestart tidigare började först torsdagen den 8/1. Detta påverkar andelen som kunnat få plats på önskat placeringsdatum. Mått 5 ska bedömas i förhållande till mått 6. Väntetiden för barnomsorg är i snitt 3 dagar, vilket placerar Hammarö bland de kommuner som har kortast väntetid. Den korta väntetiden gör att Hammarö har mycket god tillgänglighet till barnomsorgen, trots att endast 64 % får plats på önskat datum. 7. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Antal dagar Kommentar mått 7: Måttet mäter hela processen från det att en person ansöker om en plats på särskilt boende (säbo) till det datum personen erbjuds att flytta in. Den första delen av processen, som handlar om hur lång tid det tar för förvaltningens handläggare att utreda behovet och ge bifall eller avslag på ansökan om säbo, är konstant och tar i snitt 14 dagar, vilket är helt rimligt för att göra en ordentlig utredning. Den andra delen av processen är helt beroende av tillgängligheten på lediga platser i säbo, och under det första kvartalet var det extremt ont om platser vilket gjorde att väntetiderna blev långa. Under andra kvartalet lossnade det lite och de sista ärendena som mättes (mätperioden är 1/1-30/6) fick plats på säbo på bara några veckor. Totalt mättes 10 ärenden och 5 av dem fick vänta mer än 4 månader och det är orsaken till den höga snittsiffran. Delen av processen som handlar om tillgängliga platser är väldigt svår för förvaltningen att kunna påverka. Hammarö kommun planerar ett nytt säbo, och utgångsläget kommer att förbättras när det nya säbo är klart och det finns fler platser att tillgå. 8. Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Antal dagar Kommentar mått 8: Ett arbete med att förbättra och effektivisera processer har påbörjats på individ- och familjeomsorgen, och det arbetet fortgår. Effektiviseringsarbetet har gett ; 2013 var snittiden 25 dagar och har den tiden sänkts till 12 dagar. Hammarö tillhör därmed den näst bästa gruppen i undersökningen.

3 Trygghetsaspekter i Hammarö kommun Mått 9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index SCB enkät av 100 poäng Kommentar mått 9: Måttet hämtas från medborgarundersökningen som Hammarö genomför vartannat år (ojämna år). Det finns därför inget för. När SKL använder sig av 2013 års i jämförelsen med andra kommuner har Hammarö det sjätte bästa et av alla deltagande kommuner. 10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14- dagarsperiod? Antal vårdare Kommentar mått 10: Kontinuitetsmåttet för hemtjänsten är ett mått som socialförvaltningen tycker är väldigt viktigt, och efter att ha försämrat et från 11 personer 2012 till 15 personer 2013 så startades ett arbete upp direkt under hösten 2013 för att se över vad förvaltningen kan göra för att förbättra förutsättningarna för en hög kontinuitet. Arbetet pågick sedan under våren. Det är ett svårt arbete eftersom effektivitet och kontinuitet i hemtjänst inte riktigt går ihop. Om man utnyttjar personalen effektivt och har stor flexibilitet tenderar kontinuiteten att sjukna. Glädjande nog visade dock höstens mätning att förvaltningen är på rätt väg och måttet hade sjunkit till 14 personer i snitt, vilket är i linje med övriga riket. 11a. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? Planerat värde 11b. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? Faktiskt värde Antal barn/ personal Antal barn/ personal 5,4 (2013) 5,4 (2013) 5,2 (2012) 4,5 4,3 4,6 Kommentar mått 11 a-b: Det planerade antalet barn per personal ligger strax över snittet i jämförelse med övriga kommuner, medan det faktiska antalet barn är fler i Hammarö kommun än genomsnittet i undersökningen. På två av förskolans enheter testas ett digitalt närvarosystem under vintern/våren. Kunskap om den faktiska närvaron är en viktig förutsättning för att kunna planera verksamheten på ett bra sätt. Om förskolan får ett tydligt underlag för långsiktig planering och en bättre överblick av barnens faktiska närvaro och schemalagda tid, blir det lättare att göra bra personalplaneringar och åskådliggöra vikariebehov. Ett IT-baserat närvarosystem kan ge vinster för både förskolechefer, handläggare, personal, verksamhet och vårdnadshavare. Testperioden kommer att pågå i 6 månader och sedan utvärderas ur flera perspektiv.

4 Delaktighet och information i Hammarö kommun Mått 12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? % 88,9 83,2 87,1 (2010) Kommentar mått 12: Hammarö har det femte högsta valdeltagandet jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. 13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 13: Hammarö har en ny hemsida som lanserades i mars. Kommunen har också förbättrat sitt i webbundersökningen jämfört med 2013, om än inte så mycket som förväntat med hänsyn till den nya hemsidan. Det är framför allt sökfunktionen som dragit ner et. Det har upptäckts fel i sökfunktionen som rättats till, och förhoppningsvis kommer denna justering av sökfunktionen att ge ett ännu bättre i undersökningen framöver. 14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 14: Detta mått har ändrat innehåll och struktur, vilket gör att det inte är jämförbart med tidigare år. Större fokus har lagts på kommunernas arbete med medborgardialog, vilket gynnat Hammarö och gett kommunen en högre andel av maxpoäng än tidigare. Vidare har de möjligheter som den nya hemsidan ger också bidragit till det förbättrade et. 15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Index SCB enkät av 100 poäng (2013) Kommentar mått 15: Måttet hämtas från medborgarundersökningen som Hammarö genomför vartannat år (ojämna år). Det finns därför inget för. När SKL använder sig av 2013 års i jämförelsen med andra kommuner har Hammarö det sjuttonde bästa et av alla deltagande kommuner.

5 Kostnadseffektivitet i Hammarö kommun Mått 16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor/ barn och år (tkr) 132 (2013) 126 (2013) 138 (2012) Kommentar mått 16: Kostnaden stämmer inte med anledning av ett inrapporteringsfel; barn som går i privata förskolor/kooperativ har inte räknats med. Samma fel gäller för 2012 års siffror. Rätt värde är 126 tkr/barn och år, vilket gör att ligger i paritet med genomsnittet. Från och med inrapporteringen för har SCB ändrat sina rutiner för inrapportering och siffrorna förväntas då vara korrekta. 17a. Vilket når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? 17b. Vilket når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet % % % 95,4 86,4 93,2 Kommentar mått 17 a-b, 18: Hammarö uppvisar sedan många år tillbaka mycket goda skol, vilket gör att kommunen rankas som en av landets bästa skolkommuner. Skolinspektionen har under granskat skolan i Hammarö kommun och konstaterar att kommunen har ett bra grepp om sin utbildningsverksamhet. Tillsynen visar att Hammarö kommun har ett väl fungerande kvalitetsarbete, vilket är en av grundförutsättningarna för de goda skolen. 19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Andel (%) positiva svar Kommentar mått 19: Hammarö kommun har inte deltagit i denna enkätundersökning under. Under Skolinspektionens tillsyn under året genomfördes enkätundersökningar, vilket medförde att de ordinarie brukarundersökningar som kommunen gör inte genomfördes på bildningsförvaltningen. 20. Kostnad per betygspoäng Kr Kommentar mått 20: Hammarö kommun är fjärde bästa kommun i undersökningen. et bedöms bero på låg sjukfrånvaro, relativt låga lönekostnader, låg personalomsättning och låga kostnader för läromedel. Vidare leder rektorerna stora enheter och man har stora elevgrupper på många håll. Kommunen ger också eleverna tidiga stödinsatser, vilket är kostnadseffektivt.

6 21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen % 90,5 78,3 91 Kommentar mått 21: Hammarö kommun är näst bästa kommun i undersökningen. et kan ses som en konsekvens av de goda skolen på grundskolenivå (se kommentar till mått 17 och 18). 22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram tkr/elev 9,9 25,2 8,8 Kommentar mått 22: Måttet utgår från två enheter; dels kostnad per elev i gymnasiet och dels antalet elever som inte fullföljer gymnasiet inom fyra år inkl. IV-program. För att få ett bra ska man alltså eftersträva låg kostnad med ett litet antal avhopp. Måttet kan beskrivas som en kvalitetsbristkostnad, där Hammarö har bäst bland alla kommuner i undersökningen. 23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 23: Måttet anger andel av maxpoäng för 15 olika delmått. Hammarö placerar sig, liksom 2013, i den näst bästa gruppen i undersökningen. Kraven på utbudet inom särskilt boende höjs successivt för varje år; t ex är en ny kvalitetsaspekt tillgång till internet i alla rum. Kommunen planerar just nu byggnationen av ett nytt äldreboende och har med frågan om kvalitetsaspekten i denna planering. 24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? tkr 684 (2013) 677 (2013) 708 (2012) Kommentar mått 24: Detta mått baserar sig på siffror från Vad Kostar Verksamheten (VKV). Hammarö har beslutat att istället använda sig av siffror från Kostnad Per Brukar (KPB) för att få en mer korrekt kostnadsbild. Enligt KPB har Hammarö en något högre kostnad per dygn i särskilt boende än medianvärdet, och kommunen ligger i paritet med de kommuner som befinner sig i mittersta skiktet. Kommunen har tidigare haft höga kostnader, men genomförda omstruktureringar har slagit igenom och kostnadsutvecklingen är numera stabil. 25. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt boende % Kommentar mått 25: Socialförvaltningen har under satsat på att arbeta med värdegrundsfrågor i äldreomsorgen och andelen nöjda brukare har ökat från 81 % 2013 till 83 %. Siffran ligger i linje med snittet för riket. Generellt är siffran för sammantagen nöjdhet alltid lägre i särskilt boende än i hemtjänst, vilket kan förklaras av hälsotillståndet och att många boende på särskilt boende inte själva kan svara på enkäten.

7 26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 26: Måttet anger andel av maxpoäng för 17 olika delmått. Hammarö har förbättrat sitt jämfört med 2013, men et ligger fortfarande under medelvärdet för samtliga kommuner. Visst serviceutbud som finns med bland delmåtten är det ingen efterfrågan på hos hemtjänsttagarna i Hammarö kommun, t ex personal som talar olika språk. 27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? tkr 340 (2013) 249 (2013) 245 (2012) Kommentar mått 27: Detta mått baserar sig på siffror från Vad Kostar Verksamheten (VKV). Hammarö har beslutat att istället använda sig av siffror från Kostnad Per Brukar (KPB) för att få en mer korrekt kostnadsbild. Enligt KPB har Hammarö en lägre kostnad per hemtjänsttimme än medelvärdet, och Hammarö placerar sig bland de kommuner som har de lägsta kostnaderna. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete vad gäller kostnadsuppföljningen inom hemtjänsten, där man går mot att mäta utförd istället för beviljad tid inom hemtjänsten. 28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst % Kommentar mått 28: Socialförvaltningen har under satsat på att arbeta med värdegrundsfrågor i äldreomsorgen. Inom hemtjänsten har det också skett en del omstrukturering av själva arbetet. Siffran för sammantagen nöjdhet inom hemtjänsten har minskat något från 93 % 2013 till 90 %. et är i paritet med medelvärdet för samtliga kommuner. Glädjande nog har svarsfrekvensen gått upp till 77 % svarande inom hemtjänsten, vilket gör en av undersökningen mer tillförlitliga. 29. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 29: Måttet anger andel av maxpoäng för 10 olika delmått. Hammarö har förbättrat sitt väsentligt jämfört med 2013, och et ligger nu i paritet med medelvärdet för samtliga kommuner.

8 30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning % Kommentar mått 30: Hammarö har starkt förbättrat et jämfört med 2013 och tillhör nu de bästa kommunerna i undersökningen. Andelen ungdomar som inte återaktualiseras (kommer tillbaka på något sätt till individ- och familjeomsorgen) ett år efter avslutad insats/utredning är ett bra mått på att både utredningar och insatser håller en hög kvalitet. Det är dessutom glädjande eftersom det också ger en bild av att barn och ungdomar på Hammarö som är i behov av stöd och insatser får bra hjälp och blir hjälpta. Hammarö kommun som samhällsutvecklare Mått 31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen % 81,6 (2013) 78,5 (2012) 81,7 (2012) 32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? % 2,4 (2013) 4,1 (2013) 2,4 (2012) Kommentar mått 31-32: Hammarö tillhör den bästa gruppen vad gäller båda måtten, som har ett samband med varandra. Eftersom andelen förvärvsarbetande i kommunen är hög är följaktligen behovet av försörjningsstöd lågt. 33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Antal/1000 invånare 2,8 4,9 5,4 Kommentar mått 33: Måttet avser antal nystartade företag för första halvåret. Eftersom kommunen har annan statistik som tyder på att det antal nya företag som startas i Hammarö är ungefär lika många som 2013, har kontakt tagits med Nyföretagarcentrum som tar fram statistiken. Denna kontakt bekräftar att det sannolikt finns ett fel i statistiken från Nyföretagarcentrum till Kvalitet i Korthet. Enligt kommunens egen statistik (omfattar alla med F-skattesedel) startas cirka 95 företag/år, dvs 6,2 företag per invånare per helår. 34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Insikten) Index av 100 möjliga 67 (2013) Kommentar mått 34: Undersökningen har inte genomförts.

9 35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Dagar 6,4 (2013) 9,3 (2013) 5,4 (2012) Kommentar mått 35: Hammarö har sjunde lägsta sjukpenningtalet i undersökningen. 36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel (%) återvunnet hushållsavfall 23 (2013) 36 (2013) 26 (2012) Kommentar mått 36: Hammarö kommuns tillhör den sämsta gruppen i undersökningen, och det beror till stor del på att matavfall inte sorteras ut för biologisk behandling. Hammarö kommun arbetar dock för att införa utsortering av matavfall. Under året har återvinningscentralen öppnat en avdelning för återanvändning, där kommunens invånare kan lämna "saker som är för bra för att slänga". Detta kommer att förbättra statistiken eftersom mindre avfall kommer att gå till förbränning och deponi. Kommunen arbetar dessutom för att införa ett system för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? % Kommentar mått 37: Måttet avser personbilar och lätta lastbilar. Antalet miljöbilar har minskat med 1 % jämfört med Andelen miljöfordon minskar eftersom kommunen under avropat bilar som följer leasingavtalets minimikrav. Det betyder att man har avropat bilar enligt den gamla miljöbilsdefinitionen från år 2007, istället för att avropa miljöbilar enligt vägtrafikskattelagen om befrielse av fordonsskatt, som gäller från år För att andelen miljöbilar ska öka kan kommunen endast köpa in miljöfordon enligt lagen om befrielse av fordonsskatt från Nya mål om minskad användning av fossila bränslen och energieffektivitet, samt riktlinjer för inköp av miljövänligare fordon, ger en ökad andel miljöbilar. 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? % Kommentar mått 38: Hammarö kommun har aktivt och medvetet, sedan flera år tillbaka, jobbat med möjligheten att öka inköpen av ekologiska varor. För att göra detta möjligt inom befintlig budgetram krävs utbildning för kökspersonalen och noggrann matsedelsplanering samt en ekonomisk stor medvetenhet vid valet av råvaror. Kostenheten har dessutom fått riktade medel för inköp av ekologiskt 2013 och. fick kostenheten tyvärr inte måluppfyllelse med att nå 30 % vilket beror på den ekonomiska delårsprognosen. Prognosen visade på ett underskott vilket medförde att man tvingades minska de ekologiska inköpen.

10 39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Index SCB enkät av 100 poäng (2013) Kommentar mått 39: Måttet hämtas från medborgarundersökningen som Hammarö genomför vartannat år (ojämna år). Det finns därför inget för. När SKL använder sig av 2013 års i jämförelsen med andra kommuner har Hammarö det sjunde bästa et av alla deltagande kommuner. Färgnyckel: tillhör den bästa gruppen i undersökningen tillhör den näst bästa gruppen i undersökningen tillhör den näst sämsta gruppen i undersökningen tillhör den sämsta gruppen i undersökningen Läs hela rapporten och jämför med andra kommuner på esultatstyrningkommunenskvalitetikorthetkkik/kommunenskvalitetik orthetkkik/kkik/kkik.4765.html

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK Tillgänglighet, trygghet och effektivitet Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur tillgänglig är Lindesbergs kommun för invånarna? Hur trygg är kommunen och

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen återkommande

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Vingåker 20 dagar (*siffror saknas) Medel 22 dagar Median 20 dagar Min 0 dag Max 122

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2014

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2014 Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2014 En jämförelse av resultat för Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro 2015-04-24 Upplysningar om

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Therus äldreomsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 35/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 2008-12-11 Dnr VON/2008:80-700 Analys samt handlings- och tidplan för jämförelseprojektet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 213 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. 2. 3. 4. 5 Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KVALITETSREDOVISNING 2007 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning..... 3 1.1. Bakgrund.. 3 1.2. Om diagrammen.. 4 2. Resultat... 5 2.1. Områdesresultat.. 5 2.2. Utmärkande mått med

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 1(5) SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 Bakgrund SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Handlingsprogram för nöjda brukare

Handlingsprogram för nöjda brukare Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering delåret 2013-09-25 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post EKSJÖ Oktober 2007 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer