Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014"

Transkript

1 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? % Kommentar mått 1: Hammarö har starkt förbättrat sitt jämfört med Förbättringen bedöms bero på att kommunens nyöppnade kontaktcenter gett medborgarna bättre möjligheter att snabbt få svar på sina frågor utan att behöva vidarebefordra e-posten till handläggare på förvaltning. 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? % Kommentar mått 2: Hammarö har starkt förbättrat sitt jämfört med Anledningen till detta är att det kontaktcenter som invigdes i februari besvarat merparten av frågorna i undersökningen utan att behöva koppla samtalet vidare till handläggare på förvaltning. Enligt undersökningen besvarades 82 % av frågorna direkt av svarande person i kontaktcenter. 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? % Kommentar mått 3: Andelen som upplever ett gott bemötande har försämrats något jämfört med 2013, men Hammarö tillhör fortfarande den bästa gruppen i undersökningen. Det bemötande som inte bedömts som gott har bedömts som medelgott. Således är det inget bemötande som bedömts som dåligt. 4. Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? Antal timmar/ vecka Kommentar mått 4: Måttet är en sammanvägning av tre delmått. Vad gäller återvinningscentralens öppettider så tillhör Hammarö den näst bästa gruppen av alla kommuner, och bibliotekets öppettider ger ett genomsnittligt i jämförelse. Vad gäller simhallens öppettider tillhör Hammarö den sämsta gruppen i undersökningen och det drar således ner det sammanvägda et för de tre delmåtten. Badhusets öppettider är svåra att utöka eftersom reningsanläggningen inte klarar ett utökat öppethållande.

2 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 6. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? % Antal dagar Kommentar mått 5-6: I förskolan är både barn- och personalgrupp kraftigt reducerad under perioden från jul till och med trettondagen. Förutsättningarna för en god introduktion i förskolan är därför försämrade denna period och förskolestart erbjuds i stället först efter julhelgerna. Fyra dagar per år har verksamheten beviljats ett reducerat öppethållande för att möjliggöra uppdraget med uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten och förskolans personal. En av dessa dagar förläggs i anslutning till julhelgerna för att göra så få avbrott som möjligt i pågående introduktion och verksamhet. I år inföll denna dag den 7/1, vilket innebar att de som önskat sin förskolestart tidigare började först torsdagen den 8/1. Detta påverkar andelen som kunnat få plats på önskat placeringsdatum. Mått 5 ska bedömas i förhållande till mått 6. Väntetiden för barnomsorg är i snitt 3 dagar, vilket placerar Hammarö bland de kommuner som har kortast väntetid. Den korta väntetiden gör att Hammarö har mycket god tillgänglighet till barnomsorgen, trots att endast 64 % får plats på önskat datum. 7. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Antal dagar Kommentar mått 7: Måttet mäter hela processen från det att en person ansöker om en plats på särskilt boende (säbo) till det datum personen erbjuds att flytta in. Den första delen av processen, som handlar om hur lång tid det tar för förvaltningens handläggare att utreda behovet och ge bifall eller avslag på ansökan om säbo, är konstant och tar i snitt 14 dagar, vilket är helt rimligt för att göra en ordentlig utredning. Den andra delen av processen är helt beroende av tillgängligheten på lediga platser i säbo, och under det första kvartalet var det extremt ont om platser vilket gjorde att väntetiderna blev långa. Under andra kvartalet lossnade det lite och de sista ärendena som mättes (mätperioden är 1/1-30/6) fick plats på säbo på bara några veckor. Totalt mättes 10 ärenden och 5 av dem fick vänta mer än 4 månader och det är orsaken till den höga snittsiffran. Delen av processen som handlar om tillgängliga platser är väldigt svår för förvaltningen att kunna påverka. Hammarö kommun planerar ett nytt säbo, och utgångsläget kommer att förbättras när det nya säbo är klart och det finns fler platser att tillgå. 8. Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Antal dagar Kommentar mått 8: Ett arbete med att förbättra och effektivisera processer har påbörjats på individ- och familjeomsorgen, och det arbetet fortgår. Effektiviseringsarbetet har gett ; 2013 var snittiden 25 dagar och har den tiden sänkts till 12 dagar. Hammarö tillhör därmed den näst bästa gruppen i undersökningen.

3 Trygghetsaspekter i Hammarö kommun Mått 9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index SCB enkät av 100 poäng Kommentar mått 9: Måttet hämtas från medborgarundersökningen som Hammarö genomför vartannat år (ojämna år). Det finns därför inget för. När SKL använder sig av 2013 års i jämförelsen med andra kommuner har Hammarö det sjätte bästa et av alla deltagande kommuner. 10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14- dagarsperiod? Antal vårdare Kommentar mått 10: Kontinuitetsmåttet för hemtjänsten är ett mått som socialförvaltningen tycker är väldigt viktigt, och efter att ha försämrat et från 11 personer 2012 till 15 personer 2013 så startades ett arbete upp direkt under hösten 2013 för att se över vad förvaltningen kan göra för att förbättra förutsättningarna för en hög kontinuitet. Arbetet pågick sedan under våren. Det är ett svårt arbete eftersom effektivitet och kontinuitet i hemtjänst inte riktigt går ihop. Om man utnyttjar personalen effektivt och har stor flexibilitet tenderar kontinuiteten att sjukna. Glädjande nog visade dock höstens mätning att förvaltningen är på rätt väg och måttet hade sjunkit till 14 personer i snitt, vilket är i linje med övriga riket. 11a. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? Planerat värde 11b. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? Faktiskt värde Antal barn/ personal Antal barn/ personal 5,4 (2013) 5,4 (2013) 5,2 (2012) 4,5 4,3 4,6 Kommentar mått 11 a-b: Det planerade antalet barn per personal ligger strax över snittet i jämförelse med övriga kommuner, medan det faktiska antalet barn är fler i Hammarö kommun än genomsnittet i undersökningen. På två av förskolans enheter testas ett digitalt närvarosystem under vintern/våren. Kunskap om den faktiska närvaron är en viktig förutsättning för att kunna planera verksamheten på ett bra sätt. Om förskolan får ett tydligt underlag för långsiktig planering och en bättre överblick av barnens faktiska närvaro och schemalagda tid, blir det lättare att göra bra personalplaneringar och åskådliggöra vikariebehov. Ett IT-baserat närvarosystem kan ge vinster för både förskolechefer, handläggare, personal, verksamhet och vårdnadshavare. Testperioden kommer att pågå i 6 månader och sedan utvärderas ur flera perspektiv.

4 Delaktighet och information i Hammarö kommun Mått 12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? % 88,9 83,2 87,1 (2010) Kommentar mått 12: Hammarö har det femte högsta valdeltagandet jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. 13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 13: Hammarö har en ny hemsida som lanserades i mars. Kommunen har också förbättrat sitt i webbundersökningen jämfört med 2013, om än inte så mycket som förväntat med hänsyn till den nya hemsidan. Det är framför allt sökfunktionen som dragit ner et. Det har upptäckts fel i sökfunktionen som rättats till, och förhoppningsvis kommer denna justering av sökfunktionen att ge ett ännu bättre i undersökningen framöver. 14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 14: Detta mått har ändrat innehåll och struktur, vilket gör att det inte är jämförbart med tidigare år. Större fokus har lagts på kommunernas arbete med medborgardialog, vilket gynnat Hammarö och gett kommunen en högre andel av maxpoäng än tidigare. Vidare har de möjligheter som den nya hemsidan ger också bidragit till det förbättrade et. 15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Index SCB enkät av 100 poäng (2013) Kommentar mått 15: Måttet hämtas från medborgarundersökningen som Hammarö genomför vartannat år (ojämna år). Det finns därför inget för. När SKL använder sig av 2013 års i jämförelsen med andra kommuner har Hammarö det sjuttonde bästa et av alla deltagande kommuner.

5 Kostnadseffektivitet i Hammarö kommun Mått 16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor/ barn och år (tkr) 132 (2013) 126 (2013) 138 (2012) Kommentar mått 16: Kostnaden stämmer inte med anledning av ett inrapporteringsfel; barn som går i privata förskolor/kooperativ har inte räknats med. Samma fel gäller för 2012 års siffror. Rätt värde är 126 tkr/barn och år, vilket gör att ligger i paritet med genomsnittet. Från och med inrapporteringen för har SCB ändrat sina rutiner för inrapportering och siffrorna förväntas då vara korrekta. 17a. Vilket når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? 17b. Vilket når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet % % % 95,4 86,4 93,2 Kommentar mått 17 a-b, 18: Hammarö uppvisar sedan många år tillbaka mycket goda skol, vilket gör att kommunen rankas som en av landets bästa skolkommuner. Skolinspektionen har under granskat skolan i Hammarö kommun och konstaterar att kommunen har ett bra grepp om sin utbildningsverksamhet. Tillsynen visar att Hammarö kommun har ett väl fungerande kvalitetsarbete, vilket är en av grundförutsättningarna för de goda skolen. 19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Andel (%) positiva svar Kommentar mått 19: Hammarö kommun har inte deltagit i denna enkätundersökning under. Under Skolinspektionens tillsyn under året genomfördes enkätundersökningar, vilket medförde att de ordinarie brukarundersökningar som kommunen gör inte genomfördes på bildningsförvaltningen. 20. Kostnad per betygspoäng Kr Kommentar mått 20: Hammarö kommun är fjärde bästa kommun i undersökningen. et bedöms bero på låg sjukfrånvaro, relativt låga lönekostnader, låg personalomsättning och låga kostnader för läromedel. Vidare leder rektorerna stora enheter och man har stora elevgrupper på många håll. Kommunen ger också eleverna tidiga stödinsatser, vilket är kostnadseffektivt.

6 21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen % 90,5 78,3 91 Kommentar mått 21: Hammarö kommun är näst bästa kommun i undersökningen. et kan ses som en konsekvens av de goda skolen på grundskolenivå (se kommentar till mått 17 och 18). 22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram tkr/elev 9,9 25,2 8,8 Kommentar mått 22: Måttet utgår från två enheter; dels kostnad per elev i gymnasiet och dels antalet elever som inte fullföljer gymnasiet inom fyra år inkl. IV-program. För att få ett bra ska man alltså eftersträva låg kostnad med ett litet antal avhopp. Måttet kan beskrivas som en kvalitetsbristkostnad, där Hammarö har bäst bland alla kommuner i undersökningen. 23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 23: Måttet anger andel av maxpoäng för 15 olika delmått. Hammarö placerar sig, liksom 2013, i den näst bästa gruppen i undersökningen. Kraven på utbudet inom särskilt boende höjs successivt för varje år; t ex är en ny kvalitetsaspekt tillgång till internet i alla rum. Kommunen planerar just nu byggnationen av ett nytt äldreboende och har med frågan om kvalitetsaspekten i denna planering. 24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? tkr 684 (2013) 677 (2013) 708 (2012) Kommentar mått 24: Detta mått baserar sig på siffror från Vad Kostar Verksamheten (VKV). Hammarö har beslutat att istället använda sig av siffror från Kostnad Per Brukar (KPB) för att få en mer korrekt kostnadsbild. Enligt KPB har Hammarö en något högre kostnad per dygn i särskilt boende än medianvärdet, och kommunen ligger i paritet med de kommuner som befinner sig i mittersta skiktet. Kommunen har tidigare haft höga kostnader, men genomförda omstruktureringar har slagit igenom och kostnadsutvecklingen är numera stabil. 25. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt boende % Kommentar mått 25: Socialförvaltningen har under satsat på att arbeta med värdegrundsfrågor i äldreomsorgen och andelen nöjda brukare har ökat från 81 % 2013 till 83 %. Siffran ligger i linje med snittet för riket. Generellt är siffran för sammantagen nöjdhet alltid lägre i särskilt boende än i hemtjänst, vilket kan förklaras av hälsotillståndet och att många boende på särskilt boende inte själva kan svara på enkäten.

7 26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 26: Måttet anger andel av maxpoäng för 17 olika delmått. Hammarö har förbättrat sitt jämfört med 2013, men et ligger fortfarande under medelvärdet för samtliga kommuner. Visst serviceutbud som finns med bland delmåtten är det ingen efterfrågan på hos hemtjänsttagarna i Hammarö kommun, t ex personal som talar olika språk. 27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? tkr 340 (2013) 249 (2013) 245 (2012) Kommentar mått 27: Detta mått baserar sig på siffror från Vad Kostar Verksamheten (VKV). Hammarö har beslutat att istället använda sig av siffror från Kostnad Per Brukar (KPB) för att få en mer korrekt kostnadsbild. Enligt KPB har Hammarö en lägre kostnad per hemtjänsttimme än medelvärdet, och Hammarö placerar sig bland de kommuner som har de lägsta kostnaderna. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete vad gäller kostnadsuppföljningen inom hemtjänsten, där man går mot att mäta utförd istället för beviljad tid inom hemtjänsten. 28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst % Kommentar mått 28: Socialförvaltningen har under satsat på att arbeta med värdegrundsfrågor i äldreomsorgen. Inom hemtjänsten har det också skett en del omstrukturering av själva arbetet. Siffran för sammantagen nöjdhet inom hemtjänsten har minskat något från 93 % 2013 till 90 %. et är i paritet med medelvärdet för samtliga kommuner. Glädjande nog har svarsfrekvensen gått upp till 77 % svarande inom hemtjänsten, vilket gör en av undersökningen mer tillförlitliga. 29. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Andel (%) av maxpoäng Kommentar mått 29: Måttet anger andel av maxpoäng för 10 olika delmått. Hammarö har förbättrat sitt väsentligt jämfört med 2013, och et ligger nu i paritet med medelvärdet för samtliga kommuner.

8 30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning % Kommentar mått 30: Hammarö har starkt förbättrat et jämfört med 2013 och tillhör nu de bästa kommunerna i undersökningen. Andelen ungdomar som inte återaktualiseras (kommer tillbaka på något sätt till individ- och familjeomsorgen) ett år efter avslutad insats/utredning är ett bra mått på att både utredningar och insatser håller en hög kvalitet. Det är dessutom glädjande eftersom det också ger en bild av att barn och ungdomar på Hammarö som är i behov av stöd och insatser får bra hjälp och blir hjälpta. Hammarö kommun som samhällsutvecklare Mått 31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen % 81,6 (2013) 78,5 (2012) 81,7 (2012) 32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? % 2,4 (2013) 4,1 (2013) 2,4 (2012) Kommentar mått 31-32: Hammarö tillhör den bästa gruppen vad gäller båda måtten, som har ett samband med varandra. Eftersom andelen förvärvsarbetande i kommunen är hög är följaktligen behovet av försörjningsstöd lågt. 33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Antal/1000 invånare 2,8 4,9 5,4 Kommentar mått 33: Måttet avser antal nystartade företag för första halvåret. Eftersom kommunen har annan statistik som tyder på att det antal nya företag som startas i Hammarö är ungefär lika många som 2013, har kontakt tagits med Nyföretagarcentrum som tar fram statistiken. Denna kontakt bekräftar att det sannolikt finns ett fel i statistiken från Nyföretagarcentrum till Kvalitet i Korthet. Enligt kommunens egen statistik (omfattar alla med F-skattesedel) startas cirka 95 företag/år, dvs 6,2 företag per invånare per helår. 34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Insikten) Index av 100 möjliga 67 (2013) Kommentar mått 34: Undersökningen har inte genomförts.

9 35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Dagar 6,4 (2013) 9,3 (2013) 5,4 (2012) Kommentar mått 35: Hammarö har sjunde lägsta sjukpenningtalet i undersökningen. 36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel (%) återvunnet hushållsavfall 23 (2013) 36 (2013) 26 (2012) Kommentar mått 36: Hammarö kommuns tillhör den sämsta gruppen i undersökningen, och det beror till stor del på att matavfall inte sorteras ut för biologisk behandling. Hammarö kommun arbetar dock för att införa utsortering av matavfall. Under året har återvinningscentralen öppnat en avdelning för återanvändning, där kommunens invånare kan lämna "saker som är för bra för att slänga". Detta kommer att förbättra statistiken eftersom mindre avfall kommer att gå till förbränning och deponi. Kommunen arbetar dessutom för att införa ett system för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? % Kommentar mått 37: Måttet avser personbilar och lätta lastbilar. Antalet miljöbilar har minskat med 1 % jämfört med Andelen miljöfordon minskar eftersom kommunen under avropat bilar som följer leasingavtalets minimikrav. Det betyder att man har avropat bilar enligt den gamla miljöbilsdefinitionen från år 2007, istället för att avropa miljöbilar enligt vägtrafikskattelagen om befrielse av fordonsskatt, som gäller från år För att andelen miljöbilar ska öka kan kommunen endast köpa in miljöfordon enligt lagen om befrielse av fordonsskatt från Nya mål om minskad användning av fossila bränslen och energieffektivitet, samt riktlinjer för inköp av miljövänligare fordon, ger en ökad andel miljöbilar. 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? % Kommentar mått 38: Hammarö kommun har aktivt och medvetet, sedan flera år tillbaka, jobbat med möjligheten att öka inköpen av ekologiska varor. För att göra detta möjligt inom befintlig budgetram krävs utbildning för kökspersonalen och noggrann matsedelsplanering samt en ekonomisk stor medvetenhet vid valet av råvaror. Kostenheten har dessutom fått riktade medel för inköp av ekologiskt 2013 och. fick kostenheten tyvärr inte måluppfyllelse med att nå 30 % vilket beror på den ekonomiska delårsprognosen. Prognosen visade på ett underskott vilket medförde att man tvingades minska de ekologiska inköpen.

10 39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Index SCB enkät av 100 poäng (2013) Kommentar mått 39: Måttet hämtas från medborgarundersökningen som Hammarö genomför vartannat år (ojämna år). Det finns därför inget för. När SKL använder sig av 2013 års i jämförelsen med andra kommuner har Hammarö det sjunde bästa et av alla deltagande kommuner. Färgnyckel: tillhör den bästa gruppen i undersökningen tillhör den näst bästa gruppen i undersökningen tillhör den näst sämsta gruppen i undersökningen tillhör den sämsta gruppen i undersökningen Läs hela rapporten och jämför med andra kommuner på esultatstyrningkommunenskvalitetikorthetkkik/kommunenskvalitetik orthetkkik/kkik/kkik.4765.html

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Resultat...3 2.1 Öckerö kommuns tillgänglighet... 4 2.2 Medborgarnas delaktighet och Öckerö kommuns information... 6

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun 2017 2 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2015 KOMMUNENS Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun KOMMUNENS Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun MARKARYDS KOMMUN Kommunens Kvalitet i Korthet s kommun Inledning För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS KVALITET I KORTHET 2016 RESULTATRAPPORT

HAMMARÖ KOMMUNS KVALITET I KORTHET 2016 RESULTATRAPPORT HAMMARÖ KOMMUNS KVALITET I KORTHET 2016 RESULTATRAPPORT 2(16) Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. För varje mått redovisas; 1 Resultatet för sämsta kommunen 2 Genomsnitt för deltagande kommuner 3 Resultatet för Ronneby Kommun 4 Resultatet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling Kommunens kvalitet i korthet 2016 Danderyds kommuns resultat och utveckling Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan 2007 kvalitetsmätningen Kommunens

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer